Ankieta dla nauczycieli

advertisement
Ankieta dla nauczycieli
Ankieta, o wypełnienie której Pana/Panią prosimy, ma charakter anonimowy. Jej celem jest
poznanie opinii nauczycieli na temat funkcjonowania szkoły. Badanie jest elementem
ogólnopolskiego "PROGRAMU WZMOCNIENIA EFEKTYWNOŚCI SYSTEMU
NADZORU PEDAGOGICZNEGO I OCENY JAKOŚCI PRACY SZKOŁY" i służyć ma
reformie systemu nadzoru pedagogicznego. Aby osiągnąć ten cel ważne jest poznanie punktu
widzenia nauczycieli. W związku z tym uprzejmie prosimy o wypełnienie poniższego
kwestionariusza.
1. W jaki sposób rada pedagogiczna przyjęła koncepcję pracy szkoły? (3419)
rada nie przyjęła koncepcji pracy
rada przyjęła przygotowaną przez dyrektora koncepcję
rada przyjęła koncepcję pracy przedstawioną przez dyrektora po uwzględnieniu sugestii
nauczycieli
rada przyjęła wypracowaną wspólnie koncepcję pracy
Prosimy o wybór jednej odpowiedzi
2. Czy czuje się Pan(i) współautorem(ką) koncepcji pracy szkoły? (3420)
zdecydowanie tak
raczej tak
raczej nie
zdecydowanie nie
Prosimy o wybór jednej odpowiedzi
3. Czy uczestniczył(a) Pan(i) w pracach nad analizą i/lub modyfikacją koncepcji pracy
szkoły? (3424)
zdecydowanie tak
raczej tak
raczej nie
zdecydowanie nie
Prosimy o wybór jednej odpowiedzi
4. Jakie zmiany w ofercie szkoły zostały wprowadzone w ostatnim roku szkolnym, by
umożliwić uczniom pełniejszy, wielokierunkowy rozwój? (3466)
5. Proszę wymienić wszystkie zalecane warunki i sposoby realizacji podstawy programowej,
które Pan(i) stosuje? (3476)
6. Co uwzględnia Pan(i) w planowaniu procesów edukacyjnych w odniesieniu do przedmiotu,
którego Pan(i) naucza? (3484)
potrzeby uczniów
możliwości uczniów
liczebność klas
organizację roku szkolnego
czas potrzebny do zrealizowania poszczególnych treści
inne - jakie?
nie planuję procesów edukacyjnych w odniesieniu do przedmiotu
Można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź
7. Jakie metody sprzyjające uczeniu się stosuje Pan(i) w pracy z uczniami? (5437)
8. Jak często uczniowie mają szansę na Pana(i) zajęciach pracować metodą projektu? (3551)
rzadziej niż raz na rok
raz na rok
kilka razy w roku
co miesiąc
Prosimy o wybór jednej odpowiedzi
9. Co wpływa na wybór przez Pana(nią) metod pracy z uczniami? (3552)
cele zajęć
treści zajęć
możliwości uczniów
potrzeby uczniów
liczba uczniów
dostęp do pomocy
miejsce realizacji zajęć
inicjatywy uczniów
inne, jakie?
Można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź
10. Czy monitoruje Pan/i procesy edukacyjne? (7374)
Tak, prowadzę analizę systematycznie w sposób zorganizowany
Tak, próbuję prowadzić systemtyczną analizę
Tak, prowadzę analizę, gdy pojawia się taka potrzeba
Nie monitoruję
Prosimy o wybór jednej odpowiedzi
11. Proszę wymienić trzy najważniejsze wnioski z monitorowania procesów edukacyjnych.
(7373)
12. Proszę napisać w jaki sposób wykorzystał/a Pan/i wnioski z monitorowa procesów
edukacyjnych. (7375)
13. Czy monitoruje Pan(i) postępy i osiągnięcia uczniów? (3585)
prowadzę analizę systematycznie w sposób zorganizowany
próbuję prowadzić systematyczną analizę
prowadzę analizę, gdy pojawia się taka potrzeba
nie
Prosimy o wybór jednej odpowiedzi
14. Osiągnięcia jakich uczniów Pan(i) monitoruje? (3586)
wszystkich uczniów
koncentruję się na uczniach zdolnych
koncentruję się na uczniach z problemami
inni uczniowie
Można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź
15. Jaki jest zakres monitorowania osiągnięć uczniów? (3587)
dotyczy wszystkich uczniów
dotyczy wybranych roczników
dotyczy wybranych klas
dotyczy wybranych uczniów
Można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź
16. Proszę wymienić trzy najważniejsze wnioski z monitorowania osiągnięć uczniów. (7371)
17. Proszę podac trzy najważniejsze przykłady wdrożonych przez Pana/ią wniosków z
monitorowania osiągnięć uczniów. (7382)
19. Czy Pan(i) bierze pod uwagę opinie uczniów o tym, jak chcieliby się uczyć? (7378)
Na wszystkich zajęciach
Na większości zajęć
Na około połowie zajęć
Na mniej niż połowie zajęć
Na żadnych
Prosimy o wybór jednej odpowiedzi
21. Czy daje Pan/i uczniom wybór dotyczący: (7469)
Błędnie skonfigurowane pytanie
Można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź
22. W jaki sposób Pan(i) motywuje swoich uczniów? (3619)
23. Czy konsultuje Pan(i) swoje plany zajęć edukacyjnych z innymi nauczycielami? (3635)
tak
nie
Prosimy o wybór jednej odpowiedzi
24. W jaki sposób dokonuje Pan(i) analizy procesów edukacyjnych zachodzących w szkole?
(3638)
samodzielnie przeprowadzam analizę procesów, za które ponoszę odpowiedzialność
analizę podejmuję wspólnie z innymi nauczycielami np. w zespołach zadaniowych
analizy tego typu są prowadzone z innymi nauczycielami przy okazji nieformalnych
spotkań i rozmów
w szkole nauczyciele nie prowadzą analizy
Można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź
25. Jakie wsparcie uzyskuje Pan(i) od innych nauczycieli w swojej pracy z uczniami? (3641)
26. Czy wsparcie, jakie uzyskuje Pan/i od innych nauczycieli jest wystarczające? (2979)
Zdecydowanie tak
Raczej tak
Raczej nie
Zdecydowanie nie
Prosimy o wybór jednej odpowiedzi
27. Czy uważa Pan(i), że Pana(i) głos jest brany pod uwagę w trakcie podejmowania decyzji o
wprowadzaniu koniecznych zmian w realizacji procesów edukacyjnych? (5280)
zdecydowanie nie
raczej nie
raczej tak
zdecydowanie tak
Prosimy o wybór jednej odpowiedzi
28. Proszę uzasadnić odpowiedź. (3647)
29. Kiedy ostatnio w Pana(i) szkole miała miejsce dyskusja na temat pożądanych postaw
uczniów? (3678)
nigdy
dawniej niż rok temu
między 6, a 12 miesiecy temu
w przeciągu ostatnich sześciu miesięcy
Prosimy o wybór jednej odpowiedzi
30. Czy uczniowie uczestniczą w tworzeniu i zmianie działań wychowawczych? (3702)
zdecydowanie tak
raczej tak
raczej nie
zdecydowanie nie
Prosimy o wybór jednej odpowiedzi
31. W jaki sposób uczniowie uczestniczą we współtworzeniu i modyfikowaniu działań
wychowawczych? Proszę podać przykłady. (3703)
32. Czy diagnozuje Pan(i) możliwości edukacyjne swoich uczniów? (3710)
tak, w odniesieniu do wszystkich uczniów których uczę
tak, w odniesieniu do większości
tak, w odniesieniu do nielicznych
nie diagnozuję
Prosimy o wybór jednej odpowiedzi
33. Jaka informacja wynika z diagnozy? (3711)
34. Z jakimi podmiotami Pan(i) współpracował(a) w tym lub poprzednim roku szkolnym jako
nauczyciel tej szkoły? Proszę wskazać je na liście poniżej. (5452)
lokalny samorząd
ośrodek pomocy społecznej
centrum pomocy rodzinie
dom/ ośrodek kultury
szkoły lub inne placówki edukacyjne
biblioteki
organizacje pozarządowe
rodzice
grupy nieformalne
kościoły i związki wyznaniowe
inne instytucje samorządowe
przedsiębiorcy
poradnia psychologiczno-pedagogiczna
policja
świetlica socjoterapeutyczna
placówki ochrony zdrowia
fundacje
inne - jakie?
Można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź
35. Jakie działania dydaktyczne, wychowawcze lub organizacyjne prowadził/a Pan/i we
współpracy z podmiotami środowiska lokalnego w tym lub poprzednim roku szkolnym?
(3796)
Organizacja wyjazdów i wycieczek szkolnych
Stypendia dla najlepszych uczniów
Zakup sprzętu dla szkoły
Organizacja zajęć pozalekcyjnych
Organizacja zajęć profilaktycznych
Prowadzenie lub współprowadzenie lekcji
Imprezy środowiskowe
Pomoc socjalna dla uczniów
Projekty edukacyjne
Inne - jakie?
Można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź
36. Czy wykorzystuje Pan(i) informacje o losach absolwentów do doskonalenia procesu
nauczania lub wychowania? (3804)
nie, nigdy
tak, ale sporadycznie
tak, od czasu do czasu
tak, często
Prosimy o wybór jednej odpowiedzi
37. Czy Pan(i) podejmuje współpracę z absolwentami? (3806)
nie, nigdy
tak, ale sporadycznie
tak, od czasu do czasu
tak, regularnie
Prosimy o wybór jednej odpowiedzi
38. Jeśli w poprzednim pytaniu wybrano odpowiedź "tak", proszę opisać na czym ona polega.
(3807)
39. Czy, aby zapewnić sobie możliwość dalszej nauki w szkole/ uczelni, uczniowie szkoły
potrzebują korepetycji lub innych zajęć poza szkołą? (3813)
zdecydowanie nie
raczej nie
raczej tak
zdecydowanie tak
Prosimy o wybór jednej odpowiedzi
40. Czy Pan(i) mówi rodzicom... (3831)
jaki jest cel edukacyjny działań, które Pan(i) realizuje
jaki jest cel wychowawczy działań , które Pan(i) realizuje
jakie cele chce realizować szkoła
jakie działania szkoły sprawdzają się ze względu na ich wartość edukacyjną
jakie działania szkoły sprawdzają się ze względu na ich wartość wychowawczą
Można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź
41. Kiedy rodzice dzielą się z Panem(ią) swoimi opiniami na temat procesu nauczania?
(3851)
podczas zebrań rodziców
w czasie indywidualnych rozmów w ramach wyznaczonych godzin spotkań dla rodziców
w czasie indywidualnych rozmów poza wyznaczonymi godzinami spotkań z rodzicami
(np. podczas przerw, "okienek", itp.)
przy okazji uroczystości i imprez szkolnych/ klasowych
poprzez dziennik internetowy
w ankietach
inaczej - jak?
Można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź
42. Czy opinie rodziców są brane pod uwagę przy planowaniu działań szkoły? (3859)
zdecydowanie nie
raczej nie
raczej tak
zdecydowanie tak
Prosimy o wybór jednej odpowiedzi
43. W jaki sposób Pan(i) jako nauczyciel tej szkoły wspiera rodziców w wychowaniu dzieci?
(3868)
utrzymuję stały kontakt z rodzicami
staram się poznać sytuację życiową wychowanków i ich rodzin
w zależności od potrzeb prowadzę indywidualne lub grupowe spotkania z rodzicami
służę radą i wsparciem w sytuacjach problemowych
doradzam, gdzie rodzice mogą szukać wsparcia
inne
Można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź
44. Czy Pana(i) zdaniem rodzice są w wystarczającym stopniu informowani przez Pana(ią) o
sukcesach ich dzieci? (3874)
zdecydowanie tak
raczej tak
raczej nie
zdecydowanie nie
Prosimy o wybór jednej odpowiedzi
45. Czy Pana(i) zdaniem rodzice są w wystarczającym stopniu informowani przez Pana(ią) o
trudnościach jakie mają ich dzieci? (3875)
zdecydowanie tak
raczej tak
raczej nie
zdecydowanie nie
Prosimy o wybór jednej odpowiedzi
46. Czy rodzice uczestniczą w podejmowaniu decyzji dotyczących życia szkoły? (3887)
zdecydowanie tak
raczej tak
raczej nie
zdecydowanie nie
Prosimy o wybór jednej odpowiedzi
47. Proszę wskazać trzy konkretne decyzje, na które rodzice mieli wpływ. (3888)
Metryczka
1. Nauczany przedmiot: (2770)
Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna
Język polski
Języki obce
Edukacja historyczna i obywatelska: historia i społeczeństwo, historia, wiedza o
społeczeństwie, podstawy przedsiębiorczości, ekonomia w praktyce, wychowanie do życia w
rodzinie, etyka, filozofia
Edukacja przyrodnicza: przyroda, geografia, biologia, chemia, fizyka
Edukacja matematyczna i techniczna: matematyka, zajęcia techniczne, zajęcia
komputerowe, informatyka
Edukacja artystyczna i kulturalna: muzyka, plastyka, zajęcia artystyczne, wiedza o
kulturze, język łaciński i kultura antyczna, historia muzyki, historia sztuki
Wychowanie fizyczne i edukacja dla bezpieczeństwa
Inne
Religia
Można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź
2. Staż pracy w latach: (2771)
0-5
6-10
11-15
16-20
21-25
26-30
31-35
36-40
więcej
Prosimy o wybór jednej odpowiedzi
3. Płeć: (2772)
kobieta
mężczyzna
Prosimy o wybór jednej odpowiedzi
4. Wychowawstwo: (2773)
tak
nie
Prosimy o wybór jednej odpowiedzi
5. Ile godzin dydaktycznych tygodniowo prowadzi Pan/Pani w tej placówce? (2775)
0-5
6-10
11-15
16-20
21-25
26-30
31-35
36-40
więcej
Prosimy o wybór jednej odpowiedzi
6. Stopień awansu: (7344)
stażysta
nauczyciel kontraktowy
nauczyciel mianowany
nauczyciel dyplomowany
profesor oświaty
Prosimy o wybór jednej odpowiedzi
DZIĘKUJEMY
Download