opłacalność ekonomiczna zastosowania pompy ciepła do

advertisement
Inżynieria Rolnicza 1(119)/2010
OPŁACALNOŚĆ EKONOMICZNA
ZASTOSOWANIA POMPY CIEPŁA DO OGRZEWANIA
WIEJSKIEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO
Jarosław Dąbrowski, Edward Hutnik
Instytut Budownictwa, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Streszczenie. W artykule przedstawiono analizę ekonomiczną opłacalności zastosowania instalacji z pompą ciepła w typowym wiejskim domku jednorodzinnym. Na podstawie przeprowadzonych badań na stanowisku badawczym dla sezonu grzewczego 2007/2008 obliczono czas zwrotu inwestycji przy zastąpieniu różnych nośników energii konwencjonalnej.
Z przeprowadzonej analizy wynika, że zastosowanie instalacji z pompą ciepła w typowym
domku jednorodzinnym jest opłacalne przy zastępowaniu najdroższych nośników energii takich jak gaz płynny (propan), energia elektryczna i olej opałowy.
Słowa kluczowe: energia odnawialna, pompa ciepła, opłacalność ekonomiczna
Wstęp
Z każdym rokiem cena energii konwencjonalnej wzrasta nieproporcjonalnie do naszych
zarobków, co przekłada się bezpośrednio na obciążenie budżetu domowego wyższymi
wydatkami między innymi za ogrzewanie budynków (udział 70% – struktura zużycia energii) i przygotowanie ciepłej wody użytkowej (udział 15% zużycia energii). Pozostałą część
energii zużywanej przez dom stanowi prąd (15%). Perspektywa wyczerpywania się tradycyjnych źródeł energii pierwotnej, przy coraz większym zapotrzebowaniu na energię, zdecydowanie będzie wpływać na wzrost cen surowców naturalnych na światowych giełdach.
Dlatego w fazie projektowania budynku powinniśmy już pomyśleć o rozwiązaniach technicznych, które pozwolą zmniejszyć ilość energii potrzebnej do jego ogrzania jak i wybrać
takie rozwiązanie ogrzewania domu, które zapewni niskie koszty eksploatacyjne (duża
efektywność i niska cena wytworzenia energii), bezawaryjność i bezobsługowość. Jednym
z rozwiązań, które jest coraz bardziej popularne i opłacalne w ostatnich latach jest wykorzystanie do ogrzewania budynków pomp ciepła, których współczynnik efektywności może
wahać się w przedziale od 3 do 6 w zależności od przyjętych rozwiązań konstrukcyjnych.
Stanowisko badawcze
Stanowisko badawcze wykonane zostało w budynku jednorodzinnym o powierzchni
ogrzewanej 148,25 m2 (powierzchnia użytkowa 171,65 m2). Budynek znajduje się w miejscowości położonej w pobliżu Wrocławia. Do ogrzewania budynku wykorzystano pompę
ciepła solanka – woda o mocy cieplnej 7,7 kW i mocy chłodniczej 5,9 kW dobranej na
151
Jarosław Dąbrowski, Edward Hutnik
podstawie przeprowadzonych obliczeń maksymalnego zapotrzebowania na ciepło pomieszczeń [1], które wyniosło dla budynku Q = 8,11 kW. Ciepło niskotemperaturowe pobierane było z gruntu za pomocą kolektora poziomego o powierzchni 300 m2 (8 pętli rur
PE φ20 po 100 m każda) ułożonego pod powierzchnią terenu w warstwie piasków średnich
na głębokości 1,1 m.
Zaprojektowano także zbiornik buforowy o V = 400 l, którego zadaniem było wysprzęglanie pracującej pompy ciepła. Pompa ciepła pracując wytwarzała zawsze energię w tej
samej ilości w danej jednostce czasu, natomiast odbiór energii w pomieszczeniach ulegał
różnym zakłóceniom. Zadaniem bufora było przejmowanie ewentualnych nadwyżek energii zapewniając długie przebiegi pracy pompy ciepła, co zwiększało jej żywotność eksploatacyjną. Ciepło zmagazynowane w buforze przekazywane było do pomieszczeń i za pomocą grzejników konwektorowych oddawane do pomieszczenia. Instalacja grzejnikowa
zaprojektowana została na temperaturę pracy 45°C /35°C (im niższa temperatura, tym
większa efektywność pompy ciepła).
Schemat stanowiska badawczego przedstawiono na rysunku 1.
Rys. 1.
Fig. 1.
152
Schemat stanowiska badawczego: A – pompa ciepła, B – dolne źródło ciepła, C – obieg
grzewczy grzejników konwektorowych, D – bufor o V=400 l, E – licznik ciepła,
F – czujnik temperatury, G – przepływomierz, H – licznik energii elektrycznej, I – pompa
obiegowa, J – naczynie wzbiorcze, K – armatura do napełniania, L – pompa ręczna do
napełniania układu, M – odpowietrznik, N – zawór bezpieczeństwa, O – rozdzielacz
solanki
Test stand layout: A – heat pump, B – lower source of heat, C – heating cycle of unit
heaters, D – buffer with V=400 l, E – heat meter, F – temperature sensor, G – flowmeter,
H – electric power meter, I – circulation pump, J – rising vessel, K – fittings for filling,
L – hand–operated pump for filling the system, M – vent, N – safety valve, O – brine
distributor
Opłacalność ekonomiczna...
Analiza opłacalności ekonomicznej
Podczas sezonu grzewczego 2007/2008 pompa ciepła, trzy pompy obiegowe i automatyka sterująca pobrała 3267,6 kWh energii elektrycznej. W wyniku przemian termodynamicznych zachodzących w układzie sprężarkowym otrzymano 36916 MJ (10254 kWh)
ciepła. Natomiast z dolnego źródła ciepła (grunt na głębokości 110 cm) pobrano 29691 MJ
(8247,5 kWh) odnawialnej energii cieplnej. Przebieg zapotrzebowania na ilość ciepła potrzebnego do ogrzania budynku i energii elektrycznej zużytej do napędu pompy ciepła,
trzech pomp obiegowych i sterowania automatyką przedstawiono na rysunku 2.
2000
Energia cieplna
1800
Energia elektryczna
1600
Energia (kWh)
1400
1200
1000
800
600
400
200
0
Rys. 2.
Fig. 2.
X.
XI
.
XII
.
.I
II
.
III
.
IV
.
Wyniki badań otrzymane ze stanowiska badawczego dla poszczególnych miesięcy sezonu
grzewczego 2007/2008
Results obtained from the test stand for individual months in heating season 2007/2008
Wskaźnik efektywności COPINS (Coefficient of Performance) dla całej instalacji
z pompą ciepła jest ilorazem energii cieplnej wytworzonej przez sprężarkę do ilości pobranej energii elektrycznej potrzebnej do napędu sprężarki, trzech pomp obiegowych i regulatora sterującego:
COPINS =
gdzie:
QBUF
ESPR
EDOD
QBUF
E SPR + E DOD
(1)
– ciepło wytworzone przez pompę ciepła [kWh],
– energia elektryczna zużyta do napędu sprężarki [kWh],
– energia elektryczna zużyta przez pompy obiegowe i regulator [kWh.
Wskaźnik efektywności (COPINS) dla sezonu grzewczego 2007/2008 wyniósł 3,14,
czyli z 1 kWh otrzymaliśmy 3,14 kWh ciepła (2,14 kWh energii darmowej pozyskanej
w wyniku przemian termodynamicznych). Na podstawie danych dobowych ilości wytworzonego ciepła przez sprężarkę i ilości zużytej energii elektrycznej przez sprężarkę, pompy
obiegowe i automatykę sterującą sporządzono wykres przebiegu wskaźnika efektywności
COPINS w okresie siedmiu miesięcy (rys. 3).
153
Jarosław Dąbrowski, Edward Hutnik
3,8
2
y = 0,0000473x - 0,01285x + 3,8456
2
R = 0,90
R = 0,95
3,6
Dane - 213 punktów
3,4
COPINS.
Wielomian - 2 stopień
3,2
3,0
2,8
.
Rys. 3.
Fig. 3.
X
.
XI
.
XII
.
I
.
II
.
III
.
IV
.
Przebieg efektywności dla całej instalacji z pompą ciepła podczas sezonu grzewczego
2007/2008
Efficiency progress for the whole installation with the heat pump during heating season
2007/2008
Istnieje wiele czynników, które mają wpływ na opłacalność ekonomiczną zastosowania
instalacji z pompą ciepła do ogrzewania budynków.
Pierwszym z nich jest właściwy wybór obiektu budowlanego. Dokładnie chodzi o to,
jaki nośnik energii konwencjonalnej jest dostępny na danym terenie. Nośniki energii konwencjonalnej, wykorzystywane do ogrzewania budynków, różnią się m. in.: ceną, dostępnością, wartością opałową, obciążeniem dla środowiska naturalnego oraz różną technologią
ich spalania. Najlepsze efekty, jeżeli chodzi o opłacalność inwestycji, osiąga się w obiektach, gdzie zastępujemy najdroższe nośniki energii konwencjonalnej energią wytworzoną
przez pompę ciepła. W tabeli 1 porównano różne nośniki energii konwencjonalnej pod
względem ich wartości opałowej, sprawności wykorzystania, ceny i faktycznych kosztów
jej wytworzenia.
Jak widać z tabeli 1, do najdroższych nośników energii można zaliczyć gaz płynny
(propan) oraz energię elektryczną (bezpośrednie wykorzystanie), gdzie koszt wykorzystania 1 GJ energii wynosi odpowiednio 113,41 zł i 132,29 zł. Średnie koszty 1 GJ energii
wyniosą odpowiednio, przy użyciu gazu ziemnego (54,07 zł) i oleju opałowego (72,98 zł).
Natomiast do tanich nośników energii można zaliczyć węgiel kamienny (35,38 zł·GJ-1).
Dzięki wykorzystaniu pompy ciepła, która pobiera energię elektryczną w taryfie nocnej
G-12 za 1 GJ energii cieplnej zapłacimy zaledwie 21,17 zł. Natomiast pompa ciepła, która
wykorzystuje energię elektryczną w taryfie stałej G-11 wytworzy 1 GJ ciepła w cenie
41,30 zł.
154
Opłacalność ekonomiczna...
Tabela 1. Koszt wytworzenia 1 GJ energii cieplnej dla odbiorcy indywidualnego na dzień 1 grudnia
2009 r.
Table 1. Production cost for 1 GJ of thermal energy for individual consumer on December 1, 2009
Nośnik energii
– urządzenie
Energia elektryczna
pompa ciepła
(nocna taryfa G-12)
Węgiel kamienny
kocioł na węgiel
Energia elektryczna
pompa ciepła
(stała taryfa G-11)
Gaz ziemny
wysokometanowy
kocioł gazowy
Olej opałowy
kocioł olejowy
Gaz płynny (propan)
kocioł gazowy
Energia elektryczna
(stała taryfa G-11)
grzejniki elektryczne
Cena
jednostki
energii
Wartość
opałowa
Sprawność,
efektywność
urządzenia
zł
MJ / jednostkę
%
KN – koszt
1 GJ
energii
cieplnej
Zł·GJ-1
1000 kWh
239,36 (1)
3600
COPINS = 3,14
21,17
1000 kg
725,00 (2)
25000
78
35,38
1000 kWh
466,89 (1)
3600
COPINS = 3,14
41,30
1000 m3
2014,71 (3)
39500
94
54,07
1000 kg
2940,00 (4)
42700
94
72,98
1000 kg
4959,00 (5)
46350
94
113,41
1000 kWh
466,89 (1)
3600
98
132,29
Jednostka
obliczeniowa
1
Cena według taryfy Energiapro Gigawat Wrocław S.A.
Cena według składu opału we Wrocławiu. W cenę wliczony jest transport 15 zł/T.
Cena według taryfy W – 2 zakładu gazowniczego.
4
Cena według firmy sprzedającej olej opałowy. 2,45 zł/l 1 kg=1,2 l.
5
Cena według firmy sprzedającej gaz płynny do celów grzewczych. 2,61 zł/l 1 kg=1,9l.
2
3
Źródło: obliczenia własne autora
W tabeli 2 przedstawiono koszty poniesione podczas sezonu grzewczego 2007/2008
związane z ogrzaniem budynku jednorodzinnego (stanowisko badawcze) przy użyciu różnych nośników energii.
Najmniejsze koszty związane z ogrzewaniem budynku poniesiemy przy zastosowaniu
pompy ciepła (taryfa zmienna) i są one ponad sześciokrotnie mniejsze niż w przypadku
wykorzystania tego samego nośnika energii zużytego przez grzejniki elektryczne. Ogrzanie
budynku przez pompę ciepła w taryfie stałej wyniesie także niewiele, bo zaledwie średnio
217,80 zł/miesiąc dla siedmiu miesięcy sezonu grzewczego 2007/2008.
155
Jarosław Dąbrowski, Edward Hutnik
Tabela 2. Koszty poniesione na ogrzewanie budynku dla różnych nośników energii w sezonie
grzewczym 2007/2008.
Table 2. Heating of the building costs for different energy carriers in heating season 2007/2008
Nośnik energii
– urządzenie
Energia elektryczna
pompa ciepła
(nocna taryfa G-12)
Węgiel kamienny
kocioł na węgiel
Energia elektryczna
pompa ciepła
(stała taryfa G-11)
Gaz ziemny
wysokometanowy
kocioł gazowy
Olej opałowy
kocioł olejowy
Gaz płynny
(propan)
kocioł gazowy
Energia elektryczna (stała
taryfa G-11)
grzejniki elektryczne
Zł·GJ-1
KS – koszty
ogrzania domu dla
sezonu 2007/2008
zł na sezon
3267,6 kWh
21,17
781,51
1801,5 kg
35,38
1306,09
3267,6 kWh
41,30
1524,63
990,7 m3
54,07
1996,05
1099,7 l
72,98
2694,13
1604,0 l
113,41
4186,64
10459,5 kWh
132,29
4883,62
Zużyta
ilość energii
KN – koszt
1 GJ ciepła
Źródło: obliczenia własne autora
Kolejnym czynnikiem, który wpływa na opłacalność inwestycji jest koszt związany
z zakupem urządzeń wytwarzających ciepło dla budynku i ewentualnego wykonania przyłącza nośnika energii. Jeżeli chodzi o pompę ciepła nie ma potrzeby wykonywania dodatkowego przyłącza do budynku, gdyż zostaje tu wykorzystane istniejące trójfazowe przyłącze energetyczne doprowadzane do budynku w celu zapewnienia energii elektrycznej. Nie
musimy także wykonywać przewodów wentylacyjnych, spalinowych czy dymowych (komina) w pomieszczeniu, gdzie będzie zainstalowana pompa ciepła. Jeżeli chodzi o kocioł
gazowy (gaz ziemny i płynny), oprócz wykonania komina z przewodem spalinowym i
wentylacyjnym, musimy zaprojektować także przyłącze gazowe, które doprowadza gaz z
sieci miejskiej (gaz ziemny) bądź ze zbiornika (propan). W przypadku wykorzystania kotła
węglowego oprócz komina musimy także przewidzieć pomieszczenie w budynku na składowanie opału.
Zestawienie kosztów inwestycji (KI) związanych z zaprojektowaniem kotłowni dla różnych rozwiązań technicznych obecnie stosowanych przedstawiono poniżej:
1. Kotłownia z pompą ciepła: pompa ciepła o mocy 7,7 kW (27.000 zł), bufor 400 l (4.000
zł), kolektor poziomy + przyłącze + solanka (13.000 zł). Razem koszty = 44.000 zł.
2. Kotłownia z kotłem olejowym: kocioł olejowy wiszący o mocy 12 – 20 kW (15.000 zł),
zbiornik 1500 l na olej opałowy (2.500 zł), komin (5.000 zł). Razem koszty = 22.500 zł.
156
Opłacalność ekonomiczna...
3. Kotłownia z kotłem na gaz ciekły (propan): kocioł gazowy wiszący o mocy 10,7 – 24,8
kW (5.000 zł), komin (5.000 zł), przyłącze gazowe (1.500 zł), dzierżawa butli V=2700 l
(750 zł·rok-1). Razem koszty 11.500 zł + 750 zł/rok.
4. Kotłownia z kotłem na gaz ziemny: kocioł gazowy wiszący 10,7 – 24,8 kW (5.000 zł),
komin (5.000 zł), przyłącze gazowe (1.500 zł). Razem koszty 11.500 zł.
5. Ogrzewanie grzejnikami elektrycznymi: brak dodatkowych kosztów.
W kalkulacji nie wzięto pod uwagę kosztów związanych z wykonaniem instalacji
grzejnikowej ponieważ można założyć, że jej koszt będzie porównywalny dla różnych
rozwiązań ogrzewania budynku.
Otrzymany zysk (Z) będzie zaoszczędzeniem określonej kwoty pieniędzy, którą w
przypadku braku instalacji z pompą ciepła musielibyśmy ponieść na ogrzanie domu. Zysk
(Z) otrzymamy po odjęciu kosztów związanych z ogrzewaniem budynku przez pompę
ciepła w taryfie stałej (KPs) i zmiennej (KPz) od kosztów poniesionych dla innych nośników energii (KS).
Z = KS - KPs/z
(2)
Końcowym wynikiem obliczenia czasu zwrotu (TZ) poniesionych nakładów na inwestycję (tab. 3) jest podstawienie otrzymanych wcześniej kosztów inwestycji.
Tabela 3. Zysk (Z) i czas zwrot inwestycji (TZ) dla pompy ciepła w taryfie stałej i zmiennej
Table 3. Profit (Z) and investment payout time (TZ) for heat pump for fixed and changing tariff
Nośnik energii - urządzenie
Urządzenie
Gaz ziemny
Olej opałowy
wysokometanowy
kocioł olejowy
kocioł gazowy
Energia elektryczna
Gaz płynny
(stała taryfa G-11)
(propan)
grzejniki
kocioł gazowy
elektryczne
Zysk (Z) w zł
Dla instalacji
z pompą ciepła
w taryfie zmiennej
(nocna G-12)
Dla instalacji
z pompą ciepła
w taryfie stałej G-11
1.214,54
1.912,62
4.102,11
4.155,13
471,42
1.169,50
3.358,99
3.412,01
Czas zwrotu inwestycji (TZ) w latach
Dla instalacji
z pompą ciepła
w taryfie zmiennej
(nocna G-12)
Dla instalacji
z pompą ciepła
w taryfie stałej G-11
26,8
11,2
10,7
7,8
68,9
18,4
13,1
9,5
Źródło: obliczenia własne autora
157
Jarosław Dąbrowski, Edward Hutnik
Dla pompy ciepła (KIPs/z), kosztów inwestycji dla pozostałych nośników energii (KI) i
zysku (Z) związanego zaoszczędzeniem określonej kwoty pieniędzy, którą w przypadku
braku instalacji z pompą ciepła musielibyśmy ponieść na ogrzanie domu do następującego
wzoru:
TZ =
K IPs / z − K I
Z
(3)
Żywotność pracującej sprężarki pompy ciepła zakłada się na 90.000 godzin pracy.
Pompa ciepła na stanowisku badawczym podczas sezonu grzewczego 2007/2008 przepracowała 1.388 godzin. Teoretycznie powinna bezawaryjnie przepracować, przy średniej
pracy rocznej 1.400 godzin prawie 65 lat. Jak wynika z tabeli 3 opłacalne jest montowanie
pompy ciepła, która pracuje w taryfie nocnej dla wszystkich rozwiązań technicznych.
Pompę ciepła pracującą w taryfie stałej nie opłaca się zastępować kotłownią wyposażoną
w kocioł gazowy na gaz miejski (sieciowy).
Podsumowanie
Wykorzystując instalację z pompą ciepła w typowym budynku mieszkalnym (jednorodzinnym), inwestycja jest opłacalna, gdy w budynku zastępujemy nośniki energii konwencjonalnej takie, jak: gaz płynny (propan), energia elektryczna i olej opałowy. Oprócz opłacalności ekonomicznej kotłownia wyposażona w pompę ciepła jest bezpieczniejsza od
kotłowni z kotłem gazowym czy olejowym (ryzyko nieszczelności instalacji, co w konsekwencji może prowadzić do wybuchu gazu czy pożaru). Koszt wytworzenia 1 kWh ciepła
przez całą instalację pompy ciepła (sprężarka, regulator i trzy pompy obiegowe) wynosi
zaledwie 0,08 zł/kWh w taryfie nocnej G-12 i 0,15 zł·kWh-1 w taryfie stałej G-11 przy
cenie 1 kWh energii elektrycznej wynoszącej odpowiednio 0,24 i 0,47 zł·kWh-1 (cena na
dzień 1 grudnia 2009 r.).
Bibliografia
Ciechanowicz W. 1997. Energia, środowisko i ekonomia. Instytut Badań Systemowych PAN. Warszawa. ISBN 83-85847-91-X.
Kucowski J., Laudyn D., Przekwas M. 1997. Energetyka a ochrona Środowiska. Wyd. 4. WNT.
Warszawa. ISBN 83-204-2027-X.
Rubik M. 2000. Trujące spaliny. Magazyn instalatora. Nr 1(17). Warszawa. s. 42-43.
PN-B-03406. 1994. Ogrzewnictwo – Obliczanie zapotrzebowania na ciepło pomieszczeń o kubaturze
do 600 m3, PKN, Warszawa.
158
Opłacalność ekonomiczna...
ECONOMIC PROFITABILITY OF USING HEAT PUMP
AS THE HEAT SOURCE FOR RESIDENTIAL BUILDING
IN THE COUNTRY
Abstract. The article presents economic profitability analysis regarding the use of a system equipped
with a heat pump in a typical country single-family house. On the basis of tests completed at the test
stand for heating season 2007/2008, the researchers calculated payout time for the investment project
when replacing different conventional energy carriers. Completed analysis shows that employing
a system possessing heat pump in a typical single-family house is cost-effective when replacing most
expensive energy carriers, including liquefied petroleum gas (propane), electric energy, and fuel oil.
Key words: renewable energy, heat pump, economic profitability
Adres do korespondencji:
Jarosław Dąbrowski; e-mail: jarosł[email protected]
Instytut Budownictwa
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Pl. Grunwaldzki 24
50-363 Wrocław
159
Download