Umowa kupna –sprzedaży koni - Świętokrzyskie Centrum Rehabilitacji

advertisement
Umowa kupna – sprzedaży koni
zawarta w dniu …………………… r., w Czarnieckiej Górze, pomiędzy:
Świętokrzyskim Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze 43, 26 – 220 Stąporków
posiadającym NIP: 658 – 12 – 48 – 790, wpisanym do KRS pod nr 0000001618,
prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego, reprezentowanym przez:
Dyrektora – inż. Jerzego Chojnackiego
zwanym w dalszej części umowy Sprzedającym,
a
…………………………………………………………………………………
zwanym w dalszej części umowy Kupującym
o następującej treści:
§1
Przedmiotem umowy są dwa konie rasy huculskiej:
1. Negro uodzony w 1993 r.,
2. Lemon urodzony w 1998 r.
§2
1. Strony uzgodniły cenę łączną za konie opisane w § 1 na kwotę....................................... zł.
(słownie ..............................................................................................................złotych ) brutto.
2. Kupujący ureguluje należność określoną w ust. 1 w terminie 7 dni od daty otrzymania
faktury, gotówką w kasie Sprzedającego lub przelewem na rachunek bankowy Sprzedającego
wskazany na fakturze, przy czym za datę zapłaty uważa się dzień uznania rachunku
bankowego Sprzedającego.
§3
1. Sprzedający oświadcza, że konie będące przedmiotem umowy są jego własnością,
są zdrowe, nie mają do nich prawa osoby trzecie i nie są przedmiotem żadnego postępowania
oraz zabezpieczenia.
2. Sprzedający nie odpowiada za ewentualne wady ukryte przedmiotu sprzedaży.
3. Kupujący nie ma prawa do zgłaszania roszczeń względem Sprzedającego w zakresie stanu
i jakości przedmiotu sprzedaży.
§4
1. Odbiór zakupionych koni nastąpi po uregulowaniu przez Kupującego należności, zgodnie
ze sposobem określonym w § 2 ust.2.
2. Nabywca dokona załadunku koni w miejscu przechowywania koni i przewiezie je na swój
koszt i ryzyko
§5
1. Sprawy nieuregulowane niniejszą umową regulują przepisy Kodeksu Cywilnego.
§6
1. Wszelkie ewentualne spory wynikające z realizacji niniejszej umowy strony poddają pod
rozstrzygnięcie sądu właściwego miejscowo dla siedziby Sprzedającego.
2. Niniejszą umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach dwa dla
Sprzedającego i jeden dla Kupującego.
Sprzedający
................................................
Kupujący
…………………………...
Download