Życie i nauczanie św. Jana Pawła II o zwycięstwie nad złem w

advertisement
Życie i nauczanie
św. Jana Pawła II
o zwycięstwie nad złem
w świetle fatimskiego orędzia
Matki Bożej
Część II
Wojciech Kosek
Kęty, 27. czerwca 2015 r.
Aby poprawnie
rozumieć
i
praktykować
nabożeństwo
pierwszych sobót...
Voz da Fatima
(Głos Fatimy)
13. października 1939 r.:
artykuł ukazuje,
że biskup diecezji Leiria,
tj. tam, gdzie leży Fatima,
ukierunkował
nabożeństwo pierwszych sobót
na zadośćczynienie
Panu Jezusowi,
znieważanego naszymi grzechami.
Niestety,
wielu, zbyt wielu...
nie przyjęło
w postawie posłuszeństwa
decyzji biskupa Leirii,
aby zadośćuczynienie
ukierunkować na
Pana Jezusa,
znieważanego grzechami.
Według pewnego plakatu:
Brakuje w tak ukazanym nabożeństwie akcentu na
….
….......
Według pewnego plakatu:
Brakuje w tak ukazanym nabożeństwie akcentu na
naśladowanie Maryi w Jej zjednoczeniu się
…....
Według pewnego plakatu:
Brakuje w tak ukazanym nabożeństwie akcentu na
naśladowanie Maryi w Jej zjednoczeniu się
z Ofiarą Paschalną Chrystusa!!!


Decyzja biskupa Leirii
nas wszystkich obowiązuje,
a potwierdzeniem jej słuszności
są:
słowa św. Jana Pawła II
dokumenty Stolicy Apostolskiej
Święty Jan Paweł II
w akcie zawierzenia świata
Niepokalanemu Sercu Maryi
akcent kładzie na
prośbę o pomoc Maryi
...
Święty Jan Paweł II
w akcie zawierzenia świata
Niepokalanemu Sercu Maryi
akcent kładzie na
prośbę o pomoc Maryi
dla naszego zjednoczenia się
Święty Jan Paweł II
w akcie zawierzenia świata
Niepokalanemu Sercu Maryi
akcent kładzie na
prośbę o pomoc Maryi
dla naszego zjednoczenia się
z Chrystusem
Święty Jan Paweł II
w akcie zawierzenia świata
Niepokalanemu Sercu Maryi
akcent kładzie na
prośbę o pomoc Maryi
dla naszego zjednoczenia się
z Chrystusem
w Jego paschalnej Ofierze!
Dlaczego
Ofiara
Jezusa Chrystusa
jest
w centrum
maryjnego nabożeństwa,
maryjnego kultu?
Dlaczego
Ofiara Chrystusa
i nasze zjednoczenie
z Chrystusem
jest
w centrum
maryjnego nabożeństwa,
maryjnego kultu?
Dlaczego w centrum
maryjnego nabożeństwa
jest
naśladowanie Maryi
w Jej zjednoczeniu
z
Ofiarą Chrystusa?
Maryja
zna plan Ojca
(por. J 17,1-4):
osiągnie zbawienie
i życie wieczne ten,
kto pozna Chrystusa,
Jego Miłość do Ojca i do nas,
Jego Miłość aż po hańbę Krzyża.
Ponieważ
życie wieczne ma ten,
kto zna Chrystusa,
dlatego w centrum
maryjnego nabożeństwa
jest naśladowanie Maryi
w Jej zjednoczeniu z
Ofiarą Chrystusa!
Nabożeństwo
pierwszych sobót miesiąca
powinno uczyć wierzących
naśladowania
Maryi-Matki-Nauczycielki
w głębokim miłowaniu
Jezusa
w Jego Ofierze Miłości,
w której we Mszy św.
uczestniczymy.
Komu mamy wynagradzać,
przyjmując
Komunię świętą wynagradzającą
w pierwsze soboty?
Odpowiedź została dana
w zatwierdzonych
przez Stolicę Apostolską
objawieniach Anioła Pokoju
w 1916 r.
Siostra Łucja do kard. J. Ratzingera:
Aniołowie wpajali nam
wiarę, nadzieję i miłość
– a treścią całego orędzia jest to,
byśmy się ich uczyli.
To chce nam przekazać Matka Boża,
tym chce nas jednocześnie
oczyścić i nawrócić.
...
Właściwie chodzi tylko o
wiarę, nadzieję i miłość
Anioł Pokoju
nauczył pastuszków modlitwy,
w której
przebłaganie skierowane jest
do Przenajświętszej Trójcy
za zniewagi
wobec Jezusa
w Najświętszym Sakramencie:
Trójco Przenajświętsza,
Ojcze, Synu i Duchu Święty,
uwielbiam Cię
ze czcią najgłębszą.
Ofiaruję Wam
Przenajdroższe Ciało i Krew,
Duszę i Bóstwo
Pana naszego
Jezusa Chrystusa,
obecnego
na wszystkich ołtarzach
świata,
jako zadośćuczynienie za te
zniewagi,
świętokradztwa
i oziębłości,
którymi On sam jest obrażany.
Przez niezmierzone zasługi
Jego Najświętszego Serca
i Niepokalanego Serca Maryi
proszę Was
o nawrócenie
biednych grzeszników.
Następnie Anioł
udzielił pastuszkom
Komunii Świętej mówiąc:
„Przyjmijcie
Ciało i Krew Jezusa Chrystusa,
okropnie znieważanego
przez niewdzięcznych ludzi.
Wynagrodźcie ich grzechy
i pocieszajcie
waszego Boga!”
Potem znowu uklęknął,
odmówił z nami trzy razy
tę samą modlitwę
„Trójco Przenajświętsza”
i znikł.
Komu mamy wynagradzać,
przyjmując
Komunię Świętą wynagradzającą
w pierwsze soboty:
Jezusowi w Przenajświętszym
Sakramencie,
 Jezusowi znieważanemu
w Przenajświętszym
Sakramencie.

Jak mamy wynagradzać,
przyjmując
Komunię Świętą wynagradzającą
w pierwsze soboty:
Wzorując się na Maryi,
stojącej wiernie pod krzyżem:
uczestniczyć we Mszy św.,
 trwać na modlitwie po jej
zakończeniu.

Jak rozumieć
nauczanie
św. Jana Pawła II
o zwycięstwie nad złem
w świetle fatimskiego
orędzia
Matki Bożej?
Eucharystia nie jest abstrakcją.
Z abp. Stanisławem Nowakiem,
metropolitą częstochowskim,
o Eucharystii i Janie Pawle II
rozmawia ks. inf. Ireneusz Skubiś
„Niedziela” nr 18,
z dnia 1. maja 2011 r.
Wielu z nas również miało łaskę
przeżywania Mszy św.
w czasie jej sprawowania
przez niego w prywatnej kaplicy
na Watykanie.
Patrząc wtedy na Papieża czułem,
że widzi on Pana,
obecnego na ołtarzu.
Zwłaszcza jego dziękczynienie
po Komunii św.
wywierało niesamowite wrażenie.
Zasłaniał sobie twarz
w obliczu majestatu
Pana Eucharystycznego
czy kiedy oglądał Go
w stanie Golgoty…
Podobnie w czasie długich
adoracji widać było, że wchodzi w
jakąś całość tajemnicy
dokonującej się przed oczami jego
wiary.
Jego duchowość
eucharystyczna
była karmiona przeżywaniem
wielkiego Boga
w Jego
niepojętym oddaleniu od nas,
a zarazem w Jego
niepojętej
bliskości wobec nas
Święty Jan Paweł II
powiedział w Fatimie
w 2000 r. ...
I. Co zobaczył bł. Franciszek
w lipcu 1917 r.?
II. Co św. Jan Paweł II
powiedział na ten temat?
Bł. Franciszek
w żadnym z objawień nie
słyszał Matki Bożej!
On natomiast
więcej zobaczył!
Co zobaczył
bł. Franciszek
13 lipca 1917 r.
podczas objawienia
Niepokalanego Serca Maryi,
otoczonego cierniami?
Nasza Pani … pokazała nam
Boga
w swoim
Niepokalanym Sercu,
w tym tak wielkim świetle.
Ale to jest tajemnica…
Ale jaka szkoda,
że On jest taki smutny.
Gdybym Go mógł pocieszyć!
II. Święty Jan Paweł II w
homilii w Fatimie
w 2000 r.
powiedział tak:
Zgodnie z Bożym planem
przybyła z Nieba na tę ziemię
w poszukiwaniu prostaczków
uprzywilejowanych
przez Ojca
„Niewiasta obleczona
w słońce”
(Ap 12,1).
Przemawia do nich głosem
i sercem matki:
zaprasza ich, aby ofiarowały
się jako ofiary przebłagania,
zapewniając o swojej
gotowości zaprowadzenia ich
bezpiecznie do Boga.
I oto widzą oni,
jak z Jej matczynych rąk
wypływa światło,
które przenika ich wnętrze,
tak iż czują się
zanurzeni w Bogu
Później Franciszek, jeden z
trojga uprzywilejowanych,
zawoła:
„Płonęliśmy w tym świetle,
jakim jest Bóg,
a nie paliło nas”.
Błogosławionego Franciszka
najbardziej zadziwiał
i przejmował
Bóg ukryty
w tej niezmiernej światłości,
która przenikała ich wnętrze.
Lecz tylko jemu
Bóg dał się poznać jako
„bardzo smutny”…
Pewnej nocy ojciec
usłyszał go, jak szlochał,
i zapytał go, dlaczego płacze;
syn odpowiedział:
„Pomyślałem o Jezusie, który
jest tak smutny z powodu
grzechów popełnianych
przeciw Niemu”.
W jego życiu dokonuje się
przemiana...
W tym maluczkim wielkie
było pragnienie
wynagrodzenia Bogu za
obrazę ze strony grzeszników
przez ofiarowanie w tym celu
wysiłku, by być dobrym,
własnych ofiar i modlitwy.
Także Hiacynta,
siostra prawie 2 lata
od niego młodsza,
żyła kierując się
tymi samymi uczuciami.
Dodajmy do papieskiej
homilii:
bł. Franciszek
znany był z tego,
że często adorował
Pana Jezusa,
aby Go pocieszyć...
Wynagradzanie:
Jak to czynić?
Odpowiedź z analizy
historii Kościoła
XX wieku
Jak mamy wynagradzać
– odpowiedź z analizy historii.
Papież Pius XII:
uwierzył w objawienia fatimskie,
 w 1942 r. zawierzył Maryi świat,
 w 1947 r. w „Mediator Dei”
wezwał do odnowy praktyki
dziękczynienia po Komunii św.
i po Mszy św.

Pius XII, encyklika „Mediator Dei”,
rozdział III, s. 60-62:
Ukończenie świętego obrzędu …
nie zwalnia od dziękczynienia tych,
którzy spożyli niebiański posiłek;
owszem, jest bardzo właściwe, aby
po przyjęciu Eucharystycznego daru i
zakończeniu publicznych obrzędów
skupili się i w zażyłym złączeniu z
Boskim
Mistrzem
najczulej
i
zbawiennie z Nim rozmawiali …
Pius XII, encyklika „Mediator Dei”,
rozdział III, s. 60-62:
Zbaczają zatem ze ścieżki prawdy ci,
którzy, czepiając się raczej słów niż
sensu, twierdzą i nauczają, że po
ukończeniu Ofiary nie trzeba robić
takiego dziękczynienia, a to rzekomo
dlatego, że sama Ofiara ołtarza jest
sama w sobie dziękczynieniem i że
dziękczynienie takie należałoby do
specjalnych aktów prywatnej i osobistej
pobożności, a nie odnosiłoby się do
dobra społeczności.
Pius XII, enc. Mediator Dei” – cd.:
Czemuż
więc,
Czcigodni
Bracia,
nie mielibyśmy pochwalić tych, którzy, po
przyjęciu pokarmu Eucharystycznego,
i po publicznym zwolnieniu również
zgromadzenia wiernych, w serdecznej
zażyłości
obcują
z
Boskim
Odkupicielem, nie tylko aby z Nim
najczulej rozmawiać, lecz również
aby...
– cd. na kolejnym slajdzie
Pius XII, enc. Mediator Dei” – cd.:




aby Mu złożyć dzięki,
oddać chwałę należną,
a przede wszystkim by o pomoc prosić
ku oddaleniu z duszy swojej
wszystkiego, co umniejsza
skuteczność Sakramentu,
oraz ku uczynieniu ze swej strony
wszystkiego, co mogłoby sprzyjać
najbardziej bez pośredniemu działaniu
Jezusa Chrystusa.
Stolica Apostolska
szczegółowo objaśnia
nauczanie papieskie
Stolica Apostolska
o Komunii świętej w pierwsze soboty
Wnioski z analizy tekstów:
Kult Niepokalanego Serca Maryi jest:



chrystocentryczny,
eucharystocentryczny,
soteriocentryczny.
Stolica Apostolska



zaaprobowała objawienia fatimskie, tj.:
 trzy objawienia Anioła Pokoju w 1916 r.,
 sześć objawień Niepokalanej w 1917 r.
nie zaaprobowała innych objawień,
które miała Sł. Boża Łucja po 1917 r.,
nie zaaprobowała pierwszosobotnich
nabożeństw w formie nadanej przez
Sł. Bożą Łucję – jako zadośćczynienia
za grzechy wymierzone wyłącznie w
Niepokalane Serce Maryi.
Stolica Apostolska
wskazała, że:


celem przyjmowania Komunii św.
w pierwsze soboty jest
zjednoczenie z Ofiarą Chrystusa,
Niepokalana Maryja jest wzorem
takiego zjednoczenia z Chrystusem
Stolica Apostolska
o Komunii świętej w pierwsze soboty:
Wnioski z analizy tekstów:
Niepokalane Serce Maryi zwycięży:


poprzez głębokie przeniknięcie
chrześcijan chrystocentryzmem,
poprzez głębokie praktykowanie
przez chrześcijan
kultu Jezusa-Zbawcy
w Przenajświętszym Sakramencie.
Święty Jan Paweł II
powiedział w Fatimie
w 2000 r.:
Matka Boża
potrzebuje was wszystkich,
aby pocieszyć Jezusa,
który jest smutny z powodu
krzywd,
które Mu się wyrządza.
Ona potrzebuje waszych
modlitw i ofiar
za grzeszników.
Download