Zgodnie z przygotowanym Planem Działania na lata 2007 – 2008

advertisement
Zadania Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w zakresie
realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w obszarze
działalności samorządów terytorialnych
Świlcza, 10 grudnia 2007 r.
PO KL – założenia
• kumuluje całość środków Europejskiego Funduszu Społecznego w
Polsce na lata 2007-2013
•
jest instrumentem realizacji Narodowych Strategicznych Ram
Odniesienia
•
łączna alokacja Programu to 11 420 207 059 euro (14,4 % alokacji
przeznaczonej na realizację NSRO)
– wkład EFS: 9 707 176 000 euro – 85%
– wkład krajowy: 1 713 031 059 euro – 15%
PO KL - założenia
•
skupia w sobie wszystkie przewidziane przez regulacje unijne
rodzaje interwencji EFS
•
obszary wsparcia PO KL to:
– zatrudnienie
– integracja społeczna
– dostosowanie pracowników i przedsiębiorstw do zmian
zachodzących w gospodarce
– poprawa stanu zdrowia osób pracujących
– edukacja i szkolnictwo wyższe
– dobre rządzenie (good governance)
PO KL
•
nowe obszary i grupy objęte wsparciem w ramach PO KL:
– zdrowie
– szkolnictwo wyższe
– administracja publiczna i wymiar sprawiedliwości
– organizacje pozarządowe w zakresie realizacji zasady dobrego
rządzenia
– partnerzy społeczni (organizacje pracodawców i pracowników) –
specjalna pula środków przeznaczona na wsparcie tych
podmiotów
– inicjatywy oraz pakty podejmowane oddolnie przez społeczności
lokalne
PO KL – założenia
Cel główny programu:
Wzrost poziomu zatrudnienia i spójności społecznej
Cele strategiczne:
1. Podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia
osób bezrobotnych i biernych zawodowo
2. Zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego
3. Poprawa zdolności adaptacyjnych pracowników i przedsiębiorstw do zmian
zachodzących w gospodarce
4. Upowszechnienie edukacji społeczeństwa na każdym etapie kształcenia przy
równoczesnym zwiększeniu jakości usług edukacyjnych i ich silniejszym
powiązaniu z potrzebami gospodarki opartej na wiedzy
5. Zwiększenie potencjału administracji publicznej w zakresie opracowywania
polityk i świadczenia usług wysokiej jakości oraz wzmocnienie mechanizmów
partnerstwa
6. Wzrost spójności terytorialnej
PO KL - założenia
• struktura Programu oparta na dwóch komplementarnych
komponentach: centralnym i regionalnym
• w ramach komponentu centralnego środki zostaną przeznaczone
przede wszystkim na wsparcie dla struktur i systemów
• w ramach komponentu regionalnego środki zostaną przeznaczone
na wsparcie dla osób i grup społecznych
• na realizację komponentu regionalnego zostanie przeznaczone
około 60 % środków, na komponent centralny - 40 % środków
PO KL - założenia
Dwa komponenty Programu
CENTRALNY
REGIONALNY
Wsparcie dla struktur
i systemów
Priorytet I
zatrudnienie
integracja społeczna
Priorytet VI
Priorytet VII
Priorytet II
adaptacyjność
Priorytet III
edukacja
Priorytet IV
szkolnictwo wyższe
Priorytet V
dobre rządzenie
Priorytet VIII
Priorytet IX
PO Kapitał Ludzki – system wdrażania
Instytucja Zarządzająca
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
komponent centralny
komponent regionalny
Instytucje Pośredniczące
Instytucje Pośredniczące
właściwi ministrowie
samorządy województw
Instytucje
Pośredniczące
drugiego stopnia
Beneficjenci
systemowi
Instytucje
Pośredniczące
drugiego stopnia
Instytucje Pośredniczące (w tym IP2) komponent
centralny
Priorytet PO KL
Instytucja Pośrednicząca
Instytucja Pośrednicząca II stopnia
I. Zatrudnienie i integracja
społeczna
Minister właściwy ds. pracy
1. Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich
2. Władza Wdrażająca Programy Europejskie
II. Rozwój zasobów ludzkich
i potencjału adaptacyjnego
przedsiębiorstw oraz
poprawa stanu zdrowia
osób pracujących
Minister właściwy ds. pracy
1. Polska Agencja Rozwoju
Przedsiębiorczości
2. Minister właściwy ds. zdrowia
III. Wysoka jakość systemu
oświaty
Minister właściwy ds. oświaty i wychowania
brak
IV. Szkolnictwo wyższe
i nauka
Minister właściwy ds. szkolnictwa wyższego
Minister właściwy ds. szkolnictwa
wyższego
V. Dobre rządzenie
koordynacja działań zapewniona przez Instytucję
Zarządzającą PO KL
1.Minister właściwy ds. administracji
publicznej
2. Minister właściwy ds. pracy
3. Szef KPRM
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
jako Instytucja Pośrednicząca dla Priorytetu I
oraz jako Instytucja Pośrednicząca II stopnia dla części
Priorytetu V Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
2007-2013
Priorytet I – Zatrudnienie i integracja społeczna
CELE
Cel szczegółowy 1 - Modernizacja Publicznych Służb Zatrudnienia (PSZ)
Cel szczegółowy 2 - Zwiększenie zasięgu oddziaływania Aktywnej Polityki Rynku
Pracy
Cel szczegółowy 3 - Wzmocnienie instytucji pomocy społecznej i budowa
partnerstwa na rzecz integracji społecznej
Priorytet I – Zatrudnienie i integracja społeczna
DZIAŁANIA
Działanie 1.1 Wsparcie systemowe instytucji rynku pracy
Działanie 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej
Działanie 1.3 Ogólnopolski program integracji i aktywizacji zawodowej
Priorytet I – Zatrudnienie i integracja społeczna
Działanie 1.1 – Wsparcie systemowe instytucji rynku pracy
Instytucje zaangażowane:
IP2 – Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich
Beneficjent systemowy:

Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich (CRZL)

Departament ds. Kobiet, Rodziny i Przeciwdziałania Dyskryminacji (DKR)
Alokacja: 110 892 606 Euro
Zgodnie z przygotowanym Planem Działania na lata 2007 – 2008,
w ramach Działania 1.1 „Wsparcie systemowe dla instytucji rynku pracy”
realizowane będą następujące projekty:
Departament
projektów:
Migracji
jest
pomysłodawcą
następujących
 podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób zajmujących się zagadnieniem
migracji zarobkowych (kadry publicznych służb zatrudnienia)
 projekt badawczy dotyczący systemów imigracji wybranych grup
migranckich (np. osób wysoko wykwalifikowanych, zagranicznych
studentów polskich uczelni) oraz dopuszczenia ich do polskiego rynku
pracy
Zgodnie z przygotowanym Planem Działania na lata 2007 – 2008,
w ramach Działania 1.1 „Wsparcie systemowe dla instytucji rynku pracy”
realizowane będą następujące projekty:
Departament Rynku Pracy jest pomysłodawcą następujących projektów:









stworzenie bazy danych na temat projektów realizowanych w ramach Działania 1.1,
1.5 i 1.6 SPO RZL,
analiza działalności rad zatrudnienia i ich wpływu na kształtowanie polityki rynku
pracy,
stworzenie systemu monitorowania pracy nierejestrowanej,
zdiagnozowanie zapotrzebowania na kwalifikacje i umiejętności na regionalnym
i lokalnym rynku pracy – współpraca urzędów pracy z pracodawcami i innymi
partnerami rynku pracy,
zmodernizowanie bazy danych standardów kwalifikacji zawodowych
i modułowych programów szkolenia,
szkolenia modułowe pracowników instytucji rynku pracy,
szkolenia e-learningowe dla kluczowych pracowników publicznych służb zatrudnienia,
opracowanie metodologii efektywnego sposobu gromadzenia i przetwarzania
informacji oraz projekt narzędzia informatycznego pozwalający na sprawne
zarządzanie informacjami wykorzystywanymi w usługach rynku pracy,
diagnozy możliwości zlecania przez urzędy pracy usług rynku pracy zgodnie
z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
Zgodnie z przygotowanym Planem Działania na lata 2007 – 2008,
w ramach Działania 1.1 „Wsparcie systemowe dla instytucji rynku pracy”
realizowane będą następujące projekty:
Departament Informatyki jest pomysłodawcą projektu „Implementacja
i rozwój systemu informacyjnego publicznych służb zatrudnienia”
 wdrożenie i rozwój Systemu Informacyjnego Publicznych Służb
Zatrudnienia SYRIUSZ,
Zgodnie z przygotowanym Planem Działania na lata 2007 – 2008,
w ramach Działania 1.1 „Wsparcie systemowe dla instytucji rynku pracy”
realizowane będą następujące projekty:
Departament Analiz i Prognoz Ekonomicznych jest pomysłodawcą
projektu „Analiza procesów zachodzących na rynku pracy i w
obszarze integracji społecznej w kontekście prowadzonej polityki
gospodarczej”
 opracowanie modelu dynamicznej równowagi ogólnej jako narzędzia
ułatwiającego projektowanie polityki gospodarczej, opracowanie cyklicznej
publikacji „Zatrudnienie w Polsce”
Zgodnie z przygotowanym Planem Działania na lata 2007 – 2008,
w ramach Działania 1.1 „Wsparcie systemowe dla instytucji rynku pracy”
realizowane będą następujące projekty:
Departament do Spraw Kobiet, Rodziny i
Przeciwdziałania Dyskryminacji będzie realizował
następujące projekty:
 stworzenie systemu aktywizacji społeczno – ekonomicznej kobiet na
poziomie lokalnym i regionalnym,
 rozwój ogólnopolskiego systemu monitorowania i prognozowania sytuacji
na rynku pracy poprzez badania dotyczące ról przyjmowanych w rodzinie
przez kobiety i mężczyzn,kampania informacyjno – promocyjna nt. udziału
ojców w wychowywaniu dzieci i uczestnictwie w pracach domowych jako
istotnego warunku zwiększenia aktywności zawodowej kobiet oraz nt.
elastycznych form zatrudnienia.
Priorytet I – Zatrudnienie i integracja społeczna
Działanie 1.2 – Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji
społecznej
Instytucje zaangażowane:
IP2: Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich
Beneficjent systemowy:
•
Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich
Alokacja: 152 616 092 Euro
Zgodnie z przygotowanym Planem Działania na lata 2007 – 2008,
w ramach Działania 1.2 „Wsparcie systemowe instytucji pomocy i
integracji społecznej” realizowane będą następujące projekty:
Departament Pomocy i Integracji Społecznej jest pomysłodawcą
następujących projektów:



poprawa systemu koordynacji oraz przeplywu informacji pomiędzy instytucjami
pomocy i integracji społecznej, rozwój współpracy pomiędzy przedmiotowymi
instytucjami
wdrożenie w dwudziestu gminach pilotażowego projektu „Rewitalizacja społeczna”
wypracowanie standardu (modelowego rozwiązania) programu rewitalizacji
społecznej, który będzie upowszechniany w gminach, programy realizowane w
formule partnerstwa obejmującego struktury samorządu lokalnego, organizacji
pozarządowych i środowisk lokalnych
tworzenie i rozwijanie standardów jakości usług instytucji pomocy społecznej
poprzez:
prace badawcze nad stanem i wdrażaniem standardów pomocy społecznej
opracowanie modelu „Gminnego Standardu Wychodzenia z Bezdomnosci”
wypracowanie metodologii pracy streetworkera
przeprowadzenie audytu i przebudowa zbiorów centralnych SI POMOST
przystosowanie Centralnej Aplikacji Statystycznej SAC do zbierania i
przetwarzania zbiorów centralnych w nowej formule
Zgodnie z przygotowanym Planem Działania na lata 2007 – 2008,
w ramach Działania 1.2 „Wsparcie systemowe instytucji pomocy i
integracji społecznej” realizowane będą następujące projekty:
Departament Pomocy i Integracji Społecznej jest pomysłodawcą
następujących projektów:
 opracowanie i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia zatrudnienia
socjalnego i ekonomii społecznej:
utworzenie krajowego forum edukacji i doradztwa – Krajowy Ośrodek
Edukacyjno – Doradczy
utworzenie sieci wsparcia dla podmiotów integracji społecznej
specjalistyczne szkolenia, staże, studia podyplomowe dla
pracowników pomocy i integracji społecznej oraz służb zatrudnienia
budowa pilotażowego systemu informatycznego na potrzeby CIS
wypracowanie standardów dla poszczególnych podmiotów ekonomii
społecznej
- szkolenia oraz studia podyplomowe z zakresu specjalizacji I i II stopnia w
zawodzie pracownik socjalny
Priorytet I – Zatrudnienie i integracja społeczna
Działanie 1.3 – Ogólnopolski program integracji i aktywizacji
zawodowej
Instytucje zaangażowane:
IP2:
•
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji (MSWiA)
•
Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich
•
DWF
Beneficjent systemowy:
OHP, Centralny Zarząd Służby Więziennej, Ministerstwo Sprawiedliwości, PFRON,
Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich
Alokacja: 242 680 661 Euro
Zgodnie z przygotowanym Planem Działania na lata 2007 – 2008,
Działanie 1.3 – Ogólnopolski program integracji i aktywizacji zawodowej,
Poddziałanie 1.3.1 „Projekty na rzecz społeczności romskiej”
Realizowane będą projekty konkursowe obejmujące działania
z zakresu zatrudnienia, edukacji, integracji społecznej i zdrowia,
przyczyniające się do aktywizacji społeczno – zawodowej społeczności
romskiej.
Konkurs otwarty, ogłoszenie I kwartał 2008 r., alokacja 22 000 000 zł
Instytucją odpowiedzialną za wybór projektów jest Władza Wdrażająca
Programy Europejskie w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji.
Zgodnie z przygotowanym Planem Działania na lata 2007 – 2008, Działanie
1.3 – Ogólnopolski program integracji i aktywizacji zawodowej,
Poddziałanie 1.3.2 „Projekty na rzecz promocji równych szans
kobiet i mężczyzn oraz godzenia życia zawodowego i rodzinnego”
Projekty konkursowe
- Działania z zakresu wdrażania i upowszechniania rozwiązań służących
godzeniu życia zawodowego i rodzinnego poprzez:
pilotażową realizację kompleksowych programów powrotu do pracy
po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dzieci, sprzyjających
godzeniu życia zawodowego i rodzinnego
tworzenie ośrodków opieki nad dziećmi w miejscu pracy oraz
rozwijanie alternatywnych form opieki na dziećmi (w tym m.in. usług
opiekuńczych świadczonych w warunkach domowych )
- Upowszechnianie i promocja alternatywnych i elastycznych form
zatrudnienia i metod organizacji pracy oraz uelastycznienie czasu pracy
pracownika
Konkurs otwarty, ogłoszenie I kwartał 2008 r., alokacja 4 000 000 zł
Instytucją odpowiedzialną za wybór projektów jest Departament Wdrażania
Europejskiego Funduszu Społecznego w MPiPS
Zgodnie z przygotowanym Planem Działania na lata 2007 – 2008, Działanie
1.3 – Ogólnopolski program integracji i aktywizacji zawodowej,
Poddziałanie 1.3.7 „Projekty skierowane do pracowników
migrujących”
Departament Migracji jest pomysłodawcą projektu systemowego
„Działania ukierunkowane na osoby migrujące z i do Polski, w zakresie
szkoleń, doradztwa, kampanii informacyjno – promocyjnej”:
- rozbudowa portalu internetowego poświęconego zagadnieniom migracji
- działania w ramach współpracy z instytucjami publicznymi oraz partnerami
społecznymi państw wysyłających, także w zakresie doradztwa w kraju i
zagranicą (nt. procedur, integracji i reintegracji z polskim rynkiem pracy)
- działania o charakterze szkoleniowym, skierowane na pracowników
migrujących pragnących rozpocząć własną działalność gospodarczą
Pozostałe Działania w ramach Priorytetu I, Działanie 1.3
„Ogólnopolski program integracji i aktywizacji zawodowej”
realizowane przez zewnętrznych beneficjentów systemowych:
Poddziałanie 1.3.3 – projekty systemowe Ochotniczych Hufców Pracy skierowane
do młodzieży w wieku 15 – 25 mające na celu aktywizacje zawodową i integracje
społeczną
Podziałanie 1.3.4 – projekty systemowe Centralnego Zarządu Służby Więziennej
nakierowane na wsparcie osób odbywających karę pozbawienia wolności, a także
funkcjonariuszy, pracowników oraz jednostek organizacyjnych Służby Więziennej
Poddziałanie 1.3.5 – projekty systemowe Ministerstwa Sprawiedliwości nakierowane
na wsparcie dla osób przebywających w zakładach poprawczych oraz schroniskach
dla nieletnich, a także kluczowych pracowników zakładów poprawczych i schronisk
dla nieletnich
Poddziałanie 1.3.6 – projekty systemowe PFRON skierowane do osób
niepełnosprawnych z rzadko występującymi niepełnosprawnościami i niektórymi
niepełnosprawnościami sprzężonymi.
Priorytet V – Dobre rządzenie
CELE
Część Priorytetu V: Dobre rządzenie
Cel szczegółowy 1 - Poprawa zdolności regulacyjnych administracji publicznej
Cel szczegółowy 2 - Poprawa jakości usług oraz polityk związanych z
rejestracją działalności gospodarczej i funkcjonowaniem przedsiębiorstw
Cel szczegółowy 3 - Modernizacja procesów zarządzania w administracji
publicznej i wymiarze sprawiedliwości
Cel szczegółowy 4 - Budowa potencjału partnerów społecznych i organizacji
pozarządowych ukierunkowana na wzmocnienie ich aktywnego uczestnictwa w procesie
realizacji Strategii Lizbońskiej
Priorytet V – Dobre rządzenie
DZIAŁANIA
Część Priorytetu V: Dobre rządzenie
Działanie 5.4 Rozwój potencjału trzeciego sektora
Działanie 5.5 Rozwój dialogu społecznego
Priorytet V – Dobre rządzenie
Część Priorytetu V: Dobre rządzenie
Działanie 5.4 – Rozwój potencjału trzeciego sektora
Instytucje zaangażowane:
IP2:
Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w
MPiPS
•
Beneficjent systemowy:
•
Departament Pożytku Publicznego (DPP)
Alokacja: 100 238 968 Euro
Zgodnie z przygotowanym Planem Działania na lata 2007 – 2008, w
ramach Działania 5.4 „Rozwój potencjału trzeciego sektora”
Poddziałanie 5.4.1 „Wsparcie systemowe dla trzeciego sektora”
realizowany będzie następujący projekt systemowy:
Departament Pożytku Publicznego będzie realizował projekt „Zwiększenie poziomu
wiedzy na temat funkcjonowania sektora pozarządowego oraz doskonalenie
umiejętności zarządzania sferą pożytku publicznego”
- Komponent I Badanie efektywności mechanizmów konsultacji społecznych pomiędzy
administracją publiczną a organizacjami pozarządowymi w zakresie stanowienia i
realizacji polityk publicznych
- Komponent II Stworzenie systemu stałego monitorowania współpracy pomiędzy
administracją publiczną a organizacjami pozarządowymi-pilotaż,
- Komponent III Badanie infrastruktury trzeciego sektora-charakterystyka regionalnych
i lokalnych centrów informacji i wspomagania organizacji pozarządowych,
- Komponent IV Wypracowanie standardów działania trzeciego sektora- ekspertyza,
usestymatyzowanie istniejących lub stworzenie katalogu nowych standardów,
opracowanie metody monitorowania jakości działań III sektora
- Komponent V Profesjonalizacja kadr Departamentu Pożytku Publicznego na rzecz III
sektora
Zgodnie z przygotowanym Planem Działania na lata 2007 – 2008, w
ramach Działania 5.4 „ Rozwój potencjału trzeciego sektora”
Poddziałanie 5.4.2 „Rozwój dialogu obywatelskiego” realizowane
będą następujące projekty projekty konkursowe
Realizowane będą projekty konkursowe obejmujące wsparcie
potencjału organizacji pozarządowych w zakresie zdolności do
realizacji zadań publicznych oraz uzgadniania polityk publicznych
we współpracy z administracją publiczną, w obszarach określonych
w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie.
Działanie 5.4 „Rozwój potencjału trzeciego sektora” Poddziałanie 5.4.2
„Rozwój dialogu obywatelskiego” projekty konkursowe:
Typ projektu: Tworzenie i wspieranie porozumień (sieci) organizacji
pozarządowych o charakterze terytorialnym oraz branżowym
•
•
•
•
Konkurs zamknięty, zaplanowany na I kwartał 2008 r.,
(20 000 000 PLN)
Projektodawcami mogą być: organizacje pozarządowe
w rozumieniu art.3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego, zarejestrowane od co najmniej 12
miesięcy oraz prowadzące działalność w sferze pożytku publicznego.
Preferowane będą projekty o charakterze terytorialnym realizowane na
terenach gmin wiejskich lub wiejsko-miejskim.
Preferowane będą projekty, w których Projektodawca już na etapie
składania wniosku rozpoczął budowę partnerstwa lub porozumienia z inną
organizacją pozarządową.
Działanie 5.4 „Rozwój potencjału trzeciego sektora” Poddziałanie 5.4.2
„Rozwój dialogu obywatelskiego” projekty konkursowe:
Typ projektu: Tworzenie i wdrażanie programów z zakresu
poradnictwa prawnego i obywatelskiego
•
•
•
•
•
•
Konkurs zamknięty, zaplanowany na II kwartał 2008 r.,
(30 000 000 PLN)
Projektodawcami mogą być organizacje pozarządowe
w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego, zarejestrowane od co najmniej 12
miesięcy oraz prowadzące działalność w sferze pożytku publicznego
Projektodawca musi posiadać odpowiednie dla prowadzenia poradnictwa
prawnego i obywatelskiego zasoby kadrowe
Projekty mogą być realizowane na terenie powiatu, w którym nie
funkcjonuje poradnictwo prawne i obywatelskie
Okres realizacji projektu – co najmniej 36 miesięcy
Preferowane będą projekty realizowane we współpracy z organami
jednostek samorządu terytorialnego lub ich jednostkami organizacyjnymi
Priorytet V – Dobre rządzenie
Część Priorytetu V: Dobre rządzenie
Działanie 5.5 – Rozwój dialogu społecznego
Instytucje zaangażowane:
IP2:
Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego
w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej
•
Beneficjent systemowy:
•
Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego w Ministerstwie Pracy
i Polityki Społecznej
Alokacja: 21 931 851 Euro
Zgodnie z przygotowanym Planem Działania na lata 2007 – 2008,
Działanie 5.5 „Rozwój dialogu społecznego”
W ramach Działania realizowane będą przedsięwzięcia mające na celu
wzmocnienie potencjału związków zawodowych oraz organizacji
pracodawców tak, aby w sposób skuteczny pełniły one rolę
reprezentatywnych rzeczników interesów pracowników i pracodawców.
W ramach Działania będzie realizowany jeden projekt systemowy przez
Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego „Poprawa funkcjonowania
systemu dialogu społecznego i wzmacnianie kompetencji organizacji
partnerów społecznych oraz administracji publicznej z zakresu dialogu
społecznego” oraz
projekty konkursowe, w których projektodawcami mogą być organizacje
członkowskie Trójstronnej Komisji ds.. Społeczno Gospodarczych,
organizacje członkowskie Trójstronnych Zespołów Branżowych, organizacje
pracodawców i organizacje związkowe, szkoły wyższe oraz jednostki
naukowo - badawcze
Dziękuję za uwagę
Download