Aldehydy i Ketony Błażej Włodarczyk kl. IIIc Czym się dzisiaj

advertisement
ALDEHYDY I KETONY
Błażej Włodarczyk kl. IIIc
CZYM SIĘ DZISIAJ ZAJMIEMY?
-Czym są Aldehydy i Ketony?
-Otrzymywanie
-Właściwości
-Charakterystyczne reakcje
-Zastosowanie
-Najważniejsze Aldehydy i Ketony
ALDEHYDY
Aldehydy są związkami charakteryzującymi się
obecnością funkcyjnej grupy karbonylowej.
OTRZYMYWANIE ALDEHYDÓW
Nazwa aldehydów pochodzi od łacińskiego określenia:
alcohol dehydrogenatus (alkohol odwodorniony)
WŁAŚCIWOŚCI ALDEHYDÓW
-Aldehydy niższe są cieczami
natomiast wyższe ciałami
stałymi.
-Wy wysokim stężeniu
posiadają ostry drażniący
zapach, natomiast w niższym
delikatny zapach kwiatów.
CHARAKTERYSTYCZNE REKACJE
-Redukcja do alkoholi I-rzędowych
CH3CHO + H2 → C2H5OH
-Utlenianie do kwasów karboksylowych
CH3CHO + ½O2 → CH3COOH
-Próba Tollensa (tzw. próba lustra srebrnego)
2[Ag(NH3)2]+ + HCHO + 3OH- → 2Ag↓ + HCOO- + 2H2O + 4NH3
-Próba Trommera
2Cu(OH)2 + R-CHO + OH− → Cu2O + R-COO− + 3H2O
ZASTOSOWANIE
Aldehydy stosowane są do syntez
organicznych, w przemyśle spożywczym i
kosmetycznym .
Roztwór aldehydu mrówkowego w wodzie
(tzw. formaliny) stosowany jest do
konserwacji preparatów biologicznych.
NAJWAŻNIEJSZE ALDEHYDY
Aldehyd mrówkowy lub
formaldehyd
Akroleina
Aldehyd
benzoesowy,
benzaldehyd
KETONY
Wzór ogólny Ketonów.
Grupa związków organicznych
zawierających grupę karbonylową
połączoną z dwoma atomami węgla.
OTRZYMYWANIE
Addycja wody do alkinów
Katalityczne odwodornienie alkoholi II-rzędowych
WŁAŚCIWOŚCI
Ketony z niewielkimi
grupami alkilowymi są
cieczami, które dobrze
mieszają się zarówno z
wodą, jak i z
rozpuszczalnikami
organicznymi.
CHARAKTERYSTYCZNE REAKCJE
Reakcja uwodornienia-jest to reakcja redukcji do alkoholi II-rzędowych
Reakcja z alkoholem-w reakcji tej powstają ketale i półketale
ZASTOSOWANIE
Ketony są związkami
umiarkowanie polarnymi i
jednocześnie stosunkowo
niereaktywnymi, dlatego
są często stosowane jako
rozpuszczalniki i dodatki
do zmywaczy farb.
NAJWAŻNIEJSZE KETONY
Benzochinon
Fenyloaceton
Aceton
BIBLIOGRAFIA
• „Chemia Organiczna” Stefan Nyrek PWN
• „Zarys Chemii Organicznej” N.Marvell PWN
• www.wikipedia.pl
• http://mspatty.republika.pl/str.html
Download