pptx - Gimnazjum nr 7 w Bytomiu

advertisement
OFERTA GOTHAER dla SZKÓŁ
Produkt NNW OŚWIATA
Produkt NNW OŚWIATA
I. Ogólne informacje o produkcie
1. Możliwość zwolnienia z opłaty składki nawet 12% ubezpieczonych –
będących w trudnej syt. materialnej
2. W zakresie podstawowym - amatorskie uprawianie sportu
3. Po opłacie dodatkowej składki (8 zł) odpowiedzialność za wyczynowe
uprawianie sportu – także treningi i zawody sportowe nie związane ze szkołą
Uwaga: bez sportów ekstremalnych i sportów walki/obronnych
Produkt NNW OŚWIATA
II. Opis wariantu podstawowego
W ramach wariantu podstawowego – każdej placówce oświatowo wychowawczej gwarantujemy szereg świadczeń stanowiących odpowiedzialność w związku z
nieszczęśliwym wypadkiem z tytułu:
1. 1% sumy ubezpieczenia za 1% uszczerbku max 100%
2. 100% sumy ubezpieczenia z tytułu śmierci plus dodatkowo 100% gdy śmierć
nastąpiła na terenie placówki oświatowej
3. Zwrot udokumentowanych kosztów nabycia środków pomocniczych do 20% SU
4. Zasiłek z tyt. niezdolności do nauki lub pracy 2% su wypłacany jednorazowo
jeżeli okres niezdolności do nauki lub praczy przekroczył 31 dni
5. Świadczenie z tyt. korepetycji 100zł za 7 dni szkolnych max za 35 dni szkolnych
6. Zadośćuczynienie za doznaną krzywdę 5% należnego świadczenia z tytułu
trwałego uszczerbku na zdrowi jeżeli uszczerbek przekroczył 50%
7. Jednorazowe świadczenie ryczałtowe z tytułu pogryzienia przez zwierzę lub
ukąszenia przez owada 200zł jeżeli ubezpieczony przebywał co najmniej 48 godz.
w szpitalu
Produkt NNW OŚWIATA
III. Wariant rozszerzony – opis klauzul dodatkowych
Klauzula nr 1 Koszty leczenia NNW 30% ( zwrot za koszty wizyt lekarskich, zabiegów
ambulatoryjnych i operacji, zakupu lekarstw i środków opatrunkowych, transportu z miejsca
wypadku do szpitala lub ambulatorium, koszty badań diagnostycznych, odbudowa
stomatologiczna 300zł za jeden ząb. Ponad to w wariancie 30% mamy koszt rehabilitacji do
30% su oraz koszt operacji plastycznych do 30% su NNW
Klauzula nr 2 świadczenie szpitalne 40zł za 1 dzień pobytu w szpitalu w związku z NNW
łącznie nie więcej niż 20 dni max do 800zł. Świadczenie płatne od 3 dnia pobytu w szpitalu
Klauzula nr 3 – świadczenie progresywne - w związku z uszczerbkiem NNW na poziomie
pow. 60% - dodatkowe 20% świadczenia, pow. 80% uszczerbku – 30%.
Produkt NNW OŚWIATA
Klauzula nr 4 świadczenie z tyt. śmierci w wyniku wypadku komunik. 50% su NNW
Klauzula nr 5 świadczenie z tytułu śmierci jednego lub obojga rodziców/opiekunów
prawnych w skutek NNW 3.000 (zmiana - wcześniej było 1500zł)
Klauzula nr 6 świadczenie z tytułu poważnego zachorowania lub operacji chirurgicznej
ubezpieczonego 500zł - poważne zachorowanie to choroba nowotworowa, niewydolność
nerek, operacja chirurgiczna, porażenie kończyn, przeszczep organu, utrata wzroku lub
słuchu, cukrzyca typu 1, przewlekła zapalenie wątroby typu B lub C sepsa, borelioza lub
odkleszczowe zapalenie opon, choroba wywołana przez pneumokoki i meningokoki, wirus
AH1/N1 (nowość)
Klauzula nr 7 świadczenie z tytułu śmierci w wyniku nowotworu złośliwego 50% su NNW
Klauzula nr 8 świadczenie z tyt. kosztów pogrzebu osoby ubezpieczonej – 4000 zł
Klauzula nr 9 zadośćuczynienie za doznany ból 100zł jeżeli ubezpieczający przebywał co
najmniej 24 godz. w szpitalu a nie poniósł trwałego uszczerbku na zdrowiu
Atuty Produktu NNW OŚWIATA G1


Niska składka, a dodatk. za 2-gie dziecko w szkole – 50% zniżki
Zwrot kosztów nabycia środków pomocniczych – do 2000 zł
(np. za ortezy, kołnierze ortopedyczne, itp.)

Zadośćuczynienie za ból – (gdy brak uszczerbku na zdrowiu w NNW)
(warunek: pobyt na obserwacji 24h w szpitalu np. podejrzenie złamania, wstrząsu mózgu)


Koszt odbudowy stomatologicznej zębów w NNW – 300 zł na jeden ząb
Leczenie szpitalne wskutek NNW – 40 zł /dzień
(warunek konieczny: pobyt minimum 3 doby, kwota liczona za każdy dzień)

Świadczenie za korepetycje w przyp. absencji ucznia wskutek NW
(100 zł za każde 7 dni korepetycji – max. 35 dni, czyli max. kwota - 500zł)





Świadczenie za absencję wskutek NW pow. 31 dni - 200 zł
Zadośćuczynienie za doznaną krzywdę - przy uszczerbku pow. 50%
Świadczenie za pogryzienie przez zwierzętą (warunek: pobyt 48h w szpitalu)
Ubezpieczenie auta/domu w Gothaer: do -30% zniżki z polisą NNW Oświata
Punkt obsługi ubezpieczeń w pobliżu szkoły: Bytom ul. Wyzwolenia 117
Produkt NNW OŚWIATA
VI. Zgłoszenie szkody powinno nastąpić w ciągu 14 dni w jeden z możliwych wariantów
1. Telefonicznie 22 469 69 69
2.
3.
4.
5.
E-mailem [email protected]
Listownie: Gothaer TU S.A. ul Wołoska 22A 02-675 Warszawa
On-line za pośrednictwem strony https://www.gothaer.pl/pl-nnw-oswiata
W biurze w Bytomiu ul. Wyzwolenia 117
Niezbędne dokumenty to:
- druk zgłoszenia szkody
- kserokopia legitymacji szkolnej ( legitymacja nie jest obowiązkowa jeśli była lista imienna lub
gdy na druku zgłoszenia szkody jest postawiona pieczątka szkoły)
- oświadczenie - zgłoszenia szkody w przypadku osoby nieletniej
- ksero dowodu opiekuna prawnego
- dokumentacja medyczna
- oryginały rachunków i dowodów opłat
Download