Religia II-VI - Szkoła Podstawowa w Zawadce

advertisement
1
Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i
rocznych ocen klasyfikacyjnych z religii w klasie drugiej
Szkoła Podstawowa w Zawadce 2016/2017
Ocena dopuszczający
I. Katechezy integracyjne
Uczeń:
• wyjaśnia swoimi słowami pojęcia: katecheza;
II. Jezus żyje
• opowiada swoimi słowami o zmartwychwstaniu Pana Jezusa;
• opowiada swoimi słowami o spotkaniu Jezusa z Marią Magdaleną;
• opowiada swoimi słowami o spotkaniu uczniów wędrujących do Emaus z Jezusem;
• opowiada własnymi słowami o spotkaniu Jezusa z jednym z Apostołów, Tomaszem lub
Pawłem;
• wymienia z pamięci imiona postaci biblijnych, które spotkały zmartwychwstałego Jezusa;
• wyjaśnia własnymi słowami, jaką księgą jest Pismo Święte;
• wymienia z pamięci sakramenty;
III. Jezus przypomina nam dekalog
Uczeń:
• wymienia pierwsze przykazanie Boże;
• wymienia z pamięci trzy pierwsze przykazania Boże;
• wymienia z pamięci poznane przykazania Boże;
• wyjaśnia własnymi słowami, kim jest bliźni;
• wyjaśnia własnymi słowami, czym jest szczęście;
IV. Jezus mówi do nas o życiu chrześcijańskim
Uczeń:
• wyjaśnia własnymi słowami, czym jest odwaga;
• samodzielnie stwierdza, że modlitwa jest spotkaniem z Bogiem;
• potrafi powiedzieć własnymi słowami, czym jest post;
• recytuje z pamięci przykazanie miłości bliźniego;
• na podstawie wiedzy osobistej wyjaśnia, dlaczego warto mówić prawdę;
• tłumaczy własnymi słowami słowa Jezusa (Mt 5,37a);
• na podstawie doświadczenia wymienia cechy osoby skromnej;
• określa sposoby okazywania wdzięczności za otrzymane dobro;
• wyjaśnia własnymi słowami, co to jest intymność;
• powtarza słowa Jezusa dotyczące czystego serca;
• wyjaśnia swoimi słowami, czym jest zazdrość;
V. Jezus przebacza nam grzechy w sakramencie pokuty i pojednania
Uczeń:
• wyjaśnia swoimi słowami, czym jest grzech;
• na podstawie doświadczenia wyjaśnia różnicę między dobrem a złem;
• tłumaczy własnymi słowami, czym jest sumienie;
• wyjaśnia własnymi słowami, czym jest żal;
• opowiada własnymi słowami historię syna marnotrawnego opisaną w Ewangelii (Łk 15,1820a);
2
• z pomocą katechety podaje treść formuły spowiedzi;
• wyjaśnia, czym jest zadośćuczynienie;
• podaje różnice między wadą a zaletą;
VI. Jezus został z nami w sakramencie Eucharystii
Uczeń:
• opowiada własnymi słowami o Ostatniej Wieczerzy;
• na podstawie doświadczenia wyjaśnia, dlaczego ludzie są dla siebie nawzajem darem;
• na podstawie osobistego doświadczenia wyjaśnia, czym jest zaufanie;
• wyjaśnia własnymi słowami, na czym polega spotkanie z Jezusem w Komunii Świętej;
• opowiada własnymi słowami o św. Małgorzacie i jej spotkaniu z Jezusem;
• pamięta, że Jezus będzie nas umacniał w Eucharystii przez całe życie;
VII. Trwamy w przyjaźni z Jezusem
Uczeń:
• na podstawie doświadczenia wymienia cechy dobrego przyjaciela;
• wyjaśnia swoimi słowami, po co chodzi do szkoły;
• wyjaśnia własnymi słowami, czym jest krzew winny i latorośl;
• samodzielnie rysuje swój obraz przyjaźni z Jezusem;
• wraz z grupą śpiewa piosenkę Jeśli jesteś;
• wraz z grupą śpiewa piosenkę Sercem kocham Jezusa;
• na podstawie doświadczenia wybiera przedmioty potrzebne na wakacyjny wyjazd;
Ocena dostateczny
Uczeń spełnia wymagania na ocenę dopuszczający, potrafi przy pomocy nauczyciela
przekazać poznane prawdy wiary, opanował wiadomości i umiejętności przewidziane
programem. Ponadto uczeń:
I. Katechezy integracyjne
Uczeń:
• wyjaśnia swoimi słowami pojęcia katecheta i katechetka;
II. Jezus żyje
Uczeń:
• samodzielnie śpiewa piosenkę W imię Ojca i Syna;
• z szacunkiem i poprawnie wykonuje znak krzyża.
• samodzielnie śpiewa piosenkę Bóg nie umarł, Jezus żyje.
• śpiewa z klasą piosenkę Bóg nie umarł, Jezus żyje!.
• z grupą śpiewa piosenkę Jezus zwyciężył.
• na podstawie doświadczenia podaje przykłady, kiedy może spotykać Pana Jezusa;
• wraz z katechetą wypowiada Akt wiary
• wyjaśnia własnymi słowami, co to jest monstrancja;
• wypowiada z pamięci tekst modlitwy Niechaj będzie...
• śpiewa z pamięci piosenkę Czytaj Biblię.
• na podstawie wiedzy własnej wyjaśnia, kto pozostawił nam sakramenty;
• wraz z grupą śpiewa piosenkę Pan Jezus już się zbliża.
• wymienia z pamięci znaki chrztu świętego: wodę, świecę i szatę;
• śpiewa z grupą piosenkę Sercem kocham Jezusa.
3
III. Jezus przypomina nam dekalog
Uczeń:
• stwierdza wraz z grupą, że Pan Bóg z miłości do człowieka dał mu swoje przykazania.
• wyjaśnia swoimi słowami, w jaki sposób zachowywać poznane przykazania Boże.
• samodzielnie stwierdza, że przykazanie czwarte i piąte dotyczy zachowań człowieka wobec
innych ludzi;
• wymienia z pamięci poznane przykazania Boże.
• samodzielnie stwierdza, że przykazanie szóste i siódme dotyczy miłości względem drugiego
człowieka.
• samodzielnie stwierdza, że ósme, dziewiąte i dziesiąte przykazanie Boże dotyczy miłości
względem drugiego człowieka.
• wymienia z pamięci przykazanie miłości;
• samodzielnie podaje przykłady miłowania Boga, drugiego człowieka i siebie.
• z grupą śpiewa piosenkę Jeżeli jesteś dziś szczęśliwy.
IV. Jezus mówi do nas o życiu chrześcijańskim
Uczeń:
• wymienia z pamięci cechy księżniczki i rycerza Pana Jezusa.
• wymienia z pamięci rodzaje modlitwy;
• śpiewa z grupą piosenkę „Ani mama ani tata”.
• podaje z pamięci dzień, w którym zachowujemy post;
• opowiada własnymi słowami o Jezusie, który pościł na pustyni.
• śpiewa z grupą piosenkę Ja chcą do Ciebie podobnym być.
• wraz z grupą śpiewa piosenkę „Gdy uczniów swych”.
• wraz z grupą śpiewa piosenkę poznaną na katechezie: „Twoje światło prowadzi mnie” lub
„Ja chcę do Ciebie podobnym być”.
• śpiewa z grupą piosenkę „Podaj rękę swemu bratu”.
• wyjaśnia własnymi słowami, czym jest nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu.
• pamięta słowa Jezusa dotyczące wprowadzania pokoju;
• wyjaśnia własnymi słowami, czym jest przebaczenie.
• na podstawie wiedzy osobistej podaje strony internetowe dla dzieci;
• wraz z grupą śpiewa piosenkę Chrześcijanin tańczy.
V. Jezus przebacza nam grzechy w sakramencie pokuty i pojednania
Uczeń:
• wraz z grupą śpiewa piosenkę „Pan jest Pasterzem moim”.
• wyjaśnia własnymi słowami, kiedy człowiek popełnia grzech ciężki;
• podaje z pamięci, kto popełnił pierwszy grzech.
• wyjaśnia własnymi słowami, czemu służy rachunek sumienia;
• opowiada własnymi słowami treść przypowieści o synu marnotrawnym;
• wraz z grupą śpiewa piosenkę Przepraszam Cię, Boże.
• samodzielnie wymienia sposoby postanowienia poprawy;
• wraz z grupą śpiewa piosenkę Pan dobry jest.
• wyjaśnia własnymi słowami, czym jest spowiedź;
• wraz z grupą śpiewa piosenkę „Ojcze, Ty kochasz mnie”.
• na podstawie doświadczenia podaje przykłady, w jaki sposób można naprawić wyrządzoną
krzywdę;
• wraz z grupą śpiewa piosenkę „Idzie Jezus”.
• wymienia z pamięci warunki sakramentu pokuty i pojednania.
4
VI. Jezus został z nami w sakramencie Eucharystii
Uczeń:
• wraz z grupą śpiewa pieśni eucharystyczne.
• opowiada własnymi słowami, komu można zaufać;
• samodzielnie wymienia rzeczy i osoby, które może powierzyć Panu Jezusowi.
• pamięta, że w Komunii Świętej Jezus daje samego siebie;
• wyjaśnia swoimi słowami, co oznacza obecność Jezusa z nami po wszystkie dni;
• wraz z grupą śpiewa pieśń Już gościsz Jezu w sercu mym i Idzie mój Pan.
• wraz z grupą śpiewa piosenkę Ofiarują Ci i Panie dobry jak chleb.
VII. Trwamy w przyjaźni z Jezusem
Uczeń:
• podaje z pamięci cechy Maryi i świętych jako przyjaciół Jezusa;
• wraz z grupą śpiewa pieśń Byłą cicha i piękna lub Maryjo, ja Twe dziecię.
• wyjaśnia, co ułatwia a co utrudnia dobrą zabawę;
• wraz z grupą śpiewa piosenkę Chrześcijanin tańczy.
• wyjaśnia własnymi słowami, czym jest bystrość.
• wyjaśnia własnymi słowami pojęcie „zaufanie”;
• wraz z grupą śpiewa piosenkę Zrzuć ciężary na Jezusa.
• potrafi samodzielnie odróżnić dobre owoce od złych.
• wymienia przynajmniej trzy obrazy przyjaźni z Panem Jezusem.
• pamięta zasadę chrześcijańską, że także podczas wakacji należy modlić się i uczestniczyć w
niedzielnej Mszy Świętej.
Ocena dobry
Uczeń spełnia wymagania na ocenę dostateczny, opanował wiadomości przewidziane
programem. Ponadto uczeń:
I. Katechezy integracyjne
Uczeń:
• z pamięci śpiewa piosenkę Oto jest dzień;
II. Jezus żyje
Uczeń:
• wyjaśnia swoimi słowami, dlaczego Pan Jezus umarł na krzyżu;
• samodzielnie formułuje wezwania podczas adoracji;
• z pamięci wypowiada Akt miłości;
• potrafi samodzielnie opowiedzieć tekst Ewangelii o wędrówce Apostołów z Jerozolimy do
Emaus (Łk 24,15-18);
• opowiada własnymi słowami o spotkaniu Apostołów, Tomasza i Pawła, z Jezusem
zmartwychwstałym;
• na podstawie doświadczenia podaje przykłady osób, w których widzimy Jezusa
zmartwychwstałego;
• samodzielnie opowiada tekst Pisma Świętego i wyjaśnia jego znaczenie (Jk 1,22-24);
• z 7 sakramentów samodzielnie wskazuje te, do których przyjęcia się przygotowuje;
• samodzielnie wypowiada słowa formuły chrztu świętego;
III. Jezus przypomina nam dekalog
Uczeń:
5
• wyjaśnia swoimi słowami, w jaki sposób zachowywać poznane pierwsze przykazanie Boże;
• dokonuje oceny działań ludzi w podanych przykładach w świetle poznanych przykazań
Bożych;
• wyjaśnia swoimi słowami, w jaki sposób może zachowywać poznane przykazania Boże;
• wyjaśnia własnymi słowami znaczenie Bożych wskazówek;
• samodzielnie stwierdza znaczenie Bożych wskazówek;
• wyjaśnia swoimi słowami, dlaczego przykazanie miłości to największe i pierwsze
przykazanie;
• na podstawie doświadczenia wymienia cechy szczęśliwego człowieka;
IV. Jezus mówi do nas o życiu chrześcijańskim
Uczeń:
• wyjaśnia własnymi słowami tekst biblijny (Mt 14,27);
• opowiada własnymi słowami, czym jest modlitwa;
• wyjaśnia na podstawie doświadczenia, na czym polega odmówienie czegoś sobie;
• wyjaśnia własnymi słowami, dlaczego należy być wyrozumiałym;
• na podstawie doświadczenia wymienia przykłady wypełniania nakazu Jezusa dotyczącego
mówienia prawdy;
• wyjaśnia własnymi słowami, dlaczego powinniśmy naśladować Jezusa;
• na podstawie doświadczenia potrafi podać przykłady hojności wobec potrzebujących;
• potrafi uzasadnić potrzebę intymności każdego człowieka;
• na podstawie osobistego doświadczenia wymienia sposoby radzenia sobie z uczuciem
zazdrości;
• wyjaśnia własnymi słowami, dlaczego należy dbać o to, co i ile się je;
• wyjaśnia własnymi słowami, dlaczego powinniśmy panować nad swoim gniewem;
V. Jezus przebacza nam grzechy w sakramencie pokuty i pojednania
Uczeń:
• samodzielnie analizuje tekst biblijny (Łk 15,2-7);
• wyjaśnia własnymi słowami, czym jest grzech ciężki i powszedni;
• odpowiadając na pytania katechety, analizuje tekst biblijny (Łk 15,18-20a).
• określa własnymi słowami, czym charakteryzuje się doskonały akt żalu.
• wyjaśnia własnymi słowami, na czym polegało postanowienie syna marnotrawnego z
Ewangelii;
• pamięta, że Bóg jest miłosiernym Ojcem i chce, aby chrześcijanie przystępowali do
sakramentu pokuty i pojednania;
• opowiada własnymi słowami o spotkaniu Jezusa z Zacheuszem (Łk 19,4-5.7-8);
• na podstawie doświadczenia opowiada o korzyściach pracy nad sobą i stawaniu się przez to
lepszym;
VI. Jezus został z nami w sakramencie Eucharystii
Uczeń:
• samodzielnie analizuje tekst biblijny (Mt 26,26-28);
• swoimi słowami wyjaśnia, dlaczego Msza Święta jest ucztą;
• opowiada własnymi słowami o ofierze Jezusa podczas Mszy Świętej;
• wyjaśnia swoimi słowami, na czym polega godne przyjęcie Jezusa podczas Komunii
Świętej;
• wyjaśnia własnymi słowami, kiedy spotyka się z Jezusem w sposób wyjątkowy;
• samodzielnie opowiada o pierwszych piątkach i ich znaczeniu w życiu chrześcijanina;
6
VII. Trwamy w przyjaźni z Jezusem
Uczeń:
• odpowiadając na pytania katechety, analizuje tekst biblijny (J 15,12-14);
• planuje, co należy robić, aby być prawdziwym przyjacielem Jezusa;
• na podstawie doświadczenia potrafi wymienić cechy dobrej zabawy;
• wymienia dobre cechy ucznia Jezusa;
• wskazuje, czym charakteryzują się trudne sytuacje;
• na podstawie osobistej wiedzy wyjaśnia znaczenie słów: „utrudzeni”, „obciążeni”,
„pokrzepię”;
• opowiadając na pytania katechety, analizuje tekst Ewangelii 0 15,5);
• dopowiadając na pytania katechety, analizuje tekst Ewangelii (J 14,21);
• odpowiadając na pytania katechety, analizuje tekst biblijny (Łk 16,10a);
Ocena bardzo dobry
Uczeń spełnia wymagania na ocenę dobry i opanował wiadomości i umiejętności
przewidziane programem. Ponadto uczeń:
I. Katechezy integracyjne
Uczeń:
• samodzielnie formułuje wezwania modlitwy spontanicznej.
II. Jezus żyje
Uczeń:
• z pomocą katechety wyjaśnia, dlaczego krzyż jest znakiem miłości, życia i nadziei.
• opowiada swoimi słowami o zmartwychwstaniu na podstawie tekstu (Mk 16,5-6a);
• z pamięci wypowiada aklamację po przeistoczeniu.
• opowiada własnymi słowami, kiedy i gdzie może spotkać Jezusa zmartwychwstałego.
• wyjaśnia, w jakich sytuacjach może spotkać Jezusa;
• wyjaśnia tekst piosenki Jezus zwyciężył.
• podaje różnice obydwu spotkań Apostołów ze zmartwychwstałym Jezusem;
• na podstawie wiedzy osobistej wyjaśnia, kiedy ludzie widzą w uczniach Jezusa
zmartwychwstałego Jezusa.
• wyjaśnia własnymi słowami, do czego służy monstrancja;
• samodzielnie analizuje tekst biblijny (Łk 24,30-32).
• samodzielnie odpowiada na wezwanie: „Oto słowo Boże”.
• tłumaczy swoimi słowami istotę każdego z sakramentów.
• wyjaśnia własnymi słowami znaczenie chrztu w przyjaźni z Panem Jezusem.
III. Jezus przypomina nam dekalog
Uczeń:
• dokonuje oceny postępowania ludzi w podanych przykładach w świetle poznanego
przykazania Bożego.
• na podstawie doświadczenia podaje przykłady zachowań, które świadczą o czci oddawanej
rodzicom;
• dokonuje oceny działań ludzi w podanych przykładach w świetle poznanych przykazań
Bożych.
• wyjaśnia swoimi słowami, w jaki sposób zachowywać poznane przykazania Boże;
• dokonuje oceny działań ludzi w podanych przykładach w świetlne poznanych przykazań
Bożych.
7
• wyjaśnia swoimi słowami, w jaki sposób zachowywać poznane przykazania Boże;
• dokonuje oceny działań ludzi w podanych przykładach w świetle poznanych przykazań
Bożych.
• wyjaśnia własnym i słowami treść przykazania miłości.
• na podstawie doświadczenia podaje przykłady prawdziwego szczęścia.
IV. Jezus mówi do nas o życiu chrześcijańskim
Uczeń:
• wyjaśnia własnymi słowami, na czym polega odwaga.
• samodzielnie podaje przykłady modlitwy.
• wyjaśnia własnymi słowami, jakie znaczenie dla chrześcijanina mają wyrzeczenie i post.
• na podstawie doświadczenia podaje przykłady wyrozumiałości wobec drugiego człowieka.
• opowiada samodzielnie, dlaczego Pan Jezus zachęca do mówienia prawdy.
• wyjaśnia pojęcia: „popularność”, „skromność” i „pycha”.
• samodzielnie określa, jakiego człowieka nazywamy potrzebującym.
• podaje przykłady działań czystego serca.
• wyjaśnia swoimi słowami, czym charakteryzuje się miłość.
• określa własnymi słowami, co należy zrobić, aby powstrzymać się od łakomstwa.
• na podstawie doświadczenia podaje przykłady wprowadzania pokoju w swoim otoczeniu.
• na podstawie wiedzy osobistej wymienia zagrożenia wynikające z niewłaściwego
korzystania z komputera.
V. Jezus przebacza nam grzechy w sakramencie pokuty i pojednania
Uczeń:
• dokonuje oceny działań ludzi w podanych przykładach w świetle przykazania miłości.
• podaje z pamięci nazwę grzechu pierwszych ludzi i wyjaśnia własnymi słowami, na czym
ten grzech polegał.
• samodzielnie podaje przykładowe pytania do swojego rachunku sumienia.
• samodzielnie wyjaśnia, jak rozumie zdania: 1) Jezus wzywa nas do żalu za grzechy. 2) Dasz
mi grzechów odpuszczenie, łaskę i wieczne zbawienie.
• układa plan działania, którego realizacja zmieni jego postępowanie na lepsze.
• wyjaśnia swoimi słowami, dlaczego dla ucznia Jezusa tak ważna jest szczera spowiedź.
• pamięta, że zadośćuczynienie jest koniecznym warunkiem gotowości spotkania z Jezusem
eucharystycznym.
• pamięta o wezwaniu Jezusa do doskonałości.
VI. Jezus został z nami w sakramencie Eucharystii
Uczeń:
• samodzielnie wyjaśnia, jak rozumie zdanie, że Jezus jest obecny w Eucharystii.
• odpowiadając na pytania katechety, wyjaśnia słowa z Ewangelii św. Jana (J 15,13).
• odpowiadając na pytania katechety, wyjaśnia sens słów z Ewangelii (J 6,46.47b.58b).
• samodzielnie formułuje modlitwę wdzięczności za spotkanie z Jezusem zmartwychwstałym,
obecnym w Eucharystii
• wyjaśnia własnymi słowami, o co prosił Pan Jezus św. Małgorzatę;
• recytuje z pamięci wezwanie modlitewne „Jezu cichy i pokornego serca”.
• na podstawie doświadczenia wymienia sytuacje, w których Pan Jezus jest obecny z Jego
uczniami;
• odpowiadając na pytania katechety, wyjaśnia sens fragmentu Ewangelii (J 6,51).
VII. Trwamy w przyjaźni z Jezusem
8
• wyjaśnia własnymi słowami, co może uczynić prawdziwy przyjaciel.
• podaje główną myśl przeczytanego tekstu biblijnego (Flp 2,18).
• odpowiadając na pytania katechety, analizuje tekst biblijny (Łk 2,46-47).
• samodzielnie wyjaśnia, jak rozumie zdanie, że spotykamy Jezusa w trudnych sytuacjach.
• ocenia swoje postępowanie w świetle przyjaźni z Jezusem.
• podaje przykłady zachowania przyjaciela Jezusa w szkole, na podwórku i w rodzinie.
• opowiada, w jaki sposób można zachęcić innych do modlitwy i uczestnictwa w niedzielnej
Mszy Świętej podczas wakacji.
Ocena celujący
Uczeń spełnia wymagania na ocenę bardzo dobry i opanował wiadomości i umiejętności
przewidziane programem. Uczeń ponadto:
- swoją wiedzą wykracza poza materiał programowy,
- wykonuje dodatkowe prace( gazetki, plakaty,)
- bierze udział w konkursach,
- zna modlitwy nie umieszczone w programie.
Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów:
1. wypowiedzi ustne,
2. zadania domowe,
3. ćwiczenia wykonywane w czasie lekcji.
Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i
rocznych ocen klasyfikacyjnych z religii w klasie trzeciej
Szkoła Podstawowa w Zawadce 2016/2017
Ocena dopuszczający
I. Modlimy się 1 - 6
Uczeń:
 wie, że od chrztu świętego jest dzieckiem Bożym.
 zna podstawowe modlitwy.
 rozpoznaje różne rodzaje modlitwy.
II. Wypełniamy przykazania 7 - 18
Uczeń:
 wie, kim jest Mojżesz i zna okoliczności jego powołania i misję.
 zna treść i znaczenie przykazania miłości bliźniego.
 wie, że szacunek wyraża się we wdzięczności, właściwym posłuszeństwie i pomaganiu.
 wie, że czystość serca osiąga się przez modlitwę.
 wie, że dobra człowieka należy szanować.
 uzasadnia, opisuje jak wiele zła może wyrządzić kłamstwo.
III. Witamy i przepraszamy Pana Jezusa 19 - 29
Uczeń:
9







wie, że w kościele witamy Pana Jezusa.
wyjaśnia, co to jest grzech.
opisuje żal doskonały i niedoskonały.
wie, czym jest szczera spowiedź.
mówi formułę spowiedzi.
wie, co to znaczy zadośćuczynienie.
wie, że sakrament pokuty i pojednania jest lekarstwem dla grzesznika.
IV. Słuchamy Pana Jezusa 30 - 35
Uczeń:
 wie, że w czasie Mszy Świętej Bóg mówi do człowieka.
 opisuje, jak należy słuchać słowa Bożego.
 wie, że Ewangelia jest najważniejszym tekstem liturgii słowa.
 wie, że w liturgii słowa Chrystus mówi do każdego człowieka.
 wie, że wyznanie wiary (Credo) jest odpowiedzią na wezwanie Boga.
 wie, co to jest modlitwa wiernych.
V. Uczestniczymy w ofiarowaniu i przeistoczeniu 36 - 40
Uczeń:
 wie, że Eucharystia jest pamiątką ofiary Chrystusa – Jego męki i zmartwychwstania.
 rozumie, że podczas każdej Mszy Świętej Jezus jest obecny pod postaciami chleba i wina.
 wyjaśnia pojęcie „przeistoczenie”.
VI. Ucztujemy z Panem Jezusem 41 - 45
Uczeń:
 wie, co to jest stół eucharystyczny.
 wie, że modlitwę Ojcze nasz nazywamy Modlitwą Pańską.
 wie, że znakiem pokoju wyraża miłość do każdego człowieka (brata i siostry).
 wie, że podczas Komunii Świętej przyjmuje Ciało i Krew Jezusa.
VII. Przyjmujemy błogosławieństwo 46 - 50
Uczeń:
 wie, że Jezus przez kapłana błogosławi ludziom.
 wylicza grupy istniejące w jego parafii.
VIII. Katechezy dodatkowe 51 - 69
Uczeń:
 wie, czym różni się rok kalendarzowy od roku liturgicznego.
 wymienia imiona kilku Apostołów.
 wie, że poprzez modlitwę różańcową zbliżamy się do Boga.
 wie, co to jest beatyfikacja i kanonizacja.
 wie, że Maryja jest Matką Jezusa.
 wie, że nowo narodzony Jezus przynosi radość i pokój.
 wie, że w czasie rekolekcji Bóg chce do niego mówić.
 wie, ile trwa Wielki Post i kiedy się rozpoczyna.
Ocena dostateczny
10
spełnia wymagania na ocenę dopuszczający, potrafi przy pomocy nauczyciela przekazać
poznane prawdy wiary, opanował wiadomości i umiejętności przewidziane programem.
Ponadto uczeń:
I. Modlimy się 1 - 6
Uczeń:
 zna treść przyrzeczeń chrzcielnych.
 wie, że każda modlitwa jest modlitwą do Boga. zna przykłady modlitwy wspólnotowej z
Nowego Testamentu.
 zna różne rodzaje modlitwy.
 wie, że modlitwa jest jednym ze sposobów przygotowania się na spotkanie z Panem
Jezusem w Komunii Świętej.
II. Wypełniamy przykazania 7 - 18
Uczeń:
 wie, czym dla chrześcijanina są przykazania.
 zna treść przykazania miłości.
 zna treść i znaczenie pierwszego przykazania.
 zna treść i znaczenie drugiego przykazania.
 zna treść i znaczenie trzeciego przykazania.
 wymienia potrzeby drugiego człowieka.
 zna treść i znaczenie czwartego przykazania.
 zna treść i znaczenie piątego przykazania.
 zna treść i znaczenie szóstego i dziewiątego przykazania.
 zna treść i znaczenie siódmego i dziesiątego przykazania.
 zna treść i znaczenie ósmego przykazania.
 zna treść przykazań kościelnych.
III. Witamy i przepraszamy Pana Jezusa 19 - 29
Uczeń:
 wie, że Jezus jest pośród tych, którzy gromadzą się w Jego imię.
 wymienia gesty, postawy, pozdrowienia i wezwania występujące w części wstępnej Mszy
Świętej.
 wie, że popełniając grzech, człowiek odrzuca miłość Boga.
 wyjaśnia, co to jest sumienie i jaką rolę odgrywa.
 wie, że przez grzech oddala się od Boga oraz wyrządza krzywdę sobie i innym ludziom.
 rozumie tajemnicę spowiedzi.
 wie, jak przygotować się do sakramentu pokuty i pojednania.
 rozumie konieczność naprawienia wyrządzonej szkody.
IV. Słuchamy Pana Jezusa 30 - 35
Uczeń:
 wyjaśnia, co to jest liturgia słowa.
 zna wartość wspólnotowego spotkania przy stole słowa Bożego.
 zna przypowieść o siewcy.
 mówi modlitwę „Wierzę w Boga”.
 wie, że w modlitwie może powierzać Bogu wszystkie sprawy.
11
V. Uczestniczymy w ofiarowaniu i przeistoczeniu 36 - 40
Uczeń:
 uzasadnia, dlaczego chrześcijanin ma obowiązek uczestniczenia w niedzielnej
Eucharystii.
 wie, że Jezus złożył ofiarę na Krzyżu, a Kościół składa ofiarę eucharystyczną.
 wie, że dary ofiarne może złożyć duchowo każdy człowiek.
 rozumie znaczenie słów: „Bierzcie i jedzcie”, „Bierzcie i pijcie” oraz „Czyńcie to na Moją
pamiątkę”.
 wie, że podczas Mszy Świętej modli się za cały Kościół i za wszystkich ludzi na całym
świecie.
VI. Ucztujemy z Panem Jezusem 41 - 45
Uczeń:
 wie, że Jezus spotykał się z różnymi ludźmi przy stole.
 wie, że Eucharystia to dziękczynienie Bogu.
 wie, że modlitwy Ojcze nasz nauczył nas sam Pan Jezus.
 rozumie, że prawdziwy pokój pochodzi od Pana Jezusa.
 wie, że należy modlić się przed Komunią Świętą i po jej przyjęciu.
VII. Przyjmujemy błogosławieństwo 46 - 50
Uczeń:
 wie, że Jezus błogosławił ludzi i rzeczy.
 wymienia sytuacje z życia codziennego, kiedy udzielane jest błogosławieństwo.
 wie, że Jezus wzywa nas do dawania świadectwa.
 wie, jakie znaczenie ma dla chrześcijanina zmartwychwstanie Jezusa.
 wie, że grupy parafialne pomagają formowaniu sumienia.
VIII. Katechezy dodatkowe 51 - 69
Uczeń:
 zna okresy, na jakie dzieli się rok liturgiczny.
 zna kolory ornatów używanych w roku liturgicznym.
 opisuje, co to znaczy być podobnym do Apostołów i być przyjacielem Pana Jezusa.
 wie, że krzyż jest znakiem zbawienia i znakiem naszej wiary.
 wymienia części różańca świętego.
 rozumie, że również on może być święty.
 wie, jakie wspomnienie jest obchodzone 2 listopada.
 rozumie, że życie Maryi jest ściśle związane z życiem Jej Syna.
 wymienia symbole adwentowe.
 wylicza tradycje związane z Bożym Narodzeniem.
 wie, kiedy jest obchodzone święto Ofiarowania Pańskiego.
 rozumie, że rekolekcje są ćwiczeniem ducha.
 wie, że Wielki Post jest czasem nawrócenia.
 zna historię objawień s. Faustyny Kowalskiej.
 wie, kim był kardynał Stefan Wyszyński.
 wie, że pierwsze piątki miesiąca mają charakter wynagradzający Sercu Jezusa za grzechy
świata.
 wie, że Maryja wzywa do praktyki nabożeństwa pięciu pierwszych sobót miesiąca i
pragnie, aby rozszerzało się nabożeństwo do Jej Niepokalanego Serca.
12

wie, co to jest pielgrzymka.
Ocena dobry
spełnia wymagania na ocenę dostateczny, opanował wiadomości przewidziane programem.
Ponadto uczeń:
I. Modlimy się 1 - 6
Uczeń:
 uzasadnia potrzebę odnowienia przyrzeczeń chrzcielnych.
 wskazuje sytuacje, w których się modli.
 wie, czym jest modlitwa wspólnotowa.
 opowiada historię życia Antonietty Meo.
II. Wypełniamy przykazania 7 - 18
 wyjaśnia, jak w codziennym życiu wypełniać przykazania.
 umie ocenić swoje postępowanie w świetle przykazania miłości Boga.
 żyje zgodnie z pierwszym przykazaniem. wymienia grzechy, którymi łamiemy pierwsze
przykazanie.
 wymienia grzechy, którymi łamiemy drugie przykazanie.
 wymienia grzechy, którymi łamiemy trzecie przykazanie.
 wymienia grzechy, którymi łamiemy przykazanie miłości bliźniego.
 wymienia grzechy, którymi łamiemy czwarte przykazanie.
 wymienia grzechy, którymi łamiemy piąte przykazanie.
 wymienia grzechy, którymi łamiemy szóste i dziewiąte przykazanie.
 wymienia grzechy, którymi łamiemy siódme i dziesiąte przykazanie.
 wymienia grzechy, które łamią ósme przykazanie.
 opisuje, jak w codziennym życiu wypełniać przykazania kościelne.
III. Witamy i przepraszamy Pana Jezusa 19 - 29
Uczeń:
 wyjaśnia, w jaki sposób należy przygotować się na spotkanie z Jezusem.
 odmawia modlitwę „Niechaj będzie pochwalony Przenajświętszy Sakrament”.
 odróżnia grzech śmiertelny od powszedniego i wie, w jakich okolicznościach je popełnia.
 wie, na czym polega dobry rachunek sumienia.
 wyjaśnia, na czym polega żal za grzechy.
 wyjaśnia, na czym polega postanowienie poprawy.
 rozumie konieczność systematycznego przystępowania do spowiedzi.
 wyjaśnia, co znaczą gesty towarzyszące spowiedzi.
 podaje przykłady zadośćuczynienia Bogu i bliźniemu.
IV. Słuchamy Pana Jezusa 30 - 35
Uczeń:
 omawia przebieg liturgii słowa.
 opowiada historię uczniów z Emaus.
 wyjaśnia, w jaki sposób może wyznawać swoją wiarę.
 podaje przykłady wezwań modlitwy wiernych.
V. Uczestniczymy w ofiarowaniu i przeistoczeniu 36 - 40
13
Uczeń:
 opowiada o ustanowieniu Eucharystii.
 wie, jakimi słowami Pan Jezus polecił Apostołom i ich następcom celebrować
Eucharystię.
 wylicza inne nazwy Eucharystii.
 wyjaśnia symbolikę darów ofiarnych – chleba i wina.
 wie, że Pan Jezus podczas przeistoczenia przemienia chleb w swoje Ciało, a wino w swoją
Krew.
VI. Ucztujemy z Panem Jezusem 41 - 45
Uczeń:
 rozumie, że podczas Eucharystii Duch Święty jednoczy oraz udziela łaski miłości i
radości.
 uzasadnia, jak spotkania przy stole łączą rodzinę.
 dziękuje Bogu podczas Eucharystii.
 rozumie, że wspólna modlitwa Ojcze nasz podczas Mszy Świętej jest wołaniem o pokój i
o jedność wszystkich dzieci Bożych.
 wie, w którym momencie Mszy Świętej przekazuje się znak pokoju.
 wylicza warunki godnego przyjęcia Komunii Świętej.
VII. Przyjmujemy błogosławieństwo 46 - 50
Uczeń:
 wie, co oznacza „błogosławieństwo”.
 wie, jakie znaczenie mają udzielane błogosławieństwa.
 wyjaśnia, dlaczego Jezus posyła swoich uczniów do innych ludzi.
 wymienia, w jaki sposób dawać świadectwo i jak dzielić się wiarą w swoim otoczeniu.
 wymienia wartości, które pomagają człowiekowi służyć innym.
 rozumie sens działania we wspólnocie.
VIII. Katechezy dodatkowe 51 - 69
Uczeń:
 wymienia tajemnice wiary przeżywane w roku liturgicznym.
 uzasadnia, jak może być uczniem Pana Jezusa.
 rozumie, że z krzyża Jezus uczy miłości.
 uzasadnia, dlaczego warto modlić się na różańcu.
 opowiada historie życia młodych świętych.
 uzasadnia konieczność i zna wartość modlitwy za zmarłych.
 zna imię Maryi: „Jestem Niepokalane Poczęcie”.
 wyjaśnia znaczenie symboli adwentowych.
 wie, że święto Ofiarowania Pańskiego jest nazywane świętem Matki Bożej Gromnicznej.
 rozumie, że uczestniczenie w rekolekcjach przybliża go do Boga.
 wyjaśnia, jak jałmużna, modlitwa i post pomagają w nawróceniu.
 rozumie, że święto Bożego Miłosierdzia zostało ustanowione z woli Jezusa Chrystusa.
 zna najważniejsze wydarzenia z jego życia.
 wymienia obietnice Pana Jezusa związane z nabożeństwem pierwszych piątków miesiąca
i zna swoje zobowiązania.
 zna obietnice związane z praktykowaniem nabożeństwa pierwszych sobót miesiąca.
 wymienia rodzaje pielgrzymek i miejsca, do których się pielgrzymuje.
14
Ocena bardzo dobry
spełnia wymagania na ocenę dobry i opanował wiadomości i umiejętności przewidziane
programem. Ponadto uczeń:
I. Modlimy się 1 - 6
Uczeń:
 wyjaśnia, że w czasie modlitwy rozmawia z Bogiem.
 znajduje czas na modlitwę.
 wyjaśnia, że w czasie modlitwy rozmawia z Bogiem.
 znajduje czas na modlitwę.
II. Wypełniamy przykazania 7 - 18
 wskazuje, jak w codziennym życiu wypełniać przykazanie miłości Boga.
 opowiada, w jakich sytuacjach wypełniamy pierwsze przykazanie.
 opowiada, w jakich sytuacjach wypełniamy drugie przykazanie
 opowiada, w jakich sytuacjach wypełniamy trzecie przykazanie.
 opowiada, w jakich sytuacjach wypełniamy przykazanie miłości bliźniego.
 opowiada, w jakich sytuacjach wypełniamy czwarte przykazanie.
 opowiada, w jakich sytuacjach wypełniamy piąte przykazanie.
 opowiada, w jakich sytuacjach wypełniamy szóste i dziewiąte przykazanie.
 opowiada, w jakich sytuacjach wypełniamy siódme i dziesiąte przykazanie.
 opowiada, w jakich sytuacjach wypełniamy ósme przykazanie.
 nazywa grzechy, którymi łamiemy przykazania kościelne (potrafi je wymienić).
III. Witamy i przepraszamy Pana Jezusa 19 - 29
Uczeń:
 przyjmuje zaproszenie Jezusa i uczestniczy w Eucharystii.
 wymienia elementy obrzędów wstępnych Mszy Świętej.
 aktywnie uczestniczy w obrzędach wstępnych Mszy Świętej.
 potrafi zrobić rachunek sumienia.
 odróżnia żal doskonały od niedoskonałego w swoim życiu.
 uzasadnia konieczność pracy nad sobą, aby upodabniać się do Chrystusa.
 zachowuje się w odpowiedni sposób w czasie sakramentu pokuty i pojednania.
IV. Słuchamy Pana Jezusa 30 - 35
Uczeń:
 Uczeń wyjaśnia znaczenie postaw, jakie przyjmujemy w tej części Mszy Świętej.
 Uczeń opowiada przypowieść o domu na skale.
 Uczeń wyjaśnia znaczenie gestów, pozdrowień i wezwań występujących w tej części
Mszy Świętej.
 Uczeń wymienia tytuły czasopism katolickich.
 Uczeń wyznaje wiarę w Boga.
 Uczeń w modlitwie wiernych powierza Bogu siebie i innych.
V. Uczestniczymy w ofiarowaniu i przeistoczeniu 36 - 40
Uczeń:
 uczestniczy w niedzielnej Mszy Świętej.
15



wyjaśnia, co znaczą pojęcia: ofiara krwawa, ofiara bezkrwawa.
podaje przykłady darów przynoszonych do ołtarza.
wyjaśnia, że Eucharystia uczy nas ofiarowania, jedności, miłości, wdzięczności.
VI. Ucztujemy z Panem Jezusem 41 - 45
Uczeń:
 wylicza prośby zawarte w modlitwie Ojcze nasz.
 wie, że poprzez przykład swojego życia może przekazywać ludziom pokój.
 wyjaśnia słowa: „Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie”.
VII. Przyjmujemy błogosławieństwo 46 - 50
Uczeń:
 podaje przykłady błogosławieństw, których udzielał Jezus.
 wyjaśnia znaczenie gestów występujących w obrzędach zakończenia Mszy Świętej.
 wyjaśnia, czym zajmują się grupy parafialne działające w jego parafii.
VIII. Katechezy dodatkowe 51 - 69
Uczeń:
 wymienia ważniejsze uroczystości roku liturgicznego.
 wyjaśnia pojęcie „apostoł”.
 wyjaśnia, w czym może naśladować poznanych świętych.
 wie, że Maryja najpełniej realizuje Boży plan.
 uzasadnia, na czym polega chrześcijańskie przygotowanie na spotkanie z Panem Jezusem
w czasie Bożego Narodzenia i przy końcu czasów.
 opowiada o ofiarowaniu Pana Jezusa w świątyni.
 wyjaśnia, czym są rekolekcje.
 wymienia najważniejsze obietnice Jezusa Miłosiernego.
 uzasadnia, dlaczego kardynał Wyszyński nazywany jest Prymasem Tysiąclecia.
 rozumie, że odprawienie pierwszych piątków miesiąca pomoże – dzięki systematycznej
spowiedzi – żyć w stanie łaski uświęcającej.
 wymienia treść objawień fatimskich dotyczących nabożeństwa do Niepokalanego Serca
Maryi.
Ocena celujący
spełnia wymagania na ocenę bardzo dobry i opanował wiadomości i umiejętności
przewidziane programem. ponadto:
- swoją wiedzą wykracza poza materiał programowy,
- wykonuje dodatkowe prace( gazetki, plakaty,)
- bierze udział w konkursach,
- zna modlitwy nie umieszczone w programie.
Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów:
4. wypowiedzi ustne,
5. zadania domowe,
6. ćwiczenia wykonywane w czasie lekcji.
16
Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i
rocznych ocen klasyfikacyjnych z religii w klasie trzeciej
Szkoła Podstawowa w Zawadce 2016/2017
Ocena dopuszczający
I. Modlimy się 1 - 6
Uczeń:
 wie, że od chrztu świętego jest dzieckiem Bożym.
 zna podstawowe modlitwy.
 rozpoznaje różne rodzaje modlitwy.
II. Wypełniamy przykazania 7 - 18
Uczeń:
 wie, kim jest Mojżesz i zna okoliczności jego powołania i misję.
 zna treść i znaczenie przykazania miłości bliźniego.
 wie, że szacunek wyraża się we wdzięczności, właściwym posłuszeństwie i pomaganiu.
 wie, że czystość serca osiąga się przez modlitwę.
 wie, że dobra człowieka należy szanować.
 uzasadnia, opisuje jak wiele zła może wyrządzić kłamstwo.
III. Witamy i przepraszamy Pana Jezusa 19 - 29
Uczeń:
 wie, że w kościele witamy Pana Jezusa.
 wyjaśnia, co to jest grzech.
 opisuje żal doskonały i niedoskonały.
 wie, czym jest szczera spowiedź.
 mówi formułę spowiedzi.
 wie, co to znaczy zadośćuczynienie.
 wie, że sakrament pokuty i pojednania jest lekarstwem dla grzesznika.
IV. Słuchamy Pana Jezusa 30 - 35
Uczeń:
 wie, że w czasie Mszy Świętej Bóg mówi do człowieka.
 opisuje, jak należy słuchać słowa Bożego.
 wie, że Ewangelia jest najważniejszym tekstem liturgii słowa.
 wie, że w liturgii słowa Chrystus mówi do każdego człowieka.
 wie, że wyznanie wiary (Credo) jest odpowiedzią na wezwanie Boga.
 wie, co to jest modlitwa wiernych.
V. Uczestniczymy w ofiarowaniu i przeistoczeniu 36 - 40
Uczeń:
 wie, że Eucharystia jest pamiątką ofiary Chrystusa – Jego męki i zmartwychwstania.
 rozumie, że podczas każdej Mszy Świętej Jezus jest obecny pod postaciami chleba i wina.
 wyjaśnia pojęcie „przeistoczenie”.
VI. Ucztujemy z Panem Jezusem 41 - 45
Uczeń:
 wie, co to jest stół eucharystyczny.
17



wie, że modlitwę Ojcze nasz nazywamy Modlitwą Pańską.
wie, że znakiem pokoju wyraża miłość do każdego człowieka (brata i siostry).
wie, że podczas Komunii Świętej przyjmuje Ciało i Krew Jezusa.
VII. Przyjmujemy błogosławieństwo 46 - 50
Uczeń:
 wie, że Jezus przez kapłana błogosławi ludziom.
 wylicza grupy istniejące w jego parafii.
VIII. Katechezy dodatkowe 51 - 69
Uczeń:
 wie, czym różni się rok kalendarzowy od roku liturgicznego.
 wymienia imiona kilku Apostołów.
 wie, że poprzez modlitwę różańcową zbliżamy się do Boga.
 wie, co to jest beatyfikacja i kanonizacja.
 wie, że Maryja jest Matką Jezusa.
 wie, że nowo narodzony Jezus przynosi radość i pokój.
 wie, że w czasie rekolekcji Bóg chce do niego mówić.
 wie, ile trwa Wielki Post i kiedy się rozpoczyna.
Ocena dostateczny
spełnia wymagania na ocenę dopuszczający, potrafi przy pomocy nauczyciela przekazać
poznane prawdy wiary, opanował wiadomości i umiejętności przewidziane programem.
Ponadto uczeń:
I. Modlimy się 1 - 6
Uczeń:
 zna treść przyrzeczeń chrzcielnych.
 wie, że każda modlitwa jest modlitwą do Boga. zna przykłady modlitwy wspólnotowej z
Nowego Testamentu.
 zna różne rodzaje modlitwy.
 wie, że modlitwa jest jednym ze sposobów przygotowania się na spotkanie z Panem
Jezusem w Komunii Świętej.
II. Wypełniamy przykazania 7 - 18
Uczeń:
 wie, czym dla chrześcijanina są przykazania.
 zna treść przykazania miłości.
 zna treść i znaczenie pierwszego przykazania.
 zna treść i znaczenie drugiego przykazania.
 zna treść i znaczenie trzeciego przykazania.
 wymienia potrzeby drugiego człowieka.
 zna treść i znaczenie czwartego przykazania.
 zna treść i znaczenie piątego przykazania.
 zna treść i znaczenie szóstego i dziewiątego przykazania.
 zna treść i znaczenie siódmego i dziesiątego przykazania.
 zna treść i znaczenie ósmego przykazania.
18

zna treść przykazań kościelnych.
III. Witamy i przepraszamy Pana Jezusa 19 - 29
Uczeń:
 wie, że Jezus jest pośród tych, którzy gromadzą się w Jego imię.
 wymienia gesty, postawy, pozdrowienia i wezwania występujące w części wstępnej Mszy
Świętej.
 wie, że popełniając grzech, człowiek odrzuca miłość Boga.
 wyjaśnia, co to jest sumienie i jaką rolę odgrywa.
 wie, że przez grzech oddala się od Boga oraz wyrządza krzywdę sobie i innym ludziom.
 rozumie tajemnicę spowiedzi.
 wie, jak przygotować się do sakramentu pokuty i pojednania.
 rozumie konieczność naprawienia wyrządzonej szkody.
IV. Słuchamy Pana Jezusa 30 - 35
Uczeń:
 wyjaśnia, co to jest liturgia słowa.
 zna wartość wspólnotowego spotkania przy stole słowa Bożego.
 zna przypowieść o siewcy.
 mówi modlitwę „Wierzę w Boga”.
 wie, że w modlitwie może powierzać Bogu wszystkie sprawy.
V. Uczestniczymy w ofiarowaniu i przeistoczeniu 36 - 40
Uczeń:
 uzasadnia, dlaczego chrześcijanin ma obowiązek uczestniczenia w niedzielnej
Eucharystii.
 wie, że Jezus złożył ofiarę na Krzyżu, a Kościół składa ofiarę eucharystyczną.
 wie, że dary ofiarne może złożyć duchowo każdy człowiek.
 rozumie znaczenie słów: „Bierzcie i jedzcie”, „Bierzcie i pijcie” oraz „Czyńcie to na Moją
pamiątkę”.
 wie, że podczas Mszy Świętej modli się za cały Kościół i za wszystkich ludzi na całym
świecie.
VI. Ucztujemy z Panem Jezusem 41 - 45
Uczeń:
 wie, że Jezus spotykał się z różnymi ludźmi przy stole.
 wie, że Eucharystia to dziękczynienie Bogu.
 wie, że modlitwy Ojcze nasz nauczył nas sam Pan Jezus.
 rozumie, że prawdziwy pokój pochodzi od Pana Jezusa.
 wie, że należy modlić się przed Komunią Świętą i po jej przyjęciu.
VII. Przyjmujemy błogosławieństwo 46 - 50
Uczeń:
 wie, że Jezus błogosławił ludzi i rzeczy.
 wymienia sytuacje z życia codziennego, kiedy udzielane jest błogosławieństwo.
 wie, że Jezus wzywa nas do dawania świadectwa.
 wie, jakie znaczenie ma dla chrześcijanina zmartwychwstanie Jezusa.
 wie, że grupy parafialne pomagają formowaniu sumienia.
19
VIII. Katechezy dodatkowe 51 - 69
Uczeń:
 zna okresy, na jakie dzieli się rok liturgiczny.
 zna kolory ornatów używanych w roku liturgicznym.
 opisuje, co to znaczy być podobnym do Apostołów i być przyjacielem Pana Jezusa.
 wie, że krzyż jest znakiem zbawienia i znakiem naszej wiary.
 wymienia części różańca świętego.
 rozumie, że również on może być święty.
 wie, jakie wspomnienie jest obchodzone 2 listopada.
 rozumie, że życie Maryi jest ściśle związane z życiem Jej Syna.
 wymienia symbole adwentowe.
 wylicza tradycje związane z Bożym Narodzeniem.
 wie, kiedy jest obchodzone święto Ofiarowania Pańskiego.
 rozumie, że rekolekcje są ćwiczeniem ducha.
 wie, że Wielki Post jest czasem nawrócenia.
 zna historię objawień s. Faustyny Kowalskiej.
 wie, kim był kardynał Stefan Wyszyński.
 wie, że pierwsze piątki miesiąca mają charakter wynagradzający Sercu Jezusa za grzechy
świata.
 wie, że Maryja wzywa do praktyki nabożeństwa pięciu pierwszych sobót miesiąca i
pragnie, aby rozszerzało się nabożeństwo do Jej Niepokalanego Serca.
 wie, co to jest pielgrzymka.
Ocena dobry
spełnia wymagania na ocenę dostateczny, opanował wiadomości przewidziane programem.
Ponadto uczeń:
I. Modlimy się 1 - 6
Uczeń:
 uzasadnia potrzebę odnowienia przyrzeczeń chrzcielnych.
 wskazuje sytuacje, w których się modli.
 wie, czym jest modlitwa wspólnotowa.
 opowiada historię życia Antonietty Meo.
II. Wypełniamy przykazania 7 - 18
 wyjaśnia, jak w codziennym życiu wypełniać przykazania.
 umie ocenić swoje postępowanie w świetle przykazania miłości Boga.
 żyje zgodnie z pierwszym przykazaniem. wymienia grzechy, którymi łamiemy pierwsze
przykazanie.
 wymienia grzechy, którymi łamiemy drugie przykazanie.
 wymienia grzechy, którymi łamiemy trzecie przykazanie.
 wymienia grzechy, którymi łamiemy przykazanie miłości bliźniego.
 wymienia grzechy, którymi łamiemy czwarte przykazanie.
 wymienia grzechy, którymi łamiemy piąte przykazanie.
 wymienia grzechy, którymi łamiemy szóste i dziewiąte przykazanie.
 wymienia grzechy, którymi łamiemy siódme i dziesiąte przykazanie.
 wymienia grzechy, które łamią ósme przykazanie.
20

opisuje, jak w codziennym życiu wypełniać przykazania kościelne.
III. Witamy i przepraszamy Pana Jezusa 19 - 29
Uczeń:
 wyjaśnia, w jaki sposób należy przygotować się na spotkanie z Jezusem.
 odmawia modlitwę „Niechaj będzie pochwalony Przenajświętszy Sakrament”.
 odróżnia grzech śmiertelny od powszedniego i wie, w jakich okolicznościach je popełnia.
 wie, na czym polega dobry rachunek sumienia.
 wyjaśnia, na czym polega żal za grzechy.
 wyjaśnia, na czym polega postanowienie poprawy.
 rozumie konieczność systematycznego przystępowania do spowiedzi.
 wyjaśnia, co znaczą gesty towarzyszące spowiedzi.
 podaje przykłady zadośćuczynienia Bogu i bliźniemu.
IV. Słuchamy Pana Jezusa 30 - 35
Uczeń:
 omawia przebieg liturgii słowa.
 opowiada historię uczniów z Emaus.
 wyjaśnia, w jaki sposób może wyznawać swoją wiarę.
 podaje przykłady wezwań modlitwy wiernych.
V. Uczestniczymy w ofiarowaniu i przeistoczeniu 36 - 40
Uczeń:
 opowiada o ustanowieniu Eucharystii.
 wie, jakimi słowami Pan Jezus polecił Apostołom i ich następcom celebrować
Eucharystię.
 wylicza inne nazwy Eucharystii.
 wyjaśnia symbolikę darów ofiarnych – chleba i wina.
 wie, że Pan Jezus podczas przeistoczenia przemienia chleb w swoje Ciało, a wino w
swoją Krew.
VI. Ucztujemy z Panem Jezusem 41 - 45
Uczeń:
 rozumie, że podczas Eucharystii Duch Święty jednoczy oraz udziela łaski miłości i
radości.
 uzasadnia, jak spotkania przy stole łączą rodzinę.
 dziękuje Bogu podczas Eucharystii.
 rozumie, że wspólna modlitwa Ojcze nasz podczas Mszy Świętej jest wołaniem o pokój i
o jedność wszystkich dzieci Bożych.
 wie, w którym momencie Mszy Świętej przekazuje się znak pokoju.
 wylicza warunki godnego przyjęcia Komunii Świętej.
VII. Przyjmujemy błogosławieństwo 46 - 50
Uczeń:
 wie, co oznacza „błogosławieństwo”.
 wie, jakie znaczenie mają udzielane błogosławieństwa.
 wyjaśnia, dlaczego Jezus posyła swoich uczniów do innych ludzi.
 wymienia, w jaki sposób dawać świadectwo i jak dzielić się wiarą w swoim otoczeniu.
21


wymienia wartości, które pomagają człowiekowi służyć innym.
rozumie sens działania we wspólnocie.
VIII. Katechezy dodatkowe 51 - 69
Uczeń:
 wymienia tajemnice wiary przeżywane w roku liturgicznym.
 uzasadnia, jak może być uczniem Pana Jezusa.
 rozumie, że z krzyża Jezus uczy miłości.
 uzasadnia, dlaczego warto modlić się na różańcu.
 opowiada historie życia młodych świętych.
 uzasadnia konieczność i zna wartość modlitwy za zmarłych.
 zna imię Maryi: „Jestem Niepokalane Poczęcie”.
 wyjaśnia znaczenie symboli adwentowych.
 wie, że święto Ofiarowania Pańskiego jest nazywane świętem Matki Bożej Gromnicznej.
 rozumie, że uczestniczenie w rekolekcjach przybliża go do Boga.
 wyjaśnia, jak jałmużna, modlitwa i post pomagają w nawróceniu.
 rozumie, że święto Bożego Miłosierdzia zostało ustanowione z woli Jezusa Chrystusa.
 zna najważniejsze wydarzenia z jego życia.
 wymienia obietnice Pana Jezusa związane z nabożeństwem pierwszych piątków miesiąca
i zna swoje zobowiązania.
 zna obietnice związane z praktykowaniem nabożeństwa pierwszych sobót miesiąca.
 wymienia rodzaje pielgrzymek i miejsca, do których się pielgrzymuje.
Ocena bardzo dobry
spełnia wymagania na ocenę dobry i opanował wiadomości i umiejętności przewidziane
programem. Ponadto uczeń:
I. Modlimy się 1 - 6
Uczeń:
 wyjaśnia, że w czasie modlitwy rozmawia z Bogiem.
 znajduje czas na modlitwę.
 wyjaśnia, że w czasie modlitwy rozmawia z Bogiem.
 znajduje czas na modlitwę.
II. Wypełniamy przykazania 7 - 18
 wskazuje, jak w codziennym życiu wypełniać przykazanie miłości Boga.
 opowiada, w jakich sytuacjach wypełniamy pierwsze przykazanie.
 opowiada, w jakich sytuacjach wypełniamy drugie przykazanie
 opowiada, w jakich sytuacjach wypełniamy trzecie przykazanie.
 opowiada, w jakich sytuacjach wypełniamy przykazanie miłości bliźniego.
 opowiada, w jakich sytuacjach wypełniamy czwarte przykazanie.
 opowiada, w jakich sytuacjach wypełniamy piąte przykazanie.
 opowiada, w jakich sytuacjach wypełniamy szóste i dziewiąte przykazanie.
 opowiada, w jakich sytuacjach wypełniamy siódme i dziesiąte przykazanie.
 opowiada, w jakich sytuacjach wypełniamy ósme przykazanie.
 nazywa grzechy, którymi łamiemy przykazania kościelne (potrafi je wymienić).
III. Witamy i przepraszamy Pana Jezusa 19 - 29
22
Uczeń:
 przyjmuje zaproszenie Jezusa i uczestniczy w Eucharystii.
 wymienia elementy obrzędów wstępnych Mszy Świętej.
 aktywnie uczestniczy w obrzędach wstępnych Mszy Świętej.
 potrafi zrobić rachunek sumienia.
 odróżnia żal doskonały od niedoskonałego w swoim życiu.
 uzasadnia konieczność pracy nad sobą, aby upodabniać się do Chrystusa.
 zachowuje się w odpowiedni sposób w czasie sakramentu pokuty i pojednania.
IV. Słuchamy Pana Jezusa 30 - 35
Uczeń:
 Uczeń wyjaśnia znaczenie postaw, jakie przyjmujemy w tej części Mszy Świętej.
 Uczeń opowiada przypowieść o domu na skale.
 Uczeń wyjaśnia znaczenie gestów, pozdrowień i wezwań występujących w tej części
Mszy Świętej.
 Uczeń wymienia tytuły czasopism katolickich.
 Uczeń wyznaje wiarę w Boga.
 Uczeń w modlitwie wiernych powierza Bogu siebie i innych.
V. Uczestniczymy w ofiarowaniu i przeistoczeniu 36 - 40
Uczeń:
 uczestniczy w niedzielnej Mszy Świętej.
 wyjaśnia, co znaczą pojęcia: ofiara krwawa, ofiara bezkrwawa.
 podaje przykłady darów przynoszonych do ołtarza.
 wyjaśnia, że Eucharystia uczy nas ofiarowania, jedności, miłości, wdzięczności.
VI. Ucztujemy z Panem Jezusem 41 - 45
Uczeń:
 wylicza prośby zawarte w modlitwie Ojcze nasz.
 wie, że poprzez przykład swojego życia może przekazywać ludziom pokój.
 wyjaśnia słowa: „Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie”.
VII. Przyjmujemy błogosławieństwo 46 - 50
Uczeń:
 podaje przykłady błogosławieństw, których udzielał Jezus.
 wyjaśnia znaczenie gestów występujących w obrzędach zakończenia Mszy Świętej.
 wyjaśnia, czym zajmują się grupy parafialne działające w jego parafii.
VIII. Katechezy dodatkowe 51 - 69
Uczeń:
 wymienia ważniejsze uroczystości roku liturgicznego.
 wyjaśnia pojęcie „apostoł”.
 wyjaśnia, w czym może naśladować poznanych świętych.
 wie, że Maryja najpełniej realizuje Boży plan.
 uzasadnia, na czym polega chrześcijańskie przygotowanie na spotkanie z Panem Jezusem
w czasie Bożego Narodzenia i przy końcu czasów.
 opowiada o ofiarowaniu Pana Jezusa w świątyni.
 wyjaśnia, czym są rekolekcje.
23




wymienia najważniejsze obietnice Jezusa Miłosiernego.
uzasadnia, dlaczego kardynał Wyszyński nazywany jest Prymasem Tysiąclecia.
rozumie, że odprawienie pierwszych piątków miesiąca pomoże – dzięki systematycznej
spowiedzi – żyć w stanie łaski uświęcającej.
wymienia treść objawień fatimskich dotyczących nabożeństwa do Niepokalanego Serca
Maryi.
Ocena celujący
spełnia wymagania na ocenę bardzo dobry i opanował wiadomości i umiejętności
przewidziane programem. ponadto:
- swoją wiedzą wykracza poza materiał programowy,
- wykonuje dodatkowe prace( gazetki, plakaty,)
- bierze udział w konkursach,
- zna modlitwy nie umieszczone w programie.
Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów:
7. wypowiedzi ustne,
8. zadania domowe,
9. ćwiczenia wykonywane w czasie lekcji.
24
Wymagania edukacyjne z religii w klasie czwartej – ocena roczna
Szkoła Podstawowa w Zawadce 2016/2017
Ocena dopuszczający
IV. Uczę się kochać Pana Boga i ludzi 35 - 45
Uczeń:
• Wyjaśnia, czego dotyczą trzy pierwsze przykazania Boże i identyfikuje je z przykazaniem miłości Boga.
• Wymienia przykazania Boże (IV–X) i identyfikuje je z przykazaniem miłości bliźniego.
• Podaje miejsce Wielkiego Postu w roku liturgicznym.
• Wyjaśnia znaczenie słów: post, modlitwa, jałmużna.
• Wymienia warunki dobrej spowiedzi.
• Określa na czym polega pełne i aktywne uczestnictwo w Eucharystii.
• Wskazuje na oddanie życia za kogoś jako wyraz największej miłości.
• Uzasadnia, jaka siła dla życia chrześcijanina płynie ze Zmartwychwstania Chrystusa.
• Wskazuje na obecność Zmartwychwstałego w Słowie Bożym i Eucharystii.
• Wyjaśnia, w czym przejawia się miłosierdzie Boga wobec ludzi.
• Podaje konkretne czyny miłości wobec bliźniego.
• Określa wartość praktyk religijnych w domowym Kościele.
• Wyjaśnia, że Pan Jezus należał do narodu żydowskiego, kochał swoją doczesną Ojczyznę, zachowywał
tradycje i zwyczaje ojczyste.
V. Z Jezusem Chrystusem jestem w drodze do Boga Ojca 46 - 57
Uczeń:
• Ukazuje wartość modlitwy: przed wyjściem z domu, powierzenia się opiece Anioła Stróża, Matki Bożej, św.
Józefa.
• Opowiada perykopę o rozmowie Nikodema z Jezusem.
• Opowiada historię związaną z zamachem na bł. Jana Pawła II.
• Podaje przykład prześladowania Kościoła we współczesnym świecie.
• Przedstawia perykopę o miłosiernym Samarytaninie.
• Wskazuje i stosuje różne formy wdzięczności.
• Wyjaśnia treść pieśni „Dziękujemy Ci, Ojcze nasz…” oraz piosenki „Tyle dobrego zawdzięczam Tobie,
Panie”.
• Wyjaśnia treść piosenki „Pan jest Pasterzem moim”.
• Wskazuje na potrzebę modlitwy i słuchania nauki Pana Jezusa.
• Interpretuje opis powołania pierwszych apostołów.
• Ukazuje potrzebę powierzania swojego życia Panu Jezusowi na modlitwie.
• Wskazuje na spowiedź jako wyraz zaufania Chrystusowi.
• Definiuje, czym jest posłuszeństwo.
• Wyjaśnia, dlaczego słowo Boże i Eucharystia są źródłem siły w chrześcijańskim przeżywaniu swojego życia.
• Wyjaśnia, czym są modlitwa i sakramenty święte.
• Uzasadnia, że w sakramentach świętych spotyka się z miłującym Jezusem.
• Wyjaśnia prawdę, że Jezus jest Drogą i Prawdą, i Życiem oraz najlepszym Przyjacielem, który pragnie być z
nami na ścieżkach życia.
Ocena dostateczny
spełnia wymagania na ocenę dopuszczający, potrafi przy pomocy nauczyciela przekazać
poznane prawdy wiary, opanował wiadomości i umiejętności przewidziane programem.
Ponadto uczeń:
IV. Uczę się kochać Pana Boga i ludzi 35 - 45
Uczeń:
• Wymienia grzechy przeciwko trzem pierwszym przykazaniom Bożym.
• Wyjaśnia, dlaczego, wypełniając przykazania, okazuje posłuszeństwo Bogu i wypełnia Jego wolę.
• Określa, czym są rekolekcje wielkopostne.
• Wyjaśnia, że kapłani mają na ziemi władzę odpuszczania grzechów mocą Jezusa Chrystusa.
25
• Uzasadnia potrzebę uczestniczenia w każdej niedzielnej Mszy Świętej.
• Interpretuje Wielki Piątek jako dzień śmierci Jezusa Chrystusa, przez którą jesteśmy odkupieni.
• Uzasadnia potrzebę głoszenia Dobrej Nowiny o Zmartwychwstałym Chrystusie.
• Wymienia uczynki miłosierne co do duszy.
• Wymienia uczynki miłosierne co do ciała.
• Wyjaśnia, dlaczego rodzina jest miejscem wychowania i rozwoju relacji społecznych.
• Uzasadnia, dlaczego mamy kochać Ojczyznę.
V. Z Jezusem Chrystusem jestem w drodze do Boga Ojca 46 - 57
Uczeń:
• Wyjaśnia pojęcie „Opatrzność Boża”.
• Wyjaśnia sens częstego przystępowania do Komunii św.
• Opowiada fragment Dziejów Apostolskich o wyprowadzeniu Piotra z więzienia.
• Określa osoby, którym należy okazywać wdzięczność.
• Interpretuje perykopę o Panu Jezusie Dobrym Pasterzu.
• Podaje imiona pierwszych apostołów.
• Wskazuje na momenty z życia Jezusa, w których okazywał On posłuszeństwo Ojcu.
• Uzasadnia potrzebę słuchania słowa Bożego oraz częstego przyjmowania Eucharystii.
• Interpretuje scenę uzdrowienia nad sadzawką Betesda. (J 5, 1–18)
• Podaje treść trzeciego przykazania Bożego oraz pierwszego przykazania kościelnego
• Określa ważność modlitwy i sakramentów świętych jako praktyk wyrażających wiarę i ufność w obecność
Jezusa.
• Określa obowiązki ucznia Jezusowego.
Ocena dobry
spełnia wymagania na ocenę dostateczny, opanował wiadomości przewidziane programem.
Ponadto uczeń:
IV. Uczę się kochać Pana Boga i ludzi 35 - 45
Uczeń:
• Przedstawia przykłady zastosowania przykazań w codzienności.
• Określa, w czym realizuje się podobieństwo człowieka do Boga.
• Wyjaśnia rolę sakramentu pokuty w rozwoju życia duchowego.
• Wymienia skutki sakramentu pokuty.
• Wyjaśnia sens czynionego znaku Krzyża.
• Określa sposoby dawania świadectwa wiary o Zmartwychwstałym.
• Wyjaśnia, na czym polega postawa miłosierdzia wobec bliźnich na wzór miłosiernego Boga.
• Określa znaczenie słowa „błogosławieni”.
• Uzasadnia potrzebę naśladowania rodziców w rozwoju życia duchowego.
• Wskazuje motywy modlitwy za Ojczyznę.
V. Z Jezusem Chrystusem jestem w drodze do Boga Ojca 46 - 57
Uczeń:
• Opowiada perykopę o ucieczce św. Rodziny do Egiptu.
• Wyjaśnia, dlaczego należy przyjmować z wdzięcznością dar Komunii św.
• Ukazuje konieczność solidarności z prześladowanymi za wiarę i modlitwy za nich.
• Uzasadnia, dlaczego Pana Jezusa nazywamy Dobrym Pasterzem oraz dlaczego warto wybrać Go na swojego
Przewodnika.
• Wyjaśnia pochodzenie obrazu Pana Jezusa Miłosiernego.
• Wyjaśnia wartość posłuszeństwa na podstawie życia Maryi, Matki Jezusa.
• Wyjaśnia wartość kształtowania swojego życia przez słowo Boże.
• Wyjaśnia prawdę, że w życiu człowieka są problemy i trudności, w których pomocą i jedynym dobrym
ratunkiem jest Jezus.
• Podaje sposoby realizacji przesłania ewangelicznego (Łk 14, 16–23) oraz trzeciego przykazania Bożego i
pierwszego przykazania kościelnego w codzienności.
• Wyjaśnia sens modlitwy dla życia codziennego.
• Wyjaśnia, na czym polega obecność Pana Jezusa w drugim człowieku.
26
Ocena bardzo dobry
spełnia wymagania na ocenę dobry i opanował wiadomości i umiejętności przewidziane
programem. Ponadto uczeń:
IV. Uczę się kochać Pana Boga i ludzi 35 - 45
Uczeń:
• Wyjaśnia, na czym polega postawa odpowiedzi na Bożą miłość przez zachowanie przykazań.
• Wyjaśnia, że bez prawdziwej miłości bliźniego nie można kochać Boga.
• Wyjaśnia, że bez prawdziwej miłości siebie nie można kochać bliźniego.
• Uzasadnia potrzebę udziału w praktykach wielkopostnych.
• Uzasadnia potrzebę częstego korzystania z sakramentu pokuty.
• Argumentuje potrzebę modlitwy za kapłanów.
• Wyjaśnia potrzebę postawy szacunku i wdzięczności wobec Krzyża.
• Wyjaśnia sens częstego słuchania Słowa Bożego i uczestnictwa w Eucharystii.
• Podaje przykłady praktykowania uczynków miłości na co dzień.
• Wyjaśnia, co to jest „Caritas” i podaje zasady jej działania.
• Pokazuje, w jaki sposób okazywać wdzięczność wobec rodziców za przekazywaną wiarę.
• Określa, jakie podjąć działania, aby rozwijać miłość do Ojczyzny.
V. Z Jezusem Chrystusem jestem w drodze do Boga Ojca 46 - 57
Uczeń:
• Wskazuje modlitwy, w których prosimy Boga o opiekę.
• Wymienia postanowienia św. Dominika Savio.
• Wyjaśnia potrzebę zawierzenia Panu Bogu w trudnych sytuacjach życia.
• Wskazuje na Mszę Świętą i osobistą modlitwę jako okazje do szczególnej wdzięczności Panu Bogu i ludziom.
• Uzasadnia, dlaczego możemy zaufać Panu Jezusowi.
• Wyjaśnia sens okazywania posłuszeństwa Bogu i ludziom w życiu codziennym.
• W oparciu o naukę bł. Jana Pawła II wyjaśnia, czym jest brak uczestnictwa we Mszy św.
• Wskazuje na konieczność częstego przyjmowania sakramentów świętych i modlitwy, podkreśla znaczenie
sakramentu pokuty i Eucharystii.
• Wyjaśnia związek piękna przyrody ze Stwórcą.
Ocena celujący
spełnia wymagania na ocenę bardzo dobry i opanował wiadomości i umiejętności
przewidziane programem. ponadto:
- swoją wiedzą wykracza poza materiał programowy,
- wykonuje dodatkowe prace( gazetki, plakaty,)
- bierze udział w konkursach,
- zna modlitwy nie umieszczone w programie.
Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów:
1. wypowiedzi ustne,
2. zadania domowe,
3. ćwiczenia wykonywane w czasie lekcji.
Wymagania edukacyjne z religii w klasie czwartej – ocena śródroczna
Szkoła Podstawowa w Zawadce 2016/2017
Ocena dopuszczający
I. Żyję w przyjaźni z Jezusem 1 - 11
27
Uczeń:
• Wyjaśnia sens i wartość przyjaźni z Jezusem.
• Określa, czym jest przyjaźń.
• Wyjaśnia istotę koleżeństwa i przyjaźni.
• Wyjaśnia, czym jest spowiedź powszechna.
• Wyjaśnia, czym jest liturgia słowa.
• Wymienia dary przynoszone w procesji w czasie Eucharystii.
• Wyjaśnia, na czym polega pełny udział we Mszy Świętej.
• Wyjaśnia znaczenie słowa „błogosławić”.
• Wyjaśnia, że przez praktykowanie pierwszych piątków miesiąca wyraża swą miłość do
Jezusa.
• Definiuje pojęcie „wspólnota Kościoła”.
• Wskazuje najważniejsze wydarzenia roku liturgicznego.
II. Poznaję Boga 12 - 23
Uczeń:
• Definiuje, czym jest Objawienie Boże.
• Stwierdza, że Pismo Święte zawiera słowo Boga, że składa się ze Starego i Nowego
Testamentu.
• Wymienia wybrane księgi ze Starego Testamentu.
• Wymienia kilka ksiąg Nowego Testament oraz ich autorów.
• Wyjaśnia pojęcia „ewangelia”, „ewangeliści”.
• Podkreśla znaczenie Ducha Świętego w odczytywaniu Pisma Świętego.
• Określa, kim są aniołowie.
• Wskazuje Pana Boga jako Stworzyciela aniołów.
• Podaje księgę, w której znajduje się opis stworzenia świata.
• Na podstawie opisu biblijnego stwierdza, że Bóg stworzył człowieka „na swój obraz”.
• Wymienia imiona pierwszych rodziców.
• Wyjaśnia, co to jest Adwent i czym są roraty.
III. Pytam, w co wierzę 24 - 34
Uczeń:
• Wymienia podstawowe wydarzenia z życia Abrahama.
• Opowiada historię Mojżesza.
• Wyjaśnia misję Jana Chrzciciela oraz jego rolę w dziejach zbawienia.
• Przedstawia rolę św. Józefa w życiu Jezusa i Maryi.
• Omawia Boże Narodzenie jako tajemnicę ludzkiego narodzenia Jezusa w ubóstwie i
słabości.
• Wymienia przykłady postaw wdzięczności Bogu za przyjęte sakramenty.
• Wyjaśnia, że życie w przyjaźni z Chrystusem domaga się potrzeby poznawania Boga.
Ocena dostateczny
spełnia wymagania na ocenę dopuszczający, potrafi przy pomocy nauczyciela przekazać
poznane prawdy wiary, opanował wiadomości i umiejętności przewidziane programem.
Ponadto uczeń:
I. Żyję w przyjaźni z Jezusem 1 - 11
28
Uczeń:
• Wyjaśnia, że prawdziwa wspólnota opiera się na przykazaniu miłości Boga i bliźniego
• Definiuje, czym jest modlitwa.
• Podaje formułę spowiedzi powszechnej.
• Podaje układ liturgii słowa.
• Wyjaśnia symbolikę darów.
• Podaje słowa konsekracji.
• Określa, czym jest obrzęd Komunii Świętej.
• Podaje formułę błogosławieństwa mszalnego.
• Wymienia warunki dobrej spowiedzi.
• Wyjaśnia, co to znaczy być chrześcijaninem.
• Wyjaśnia, na czym polega wdzięczność Jezusowi za dzieło zbawienia.
II. Poznaję Boga 12 - 23
Uczeń:
• Podaje, gdzie możemy poznawać Boga: poprzez otaczający świat, w Kościele, w słowie
Bożym, w Jezusie Chrystusie.
• Wymienia Pana Boga jako autora Pisma Świętego.
• Określa treść Starego Testamentu jako wydarzenia od stworzenia świata do narodzin Jezusa.
• Podaje liczbę ksiąg Nowego Testamentu.
• Wymienia imiona czterech ewangelistów i skróty Ewangelii.
• Definiuje, czym są sigla.
• Wymienia podstawowe zadania aniołów: opieka nad ludźmi, prowadzenie ich do nieba.
• Wyjaśnia różnicę pomiędzy „twórcą” i „Stwórcą”.
• Wymienia: duszę, wolną wolę, zdolność myślenia i kochania jako przejawy podobieństwa
Bożego w człowieku.
• Wyjaśnia, co to jest Eden, kogo symbolizuje wąż.
• Wyjaśnia, na czym polega grzech pierworodny.
• Wyjaśnia rolę Matki Bożej w kontekście Adwentu.
III. Pytam, w co wierzę 24 - 34
Uczeń:
• Określa, czym jest wiara i zaufanie.
• Definiuje pojęcie świętości Boga
• Zna podstawowe wydarzenia z życia króla Dawida.
• Wymienia podstawowe wydarzenia z życia Salomona.
• Definiuje pojęcie sprawiedliwości.
• Wskazuje najważniejsze wydarzenia z życia św. Józefa, z podkreśleniem Bożej interwencji.
• Przedstawia podstawowe wydarzenia z życia św. Piotra, szczególnie drogę Jego wiary.
• Przedstawia podstawowe wydarzenia z życia św. Pawła.
• Definiuje pojęcie „liturgiczny okres Bożego Narodzenia”.
• Na przykładzie bł. ks. Jana Balickiego wyjaśnia rolę kapłana w procesie zbliżania człowieka
do sakramentów świętych.
• Wymienia przykłady odkrywania wiary (pogłębienia znajomości Chrystusa).
Ocena dobry
spełnia wymagania na ocenę dostateczny, opanował wiadomości przewidziane programem.
Ponadto uczeń:
I. Żyję w przyjaźni z Jezusem 1 - 11
29
Uczeń:
• Wyjaśnia, dlaczego przykazanie miłości jest fundamentem przyjaźni.
• Wymienia miejsca i formy modlitwy.
• Definiuje pojęcia: grzech śmiertelny (ciężki) i powszedni (lekki).
• Wyjaśnia, w jaki sposób Pan Bóg przemawia do człowieka.
• Wyjaśnia, na czym polega ofiarowanie się Panu Jezusowi w czasie Mszy Świętej.
• Wyjaśnia, dlaczego należy często przyjmować Komunię Świętą.
• Wskazuje przykłady świadczenia o Jezusie.
• Potrafi powiedzieć, jak uczestniczyć w pierwszych piątkach.
• Opowiada, w jaki sposób budować i umacniać wspólnotę Kościoła.
II. Poznaję Boga 12 - 23
Uczeń:
• Interpretuje słowa św. Hieronima: „Nieznajomość Pisma Świętego jest nieznajomością
Chrystusa”.
• Wskazuje kościół jako miejsce słuchania słów Pisma Świętego.
• Podaje kilka wydarzeń ze Starego Testamentu.
• Wskazuje w Piśmie Świętym księgi Nowego Testamentu.
• Wyjaśnia, dlaczego Ewangelie są radosną Nowiną o Jezusie.
• Znajduje zdanie we wskazanej przez katechetę księdze Pisma Świętego na podstawie sigli.
• Podaje znaczenie kilku skrótów biblijnych.
• Wyjaśnia symbolikę anioła na podstawie obrazów z podręcznika.
• Na podstawie Rdz 1, 1–25 przedstawia biblijny opis stworzenia.
• Opowiada biblijny opis stworzenia człowieka.
• Określa, co to jest „pierwsza Dobra Nowina”.
• Interpretuje biblijne wezwanie do „prostowania ścieżek” dla Pana.
III. Pytam, w co wierzę 24 - 34
Uczeń:
• Wskazuje na sens rozwoju wiary i zaufania względem Boga.
• Wyjaśnia, dlaczego spotkanie z Bogiem rodzi świętość.
• Wyjaśnia, że mądrość to Boży dar, a zarazem jeden z przymiotów Boga.
• Uzasadnia potrzebę kierowania się zasadami sprawiedliwości i odrzucania tego co
niesprawiedliwe.
• Określa, czym jest Boża Opatrzność i odkrywa jej przejawy w otaczającym świecie.
• Określa, czym jest wiara.
• Wyjaśnia jej znaczenie i wartość.
• Wyjaśnia, czym jest odwaga wiary i świadectwo o Jezusie.
• Wyjaśnia sens chrześcijańskiego przeżywania okresu liturgicznego Bożego Narodzenia.
• Podaje przykłady rozwijania i umacniania swojej wiary przez sakramenty święte.
• Wskazuje na powiązania między przyjaźnią z Chrystusem, poznawaniem Boga i
odkrywaniem własnej wiary (podaje konkretne przykłady tych powiązań).
Ocena bardzo dobry
spełnia wymagania na ocenę dobry i opanował wiadomości i umiejętności przewidziane
programem. Ponadto uczeń:
I. Żyję w przyjaźni z Jezusem 1 - 11
Uczeń:
30
• Wskazuje przykład konkretnego czynu miłości wobec bliźniego.
• Potrafi wymienić sposoby umacniania przyjaźni z Jezusem.
• Wyjaśnia, dlaczego konieczne jest pojednanie w sakramencie pokuty i pojednania oraz na
początku Mszy Świętej.
• Potrafi wskazać warunki dobrego słuchania słowa Bożego.
• Wskazuje na związek pomiędzy Ostatnią Wieczerzą a każdą Eucharystią.
• Określa, czym jest żywa obecność Pana Jezusa w Komunii Świętej.
• Podaje konkretne przykłady postawy miłości bliźniego.
• Wskazuje, jak z powagą przygotować się do sakramentu pokuty.
• Uzasadnia sens angażowania się w życie wspólnoty Kościoła.
II. Poznaję Boga 12 - 23
Uczeń:
• Wyjaśnia, w jaki sposób Bóg działa w Kościele i poprzez Kościół.
• Definiuje „natchnienie biblijne”.
• Wyjaśnia, dlaczego Biblia jest księgą o miłości Boga do człowieka.
• Pokazuje w Piśmie Świętym księgi Starego Testamentu.
• Wyjaśnia, na czym polega jedność Pisma Świętego.
• Podaje ogólną treść Dziejów Apostolskich, Listów oraz Apokalipsy.
• Określa, dlaczego należy czytać i poznawać Ewangelię.
• Wyjaśnia, dlaczego warto modlitwą rozpoczynać lekturę Biblii.
• Samodzielnie odnajduje w Piśmie Świętym tekst na podstawie sigli.
• Określa, w jakich sytuacjach człowiek współpracuje z Aniołem Stróżem.
• Formułuje prostą modlitwę wdzięczności za otaczający świat.
• Opowiada biblijny opis grzechu pierwszych rodziców.
• Wyjaśnia, co oznacza przedstawienie Maryi, depczącej głowę węża.
• Podaje przykłady postanowień adwentowych.
III. Pytam, w co wierzę 24 - 34
Uczeń:
• Uzasadnia potrzebę modlitwy o dar silnej wiary.
• Wyjaśnia znaczenie świętości i potrzebę jej rozwijania.
• Uzasadnia potrzebę kształtowania mądrości przez otwarcie się na dary Ducha Świętego.
• Przedstawia przykłady sprawiedliwości w codziennym życiu.
• Wskazuje na konieczność dziękczynienia za wiarę, podtrzymywania jej i pielęgnowania w
codziennym życiu.
• Podaje wartość przynależności do „drużyny” Jezusa.
• Interpretuje podstawowe zadania związane z osobistym przygotowaniem się do Bożego
Narodzenia.
Ocena celujący
spełnia wymagania na ocenę bardzo dobry i opanował wiadomości i umiejętności
przewidziane programem. ponadto:
- swoją wiedzą wykracza poza materiał programowy,
- wykonuje dodatkowe prace( gazetki, plakaty,)
- bierze udział w konkursach,
- zna modlitwy nie umieszczone w programie.
Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów:
31
1. wypowiedzi ustne,
2. zadania domowe,
3. ćwiczenia wykonywane w czasie lekcji.
Wymagania edukacyjne z religii w klasie piątej – ocena roczna
Szkoła Podstawowa w Zawadce 2016/2017
Ocena dopuszczający
IV. Bóg posyła Jezusa 32 - 41
Uczeń:
Opisuje całościową wizję panoramy Dziejów Zbawienia.
Dostrzega w Bożej Miłości zbawczy sens, łączący poszczególne wydarzenia.
Opisuje geograficzne ukształtowanie Palestyny w czasach Pana Jezusa.
Wyjaśnia, że Jezus Chrystus jest postacią historyczną.
Wyjaśnia, na czym polega oczekiwanie na powtórne przyjście Chrystusa.
Opowiada o życiu Świętej Rodziny w Nazarecie
Podaje biblijny opis Chrztu Jezusa w Jordanie.
Przedstawia biblijny opis Przemienienia Jezusa.
Wyjaśnia, kto jest założycielem królestwa Bożego.
Podaje cel przyjścia Pana Jezusa na ziemię.
V. Bóg naucza przez Jezusa 42 - 51
Uczeń:
Określa czym są przypowieści.
Wymienia sakramenty święte.
Wyjaśnia, czym jest słowo Boże w życiu chrześcijanina.
Uzasadnia ponadczasową wartość błogosławieństw.
Opowiada historię życia św. Franciszka.
Wskazuje, jak żyć Ewangelią we wspólnocie rodzinnej, kościelnej, szkolnej, narodowej.
VI. Bóg działa przez Jezusa 52 - 62
Uczeń:
Wyjaśnia, w jaki sposób może dziś spotykać się z Jezusem.
Uzasadnia i oddaje Jezusowi w czasie modlitwy konkretne, trudne sytuacje życiowe.
Opowiada treść ewangelicznego opisu rozmnożenia chleba.
Wymienia pięć warunków dobrej spowiedzi.
Wyjaśnia, na czym polega żal doskonały i niedoskonały.
Opowiada treść ewangelicznego opisu odpuszczenia grzechów i uzdrowienia paralityka.
Przedstawia wydarzenie uciszenia burzy na jeziorze.
Wymienia elementy zawierzenia w życiu s. Faustyny.
Przedstawia opowiadania o wskrzeszeniu Łazarza, młodzieńca z Nain i córki Jaira.
Wymienia formy pomocy zmarłym.
Opisuje, kiedy w sposób szczególny Kościół pamięta o zmarłych.
Przedstawia podstawowe wydarzenia męki, śmierci i zmartwychwstania Jezusa.
Podaje wybrane, najważniejsze wydarzenia Starego i Nowego Testamentu.
Ocena dostateczny
32
spełnia wymagania na ocenę dopuszczający, potrafi przy pomocy nauczyciela przekazać
poznane prawdy wiary, opanował wiadomości i umiejętności przewidziane programem.
Ponadto uczeń:
IV. Bóg posyła Jezusa 32 - 41
Uczeń:
Wskazuje Bożą obecność w ludzkiej historii.
Podaje treść obietnic mesjańskich, wyrażanych przez adwentowe antyfony.
Interpretuje, że obietnice mesjańskie służyły przygotowaniu Ludu Bożego na przyjście
Zbawiciela.
Wymienia główne regiony geograficzne Palestyny oraz krótko je charakteryzuje.
Wymienia źródła chrześcijańskie i pozachrześcijańskie na temat historyczności Jezusa.
Interpretuje, że Jezus jest prawdziwym Bogiem i człowiekiem.
Wskazuje na potrójne znaczenie Adwentu w życiu chrześcijanina (historyczne,
eschatologiczne i osobiste).
Wskazuje na Wcielenie jako potwierdzenie niezwykłej godności ludzkiego życia w
wymiarze cielesnym.
Odkrywa prawdę o misji Jana Chrzciciela, szczególnie wezwanie do pokuty i nawrócenia.
Charakteryzuje świadectwo wiary o Jezusie Chrystusie złożone przez Jana Chrzciciela.
Podaje przykłady posłuszeństwa i pokory Jezusa – sprawiedliwego Sługi, wypełniającego
posłannictwo Mesjasza.
Uzasadnia, że Jezus, umiłowany Syn, uczy nas całkowitego poddania się woli Ojca.
Interpretuje, że Jezus Chrystus przyjdzie powtórnie na końcu świata.
Wyjaśnia, na czym polega potrójna misji Jezusa: kapłańska, prorocka i królewska.
V. Bóg naucza przez Jezusa 42 - 51
Uczeń:
Wyjaśnia, że misją Jezusa było nauczanie o królestwie Bożym oraz wezwanie do
nawrócenia.
Wyjaśnia, że w przypowieściach przemawia Jezus, ucząc nas mądrego życia i poszukiwania
królestwa Bożego.
Uzasadnia wartość sakramentów.
Opisuje Słowo Boże jako drogowskaz.
Wyjaśnia, że poprzez modlitwę i dobre czyny utrwalamy poznane słowo Boże.
Wyjaśnia prawdę, że Bóg ciągle przemawia do człowieka (np. przez kapłanów, rodziców,
nauczycieli itp.), Jego słowo jest żywe i trwa.
Opiniuje okoliczności, w których Jezus wygłosił błogosławieństwa.
Opisuje osobę błogosławionego Bronisława Markiewicza.
Wyjaśnia na czym polegała jego działalność.
Wymienia osiem błogosławieństw.
Wyjaśnia sens ośmiu błogosławieństw.
Odróżnia to, czym żyje świat, od tego, co wskazuje Ewangelia.
VI. Bóg działa przez Jezusa 52 - 62
Uczeń:
Podaje biblijny opis spotkania Jezusa z Zacheuszem.
Podaje okoliczności ustanowienia Eucharystii.
Podaje słowa konsekracji.
33
Wyjaśnia określenie „głód życia wiecznego”.
Opowiada treść ewangelicznego opisu odpuszczenia grzechów kobiecie cudzołożnej.
Wyjaśnia chrześcijański sens cierpienia w życiu człowieka.
Wyjaśnia, że konieczna jest modlitwa o wiarę.
Wyjaśnia na czym polegało posłannictwo s. Faustyny.
Wskazuje na wiarę, jako konieczny warunek osiągnięcia zbawienia.
Wyjaśnia czym jest odpust.
Wymienia znaki liturgiczne związane ze świętowaniem tych wydarzeń (męki, śmierci i
zmartwychwstania Jezusa).
Podaje wypowiedzi Jezusa, które wskazują na Jego obietnicę powtórnego przyjścia w
chwale.
Wskazuje, że udział w liturgii Kościoła jest fundamentem do budowania królestwa Bożego i
okazywaniem gotowości na przyjście Jezusa w chwale.
Wymienia przykłady postaw wynikających z zaufania Bogu.
Ocena dobry
spełnia wymagania na ocenę dostateczny, opanował wiadomości przewidziane programem.
Ponadto uczeń:
IV. Bóg posyła Jezusa 32 - 41
Uczeń:
Wstępnie interpretuje dzieje, jako miejsca objawiania się Boga.
Uzasadnia wyjątkowy charakter Ziemi Świętej w zbawczej misji Pana Jezusa.
Uzasadnia, że Jezus istniał naprawdę.
Przedstawia w scence biblijnej perykopę o dziesięciu pannach oczekujących na oblubieńca.
Interpretuje fragmenty o życiu ukrytym Jezusa.
Wyjaśnia sens słów „Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata” w kontekście misji
Mesjasza.
Wyjaśnia sens poddania się woli Ojca w Modlitwie Pańskiej.
Definiuje pojęcie Paruzji.
Wymienia sposoby głoszenia nauki Jezusa w dzisiejszych czasach.
Odkrywa związek swojej misji z misją Jezusa.
V. Bóg naucza przez Jezusa 42 - 51
Uczeń:
Wskazuje na konieczność podjęcia próby przekazywania Ewangelii w codziennym życiu.
Uzasadnia, czym jest królestwo Boże.
Wskazuje na konieczność budowania bliskiej relacji z Jezusem poprzez przyjmowanie
sakramentów świętych.
Wskazuje, że słowo Boże usłyszane należy wprowadzać w życie, jako drogowskazy Boga.
Wskazuje, że chrześcijanin poprzez modlitwę i czyn kształtuje swój charakter.
Argumentuje potrzebę postawy aktywnego słuchania Boga.
Interpretuje błogosławieństwa ewangeliczne jako drogowskazy na drodze do świętości.
Interpretuje sposób realizacji błogosławieństw na przykładzie życia bł. Bronisława
Markiewicza.
Interpretuje osiem błogosławieństw w kontekście życia św. Franciszka.
Odkrywa potrzeby wymienionych wspólnot i chce angażować się w nie przez konkretne
czyny.
34
VI. Bóg działa przez Jezusa 52 - 62
Uczeń:
Wyjaśnia, dlaczego z Jezusem można łatwiej przezwyciężyć trudności.
Wykazuje związek rozmnożenia chleba z Eucharystią.
Uzasadnia konieczność uczestniczenia w Eucharystii.
Wykazuje związek pomiędzy bóstwem Jezusa a władzą odpuszczania grzechów.
Podaje biblijne podstawy sakramentu namaszczenia chorych.
Wskazuje na sposoby pomocy ludziom cierpiącym.
Uzasadnia, że wiara w Jezusa jest ratunkiem wśród życiowych burz.
Uzasadnia postawę zawierzenia w codziennym życiu.
Określa, czym jest chrześcijańska nadzieja na życie wieczne.
Uzasadnia potrzebę modlitwy za zmarłych.
Wyjaśnia zbawczy sens śmierci Jezusa.
Określa, jakie podjąć działania, by być gotowym na przyjście Jezusa w chwale.
Wyjaśnia znaczenie słów aklamacji po przeistoczeniu.
Wyjaśnia na przykładzie biblijnych postaci Boże działanie i Bożą obecność wśród swego
ludu.
Ocena bardzo dobry
spełnia wymagania na ocenę dobry i opanował wiadomości i umiejętności przewidziane
programem. Ponadto uczeń:
IV. Bóg posyła Jezusa 32 - 41
Uczeń:
Wyjaśnia różne sposoby objawiania się Bożej miłości w wydarzeniach historycznych oraz w
historii własnego życia.
Uzasadnia potrzebę odpowiedzialności za składane obietnice.
Wyjaśnia, skąd się wzięły nazwy biblijnych miejsc (np. Kalwarii) w różnych krajach świata,
m.in. w Polsce.
Wskazuje na potrzebę świadectwa o Jezusie na co dzień.
Uzasadnia konieczność troski o postawę oczekiwania na spotkanie z Jezusem.
Wyjaśnia potrzebę osobistego zaangażowania w budowę relacji rodzinnych.
Uzasadnia, że życie sakramentalne człowieka jest drogą jego przebóstwienia.
Wyjaśnia, dlaczego Jezus jest sprawiedliwym Sługą, umiłowanym Synem Ojca.
Interpretuje podstawowe zadania związane z posłuszeństwem Jezusowi.
Wskazuje, na sposoby rozwijania postawy służby na wzór Mesjasza – Sługi Bożego.
Uzasadnia konieczność systematycznego uczestniczenia w sakramentach świętych.
Określa i rozwija postawę głosiciela Jezusa i Jego misji na wzór Apostołów.
Uzasadnia potrzebę pełnienia funkcji związanych z liturgią słowa.
V. Bóg naucza przez Jezusa 42 - 51
Uczeń:
Argumentuje potrzebę radosnego głoszenia Dobrej Nowiny.
Wskazuje na potrzebę budowania królestwa Bożego w swoim życiu.
Argumentuje, że przez przyjmowanie sakramentów pogłębia wiarę oraz daje świadectwo o
Jezusie.
Uzasadnia konieczność pogłębiania znajomości słowa Bożego i dobrego jego odczytywania.
Uzasadnia potrzebę przyjmowania postawy życia słowem Bożym.
Uzasadnia dialog z Bogiem poprzez osobistą postawę wiary (przez słowo i czyn).
35
Zauważa potrzebę realizacji błogosławieństw w swoim środowisku jako pomoc potrzebną do
zbawienia.
Wskazuje na konieczność realizacji wskazań Jezusa w swoim życiu. Wyjaśnia, dlaczego
droga błogosławieństw jest drogą prowadzącą do szczęścia.
Wskazuje na konieczność naśladowania Chrystusa, aby osiągnąć pełnię szczęścia – życie
wieczne.
Uzasadnia zaangażowanie się w życie tych wspólnot przez konkretne czyny.
VI. Bóg działa przez Jezusa 52 - 62
Uczeń:
Wskazuje, w jaki sposób może zawierzyć swoje życie Jezusowi.
Wskazuje na rzeczywistą obecność Pana Jezusa pod postaciami chleba i wina.
Uzasadnia konieczność żalu za grzechy i postanowienia poprawy przy korzystaniu z
sakramentu pokuty.
Wskazuje na potrzebę regularnego korzystania z sakramentu pokuty i pojednania.
Wymienia skutki sakramentu namaszczenia chorych.
Wskazuje na znaczenie sakramentu namaszczenia chorych dla cierpiących.
Wykazuje pragnienie powierzenia się Jezusowi.
Wskazuje na konieczność korzystania ze źródeł Bożego Miłosierdzia.
Argumentuje potrzebę szerzenia kultu Miłosierdzia Bożego.
Wyjaśnia, dlaczego wiara jest warunkiem osiągnięcia życia wiecznego.
Wskazuje na konieczność szacunku wobec zmarłych.
Argumentuje rozwijanie postawy dbałości o groby bliskich zmarłych.
Wykazuje potrzebę i pragnienie udziału w Triduum Paschalnym.
Uzasadnia, że miłość wobec ludzi i wypełnianie obowiązków jest wyrazem gotowości na
spotkanie z Panem.
Wskazuje na wiarę jako konieczny warunek do spotkania z Bogiem.
Ocena celujący
spełnia wymagania na ocenę bardzo dobry i opanował wiadomości i umiejętności
przewidziane programem. ponadto:
- swoją wiedzą wykracza poza materiał programowy,
- wykonuje dodatkowe prace( gazetki, plakaty,)
- bierze udział w konkursach,
- zna modlitwy nie umieszczone w programie.
Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów:
10. wypowiedzi ustne,
11. zadania domowe,
12. ćwiczenia wykonywane w czasie lekcji.
Wymagania edukacyjne z religii w klasie piątej – ocena śródroczna
Szkoła Podstawowa w Zawadce 2016/2017
Ocena dopuszczający
36
I. Bóg kocha ludzi 1 - 11
Uczeń:
Tłumaczy, że w świecie jest wszystko, czego potrzebujemy do życia.
Podaje prawdę, że człowiek jest stworzony przez Pana Boga.
Podaje prawdę, że Bóg jest Stwórcą aniołów.
Wymienia imiona trzech Archaniołów.
Definiuje treść pojęcia „raj”.
Podkreśla zaznaczenie bliskości Pana Boga w relacji do człowieka.
Odkrywa zadania dla siebie w budowaniu własnego szczęścia.
Definiuje grzech pierworodny.
Wskazuje na konieczność Bożej pomocy w walce z grzechem.
Wyjaśnia, kim byli Kain i Abel.
Dostrzega i nazywa grzechy główne
Własnymi słowami opowiada historię budowy wieży Babel.
Wskazuje, co było przyczyną potopu oraz jakie były jego skutki.
Objaśnia pojęcie „przymierze”.
Własnymi słowami opowiada historię o potopie.
Stwierdza, że Bóg kocha każdego człowieka bez względu na jego grzech.
Opowiada o działaniu Boga w ludzkiej historii.
II. Bóg opiekuje się ludźmi 12 - 21
Uczeń:
Podaje treść obietnicy złożonej Abrahamowi przez Boga.
Opowiada scenę na górze Moria.
Opowiada wydarzenia z życia Jakuba.
Wymienia przynajmniej trzy imiona spośród imion dwunastu braci.
Podaje imiona postaci biblijnych doświadczających trudności.
Wskazuje na konieczność kształtowania postawy pomocy innym ludziom.
Interpretuje grzech jako niewolę człowieka.
Wskazuje na święta Zmartwychwstania Pańskiego jako na współczesną Paschę chrześcijan –
ostateczny cel człowieka.
Wyjaśnia, czym jest grzech pierworodny i jak zostaje zmazana z człowieka jego wina.
Opisuje, w jaki sposób Bóg troszczył się o Izraelitów podczas wędrówki do Ziemi
Obiecanej.
III. Bóg zawiera przymierze z ludźmi 22 - 31
Uczeń:
Wyjaśnia, co znaczy, że Bóg jest miłosierny i łaskawy.
Wymienia Boże przykazania.
Wyjaśnia, co to jest sumienie.
Wskazuje na prawdę o grzeszności i niewierności ludzi.
Pogłębia świadomość konieczności życia w łasce.
Uznaje, że jest człowiekiem grzesznym, potrzebującym Bożej pomocy.
Uzasadnia, dlaczego potrzebne było Nowe Przymierze.
Wyjaśnia, w jaki sposób Chrystus wypełnił Nowe Przykazanie.
Podaje przykazanie miłości.
Wyjaśnia, dlaczego Bóg wzywa człowieka do świętości.
37
Ocena dostateczny
spełnia wymagania na ocenę dopuszczający, potrafi przy pomocy nauczyciela przekazać
poznane prawdy wiary, opanował wiadomości i umiejętności przewidziane programem.
Ponadto uczeń:
I. Bóg kocha ludzi 1 - 11
Uczeń:
Opisuje biblijne stworzenia świata, wyjaśnia pojęcie „stwórca”.
Interpretuje podobieństwo człowieka do Stwórcy.
Podaje cechy aniołów, określa w czym są podobni, a czym różnią się od Boga i ludzi.
Interpretuje drugi opis stworzenia człowieka.
Podaje i interpretuje skutki grzechu pierworodnego.
Znajduje w Biblii perykopę grzechu pierworodnego.
Wskazuje, czym kierował się Kain, zabijając Abla.
Wylicza i wyjaśnia grzechy główne.
Wskazuje, na przyczynę konfliktów i nieporozumień między ludźmi.
Porównuje umowy między ludźmi do przymierza z Bogiem.
Definiuje pojęcie „protoewangelia”.
Podaje definicję i dokonuje podziału sakramentów.
II. Bóg opiekuje się ludźmi 12 - 21
Uczeń:
Wyjaśnia określenie „patriarcha”.
Wskazuje na ofiarę Abrahama, jako na największy dowód wierności Bogu.
Wyjaśnia, w jaki sposób Pan Bóg błogosławił Abrahamowi: potomek i z niego wielki naród,
bogactwo.
Opisuje, co oznacza „Izrael”.
Opowiada historię Józefa do czasu sprzedaży kupcom izmaelskim (Rdz 37).
Podaje przynajmniej dwa przykłady z życia Józefa świadczące o opiece Pana Boga.
Interpretuje trudności życia Abrahama, Jakuba, Józefa.
Opowiada o życiu rodzin izraelskich w niewoli egipskiej.
Wyjaśnia ważne wydarzenia związane z misją Mojżesza.
Na podstawie wiedzy z wcześniejszych jednostek podaje jako całość historię Narodu
Wybranego od powołania Mojżesza do Paschy.
Tłumaczy sens przejścia przez Morze Czerwone w kontekście wyjścia ku lepszemu życiu.
Wyjaśnia analogię między manną na pustyni a Eucharystią, wodą ze skały a łaską Bożą,
Ziemią Obiecaną a niebem.
III. Bóg zawiera przymierze z ludźmi 22 - 31
Uczeń:
Opisuje warunki Przymierza zawartego przez Boga z Narodem Wybranym.
Wyjaśnia, że wypełnianie przykazań jest wyrazem „przywiązania” do Boga.
Wyjaśnia, kiedy wiara jest żywa.
Wskazuje na sposoby formowania sumienia, aby było prawe i prawdziwe.
Wyjaśnia, na czym polega wierność Boga.
Wyjaśnia, że wąż miedziany zapowiada Chrystusa przybitego do Krzyża.
38
Opowiada o treściach Bożych obietnic dotyczących zbawienia człowieka.
Podaje treść Nowego Przykazania Miłości.
Wyjaśnia, jak praktykować to przykazanie (miłości) na co dzień.
Opisuje, co to znaczy być świętym.
Ocena dobry
spełnia wymagania na ocenę dostateczny, opanował wiadomości przewidziane programem.
Ponadto uczeń:
I. Bóg kocha ludzi 1 - 11
Uczeń:
Opowiada o św. Franciszku z Asyżu jako patronie ochrony przyrody.
Znajduje opis stworzenia człowieka w Biblii.
Wskazuje na postawę wdzięczności i zaufania wobec Anioła Stróża.
Uzasadnia konieczność modlitwy do aniołów.
Wymienia dary, jakie człowiek otrzymał od Pana Boga.
Podaje zadania i możliwości, jakie człowiek miał w Raju.
Uczeń wie również, że grzech nie zmienił nastawienia Pana Boga do ludzi.
Definiuje pojęcie „cnota” i dobiera cnoty przeciwstawne do grzechów głównych.
Wyjaśnia, na czym polega zadośćuczynienie Panu Bogu i bliźniemu.
Podaje przykłady zadośćuczynienia za popełnione grzechy.
Wyjaśnia, na czym polegało przymierze Boga z Noem.
Podaje przykłady troski o środowisko naturalne.
Interpretuje fragmenty Pisma Świętego mówiące o miłości Boga do człowieka.
Wskazuje na konieczność osobistego spotkania z Chrystusem w sakramentach.
II. Bóg opiekuje się ludźmi 12 - 21
Uczeń:
Wymienia imiona osób z najbliższej rodziny Abrahama.
Uzasadnia na przykładzie Abrahama sens swojego zawierzenia Panu Bogu w trudnościach.
Wyjaśnia, w jaki sposób dokonała się zamiana imienia na Jakub na Izrael.
Wskazuje na potomstwo jako wyraz Bożej miłości i błogosławieństwa
Opowiada historię Józefa w Egipcie.
Wyjaśnia związek między trudnościami, jakich doświadczamy w życiu, a Bożą opieką.
Wymienia nadzwyczajne działania Boga w dziejach Izraela.
Porównuje Paschę Izraelitów i chrześcijan.
Tłumaczy znaczenie Paschy w Starym Testamencie i Paschy Jezusa Chrystusa.
Interpretuje sakrament chrztu jako wyjście z niewoli grzechu na drogę prowadzącą do życia
z Bogiem tu, na ziemi i w wieczności.
Wskazuję na rolę Mojżesza w dziejach Izraela.
III. Bóg zawiera przymierze z ludźmi 22 - 31
Uczeń:
Identyfikuje Prawo Boże z Dekalogiem.
Wskazuje postawę pogłębiania znajomości Prawa Bożego.
Wskazuje, jak troszczyć się o więź z Bogiem.
Opowiada o postaciach odznaczających się żywą wiarą.
39
Wskazuje na konieczność oceny postępowania w świetle Dekalogu.
Opowiada o powodach niewierności ludzi wobec Przymierza z Bogiem.
Wskazuje na prawdę, że dobrowolna śmierć Chrystusa na Krzyżu ratuje nas od grzechu i
śmierci.
Wskazuje na Jezusowe znaki wierności Boga.
Określa sposoby naśladowania Chrystusa w wierności.
Określa własne sposoby realizacji Nowego Przykazania na co dzień.
Wymienia wspólnoty działające w jego parafii.
Wskazuje na konieczność identyfikowania się z Kościołem (powszechnym i lokalnym –
parafia).
Wskazuje, jak realizować wezwanie do świętości.
Ocena bardzo dobry
spełnia wymagania na ocenę dobry i opanował wiadomości i umiejętności przewidziane
programem. Ponadto uczeń:
I. Bóg kocha ludzi 1 - 11
Uczeń:
Uzasadnia postawę troski o świat i wdzięczności wobec Boga za dzieło stworzenia,
Wskazuje miejsce w Biblii, gdzie znajduje się opis stworzenia świata.
Uzasadnia potrzebę i możliwości własnego rozwoju.
Określa, na czym polega łączność i solidarność świata aniołów z ludźmi.
Uzasadnia potrzebę angażowania się człowieka w udoskonalanie świata.
Uzasadnia zbieżność między swoimi grzechami, a skażeniem ludzkiej natury przez grzech
pierworodny.
Uzasadnia potrzebę i sposoby pracy nad swoimi wadami przez kształtowanie w sobie cnót.
Wskazuje na przyczynę konfliktów z innymi ludźmi na przykładzie własnych doświadczeń.
Uzasadnia potrzebę przebaczenia oraz zadośćuczynienia za popełnione grzechy.
Uzasadnia potrzebę troski o środowisko naturalne.
Wyraża wdzięczność za dar chrztu.
Podkreśla ważność przymierza, które zawarł z nim Bóg na chrzcie świętym.
Wyjaśnia, w kim zrealizowała się zapowiedź Protoewangelii.
Wyraża wdzięczność wobec Stwórcy za Jego bezgraniczną miłość.
Uzasadnia potrzebę adoracji krzyża.
Uzasadnia potrzebę systematycznego korzystania z sakramentów.
II. Bóg opiekuje się ludźmi 12 - 21
Uczeń:
Wymienia konkretne sytuacje życiowe, które można uznać za Boże wezwanie skierowane do
niego.
Odkrywa związek między wyznawaną wiarą w Pana Boga, a Bożym błogosławieństwem w
codzienności.
Utożsamia Jakuba z Izraelem.
Wyjaśnia, w jaki sposób Pan Bóg odpowiada na zawierzenie się Mu przez Jakuba.
Uzasadnia potrzebę pokonywania kłótni i nieporozumień, zwłaszcza wobec rodzeństwa.
Wskazuje konkretne trudne sytuacje życiowe oraz uznaje potrzebę zawierzenia w nich siebie
Bogu.
Wskazuje na potrzebę zaufania i zawierzenia Bogu.
40
Interpretuje w świetle Biblii postawę Mojżesza wobec Boga i ludzi.
Wyjaśnia, czym były plagi i jaka była ich rola.
Interpretuje całość historii Izraela, w której zauważa najistotniejszy jej moment – przejście z
niewoli ku wolności.
Wskazuje analogię pomiędzy przejściem przez Morze Czerwone a sakramentem chrztu św.
Wskazuje na potrzebą korzystania z nadprzyrodzonych środków na drodze do nieba.
III. Bóg zawiera przymierze z ludźmi 22 - 31
Uczeń:
Uzasadnia postawę odpowiedzialności za Przymierze zawarte z nim przez Boga na chrzcie
świętym.
Uzasadnia i przyjmuje postawę troski o świadomość Bożej obecności.
Wskazuje na konieczność powiązania wiary z miłością.
Uzasadnia potrzebę formacji sumienia do zachowania Przymierza z Bogiem.
Uzasadnia konieczność postawy wierności złożonym obietnicom.
Uzasadnia przyjęcie postawy wdzięczności za odkupieńczą ofiarę Chrystusa.
Uzasadnia potrzebę troski o postawę oddawania Bogu czci w Duchu i prawdzie.
Uzasadnia potrzebę troski o postawę ofiarności.
Tłumaczy, dlaczego należy się włączyć się w budowania jedności wspólnoty Kościoła.
Uzasadnia postawę troski o otwartość na Ducha Świętego.
Ocena celujący
spełnia wymagania na ocenę bardzo dobry i opanował wiadomości i umiejętności
przewidziane programem. ponadto:
- swoją wiedzą wykracza poza materiał programowy,
- wykonuje dodatkowe prace( gazetki, plakaty,)
- bierze udział w konkursach,
- zna modlitwy nie umieszczone w programie.
Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów:
13. wypowiedzi ustne,
14. zadania domowe,
15. ćwiczenia wykonywane w czasie lekcji.
Wymagania edukacyjne z religii w klasie szóstej – ocena roczna
Szkoła Podstawowa w Zawadce 2016/2017
Ocena dopuszczający
IV. Jesteśmy włączeni w dziedzictwo Kościoła 37 - 49
Uczeń:
 Wskazuje, w jaki sposób może dziś głosić Jezusa w swoim środowisku.
 Podaje datę chrztu Polski.
 Wskazuje, w jaki sposób może stać się apostołem dla innych.
 Wskazuje, w jaki sposób może dalej uczestniczyć w szerzeniu wiary.
 Wskazuje na potrzebę i sposoby współtworzenia i ochrony kultury chrześcijańskiej.
 Wymienia ważniejsze wydarzenia historyczne, w których Maryja odegrała doniosłą rolę.
41
 Opisuje i wyjaśnia przejawy kultu Maryjnego w Kościele.
 Wymienia zagrożenia narodowe.
 Dostrzega zagrożenia duchowe i moralne.
 Wskazuje na właściwą hierarchię wartości.
 Wskazuje na konieczność rozwoju swojej wiary.
 Wskazuje perykopy biblijne, w których ukazany jest ścisły związek wartości takich jak
honor i ojczyzna z wiarą.
 Podaje konkretne przykłady świadczenia o Bogu w swoim środowisku.
 Uświadamia sobie działanie Opatrzności Bożej w życiu tych, którzy nie liczą na własne
siły, ale do końca potrafią zaufać Bogu.
 Wyjaśnia znaczenie używania podczas liturgii i w życiu codziennym wody święconej.
 Odkrywa obecność Chrystusa w dziejach człowieka, narodu, świata.
 Rozumie, że człowiek wierzący jest wezwany w Chrystusie do przemiany świata.
 Interpretuje, że przyjęcie Chrystusa dokonuje się nie tylko przez deklarację, ale przez
konsekwencję życia wiarą.
V. Święci Kościoła uczą nas wiary 50 - 63
Uczeń:
 Wyjaśnia pojęcie „świętość”.
 Wymienia synonimy słowa „święty”.
 Wyjaśnia pojęcia: męczennik, świadek – świadectwo, męstwo, bohater.
 Wskazuje na konieczność kształtowania postawy wrażliwości na los krzywdzonych i
słabszych.
 Podaje sposoby wypełniania woli Bożej.
 Dostrzega potrzebę zaangażowania się w pomoc ludziom ubogim.
 Kształtuje serce na wzór Serca Jezusa.
 Wskazuje wartości, dla których warto żyć.
 Kieruje się w życiu wartościami.
 Wyjaśnia pojęcie „prześladowanie chrześcijan”.
 Wyjaśnia, kim jest apostoł i czyją naukę głosi.
 Uzasadnia, dlaczego warto być posłusznym.
 Dostrzega potrzebę zmieniania świata dokoła siebie.
 Pokazuje znaczenie dobra w codziennym życiu.
Ocena dostateczny
spełnia wymagania na ocenę dopuszczający, potrafi przy pomocy nauczyciela przekazać
poznane prawdy wiary, opanował wiadomości i umiejętności przewidziane programem.
Ponadto uczeń:
IV. Jesteśmy włączeni w dziedzictwo Kościoła 37 - 49
Uczeń:
 Wyjaśnia, w jaki sposób rozprzestrzeniało się chrześcijaństwo w Europie.
 Wyjaśnia znaczenie chrztu dla narodu polskiego.
 Wyjaśnia, w jaki sposób ofiara życia św. Wojciecha przyczyniła się do rozwoju wiary
innych ludzi.
 Definiuje pojęcie kultury chrześcijańskiej.
 Tłumaczy, dlaczego Maryję nazywamy Królową Polski.
42
 Dostrzega potrzebę świadectwa wiary w swoim środowisku.
 Wylicza wydarzenia, w których widać silny związek wiary z dziejami Polski.
 Uzasadnia postawę świadczenia o Bogu w dzisiejszej rzeczywistości.
 Dostrzega w trudnych dziejach Kościoła w powojennej Polsce działanie Opatrzności Bożej.
 Wymienia tradycyjne błogosławieństwa związane z rokiem liturgicznym i kultem świętych.
V. Święci Kościoła uczą nas wiary 50 - 63
Uczeń:
 Interpretuje prawdę wiary o świętych obcowaniu.
 Opisuje życie i działalność św. Szczepana.
 Podkreśla odwagę w obronie pokrzywdzonych.
 Wskazuje na konieczność kształtowania posłuszeństwa wobec woli Bożej.
 Interpretuje, że dzięki łasce Bożej każdego człowieka stać na realizację trudnych wyzwań.
 Opowiada Ewangelię o bogatym młodzieńcu.
 Wymienia sposoby kształtowania serca.
 Uzasadnia, że w życiu chrześcijanina Bóg powinien zajmować najważniejsze miejsce.
 Wskazuje postawy wobec trudności na drodze wiary.
 Wskazuje na sposoby przyznawania się do Chrystusa.
 Uzasadnia konieczność uczenia się i zdobywania mądrości.
 Wskazuje dostępne mu współczesne sposoby i środki głoszenia Ewangelii.
 Wymienia, na czym polega posłuszeństwo Bogu w codziennym życiu. Wyjaśnia, że
przemianę świata należy zacząć od siebie.
 Interpretuje, że chrześcijanin na zło odpowiada dobrem.
 Wskazuje na źródło prawdziwej nauki Kościoła i rozumie konieczność jej głoszenia.
Ocena dobry
spełnia wymagania na ocenę dostateczny, opanował wiadomości przewidziane programem.
Ponadto uczeń:
IV. Jesteśmy włączeni w dziedzictwo Kościoła 37 - 49
Uczeń:
 Podaje daty i okoliczności przyjęcia chrztu w państwach Europy.
 Wskazuje, w jaki sposób może rozwijać w sobie łaskę chrztu.
 Wyjaśnia znaczenie ofiary św. Wojciecha dla rozwoju chrześcijaństwa.
 Wyjaśnia, w jaki sposób chrześcijaństwo rozszerzało się na ziemiach polskich.
 Wskazuje na przejawy kultury chrześcijańskiej w Europie, Polsce i swojej miejscowości.
 Wskazuje na dwie postacie – wzory patriotyzmu i duchowości Maryjnej – św. Jana Pawła II
i Stefana Kardynała Wyszyńskiego.
 Uświadamia sobie, że różaniec był i jest siłą narodu polskiego.
 Podaje słowa Jezusa, który wysyła nas, aby dzielić się swoją wiarą.
 Tłumaczy pojęcia honor i patriota.
 Dostrzega związek wiary i Kościoła z historią Polski.
 Wskazuje na męczenników żyjących Wymienia najważniejsze postacie i wydarzenia
związane z najnowszą historią Kościoła w Polsce w różnych epokach historii Polski.
 Zna pojęcie „sakramentalia”.
 Wyjaśnia, na czym polega odnalezienie się człowieka w świecie Boga.
V. Święci Kościoła uczą nas wiary 50 - 63
43
Uczeń:
 Wykazuje różnicę między błogosławionym a świętym.
 Uzasadnia, że należy przebaczyć tym, którzy go skrzywdzili.
 Opowiada perykopę o cudzołożnej kobiecie.
 Opowiada o życiu i dziele św. Juana Diego.
 Opisuje życie i działalność św. Brata Alberta.
 Podaje najważniejsze fakty z życia św. Józefa Sebastiana Pelczara.
 Opowiada o życiu Karoliny Kózkówny.
 Opowiada życiorys bł. José Sáncheza del Río.
 Wymienia etapy drogi, na której św. Edyta Stein odkrywała Boga.
 Opowiada o życiu o. Maksymiliana.
 Opowiada historię życia o. Pio.
 Opisuje najważniejsze fakty z życia Matki Teresy z Kalkuty.
 Opowiada o życiu bł. ks. Jerzego.
 Opowiada o życiu św. Jana z Dukli.
Ocena bardzo dobry
spełnia wymagania na ocenę dobry i opanował wiadomości i umiejętności przewidziane
programem. Ponadto uczeń:
IV. Jesteśmy włączeni w dziedzictwo Kościoła 37 - 49
Uczeń:
 Opisuje postaci i najważniejsze fakty z życiorysu świętych, którzy krzewili Ewangelię w
Europie.
 Wyjaśnia religijne, polityczne i społeczne skutki chrztu naszego narodu.
 Opowiada życiorys św. Wojciecha.
 Wyjaśnia, dlaczego szkolnictwo i życie zakonne są przejawami rozwoju chrześcijaństwa.
 Dostrzega związek wiary i kultury.
 Uzasadnia związek sztuki religijnej z liturgią.
 Wymienia i omawia postacie zasłużone dla polskiego Kościoła, będące świadectwami
wiernej i ofiarnej służby Bogu i Ojczyźnie.
 Opowiada jedno z polskich objawień Maryjnych (w Gietrzwałdzie).
 Określa, czym jest wiara i jakie są jej wymagania.
 Wskazuje na potrzebę i sposoby kształtowania postawy patriotycznej we współczesnym
świecie.
 Dostrzega ponadczasową wartość wierności Bogu w każdej sytuacji, bez względu na
wielkość poniesionej ofiary.
 Opowiada o najważniejszych wydarzeniach z powojennej historii Kościoła w Polsce.
 Wskazuje na konieczność kształtowania świadomości znaczenia praktykowania
tradycyjnych obrzędów i ich wpływu na wzrost wiary w konkretnym środowisku.
V. Święci Kościoła uczą nas wiary 50 - 63
Uczeń:
 Wskazuje na sposób stawania się świętym.
 Wyjaśnia wpływ świętych na nasze życie.
 Wskazuje podobieństwo św. Szczepana do Chrystusa.
 Interpretuje, że przez przebaczenie upodabnia się do Chrystusa.
 Opisuje życie i męczeństwo św. Stanisława.
44
 Wskazuje na sposoby ewangelizacji na odkrytym Nowym Kontynencie.
 Wyjaśnia, że katolicka Hiszpania w przeciwieństwie do Anglii, zachowała rdzenną ludność
na odkrywanych przez siebie terenach.
 Wskazuje na różnice między bogatym młodzieńcem a św. Bratem Albertem.
 Wymienia wskazania św. bpa Pelczara, pomocne w formowaniu serca.
 Opisuje sytuację społeczną w Meksyku na początku XX wieku.
 Wyjaśnia, że dogłębne poznawanie tajemnic świata prowadzi do odkrycia obecności dobrego Boga.
 Interpretuje, na czym polegało apostolstwo w życiu św. o. Maksymiliana.
 Wymienia fakty z życia św. o. Maksymiliana świadczące o posłuszeństwie Bogu.
 Opowiada, jak Teresa zmieniała świat.
 Wyjaśnia, dlaczego człowiek powinien zwyciężać zło dobrem.
 Wyjaśnia, na czym polegało głoszenie zdrowej nauki przez św. Jana z Dukli.
Ocena celujący
spełnia wymagania na ocenę bardzo dobry i opanował wiadomości i umiejętności
przewidziane programem. ponadto:
- swoją wiedzą wykracza poza materiał programowy,
- wykonuje dodatkowe prace( gazetki, plakaty,)
- bierze udział w konkursach,
- zna modlitwy nie umieszczone w programie.
Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów:
16. wypowiedzi ustne,
17. zadania domowe,
18. ćwiczenia wykonywane w czasie lekcji.
Wymagania edukacyjne z religii w klasie szóstej – ocena śródroczna
Szkoła Podstawowa w Zawadce 2016/2017
Ocena dopuszczający
I. Tajemnica Kościoła Chrystusowego 1 - 13
Uczeń:
 Wymienia znaki towarzyszące zesłaniu Ducha Świętego.
 Tłumaczy pojęcie „łamanie chleba”.
 Wyjaśnia, kim był św. Piotr.
 Wyjaśnia pojęcia: papież, kolegium biskupów, Stolica Apostolska.
 Przedstawia działalność misyjną Kościoła.
 Wskazuje na słowo Boże i sakramenty jako znaki obecności Boga we wspólnocie Kościoła.
 Wymienia biblijne obrazy Kościoła.
 Wskazuje środki w dążeniu do świętości.
 Wyjaśnia treść nakazu misyjnego Chrystusa.
 Wyjaśnia sens gestu umycia nóg Apostołom przez Jezusa.
 Wylicza dary Ducha Świętego i podaje ich znaczenie.
II. Siedem sakramentów Kościoła 14 - 25
45
Uczeń:
 Wymienia i opisuje siedem sakramentów świętych.
 Wyjaśnia skutki chrztu.
 Pogłębia świadomość konieczności życia w łasce i uczestnictwa w Eucharystii.
 Przyjmuje postawę wdzięczności za obecność Jezusa w Najświętszym Sakramencie.
 Uzasadnia, dlaczego tylko kapłani mogą odpuszczać grzechy.
 Uznaje wartość sakramentu dla starszych, chorych i cierpiących.
 Rozumie sens cierpienia w jedności z Chrystusem.
 Wskazuje na potrzebę modlitwy za kapłanów.
 Wskazuje na konieczność pielęgnowania postawy szacunku do kolegów/koleżanek jako
przyszłych mężów/żon.
 Wskazuje rolę, jaką odgrywają sakramenty w życiu Kościoła i człowieka.
III. Życie z Chrystusem we wspólnocie Kościoła 26 - 36
Uczeń:
 Opisuje, że Kościół jest wspólnotą wierzących w drodze do Boga.
 Interpretuje, że na drodze życiowych zadań nigdy nie jest sam.
 Wyjaśnia, że Kościół wypełnia naukę Chrystusa przez działalność charytatywną i misyjną.
 Wyjaśnia, że modlitwa we wspólnocie Kościoła jest pogłębieniem wspólnoty z Bogiem i
między sobą.
 Podejmuje w codziennym życiu modlitwę, która jest wyrazem więzi z Chrystusem.
 Stara się pamiętać w modlitwie osobistej i wspólnotowej o wszystkich braciach i siostrach.
 Wyjaśnia, że niedziela to dzień, w którym wspólnota Kościoła trwa na modlitwie.
 Wskazuje na znaczenie niedzieli.
 Wskazuje na źródło prawdziwej miłości człowieka.
 Wyjaśnia istotę miłości chrześcijańskiej jako podstawy pragnienia dobra drugiej osoby.
 Wskazuje na przykazania kościelne jako religijno-moralne zobowiązanie chrześcijan wobec
Boga i ludzi.
 Wyjaśnia znaczenie pojęcia „apostoł”.
Ocena dostateczny
spełnia wymagania na ocenę dopuszczający, potrafi przy pomocy nauczyciela przekazać
poznane prawdy wiary, opanował wiadomości i umiejętności przewidziane programem.
Ponadto uczeń:
I. Tajemnica Kościoła Chrystusowego 1 - 13
Uczeń:
 Podaje gdzie, kiedy i na kogo zstąpił Duch Święty.
 Interpretuje tekst: „Trwali oni w nauce Apostołów i we wspólnocie, w łamaniu chleba i w
modlitwach” (Dz 2,42).
 Podejmuje refleksję nad tym, że św. Piotr został wybrany do wyjątkowej misji.
 Wskazuje na zadania papieża, biskupów, kapłanów.
 Przedstawia najważniejsze wydarzenia z życia i działalności św. Pawła.
 Wskazuje szanse i zagrożenia działalności misyjnej w dzisiejszych czasach.
 Wyjaśnia znaczenie misji kapłańskiej, prorockiej i królewskiej.
 Podaje znaczenie biblijnych obrazów Kościoła.
 Wylicza znamiona jedności Kościoła.
46
 Wskazuje, na czym polega apostolskość Kościoła.
 Wyjaśnia cel powołania Apostołów.
 Wskazuje na biblijne źródła hierarchii w Kościele.
 Tłumaczy pojęcia, podaje źródło oraz rozróżnia dary Ducha Świętego od charyzmatów.
II. Siedem sakramentów Kościoła 14 - 25
Uczeń:
 Wyjaśnia, że życie Kościoła pochodzi od Boga.
 Wyjaśnia, jak Jezus działa w sakramentach.
 Wyjaśnia, że cnoty teologalne są darem Boga, który mamy pomnażać.
 Opisuje, jak brzmi formuła chrzcielna, co jest materią i kto może udzielać chrztu.
 Wskazuje na skutki sakramentu bierzmowania.
 Wyjaśnia, że w czasie Eucharystii wspólnota wierzących wzmacnia więzy Kościoła.
 Opisuje ustanowienie sakramentu pokuty.
 Opowiada tekst biblijny o powołaniu uczniów.
 Przyjmuje prawdę o potrzebie odpowiedzialnego przygotowania do małżeństwa.
 Wskazuje na potrzebę uwielbiania Boga.
 Przyjmuje postawę troski o życie sakramentalne.
 Odkrywa zamysł Boży w tajemnicy powołania i życia Kościoła Chrystusowego.
III. Życie z Chrystusem we wspólnocie Kościoła 26 - 36
Uczeń:
 Wskazuje na konieczność świadectwa o Jezusie w codziennym życiu.
 Wskazuje na różnorodność zadań we wspólnocie Kościoła wynikających ze stanu życia i
sytuacji.
 Opisuje tę działalność i uzasadnia, że jest ona obowiązkiem każdego chrześcijanina.
 Uzasadnia, dlaczego powinien modlić się za wszystkich ludzi i w każdej sprawie.
 Wymienia elementy świętowania niedzieli.
 Opisuje cechy chrześcijańskiej miłości.
 Interpretuje, że przykazania kościelne są ustanowione w trosce o życie wieczne wszystkich
wiernych.
Ocena dobry
spełnia wymagania na ocenę dostateczny, opanował wiadomości przewidziane programem.
Ponadto uczeń:
I. Tajemnica Kościoła Chrystusowego 1 - 13
Uczeń:
 Opowiada własnymi słowami o wydarzeniu zesłania Ducha Świętego
 Wymienia skutki zesłania Ducha Świętego.
 Opisuje własnymi słowami życie pierwszych wspólnot chrześcijan.
 Interpretuje fragmenty Pisma Świętego odnoszące się do misji św. Piotra.
 Wyjaśnia biblijne podstawy posługi kapłańskiej i prymatu papieża.
 Wyjaśnia, dlaczego św. Pawła nazywamy Apostołem Narodów.
 Określa formy zaangażowania w dzieło misyjne Kościoła.
 Wskazuje, że udział w liturgii Kościoła jest wyrazem realizacji potrójnej misji Jezusa.
 Wskazuje na różnorodne relacje Boga do swego ludu i wiernych do Pana.
47
 Wyjaśnia na przykładzie biblijnych obrazów Kościoła, że Chrystus jest zjednoczony ze
swoim Kościołem i troszczy się o każdego z jego członków.
 Wskazuje na zagrożenia jedności i rany jej zadane.
 Wyjaśnia, na czym polega świętość Kościoła.
 Wyjaśnia możliwość zbawienia niechrześcijan i ich przyporządkowanie do Kościoła.
 Ukazuje realizację potrójnej misji biskupów w Kościele.
 Wskazuje obowiązki prezbiterów.
 Wyjaśnia misję i posługę diakona w Kościele.
 Dostrzega różnicę pomiędzy charyzmatami zwyczajnymi i nadzwyczajnymi.
 Podaje przykłady i omawia znaczenie charyzmatów nadzwyczajnych.
 Wskazuje, na czym polegają charyzmaty zwyczajne i podaje ich przykłady.
II. Siedem sakramentów Kościoła 14 - 25
Uczeń:
 Wskazuje na konieczność kształtowania postawy otwartości na łaskę.
 Interpretuje, że przyjmowanie sakramentów jest wyrazem „przywiązania” do Boga.
 Wskazuje, że sakramenty dzielą się na: wtajemniczenia, uzdrowienia, posłania i komunii.
 Uzasadnia, dlaczego Kościół chrzci małe dzieci.
 Wyjaśnia, co jest materią, jak brzmi formuła, kto może udzielać bierzmowania.
 Opowiada, w jaki sposób jednoczymy się z Jezusem i braćmi.
 Wymienia warunki sakramentu pokuty.
 Opisuje liturgię sakramentu chorych.
 Podaje skutki święceń prezbiteratu.
 Opowiada, w jaki sposób zawiera się sakrament małżeństwa.
 Wyjaśnia, że sakramenty są wyjątkowymi miejscami działania łaski Bożej.
 Rozumie, że przez sprawowane w Kościele sakramenty Bóg przychodzi do człowieka z
darem świętości.
III. Życie z Chrystusem we wspólnocie Kościoła 26 - 36
Uczeń:
 Wskazuje na zadania, które wypływają z daru przyjęcia chrztu świętego.
 Wyjaśnia, że poprzez udział w liturgii i zjednoczenie z Jezusem w Eucharystii uczestniczy
we wspólnocie Kościoła.
 Wyjaśnia, że Bóg przez modlitwę i sakramenty uzdalnia do wykonywania powierzonych
obowiązków.
 Interpretuje, że pomoc duchowa i materialna jest wyrazem troski o potrzebujących
członków wspólnoty.
 Interpretuje prawdę, że miłość małżeńska jest szczególną relacją kobiety i mężczyzny,
uczestniczących z woli Bożej w przekazywaniu życia.
 Wyjaśnia przykazania kościelne.
 Wskazuje, w jaki sposób chrześcijanin włącza się w życie społeczne poprzez działalność
apostolską.
 Wyjaśnia, dlaczego modlitwa umacnia Kościół w jego przeobrażaniu świata.
 Wskazuje na formy możliwej współodpowiedzialności za wspólnotę parafialną.
Ocena bardzo dobry
48
spełnia wymagania na ocenę dobry i opanował wiadomości i umiejętności przewidziane
programem. Ponadto uczeń:
I. Tajemnica Kościoła Chrystusowego 1 - 13
Uczeń:
 Wskazuje na znaczenie Ducha Świętego w życiu współczesnych chrześcijan.
 Podejmuje refleksję nad misją Chrystusa, kontynuowaną przez Apostołów i następców.
 Dostrzega Boże działanie w tworzeniu struktury Kościoła.
 Podejmuje modlitwę za papieża, następcę św. Piotra.
 Dostrzega Boże działanie w tworzeniu struktury Kościoła.
 Podejmuje modlitwę za następców Apostołów: papieża, biskupów, kapłanów.
 Uzasadnia, że działalność ewangelizacyjna św. Pawła jest wzorem pilności w głoszeniu
męki i zmartwychwstania Chrystusa.
 Wykazuje pragnienie głoszenia Ewangelii na wzór św. Pawła.
 Wyjaśnia, dlaczego pragnie angażować się w działalność misyjną.
 Określa, jakie podjąć działania, by uczestniczyć w potrójnej misji Chrystusa.
 Uzasadnia, że modlitwa, głoszenie słowa Bożego oraz miłość Pana Boga i ludzi jest
wypełnieniem potrójnej misji Jezusa.
 Wskazuje na konieczność łączności z Chrystusem poprzez wspólnotę Kościoła.
 Wskazuje perykopy biblijne, w których Jezus modli się o jedność uczniów i wzywa ich do
doskonałości.
 Uzasadnia potrzebę ewangelizacji.
 Podaje sposoby ewangelizacji w świecie i własnym środowisku.
 Nazywa i określa zadania członków hierarchii w Kościele.
 Dostrzega potrzebę troski o papieża, biskupów, kapłanów i diakonów.
 Podaje sposoby troski o hierarchów Kościoła.
 Wskazuje na potrzebę i sposoby rozwijania charyzmatów oraz angażowania się dzięki nim
we wspólnotę Kościoła.
II. Siedem sakramentów Kościoła 14 - 25
Uczeń:
 Uzasadnia postawę wdzięczności za sakramenty.
 Interpretuje postawę odpowiedzialności za Kościół.
 Wskazuje, jak troszczyć się o więź z Bogiem.
 Opisuje i interpretuje każdą z cnót Boskich.
 Wskazuje na konieczność sakramentu chrztu do zbawienia.
 Wymienia dary Ducha Świętego.
 Wskazuje, co jest materią, a co formą, i kto jest szafarzem Eucharystii.
 Wyjaśnia warunki sakramentu pokuty.
 Wyjaśnia biblijne podstawy sakramentu chorych.
 Opisuje, w jaki sposób udzielany jest sakrament święceń.
 Interpretuje niektóre teksty biblijne mówiące o małżeństwie.
 Interpretuje, że jesteśmy zbawieni dzięki łasce Bożej.
 Wyjaśnia, że w Kościele Świętym Bóg „zapisał” swój plan zbawienia człowieka.
III. Życie z Chrystusem we wspólnocie Kościoła 26 - 36
Uczeń:
 Interpretuje znaczenie chrześcijańskiego świadectwa.
49
 Wskazuje na konieczność budowania małych wspólnot eklezjalnych.
 Wskazuje na sposoby docierania do innych ludzi poprzez uczynki miłosierne względem
ciała i duszy.
 Wymienia zadania, jakie powinien realizować w środowisku, w rodzinie, we wspólnocie
Kościoła.
 Wskazuje na różne formy pomocy bliźnim praktykowane w różnych środowiskach, a przede
wszystkim we wspólnocie Kościoła.
 Uzasadnia potrzebę przestrzegania przykazań kościelnych w codziennym życiu.
 Dostrzega kryteria oceny zaangażowania w życie parafii.
Ocena celujący
spełnia wymagania na ocenę bardzo dobry i opanował wiadomości i umiejętności
przewidziane programem. ponadto:
- swoją wiedzą wykracza poza materiał programowy,
- wykonuje dodatkowe prace( gazetki, plakaty,)
- bierze udział w konkursach,
- zna modlitwy nie umieszczone w programie.
Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów:
19. wypowiedzi ustne,
20. zadania domowe,
21. ćwiczenia wykonywane w czasie lekcji.
Download