Protokół z posiedzenia ORL w dniu 20.12.2006 r.

advertisement
Protokół
z posiedzenia ORL
w dniu 20.12.2006r.
Protokół z posiedzenia ORL w dniu 22.11.2006 r. oraz porządek obrad został przyjęty
jednogłośnie. Następnie dr J. Stanula przedstawił sprawozdanie z posiedzenia Naczelnej
Rady Lekarskiej w dniu 15.12.2006r. Posiedzenie NRL w części sprawozdawczej dotyczyło
Terminologii Procedur Medycznych CPT-Pl, następnie rozpatrzono i przyjęto budżet NIL
na 2007r.a także przyjęto stanowiska: w sprawie projektu ustawy o prawach pacjenta,
w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o zakładach opieki zdrowotnej, w sprawie
projektu ustawy o sieci szpitali oraz przyjęto uchwałę w sprawie projektu o zmianie ustawy
o izbach lekarskich. Kolejny punktem obrad miało być sprawozdanie dr K. Kasperczyka
z konferencji Forum Medyczno-Prawnego, jednakże zostało to przeniesione na Radę
w styczniu 2007r. Następnie podjęto uchwały w sprawie wytypowania przedstawicieli ORL
do Komisji Konkursowych na stanowisko Ordynatora na następujące Oddziały ZOZ
w Dąbrowie Tarnowskiej:
Oddział Obserwacyjno-Zakaźny:
przewodniczący - lek. Ewa Krupa
ordynator – lek. Grażyna Zawada- Skrobisz
członek- lek. Anna Sipiora
członek- lek. Tomasz Kozioł
Oddział Wewnętrzny z Pododdziałem Pulmonologicznym
przewodniczący - lek. Ewa Krupa
ordynator – lek. Aleksander Burgielski
członek- lek. Paweł Piotrowicz
członek- dr Marek Skura
Oddział Dziecięcy
przewodniczący - lek. Krzysztof Kasperczyk
ordynator – lek. Anna Sipiora
członek- dr Leszek Legutko
członek- lek. Grażyna Zawada- Skrobisz
Oddział Chirurgii Ogólnej
przewodniczący - lek. Paweł Oleksy
ordynator – lek. Józef Płanik
członek- lek. Jacek Stanula
członek- lek. Jarosław Zgajewski
Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii
przewodniczący – lek. Jarosław Zgajewski
ordynator – dr Tadeusz Wójcikiewicz
członek- lek. Lucyna Czapla
członek- lek. Anna Zator
Oddział Noworodków
przewodniczący - lek. Krzysztof Kasperczyk
ordynator – lek. Wiesław Olechowski
członek- lek. Danuta Mazurek
członek- dr Maria Radziszewska
W dalszej części posiedzenia przyjęto uchwałę w sprawie wytypowania przedstawicieli ORL
do Komisji Konkursowej na stanowisko Ordynatora Oddziału Chirurgii Urazowej
i Ortopedii Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie:
przewodniczący - lek. Jacek Stanula
ordynator – lek. Witold Bołtuć
członek- dr Witold Zieńczuk
członek- lek. Mirosław Midura
Kolejnym punktem posiedzenia było wytypowanie przedstawiciela ORL do Komisji
Konkursowej na stanowisko Zastępcy Kierownika Samodzielnego Publicznego Miejskiego
ZOZ w Bochni. Wybrany został dr Leszek Legutko.
Następnie uchwalono terminy posiedzeń ORL i PORL w 2007r. a także termin Zjazdu OIL
na dzień 24.03.2007r.
Podczas posiedzenia przyjęto uchwały w sprawie podjęcia współpracy w zakresie ochrony
lekarzy i lekarzy dentystów członków OIL w Tarnowie w zakresie odpowiedzialności
cywilnej z Inter Polską a także podjęto uchwałę dotyczącą wypowiedzenia umowy
współpracy z SAG Broker Ubezpieczeniowy z siedzibą w Żywcu.
Przyjęto również uchwały w sprawie przystąpienia do procedury egzekwowania składek
członkowskich w postępowaniu egzekucyjnym:
- lek. Felicja Mejer-Boryczka
- lek. Maria Dyjak
- lek. Danuta Agaś –Sypień
- lek. Barbara Nikodem
- lek. Dorota Babiarz
- lek. Marek Roszkiewicz
- lek. Zbigniew Korzeniowski
- lek. Grażyna Dutka –Sadko
- lek. Maria Mitera
- lek. Danuta Pająk
- lek. Anita Lubisch
Kolejnym punktem posiedzenia były sprawy finansowe, które przedstawiła dr E. Krupa
- pismo lek. Stanisława Marcinkowskiego w sprawie rozłożenia na raty zaległych składek
- pismo lek. Barbary Kuraś w sprawie dofinansowania kursu specjalizacyjnego
- pismo lek. Anny Wikarjak w sprawie dofinansowania kursu specjalizacyjnego
- pismo lek. Bernadetty Klimczak-Siwiec w sprawie dofinansowania kursu specjalizacyjnego
- pismo lek. dent. Aliny Żukowskiej- Leśniak w sprawie udzielenia pożyczki
- pismo lek. Barbary Serwa –Pudłowskiej w sprawie udzielenia zapomogi finansowej
- pismo lek. dent. Marii Wilkosz w sprawie udzielenia zapomogi finansowej
- pismo lek. Władysława Barana w sprawie przyznania zapomogi finansowej
Następnie dr T. Kozioł przedstawił Radzie pismo Komisji Młodych Lekarzy w sprawie
dofinansowania wynajęcia hali sportowej.
Uchwalono również wpis do rejestru prywatnych praktyk lekarskich
– lek. Anny Szwiec ( 2 praktyki)
- lek. dent. Bożeny Bocheńskiej
- lek. Zbigniewa Barcza
- lek. Zbigniewa Kohla
- lek. Marzeny Nanek
- lek. Marcina Nosala
- lek. Bartosza Słabego
- lek. Krzysztofa Morydza
- lek. Magdaleny Stachura -Korzeniowskiej
oraz skreślenie z rejestru praktyk lekarskich
- lek. Urszuli Zygmunt-Milewskiej
- lek. Zbigniewa Borcza
- lek. Zbigniewa Kohla
- lek. Anny Szwiec ( 2 praktyki)
Kolejnym punktem obrad było przyjęcie uchwały w sprawie skreślenia z listy członków OIL :
- lek. Kazimierza Łacnego –zgon
- lek. dent. Katarzyny Migacz-Ciepiela – przeniesienie do OIL w Rzeszowie
- lek. dent. Marii Pańczyk- przeniesienie do OIL w Lublinie
Podczas posiedzenia ORL sprawozdanie ze spotkania w Naczelnej Izbie Lekarskiej Komisji
Emerytów i Rencistów przedstawiła dr Z. Tomik a także zwróciła się z prośba
o dofinansowanie „Opłatka „ , który organizowany jest przez Komisję Emerytów i Rencistów
naszej Izby.
Na zakończenie posiedzenia ORL Przewodniczący dr J. Stanula złożył życzenia świąteczne
wszystkim zebranym.
Na tym zakończono posiedzenie
Sekretarz ORL
Przewodniczący ORL
lek. Krzysztof Kasperczyk
lek. Jacek Stanula
Download