17 - Przetargi

advertisement
Umowa ramowa na świadczenie usług transportowych
Umowa nr ………………………………zawarta w dniu ............... w ..............pomiędzy:
Pocztą Polską S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa,
wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st.
Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000334972, o
kapitale zakładowym w kwocie 774 140 000,00 zł w całości wpłaconym, o numerze NIP: 525-00073-13 oraz REGON: 010684960, w reprezentowaną przez:
1......................................................................................................................................
2......................................................................................................................................
zwaną dalej „Zamawiającym” lub „POL RD”
a
(w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do KRS)
................................................................................,
z
siedzibą
w...............................
przy
ulicy.............................., kod pocztowy.... -.........., wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego
Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy....................................................... Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:..............., kapitał zakładowy w wysokości
………… zł / kapitał zakładowy w wysokości ………… zł – wpłacony (dla spółek akcyjnych) Regon:
............, NIP: …………… zwanym w treści umowy „Wykonawcą”,
reprezentowanym przez:
1. ............................................................... -...............................
2. ............................................................... -...............................
(w przypadku przedsiębiorcy
o Działalności Gospodarczej)
wpisanego
do
Centralnej
Ewidencji
i
Informacji
(imię
i
nazwisko)..............................................................................
zamieszkałym/ą
w .................................. przy ulicy.............................., kod pocztowy ...-......, PESEL …………..,
prowadzącym/ą działalność gospodarczą pod firmą.................................................................
z siedzibą w.................................. przy ulicy .............................., kod pocztowy ...-......., wpisanym/ą
do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, Regon: ...................., NIP:
……………… zwanym/ą w treści umowy „Wykonawcą”,
(zapis opcjonalny jeżeli przedsiębiorca nie zawiera umowy samodzielnie, tylko działa przez
pełnomocnika)
Reprezentowanym/ą przez:……………………………………
1. ............................................................... -...............................
2. ............................................................... -...............................
o następującej treści:
Wykonawca oświadcza, że na dzień zawarcia niniejszej umowy nie uległy zmianie dane, które
miałyby wpływ na ważność umowy i są one zgodne z dokumentami przedstawionymi w toku
postępowania w trybie przetargu nieograniczonego, w wyniku którego doszło do zawarcia umowy.
W wyniku przeprowadzenia przez Zamawiającego postępowania w trybie przetargu
nieograniczonego na podstawie art. 39 w związku z art. 99 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku
1
Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 2164. ze zm.) została zawarta umowa
ramowa o następującej treści.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Charakter i przedmiot umowy ramowej
§1
Umowa ma charakter umowy ramowej w rozumieniu art. 99 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych.
Przedmiotem umowy jest określenie zasad i procedur udzielania zamówień publicznych,
zwanych dalej „Zamówieniami Realizacyjnymi” na usługi określone w § 1 umowy realizacyjnej
stanowiącej załącznik nr 1 do umowy ramowej, które mogą zostać udzielone w okresie
obowiązywania niniejszej umowy ramowej przez Zamawiającego Wykonawcy na podstawie
odpowiedniej umowy realizacyjnej.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do wskazania, iż jedno Zamówienie Realizacyjne obejmuje
jedną lub więcej usług w ramach danej części zamówienia, wskazanych w formularzu oferty
stanowiącym załącznik nr 3 do umowy ramowej.
Zamawiający zastrzega sobie prawo ustalenia, iż Zamówienie Realizacyjne będzie miało
charakter zadania cząstkowego tj. obejmującego jeden, kilka, kilkanaście lub kilkadziesiąt
kursów w ramach danej części zamówienia, wskazanej w formularzu oferty stanowiącym
załącznik nr 3 do umowy ramowej.
Umowa obowiązuje przez okres 48 miesięcy od daty jej zawarcia.
Po wygaśnięciu umowy w mocy pozostają te postanowienia, które ze swej istoty powinny
obowiązywać także po wygaśnięciu umowy, dotyczy to w szczególności rękojmi i gwarancji
jakości.
Umowa będzie realizowana w związku z potrzebami jednostki organizacyjnej Zamawiającego Pionu Operacji Logistycznych Regionu Dystrybucji w …………...………. Z siedzibą w
………….……… przy ul. ……….……………… .Osobą upoważnioną do kontaktów jest
………………………………. tel.:……….…….e-mail: ………………….….
Zasady udzielania zamówień realizacyjnych
§2
Zamawiający będzie udzielał Zamówień Realizacyjnych w związku z działalnością swojej
komórki organizacyjnej. Obszar realizacji usług, w tym miejsce podstawienia i zwolnienia
pojazdu będzie każdorazowo przekazywane Wykonawcy wraz z zaproszeniem do składania
ofert realizacyjnych.
Zamówienia Realizacyjne będą udzielane w miarę bieżących potrzeb Zamawiającego w oparciu
o umowy realizacyjne o treści zgodnej z załącznikiem nr 1.
Zamówienie Realizacyjne uważa się za udzielone w momencie zawarcia umowy realizacyjnej,
której przedmiotem jest realizacja przez Wykonawcę danego Zamówienia Realizacyjnego.
Przedmiotem jednej umowy realizacyjnej może być wykonywanie jednego lub więcej Zamówień
Realizacyjnych.
Umowy realizacyjne mogą być podpisywane wyłącznie przez osoby uprawnione do
reprezentowania Stron.
Zamówienia Realizacyjne będą udzielane przy zachowaniu procedur postępowania,
określonych w umowie, z zastosowaniem odpowiednio przepisu art. 101a. 1 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.
Wykonawca, który zawarł umowę ramową, pomimo otrzymania zaproszenia do składania
ofert/negocjacji, nie ma obowiązku każdorazowego uczestniczenia w postępowaniu
prowadzonym w celu udzielenia Zamówienia Realizacyjnego.
Wykonawcy przysługuje prawo swobodnego wyboru postępowania o udzielenie Zamówienia
Realizacyjnego na który zamierza złożyć ofertę.
Zamawiający nie jest zobowiązany do udzielania Zamówień Realizacyjnych wyłącznie
Wykonawcom, z którymi zawarte zostały umowy ramowe. Zamówienie Realizacyjne będące
2
przedmiotem niniejszej umowy może zostać udzielone w toku innego postępowania w ramach
procedur określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych.
1.
2.
3.
4.
5.
Procedura udzielania zamówień realizacyjnych
§ 31
Zamawiający wszczynając postępowanie w celu udzielenia Zamówienia Realizacyjnego będzie
zapraszał każdorazowo do składania ofert na wykonanie Zamówienia Realizacyjnego
wszystkich Wykonawców, z którymi Zamawiający zawarł umowę ramową. Wzór zaproszenia
stanowi załącznik nr 2.
Zaproszenie do składania ofert wysyłane będzie do Wykonawcy na numer faksu lub na adres email wskazany w formularzu oferty i będzie zawierało wszelkie informacje niezbędne do
złożenia oferty realizacyjnej m.in.:
1)
miejsce i termin składania oraz otwarcia ofert,
2)
czy i w jakiej wysokości należy wnieść wadium,
3)
czy i w jakiej wysokości należy wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy
realizacyjnej,
4)
termin związania Wykonawcy złożoną ofertą,
5)
termin wykonania umowy realizacyjnej i maksymalną liczbę usług, które winny zostać
wykonane zgodnie z umową realizacyjną,
6)
szczegółowe miejsce świadczenia usług świadczonych na podstawie umowy
realizacyjnej,
7)
opis Zamówienia Realizacyjnego.
Zmiana przez Wykonawcę danych wskazanych w formularzu oferty (m.in. adresu, numeru
telefonu i faksu, adresu e-mail), wymaga pod rygorem nieważności pisemnego zawiadomienia
Zamawiającego i nie wymaga zawarcia aneksu.
Wykonawca składając ofertę zobowiązany będzie złożyć ją, pod rygorem nieważności, w formie
pisemnej, na adres podany w zaproszeniu do składania ofert.
W postępowaniu o udzielenie Zamówienia Realizacyjnego, Wykonawca nie może złożyć oferty,
w której oferuje ceny jednostkowe netto wyższe oraz termin płatności krótszy niż określone w
umowie ramowej.
6. Ocena ofert w postępowaniu o udzielenie Zamówienia Realizacyjnego dokonywana będzie
w oparciu o dwa kryteria:
1) Kryterium „cena” (waga - 98%) - oferty uzyskają liczbę punktów liczoną wg wzoru:
gdzie:
Pc – ilość punktów dla badanej oferty w kryterium cena ;
Cmin – cena najniższa spośród ważnych ofert;
Cb – cena oferty badanej.
1
Paragraf zostanie usunięty w przypadku zawierania umowy ramowej z jednym Wykonawcą
3
2) Kryterium „termin płatności” (waga - 2%) - termin płatności w jakim wykonawca oczekiwać
będzie zapłaty za wystawione faktury, przy czym minimalny termin płatności jaki może
zaoferować wykonawca to 21 dni, natomiast maksymalny 30 dni.
Oferty uzyskają ilość punktów zgodnie z poniższym wzorem
gdzie:
Pt – ilość punktów dla badanej oferty w kryterium termin płatności;
Tb – Termin płatności badanej oferty
9 – różnica pomiędzy maksymalnym a minimalnym terminem płatności.
3) Oferta która otrzyma największą sumę punktów z kryterium „cena” i „termin płatności”
spośród ofert ważnych zostanie uznana za najkorzystniejszą.
7. Po dokonaniu oceny ofert Zamawiający pocztą elektroniczną lub faksem poinformuje wszystkich
Wykonawców, którzy złożyli ofertę o wyniku prowadzonego postępowania.
8. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że została
złożona więcej niż jedna oferta, która uzyskała taką samą najwyższą liczbę punktów,
Zamawiający dokona wyboru oferty z najniższą ceną brutto, jeżeli zaś okaże się, że występują
dwie lub więcej ofert, które uzyskały tę samą najwyższą liczbę punktów oraz mają taką samą
cenę, wówczas Zamawiający wezwie tych Wykonawców, do złożenia ofert dodatkowych w
określonym przez Zamawiającego terminie. Wykonawcy składając oferty dodatkowe nie mogą
zaoferować cen brutto wyższych, ani terminów płatności krótszych niż zaoferowane pierwotnie.
Jeżeli złożone oferty dodatkowe uzyskają taką samą ilość punktów Zamawiający wybierze
ofertę z najniższą ceną brutto, a jeżeli dwie lub więcej ofert będą miały taką samą najniższą
cenę brutto Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie Zamówienia Realizacyjnego.
9. Jeżeli w ramach danego Zamówienia Realizacyjnego wykonywana ma być więcej niż jedna
usługa wskazana w formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 3 do umowy ramowej nie będzie
można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że została złożona więcej niż
jedna oferta, która uzyskała taką samą najwyższą liczbę punktów, Zamawiający dokona wyboru
oferty z najniższą ceną brutto, jeżeli zaś okaże się, że występują dwie lub więcej ofert, które
uzyskały tę samą najwyższą liczbę punktów oraz mają taką samą cenę, wówczas Zamawiający
wezwie tych Wykonawców, do złożenia ofert dodatkowych w określonym przez Zamawiającego
terminie. Wykonawcy składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować wyższych cen
jednostkowych netto realizacji poszczególnych usług wchodzących w skład Zamówienia
Realizacyjnego oraz wyższych cen oferty brutto, ani terminów płatności krótszych niż
zaoferowane pierwotnie. Jeżeli złożone oferty dodatkowe uzyskają taką samą ilość punktów
Zamawiający wybierze ofertę z najniższą ceną brutto, a jeżeli dwie lub więcej ofert będzie miało
taką samą najniższą cenę brutto Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie
Zamówienia Realizacyjnego.
10. Po wniesieniu Zamawiającemu zabezpieczenia należytego wykonania umowy przez wybranego
Wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia realizacyjnego (o ile będzie ono
wymagane), Zamawiający prześle wybranemu Wykonawcy dwa egzemplarze podpisanej przez
siebie umowy realizacyjnej. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia Zamawiającemu
podpisanego przez siebie jednego egzemplarza umowy nie później niż w terminie 4 dni
roboczych od ich otrzymania. Strony umowy dopuszczają także zawarcie umowy realizacyjnej w
miejscu i terminie wspólnie uzgodnionym.
11. Jeżeli Wykonawca nie wniesie zabezpieczenia należytego wykonania umowy realizacyjnej (o ile
będzie ono wymagane) w terminie 7 dni kalendarzowych od przesłania w formie elektronicznej
lub za pomocą faksu informacji o wyborze jego oferty uznaje się, iż Wykonawca odmówił
zawarcia umowy realizacyjnej.
4
12. Jeżeli Wykonawca nie dostarczy w terminie wskazanym w ust. 10 podpisanego egzemplarza
umowy realizacyjnej, uznaje się, iż odmówił zawarcia umowy realizacyjnej.
13. W przypadku odmowy przez Wykonawcę zawarcia umowy realizacyjnej, zarówno wyraźnej jak i
dorozumianej zgodnie z ust. 11 i 12, Zamawiający ma prawo do wyboru Wykonawcy, który
złożył drugą w kolejności najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia
realizacyjnego.
14. Zamawiający dopuszcza możliwość zawarcia jednej umowy realizacyjnej, na wykonanie kilku
Zamówień Realizacyjnych udzielonych Wykonawcy.
15. Wybrany Wykonawca zobowiązany będzie świadczyć usługi objęte zamówieniem realizacyjnym,
zgodnie z wymogami określonymi w umowie ramowej i umowie realizacyjnej.
16. Umowa realizacyjna może być realizowana w całości lub części przez podwykonawców jedynie
w przypadku uzyskania przez Wykonawcę uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego
z zastrzeżeniem, że odpowiedzialność za realizację umowy realizacyjnej spoczywa na
Wykonawcy. Zamawiający nie będzie dokonywał żadnych rozliczeń z podwykonawcami.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
2
Procedura udzielania zamówień realizacyjnych
§ 32
Zamawiający wszczynając postępowanie w celu udzielenia Zamówienia Realizacyjnego będzie
każdorazowo zapraszał do wzięcia udziału w negocjacjach Wykonawcę, z którym zawarł umowę
ramową. Wzór zaproszenia do negocjacji stanowi załącznik nr 2.
Zaproszenie do negocjacji wysyłane będzie do Wykonawcy na numer faksu lub na adres e-mail
wskazany w formularzu oferty.
Zmiana przez Wykonawcę danych wskazanych w formularzu oferty (m.in. adresu, numeru
telefonu i faksu, adres, e-mail), wymaga pod rygorem nieważności pisemnego zawiadomienia
Zamawiającego i nie wymaga zawarcia aneksu.
W zaproszeniu do negocjacji Zamawiający każdorazowo określi informacje niezbędne do
udzielenia zamówienia realizacyjnego. W zaproszeniu do negocjacji Zamawiający określi
w szczególności:
1) miejsce i termin negocjacji,
2) szczegółowe miejsce świadczenia usług,
3) czy i w jakiej wysokości należy wnieść wadium,
4) czy i w jakiej wysokości należy wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy
realizacyjnej,
5) termin związania Wykonawcy złożoną ofertą,
6) termin wykonania umowy realizacyjnej i maksymalną liczbę usług, które winny zostać
wykonane zgodnie z umową realizacyjną,
7) szczegółowe miejsce świadczenia usług świadczonych na podstawie umowy
realizacyjnej,
8) opis Zamówienia Realizacyjnego.
Ustalenia Stron dokonane w wyniku negocjacji w zakresie dotyczącym postanowień umowy
realizacyjnej nie mogą być mniej korzystne dla Zamawiającego, niż określone w umowie
ramowej. W szczególności, Wykonawca nie może zaoferować cen jednostkowych netto
wyższych oraz terminu płatności krótszego niż określone w umowie ramowej.
Uzgodnione w trakcie negocjacji postanowienia umowy realizacyjnej są wiążące dla Stron,
z zastrzeżeniem ust. 7.
W sytuacji, gdy wynegocjowana kwota przekroczy kwotę zabezpieczoną przez Zamawiającego
na realizację danego Zamówienia Realizacyjnego, Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie
podpisania umowy realizacyjnej, a Wykonawca nie będzie wnosił żadnych roszczeń z tego
tytułu.
Po wniesieniu Zamawiającemu zabezpieczenia należytego wykonania umowy przez
Wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia realizacyjnego (o ile będzie ono
Paragraf zostanie usunięty w przypadku zawierania umowy ramowej z wieloma Wykonawcami
5
wymagane), Zamawiający prześle Wykonawcy 2 egzemplarze umowy realizacyjnej do
podpisania. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia Zamawiającemu podpisanego przez
siebie egzemplarza umowy nie później niż w terminie 4 dni roboczych od ich otrzymania. Strony
umowy dopuszczają także zawarcie umowy realizacyjnej w miejscu i terminie wspólnie
uzgodnionym.
9. Jeżeli Wykonawca nie wniesie zabezpieczenia należytego wykonania umowy realizacyjnej (o ile
będzie ono wymagane), w terminie uzgodnionym podczas negocjacji uznaje się, iż Wykonawca
odmówił zawarcia umowy realizacyjnej.
10. Jeżeli Wykonawca nie dostarczy w terminie wskazanym w ust. 8 podpisanych egzemplarzy
umowy realizacyjnej, uznaje się, iż Wykonawca odmówił zawarcia umowy realizacyjnej.
11. Umowy realizacyjne będą zawierane w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
12. Strony dopuszczają możliwość zawarcia jednej umowy realizacyjnej, której przedmiotem będzie
kilka zadań określonych w zaproszeniu do negocjacji.
13. Wykonawca zobowiązany będzie świadczyć usługi objęte zamówieniem realizacyjnym, zgodnie
z wymogami określonymi w umowie ramowej i umowie realizacyjnej.
14. Umowa realizacyjna może być realizowana w całości lub części przez podwykonawców jedynie
w przypadku uzyskania przez Wykonawcę uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego
z zastrzeżeniem, że odpowiedzialność za realizację umowy spoczywa na Wykonawcy.
Zamawiający nie będzie dokonywał żadnych rozliczeń z podwykonawcami.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Wartość umowy i ceny jednostkowe w umowie ramowej
§4
Strony ustalają, że dla umów realizacyjnych obowiązywać będą ceny jednostkowe netto nie
wyższe oraz termin płatności nie krótszy niż podane w formularzu oferty stanowiącym załącznik
nr 3 do umowy ramowej.
Maksymalna wartość umowy ramowej wynosi: …………….. zł (brutto). Kwota, o której mowa
określa górną granicę zobowiązań jakie Zamawiający może zaciągnąć na podstawie niniejszej
umowy.
Wartość wszystkich umów realizacyjnych zawartych na podstawie umowy ramowej, nie może
przekroczyć wartości określonych w ust. 2
Udzielenie Zamówień Realizacyjnych, których wartość będzie niższa niż wskazana w ust. 2, nie
może być podstawą roszczeń wobec Zamawiającego z tytułu nie wywiązania się z umowy
ramowej lub nie udzielenia Zamówień Realizacyjnych.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie udzielenia Zamówień Realizacyjnych
wyczerpujących liczbę usług podanych w formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 3 do
umowy ramowej, co nie będzie skutkowało żadnymi konsekwencjami prawnymi lub
finansowymi, z tytułu niezrealizowania umowy ramowej przez Zamawiającego.
W przypadku zrealizowania wszystkich usług określonych w formularzu oferty stanowiącym
załącznik nr 3 do umowy ramowej w ilościach określonych we wskazanym formularzu oferty,
umowa ramowa wygasa, bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń Stron.
Strony ustalają, że dla umów realizacyjnych obowiązywać będą terminy płatności nie krótsze niż
podane w formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 3 do umowy ramowej.
Zmiany odstąpienie i wypowiedzenie umowy ramowej
§5
1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany zawartej Umowy w stosunku do treści
oferty Wykonawcy. Wprowadzone zmiany nie mogą naruszać postanowień art. 144 ust. 1
ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Zmiana niniejszej Umowy, za wyjątkiem sytuacji, o których mowa w § 3 ust. 3, wymaga formy
pisemnej w formie aneksu pod rygorem nieważności.
6
3. Zamawiającemu przysługuje prawo wypowiedzenia umowy ramowej ze skutkiem
natychmiastowym w przypadkach, gdy:
1) Wykonawca złożył ofertę w ramach postępowania o udzielenie Zamówienia Realizacyjnego,
oferta Wykonawcy została wybrana jako najkorzystniejsza, a Wykonawca następnie odmówił
zawarcia umowy realizacyjnej,
2) Wykonawca nie wykonał całości lub części umowy realizacyjnej,
3) Wykonawca nienależycie wykonał całość lub część umowy realizacyjnej,
4) otwarto likwidację Wykonawcy,
5) wydano nakaz zajęcia majątku Wykonawcy.
4. W przypadku rozwiązania umowy ramowej z przyczyn wskazanych w ust. 3, Zamawiającemu
przysługuje prawo wypowiedzenia ze skutkiem natychmiastowym umów realizacyjnych
zawartych z Wykonawcą.
5. Zgodnie z art. 145 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych, w razie zaistnienia istotnej
zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego
nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może
zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu,
Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych
okolicznościach.
6. W przypadku, o którym mowa w ust. 5, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia
należnego z tytułu wykonania części umowy.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Postanowienia końcowe
§6
Strony będą dążyły do polubownego rozstrzygania sporów wynikających z niniejszej umowy lub
mogących powstać w związku z jej interpretacją lub wykonaniem w ramach wzajemnych
uzgodnień.
Umowa podlega prawu polskiemu.
Wszelkie spory mogące wyniknąć z zawarcia i wykonania umowy lub umów realizacyjnych,
Strony poddają pod rozstrzygnięcie sądu miejscowo właściwego dla miejsca prowadzenia
działalności przez Zamawiającego wskazanego w § 1 ust. 7.
W sprawach nieuregulowanych w umowie zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień
publicznych, Kodeksu cywilnego.
Umowę sporządzono w dwóch egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla Wykonawcy i dla
Zamawiającego.
Załączniki stanowią integralną część umowy.
Zamawiający
Wykonawca
...................................................
……………………………………
1. Załącznik nr 1 do umowy ramowej - Umowa realizacyjna (wzór)
2. Załącznik nr 2 do umowy ramowej - Zaproszenia do składania ofert/negocjacji (wzór)
3. Załącznik nr 3 do umowy ramowej – Formularz ofertowy
7
Download