KONSPEKT LEKCJI PRZYRODY W KLASIE IV

advertisement
1
SCENARIUSZ LEKCJI PRZYRODY W KLASIE IV
Temat lekcji: Znaczenie bakterii w przyrodzie i gospodarce człowieka.
Dział programu: Zdrowy styl życia.
Treści programowe: Bakterie i wirusy – zagrożenia i korzyści dla człowieka.
Cele lekcji:
Dziedzina poznawcza:
- WIADOMOŚCI - UCZEŃ:
A. Zapamiętanie
- wie, że bakterie wywołują takie choroby jak: gruźlicę, dur brzuszny, błonicę,
szkarlatynę,
- wie, że bakterie są niedostrzegalne gołym okiem,
- wie, że drobnoustroje są przenoszone przez glebę, powietrze i przez dotyk
- wie, że niektóre bakterie są użyteczne,
B. Rozumienie
- rozumie, co to jest choroba zakaźna,
- rozumie, co to jest wirus, bakteria,
-UMIEJĘTNOŚCI:
C. Stosowanie wiadomości w sytuacjach typowych
- potrafi podać przykłady źródeł zakażeń bakteriami,
- wskaże sposoby ochrony człowieka przed chorobami (np. mycie rąk,
szczepionki),
D. Stosowanie wiadomości w sytuacjach problemowych
- potrafi selekcjonować i grupować informacje,
- potrafi wyciągać wnioski.
Dziedzina emocjonalna:
B. Podejmowanie działania
- czuje się odpowiedzialny za efekty pracy grupy
Metody i formy pracy: dominującą jest praca w grupach, praca z podręcznikiem,
z broszurami, obserwacja.
Środki dydaktyczne: podręcznik, broszury,
2
PRZEBIEG LEKCJI:
I. Faza wstępna :
1. Przypomnienie wiadomości o bakteriach:
- cechy organizmu,
- środowisko życia,
- podstawowe potrzeby życiowe.
2. Przygotowanie stanowiska pracy uczniów.
II. Faza realizacji:
1. Stworzenie sytuacji problemowej- pogadanka na temat: związku bakterii z
organizmem człowieka.
2. Sformułowanie problemu: Czy bakterie to nasi sprzymierzeńcy czy
wrogowie?
3. Sformułowanie hipotez:
Bakterie to nasi sprzymierzeńcy.
Bakterie to nasi wrogowie.
Bakterie to zarówno nasi sprzymierzeńcy, jak i wrogowie.
4. Ustalenie planu weryfikacji hipotez:
* Podział na grupy,
* Rozdanie instrukcji do pracy – zapoznanie się z nimi.
* Praca w grupach w oparciu o instrukcje.
5. Analiza pracy poszczególnych grup – przedstawienie wniosków, zapis
wniosków do tabelki.
DZIAŁANIA BAKTERII
POZYTYWNE
NEGATYWNE
III. Faza końcowa.
1. Podsumowanie pracy uczniów:
- ocena pracy w grupach,
- ocena poprawności wniosków,
- sformułowanie wniosków.
3
Wniosek:
2. Praca domowa: Jaką informację dotyczącą bakterii możemy znaleźć na
opakowaniu jogurtu? Przeczytaj i wyjaśnij ją.
INSTRUKCJE DO PRACY GRUPOWEJ
Grupa I – Bakterie chorobotwórcze
1. Przeczytaj z podręcznika na str.129 na temat chorób wywoływanych
przez bakterie.
2. Zapoznaj się z ulotkami dotyczącymi chorób bakteryjnych ( gruźlica,
błonica, dur brzuszny, płonica).
3. Zwróć uwagę na rysunek przedstawiający drogi wnikania drobnoustrojów
chorobotwórczych.
Przez układ oddechowy
Przez układ pokarmowy
Przez rany
4.Uzupełnij zdania: Bakterie wnikają do organizmu następującymi
drogami:...................................................................................................................
Aby uniknąć zakażenia bakteriami należy .............................................................
WNIOSEK: Bakterie chorobotwórcze są ....................................
4
Grupa II- Bakterie, które prowadzą rozkład substancji organicznej.
1. Przeczytaj tekst:
Bakterie rozkładają szczątki roślin i zwierząt, obornik i kompost.
Wzbogacają ubogie gleby w związki azotowe i w ten sposób poprawiają
ich strukturę. Bakterie glebowe, których w 1 g gleby jest około 2 i pół
miliarda powodują tworzenie próchnicy w glebie.
Bakterie odgrywają bardzo ważną rolę w procesach
samooczyszczenia wód, a przez człowieka są wykorzystywane w
oczyszczalniach ścieków, by tam współdziałać z innymi organizmami w
biologicznym oczyszczaniu wód. Bakterie też coraz częściej stosuje się do
przerobu odpadów, w wyniku czego otrzymujemy energię cieplną (
biogaz) i cenny nawóz dla rolnictwa.
2. W oparciu o przeczytany tekst uzupełnij zdania.
Bakterie żyjące w glebie powodują rozkład ....................................................
Wykorzystywane są przez człowieka w oczyszczalniach ścieków, aby
............................................................................................................................
WNIOSEK: Te bakterie są ..........................
GRUPA III – Bakterie powodujące gnicie produktów żywnościowych.
1. Przeczytaj tekst w podręczniku na str. 129.
2. W oparciu o przeczytany tekst uzupełnij zdania:
Niektóre bakterie powodują gnicie i psucie się produktów
żywnościowych. W naszym domu zapobiega się niszczeniu żywności
przez bakterie w następujący sposób:...........................................................
.......................................................................................................................
WNIOSEK: Działanie tych bakterii jest ...........................
Grupa IV – Bakterie powodujące zmiany mleka, ogórków, kapusty.
1. Przeczytaj informacje w podręczniku zamieszczone na zielonym tle
( str. 129).
2. Uzupełnij zdania:
Niektóre bakterie powodują .......................................................................
WNIOSEK: Działanie tych bakterii jest ..............................
Scenariusz opracowała mgr Elżbieta Lizak
Download