Liniowe układy scalone w technice cyfrowej

advertisement
Liniowe układy scalone w technice
cyfrowej
Wykład 6
Zastosowania wzmacniaczy operacyjnych:
konwertery prąd-napięcie i napięcie-prąd,
źródła prądowe i napięciowe,
przesuwnik fazowy
Konwerter prąd-napięcie
●
Jeśli wejściowe prądy polaryzujące wzmacniacza są
równe zero to w rezystorze R jest wymuszony prąd równy
prądowi wejściowemu
●
W rezultacie napięcie wyjściowe UO= - II R
●
Bardzo mała rezystancja wejściowa
●
Układ dobrze nadaje się do współpracy z prądowymi
źródłami sygnału o dużej rezystancji wewnętrznej
Konwerter prąd-napięcie (uwagi)
●
●
Projektując układ trzeba liczyć się z błędem
spowodowanym przez wejściowy prąd
polaryzujący wzmacniacza, który sumuje się
algebraicznie z prądem wejściowym
W przypadku przetwarzania małych prądów
należy stosować wzmacniacze o bardzo małych
wejściowych prądach polaryzujących
Wzmacniacz prądu fotodiody
●
●
●
●
●
●
●
Liniowy niskoszumowy
układ o niskich napięciach
zasilania
C1 ustala szerokość pasma
R1, R2, R5, R6 –
wysokokostabilne (1%)
Fotodioda ma największą
czułość dla zakresu widma
400 – 1050 nm
Wzmocnienie
stałoprądowe = 1000
Szerokość pasma (3 dB) =
0 – 2,6 kHz
Szumy: 4,2 μV
Konwerter napięcie-prąd z wejściem
odwracającym
●
●
●
●
Prąd I1 = UI / R1
Ten sam prąd płynie
przez rezystor obciążenia
w pętli sprzężenia
zwrotnego
Prąd I1 jest niezależny od
wartości rezystancji
obciążenia
Napięcie źródła sygnału i
wzmacniacz należy
dobrać tak, aby mogły
dostarczyć odpowiedni
prąd obciążenia
Konwerter napięcie-prąd z wejściem
nieodwracającym
●
●
●
●
Prąd I1 = UI / R1
Ten sam prąd płynie
przez rezystor
obciążenia w pętli
sprzężenia zwrotnego
Prąd I1 jest niezależny
od wartości rezystancji
obciążenia
Duża rezystancja
wejściowa ze względu
na wykorzystanie
wejścia
nieodwracającego
Konwerter napięcie-prąd mało
obciążający źródło napięcia
●
●
Większa część prądu
obciążenia dostarczana
przez wzmacniacz –
niewielka przez źródło
Prąd obciążenia:
 
UI
R2
I L=
1
R1
R3
●
●
Wzmacniacz operacyjny dobiera się uwzględniając
pełny przewidywany prąd obciążenia.
Wzmacniacz powinien dostarczać napięcie wyjściowe:
U Omax≈ I Mmax  R LR 3
Rezystor R3 służy do
dobrania odpowiedniej
wartości prądu obciążenia
Aby zminimalizować
obciążenie źródła sygnału
można dobrać R1 o dużej
wartości
Konwerter napięcie-prąd z
uziemionym obciążeniem
●
●
Wzmacniacz pracuje jako
źródło prądowe sterowane
napięciem UI
Prąd obciążenia:
UI
R3 R F
I L=−
przy
=
R2
R2 R 1
●
●
Wartości R1 i R2 dobiera się na małe prądy, RF i R3
powinny mieć małe wartości ze względu na
zminimalizowanie występujących na nich spadków
napięcia
Właściwy dobór stosunków
rezystancji gwarantuje dużą
rezystancję wewn. źródła
prądowego
Wzmacniacz powinien
dysponować zakresem
napięcia wyjściowego
równym co najmniej sumie
max. napięcia na obciążeniu i
spadku napięcia na R3
Źródła napięciowe - ogólnie
●
●
●
●
Jako źródła napięciowe zasilające stosuje się najczęściej
monolityczne regulatory napięcia (specjalizowane)
Źródła napięcia buduje się również z pomocą
wzmacniaczy operacyjnych
–
Rzadko jako źródła napięcia zasilającego
–
Często jako źródła napięcia odniesienia o wysokiej
stabilności
Napięcie uzyskiwane jest z diod Zenera o wysokiej
stabilności cieplnej (0,0005% / °C), o skompensowanych
fabrycznie zmianach termicznych
Rola wzmacniacza: wzmocnienie lub zredukowanie
napięcia odniesienia na wyjściu źródła oraz zapewnienie
odpowiednio dużego prądu wyjściowego
Źródło napięciowe – układ
podstawowy
●
●
●
●
R 2R3
U O =U Z
R2
R1 powinien być dobrany w taki
sposób, aby prąd w diodzie
Zenera był równy katalogowej
wartości optymalnej, przy której
współczynnik termiczny napięcia
jest najmniejszy
Dobór stosunku R3 i R2 decyduje
o napięciu
Układ jest źródłem dodatniego
napięcia odniesienia
Napięcie ujemne można uzyskać
zmieniając polaryzację diody i
dołaczając R1 do ujemnego
napięcia zasilania
Źródło napięcia odniesienia z
układem startującym
●
●
●
●
R 2R3
U O =U Z
R2
Dioda zasilana przez rezystor
stabilizowanym napięciem wyjściow.
Dwa stany stabilne po włączeniu
zasilania : UZ i 0V
Aby temu zapobiec – dioda D2
połaczona z dzielnikiem
rezystorowym R4, R5 tak dobranym,
aby napięcie podawane na diodę D2
było mniejsze niż UZ
Przy prawidłowej pracy układu D2
nie przewodzi, a przy włączaniu
układu wymusza wzrost napięcia na
D1 i ustawienie się układu we
właściwym stanie stabilnym
Źródło napięcia – przykład
praktyczny
●
●
●
●
Ujemne i dodatnie sprzężenie
W chwili włączenia – silne
sprzężenie dodatnie dzięki
połączeniu wyjścia przez
niewielki rezystor R1 z
wejściem (+) i początkowo
dużej rezystancji dyn. diody
Następuje wzrost napięcia na
diodzie do 6,6V – jest ona
utrzymywana na wejściu (-) w
wyniku działania ujemnego
sprzężenia
Mała rezystancja dynamiczna
diody ogranicza wielkość
sprzężenia dodatniego
Źródło napięcia – przykład
praktyczny
●
●
●
●
Dzięki zasilaniu diody
wyjściowym napięciem
stabilizowanym osiąga się
dobrą stałość prądu diody
równego 2 mA
Należy stosować rezystory
o dużej stabilności
Stosunek zmian napięcia
wyjściowego do zmian
napięcia zasilania = 100dB
przy f=100Hz
Po odwróceniu polaryzacji
diody i napięć zasilających
- źródło napięcia ujemnego
Źródło napięcia o prądzie do 100mA
●
●
●
●
●
Prąd wyjściowy jest
ograniczony wartością
dopuszczalnego prądu
wyjściowego wzmacniacza
W celu zwiększenia zakresu
prądu wyjściowego stosuje się
dodatkowe układy
tranzystorowe
T1 wzmacnia prąd wyjściowy
do 100 mA
T2 -zabezp. przeciwzwarciowe
RO = 8,5 · 10-5Ω, zmiana
napięcia wyjściowego 8,5 μV
przy pełnym zakresie zmian
prądu obciążenia
Źródła prądowe
●
●
●
Dostarczają prąd o stałej wartości niezależnej
od wielkości obciążenia
Stosując wzmacniacze operacyjne można
uzyskać duży współczynnik sprzężenia
zwrotnego – czyli dużą dokładność i dobrą
stabilność termiczną źródła
Zastosowanie:
–
Generatory przebiegów liniowych
–
Przyrządy do testowania tranzystorów i układów
scalonych oraz pomiarów rezystancji
–
Przetworniki analogowo-cyfrowe
Źródło prądowe w układzie
nieodwracającym
●
●
●
●
Konwerter napięcie-prąd do
którego jako napięcie
wejściowe doprowadzono
napięcie odniesienia UR
Obciążenie włączone jest jako
element sprzężenia zwrotnego
– nie może być uziemione
Wzmacniacz operacyjny
wymusza w obciążeniu RL prąd
taki sam jak w R
Wartość prądu IL musi być
znacznie większa od
wejściowych prądów
polaryzujących wzmacniacza
Źródło prądowe w układzie
odwracającym
●
●
Tego układu dotyczą
wszystkie uwagi
dotyczące układu
nieodwracającego
WADA obu układów:
obciążenie nie
podłączone do
masy !!!
Źródło prądowe z tranzystorem
unipolarnym
●
●
●
●
Na rezystorze R występuje
napięcie UR
Dzięki pomijalnie małej
wartości prądu bramki
tranzystora prądy płynące
prze RL i R są takie same
Jedna końcówka
obciążenia może być
dołączona do punktu o
stałym potencjale (+UZZ)
Przy innej polaryzacji
można jedną końcówkę
obciążenia dołączyć do
masy
Źródło prądowe w układzie
Howlanda
●
●
Umożliwia dołączenie
obciążenia do dowolnego
potencjału
Z faktu, że między wejściami
wzmacniacza utrzymywane
jest napięcie bliskie zero, a
wejściowe prądy polaryzujące
są pomijalnie małe w
stosunku do prądów I1 i I2
wynika zależność:
I 1 aR1 =U 1−U O =U 2−U O =I 3 aR2
czyli
I 1 R1 = I 3 R 2
Układ Howlanda - dalej
I 1 R1=I 3 R2
U R1−U 1
U R2−U 2
Ponieważ I 1=
oraz I 2=
R1
R2
U R1−U 1
więc I 3=
R2
Prąd obciążenia :
U R2−U 2 U R1−U 1 U R2−U R1
I L =I 2− I 3 =
−
=
R2
R2
R2
●
●
●
Prąd uzyskiwany ze źródła nie zależy więc od rezystancji obciążenia
lecz od różnicy napięć odniesienia UR1 i UR2
W zależności od doboru tych napięć można uzyskać prąd o różnym
kierunku przepływu
Druga końcówka obciążenia może być podłączona do masy lub
innego potencjału
Układ Howlanda - raz jeszcze
●
●
Źródło Howlanda jest najczęściej stosowane w układzie z
jednym wejściem UR1 lub UR2 uziemionym
np. przy uziemionym wejściu UR2:
U R1
I L =−
R2
RL
1
U O =−a U R1 1
1
R2
a
[  ]
  
●
U R1
RL
R1
I O=
1
1
R1
R2
R2
Dwa ostatnie wzory dotyczą prądu i napięcia nawyjściu
wzmacniacza i służą do określenia parametrów wyjściowych
wzmacniacza niezbędnych do uzyskania prądu IL o określonej
wartości
Przesuwnik fazowy
●
Zakładając, że wejściowe
prądy polaryzujące są
równe zero:
I1 = I3 oraz I2 = I4
●
Przy K→∞, czyli przy
zerowej różnicy napięć
między wejściami
wzmacniacza, z równości
prądów wynika:
U I −U U −U O
=
R
R
U I −U U
=
1/ sC
r
U - napięcie na wejściach wzmacniacza w stosunku do masy
Przesuwnik fazowy - wnioski
Rozwiązując układ równań otrzymujemy:
●
●
●
●
1−s C r
U O=
UI
1s C r
Przy zmianacz częstotliwości napęcia UI z zachowaniem stałej
amplitudy – amplituda napięcia UO pozostaje stała a zmianie ulega
przesunięcie fazowe
Funkcja przenoszenia nie zależy od właściwości w.o. i od R (!)
Gdy r = 0 układ przesuwnika staje się wzmacniaczem
odwracającym o wzmocnmieniu 1 czyli przesunięcie fazy jest 180°
Gdy r = ∞ i sygnał wejściowy w pełnym zakresie częstotliwości
doprowadzany (oprócz f = 0) jest doprowadzany do wejścia (+)
przy założeniu Rwe= ∞ wzmacniacza. Rezystor R między wejściem
a wejściem (-) jest zwarty, gdyż potencjały obu wejść są równe.
Ponieważ na tym R nie ma spadku napięcia – w rezystorze R w
pętli nie płynie prąd i całe napięcie wyjściowe podawane jest na
wejście nieodwracające – wzmocnienie = 1, przesunięcie fazy = 0
Download