Rzeczywistość społeczna zatrzymana w kadrze, czyli o roli fotografii

advertisement
Rzeczywistość społeczna
zatrzymana w kadrze, czyli o roli
fotografii w badaniach
społecznych
Tomasz Zając
PRZEMYŚL 2011
PORUSZANA TEMATYKA
• I Wizualność w kulturze
– Charakterystyka
– Antropologia obrazu
– Interpretacja obrazu fotograficznego
• II Fotografia w socjologii
• Socjologia obrazu-krótka historia
•
Teorie i audiowizualność
• III Aparat fotograficzny w procesie
badawczym
• Metody wizualne w badaniach terenowych
•
Prezentowanie wyników badań
• ,,To, co wizualne, stało się ważnym
doświadczeniem w życiu ludzi. Jesteśmy
coraz bardziej poddawani wpływowi
materiałów wizualnych i od nich zależni’’
•
Piotr Sztompka
• Co to jest kultura wizualna?
• Z czym można utożsamić kulturę wizualną?
• Jakie są główne aspekty socjologii
wizualnej?
Teoria Williama J.Thomasa Mitchella i
kontrowersja wokół ,,Piss Christ’’
• Mitchel stwierdził, że:
• 1) Nie można przyjąć ogólnie dostępnego
znaczenia słów wizualny i kultura do stworzenia
satysfakcjonującej definicji kultury wizualnej
• 2)Według niego kultura wizualna to:
• - wszystko, co możemy zobaczyć
• -wszystko wyprowdukowane/stworzone przez
ludzi, co można ujrzeć, zobaczyć
• Ma to funkcjonalny i komunikacyjny cel oraz
sens.
Piss Christ-czyli kontrowersja wokół
znaczenia słów ,,kultura wizualna’’
•
•
•
•
•
Piss Christ − kontrowersyjna fotografia
amerykańskiego fotografika Andresa Serrano
przedstawiająca mały, plastikowy krucyfiks z
ciałem Jezusa Chrystusa, zanurzony w
naczyniu z moczem artysty.
Wystawiona w 1989 roku fotografia wywołała
skandal i falę krytyki pod adresem jej twórcy.
Artyście zarzucano bluźnierstwo i
przekroczenie granicy wolności słowa.
Eksponat ten wygrał konkurs "Awards in the
Visual Arts" organizowany przez muzeum
"Southeastern Center for Contemporary Art„, a
współfinansowany przez amerykańskie
agencje rządowe.
Praca została wystawiona w CSW Zamek
Ujazdowski w Warszawie w 1994 roku,
niemniej ponieważ ówczesny dyrektor Centrum
uznał, że praca rani jego uczucia religijne, była
ocenzurowana.
Nicholas Mirzoeff i jego pogląd na
kulturę wizualną
• Nicholas Mirzoeff utożsamia kulturą wizualną z kierunkami
badań,które dotyczą:
• 1. Zdarzeń wizualnych, w których konsument poszukuje
informacji,znaczenia albo przyjemności,uzyskiwanych dzięki
technologiom i narzędziom wizualnym, czyli konkretnym obiektom,
przedmiotom patrzenia, jak i środkom służącym do ich prezentacji:
freski, obrazy olejne, fotografie, film, telewizja, multimedia cyfrowe,
Internet
• 2. Historii obrazów opartej na semiotycznym pojęciu przedstawienia
• 3. Społecznej teorii wizualności albo socjologii kultury wizualnej,
która stara się wypracować własną metodologię de facto izolującą
wizualność od zmysłów i przesuwającą punkt ciężkości na
problematykę społeczną
Główne aspekty socjologii
wizualnej wg Piotra Sztompki
• a) przedstawienia wizualne
• b) przejawy wizualne
• c) wyobraźnia wizualna
Przedstawienia wizualne, czyli
ciągłe prezentowanie nam obrazów
• Obecność obrazu stała się rzeczą
normalną. Widzimy je na plakatach,
szyldach, afiszach, bilbordach, na
wystawach sklepowych, w komunikacji
miejskiej, w kinie, telewizji, Internecie, na
opakowaniach, okładkach książek,
lotniskach. Widzimy je wszędzie, a one
próbują PRZEDSTAWIAĆ nam
,,rzeczywistość’’ i wpływać na percepcję
świata.
Rzeczywistość, a
hiperrzeczywistość
• Występują skrajne przypadki kiedy obraz potrafi
zastąpić rzeczywistość i wydawać się bardziej
realnym od prawdziwego świata.
• ,, Dowiadując się wiele o tym, co jest w świecie z
obrazów fotograficznych, ludzie często doznają
zawodu, są zdziwieni, obojętni, gdy widzą to
naprawdę. Często coś porusza nas bardziej na
fotografii, niż wtedy gdy doświadczamy tego
realnie’’ Susan Sontag
• ,,Fotografie mają dla mnie realność, której nie
mają ludzie. To przez fotografię poznaję ich’’
•
Richard Aedon
Kryteria w przedstawieniach
wizualnych
• 1) TECHNIKA TWORZENIA OBRAZU
• 2) LOKALIZACJA OBRAZU-wpływ miejsca
prezentacji na odbiór
Model Drozdowskiego
• 1) Interpretacja obrazów zastanych i
uchwycenie ukrytych funkcji, którymi może
posłużyć się socjolog
• 2) Korzystanie z fotografii jako surowego
źródła informacji
• RAZEM PODDAJEMY WSZYSTKO
ANALITYCZNEGO ROZBIOROWI
MATERIAŁU NA CZĘŚCI PIERWSZE
ANTROPOLOGIA OBRAZU
• Jay Ruby stwierdza: ,,Antropologia jest dyscypliną
napędzaną przez słowo. Tkwi w niej skłonność do
ignorowania świata wizualno-obrazowego, być może z
powodu braku zaufania w zdolność obrazów do
przekazywania abstrakcyjnych idei. Badacz, który
zajmuje się etnografią, musi przetłumaczyć złożone
doświadczenia pracy terenowej na słowa w notatniku, a
potem przekształcić je w jeszcze inne słowa, zmienione
przez analityczne metody i teorie. Obietnica, którą daje
nam antropologia obrazu, mówi o możliwości stworzenia
alternatywnego postrzegania kultury-POSTRZEGANIA
KONSTRUOWANEGO PRZEZ OBIEKTYW.
RÓŻNICA
• Najważniejsza różnica pomiędzy
socjologią, a antropologią w stosunku do
świata obrazów i wykorzystania ich
poprzez różne techniki wizualna jest taka,
że pierwsza z nich ocenia przydatność i
ważność poznawczą obrazów nieco
lekceważąco, a druga pomimo wątpliwości
jakie się pojawiają na drodze analizy i
badań jest nastawiona pozytywnie i
nieobojętnie.
Przyczyny negatywnego podejścia
antropologów
• 1) Rozbieżność intencji i ideologii
• 2) Wciągnięcie fotografii i filmu do
antropologii jako środka służącego
wyłącznie do rejestracji surowych danych i
ich gromadzenia
• 3) Umasowienie produkcji sprzętu
fotograficznego- dzięki temu, że każdy
mógł robić zdjęcia, antropologia negowała
fotografie jako źródło wiedzy naukowej.
ZMIANA PODEJŚCIA
• 1) Badania na BALI i wykorzystanie
fotografii do poznania kultury rdzennych
mieszkańców przez Margaret Mead i
Gregory Batesona.
• 2) Lata 70 XIX wieku- 1870 roku Paolo
Mantegazza zostaje pierwszym
prezydentem Włoskiego Towarzystwa
Fotograficznego. Rok później powstaje
Włoskie Towarzystwo Antropologiczne.
• FILM Felisa-Louisa Renaulta
przedstawiony w 1895 roku w Paryżu
podczas Exposition Etnographique de
l’Afrique ukazujący lepiącą garnek kobiete
z plemienia Wolof jako punkt zwrotny w
antropologii
• W tym samym czasie działalność
rozpoczęli BRACIA LUMIERE.
Inne przykłady i polskie akcenty
• 1898-ekspedycja Cortona Haddona do cieśniny Torresa
w Australii i dokumentowanie życia Aborygenów
• Polskie akcenty:
• - Karol Beyer, XIX w. dokumentowanie życia chłopów
• -Spisz,Orawa i Galicja-zakłady fotograficznego Walerego
Rzewuskiego i Rodziny Kriegerów
• Michał Greim- pierwszy fotograf ,,plenerowy’’
• Walerian Twardzicki z Warszawy- dokumentowanie
przedstawicieli nieistniejących już zawodów takich jak
szatkowacz kapusty, druciarz garnków, piaskarz.
Filmy
• 1) Edward Sherif Curtis- praca w Ameryce Pólnocnej,
dokumentowanie życia Indian Cheyen. Budowa
wielkoformatowego szklanego aparatu. 80 tys.
Fotografów
• 2) James Harrison-sprowadzenia w 1905 roku do Anglii
grupy Pigmejów Batwa i umieszczenie ich jako żywego
obrazu w teatrze Hippodrome
• 3)Franz Boas- dokumentowanie wybrzeża Kanady
kamerą 16mm. Fotografie Indian Kwakiutli (wielkie
potlacze)
• 4) Alan Lomax-choreometryka, zapis filmowy i
fotograficzny oraz wykorzystanie go jako badania bodylanguage ,,języka ciała’’
Przyczyny popularności znaczenia
filmu etnograficznego
• 1) film jako idealne narzędzie poznawcze
• 2) rezerwa antropologów sprawiła, że film
znalazł swoją niszę w antropologii obrazu,
która stała się przeciwwagą głównego
nurtu
• 3) łatwiejsze użycie filmu dzięki
wprowadzenie nowoczesnych technik
rejestracji
• 4)film jako pomoc dydaktyczna
Interpretacja fotografii
• ,,Człowiek i umysł nie są płaską deską,
równą powierzchnią jak fotografia. Musimy
zatem zajrzeć, co kryje się pod nią’’
•
Rolnad Barthes
• 1)Interpretacja hermenautyczna- dotyczy
aspektu autora(nikt nie robi takiego samego
zdjęcia)
• 2)Analiza semiologiczna- nauka o znakach,
znaczeniu (Jean Baudrillard,Jurij Łotman)
• 3)Strukturalistyczna- brak przypadkowości,
badanie struktur społecznych, zachowań,
wartości, postaw,itd..
• Dyskursywna- aktywny udział ludzi, którzy są
fotografowani w analizie zdjęć. DIALOG NA
TEMAT ZNACZENIA FOTOGRAFII WŚRÓD
LUDZI
Przykłady zdjęć socjologicznych
• Lata 40 Octavius Hill i Robert Adamson- zdjęcia szkockich rybaków
z Newheaven
• Thomas Anion- znikające warunki życia slumsów w Glasgow
• John Tomson- londyńska biedota
• Joseph Byron- fotografownie ludzi wszystkich klas w Nowym Yorku
• Jacob Ris- fotograf policyjny,pierwszy dokumentalista
• Lewis Heine- socjolog z chicago, fotografujący imigrantów
• Erich Salomon – fotograf politczny z Berliner Zeuting
• Euglen Atger- nocne życie Paryża
• Łukasz Dobrzański z Tygodnika Ilustrowanego i Ryszard Kamiński z
Tygodniki Świat- dokumentowanie życia Warszawy
TEORIE
•
•
•
•
•
•
1) Fenomenologia-Alfred Schutz
-idea świata-życia
-świat jako scrna naszych działań
-codziennie doświadczenia, idee
-interakcje ,kontakty bezpośrednie
WSZYSTKO JEST POSTRZEGANE
NAOCZNIE
• 2 Etnometodologia, Garfinkel:
• -potoczne metody działań ludzkich, które
reprezentują nasz świat
• -potoczna wiedza ludu
• -społeczeństwo jako masa pojedynczych
jednostek
• 3) Teoria dramaturgiczna ERVINGA
GOFFMANNA- człowiek w teatrze życia
codziennego.
• -role społeczne
• -ludzie jako aktorzy na scenie
APARAT W PROCESIE
BADAWCZYM
• Trzy etapy badań wg Johna Collera
• - rekonesans rzeczywistości społecznej
• -zawężenie spojrzenia i uwiecznania na
zdjęciach
• -analiza
V sposobów badania
fotograficznego
• 1) użycie fotografii jako bodźca podczas
wywiadu
• 2) systematyczny zapis
• 3)tworzenie obrazów przez samych
badanych
• 4)narracyjna teoria obrazu
• 5)analiza zawartości fotografii
ZOFIA RYDET
•
•
•
•
ofia Rydet (ur. 5 maja 1911 w Stanisławowie, zm. 24 sierpnia 1997 w Gliwicach) –
polska fotografik. Uhonorowana wieloma prestiżowymi nagrodami (m.in. EFIAP w
1976 roku
Absolwentka Szkoły Gospodarstwa Wiejskiego w Snopkowie pod Lwowem.
Fotografią zainteresowała się w połowie lat 50., pierwsze zdjęcia wykonała
prawdopodobnie pod wpływem starszego brata, Tadeusza – autora pogłębionych
psychologicznie portretów górali. Była związana z Gliwickim Towarzystwem
Fotograficznym Czerpała inspiracje z reportażu i fotografii nowoczesnej (m.in.
Jerzego Lewczyńskiego i Zdzisława Beksińskiego), portretowej, makrofotografii.
Autorka cyklów: Mały człowiek, Czas przemijania, Zapis socjologiczny,
Nieskończoność dalekich dróg, Suita śląska, a także fotograficznych kolaży.
Próbowała przy pomocy fotografii stworzyć obraz społeczeństwa, przede wszystkim
wiejskiego. Przemierzając wraz z przyjaciółmi Suwalskie, Lubelszczyznę, Podhale,
Rzeszowskie zjednywała sobie fotografowanych ludzi do tego stopnia, że pozwalali
jej wejść do swych domostw, fotografować się we wnętrzach, w których żyją na co
dzień. Z codzienności wydobywała dostojeństwo, bohater prac – zwykły człowiek
urastał do rangi centralnej postaci, kreatora własnego świata.
Za swą mistrzynię w twórczości uważa ją fotografik Wojciech Prażmowski
OJCIEC FOTOGRAFII
SOCJOLOGICZNEJ
•
Ojciec portretu socjologicznego, klasyk niemieckiej fotografii - August Sander postanowił stworzyć obraz
spoleczeństwa niemieckiego XX wieku. Swojemu projektowi poświęcił 40 lat, ale mimo to go nie ukończył,
a za życia artysty zdjęcia nie doczekały się publikacji. Wiele negatywów Sandera spłoneło podczas
bombardowania w czasie II wojny światowej, część została zniszczona przez nazistów. Na szczęście
fragment zbioru fotografii ocalał inspirując i zachwycając po dziś dzień. Sześćdziesiąt z nich można
obecnie oglądać w Turley Gallery w ramach Miesiąca Fotografii w Krakowie.
August Sander urodził się 17 listopada 1876 roku w niemieckim miasteczku Herdor jako trzeci syn cieśli
kopalnianego. W wieku szesnastu lat poznał fotografa z pobliskiego Sieg i wtedy zainteresował się fotografią. Swój
pierwszy aparat fotograficzny Sander dostał od ojca i wuja dwa lata później. W szopie koło domu zbudował
niewielkie studio, gdzie portretował pobliskich mieszkańców. W kolejnych latach fotografię praktykował w
pracowniach fotograficznych w Niemczech i w Austrii. Później portretowania ludzi uczył się w Akademii Sztuk
Pięknych w Dreznie, a fotografii architektonicznej w słynnym studiu Franza Kullericha w Berlinie. Już w 1901 roku,
dzięki zdobytej wiedzy stał się głównym fotografem w studiu Greif z Linczu. Dwa lata później zdobył I nagrodę na
wystawie fotografii przemysłowej. Wkrótce został właścicielem zakładu Grief, który odtąd działał pod szyldem
"Laboratorium fotografii artystycznej Augusta Sandera".
Sander interesował się wieloma tematami, począwszy od portretów i zdjęć krajobrazów, a na fotografiach
architektury i obiektów przemysłowych skończywszy. W 1910 roku przeniósł się do Kolonii, gdzie w dzielnicy
Lindenthal otworzył kolejne studio. Na weekendy Sander jeździł do rodzinnego Westerwaldu, gdzie fotografował
miejscową ludność. To właśnie tam powstały jego najważniejsze prace stanowiące trzon monumentalnego dzieła
Ludzie XX wieku.
•
W 1918 roku laboratorium Sandera w Kolonii cieszyło się dużą popularnością. Zakład wykonywał nie tylko
wystylizowane portrety, ale również zdjęcia paszportowe. Podczas I wojny światowej, gdy Sander walczył na
froncie, studio prowadziła jego żona Anna. Po powrocie artysta pracował przez jaki czas jako fotoreporter, jednak
nadal kontynuował portretowanie w rodzinnym Westerwald. W latach 20. nawiązał stałą współpracę z grupą
nowoczesnych, progresywnych artystów. Wówczas narodził się pomysł stworzenia portretów ludzi XX wieku. Do
pozowania namawiał przedstawicieli wszelkich warstw społecznych i zawodów. Ludzi fotografował razem z ich
zawodowymi atrybutami, charakterystycznymi strojami i gestami. Murarz pozował z cegłami, cukiernik w kuchni z
garnkiem i w fartuchu, a listonosz z pełną torbą listów. Dla podkreślenia uniwersalnej strony zdjęć nigdy ich nie
podpisywał imionami osób na nich sportretowanych. Napis umieszczony pod zdjęciem określał tylko wykonywany
zawód czy status społeczny modela: "Młodzi Rolnicy", "Bokserzy", "Cukiernik", "Murarz" czy "Kadet". Jednak nie
wszyscy sfotografowani przez Sandera byli anonimowi. Wykonał portrety postaci powszechnie wówczas znanych,
np. malarzy Otto Diksa i Antona Roderscheida, burmistrza Kolonii Roberta Grlingera i Wielkiego Ksiecia HessenNassau.
Na podstawie jedynego tomu dzieła ("Antlitz der Zeit" - "Oblicze czasu") wydanego w 1929 roku można stwierdzić,
że początkowo Sander zamierzał podzielić społeczeństwo niemieckie według stanów na siedem różnych warstw:
inteligencję, robotników, rzemieślników, przedstawicieli wolnych zawodów, chłopów, duchowieństwo i wojskowych.
Album "Ludzie XX wieku" miał przedstawiać analityczny i obiektywny portret pokolenia od czasów Republiki
Weimarskiej aż do upadku Trzeciej Rzeszy. Aby osiągnąć zamierzony cel, autor ujednolicił zdjęcia również od
strony formalnej. Jego prace są głęboko przemyślane, zaplanowane i uważnie skomponowane, próżno
doszukiwać się przypadku. Dla Sandera najistotniejsza była prawda o ludziach jego epoki, to jak wyglądali, jak byli
ukształtowani przez panujące stosunki społeczne i przez miejsce, w którym przyszło im żyć. Na jego fotografiach
praktycznie nie widać autora, jego stosunku do portretowanych osób. Dlatego sprawiają wrażenie czystych
dokumentacyjnie, antropologicznych fotografii.
•
•
Dzieło Sandera jest czymś więcej niż albumem: jest atlasem - pisał Walter Benjamin, jeden z wielu intelektualistów
niemieckich zachwyconych wydanym w 1929 roku tomem 60 portretów pod tytułem Oblicze czasu. Sander,
praktykując pewien rodzaj porównawczej fotografii, osiągnął naukowy punkt widzenia, wykraczający ponad i poza
sztukę fotografowania szczegółu - pisał we wstępie do albumu Alfred Döblin.
Trzeba również zwrócić uwagę, że Sander jako pierwszy w historii fotografował prostych ludzi w identyczny
sposób jak przedstawicieli klas wyższych. Naturalistyczne portrety Niemców nie spodobały się nazistom, bo nie
pasowało do obowiązującego wzorca "czystej rasy". W 1934 roku album Oblicze czasu wycofano z rynku, klisze
drukarskie zniszczono, a autorowi zabroniono dalej zajmować się tym projektem. Przez następne dziesięć lat
Sander głównie uwieczniał krajobrazy i architekturę, a po kryjomu portretował żołnierzy i nazistów. W ten sposób
jego zbiór się powiększał. Jednocześnie powstawał cykl "Oblicze nowych Niemiec".
W 1951 roku zdjęcia Sandera zostały zaprezentowane na pierwszej po wojnie międzynarodowej wystawie
Photokina, trzy lata później znalazły się w Nowym Jorku na słynnej ekspozycji Family of Man zorganizowanej
przez Edwarda Steichena. Później autor otrzymał odznaczenie Federal Service Cross i nagrodę Deutsche
Gesellschaft fur Fotografie. Zmarł w szpitalu w Kolonii w 1964 roku.
August Sander przeszedł do historii fotografii jako autor unikatowych portretów przedstawiających przekrój
społeczeństwa niemieckiego z początku XX wieku. Jego prace są zapisem jego czasów, obrazem współczesnych
mu ludzi i galerią ludzkich typów. Dzięki jego projektowi obraz tamtych czasów nie zginął, a materiał artysty wciąż
stanowi cenne źródło wiedzy dla antropologów i socjologów, oraz jest inspiracją dla współczesnych artystów. Dziś
żadna publikacja poświęcona światowej historii fotografii nie może pominąć osoby Augusta Sandera oraz jego
monumentalnego dzieła Oblicze czasu
Download