Test z alkoholi i fenoli

advertisement
Test z alkoholi i fenoli. 1
1. Która odpowiedź zawiera tylko wzory alkoholi:
A. CH 3OH , NaOH , KOH ;
B. HCOOH , NaCl , HCl ;
C. CH 3OH , C2 H 5OH , C3 H 7 OH ;
D. CH 3OH , CH 3COOH , CH 3COOCH 3 .
2. Z jakiej liczby atomów składa się cząsteczka metanolu?
A. z trzech;
B. z sześciu;
C. z pięciu;
D. z
dwóch.
3. Która z wymienionych właściwości fizycznych pozwala odróżnić alkohol
metylowy od etylowego?
A. barwa;
C. rozpuszczalność w wodzie;
B. zapach;
D. żadna z tych odpowiedzi.
4. Który z alkoholi jest bardzo toksyczny, powoduje utratę wzroku i paraliż, a
spożyty w większych ilościach nawet śmierć?
A. alkohol metylowy;
C. glicerol;
B. alkohol etylowy;
D. wszystkie alkohole są truciznami.
5. Roztwór, której z wymienionych substancji wykazuje odczyn kwasowy?
A. alkoholu metylowego;
B. alkoholu etylowego;
C. kwasu mrówkowego;
D. wodorotlenku potasu.
6. Produktami całkowitego spalenia alkoholu metylowego są;
A. dwutlenek węgla i woda;
B. dwutlenek węgla i wodór;
C. tlenek węgla (II) i woda;
D. węgiel i wodór.
7. Jony wodorowe powstają w wyniku dysocjacji elektrolitycznej:
A. kwasów karboksylowych;
C. glicerolu;
B. alkoholi;
D. węglowodorów.
8. W której z odpowiedzi podano tylko wzory alkoholi należące do jednego
szeregu homologicznego?
A. C2 H 5OH , C2 H 4 (OH ) 2 , C3 H 7 OH ;
B. C2 H 4 (OH ) 2 , C3 H 6 (OH ) 2 , C4 H 9 OH ;
C. CH 3OH , C2 H 5OH , C3 H 7 OH ;
D. C3 H 7 OH , C3 H 5 (OH ) 3 , C3 H 6 (OH ) 2 .
9. Które z doświadczeń pozwala odróżnić alkohole wielowodorotlenowe od
jednowodorotlenowych:
A. Na + C2 H 5OH ;
B. H 2 O + C2 H 5ONa ;
C. Cu(OH ) 2 + C3 H 5 (OH ) 3 ;
D. Na + C3 H 5 (OH ) 3 .
10. Alkohole można bezpośrednio otrzymać za pomocą następujących reakcji:
A. rozkładu węglowodorów aromatycznych;
B. addycji wody do alkenów w środowisku kwasowym;
C. hydrolizy chlorobenzenu w podwyższonej temperaturze;
D. utleniania alkanów.
11. Właściwości alkoholi ze wzrostem ilości grup –OH, zmieniają się następująco:
Temperatura topnienia Temperatura wrzenia Toksyczność
A wzrasta
maleje
wzrasta
B maleje
wzrasta
wzrasta
C maleje
maleje
maleje
D wzrasta
wzrasta
maleje
12. Fenol od benzenu można odróżnić reakcją z:
A. etanolem;
B. chlorowodorem;
C. amoniakiem;
D. wodnym roztworem NaOH.
13. Które zdanie jest prawdziwe:
A. Fenol ma właściwości kwasowe;
B. Fenole mają identyczne właściwości chemiczne jak alkohole;
C. Fenole to alkohole alifatyczne;
D. Fenole mają inną nazwę – ksyleny.
14. W którym punkcie jest przedstawiony wzór sumaryczny glicerolu?
A. C3 H 6 (OH ) 2 ;
B. C3 H 5 (OH ) 3 ;
C. C3 H 5 (OH ) 2 ;
D. C3 H 6 (OH ) 3 .
15. Jaką masę cząsteczkową na etanol?
A. 45;
B. 30;
C. 42;
D. 46.
16. Który ze związków jest używany jako składnik obniżający temperaturę
zamarzania wody w płynach do chłodnic silników samochodowych?
A. metanol;
B. etanol;
C. glikol;
D. glicerol.
17. Pentanol ma wzór:
A. C5 H12 ;
B. C5 H11OH ;
C. C2 H 5OH ;
D. C5 H12OH .
18. Prawidłowe dokończenie reakcji: C2 H 5OH + HCl 
A. C2 H 5OCl + H 2 O
B. C2 H 5Cl + H 2 O
C. C2 H 6 + H 2 O
D. C2 H 6 + H 2 O + Cl2
19. Alkohol etylowy może być stosowany:
A. w przemyśle spożywczym;
B. jako paliwo;
C. jako rozpuszczalnik;
D. wszystkie odpowiedzi są poprawne.
20. W której probówce zajdzie reakcja:
A. we wszystkich probówkach;
B. wyłącznie w probówce I;
C. w probówce I i II;
D. wyłącznie w probówce III.
Na
I.
II.
HCl
Na
Na
III.
CH 3OH
C3 H 5 (OH ) 3
Download