umowa-wzór

advertisement
Załącznik nr 8 do SIWZ
numer sprawy: 18/BOK/PN/2015
UMOWA Nr …………………..
(wzór)
W dniu ........................................ 2015 roku w Warszawie, pomiędzy:
Głównym Urzędem Statystycznym z siedzibą w (00-925) Warszawie przy
al. Niepodległości 208, posiadającym NIP nr 526-10-40-828 oraz REGON nr 000331501,
zwanym dalej „Zamawiającym”, reprezentowanym przez:
……………. – ………………………,
……………. – ……………………….,
a
……………. – ……………………..,
…………….. – ………………………,
zwaną dalej „Wykonawcą”, reprezentowaną przez:
…………….. – ………………………,
w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru Wykonawcy w trybie przetargu
nieograniczonego, została zawarta umowa treści następującej:
§1
1. Przedmiotem umowy jest przygotowanie metodyczne oraz przeprowadzenie kursów
języka angielskiego dla pracowników GUS w latach 2015 - 2018.
2. Szczegółowe warunki realizacji przedmiotu umowy określa opis przedmiotu zamówienia
stanowiący załącznik nr 1 do umowy.
§2
1. Wykonawca oświadcza, że spełnia kryteria określone w § 4 ust. 1 rozporządzenia Prezesa
Rady Ministrów z dnia 6 października 2010 roku w sprawie szczegółowych warunków
organizowania i prowadzenia szkoleń w służbie cywilnej (Dz. U. z 2010 r. Nr 190, poz.
1274).
2. Strony postanawiają, że w trakcie realizacji przedmiotu umowy kierować się będą
wymogami dotyczącymi procesu szkolenia, określonymi w rozporządzeniu, o którym
mowa w ust. 1.
§3
Przedmiot umowy realizowany będzie od daty zawarcia umowy, ale nie wcześniej niż od
1 lipca 2015 roku, do 30 czerwca 2018 roku.
§4
1. Wykonawca w okresie od daty zawarcia umowy, ale nie wcześniej niż od 1 lipca 2015
roku do 10 września 2015 roku:
1) zorganizuje audyt językowy zgłoszonych osób w formie pisemnej i rozmowy
bezpośredniej w siedzibie Zamawiającego;
1
2) na podstawie wyników audytu oraz w porozumieniu z Zamawiającym dokona
kwalifikacji słuchaczy, przypisując ich do poszczególnych grup danego poziomu
zaawansowania; terminy audytu zostaną ustalone z Zamawiającym,
3) opracuje projekt harmonogramów zajęć dla poszczególnych grup do akceptacji
Zamawiającego,
4) przekaże wstępne założenia programów nauki języka angielskiego odpowiednich do
każdego poziomu zaawansowania.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do następujących zmian w trakcie trwania umowy:
1) w liczbie grup w ramach realizowanej nauki języka na poszczególnych poziomach
nauczania, z zachowaniem ogólnej liczby uczestników oraz łącznego czasu trwania
kursów,
2) uzupełnienia, na początku nowego semestru lub w czasie jego trwania, liczby
słuchaczy w poszczególnych grupach do maksymalnej liczby 10 osób,
3) dokonywania zmiany osób oraz liczby osób korzystających z indywidualnego toku
nauczania w trakcie trwania kursów do maksymalnej liczby 10 osób.
3. W przypadkach, o których mowa w ust. 2 pkt 2 i 3, Wykonawca przeprowadzi
dodatkowy audyt, o którym mowa w ust. 1, i dokona kwalifikacji słuchaczy, przypisując
ich do odpowiednich grup i na odpowiedni poziom zaawansowania.
4. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu programy nauki języka angielskiego dla każdego
poziomu zaawansowania, opracowane przy współudziale metodyka nauczania języka
angielskiego oraz dokona korekty uwzględniając potrzeby uczestników poszczególnych
grup oraz osób objętych indywidualnym tokiem nauczania, nie później niż do
30 października 2015 r.
§5
Wykonawca zapewni bezpłatnie dla każdego uczestnika kursów materiały szkoleniowe
niezbędne do bieżącej nauki w czasie zajęć i pomoce dydaktyczne. Wykonawca wskaże
uczestnikom kursów niezbędny komplet podręczników. Koszty zakupu podręczników
ponoszą uczestnicy kursu języka angielskiego.
§6
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo oceny jakości wykonywania przedmiotu umowy.
2. W przypadku negatywnej oceny lektorów, osób świadczących usługę jako native speaker
w zakresie świadczonych przez nich usług, albo dostarczonych materiałów
dydaktycznych i szkoleniowych, o których mowa w § 5, Zamawiający może żądać ich
zmiany.
3. Żądanie, o którym mowa w ust. 2, wraz z uzasadnieniem, będzie przekazane
Wykonawcy w formie pisemnej.
4. Wykonawca zobowiązuje się do zmiany lektora, osób świadczących usługę jako native
speaker, albo dostarczonych materiałów dydaktycznych i szkoleniowych, o których
mowa w § 5, w ciągu 7 dni od daty otrzymania żądania.
5. W uzasadnionych przypadkach Wykonawca może dokonać zmiany lektora lub osoby
świadczącej usługę jako native speaker, pod warunkiem:
1) pisemnego (lub faksem) poinformowania Zamawiającego o konieczności
i przyczynach dokonania zmiany lektora na co najmniej 14 dni przed terminem
dokonania zmiany;
2) wyznaczenia lektora lub osoby świadczącej usługę jako native speaker spełniającego
wymagania Zamawiającego określone w SIWZ, stanowiącej załącznik nr 2 do umowy,
2
w zakresie doświadczenia zawodowego i wykształcenia oraz gwarantującego
kontynuację realizacji programu nauczania;
3) przedstawienia Zamawiającemu wraz z pismem, o którym mowa w pkt. 1, informacji
o doświadczeniu zawodowym i wykształceniu nowo wyznaczonego lektora lub osoby
świadczącej usługę jako native speaker;
4) wyrażenia przez Zamawiającego zgody (pocztą elektroniczną, faksem lub pisemnie) na
zmianę lektora lub osoby świadczącej usługę jako native speaker.
§7
1. Maksymalne wynagrodzenie za realizację usługi będącej przedmiotem umowy, o którym
mowa w § 1 ustala się na kwotę brutto …. zł (słownie: ….).
2. Zgodnie z ofertą Wykonawcy:
1) wynagrodzenie lektora za jedną godzinę lekcyjną dla każdej grupy językowej wynosi
brutto …. zł (słownie:……),
2) wynagrodzenie lektora/native speaker za jedną godzinę lekcyjną dla osób objętych
indywidualnym tokiem nauczania wynosi brutto ......... zł (słownie: ..........),
3) wynagrodzenie dla native speaker za jedną godzinę lekcyjną dla każdej grupy
językowej wynosi brutto…. zł (słownie:……).
§8
1. Za realizację przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie na
podstawie miesięcznych faktur VAT, wystawianych przez Wykonawcę w oparciu
o sprawozdania ze zrealizowanych godzin lekcyjnych w danym miesiącu, w kwocie
stanowiącej iloczyn faktycznie zrealizowanych w danym miesiącu godzin lekcyjnych
i cen jednostkowych za godzinę lekcyjną, o których mowa w § 7 ust. 2 pkt 1-3.
2. Wynagrodzenie wynikające z faktur, o których mowa w ust. 1, Zamawiający zapłaci
w formie przelewu na rachunek bankowy Wykonawcy, w ciągu 14 dni roboczych od daty
otrzymania prawidłowo wystawionych faktur wraz z dokumentami wymienionymi
w ust. 4.
3. Wykonawca obowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu oryginał faktury VAT ze
wskazaniem miesiąca, którego dotyczy płatność z powołaniem się na numer umowy.
4. Wraz z fakturą, o której mowa w ust 3, Wykonawca dostarczy kopie list obecności na
zajęciach w danym miesiącu oraz miesięczne sprawozdanie ze zrealizowanych godzin
lekcyjnych.
5. Za dotrzymanie terminu zapłaty, określonego w ust. 2, uważa się złożenie przez
Zamawiającego w tym terminie polecenia przelewu w banku Zamawiającego.
§9
1. Zamawiający wymaga, stosownie do art. 29 ust. 4 ustawy, że Wykonawca lub
Podwykonawca w terminie do 5 dni od dnia zawarcia umowy zatrudni do realizacji
zamówienia osobę niepełnosprawną lub osoby niepełnosprawne, o których mowa
w przepisach o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych.
2. Wykonawca lub Podwykonawca zatrudni na podstawie umowy o pracę, co najmniej
1 osobę niepełnosprawną, o której mowa w przepisach o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych i powierzy tej osobie czynności
związane z faktyczną realizacją umowy.
3
3. Wykonawca lub Podwykonawca zatrudni wyżej wymienioną osobę w okresie wykonania
umowy, a w przypadku rozwiązania stosunku pracy przez jedną ze stron, tj. osobę
niepełnosprawną lub Wykonawcę czy Podwykonawcę przed zakończeniem tego okresu,
zobowiązuje się do zatrudnienia na to miejsce innej osoby niepełnosprawnej.
4. Wykonawca przy wykonywaniu umowy, zobowiązuje się do przedstawienia
Zamawiającemu kopii umowy o pracę z osobą niepełnosprawną pomiędzy osobą
niepełnosprawną a Wykonawcą lub pomiędzy osobą niepełnosprawną a Podwykonawcą
w terminie do 7 dni od
zawarcia umowy, dokumentu potwierdzającego
niepełnosprawność osoby zatrudnionej w okresie realizacji umowy oraz formularz
potwierdzający jej zgłoszenie do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
5. Zamawiający jest uprawniony do kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań
dotyczących zatrudniania osób niepełnosprawnych. Na żądanie Zamawiającego,
Wykonawca obowiązany jest przedłożyć dokumenty poświadczające status osób
zatrudnionych i udokumentować fakt ich zatrudnienia.
6. W przypadku zwłoki w zatrudnianiu osoby niepełnosprawnej wynikającej z przyczyn
zależnych od Wykonawcy przekraczającej 30 dni, Zamawiający ma prawo do
rozwiązania Umowy z winy Wykonawcy i naliczenia kary umownej, o której mowa
w § 11 ust. 1.
§ 10
1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania Umowy wynoszące 10%
wynagrodzenia określonego w § 7 ust. 1, w kwocie ………………………… w formie
………………………. .
2. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy służy do pokrycia roszczeń Zamawiającego
wynikających z realizacji Umowy bez potrzeby uzyskania zgody Wykonawcy.
3. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w innej formie niż w pieniądzu, kwota roszczeń
będzie zapłacona na rzecz Zamawiającego na pierwsze jego pisemne wezwanie
stwierdzające, że Wykonawca nie wywiązał się ze zobowiązań wynikających z Umowy*.
4. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone Wykonawcy
w terminie 30 dni po zakończeniu realizacji umowy.
§ 11
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn
zależnych od Wykonawcy – w wysokości 10% wynagrodzenia, o którym mowa
w § 7 ust. 1.
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za przekroczenie terminu
wskazanego w § 6 ust. 4, w wysokości 5% wynagrodzenia, o którym mowa w § 7 ust. 1.
3. W przypadku niezatrudnienia przy realizacji zamówienia osoby niepełnosprawnej,
Zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia
o którym mowa w § 7 ust. 1.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego,
przewyższającego wysokość kary umownej, do wysokości rzeczywiście poniesionej
szkody.
*jeśli dotyczy
§ 12
Strony przewidują możliwość zmiany treści Umowy w przypadku:
1) zaistnienia okoliczności skutkujących koniecznością dokonania zmian, których nie
można było przewidzieć w momencie zawierania Umowy,
4
2) gdy niezbędna jest zmiana sposobu wykonania zobowiązania, o ile zmiana taka jest
korzystna dla Zamawiającego oraz konieczna w celu prawidłowego wykonania
przedmiotu Umowy,
§ 13
1. W przypadku niedotrzymania warunków umowy Zamawiającemu przysługuje prawo
jednostronnego odstąpienia od umowy i naliczenia kary umownej przewidzianej w § 10.
2. Zamawiający może odstąpić od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności
powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można
było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
§ 14
1. Wykonawca nie może przelać wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy na osoby
trzecie bez zgody Zamawiającego.
2. Wszelkie zmiany postanowień umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem
nieważności.
3. W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo
zamówień publicznych i Kodeksu cywilnego.
4. Spory wynikłe z umowy rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby
Zamawiającego.
5. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których dwa
otrzymuje Zamawiający, a jeden Wykonawca.
ZAMAWIAJĄCY
WYKONAWCA
5
Download