Wzór Umowy pomocniczy do obowiązującego PDF

advertisement
Umowa nr
zawarta w dniu ..........................................20…. r.
w Warszawie
pomiędzy:
Skarbem Państwa - Ministerstwem Finansów,
z siedzibą w Warszawie, ul. Świętokrzyska 12,
reprezentowanym przez
Pana/Panią ………………………………..
Dyrektora Departamentu ………..,
działającego na podstawie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Finansów stanowiącego
załącznik do zarządzenia Nr ... Ministra Finansów z dnia …. r. w sprawie ustalenia
regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Finansów (…).
zwanym dalej „Zamawiającym”
a
zwanym dalej „Wykonawcą”
zgodnie z art. 39 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U.
z 2015 r. poz. 2164, z późn. zm.), w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego.
1
DEFINICJE
Terminy lub zwroty, użyte w niniejszej Umowie, posiadają następujące znaczenie:
Termin
Definicja
Dokumentacja
Wszystkie dokumenty dostarczane przez Wykonawcę
w ramach realizacji Umowy zgodnie ze Zleceniami wykonania
zadań odbierane na podstawie Protokołów Odbioru Prac
Zleconych.
Dzień roboczy
Dzień od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo
wolnych od pracy na podstawie art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 18
stycznia 1951r. o dniach wolnych od pracy (Dz. U. z 2015 r.
Nr 90).
Odbiór
Potwierdzenie przez Zamawiającego należytego wykonania
Umowy w zakresie wykonania poszczególnych Zleceń.
Oprogramowanie
Oprogramowanie
wytworzone
przez
poprzednich
wykonawców oraz inne oprogramowanie składające się na
System e-Podatki.
Produkty
Rezultaty prac Wykonawcy powstałe w wyniku wykonania
Zleceń, dostarczone Zamawiającemu i odebrane przez
Zamawiającego bez zastrzeżeń w umówionym terminie, w tym
w szczególności Dokumentacja lub jej części.
Procedura Kontroli
Zmian
Zasady dokonywania zmian w Umowie, w szczególności
w zakresie przedmiotu Umowy.
Podwykonawca
Każdy podmiot, z którym Wykonawca zawarł pisemną
odpłatną umowę na wykonanie jakiejkolwiek części
Przedmiotu Umowy. W celu uniknięcia wątpliwości Strony
potwierdzają, że Podwykonawcą nie jest członek personelu
Wykonawcy zatrudniony w oparciu o umowę cywilnoprawną,
w tym także prowadzący jednoosobową działalność
gospodarczą, któremu Wykonawca powierzył realizację
poszczególnych czynności w ramach wykonywania Umowy.
Strona
Zamawiający lub Wykonawca, w zależności od kontekstu.
Strony
łącznie: Zamawiający i Wykonawca.
Termin końcowy
Termin przekazania przez Wykonawcę gotowego produktu, po
uwzględnieniu wszystkich uwag Zamawiającego.
Umowa
Umowa w sprawie zamówienia publicznego zawarta między
Zamawiającym a Wykonawcą wraz ze wszystkimi
załącznikami do Umowy.
Usługi
Usługi
w
rozumieniu
obowiązujących
przepisów
o zamówieniach publicznych będące przedmiotem Umowy
2
zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia publicznego
zawartego w Umowie.
Zamówienie publiczne
Zamówienie publiczne w rozumieniu obowiązujących
przepisów o zamówieniach publicznych, w wyniku którego
doszło do zawarcia Umowy.
§ 1.
Przedmiot Umowy
1. Przedmiotem umowy jest świadczenie przez Wykonawcę usług doradczych (wsparcia) dla
projektu Rozwój katalogu usług cyfrowych dla klientów Administracji Podatkowej
i Kontroli Skarbowej w zakresie centralizacji obsługi podatków CIT i VAT oraz obsługi
Jednolitego Pliku Kontrolnego (CVP) w tym wsparcie dla kontraktu na Budowę,
wdrożenie i utrzymanie Systemu e-Podatki oraz innych projektów związanych z realizacją
zadań w ramach Programu e-Podatki zgodnie z Wymaganiami oraz w określonych
Terminach w celu dostarczenia usług doradczych zwanych dalej Usługami.
2. Zakres Usług objęty Przedmiotem Umowy zawiera Załącznik nr 1 do Umowy.
3.
Zlecone przez Wykonawcę prace nie mogą wykraczać poza zakres przedmiotowy
wskazany w konkretnym Zleceniu.
§ 2.
Termin realizacji Przedmiotu Umowy
1. Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia Usług na warunkach określonych w § 3
Umowy do 19 kwietnia 2019 r., albo do wyczerpania przeznaczonych na wykonanie
Umowy środków finansowych.
2. Szczegółowe Terminy realizacji Przedmiotu Umowy zostaną ustalone przez
Zamawiającego w poszczególnych Zleceniach prac.
§ 3.
Sposób realizacji Przedmiotu Umowy
1. Zamawiający wysyła w formie elektronicznej w dni robocze do Wykonawcy Zlecenie
wykonania zadań, zwane dalej „Zleceniem”. Wzór Zlecenia stanowi Załącznik nr 2 do
Umowy.
2. Zamawiający zobowiązuje się do wskazania w Zleceniu przedmiotu zlecenia,
szczegółowego zakresu prac, harmonogramu jego realizacji, w tym wymaganego terminu
realizacji, kryteriów akceptacji oraz szacowaną pracochłonność określoną
w roboczogodzinach.
3. Wykonawca zobowiązuje się każdorazowo do przesłania Zamawiającemu drogą
elektroniczną na adres skrzynki mailowej: [email protected]
potwierdzenia wpływu Zlecenia najpóźniej w ciągu 24 godzin od momentu otrzymania
Zlecenia. W przypadku braku możliwości potwierdzenia lub powiadomienia mailem,
3
Wykonawca zobowiązuje się do przesłania odpowiedniej informacji faksem pod numer:
22 964 37 19.
4. Wykonawca w odpowiedzi na Zlecenie przedstawi Zamawiającemu drogą elektroniczną
na adres [email protected] w terminie do pięciu dni roboczych
przyjęcie Zlecenia do realizacji lub uwagi co do liczby roboczogodzin koniecznych do
wykonania danego Zlecenia, przedmiotu Zlecenia, harmonogramu.
5. Zamawiający, w terminie do pięciu dni roboczych dokona weryfikacji przedstawionej
przez Wykonawcę liczby roboczogodzin, oraz ewentualnych uwag, informując
Wykonawcę o podjętej decyzji drogą mailową (akceptacja lub jej brak). W przypadku
braku akceptacji przez Zamawiającego pracochłonności lub uwag Wykonawca przedstawi
szczegółowe uzasadnienie uwag lub zaproponowanej liczby roboczogodzin lub
przedstawi nową propozycję liczby roboczogodzin w terminie jednego dnia roboczego od
dnia otrzymania informacji o braku akceptacji od Zamawiającego. Po otrzymaniu ww.
uzasadnienia lub nowej propozycji Zamawiający ją zaakceptuje lub przedstawi własną
propozycję wiążącą Strony lub odstąpi od Zlecenia informując o tym Wykonawcę
mailowo.
6. Po wykonaniu Zlecenia przez Wykonawcę, Zamawiający zrealizuje odbiór zgodnie
z procedurą odbioru zawartą w § 7 oraz kryteriami akceptacji zawartymi w Zleceniu.
7. Warunkiem dokonania odbioru Zleceń jest spełnienie wymagań jakościowych
określonych przez Zamawiającego w Zleceniu, które są podstawowym kryterium
akceptacji.
8. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia możliwości skorzystania z usług personelu
odpowiadającego wymaganiom określonym w Zleceniu.
9. Przez zapewnienie możliwości skorzystania z usług konsultacyjnych rozumie się
zgłoszenie gotowości do wykonywania zadań w okresie określonym przez
Zamawiającego w Zleceniu (maksymalnie do końca okresu trwania Umowy).
10. Wykonawca poinformuje Zamawiającego o zamiarze powierzenia Podwykonawcom
wykonania innych części Przedmiotu Umowy, niż te, które wymienił w swojej ofercie,
w terminie nie później niż jednego dnia roboczego po rozpoczęciu realizacji Zlecenia.
11. Strony zobowiązują się do wzajemnego przekazywania sobie niezwłocznie wszelkich
informacji mogących mieć wpływ na realizację Umowy. Wykonawca niezwłocznie
udzieli odpowiedzi w formie pisemnej na zgłaszane przez Zamawiającego uwagi
dotyczące realizacji Przedmiotu Umowy, w terminie nie dłuższym niż dwa dni robocze.
12. W przypadku planowanej realizacji Zlecenia z wykorzystaniem oprogramowania osób
trzecich Wykonawca zobowiązuje się wystąpić na piśmie do Zamawiającego o zgodę na
realizację Zlecenia, przy pomocy takiego oprogramowania. W przypadku braku zgody
Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się przedstawić alternatywne rozwiązanie
uwzględniające uwagi Zamawiającego zawarte w odpowiedzi na powyższe wystąpienie.
13. Wykonawca zobowiązuje się do przekazywania przedstawicielowi Zamawiającego
wszystkich produktów związanych z wykonywaniem Umowy.
14. Dokumenty opracowane będą w języku polskim i przekazane w formie elektronicznej na
adresy e-mail: [email protected] oraz w wersji papierowej w 2 egz. jak
również na nośniku optycznym CD lub DVD. Dokumenty zostaną dostarczone do
siedziby Zamawiającego, ul. Świętokrzyska 12, Warszawa. Wykonawca dostarczy
4
również wszelkie użyte w dokumentacji rysunki, tabele, wykresy i inne opracowania
w postaci umożliwiającej ich edycję (wersja źródłowa).
15. Dokumenty będą przekazywane w terminie i formie każdorazowo ustalanej w Zleceniu
z wykorzystaniem jednego lub kilku z następujących formatów zapisu plików:
a. MS Word (wersje ostateczne dokumentów oraz ich wersje robocze),
b. PDF (wersje ostateczne dokumentów),
c. MS Excel (w przypadku dużych zestawień tabelarycznych),
d. HTML,
e. innych wymaganych przepisami, Umową lub za zgodą Zamawiającego.
16. W przypadku gdy w trakcie realizacji Umowy zajdzie potrzeba przetwarzania przez
Wykonawcę danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 z późn. zm.), Wykonawca
jest zobowiązany do zawarcia Umowy Powierzenia Przetwarzania Danych Osobowych,
której wzór stanowi Załącznik nr 6 do Umowy, w terminie do 7 dni od momentu
poinformowania Wykonawcy przez Zamawiającego o takiej konieczności, pisemnie lub
za pomocą poczty elektronicznej wysłanej na adres: ……….
§ 4.
Prawa autorskie i majątkowe
1.
Wykonawca przenosi na Zamawiającego w całości autorskie prawa majątkowe do
każdego z Produktów, w zakresie w jakim stanowią utwór w rozumieniu przepisów
ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2016
r. poz. 666 z późn. zm.), wytworzonych w wyniku realizacji Umowy, a w szczególności
Dokumentacji i wszystkich innych dokumentów będących wynikiem realizacji Umowy.
2.
Autorskie prawa majątkowe do każdego z Produktów powstałych w wyniku realizacji
Umowy przechodzą na Zamawiającego z chwilą podpisania odpowiedniego Protokołu
Odbioru Prac Zleconych wg. Załącznika nr 3do Umowy.
3.
Przeniesienie autorskich praw majątkowych na Zamawiającego, obejmuje wszelkie pola
eksploatacji wskazane w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim
i prawach pokrewnych, w tym wykorzystanie do realizacji zadań publicznych bez
jakichkolwiek ograniczeń, odtwarzanie, utrwalanie i trwałe zwielokrotnianie całości lub
części wszystkimi znanymi w chwili przenoszenia autorskich praw majątkowych
technikami, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz
techniką cyfrową, przekazywanie, przechowywanie, wyświetlanie, wprowadzanie do
pamięci komputera wraz z prawem do wykonywania modyfikacji, tłumaczenie,
przystosowywanie, zmiany układu lub jakiekolwiek inne zmiany, wprowadzanie do
obrotu, użyczanie lub najem oryginału albo egzemplarzy na których utwór utrwalono,
rozpowszechnianie utworu przez publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie,
odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnienie utworu
w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie
wybrany.
4.
Zamawiający może wykonywać autorskie prawa majątkowe bez jakichkolwiek
ograniczeń nie zastrzeżonych wyraźnie w Umowie, samodzielnie lub może upoważnić do
tego osoby trzecie.
5
5.
Z chwilą przejścia majątkowych praw autorskich, własność nośników, na których
utrwalono Produkty, przechodzi na Zamawiającego.
6.
Wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu przeniesienia autorskich praw majątkowych na
wszystkich polach eksploatacji zawiera się w wynagrodzeniu z tytułu wykonania prac
związanych z danym Produktem objętym Umową, określonym w § 8 ust. 2 Umowy.
7.
W ramach wynagrodzenia określonego w § 8 ust. 2 Umowy, Wykonawca przenosi na
Zamawiającego także prawo do wykonywania zależnego prawa autorskiego łącznie
z prawem do udzielania zezwoleń na wykonywanie zależnego prawa autorskiego do
wszystkich Produktów.
8.
Wykonawca zapewnia, że korzystanie z dostarczanych Zamawiającemu Produktów, praw
autorskich, licencji, praw własności przemysłowej, intelektualnej, praw własności
wzorów przemysłowych, i innych praw nabytych w związku z Umową, nie będzie
naruszać przepisów prawa, prawem chronionych dóbr osobistych lub majątkowych osób
trzecich, ani też praw na dobrach niematerialnych, w szczególności praw autorskich,
praw pokrewnych, praw z rejestracji wzorów przemysłowych oraz praw ochronnych na
znaki towarowe.
9.
Strony ustalają zgodnie, że Zamawiający nie ponosi i nie będzie ponosić
odpowiedzialności za naruszenie praw osób trzecich w związku z pracami
wykonywanymi przez Wykonawcę. Cała odpowiedzialność w powyższym zakresie
spoczywa na Wykonawcy.
10. Jeśli wykonane w ramach Umowy Produkty faktycznie naruszać będą prawa osób
trzecich, Wykonawca niezwłocznie przystąpi do ich zmodyfikowania w sposób
pozwalający na dalsze ich wykorzystywanie bez naruszania praw osób trzecich lub
uzyska dla Zamawiającego, na swój koszt, licencję na część dotkniętą naruszeniem.
11. W przypadku wytoczenia powództwa przez osobę trzecią przeciwko Zamawiającemu,
Wykonawca na wezwanie Zamawiającego przystąpi do postępowania po jego stronie.
12. Przeniesienie praw autorskich, o którym mowa w ust. 1 nie obejmuje Produktów
podmiotów trzecich objętych licencjonowaniem, dostarczonych lub wykorzystanych
przez Wykonawcę w ramach realizacji Umowy, jak również materiałów przekazanych
Zamawiającemu w trakcie warsztatów. W ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 8
ust. 2, Wykonawca przenosi własności egzemplarzy materiałów przekazanych w trakcie
warsztatów na Zamawiającego, który może korzystać z otrzymanych materiałów
w ramach dozwolonego użytku prywatnego w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r.
o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
13. W przypadku, w którym Wykonawca w wykonaniu zobowiązań wynikających z Umowy
dostarczy lub stworzy inne utwory, w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie
autorskim i prawach pokrewnych, niż opisane w poprzednich ustępach, w tym np.
instrukcje, opisy i inne materiały, struktury baz danych, zbiory i informacje słownikowe
lub materiały graficzne, Wykonawca zobowiązuje się przenieść na Zamawiającego
autorskie prawa majątkowe do takich utworów na polach eksploatacji określonych
w ust. 3.
14. Niezależnie od postanowień poprzednich punktów, Wykonawca zezwala
Zamawiającemu na korzystanie z wiedzy technicznej, organizacyjnej i innej, zawartej
w Produktach przekazanych Zamawiającemu, z chwilą ich odbioru na podstawie
odpowiedniego Protokołu Odbioru Prac Zleconych.
6
§ 5.
Obowiązki Stron
1. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wykonywania niezbędnych czynności
związanych z realizacją Usług, a także zobowiązuje się do pełnej współpracy
z Wykonawcą, w tym do zapewnienia zasobów osobowych do współpracy z Wykonawcą
oraz dostarczania wymaganych informacji i dokumentów zgodnie z przyjętymi przez
Strony terminami.
2. Wykonawca zobowiązuje się wykonywać Przedmiot Umowy ze szczególną starannością
wymaganą od profesjonalisty, w sposób zapewniający pełną użyteczność wszystkich
rozwiązań dostarczonych w ramach Umowy.
3. Wykonawca oświadcza, że posiada wiedzę fachową i dysponuje wszelkimi niezbędnymi
informacjami oraz pozwoleniami wymaganymi przez przepisy prawa w dziedzinach
związanych z wykonaniem Umowy, a także dysponuje wykwalifikowanym,
doświadczonym i odpowiednio przeszkolonym personelem i odpowiednimi środkami
gwarantującymi profesjonalną realizację Umowy.
4. Wykonawca zobowiązuje się do wykorzystania Oprogramowania przekazanego lub
udostępnionego przez Zamawiającego tylko i wyłącznie na potrzeby realizacji Umowy.
5. Wykonawca oświadcza, że przysługują mu w zakresie wykonywania Umowy wszelkie
niezbędne prawa, w tym autorskie prawa majątkowe lub licencje do oprogramowania,
dokumentacji i narzędzi, którymi będzie posługiwał się w trakcie realizacji Przedmiotu
Umowy.
6. Wykonawca oświadcza, że wytwarzanie Produktów w ramach Umowy oraz korzystanie
przez Zamawiającego zgodnie z Umową z Produktów Umowy i z praw autorskich,
licencji, praw własności przemysłowej, intelektualnej, praw własności wzorów
przemysłowych, licencji, nabytych w związku z Umową, nie narusza przepisów prawa,
prawem chronionych dóbr osobistych lub majątkowych osób trzecich, ani też praw na
dobrach niematerialnych, w szczególności praw autorskich, praw pokrewnych, praw
z rejestracji wzorów przemysłowych oraz praw ochronnych na znaki towarowe.
7. Wykonawca oświadcza, że wykonanie Umowy przez Wykonawcę, Podwykonawców
i inne osoby trzecie powiązane z Wykonawcą lub Podwykonawcami nie będzie prowadzić
do wypełnienia przesłanek czynu nieuczciwej konkurencji, w szczególności nie stanowi
naruszenia tajemnicy przedsiębiorstwa osoby trzeciej.
8. Wykonawca oświadcza, że w oświadczeniach i dokumentacji składanej w związku
z realizacją Przedmiotu Umowy nie będą zamieszczane postanowienia, których wynikiem
mogłoby być powstanie ograniczenia uniemożliwiającego przeprowadzenie w trybie
konkurencyjnym procedury powierzenia usług doradczych (wsparcie) osobie trzeciej
niezależnej od Wykonawcy lub producenta lub decyzji o samodzielnym wykonaniu usług
doradczych.
9. Wykonawca oświadcza, że podczas realizacji Umowy, w sytuacji gdy niezbędne będzie
korzystanie z systemów informatycznych Zamawiającego w zakresie i na zasadach
opisanych Umową lub Zleceniem, Zamawiający nie będzie zobowiązany do nabywania
żadnych usług ani uprawnień innych niż wyraźnie zdefiniowane Umową lub Zleceniem.
W szczególności zobowiązanie Wykonawcy oznacza, że nie jest konieczne nabycie przez
Zamawiającego żadnych dodatkowych licencji ani uprawnień. Wszelkie ryzyka związane
7
z szacowaniem ilości potrzebnych licencji lub innych uprawnień koniecznych do
wykonania Przedmiotu Umowy obciążają Wykonawcę.
10. W razie powstania w trakcie wykonywania Umowy lub po wykonaniu Umowy roszczeń
osób trzecich, Wykonawca oświadcza, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność za
roszczenia osób trzecich z tytułu szkód materialnych lub na osobie chyba, że Wykonawca
wykonał należycie Umowę.
11. Jeśli w czasie realizacji Umowy Wykonawca stwierdzi, że określona zmiana w zakresie
usług doradczych (wsparcia) jest korzystna dla Zamawiającego, wówczas ma on
obowiązek zgłosić do Zamawiającego propozycję zmiany zakresu prac w ramach Umowy.
12. Wykonawca zobowiązuje się, że w terminie 10 dni roboczych od dnia zakończenia
realizacji, rozwiązania, wygaśnięcia lub odstąpienia od Umowy, dokona wraz
z Podwykonawcami oraz osobami trzecimi uczestniczącymi w wykonaniu Umowy, na
żądanie Zamawiającego, trwałego usunięcia ze wszystkich posiadanych nośników:
aplikacji, danych oraz udostępnionej przez Zamawiającego dokumentacji.
§ 6.
Przedstawiciele Stron
1. Strony zobowiązują się do wzajemnego przekazywania sobie niezwłocznie wszelkich
informacji mogących mieć wpływ na realizację Umowy. Wykonawca niezwłocznie
udzieli odpowiedzi w formie pisemnej na zgłaszane przez Zamawiającego uwagi
dotyczące realizacji przedmiotu Umowy, w terminie nie dłuższym niż dwa dni robocze.
2. Do bieżącej współpracy, w zakresie wykonywania Umowy, upoważnione są następujące
osoby:
1) Po stronie Zamawiającego:
a.
Pan Tomasz
Ministerstwa Finansów
Strąk
–
Dyrektor
Departamentu
Administracji
Podatkowej
b.
Pani Aneta Łajkowska – Główny Specjalista w Departamencie Administracji
Podatkowej Ministerstwa Finansów
lub inne wskazane przez Zamawiającego.
2) Po stronie Wykonawcy:
a.
….
3. Ww. osoby są upoważnione do wykonywania w imieniu mocodawcy czynności
określonych w Umowie, z wyłączeniem zmiany postanowień tej Umowy, jej rozwiązania
lub wypowiedzenia.
4. Zmiana osób upoważnionych do dokonywania uzgodnień w trakcie realizacji Umowy
wymaga poinformowania drugiej Strony na piśmie i nie stanowi zmiany Umowy.
5. Strony zobowiązują się do kierowania wszelkiej korespondencji wymagającej formy
pisemnej na adresy stron wymienione w komparycji Umowy, a w przypadku zmiany
adresu do niezwłocznego, pisemnego powiadomienia o tym fakcie drugiej Strony.
6. W braku powiadomienia, o którym mowa w ust. 5 doręczenie korespondencji na adres,
o którym mowa w ust. 2 wywiera przewidziane prawem skutki prawne.
8
§ 7.
Procedura odbioru Przedmiotu Umowy
1. Zamawiający dokonuje odbioru Produktów/Usług na podstawie Protokołu Odbioru Prac
Zleconych, którego wzór stanowi Załącznik Nr 3 Umowy.
2. Odbiory dokonywane będą na podstawie zgodności Usług świadczonych przez
Wykonawcę z Przedmiotem Umowy i Zleceniem. W przypadku braku zastrzeżeń, odbiór
zostanie każdorazowo potwierdzony przez Strony podpisanym bez zastrzeżeń Protokołem
Odbioru Prac Zleconych.
3. Procedura i terminy akceptacji przedmiotu Zlecenia każdorazowo zostanie określona
w Zleceniu.
4. Termin określony w Zleceniu jest Terminem końcowym, w którym Wykonawca
przedstawi do akceptacji wykonanie Usługi lub gotowy Produkt.
5. Wykonawca w terminie określonym w Zleceniu przedstawi do akceptacji należyte
wykonanie Usługi/Produktu.
6. Zamawiający w terminie określonym w Zleceniu - od 5 do 15 dni roboczych w zależności
od poziomu skomplikowania i zakresu przedmiotu Zlecenia - przedstawi Wykonawcy
swoje uwagi.
7. Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić uwagi lub przedłożyć Zamawiającemu
stosowne wyjaśnienia, w terminie określonym w Zleceniu - od 5 do 15 dni roboczych od
dnia zgłoszenia uwag w zależności od poziomu skomplikowania i zakresu przedmiotu
Zlecenia.
8. Procedura dotycząca zgłaszania uwag do Produktów może zostać jednokrotnie
powtórzona.
§ 8.
Wynagrodzenie
1. Wynagrodzenie należne Wykonawcy w zamian za świadczenie Usług będzie płatne z dołu
po zakończeniu realizacji Zlecenia, na podstawie Protokołu Odbioru Prac Zleconych.
2. Łączna wartość Umowy stanowiąca górny limit wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu jej
realizacji, uwzględniająca wszelkie koszty, w tym wartość należnego podatku od towarów
i usług (VAT) wynosi.................................................................................. Zamawiający
nie jest zobowiązany do wykorzystania powyższego limitu.
3. Płatności będą realizowane przez Zamawiającego bez zaliczek, przelewem bankowym na
rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze, w terminie 30 dni od dostarczenia
prawidłowo wystawionej faktury. Podstawą wystawienia faktury jest podpisany przez
Strony bez zastrzeżeń Protokół Odbioru Prac Zleconych.
4. Faktury będą wystawiane na:
Ministerstwo Finansów, 00-916 Warszawa, ul. Świętokrzyska 12, (NIP 526-025-02-74).
5. Za dzień dokonania płatności Strony uznają datę obciążenia rachunku Zamawiającego.
9
6. Wykonawcy nie przysługuje odrębne żądanie zwrotu poniesionych wydatków nie
objętych Umową.
7. Wysokość wynagrodzenia Wykonawcy określonego w § 8 ust. 2, z zastrzeżeniem
postanowień ust. 9 i 10, może ulec zmianie, w przypadku zmiany:
1) stawki podatku od towarów i usług (VAT),
2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art.
2 ust. 3–5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za pracę,
3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania
Przedmiotu Umowy przez Wykonawcę.
8. W przypadku zmiany przepisów, o których mowa w ust. 7, skutkujących zmianą kosztów
wykonania Przedmiotu Umowy przez Wykonawcę, Wykonawca, w terminie 30 dni od
dnia wejścia w życie przepisów wprowadzających te zmiany, może wystąpić w formie
pisemnej do Zamawiającego w sprawie dokonania odpowiedniej zmiany wysokości
wynagrodzenia.
9. Podstawą do dokonania zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa w ust. 7, będą
przedstawione Zamawiającemu dowody, które wykażą wpływ wejścia w życie przepisów
dokonujących te zmiany na koszty wykonania Przedmiotu Umowy przez Wykonawcę.
10. Zamawiający może zgłosić w terminie 30 dni od otrzymania dowodów, o których mowa
w ust. 9, pisemne zastrzeżenia, co do wykazania wpływu zmiany wskazanych w ust. 7
regulacji na koszty wykonania Przedmiotu Umowy przez Wykonawcę.
11. W przypadku zaistnienia okoliczności określonych w ust. 7 okres świadczenia Usług,
może zostać skrócony, jeżeli kwota należnego Wykonawcy wynagrodzenia brutto z tytułu
realizacji Przedmiotu Umowy osiągnie wartość wskazaną § 8 ust. 2.
12. Szczegółowa specyfikacja cen jednostkowych roboczogodzin stanowi Załącznik nr 4 do
Umowy.
13. Umowa będzie współfinansowana w maksymalnie 84,62 % w ramach Programu
Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu
rozwoju Regionalnego Unii Europejskiej, w ramach projektu nr POPC.02.01.00-000009/15-00 „Rozwój katalogu usług cyfrowych dla klientów Administracji Podatkowej
i Kontroli Skarbowej w zakresie centralizacji obsługi podatków CIT i VAT oraz obsługi
Jednolitego Pliku Kontrolnego”.
14. Wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu realizacji Przedmiotu Umowy będzie realizowane
w dwóch transzach, tj. kwota odpowiadająca 15,38 % zrealizowana będzie za
pośrednictwem banku obsługującego Zamawiającego, a kwota odpowiadająca 84,62 % za
pośrednictwem Banku Gospodarstwa Krajowego, który jest odpowiedzialny za przepływ
środków europejskich.
10
§ 9.
Zachowanie Poufności
1. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji i danych
otrzymanych i uzyskanych od Zamawiającego w związku z wykonaniem zobowiązań
wnikających z Umowy.
2. Strony zobowiązują się do przestrzegania przy wykonywaniu Umowy wszystkich
postanowień zawartych w obowiązujących przepisach prawnych związanych z ochroną
danych osobowych, a także z ochroną informacji niejawnych oraz ochroną tajemnicy
służbowej.
3. Wykonawca zobowiązuje się zapoznać i przestrzegać przepisy regulujące zasady
postępowania z dokumentami lub danymi Zamawiającego w zakresie niezbędnym do
realizacji przedmiotu Umowy, które obowiązują u Zamawiającego.
4. Obowiązek określony w ust. 1 nie dotyczy informacji powszechnie znanych oraz
udostępniania informacji na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa,
a w szczególności na żądanie sądu, prokuratury, organ podatkowych lub organów
kontrolnych. Nie będą uważane za informacje chronione Umową, informacje które:
1) wcześniej stały się informacją publiczną w okolicznościach nie będących
wynikiem czynu bezprawnego lub naruszającego Umowę przez którąkolwiek ze
Stron,
2) były zatwierdzane do rozpowszechniania na podstawie uprzedniej pisemnej zgody
drugiej Strony,
3) zostały przekazane stronie otrzymującej przez osobę trzecią nie będącą Stroną
Umowy zgodnie z prawem i bez ograniczeń.
5. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za zachowanie tajemnicy przez swoich
pracowników, Podwykonawców i wszelkie osoby, którymi będzie się posługiwać przy
wykonywaniu Umowy.
6. Wykonawca zobowiązuję się do przekazania Zamawiającemu w ciągu 15 dni roboczych
od dnia zawarcia Umowy oświadczeń pracowników lub osób trzecich biorących udział
w realizacji przedmiotu Umowy, o ochronie informacji (Załącznik nr 7 Oświadczenie o
ochronie informacji).
7. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego przekazania Zamawiającemu
oświadczenia, o którym mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu, w przypadku zmian
personalnych pracowników lub osób trzecich biorących udział w realizacji Przedmiotu
Umowy.
8. Wykonawca zobowiązuje się wykorzystywać informacje i dane otrzymane i uzyskane od
Zamawiającego, wyłącznie w celu realizacji Umowy.
9. Wykonawca odpowiada za szkodę wyrządzoną Zamawiającemu przez ujawnienie,
przekazanie, wykorzystanie, zbycie lub oferowanie do zbycia informacji otrzymanych od
Zamawiającego wbrew postanowieniom Umowy. Zobowiązanie to wiąże Wykonawcę
również po wykonaniu przedmiotu Umowy lub jej rozwiązaniu, bez względu na
przyczynę i podlega wygaśnięciu według zasad określonych w przepisach dotyczących
ochrony informacji niejawnych.
11
§ 10.
Kary Umowne
1. W przypadku wypowiedzenia Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po
stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości
10 % wartości Umowy brutto, o której mowa w § 8 ust. 2 Umowy.
2. W przypadku wypowiedzenia Umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po jego
stronie, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 %
wartości Umowy brutto, o której mowa w § 8 ust. 2 Umowy.
3. W przypadku niedotrzymania któregokolwiek z terminów zapewnienia
poszczególnych Specjalistów, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości
10 % wartości Zlecenia brutto z tytułu zapewnienia danego specjalisty za każdy
rozpoczęty dzień opóźnienia chyba, że przyczyny opóźnienia leżą po stronie
Zamawiającego.
4. Za każdorazowe naruszanie postanowień § 9 przez Wykonawcę, Zamawiający jest
uprawniony do naliczenia kary umownej w wysokości 10 % kwoty Wynagrodzenia
brutto określonego w § 8 ust. 2 Umowy, za każdy przypadek naruszenia niezależnie.
5. Za każdorazowe naruszanie postanowień § 13 przez Wykonawcę, Zamawiający jest
uprawniony do naliczenia kary umownej w wysokości 10 % kwoty Wynagrodzenia
brutto określonego w § 8 ust. 2 Umowy, za każdy przypadek naruszenia niezależnie.
6. Za opóźnienie wskazanego w Zleceniu terminu realizacji Przedmiotu Umowy
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 % wartości
Zlecenia brutto za każdy dzień opóźnienia.
7. W przypadku niezgodnego z Umową lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę
przedmiotu Umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości
10 % wartości Umowy brutto.
8. Kary umowne będą w pierwszej kolejności potrącane z wynagrodzenia należnego
Wykonawcy lub zabezpieczenia, na co Wykonawca wyraża zgodę i do czego
upoważnia Zamawiającego bez potrzeby uzyskiwania pisemnego potwierdzenia.
9. Kary umowne określone w niniejszym paragrafie obowiązują niezależnie od siebie.
10. Wypowiedzenie Umowy przez którąkolwiek ze Stron, nie wyklucza prawa
Zamawiającego do naliczenia należnych kar umownych.
11. Zapłata przez Wykonawcę kar umownych z tytułu niewykonania lub nienależytego
wykonania Umowy, nie wyłącza prawa Zamawiającego do dochodzenia
odszkodowania przewyższającego ustalone powyżej kary umowne na zasadach
ogólnych.
§ 11.
12
Siła Wyższa
1. Strony uznają niedotrzymanie lub opóźnienie Terminu Końcowego za usprawiedliwione
jeśli zostały spowodowane przez okoliczności, które powstały na skutek oddziaływania
Siły Wyższej.
2. Strona powołując się na te okoliczności niezwłocznie poinformuje, w formie pisemnej
drugą Stronę o wystąpieniu takiego zdarzenia, jednak nie później niż w terminie 14 dni
roboczych od wystąpienia przedmiotowego zdarzenia.
§ 12.
Podwykonawstwo
1. Wykonawca jest uprawniony do powierzenia wykonania części przedmiotu umowy
Podwykonawcom.
2. Powierzenie wykonania części Przedmiotu Umowy przez Podwykonawcę, wymaga
każdorazowo zawiadomienia Zamawiającego o zawarciu umowy w formie pisemnej.
3. Wykonawca zobowiązany jest do poinformowania Zamawiającego w formie pisemnej o
każdej zmianie danych dotyczących Podwykonawców, jak również o ewentualnych
nowych Podwykonawcach, którym zamierza powierzyć prace w ramach realizacji
Umowy.
4. Informacja o zmianie danych dotyczących Podwykonawców powinna zostać przekazana
Zamawiającemu w terminie jednego dnia roboczego.
5. W przypadku niewykonania zobowiązania, o którym mowa w ust. 4 Wykonawca zapłaci
Zamawiającemu karę umowną w wysokości 100 zł za każdy dzień zwłoki w przekazaniu
informacji.
6. Informacja o zamiarze powierzenia prac nowemu Podwykonawcy powinna zostać
przekazana Zamawiającemu nie później niż na 7 dni przed planowanym powierzeniem mu
realizacji prac.
7. W przypadku niewykonania zobowiązania, o którym mowa w ust. 6, Wykonawca zapłaci
Zamawiającemu karę umową w wysokości 100 zł za każdy dzień zwłoki w przekazaniu
informacji. Niezależnie od powyższego Zamawiający jest uprawniony do odmowy
współdziałania z Podwykonawcą, o udziale którego w wykonaniu Umowy nie uzyskał
informacji, do czasu przekazania przez Wykonawcę niezbędnych danych, a opóźnienie
w wykonaniu Umowy, powstałe wskutek braku współdziałania z takim Podwykonawcą,
stanowi zwłokę Wykonawcy.
8. Jeżeli Wykonawca zrezygnuje z posługiwania się Podwykonawcą, na zasoby którego
powoływał się w toku postępowania poprzedzającego zawarcie Umowy, to jest
zobowiązany do wykazania Zamawiającemu, że Wykonawca samodzielnie spełnia
warunki w postępowaniu lub kryteria w stopniu nie mniejszym, niż Podwykonawca
dotychczasowy. Zamawiający jest uprawniony do odmowy współdziałania
z Podwykonawcą, co do którego Wykonawca nie wykazał spełnienia warunków lub
kryteriów kwalifikacji, do czasu wykazania przez Wykonawcę ich spełnienia,
a opóźnienie w wykonaniu Umowy, powstałe wskutek braku współdziałania z takim
Podwykonawcą, stanowi zwłokę Wykonawcy.
9. Jeżeli wykonawca rezygnuje z posługiwania się Podwykonawcą, na zasoby którego
powoływał się w toku postępowania poprzedzającego zawarcie Umowy, to jest
13
zobowiązany do wykazania Zamawiającemu, że Wykonawca samodzielnie spełnia
warunki udziału w postępowaniu lub kryteria kwalifikacyjne w stopniu nie mniejszym,
niż Podwykonawca, z którego Wykonawca rezygnuje. Zamawiający jest uprawniony do
odmowy współdziałania z Wykonawcą, który nie wykazał samodzielnego spełnienia
warunków lub kryteriów kwalifikacji do czasu wykazania przez Wykonawcę ich
spełnienia lub wskazania innego Podwykonawcy i wykazania spełnienia przez niego tych
warunków lub kryteriów, a opóźnienie w wykonywaniu Umowy, powstałe wskutek braku
współdziałania z Wykonawcą, stanowi zwłokę Wykonawcy.
10. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania i zaniechanie Podwykonawcy jak za
działania własne.
11. Niewykonanie lub nienależyte wykonanie przez Podwykonawcę części Przedmiotu
Umowy upoważnia Zamawiającego do żądania od Wykonawcy odsunięcia
Podwykonawcy od realizacji Przedmiotu Umowy w sposób stały lub czasowy.
§ 13.
Zasady Lojalności
W okresie obowiązywania Umowy i w okresie jednego roku po jej wykonaniu,
rozwiązaniu, wygaśnięciu, wypowiedzeniu lub odstąpieniu od niej przez którąkolwiek ze
Stron, Wykonawca, jak i jakiekolwiek zależne od niego podmioty, a także Podwykonawca
oraz jakikolwiek podmiot zależny, nie będą zabiegali o zatrudnienie, ani bezpośrednio lub
pośrednio zatrudniali na podstawie umowy o pracę, jak również umów cywilnoprawnych
(w szczególności umowy o dzieło, umowy zlecenie) pracowników Zamawiającego, którzy
współpracowali z Wykonawcą przy realizacji Przedmiotu Umowy.
§ 14.
Zmiany Umowy
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem
nieważności i zgody obu Stron.
2. Zmiana Umowy dopuszczalna jest w zakresie i na warunkach przewidzianych przepisami
ustawy – Prawo zamówień publicznych, w szczególności:
1) Strony są uprawnione do dokonania zmian o łącznej wartości nieprzekraczającej
10% łącznej ceny,
2) Strony są uprawnione do wprowadzania do Umowy zmian nieistotnych, to jest
innych, niż zmiany zdefiniowane w art. 144 ust. 1e ustawy - Prawo zamówień
publicznych,
3) stosownie do art. 144 ust. 1 pkt. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych,
Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia do Umowy zmian opisanych
w ustępach poniżej:
a) w przypadku wydłużenia terminu realizacji projektu CVP Zamawiający
przewiduje wydłużenie terminu realizacji Umowy, lecz nie dłużej niż do 12
miesięcy,
14
b) Zamawiający dopuszcza zmiany w zakresie przedmiotu, wynagrodzenia
i terminie Umowy w przypadku zmiany powszechnie obowiązujących
przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację Przedmiotu
Umowy, chyba że zmiana taka znana była w chwili składania oferty,
c) w przypadku wystąpienia przyczyn niezależnych od Wykonawcy, związanych
z równolegle prowadzonymi przez Zamawiającego projektami mającymi
wpływ na realizację Umowy lub w związku ze zmianami okoliczności
wynikającymi ze specyfiki działalności Zamawiającego, Zamawiający
dopuszcza zmiany terminu realizacji Umowy oraz poszczególnych Zleceń oraz
przewiduje możliwość zwiększenia Wynagrodzenia pod warunkiem, że
Wykonawca wykaże, iż w celu uwzględnienia powyżej opisanych
uwarunkowań leżących po stronie Zamawiającego musi ponieść koszty,
których zawarcie w cenie oferty nie było możliwe w dniu jej składania.
Zmiana wysokości Wynagrodzenia dopuszczalna jest w oparciu o niniejsze
postanowienie wyłącznie do wysokości niezbędnej do pokrycia kosztów,
o których mowa w zdaniu poprzedzającym.
3. Wszelkie zmiany, zarówno istotne, które wraz z warunkami ich wprowadzenia zostały
przewidziane Umową lub których wprowadzenie możliwe jest zgodnie z przepisami
prawa, jak i nieistotne będą udokumentowane w ramach Procedury Kontroli Zmian.
Procedura Kontroli Zmian zostaje rozpoczęta przez zgłoszenie drugiej Stronie wniosku
o dokonanie zmiany. Wniosek o dokonanie zmiany zostanie przygotowany w formie
pisemnej.
4. W przypadku złożenia przez Stronę wniosku o dokonanie zmiany druga Strona w terminie
14 dni od dnia otrzymania wniosku przygotuje swoje stanowisko w zakresie
proponowanej zmiany.
5. Wniosek o zmianę powinien zawierać opis proponowanej zmiany wraz z uzasadnieniem
jej celowości.
6. W przypadku zgłoszenia kilku wniosków należy określić ich priorytet.
7. Zaakceptowany przez Przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego wniosek o dokonanie
zmiany stanowi podstawę do dokonania zmiany Umowy poprzez zawarcie stosownego
aneksu do Umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności przez upoważnionych
reprezentantów Stron.
8. Złożenie i zaakceptowanie wniosku o dokonanie zmiany Umowy nie kreuje roszczenia
Wykonawcy o zmianę Umowy.
9. Zmiany Umowy w trybie aneksu do Umowy nie wymagają w szczególności zmiana
nazw/określonych Stron, siedziby Stron, Planów, zleceń, jak również osób
odpowiedzialnych za realizację Przedmiotu Umowy ze strony Wykonawcy oraz
przedstawicieli Zamawiającego.
10. Strony zobowiązane są do informowania się wzajemnie
uzasadniających konieczność dokonania zmiany Umowy.
o
okolicznościach
§ 15.
15
Rozwiązanie Umowy
1. Zamawiający może odstąpić od części lub całości Umowy w przypadkach określonych
w przepisach obowiązującego prawa, w szczególności Kodeksu cywilnego.
2. Wykonawca może wypowiedzieć Umowę z ważnych powodów z zachowaniem trzy
miesięcznego okresu wypowiedzenia. Za ważne powody uzasadniające wypowiedzenie
Umowy przez Zamawiającego uznawane będzie w szczególności, gdy:
1) w realizacji jakiegokolwiek obowiązku określonego w Umowie, powstaną
opóźnienia po stronie Wykonawcy przekraczające 1 miesiąc w stosunku do
wymaganego Terminu Końcowego,
2) Wykonawca nie będzie mógł zapewnić osoby lub osób o co najmniej
równoważnych kwalifikacjach lub doświadczeniu w stosunku do wskazanych
w Załączniku 1,
3) łączna suma kar umownych naliczonych przez Zamawiającego przekroczyła 50 %
wartości Umowy,
4) Wykonawca dopuścił się istotnego naruszenia postanowień Umowy,
w szczególności w zakresie zasad przetwarzania danych osobowych, zasad
zachowania poufności, dostarczenia Zamawiającemu rezultatów obarczonych
wadami prawnymi;
5) zaszły zmiany organizacyjne Zamawiającego skutkujące tym, że dalsze
świadczenie Usług będzie nieuzasadnione gospodarczo.
3. Zamawiający może odstąpić od Umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności
powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można
było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy. W tym przypadku Wykonawca może żądać
wyłącznie wynagrodzenia należnego tytułu należytego wykonania części Umowy.
4. Prawo odstąpienia Zamawiający może wykonać w terminie 30 dni od powzięcia
wiadomości o okolicznościach, o których mowa w niniejszym paragrafie.
5. Wypowiedzenie/Odstąpienie od Umowy następuje w formie pisemnej pod rygorem
nieważności i wymaga uzasadnienia.
6. W przypadku wypowiedzenia albo odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego, :
1) Strony zobowiązują się w terminie 14 dni od dnia złożenia przez Stronę
oświadczenia o wypowiedzeniu/odstąpieniu od Umowy do sporządzenia
protokołu, który będzie stwierdzał stan realizacji Przedmiotu Umowy do dnia
złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu/odstąpieniu od Umowy;
2) Wysokość wynagrodzenia należna Wykonawcy zostanie ustalona proporcjonalnie
na podstawie stwierdzonego protokołem zakresu należycie wykonanego
Przedmiotu Umowy zaakceptowanego przez Zamawiającego bez zastrzeżeń, o ile
wykonany zakres Przedmiotu Umowy będzie miał dla Zamawiającego znaczenie;
3) Strony dokonują rozliczenia prawidłowo wykonanych prac do dnia
wypowiedzenia lub odstąpienia od Umowy w oparciu o odpowiednie stosowanie
postanowień Umowy w szczególności w zakresie procedur odbioru, podstaw
wystawiania faktur, zasad i terminów płatności.
7. Zamawiający jest uprawniony do samodzielnego wykorzystania lub do przekazania osobie
trzeciej, w celu zapewnienia przejęcia Usług wszelkich dokumentów, prezentacji,
rezultatów prac Wykonawcy otrzymanych w ramach realizacji Umowy.
16
§ 16.
Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy
1. Wykonawca wniósł skuteczne zabezpieczenie należytego wykonania Umowy
w wysokości 2% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 8 ust. 2, co stanowi kwotę
........... zł brutto (słownie: ......................... złotych ..../100) wpłacone /zdeponowane
w formie …….. Wykonawca zobowiązuje się utrzymać ważność zabezpieczenia
należytego wykonania Umowy w przypadku przedłużenia terminu realizacji Umowy..
2. Zabezpieczenie służy do pokrycia roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub
nienależytego wykonania Umowy.
3. Wykonawca zobowiązuje się, że w przypadku wniesienia Zabezpieczenia w gwarancjach
bankowych lub ubezpieczeniowych, gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa będzie
nieodwołalna, bezwarunkowa, płatna na każde pierwsze żądanie Zamawiającego.
4. Zamawiający zwolni Zabezpieczenie w terminie 30 dni po wykonaniu Przedmiotu
Umowy i uznaniu Umowy przez Zamawiającego za należycie wykonaną, co zostanie
potwierdzone podpisaniem przez Zamawiającego Protokołów Odbioru bez zastrzeżeń, tj.
kwotę ………. złotych (słownie: ……….. i …/100 ) o ile nie zostanie zaliczone na poczet
prawnie uzasadnionych roszczeń Zamawiającego.
5. Jeżeli z uwagi na przedłużenie terminu realizacji Umowy, niezależnie od przyczyn tego
przedłużenia, Zabezpieczenie wniesione w gwarancjach bankowych, ubezpieczeniowych
lub w poręczeniach wygasłoby przed upływem przedłużonego terminu realizacji Umowy,
Wykonawca na 7 dni roboczych przed wygaśnięciem takiego Zabezpieczenia przedstawia
Zamawiającemu stosowny aneks lub nową gwarancję/poręczenie lub wpłaca odpowiednie
Zabezpieczenie w gotówce. Jeżeli Wykonawca nie wykona powyższego obowiązku,
Zamawiający może zażądać od gwaranta/poręczyciela wypłaty z gwarancji/poręczenia
i zaliczyć uzyskaną w ten sposób kwotę na poczet Zabezpieczenia.
6. Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na bezpośrednie potrącenie przez
Zamawiającego z Zabezpieczenia wszelkich należności powstałych w wyniku
niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy.
7. W przypadku gdy Wykonawca wniesie Zabezpieczenie w pieniądzu, Zamawiający
zobowiązuje się do zwrotu Zabezpieczenia wraz z odsetkami wynikającymi z Umowy
rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszonego o koszt
prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek
bankowy Wykonawcy.
§ 17.
Postanowienia Końcowe
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy wymagają zgody Stron i zachowania formy
pisemnej pod rygorem nieważności.
2. W przypadku rozbieżności interpretacyjnych pomiędzy postanowieniami Umowy,
a treścią Załączników i innych dokumentów stanowiących integralną część Umowy lub
wytworzonych przez Strony, pierwszeństwo mają postanowienia umowne.
3. Wykonawca nie może przenieść na osobę trzecią praw i obowiązków wynikających
z Umowy, w całości lub w części. Wykonawca może jednak dokonać cesji wierzytelności
17
o zapłatę wynagrodzenia z tytułu Umowy lub przenieść obowiązek zapłaty kar umownych
oraz odszkodowań należnych Zamawiającemu, za uprzednią zgodą Zamawiającego
wyrażoną pod rygorem nieważności na piśmie.
4. Umowa podlega prawu polskiemu i zgodnie z nim powinna być interpretowana.
5. Strony Umowy podejmą w dobrej wierze wysiłek w celu rozwiązania wszelkich sporów
powstałych pomiędzy Stronami, które wynikły w związku z realizacją Umowy i/lub jej
interpretacją. O ile rozwiązanie sporu nie powiedzie się, zostanie on poddany pod
rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego dla siedziby Zamawiającego.
6. Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym dwa dla
Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.
7. Umowa obowiązuje od dnia podpisania.
8. Załączniki stanowiące integralną część Umowy:
Załącznik Nr 1 –Opis Przedmiotu Zamówienia
Załącznik Nr 2 – Wzór Zlecenia wykonania zadań
Załącznik Nr 3 – Wzór Protokołu Odbioru Prac Zleconych
Załącznik Nr 4 – Tabela cen jednostkowych roboczogodziny
Załącznik nr 5 - Oferta złożona w postępowaniu przetargowym
Załącznik nr 6 – Umowa Powierzenia Przetwarzania Danych Osobowych – wzór
Załącznik nr 7 – Oświadczenie o ochronie informacji – wzór.
Zamawiający
Wykonawca
18
Download