konserwacja instalacji elektrycznej

advertisement
Warszawa, 30 stycznia 2017 r.
Główny Inspektorat Transportu Drogowego
zaprasza do składania ofert
na wykonanie usług konserwacyjnych instalacji elektrycznej na
nieruchomości Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem
Drogowym przy ul. Przyczółkowej 109A w Warszawie
na potrzeby Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego
bez stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych
prowadzone w formie zapytania ofertowego.
Szacowana wartość zamówienia nie przekracza
wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro
I. Nazwa oraz adres Zamawiającego:
Główny Inspektorat Transportu Drogowego z siedzibą
00-807 Warszawa.
w Al.
Jerozolimskich 94,
II. Opis przedmiotu zamówienia:
Usługa polegająca :
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
konserwacja systemu elektrycznego i wykonywanie czynności polegających na:
oględzinach i sprawdzeniu działania rozdzielni głównej oraz wszystkich i tablic
piętrowych- cztery razy w miesiącu; bieżącej wymianie wyeksploatowanego
osprzętu elektrycznego (żarówki , świetlówki, oprawy, gniazda wtykowe itp.);
załączaniu wyłączników różnicowo-prądowych i nadmiarowych.
monitorowanie działania systemu UPS-ów – jeden raz w miesiącu;
monitorowanie pracy agregatów prądotwórczych pod kątem prawidłowości
zasilania instalacji w budynku – dwa raz w miesiącu
konserwacja i obsługa urządzeń pomiarowych i zabezpieczających – jeden raz
w miesiącu
kontrola instalacji oświetlenia awaryjnego – dwa razy w roku;
kontrola i pomiary instalacji odgromowej – dwa razy w roku
kontrola prawidłowości działania przeciwpożarowych wyłączników prądu – jeden
raz w roku;
wykonywanie niezbędnych napraw bieżących instalacji elektrycznej także tych,
których naprawa związana jest z wymianą części i podzespołów.
III. Wymagania w stosunku do Wykonawcy:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące
warunki:
1) Wykonawca musi wykazać, że posiada aktualne uprawnienia do zajmowania się
eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku dozoru (do 20kV),
Do oferty należy załączyć dokument
uprawnień
potwierdzający posiadanie powyższych
1
2) Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich dwóch lat przed upływem terminu
składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie wykonał
bądź wykonuje co najmniej jedną usługę polegająca na konserwacji instalacji elektrycznej
obiektu o powierzchni nie mniejszej niż 1600 m2.
Na potwierdzenie spełniania powyższego warunku Wykonawca załączy do oferty
dowód należytego wykonania usługi (referencję).
3) zatrudnianie
eksploatacyjne;
pracowników
posiadających
aktualne
uprawnienia
elektryczne
Na potwierdzenie spełniania powyższego warunku należy załączyć oświadczenie
o posiadaniu przez zatrudnionych pracowników takich uprawnień. Kserokopia
uprawnień pracowników, będzie wymagana na etapie podpisywania umowy.
4) dysponowanie własnym transportem zapewniającym transport niezbędnych materiałów
i narzędzi.
Wykonawca załączy do oferty oświadczenie potwierdzające spełnianie powyższego
wymagania
5) Wykonawca powinien wykazać, iż posiada opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny
dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej
w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co
najmniej 200.000,00 złotych;
Do oferty należy załączyć dokument potwierdzający spełnianie powyższych wymagań.
IV. Pozostałe wymagania:
1) Termin wykonania przedmiotu zamówienia:
Wykonawca zobowiązany jest wykonywać usługę w terminie od dnia podpisania umowy do
dnia 31.12.2018 roku.
2) Miejsce wykonywania usług:
Centrum Automatycznego Nadzoru
ul. Przyczółkowa 109a.
3)
nad
Ruchem
Drogowym,
02-968
Warszawa,
Warunki płatności:
1. Rozliczeniu za wykonywane usługi odbywać się będzie w cyklu miesięcznym.
Zapłata dokonywana będzie na podstawie prawidłowo wystawionej faktury
w terminie 21 dni od jej otrzymania przez Zamawiającego.
2. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek w przedmiotowym postępowaniu.
3. Rozliczenia między Zamawiającym i Wykonawcą będą prowadzone w Polskich
Złotych.
V. Termin związania ofertą: 30 dni.
VI. Kryteria oceny oferty i wyboru Wykonawcy:
Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie
następujące kryteria o wagach jak niżej:
Cena – 100 %
Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zgodna z niniejszym zaproszeniem, która
zawiera najniższą cenę realizacji przedmiotu zamówienia, wskazaną przez Wykonawcę w
Formularzu cenowym.
2
Cena oferty powinna zawierać wszystkie elementy cenotwórcze wynikające z zakresu
i sposobu realizacji przedmiotu zamówienia. Cenę należy podać w Złotych Polskich,
z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Zamawiający odrzuci oferty sporządzone niezgodnie z niniejszym zaproszeniem.
Zamawiający zastrzega, iż może nie przyjąć żadnej ze złożonych ofert a w konsekwencji
nie zawrzeć umowy w przedmiotowym postępowaniu.
VI. Miejsce, termin i forma składania ofert:
1) Oferty należy składać mailowo do dnia 07.02.2017 r., do godz. 11:00, na adres
e-mail: [email protected] w formie wypełnionego Formularza Ofertowego
stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia wraz z oświadczeniami
i dokumentami wymienionymi w pkt. III Zaproszenia
2) Ofertę może złożyć osoba uprawniona do składania wiążących oświadczeń woli.
3) Osobą uprawnioną do kontaktów ze strony Zamawiającego jest: - Wojciech Szczepański,
Szymon Murawski
tel.: 22/ 220-46-36, 22/220-48-72;
Załączniki:
-
1.Formularz ofertowy;
-
2.Wzór umowy;
3
Załącznik Nr 1 do zaproszenia
FORMULARZ OFERTOWY
Dotyczy postępowania na ” Usług konserwacji instalacji elektrycznej w budynku
Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym w Warszawie, ul.
Przyczólkowa 109A.
Nazwa i adres Wykonawcy (nazwa firmy oraz dane teleadresowe wykonawcy w tym adres
siedziby i adres poczty elektronicznej oraz numer telefonu osoby do kontaktu):
………………………………………………………………………...................................................
Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia, tj. świadczenie usług konserwacyjnych za:
za cenę netto ……………. (słownie ……………………………) złotych + podatek VAT ..…%,
to
jest
za
cenę
brutto
…………..…
(słownie
…………….…)
złotych,
płatne w miesięcznych równych ratach – każda w wysokości …………….. zł netto, tj.
………….….. zł brutto. W przypadku wykonywania napraw awaryjnych proponuję do ich
rozliczenia stawkę roboczogodziny w wysokości …………………………….. złotych netto, tj.
………………………… brutto (słownie: ………………..…..……………………………………
………………………………)
1. Przedmiot zamówienia wykonywany będzie, po podpisaniu umowy, w terminie
określonym w Zaproszeniu do składania ofert.
2. Oświadczamy, iż uważamy się za związanych niniejszą ofertą w okresie 30 dni od dnia
składania ofert.
3. Zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy w miejscu
i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
4. Zamówienie wykonamy sami/wykonamy przy pomocy podwykonawców*
...............................................................................................................................................
(należy określić zakres części zamówienia planowanej do powierzenia podwykonawcy)
5. Załącznikami do niniejszej Oferty, stanowiącymi integralną część Oferty są:
1) - ………………………………………………………………………………………………………
2) -……………………………………………………………………………………………………….
3) -..............................................................................................................................................
4) - ……………………………………………………………………………………………………….
………………….., dnia … … …r.
…………………………………………………………
(podpis i pieczęć Wykonawcy/ Pełnomocnika Wykonawcy)
*Niepotrzebne skreślić
4
Załącznik Nr 2 do zaproszenia
UMOWA NR
zawarta w dniu …………. pomiędzy:
Skarbem Państwa - Głównym Inspektoratem Transportu Drogowego, 00-807 Warszawa, Al.
Jerozolimskie 94 reprezentowanym przez [∎], zwanym w dalszej części umowy
„Zamawiającym”
a
* gdy Wykonawcą jest spółka prawa handlowego:
..........................................................................., z siedzibą w ...............................................
przy ulicy ............................................................, (kod pocztowy i nazwa miejscowości),
wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr …………………,
prowadzonego przez Sąd Rejonowy ......................................, ……… Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: ............................, REGON: ........................................,
reprezentowaną przez ................................................., zwaną dalej „Wykonawcą”,
* gdy Wykonawcą jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą:
Panem/Panią ........................., zamieszkałym/ą w ..............………. (kod pocztowy), przy ulicy
.........................., prowadzącym/ą działalność gospodarczą pod firmą .......................................,
adres wykonywania działalności gospodarczej: …………………………….., na podstawie
wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP, PESEL:
............................., NIP: ................................., REGON: ………………….., zwanym/ą dalej
„Wykonawcą”,
* gdy Wykonawcą jest osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej:
Panem/Panią .............................., zamieszkałym/ą w .............................. (kod pocztowy), przy
ulicy .............................., legitymującym/ą się dowodem osobistym numer: ……… seria
…………, wydanym przez ………………., dnia …………….., PESEL: .......................,
zwanym/ą dalej „Wykonawcą”,
* gdy Wykonawcą jest spółka cywilna:
Panem/Panią .................................., zamieszkałym/ą w ..............………. (kod pocztowy), przy
ulicy ....................................., prowadzącym/ą działalność gospodarczą pod firmą
......................................., na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej RP, PESEL: ........................, NIP: ..........................., REGON:
…………………..,
Panem/Panią ..................................., zamieszkałym/ą w ..............………. (kod pocztowy),
przy ulicy ................................., prowadzącym/ą działalność gospodarczą pod firmą
......................................., na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej RP, PESEL: ............................, NIP: ..............................,
REGON: …………………..,
(…)
5
prowadzącymi wspólnie działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod nazwą
………………, na podstawie umowy z dnia ………….………., NIP: ………….……….,
REGON: …………………......, reprezentowanymi przez ……………….…………, zwanymi
dalej „Wykonawcą”,
zwanych dalej „Stronami”.
1.
2.
3.
4.
5.
§1
Przedmiot Umowy
Przedmiotem niniejszej Umowy jest usługa polegająca na wykonywaniu konserwacji,
okresowych przeglądów oraz dozór instalacji elektrycznej zlokalizowanej w budynku
Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego, mieszczącego się przy ul.
Przyczółkowej 109a w Warszawie, zwany dalszej części niniejszej Umowy
„przedmiotem Umowy” lub „Usługą”.
Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania Usługę, o której mowa
w ust.1, na warunkach wskazanych w dalszej części Umowy oraz Opisie Przedmiotu
Zamówienia
(dalej „OPZ”), stanowiącym załącznik nr 1 do Umowy.
Strony ustalają, iż przedmiot Umowy wykonywany będzie przez Wykonawcę na
bieżąco, przy dokonywaniu wpisów w dzienniku prac konserwatora oraz sporządzając
raporty o których mowa w § 4 ust. 5 niniejszej Umowy.
Okresowe przeglądy Wykonawca będzie wykonywał bez odrębnego wezwania ze
strony
Zamawiającego. Przeglądy wykonywane będą w terminach określonych w OPZ. W
ramach okresowych przeglądów, Wykonawca zobowiązany jest do naprawy
wszystkich wykrytych usterek oraz naprawy lub wymiany niesprawnych elementów
instalacji.
Strony zgodnie postanawiają, że na warunkach określonych w niniejszej Umowie
Wykonawca zobowiązuje się do usuwania Awarii wskazanej instalacji elektrycznej.
Przez pojęcie Awarii Strony rozumieją zdarzenie nagłe i nie wykryte w ramach
okresowych przeglądów wskazanych w § 1 ust. 1 Umowy, które uniemożliwia
prawidłową eksploatację obiektu. Koszty usunięcia Awarii ponosi Zamawiający a
wartość ich nie jest ujęta w niniejszej Umowie. Zlecenie Awarii wymaga odrębnego
zlecenia ze strony Zamawiającego i jest uprawnieniem, nie obowiązkiem
Zamawiającego. W przypadku zlecenia usunięcia Awarii pomiotowi trzeciemu
Wykonawcy nie przysługuje z tego tytułu żadne wynagrodzenie.
§2
Zakres prac
Do obowiązków Wykonawcy należy:
i) konserwacja systemu elektrycznego;
j) monitorowanie działania systemu UPS-ów;
k) monitorowanie pracy agregatów prądotwórczych pod kątem prawidłowości
zasilania instalacji budynku;
l) konserwacja i obsługa urządzeń pomiarowych i zabezpieczających;
m) okresowe przeglądy i nadzór nad prawidłowym działaniem urządzeń
elektrycznych;
6
n) wykonywanie niezbędnych napraw bieżących instalacji elektrycznej także
tych, których naprawa związana jest z wymianą części i podzespołów. Koszty
części i podzespołów ponosi Zamawiający.
§3
Terminy
Umowa zostaje zawarta na czas oznaczony i wiąże Strony od dnia jej podpisania do dnia 31
grudnia 2018 roku.
1.
2.
3.
4.
5.
§4
Sposób wykonania przedmiotu Umowy
Wykonawca wykonywać będzie przedmiot Umowy zgodnie z jej zapisami oraz z zasadami
wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami prawa, z zachowaniem najwyższej
staranności wymaganej w stosunkach danego rodzaju.
Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędną wiedzę, doświadczenie, wymagane
uprawnienia oraz potencjał ekonomiczny i ludzki niezbędny do wykonania przedmiotu
Umowy.
Wykonawca zobowiązuje się zapewnienia własnego transportu materiałów i narzędzi do
miejsca wykonania przedmiotu Umowy.
Wszelkie czynności podejmowane w ramach wykonywania przedmiotu niniejszej Umowy
muszą być realizowane w sposób niezakłócający funkcjonowania jednostki organizacyjnej,
w której usługi są wykonywane.
Z czynności objętych niniejszą Umową, Wykonawca zobowiązuje się sporządzać miesięczne
raporty do piątego dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczy dany raport.
Raport będzie sporządzany wedle następujących zasad:
a) raporty podpisane przez Wykonawcę będą przekazywane Zamawiającemu do 10
dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczy dany raport;
b) raporty będą zawierały w szczególności informacje o stanie urządzeń
oraz instalacji, w tym o konieczności wykonania napraw, zakresie wykonanych
napraw, zgłoszonych i usuniętych awariach;
c) Zamawiający będzie dokonywał odbioru raportów z realizacji czynności
określonych niniejszą Umową. Protokół odbioru sporządzony zostanie w dwóch
egzemplarzach, w formie pisemnej pod rygorem nieważności;
d) Zamawiający ma prawo wniesienia zastrzeżeń w odniesieniu do danego raportu,
w szczególności w odniesieniu do zakresu, jakości, ilości czynności wskazanych
w raporcie. Wykonawcy przysługuje prawo ustosunkowania się względem
podniesionych zastrzeżeń niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni
roboczych od dnia ich otrzymania. Procedurę powtarza się aż do czasu dokonania
odbioru raportu bez zastrzeżeń albo skorzystania przez Zamawiającego z prawa do
odstąpienia od niniejszej Umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa lub
zgodnie z Umową.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli wykonywania przedmiotu Umowy.
7. Wykonawca zobowiązuje się do przyjmowania bezpośrednio zgłoszeń od Zamawiającego w
zakresie napraw, o których mowa w § 2 Umowy i Awarii pod następującym numerem
telefonicznym [∎], przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
8. Wykonawca zobowiązany jest do podjęcia odpowiednich działań zmierzających do
wykonania napraw, o których mowa w § 2 Umowy i awarii wykraczających poza niezbędne
7
naprawy wykryte w ramach wykonywania przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 2
Umowy, nie później niż w ciągu 6 godzin od otrzymania zgłoszenia.
9. W przypadku gdy do usunięcia Awarii lub naprawy konieczna będzie wymiana urządzenia,
Wykonawca posłuży się urządzeniem dostarczonym przez Zamawiającego lub dostarczy
urządzenie nowe, wolne od wad na podstawie odrębnego zlecenia udzielonego przez
Zamawiającego.
10. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność z tytułu wszelkich szkód wyrządzonych
działaniem lub zaniechaniem Wykonawcy, w tym szkód wyrządzonych osobom trzecim.
11. Czynności, które Wykonawca wykona bez zlecenia lub niezgodnie z warunkami Umowy,
nie będą wynagradzane. Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca usunie na własny koszt
skutki tak wykonanych czynności oraz pokryje szkody wynikające z tych czynności.
12. Wykonawca jest zobowiązany do:
a) wykonania przedmiotu Umowy w sposób i na warunkach określonych Umową
profesjonalnie, dobrze jakościowo, zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy
technicznej oraz obowiązującymi przepisami prawa, a także zgodnie z
doświadczeniem oraz zachowaniem najwyższej staranności wymaganej w
stosunkach danego rodzaju;
b) wykonywania usług objętych niniejszą Umową za pośrednictwem osób,
posiadających odpowiednie umiejętności, kwalifikacje oraz aktualne przeszkolenie
w zakresie bhp odpowiadające rodzajowi wykonywanych usług przez Wykonawcę;
c) Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia wykonanych prac przed ich
zniszczeniem oraz zabezpieczenia miejsca prac w sposób zgodny z przepisami BHP
i p. poż.;
d) utrzymania porządku w miejscu prowadzenia prac, jak również – w niezbędnym
zakresie – na innych terenach, na które oddziaływają prace lub inne czynności
związane z ich wykonywaniem oraz uporządkowania miejsc, w których
prowadzone były prace po ich zakończeniu, w tym zebranie i wywóz na koszt
Wykonawcy odpadów powstałych w związku z prowadzonymi pracami oraz
wszelkich niewykorzystanych materiałów, urządzeń i wyposażenia, pod rygorem
wykonania prac porządkowych przez Zamawiającego na koszt Wykonawcy;
e) poniesienia pełnej odpowiedzialności za działania i zaniechania osób
zaangażowanych w realizację Umowy, w tym z tytułu naruszenie przepisów bhp i
p.poż. W szczególności Wykonawca zobowiązany jest do właściwego
zabezpieczenie realizowanych prac przed osobami trzecimi, oraz poniesienia
odpowiedzialności za szkody wyrządzone osobom trzecim;
f) niezwłocznego wykonywania prac niezbędnych ze względu na bezpieczeństwo,
zabezpieczenie przed awarią lub ochroną mienia;
g) każdorazowego odnotowania zgłoszonych Awarii, wykonanych napraw urządzeń
oraz instalacji w dzienniku pracy konserwatora.
§5
Wynagrodzenie
1. Łączne wynagrodzenie z tytułu należytej realizacji niniejszej Umowy nie może przekroczyć
[∎] zł netto (słownie:[∎]) powiększone o kwotę podatku od towarów i usług (VAT)
wynikającą ze stawki tego podatku obowiązującej na dzień wystawienia faktury (powstania
obowiązku podatkowego), tj. [∎] zł (słownie:[∎]), płatne w miesięcznych równych ratach –
każda w wysokości [∎] zł netto, tj. [∎] zł brutto.
2. Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie 14
dni od dnia doręczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT do której dołączono kopię
8
protokołu odbioru raportu, podpisanego bez zastrzeżeń przez Zamawiającego. Brak
dołączenia protokołu odbioru do faktury VAT stanowi podstawę do wstrzymania się przez
Zamawiającego z zapłatą wynagrodzenia. Po dołączeniu do faktury VAT protokołu odbioru
raportu podpisanego przez Zamawiającego bez zastrzeżeń termin zapłaty faktury VAT
ulega odpowiedniemu przedłużeniu.
3. Za dzień zapłaty uznawana będzie data złożenia polecenia przelewu do realizacji przez
Zamawiającego.
4. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 5 ust. 1 Umowy, nie obejmuje wynagrodzenia
Wykonawcy z tytułu wykonania Awarii.
§6
Obowiązki i uprawnienia Stron Umowy
1. Niezależnie od innych uprawnień przysługujących Zamawiającemu na podstawie Umowy,
Zamawiający ma prawo odstąpić od
Umowy, za pisemnym powiadomieniem
Wykonawcy, w przypadku gdy:
a) Wykonawca będzie wykonywał usługi w sposób wadliwy, sprzeczny z Umową lub
przepisami prawa. Jednakże, w takim przypadku, Zamawiający będzie zobowiązany
uprzednio wezwać Wykonawcę do zmiany sposobu wykonywania usługi i wyznaczyć
mu w tym celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego
terminu, Zamawiający będzie uprawniony do odstąpienia od Umowy. Zamawiający
może wykonać prawo odstąpienia od Umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia
wiadomości o okolicznościach uzasadniających odstąpienie od Umowy;
b) wystąpią okoliczności noszące znamiona siły wyższej, uniemożliwiające
wykonywanie Umowy przez okres przekraczający trzydzieści dni kalendarzowych.
2. W przypadku odstąpienia od Umowy, Zamawiający zobowiązany jest do dokonania
protokolarnego odbioru należycie zrealizowanej części przedmiotu Umowy oraz zapłaty
Wykonawcy wynagrodzenia za część przedmiotu Umowy, która została zrealizowana do
dnia odstąpienia od Umowy, zgodnie z podpisanym przez obie strony protokołem.
3. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę, Wykonawca
zobowiązany jest do:
a) zaprzestania wykonywania prac objętych niniejsza Umową i zabezpieczenia tej części
prac oraz zabezpieczenia miejsca świadczenia usług;
b) przekazania Zamawiającemu wszystkich dokumentów, urządzeń i materiałów, za
które Wykonawca otrzymał wynagrodzenie.
§7
Niewykonanie lub niewłaściwe wykonanie umowy
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
a) w przypadku odstąpienia od niniejszej Umowy z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy, w wysokości 15 % łącznego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §
5 ust. 1 niniejszej Umowy;
b) za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia w przystąpieniu do realizacji zgłoszenia,
o którym owa w § 4 lub § 8 Umowy, w wysokości 0,5% łącznego wynagrodzenia
brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej Umowy;
c) w przypadku naruszenia niniejszej Umowy, innego niż określone w lit. a i b Umowy,
w wysokości 2% łącznego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1
niniejszej Umowy, za każdy przypadek naruszenia Umowy.
9
2. Uiszczenie kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z realizacji obowiązków
wynikających
z niniejszej Umowy.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego,
przekraczającego wysokość kary umownej, do wysokości rzeczywiście poniesionej
szkody.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącenia naliczonych kar umownych
i odszkodowania z przysługującego Wykonawcy wynagrodzenia.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
§8
GWARANCJA
Wykonawca niniejszym udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na wykonane przez
siebie usługi na okres 24 miesięcy, licząc od daty podpisania protokołu odbioru raportu,
o którym mowa w § 4 - obejmującego daną usługę objętą gwarancją. W przypadku
dostarczenia koniecznych do wykonania napraw części zamiennych Wykonawca udziela
na nie gwarancji równej gwarancji udzielonej przez producenta, nie krótszej jednak niż
12 miesięcy.
O stwierdzeniu wady lub usterki Zamawiający jest zobowiązany niezwłocznie
powiadomić Wykonawcę na piśmie. Wykonawca w najkrótszym możliwym terminie, lub
innym uzgodnionym z Zamawiającym terminie, po otrzymaniu zawiadomienia na piśmie
usunie zgłoszone wady lub usterki. Usunięcie wad i usterek nastąpi nie później niż w
terminie 3 dni od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego.
W okresie po stwierdzeniu wady lub usterki i po poinformowaniu o tym Wykonawcy,
a przed jej usunięciem przez Wykonawcę, Zamawiający ma prawo podjąć czynności
zmierzające do zminimalizowania szkód i strat wynikłych z wystąpienia wady lub
usterki. W takim przypadku Wykonawca jest zobowiązany pokryć wszystkie
udokumentowane koszty poniesione przez Zamawiającego.
Naprawie bądź wymianie na koszt Wykonawcy podlegają materiały, urządzenia,
wyposażenie, których wadliwość lub uszkodzenie wystąpiły w trakcie trwania okresu
gwarancyjnego, jak również wszelkie materiały, urządzenia, wyposażenie i sposób
wykonania usługi wchodzące w zakres objęty niniejszą Umową, których uszkodzenie
zostało spowodowane przez wadliwe materiały, urządzenia, wyposażenie lub sposób
wykonania usługi przez Wykonawcę.
Jeżeli Wykonawca nie przystąpi do usunięcia wady lub usterki bądź nie usunie wady lub
usterki lub szkód nimi spowodowanych w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego,
to Zamawiający ma prawo wyznaczyć na piśmie ostateczny termin usunięcia przez
Wykonawcę takiej wady, usterki lub szkody nimi spowodowanej. Jeżeli Wykonawca nie
dotrzyma tego terminu, to Zamawiający może odstąpić od umowy oraz na koszt
Wykonawcy – bez uzyskiwania upoważnienia sądowego – usunąć taką wadę, usterkę
lub szkody nimi spowodowane za pośrednictwem innego wykonawcy na koszt i ryzyko
Wykonawcy, zaś koszty naprawy takiej wady lub usterki potrącić z wynagrodzenia
Wykonawcy.
W przypadku zagrożenia bezpieczeństwa użytkowników lub mienia Zamawiającego,
w związku z zaistnieniem wady, usterki lub szkody nimi spowodowanej w Budynkach
i lokalach, Zamawiający ma prawo posłużenia się innym wykonawcą, celem usunięcia
niebezpieczeństwa, na koszt Wykonawcy, o czym Zamawiający niezwłocznie
poinformuje Wykonawcę.
10
1.
2.
3.
4.
§9
Postanowienia końcowe
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie stosuje się przepisy prawa
polskiego,
a w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego.
W przypadku zaistnienia sporu między Stronami na tle interpretacji lub wykonywania
niniejszej Umowy, Strony będą dążyć do polubownego rozwiązania sporu drogą
dwustronnych negocjacji. Jeżeli to okaże się niemożliwe, powstałe spory będą
rozstrzygane przez sąd właściwy ze względu na siedzibę Zamawiającego.
Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
Wszelkie oświadczenia woli oraz korespondencja Stron powinny być pod rygorem
braku skutków prawnych, składane osobiście w siedzibie drugiej Strony ( lub osobie
przez nią upoważnionej ), listem poleconym, faksem, wiadomością elektroniczną na
następujące adresy/numery/skrzynki e-mail:
- w przypadku Zamawiającego:
adres do korespondencji: 00-807 Warszawa, Al. Jerozolimskie 94
telefon: [∎]
e-mail: [∎]
osoby upoważnione do odbioru korespondencji: [∎]
- w przypadku Wykonawcy:
adres do korespondencji: [∎]
telefon: [∎]
e-mail: [∎]
osoby upoważnione do odbioru korespondencji: [∎]
5. Strony zobowiązane są do pisemnego zawiadomienia o zmianie jakichkolwiek danych
zamieszczonych w postanowieniach powyżej. W razie zaniedbania tego obowiązku
oświadczenia woli i korespondencja złożona na dotychczas wskazany adres, e-mail
bądź na ręce osoby upoważnionej, uznawane będzie za prawnie skuteczne.
6. Wszelkie wierzytelności Wykonawcy powstałe w związku z Umową lub w wyniku jej
realizacji nie mogą być bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego przeniesione
przez Wykonawcę na osoby trzecie (art.509 § 1 Kodeksu cywilnego) ani uregulowane
w drodze potrącenia (art. 498 Kodeksu cywilnego).
7. Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwóch dla
Zamawiającego oraz jednym dla Wykonawcy.
ZAMAWIAJĄCY
WYKONAWCA
11
Download