Spis treści Podstawowe definicje

advertisement
Spis treści
1 Podstawowe definicje
1.1 Równanie ciągłości
1.2 Równanie Bernoulliego
1.3 Lepkość
1.3.1 Definicje
2 Roztwory wodne makrocząsteczek biologicznych
3 Rodzaje przepływów
4 Wyznaczania lepkości i oznaczanie mas cząsteczkowych
5 Wiskozymetry — przykład
6 Zastosowania wiskozymetrii
Podstawowe definicje
Równanie ciągłości
Prędkości cieczy w rurce są odwrotnie proporcjonalne do powierzchni przekrojów rurki.
Równanie Bernoulliego
Suma energii kinetycznej, potencjalnej i ciśnienia jednostki masy (lub jednostki objętości) ustalonego
przepływu cieczy doskonałej jest wielkością stałą.
Stąd dla cieczy płynących poziomo:
Ciecz płynąc w rurze o zmieniającym się przekroju ma mniejsze ciśnienie na odcinku
gdzie prędkość jest większa (przekrój jest mniejszy).
Lepkość
Ciecz traktujemy jako układ równoległych warstw. Naprężenie ścinające:
gdzie: F — siła tarcia wewnętrznego, S — powierzchnia stykających się warstw.
Szybkość ścinania:
gdzie:
— gradient prędkości.
Lepkość dynamiczna:
.
Jednostką lepkości dynamicznej jest
.
W 1687 Isaac Newton podał definicję lepkości cieczy:
gdzie F — siła tarcia wewnętrznego, S — powierzchnia stykających się warstw,
prędkości, — współczynnik lepkości, lepkość dynamiczna.
— gradient
Płyn przepływający przez rurkę można traktować jako przesuwanie się warstw równoległych do
ścianek rurki. Dla przepływu laminarnego prędkość poruszających się warstw będzie malała od
środka rurki do jej ścianek.
Lepkość = tarcie wewnętrzne, stawiające opór płynięciu występujące między warstwami płynu o
różnych prędkościach. Im większe siły wzajemnego przyciągania tym większa siła potrzebna, aby
wprowadzić je w ruch postępowy.
Temperatura wpływa na lepkość płynów:
Lepkość wody maleje o 2.4% na każdy stopień przyrostu temperatury.
W przypadku pomiarów lepkości należy stosować stałą temperaturę.
Definicje
Lepkość kinetyczna
, gdzie ρ – gęstość płynu.
Lepkość względna
, gdzie
— lepkość dynamiczna rozpuszczalnika.
Lepkość właściwa
— wskazuje jaka część lepkości roztworu spowodowana jest obecnością w nim
rozpuszczonej substancji:
Przy badaniu lepkości roztworów polimerów należy uwzględnić oddziaływania międzycząsteczkowe,
tym większe im większe jest stężenie makrocząsteczek w roztworze.
nazywamy lepkością zredukowaną, a w granicy, przy c dążącym do 0 otrzymujemy lepkość
graniczną (istotną, charakterystyczną, wewnętrzną):
Roztwory wodne makrocząsteczek biologicznych
Woda — uniwersalny biologiczny rozpuszczalnik.
Molekuły biologiczne — cząsteczki zawieszone lub rozpuszczone w roztworach wodnych.
Charakter roztworu wpływa na właściwości cząsteczek.
Roztwory są bardziej lepkie niż rozpuszczalnik → zmiana lepkości zależy od stężenia, kształtu i
masy cząsteczek. Poruszająca się cząsteczka — tarcie.
Jeśli ośrodek jest cieczą (lub gazem) — lepkość.
Lepkość zależy od oddziaływań Van der Waalsa, wiązań wodorowych, oddziaływań
elektrostatycznych (kształt i rozmiar cząsteczek rozpuszczalnika i substancji rozpuszczonej
(solution, solvent, solut).
W 1851 r. George Stokes wyprowadza równania na siłę oporu stawianego przez ciecz poruszającej
się w niej kuli, dla opływu laminarnego:
.
Kulka o gęstości większej od gęstości cieczy wrzucona do tej cieczy porusza się w niej ruchem
przyspieszonym, aż osiągnie stałą prędkość graniczną, kiedy to siła oporu ośrodka F osiągnie
wartość równą sile ciężkości kulki zmniejszonej o siłę wyporu.
,
.
gdzie:
— prędkość graniczna,
— przyspieszenie ziemskie,
— gęstość kulki,
— gęstość
płynu.
Rodzaje przepływów
Przepływ stacjonarny — w danym punkcie prędkość przepływu nie zależy od czasu, ruch
płynu nie zmienia się w czasie.
Przepływ laminarny — płynącą ciecz można podzielić na warstwy, które poruszają się
względem siebie ze stałą prędkością.
Przepływ turbulentny — prędkość zmienia się w czasie, występuje mieszanie się warstw,
powstają wiry
Przepływ wirowy lub bezwirowy:
wirowy jeśli w jakimś punkcie przestrzeni element płynu ma niezerową wypadkową
prędkość kątową.
Przepływ może być lepki lub nielepki. Lepkość powoduje stopniowe rozpraszanie (dyssypację)
energii mechanicznej w ośrodku. Gdy można zaniedbać opory ruchu związane z lepkością, mówimy
wówczas o przepływie nielepkim.
W 1883 r. Osborne Reynolds podał warunek przejścia przepływu laminarnego w przepływ
turbulentny. Sformułował prawo które mówi, że dwa zjawiska zachodzące w cieczy są podobne jeżeli
obliczona dla nich liczba (Reynoldsa) jest taka sama. Reynolds rozważał jaka siła oporu F ośrodka
ciągłego o lepkości η i gęstości ρ działa na poruszającą się w nim kulę o promieniu r i prędkości v.
Wziął pod uwagę następujące wielkości oraz ich wymiary:
Utworzył z tych parametrów wielkość bezwymiarową:
.
Liczba
umożliwia określenie kiedy przepływ z laminarnego staje się turbulentnym. Nie jest to
kryterium uniwersalne. Dla różnych cieczy i przekrojów rur liczby graniczne są różne.
Ogólnie przyjmuje się jednak, że w przypadku roztworów wodnych dla
przepływ jest
laminarny; przy
przepływ jest turbulentny, dla wartości pośrednich przepływ jest
niestacjonarny.
Wyznaczania lepkości i oznaczanie mas cząsteczkowych
1. Pomiary szybkości wypływu cieczy z rurek kapilarnych (lepkościomierz Ostwalda, Hessa,
Eignera).
2. Pomiar szybkości opadania kulek (lepkościomierz Hoplera).
3. Pomiar obrotu cylindra w cieczy (lepkościomierz Zinna).
4. Metoda kapilarna.
,
gdzie — lepkość dynamiczna,
— stała kapilary (fabrycznie ustalona), — czas przepływu
roztworu między dwoma znakami, — gęstość roztworu.
Porównując czasy przepływu dla dwóch cieczy (druga to zwykle woda) otrzymuje się lepkość
względną:
,
ρ dla wody = 1
i dalej:
,
.
Wiedząc, że
.
Lepkość roztworu ≠ lepkość rozpuszczalnika, wyznaczamy lepkość właściwą, która pokazuje jaka
część lepkości roztworu wynika z obecności rozpuszczonej substancji.
Dla wody jako rozpuszczalnika:
Wartość lepkości granicznej znajduje zastosowanie przy oznaczaniu mas cząsteczkowych kwasów
nukleinowych.
Przy wyznaczaniu mas cząsteczkowych z wartości lepkości granicznej posługujemy się
doświadczalną zależnością:
gdzie
— stałe empiryczne zależne od rozpuszczalnika, polimeru i temperatury
Stąd
wyznaczamy po określeniu lepkości granicznej dla standardowych preparatów o znanych
masach cząsteczkowych. dla cząsteczek kulistych wynosi 0, im bardziej asymetryczna cząsteczka
tym większa wartość.
Wiskozymetry — przykład
Wiskozymetr Höpplera zbudowany jest z rurki wypełnionej badaną cieczą. W rurce umieszczona
jest kulka. Jej średnica jest niewiele mniejsza od średnicy rurki, co zapewnia stosunkowo długi czas
opadania kulki. Całość jest nachylona pod kątem ok. 10° do pionu, aby ustabilizować pozycję kulki
względem rurki.
Współczynnik lepkości jest proporcjonalny do czasu opadania kulki i do różnicy pomiędzy gęstością
materiału, z którego wykonana jest kulka, a gęstością badanej cieczy
Pomiar lepkości polega na wyznaczeniu czasu staczania się kulki po ściance cylindra wypełnionego
badaną cieczą. Przy znanym promieniu i ustalonej gęstości kulki czas staczania zależy tylko od
lepkości cieczy. Na rurce znajdują się nacięcia, między którymi mierzy się czas ruchu kulki. Obrót
przyrządu umożliwia wielokrotne powtarzanie pomiaru.
Zastosowania wiskozymetrii
Badania lepkości roztworów stosowane są do wyznaczania mas cząsteczkowych polimerów i
biopolimerów oraz w badaniach konformacji makrocząsteczek.
Pomiary wiskozymetryczne, wykorzystujące lepkość roztworów stosuje się w:
medycynie do określania lepkości płynów ustrojowych (krew, osocze, śluzy),
biologii (badania roztworów kwasów nukleinowych i białek).
Download