Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie

advertisement
Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie
w formie dużych grantów
(Formularz adresowany przede wszystkim dla organizacji pozarządowych wykluczonych
przez ustawodawcę z konkursu ofert o działalność pożytku publicznego i o
wolontariacie.
Niniejsze wskazówki mają charakter pomocniczy i powinny ułatwić udzielanie
odpowiedzi na pytania zawarte w formularzu.).
I. INFORMACJE O ORGANIZACJI
Kierownictwo:
Prosimy podać nazwiska i funkcje osób
i upoważnionych do zaciągania zobowiązań
reprezentujących
organizację
Forma prawna organizacji i podstawa prawna działalności. Prosimy podać datę
rejestracji i numer. Od kiedy działa organizacja?
Finanse.
Prosimy podać całkowitą wartość wpływów organizacji w 2004 i 2005 r.
i wyszczególnić źródła wpływów.
II. INFORMACJE O PROJEKCIE
Definicja problemu/potrzeby:
Jaka sytuacja wymaga zmiany? Jaki konkretny PROBLEM występujący
w Państwa społeczności zamierzają Państwo rozwiązać? Jaka jest skala
i skutki tego PROBLEMU? Dlaczego konieczne jest rozwiązanie tego problemu?
Skąd to wiadomo?
Lub Jaką konkretną POTRZEBĘ występującą w Państwa społeczności chcą
Państwo zaspokoić?
Cele projektu:
Jaka mierzalna zmiana zostanie osiągnięta dzięki realizacji projektu? Jakiej grupy
będzie ona dotyczyć? W jaki sposób projekt wpłynie na tę grupę? Jakie zmiany
powstałe
w
trakcie
realizacji
Projektu
będą
świadczyły
o rozwiązaniu/częściowym rozwiązaniu tego PROBLEMU? lub zaspokojeniu tej
POTRZEBY?
_________________________________________________________________
Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie w formie małych grantów
1
Metody realizacji celów. Opis planowanych działań:
Jakie działania zostaną podjęte? W jaki sposób realizacja Państwa Projektu
przyczyni się do rozwiązania wskazanego PROBLEMU lub zaspokojenia danej
POTRZEBY? Kto będzie odpowiedzialny za realizację działań?
Strategia Zrównoważonego Rozwoju dla Ostrowa Wielkopolskiego Proszę
określić, które z zadań Strategii Zrównoważonego Rozwoju dla Ostrowa
Wielkopolskiego
będą
realizowane
przez
projekt
(www.ostrowwielkopolski.um.gov.pl, część Strategia / plany / programy)
Współpraca:
Czy przewidywana jest współpraca z innymi podmiotami? W jakim zakresie? Kto
będzie partnerem w Państwa projekcie i jaki będzie jego wkład w planowane
działania?
Planowane rezultaty projektu:
Jakie będą konkretne, policzalne rezultaty projektu? Prosimy podać takie dane,
jak ilość uczestników organizowanych imprez/szkoleń, nakłady wydawanych
publikacji, liczba podjętych interwencji, liczba osób, którym np. udzielone zostaną
informacje, konsultacje itd.
Beneficjenci:
Proszę wymienić środowiska lub grupy społeczne oraz podać liczbę osób, które
bezpośrednio skorzystają na realizacji Państwa Projektu:
Ryzyko:
Proszę podać możliwe zagrożenia pełnej realizacji projektu wraz ze sposobami
przezwyciężenia ewentualnych trudności.
Reklama:
Proszę zaproponować tekst ogłoszenia Internetowego lub ulotki zachęcający
wybrane grupy społeczne do udziału w Państwa projekcie.
III. FINANSE
Budżet Projektu:
Budżet należy przygotować według poniższego schematu. Prosimy zwrócić
szczególną uwagę na podział kosztów całkowitych na koszty programowe i koszty
administracyjne oraz na podział kosztów według źródeł finansowania.
Koszty programowe są to koszty ściśle związane z realizacją Projektu. Do kosztów
programowych zaliczyć możemy między innymi koszty druku materiałów
informacyjnych, koszty podróży związane z Projektem, honorarium koordynatora,
_________________________________________________________________
Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie w formie małych grantów
2
honorarium szkoleniowców lub ekspertów, wysyłkę pocztową oraz koszty
ogłoszeń prasowych i promocji Projektu itp.
Koszty administracyjne są to koszty pośrednio związane z Projektem. Do kosztów
administracyjnych zaliczamy między innymi, obsługę finansową Projektu, opłaty
czynszowe i eksploatacyjne lokalu, koszty telefonów, materiałów biurowych,
prowizji bankowych i wyposażenia.
,,W tym FG” - w tej kolumnie prosimy o wykazanie sum, o które ubiegają się
Państwo z Funduszu Grantowego dla Ostrowa Wielkopolskiego w II edycji
konkursu grantowego.
,,W tym inne” – w tej kolumnie prosimy o wykazanie pozostałych planowanych
kosztów, które zostaną sfinansowane z innych źródeł (wyłącznie wkład
finansowy).
Po wypełnieniu tabeli budżetowej prosimy upewnić się, że ilość jednostek
pomnożona przez koszt jednostkowy odpowiada sumie w danej pozycji
budżetowej oraz, że suma źródeł finansowania Projektu w układzie poziomym
i pionowym odpowiada sumie pozycji i sumie kosztów całkowitych Projektu. Do
wypełnionego budżetu można dołączyć krótki komentarz.
Wkład niefinansowy:
Prosimy o wypisanie wkładu usługowego i rzeczowego (np.: praca wolontariuszy,
użyczenie
sprzętu
lub
lokalu,
darowizny
rzeczowe,
usługowe
i inne).
_________________________________________________________________
Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie w formie małych grantów
3
Download