PowerPoint-Präsentation

advertisement
Compliance Management
i
Business Ethics
Ministerstwo Gospodarki, Warszawa
11 stycznia 2007
Prof. Dr. habil. Josef Wieland
Dyrektor Naukowy
Instytut Zarządzania Wartościami w Konstancji – KIeM
Rosnąca globalizacja prowadzi do zmiany
wartości
 Globalizacja &
zmiana wartości
 BE – wiodący temat
Czynnik
 Korupcja – prewencja i
sankcjonowanie
 Compliance i
bezpieczeństwo prawne
Kompleksowość (+)
 Sentencing Guidelines
Skutki pozytywne
Wykorzystanie
łańcucha kreacji
wartości
Skutki negatywne
Kontrola
Integracja
 COSO – Framework
 Czworokąt wartości
 Poziomy SZW
 Komunikacja w
organizacji
Subiektywność (+)
Economics
of Behavior
Management
of Diversity
Społeczeństwo (+)
Wykorzystanie
zasobów
Legitymizacja
 Case Study
 Matryca zarządzania
CG
 Zarządzanie
wartościami jako
czynnik sukcesu
© Prof. Dr. habil. Josef Wieland
Compliance Management i Business Ethics
Skutki moralne
Tożsamość
Współpraca
Culture Fit
Oszustwo
Korupcja
Transparentność
Akwizycja
Planowanie kariery
Motywacja
Jakość
Zespoły wielokulturowe
Zależność zawodowa
Zatrudnienie
Bezpieczeństwo socjalne
Środowisko
Umowa społeczna
9 listopad 2006
Business Ethics – wiodący temat
 Globalizacja & zmiana
wartości
 BE – wiodący temat
 Korupcja – prewencja i
sankcjonowanie
 Compliance i
bezpieczeństwo prawne
 Sentencing Guidelines
 COSO – Framework

Integrity Management
- Zapobieganie działaniom przestępczym

Globalna kreacja wartości
- Diversity, reputacja, brand,
zarządzanie dostawcami

Trwałość
- Dow Jones Sustainability
Index, zarządzanie ryzykiem

Rynki
- Rynki kapitałowe, rynki konsumenckie,
rynki nabywcze

Organizacja
- Globalizacja,
decentralizacja

Prawo
- Sentencing Guidelines,
SOX, kk (StGB), kw (OWiG)

Polityka
- Global Compact, CSR
 Czworokąt wartości
 Poziomy SZW
 Komunikacja w
organizacji
 Case Study
 Matryca zarządzania
CG
 Zarządzanie
wartościami jako
czynnik sukcesu
© Prof. Dr. habil. Josef Wieland
Compliance Management i Business Ethics
9 listopad 2006
Korupcja – prewencja i sankcjonowanie
 Globalizacja & zmiana
wartości
Korupcja
 BE – wiodący temat
 Korupcja – prewencja
i sankcjonowanie
 Compliance i
bezpieczeństwo prawne
stan faktyczny
proces
wykrywanie
prewencja
określone
reguły
+ monitoring
zarządzanie
wartościami
 Sentencing Guidelines
 COSO – Framework
 Czworokąt wartości
 Poziomy SZW
 Komunikacja w
organizacji
 Case Study
 Matryca zarządzania
CG
 Zarządzanie
wartościami jako
czynnik sukcesu
© Prof. Dr. habil. Josef Wieland
EthikAudit
sankcja
Compliance Management i Business Ethics
9 listopad 2006
Integrity management – wybrane
międzynarodowe normy prawne
 Globalizacja & zmiana
wartości

 BE – wiodący temat
 Korupcja – prewencja i
sankcjonowanie
 Compliance i
bezpieczeństwo
prawne
 Sentencing Guidelines
 COSO – Framework
 Czworokąt wartości
 Poziomy SZW

 Matryca zarządzania
CG
 Zarządzanie
wartościami jako
czynnik sukcesu
© Prof. Dr. habil. Josef Wieland
–
Ustawa o kontroli i transparentności w przedsiębiorstwie (KonTraG) (Ustawa o
spółce akcyjnej /AktG/ § 76; § 91,2; § 93,2); kodeks handlowy /HGB/ § 289,1
–
Ustawa o praniu brudnych pieniędzy, Ustawa o przeciwdziałaniu praniu brudnych
pieniędzy,
czwarta ustawa o wspieraniu rynków finansowych
–
Ustawa o transparentności i obowiązku publikacji (TransPuG) (obowiązuje od
08/2002)
–
Sarbanes-Oxley Act (2002)
Obowiązek nadzoru
–
 Komunikacja w
organizacji
 Case Study
Corporate Governance / Compliance

Kodeks wykroczeń (OWiG) § 30, § 130 (grzywna do 1 mln Euro)
Odpowiedzialność władz spółki
–
US Sentencing Guidelines
–
Akt Rady Wspólnoty Europejskiej z 19 czerwca 1997 o odpowiedzialności osób
prawnych w przypadku oszustwa, korupcji i prania brudnych pieniędzy
Compliance Management i Business Ethics
9 listopad 2006
Kara grzywny dla przedsiębiorstwa
§ 30 Kodeksu Wykroczeń (OWiG)
 Globalizacja & zmiana
wartości

Grzywna wobec przedsiębiorstw, jeżeli organy lub pracownicy
 BE – wiodący temat
 Korupcja – prewencja i
sankcjonowanie
szczebla kierowniczego popełniają przestępstwa lub wykroczenia, w
 Compliance i
bezpieczeństwo
prawne
wyniku których albo naruszone zostają obowiązki zakładowe albo
 Sentencing Guidelines
 COSO – Framework
wzbogaca się lub ma wzbogacić się przedsiębiorstwo.
 Czworokąt wartości
 Poziomy SZW
 Komunikacja w
organizacji
 Case Study
 Matryca zarządzania
CG
 Zarządzanie
wartościami jako
czynnik sukcesu
© Prof. Dr. habil. Josef Wieland
Compliance Management i Business Ethics
9 listopad 2006
Obowiązek sprawowania nadzoru wg
Kodeksu Wykroczeń (OWiG)
 Globalizacja & zmiana
wartości
Kto?
 BE – wiodący temat
 Korupcja – prewencja i
sankcjonowanie
 Compliance i
bezpieczeństwo
prawne
 Sentencing Guidelines
właściciel, zarząd, kierownik zakładu,
osoby specjalnie powołane do sprawowania
nadzoru
Po co?
przestrzeganie obowiązków zakładowych
Jak?
- komunikacja
- szkolenie
 COSO – Framework
 Czworokąt wartości
- nadzór i kontrola
(wybór i nadzór osób pełniących kontrolę)
 Poziomy SZW
 Komunikacja w
organizacji
 Case Study
 Matryca zarządzania
CG
 Zarządzanie
wartościami jako
czynnik sukcesu
© Prof. Dr. habil. Josef Wieland
- poważne konsekwencje (sankcje)
Cel:
zapobieganie a co najmniej istotne utrudnianie
naruszania prawa
Compliance Management i Business Ethics
9 listopad 2006
Sentencing Guidelines
 Globalizacja & zmiana
wartości
 BE – wiodący temat
 Korupcja – prewencja i
sankcjonowanie
 Compliance i
bezpieczeństwo prawne
 Sentencing
Guidelines
 COSO – Framework
 Czworokąt wartości
 Poziomy SZW
 Komunikacja w
organizacji
 Case Study
 Matryca zarządzania
CG
 Zarządzanie
wartościami jako
czynnik sukcesu
© Prof. Dr. habil. Josef Wieland
Mechanizm
Ciężar czynu
Kara podstawowa
X
Stopień winy
„Culpability-Score“ CS-punkty od stopnia winy
Najwyższa kwota:
1. wartość podstawowa = 5 +
1. osiągniętego zysku finansowego
modyfikacja według
2. wyrządzona szkoda
a. umyślnie
b. celowo
c. bezwzględnie
a. stopnia zaangażowania
b. wcześniejszych kar
c. utrudniania działań organów ścigania
d. Effective program to prevent
& detect violations of law
e. tego, czy samodzielnie wykryto sprawę
3. Tabela kar
( 33 stopnie określające
ciężar czynu: 6 = 5.000,- $
33 = 75.500.000,- $)
kara podstawowa
Compliance Management i Business Ethics
2. Przyporządkowanie mnożników do:
CS
X
10+
…
0-
Min.
2.0
…
0.05
Max.
4.0
…
0.2
9 listopad 2006
COSO
Internal Control – Integrated Framework
 Globalizacja & zmiana
wartości
Ogólna definicja pojęcia „Internal Control”:
 BE – wiodący temat

 Korupcja – prewencja i
sankcjonowanie
 Compliance i
bezpieczeństwo prawne
 Sentencing Guidelines
 COSO – Framework
 Czworokąt wartości
 Poziomy SZW
 Komunikacja w
organizacji
 Case Study
Internal control is broadly defined as a process, effected by an
entity’s board of directors, management, and other personnel,
designed to provide reasonable assurance regarding the achievement
of objectives in the following categories:
 Effectiveness and efficiency of operations
 Reliability of financial reporting
 Compliance with applicable laws and regulations
(Institute of Internal Auditors)
 Matryca zarządzania
CG
 Zarządzanie
wartościami jako
czynnik sukcesu
© Prof. Dr. habil. Josef Wieland
Compliance Management i Business Ethics
9 listopad 2006
COSO
Control Environment – przegląd
 Globalizacja & zmiana
wartości

Znaczenie praworządności i wartości etycznych w przedsiębiorstwie
 BE – wiodący temat

Znaczenie kompetencji zawodowych w przedsiębiorstwie
 Korupcja – prewencja i
sankcjonowanie

Działalność kontrolna Rady Nadzorczej i Komitety ds. Audytu

Filozofia i styl pracy kadry zarządzającej

Kształt struktury organizacyjnej

Delegacja uprawnień i odpowiedzialności

Zasady i praktyki zarządzania zasobami ludzkimi
 Compliance i
bezpieczeństwo prawne
 Sentencing Guidelines
 COSO – Framework
 Czworokąt wartości
 Poziomy SZW
 Komunikacja w
organizacji
 Case Study
 Matryca zarządzania
CG
 Zarządzanie
wartościami jako
czynnik sukcesu
© Prof. Dr. habil. Josef Wieland
Compliance Management i Business Ethics
9 listopad 2006
Czworokąt wartości organizacji
 Globalizacja & zmiana
wartości
 BE – wiodący temat
 Korupcja – prewencja i
sankcjonowanie
 Compliance i
bezpieczeństwo prawne
 Sentencing Guidelines
Wartości - wydajność
Wartości - komunikacja
 korzyść
 kompetencja
 gotowość do pracy
 elastyczność
 kreatywność
 orientacja na innowacje
 jakość
 poszanowanie
 przynależność
 otwartość
 transparentność
 porozumienie
 gotowość do podejmowania
ryzyka
Wartości - współpraca
Wartości - moralność
 lojalność
 umiejętność pracy w
zespole
 umiejętność
rozwiązywania konfliktów
 otwartość
 orientacja na komunikację
 praworządność
 działanie „fair play”
 uczciwość
 dotrzymywanie umów
 odpowiedzialność
 COSO – Framework
 Czworokąt wartości
 Poziomy SZW
 Komunikacja w
organizacji
 Case Study
 Matryca zarządzania
CG
 Zarządzanie
wartościami jako
czynnik sukcesu
© Prof. Dr. habil. Josef Wieland
Compliance Management i Business Ethics
9 listopad 2006
Cztery poziomy systemu zarządzania
wartościami
Organizacja / odpowiedzialność
 Globalizacja & zmiana
wartości
 BE – wiodący temat
4
Organizowanie
Etyka-/ComplianceIntegracja funkcjonalna
Kompetencje szefa
Office
(np. kontrola, QM)
 Korupcja – prewencja i
sankcjonowanie
 Compliance i
bezpieczeństwo prawne
 Sentencing Guidelines
 COSO – Framework
Systemy zarządcze
3
Systematyzowanie
Programy
Compliance
 Czworokąt wartości
 Case Study
2
Implementowanie
Umowy o pracę, wytyczne dla pracowników,
kontrola dostawców, programy Corporate Citizenship itd.
 Matryca zarządzania
CG
 Zarządzanie
wartościami jako
czynnik sukcesu
© Prof. Dr. habil. Josef Wieland
System audytu etyki
Policies & Procedures
 Poziomy SZW
 Komunikacja w
organizacji
Zarządzanie
wartościami
Wartości przedsiębiorstwa
1
Kodyfikowanie
Wartości podstawowe, „Misja, Wizja, Wartości“, Code of Ethics
Compliance Management i Business Ethics
9 listopad 2006
Komunikacja w organizacji
 Globalizacja & zmiana
wartości
 BE – wiodący temat
 Korupcja – prewencja i
sankcjonowanie
 Compliance i
bezpieczeństwo prawne
Zasady/
Wartości
podstawowe
Poziom
zarządzania
 Sentencing Guidelines
 COSO – Framework
Standard
 Poziomy SZW
 Komunikacja w
organizacji
 Case Study
 Matryca zarządzania
CG
 Zarządzanie
wartościami jako
czynnik sukcesu
© Prof. Dr. habil. Josef Wieland
Instrumenty
 Czworokąt wartości
Wydajność
zysk, elastyczność,
innowacja, kreatywność, jakość,
motywacja,
kompetencja
Strategia
• Corporate
Governance
Code
• MisjaWizjaWartości
• Code of
Ethics
Zgodne
z CSR
Komunikacja
respekt, otwartość,
transparentność,
przynależność;,
komunikacja, gotowość
do podejmowania ryzyka
Organizacja
• Compliance
Officer
• Komunikacja w
przedsiębiorstwie
• Zarządzanie
projektami
• Rada ds. ciągłości
rozwoju
• Ethics Officer
• Adwokat zaufania
• Helpline
Compliance Management i Business Ethics
Współpraca
Etyka
lojalność, otwartość fairness, prawopraca zespołowa,
rządność, uczciwość,
komunikacja,
sprawiedliwość,
umiejętność rozwiązy- odpowiedzialność
wania konfliktów
społeczna
Policies
& Procedures
• Podręcznik QM
• Program rozwoju
kontaktów z
dostawcami
• Polityka zamówień
• Polityka
kompensacyjna
• Polityka bonusów i
zachęt
• Ustalanie celów
• Code of Conduct
• Postępowanie z
prezentami
• Standardy socjalne
• Polityka ochrony
środowiska
Komunikacja
• Trening
• Internet/Intranet
• Triple Bottom
Line Reporting
• Stakeholder
dialog
• Ethics QuickCheck
• Sprawozdanie
o ciągłości
rozwoju
Kierowanie
• Whistleblowing
• Kontrola
wewnętrzna
• Audyt
wewnętrzny
• Dokumentacja
• Ethik audit
• Assurance
program
9 listopad 2006
Case Study – Fraport (I)
 Globalizacja & zmiana
wartości
Zarządzanie wartościami – definicja
 BE – wiodący temat
 Korupcja – prewencja i
sankcjonowanie

 Compliance i
bezpieczeństwo prawne
na celu trwałe zabezpieczenie sytuacji prawnej i ekonomicznej
przedsiębiorstwa
 Sentencing Guidelines
 COSO – Framework
 Czworokąt wartości

Sterowanie zachowaniami poprzez pobudzenie uwagi i wrażliwości
na wartości danej organizacji

Sukces systemu zarządzania wartościami wymaga wdrożenia takich
działań, które zapewnią, że wartości te będą naprawdę realizowane w
życiu codziennym przedsiębiorstwa.
 Poziomy SZW
 Komunikacja w
organizacji
 Case Study
 Matryca zarządzania
CG
Zarządzanie wartościami to proces, który ma
 Zarządzanie
wartościami jako
czynnik sukcesu
© Prof. Dr. habil. Josef Wieland
Compliance Management i Business Ethics
9 listopad 2006
Case Study – Fraport (II)
 Globalizacja & zmiana
wartości
Zarządzanie wartościami – cele
 BE – wiodący temat
 Korupcja – prewencja i
sankcjonowanie
 Compliance i
bezpieczeństwo prawne
 Sentencing Guidelines

Zapobieganie działaniom przestępczym
(zmowy cenowe, oszustwa, korupcja etc.)

Unikanie szkód ekonomicznych jako wkład w osiągnięcie bardziej
konkurencyjnych kosztów

Tworzenie międzynarodowej reputacji spółki Fraport AG jako spółki
praworządnej we wszystkich obszarach działalności

Ponoszenie odpowiedzialności społecznej poprzez prewencyjne
zobowiązanie się do przestrzegania zasad praworządności w odpowiedzi na
reakcję społeczną na działania niezgodne z prawem w trakcie realizacji
dużych projektów budowlanych

Rozbudowa jako przykład – doświadczenia powinny być wykorzystywane we
wszystkich obszarach
 COSO – Framework
 Czworokąt wartości
 Poziomy SZW
 Komunikacja w
organizacji
 Case Study
 Matryca zarządzania
CG
 Zarządzanie
wartościami jako
czynnik sukcesu
© Prof. Dr. habil. Josef Wieland
Compliance Management i Business Ethics
9 listopad 2006
Case Study – Fraport (III)
 Globalizacja & zmiana
wartości
Przyporządkowanie strategiczne
 BE – wiodący temat

 Korupcja – prewencja i
sankcjonowanie
 Compliance i
bezpieczeństwo prawne
 Sentencing Guidelines
 COSO – Framework
 Czworokąt wartości
 Poziomy SZW
 Komunikacja w
organizacji
 Case Study
 Matryca zarządzania
CG
 Zarządzanie
wartościami jako
czynnik sukcesu
© Prof. Dr. habil. Josef Wieland
Zgodne ze strategiczną i operacyjną orientacją
przedsiębiorstwa
Obecnie istniejące warunki

Reguły zachowań / Umowy o pracę

Cele spółki Fraport AG
(strategia & projekty)

Przekaz zarządu dla kadry kierowniczej:
Praworządność jako zasada przedsiębiorstwa
Sformułowanie standardu zachowań w celu lepszej komunikacji wartości
spółki Fraport AG
Compliance Management i Business Ethics
9 listopad 2006
Case Study – Fraport (IV)
 Globalizacja & zmiana
wartości
Działania Fraport
 BE – wiodący temat
 Korupcja – prewencja i
sankcjonowanie

praworządności przedsiębiorstwa
 Compliance i
bezpieczeństwo prawne
 Sentencing Guidelines

ZEB, APF i IFM przeprowadzają analizę ryzyka, w celu
zidentyfikowania szczególnie zagrożonych obszarów procesu
udzielania zamówień i realizacji budowy

Sprawdzenie, na ile „praworządność” może stanowić kryterium
doboru dostawców

Zintegrowanie z programem komórki kontaktowej przyjmującej
informacje poufne

Program praworządności powinien stanowić część składową celów
uzgadnianych z kadrą kierowniczą (np. uwrażliwianie pracowników,
wdrażanie wytycznych)
 COSO – Framework
 Czworokąt wartości
 Poziomy SZW
 Komunikacja w
organizacji
 Case Study
 Matryca zarządzania
CG
 Zarządzanie
wartościami jako
czynnik sukcesu
© Prof. Dr. habil. Josef Wieland
Uwrażliwienie pracowników na temat
Compliance Management i Business Ethics
9 listopad 2006
Case Study – Fraport (V)
 Globalizacja & zmiana
wartości
Działania związane z dostawcami spółki Fraport
 BE – wiodący temat
 Korupcja – prewencja i
sankcjonowanie

 Compliance i
bezpieczeństwo prawne
 Sentencing Guidelines
 COSO – Framework
budowlanych uzupełnione o deklarację praworządności

Dostawca informowany jest o celach programu praworządności spółki
Fraport (informowanie odpowiednich jednostek, przestrzeganie programu za
pomocą właściwego zarządzania działaniami)

Brak obowiązków działania i obowiązków kontrolnych; celem jest wysłanie
silnego sygnału do dostawców odnośnie moralnych celów spółki Fraport w
związku z programem rozbudowy.

Nałożenie na dostawców obowiązku informowania w przypadku
prowadzenia lub wszczęcia przez prokuraturę postępowania przeciwko
pracownikom poszczególnych wydziałów
 Czworokąt wartości
 Poziomy SZW
 Komunikacja w
organizacji
 Case Study
 Matryca zarządzania
CG
 Zarządzanie
wartościami jako
czynnik sukcesu
© Prof. Dr. habil. Josef Wieland
Dodatkowe warunki umowne odnośnie działań
Compliance Management i Business Ethics
9 listopad 2006
Case Study – Fraport (VI)
 Globalizacja & zmiana
wartości
 BE – wiodący temat
Działanie Public Relations /
Komunikacja
 Korupcja – prewencja i
sankcjonowanie
 Compliance i
bezpieczeństwo prawne

Warunkiem wiarygodności i efektywności programu jest
zobowiązanie Zarządu do wdrożenia działań oraz dawanie przykładu
w realizacji działań: Top Down

Regularna sprawozdawczość w zarządzie i radzie nadzorczej

Wewnętrzna i zewnętrzna komunikacja o programie praworządności
(media, imprezy)
 Sentencing Guidelines
 COSO – Framework
 Czworokąt wartości
 Poziomy SZW
 Komunikacja w
organizacji
 Case Study
 Matryca zarządzania
CG
 Zarządzanie
wartościami jako
czynnik sukcesu
© Prof. Dr. habil. Josef Wieland
Compliance Management i Business Ethics
9 listopad 2006
Matryca zarządzania Corporate Governance
 Globalizacja & zmiana
wartości
Reguły formalne
 BE – wiodący temat
Reguły nieformalne
 Korupcja – prewencja i
sankcjonowanie
 Compliance i
bezpieczeństwo prawne
 Sentencing Guidelines
Państwo
Ustawa o kontroli i transparentKultura gospodarcza
ności w przedsiębiorstwie
(KonTraG)
Tradycja, zwyczaje
„Comply-or-Explain“
Prywatne
Kodeks Corporate Governance
System zarządzania
wartościami
 COSO – Framework
 Czworokąt wartości
 Poziomy SZW
 Komunikacja w
organizacji
 Case Study
Kultura przedsiębiorstwa
Wartości przedsiębiorstwa
 Matryca zarządzania
CG
 Zarządzanie
wartościami jako
czynnik sukcesu
© Prof. Dr. habil. Josef Wieland
Compliance Management i Business Ethics
9 listopad 2006
Zarządzanie wartościami jako czynnik
sukcesu
 Globalizacja & zmiana
wartości
 BE – wiodący temat
 Korupcja – prewencja i
sankcjonowanie
 Compliance i
bezpieczeństwo prawne
 Sentencing Guidelines
 COSO – Framework
 Czworokąt wartości
 Poziomy SZW
• Zapewnienie egzystencji przedsiębiorstwa
• praworządność poprzez zarządzanie ryzykiem i odpowiedzialność władz
przedsiębiorstwa
• bezpieczeństwo prawne przedsiębiorstwa / kadry zarządzającej
• zarządzanie kontaktami z dostawcami
• Zapewnienie sukcesu przedsiębiorstwa
• identyfikacja poprzez silną kulturę przedsiębiorstwa
 Komunikacja w
organizacji
• zyskowność poprzez uwrażliwienie na szanse rynkowe / ryzyka rynkowe
 Case Study
• szanse wejścia na rynek (udzielanie zamówień/klasyfikacja dostawców)
 Matryca zarządzania
CG
• zarządzanie reputacją – renoma u pracowników i klientów
 Zarządzanie
wartościami jako
czynnik sukcesu
• postrzeganie i komunikacja odpowiedzialności społecznej
© Prof. Dr. habil. Josef Wieland
Compliance Management i Business Ethics
9 listopad 2006
Download