Ankieta_dla_nauczyci..

advertisement
Ankieta dla nauczycieli
Ankieta, o wypełnienie której Pana/Panią prosimy, ma charakter anonimowy. Jej celem jest
poznanie opinii nauczycieli na temat funkcjonowania szkoły. Badanie jest elementem
ogólnopolskiego "PROGRAMU WZMOCNIENIA EFEKTYWNOŚCI SYSTEMU
NADZORU PEDAGOGICZNEGO I OCENY JAKOŚCI PRACY SZKOŁY" i służyć ma
reformie systemu nadzoru pedagogicznego. Aby osiągnąć ten cel ważne jest poznanie punktu
widzenia nauczycieli. W związku z tym uprzejmie prosimy o wypełnienie poniższego
kwestionariusza.
1. Nauczany przedmiot: (2770)
Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna
Język polski
Języki obce
Edukacja historyczna i obywatelska: historia i społeczeństwo, historia, wiedza o
społeczeństwie, podstawy przedsiębiorczości, ekonomia w praktyce, wychowanie do życia w
rodzinie, etyka, filozofia
Edukacja przyrodnicza: przyroda, geografia, biologia, chemia, fizyka
Edukacja matematyczna i techniczna: matematyka, zajęcia techniczne, zajęcia
komputerowe, informatyka
Edukacja artystyczna i kulturalna: muzyka, plastyka, zajęcia artystyczne, wiedza o
kulturze, język łaciński i kultura antyczna, historia muzyki, historia sztuki
Wychowanie fizyczne i edukacja dla bezpieczeństwa
Inne
Religia
Można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź
2. Staż pracy w latach: (2771)
0-5
6-10
11-15
16-20
21-25
26-30
31-35
36-40
więcej
Prosimy o wybór jednej odpowiedzi
3. Płeć: (2772)
kobieta
mężczyzna
Prosimy o wybór jednej odpowiedzi
4. Wychowawstwo: (2773)
tak
nie
Prosimy o wybór jednej odpowiedzi
5. Ile godzin dydaktycznych tygodniowo prowadzi Pan/Pani w tej placówce? (2775)
0-5
6-10
11-15
16-20
21-25
26-30
31-35
36-40
więcej
Prosimy o wybór jednej odpowiedzi
6. Czy zna Pan(i) wnioski z analizy wyników sprawdzianu/ egzaminów zewnętrznych z
poprzedniego roku szkolnego? (3218)
tak, otrzymałem/-am pełną informację
tak, mam informacje w zakresie, który mnie bezpośrednio dotyczy
tak, ale mam za mało informacji na ten temat
nie znam
Prosimy o wybór jednej odpowiedzi
7. Jak Pan/Pani wykorzystuje je w swojej pracy? (3230)
8. Proszę o zaznaczenie na skali od 1 do 8, w jakim stopniu Pana(i) uczniowie opanowali w
poprzednim roku szkolnym wiadomości i umiejętności opisane w podstawie programowej?
(5412)
niewielkim
1
2
3
4
5
6
7
8
dużym
9. Czy analizuje Pan(i) osiągnięcia uczniów? (3254)
tak, wszystkich
tak, większości
tak, w wybranych, uzasadnionych przypadkach
nie
Prosimy o wybór jednej odpowiedzi
10. Proszę o podanie przykładów takich analiz (3256)
11. Poniżej zamieszczamy kilka wymiarów. Proszę zaznaczyć w jakim stopniu charakteryzują
one Pana(i) uczniów (5416)
w większości są niezdyscyplinowani
1
2
3
4
5
6
w większości są zdyscyplinowani
nie mają chęci do nauki
7
8
1
2
3
4
5
6
mają chęć do nauki
nie przejawiają własnej inicjatywy
7
8
1
2
3
4
5
6
przejawiają własną inicjatywę
nie uzyskują lepszych wyników
7
8
1
2
3
4
5
uzyskują lepsze wyniki
nie są zaangażowani, aktywni
7
8
6
1
2
3
4
5
6
7
8
są zaangażowani, aktywni
12. Proszę ocenić stopień zaangażowania uczniów podczas Pana/i zajęć. (5418)
zdecydowanie niezaangażowani
1
2
3
4
5
6
7
8
zdecydowanie zaangażowani
13. W jaki sposób uczniowie angażują się podczas Pana(i) zajęć? Proszę podać przykłady
(3299)
14. Jak ogólnie ocenia Pan(i) zaangażowanie uczniów w zajęcia pozalekcyjne prowadzone w
szkole? (5420)
zdecydowanie niezaangażowani
1
2
3
4
5
6
7
8
zdecydowanie zaangażowani
15. W jaki sposób uczniowie angażują się w zajęcia pozalekcyjne? Proszę podać przykłady
(3308)
16. Czy uczniowie podejmują działania wpływające na rozwój szkoły? Jeśli tak, proszę podać
przykłady. (3316)
17. Czy podejmowane przez Pana(nią) działania wychowawcze uwzględniają inicjatywy i/lub
opinie uczniów? (3393)
zdecydowanie nie
raczej nie
raczej tak
zdecydowanie tak
Prosimy o wybór jednej odpowiedzi
18. W jaki sposób rada pedagogiczna przyjęła koncepcję pracy szkoły? (3419)
rada nie przyjęła koncepcji pracy
rada przyjęła przygotowaną przez dyrektora koncepcję
rada przyjęła koncepcję pracy przedstawioną przez dyrektora po uwzględnieniu sugestii
nauczycieli
rada przyjęła wypracowaną wspólnie koncepcję pracy
Prosimy o wybór jednej odpowiedzi
19. Czy czuje się Pan(i) współautorem(ką) koncepcji pracy szkoły? (3420)
zdecydowanie tak
raczej tak
raczej nie
zdecydowanie nie
Prosimy o wybór jednej odpowiedzi
20. Czy uczestniczył(a) Pan(i) w pracach nad analizą i/lub modyfikacją koncepcji pracy
szkoły? (3424)
zdecydowanie tak
raczej tak
raczej nie
zdecydowanie nie
Prosimy o wybór jednej odpowiedzi
21. Jakie zmiany w ofercie szkoły zostały wprowadzone w ostatnim roku szkolnym, by
umożliwić uczniom pełniejszy, wielokierunkowy rozwój? (3466)
22. Proszę wymienić wszystkie zalecane warunki i sposoby realizacji podstawy programowej,
które Pan(i) stosuje? (3476)
23. Co uwzględnia Pan(i) w planowaniu procesów edukacyjnych w odniesieniu do
przedmiotu, którego Pan(i) naucza? (3484)
potrzeby uczniów
możliwości uczniów
liczebność klas
organizację roku szkolnego
czas potrzebny do zrealizowania poszczególnych treści
inne - jakie?
nie planuję procesów edukacyjnych w odniesieniu do przedmiotu
Można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź
24. Jakie metody sprzyjające uczeniu się stosuje Pan(i) w pracy z uczniami? (5437)
25. Jak często uczniowie mają szansę na Pana(i) zajęciach pracować metodą projektu? (3551)
rzadziej niż raz na rok
raz na rok
kilka razy w roku
co miesiąc
Prosimy o wybór jednej odpowiedzi
26. Co wpływa na wybór przez Pana(nią) metod pracy z uczniami? (3552)
cele zajęć
treści zajęć
możliwości uczniów
potrzeby uczniów
liczba uczniów
dostęp do pomocy
miejsce realizacji zajęć
inicjatywy uczniów
inne, jakie?
Można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź
27. Czy monitoruje Pan(i) postępy i osiągnięcia uczniów? (3585)
prowadzę analizę systematycznie w sposób zorganizowany
próbuję prowadzić systematyczną analizę
prowadzę analizę, gdy pojawia się taka potrzeba
nie
Prosimy o wybór jednej odpowiedzi
28. Osiągnięcia jakich uczniów Pan(i) monitoruje? (3586)
wszystkich uczniów
koncentruję się na uczniach zdolnych
koncentruję się na uczniach z problemami
inni uczniowie
Można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź
29. Jaki jest zakres monitorowania osiągnięć uczniów? (3587)
dotyczy wszystkich uczniów
dotyczy wybranych roczników
dotyczy wybranych klas
dotyczy wybranych uczniów
Można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź
30. W jaki sposób Pan(i) motywuje swoich uczniów? (3619)
31. Czy konsultuje Pan(i) swoje plany zajęć edukacyjnych z innymi nauczycielami? (3635)
tak
nie
Prosimy o wybór jednej odpowiedzi
32. W jaki sposób dokonuje Pan(i) analizy procesów edukacyjnych zachodzących w szkole?
(3638)
samodzielnie przeprowadzam analizę procesów, za które ponoszę odpowiedzialność
analizę podejmuję wspólnie z innymi nauczycielami np. w zespołach zadaniowych
analizy tego typu są prowadzone z innymi nauczycielami przy okazji nieformalnych
spotkań i rozmów
w szkole nauczyciele nie prowadzą analizy
Można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź
33. Jakie wsparcie uzyskuje Pan(i) od innych nauczycieli w swojej pracy z uczniami? (3641)
34. Czy wsparcie, jakie uzyskuje Pan/i od innych nauczycieli jest wystarczające? (2979)
Zdecydowanie tak.
Raczej tak.
Raczej nie.
Zdecydowanie nie.
Prosimy o wybór jednej odpowiedzi
35. Czy uważa Pan(i), że Pana(i) głos jest brany pod uwagę w trakcie podejmowania decyzji o
wprowadzaniu koniecznych zmian w realizacji procesów edukacyjnych? (5280)
zdecydowanie nie
raczej nie
raczej tak
zdecydowanie tak
Prosimy o wybór jednej odpowiedzi
36. Proszę uzasadnić odpowiedź. (3647)
37. Kiedy ostatnio w Pana(i) szkole miała miejsce dyskusja na temat pożądanych postaw
uczniów? (3678)
nigdy
dawniej niż rok temu
między 6, a 12 miesiecy temu
w przeciągu ostatnich sześciu miesięcy
Prosimy o wybór jednej odpowiedzi
38. Czy uczniowie uczestniczą w tworzeniu i zmianie działań wychowawczych? (3702)
zdecydowanie tak
raczej tak
raczej nie
zdecydowanie nie
Prosimy o wybór jednej odpowiedzi
39. W jaki sposób uczniowie uczestniczą we współtworzeniu i modyfikowaniu działań
wychowawczych? Proszę podać przykłady. (3703)
40. Czy diagnozuje Pan(i) możliwości edukacyjne swoich uczniów? (3710)
tak, w odniesieniu do wszystkich uczniów których uczę
tak, w odniesieniu do większości
tak, w odniesieniu do nielicznych
nie diagnozuję
Prosimy o wybór jednej odpowiedzi
41. Jaka informacja wynika z diagnozy? (3711)
42. Z jakimi podmiotami Pan(i) współpracował(a) w tym lub poprzednim roku szkolnym jako
nauczyciel tej szkoły? Proszę wskazać je na liście poniżej. (5452)
lokalny samorząd
ośrodek pomocy społecznej
centrum pomocy rodzinie
dom/ ośrodek kultury
szkoły lub inne placówki edukacyjne
biblioteki
organizacje pozarządowe
rodzice
grupy nieformalne
kościoły i związki wyznaniowe
inne instytucje samorządowe
przedsiębiorcy
poradnia psychologiczno-pedagogiczna
policja
świetlica socjoterapeutyczna
placówki ochrony zdrowia
fundacje
inne - jakie?
Można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź
43. Czy wykorzystuje Pan(i) informacje o losach absolwentów do doskonalenia procesu
nauczania lub wychowania? (3804)
nie, nigdy
tak, ale sporadycznie
tak, od czasu do czasu
tak, często
Prosimy o wybór jednej odpowiedzi
44. Czy Pan(i) podejmuje współpracę z absolwentami? (3806)
nie, nigdy
tak, ale sporadycznie
tak, od czasu do czasu
tak, regularnie
Prosimy o wybór jednej odpowiedzi
45. Jeśli w poprzednim pytaniu wybrano odpowiedź "tak", proszę opisać na czym ona polega.
(3807)
46. Czy, aby zapewnić sobie możliwość dalszej nauki w szkole/ uczelni, uczniowie szkoły
potrzebują korepetycji lub innych zajęć poza szkołą? (3813)
zdecydowanie nie
raczej nie
raczej tak
zdecydowanie tak
Prosimy o wybór jednej odpowiedzi
47. Czy Pan(i) mówi rodzicom... (3831)
jaki jest cel edukacyjny działań, które Pan(i) realizuje
jaki jest cel wychowawczy działań , które Pan(i) realizuje
jakie cele chce realizować szkoła
jakie działania szkoły sprawdzają się ze względu na ich wartość edukacyjną
jakie działania szkoły sprawdzają się ze względu na ich wartość wychowawczą
Można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź
48. Kiedy rodzice dzielą się z Panem(ią) swoimi opiniami na temat procesu nauczania?
(3851)
podczas zebrań rodziców
w czasie indywidualnych rozmów w ramach wyznaczonych godzin spotkań dla rodziców
w czasie indywidualnych rozmów poza wyznaczonymi godzinami spotkań z rodzicami
(np. podczas przerw, "okienek", itp.)
przy okazji uroczystości i imprez szkolnych/ klasowych
poprzez dziennik internetowy
w ankietach
inaczej - jak?
Można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź
49. Czy opinie rodziców są brane pod uwagę przy planowaniu działań szkoły? (3859)
zdecydowanie nie
raczej nie
raczej tak
zdecydowanie tak
Prosimy o wybór jednej odpowiedzi
50. W jaki sposób Pan(i) jako nauczyciel tej szkoły wspiera rodziców w wychowaniu dzieci?
(3868)
utrzymuję stały kontakt z rodzicami
staram się poznać sytuację życiową wychowanków i ich rodzin
w zależności od potrzeb prowadzę indywidualne lub grupowe spotkania z rodzicami
służę radą i wsparciem w sytuacjach problemowych
doradzam, gdzie rodzice mogą szukać wsparcia
inne
Można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź
51. Czy Pana(i) zdaniem rodzice są w wystarczającym stopniu informowani przez Pana(ią) o
sukcesach ich dzieci? (3874)
zdecydowanie tak
raczej tak
raczej nie
zdecydowanie nie
Prosimy o wybór jednej odpowiedzi
52. Czy Pana(i) zdaniem rodzice są w wystarczającym stopniu informowani przez Pana(ią) o
trudnościach jakie mają ich dzieci? (3875)
zdecydowanie tak
raczej tak
raczej nie
zdecydowanie nie
Prosimy o wybór jednej odpowiedzi
53. Czy rodzice uczestniczą w podejmowaniu decyzji dotyczących życia szkoły? (3887)
zdecydowanie tak
raczej tak
raczej nie
zdecydowanie nie
Prosimy o wybór jednej odpowiedzi
54. Proszę wskazać trzy konkretne decyzje, na które rodzice mieli wpływ. (3888)
55. W pracę jakich zespołów jest Pan(i) zaangażowany(a)? (3911)
programowy (praca nad treściami nauczania)
metodyczny (rozwijanie metody pracy z uczniem)
wychowawczy i profilaktyczny
ds. zarządzania szkołą (planowanie i organizacja działalności szkoły)
szkoleniowy (doskonalenie zawodowe nauczycieli)
organizacja imprez dla uczniów, rodziców lub nauczycieli
ds. współpracy z otoczeniem zewnętrznym szkoły
do spraw ewaluacji wewnętrznej
inne
nie uczestniczę
Można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź
56. Jak ocenia Pan(i) zaangażowanie nauczycieli w pracę zespołów? (3912)
angażują się wszyscy
angażuje się większość
angażuje się mniejszość
angażują się pojedyncze osoby
Prosimy o wybór jednej odpowiedzi
57. Czy zespoły, w których Pan(i) uczestniczy, dokonują analizy efektów swojej pracy?
(3916)
tak, stosujemy regularnie procedury ewaluacyjne
tak, dokonujemy spontanicznej refleksji nad efektami po zakończeniu pracy lub jakiegoś
jej etapu
oceny i refleksje dotyczące efektów pracy pojawiają się spontanicznie w sytuacjach
błędów i trudności
w zespołach zdajemy się na ocenę zwierzchników i/lub zewnętrznych ewaluatorów
Prosimy o wybór jednej odpowiedzi
58. Jak często Pan(i) planuje wspólnie z innymi nauczycielami działania w szkole? (3919)
zdecydowana większość działań planowana jest wspólnie z innymi nauczycielami
większość działań jest planowana wspólnie z innymi nauczycielami
większość działań planowana jest indywidualnie
zdecydowana większość działań planowana jest indywidualnie
wszystkie działania planujemy indywidualnie
Prosimy o wybór jednej odpowiedzi
59. Jaka część tego planowania opiera się na analizie efektów pracy zespołów? (3920)
całość
większość
niewielka część
nic
Prosimy o wybór jednej odpowiedzi
60. Proszę o podanie konkretnych przykładów planowania pracy zespołu opartego na analizie
efektów tej pracy. (3921)
61. Jak często korzysta Pan(i) z pomocy innych nauczycieli w rozwiązywaniu problemów,
które napotyka Pan(i) w szkole? (3924)
bardzo często
często
rzadko
nigdy
nie mam takiej potrzeby
Prosimy o wybór jednej odpowiedzi
62. Czy zespoły pomagają Panu(i) w rozwiązywaniu pojawiających się w pracy problemów?
(3925)
zdecydowanie nie
raczej nie
raczej tak
zdecydowanie tak
Prosimy o wybór jednej odpowiedzi
63. Jakiego rodzaju formy doskonalenia zawodowego dotyczące metod i form
współpracy/pracy zespołowej były prowadzone w szkole w tym lub poprzednim roku
szkolnym? (5480)
szkolenia wewnętrzne dotyczące współpracy
szkolenia zewnętrzne dotyczące współpracy
wizyty studyjne
obserwacje współpracujących zespołów
udział w projekcie dotyczącym współpracy
inne formy - jakie?
nie było żadnej formy doskonalenia
Można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź
64. Czy uczestnictwo w tych szkoleniach jest przydatne w praktyce? (3177)
zdecydowanie tak
raczej tak
raczej nie
zdecydowanie nie
Prosimy o wybór jednej odpowiedzi
65. Czy jest Pan(i) zaangażowany(a) w ewaluację wewnętrzną? (3934)
tak
nie
Prosimy o wybór jednej odpowiedzi
66. Pana(i) udział w przeprowadzeniu ewaluacji wewnętrznej był spowodowany: (5481)
nie uczestniczę w ewaluacji wewnętrznej
poleceniem, wyraźnym oczekiwaniem sformułowanym przez dyrekcję
dyrektor przekonał mnie do udziału w ewaluacji wewnętrznej
zwyczajem panującym w naszej szkole (zwykle większość nauczycieli uczestniczy w
ewaluacji wewnętrznej)
uważam ewaluację za niezbędną i zrobiłem(am) to dla poprawienia jakości własnej pracy
Można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź
67. Jak ocenia Pan(i) swoje zaangażowanie w pracę nad ewaluacją wewnętrzną szkoły?
(3936)
angażuję się w wysokim stopniu
angażuję się w wystarczającym stopniu
praca w zespołach niezbyt mnie angażuje
gdyby było to możliwe unikałbym/unikałabym pracy w zespołach w szkole
Prosimy o wybór jednej odpowiedzi
68. Na czym polega Pana(i) zaangażowanie w ewaluację wewnętrzną? (3937)
69. Czy uczestniczy Pan(i) w pracach zespołu(ów) prowadzących wewnętrzną ewaluację
pracy szkoły? (3944)
tak
nie
Prosimy o wybór jednej odpowiedzi
70. W jaki sposób planuje się ewaluację wewnętrzną? (3945)
plan ewaluacji wewnętrznej przygotowuje dyrektor
plan ewaluacji wewnętrznej przygotowuje wyznaczona przez dyrektora osoba
do przygotowania planu ewaluacji wewnętrznej powoływany jest zespół
inne, jakie?
Prosimy o wybór jednej odpowiedzi
71. W jakim stopniu wnioski płynące z nadzoru pedagogicznego (ewaluacji wewnętrznej) są
podstawą dla wprowadzanych zmian w funkcjonowaniu szkoły? (3949)
są w pełni uwzględniane
są uwzględniane dużym zakresie
są uwzględniane w małym zakresie
nie są uwzględniane
Prosimy o wybór jednej odpowiedzi
72. Jak Pan(i) ocenia warunki lokalowe - czy są one odpowiednie do realizowania podstawy
programowej i przyjętych w szkole programów? (3958)
są wystarczające
występują nieliczne braki
występują znaczące braki
są niewystarczające
Prosimy o wybór jednej odpowiedzi
73. Jak Pan(i) ocenia wyposażenie szkoły w pomoce dydaktyczne - czy jest ono
wystarczające do realizacji Pana(i) przedmiotów? (3963)
wyposażenie jest wystarczające
występują nieliczne braki
występują znaczące braki
jest ono niewystarczające
Prosimy o wybór jednej odpowiedzi
74. W pracę jakich zespołów jest Pan(i) zaangażowany(a)? (6493)
programowy (praca nad treściami nauczania)
metodyczny (rozwijanie metody pracy z uczniem)
wychowawczy i profilaktyczny
ds. zarządzania szkołą (planowanie i organizacja działalności szkoły)
szkoleniowy (doskonalenie zawodowe nauczycieli)
organizacja imprez dla uczniów, rodziców lub nauczycieli
ds. współpracy z otoczeniem zewnętrznym szkoły
do spraw ewaluacji wewnętrznej
inne
nie uczestniczę
do spraw ewaluacji wewnętrznej
Można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź
75. W pracę jakich zespołów jest Pan(i) zaangażowany(a)? (6911)
programowy (praca nad treściami nauczania)
metodyczny (rozwijanie metody pracy z uczniem)
wychowawczy i profilaktyczny
ds. zarządzania szkołą (planowanie i organizacja działalności szkoły)
szkoleniowy (doskonalenie zawodowe nauczycieli)
organizacja imprez dla uczniów, rodziców lub nauczycieli
zespół nauczycieli oddziału
do spraw ewaluacji wewnętrznej
ipet
inne
nie uczestniczę
Można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź
76. Czy uczestnictwo w tych formach doskonalenia jest przydatne w praktyce? (6923)
zdecydowanie tak
raczej tak
raczej nie
zdecydowanie nie
Prosimy o wybór jednej odpowiedzi
78. Stopień awansu: (7344)
stażysta
nauczyciel kontraktowy
nauczyciel mianowany
nauczyciel dyplomowany
profesor oświaty
Prosimy o wybór jednej odpowiedzi
80. Czy Pan(i) bierze pod uwagę opinie uczniów o tym, jak chcieliby się uczyć? (7378)
Na wszystkich zajęciach
Na większości zajęć
Na około połowie zajęć
Na mniej niż połowie zajęć
Na żadnych
Prosimy o wybór jednej odpowiedzi
81. Proszę wymienić trzy najważniejsze wnioski z monitorowania osiągnięć uczniów. (7371)
82. Czy monitoruje Pan/i procesy edukacyjne? (7374)
Tak, prowadzę analizę systematycznie w sposób zorganizowany
Tak, próbuję prowadzić systemtyczną analizę
Tak, prowadzę analizę, gdy pojawia się taka potrzeba
Nie monitoruję
Prosimy o wybór jednej odpowiedzi
83. Proszę wymienić trzy najważniejsze wnioski z monitorowania procesów edukacyjnych.
(7373)
84. Proszę napisać w jaki sposób wykorzystał/a Pan/i wnioski z monitorowa procesów
edukacyjnych. (7375)
85. Proszę podac trzy najważniejsze przykłady wdrożonych przez Pana/ią wniosków z
monitorowania osiągnięć uczniów. (7382)
87. Jakie działania dydaktyczne, wychowawcze lub organizacyjne prowadził/a Pan/i we
współpracy z podmiotami środowiska lokalnego w tym lub poprzednim roku szkolnym?
(7662)
Organizacja wyjazdów i wycieczek szkolnych
Stypendia dla najlepszych uczniów
Zakup sprzętu dla szkoły
Organizacja zajęć pozalekcyjnych
Organizacja zajęć profilaktycznych
Prowadzenie lub współprowadzenie lekcji
Imprezy środowiskowe
Pomoc socjalna dla uczniów
Projekty edukacyjne
Inne - jakie?
Można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź
Metryczka
1. Nauczany przedmiot: (2770)
Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna
Język polski
Języki obce
Edukacja historyczna i obywatelska: historia i społeczeństwo, historia, wiedza o
społeczeństwie, podstawy przedsiębiorczości, ekonomia w praktyce, wychowanie do życia w
rodzinie, etyka, filozofia
Edukacja przyrodnicza: przyroda, geografia, biologia, chemia, fizyka
Edukacja matematyczna i techniczna: matematyka, zajęcia techniczne, zajęcia
komputerowe, informatyka
Edukacja artystyczna i kulturalna: muzyka, plastyka, zajęcia artystyczne, wiedza o
kulturze, język łaciński i kultura antyczna, historia muzyki, historia sztuki
Wychowanie fizyczne i edukacja dla bezpieczeństwa
Inne
Religia
Można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź
2. Staż pracy w latach: (2771)
0-5
6-10
11-15
16-20
21-25
26-30
31-35
36-40
więcej
Prosimy o wybór jednej odpowiedzi
3. Płeć: (2772)
kobieta
mężczyzna
Prosimy o wybór jednej odpowiedzi
4. Wychowawstwo: (2773)
tak
nie
Prosimy o wybór jednej odpowiedzi
5. Ile godzin dydaktycznych tygodniowo prowadzi Pan/Pani w tej placówce? (2775)
0-5
6-10
11-15
16-20
21-25
26-30
31-35
36-40
więcej
Prosimy o wybór jednej odpowiedzi
6. Stopień awansu: (7344)
stażysta
nauczyciel kontraktowy
nauczyciel mianowany
nauczyciel dyplomowany
profesor oświaty
Prosimy o wybór jednej odpowiedzi
DZIĘKUJEMY
Download