Pozwalamy zyskom rosnąć – ograniczamy straty - C

advertisement
Pozwalamy zyskom rosnąć –
ograniczamy straty
NOWOŚĆ: Teraz również możliwość ograniczenia
strat związanych z ryzykiem kursowym
Wszystkie fundusze C-QUADRAT ARTS działają w myśl zasady „Pozwalamy zyskom rosnąć – ograniczamy
straty”. Dlatego od wielu lat fundusze inwestycyjne C-QUADRAT ARTS należą do czołówki w swojej
kategorii. Nowy innowacyjny fundusz C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible (PLN) umożliwia inwestorom dokonującym inwestycji w polskich złotych ograniczanie strat związanych z ryzykiem kursowym.
O tym, w jaki sposób i dlaczego nowy fundusz oferuje dodatkowe możliwości można przeczytać tutaj!
Szanowny Panie Willert od 1 czerwca dostępny jest fundusz
C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible wyceniany w PLN, który
będzie oferowany w ramach oferty ubezpieczeń na życie firmy
Compensa. Jaki wpływ ma ryzyko kursowe porównując wycenę
w EUR i PLN na wzrost wartości funduszu?
Wprowadzając transzę PLN funduszu C-QUADRAT ARTS Total
Return Flexible, C-QUADRAT poszerza paletę produktów dostępną
na rynku ubezpieczeń w Polsce i oferuje zabezpieczoną alternatywę dla inwestycji w euro. Dzięki bieżącemu zabezpieczaniu
poprzez hedge zmniejszane jest ryzyko kursowe. Wahania kursu
złotówki względem euro nie mają większego wpływu na rozwój
wartości klasy aktywów wycenianych w PLN.
Dlaczego obecnie warto inwestować w ten nowy produkt?
Dzięki transzy dostępnej w polskich złotych C-QUADRAT ARTS
Total Return Flexible uzupełnia istniejącą ofertę, pozwalając
inwestorom na długoterminowe zyski na rynkach kapitałowych
w połączeniu z aktywnym zarządzaniem ryzykiem i świadomym
ograniczaniem ryzyka kursowego. W ostatnich latach ze względu
na osłabienie się złotego inwestycje w euro były dla polskich
mgr Leo Willert | Założyciel, Prezes Zarządu i Zarządzający ARTS Asset Management GmbH,
będącej firmą-córką C-QUADRAT Investment AG
Urodzony 13.10.1963 r. w Wiedniu, studiował nauki społeczne i ekonomiczne na Uniwersytecie w Wiedniu. Po otrzymaniu tytułu doradcy ds.
PR (Public Relation) Leo Willert uzyskał wykształcenie w zakresie handlowo-transakcyjnym u dr K. Van Tharpa w Północnej Karolinie, gdzie w
zakresie prywatnych zastosowań rozwijał dynamiczny system transakcyjny oparty o model rotacji sektorowych z elastycznym sterowaniem
udziału akcji w portfelu. Stało się to podstawą do stworzenia odnoszącego sukcesy systemu transakcyjnego ARTS. Od 2004 r. Willert kieruje departamentem Transakcji w ARTS Asset Management GmbH. Od tego czasu łączna wartość zarządzanych aktywów sięgnęła około 2 miliardy euro
(stan na 06/2012), w sumie ARTS Asset Management zarządza 18 różnymi funduszami inwestycyjnymi. Uzyskiwane przez ARTS Asset Management
wyniki inwestycyjne oraz osiągnięcia w obszarze zarządzania zostały wielokrotnie wyróżnione zarówno na rynku lokalnym jak i międzynarodowym.
Pozwalamy zyskom rosnąć –
ograniczamy straty
inwestorów bardzo atrakcyjne. Tym niemniej wiele osób gotowych jest zrezygnować z tych korzyści na rzecz jednoczesnej
rezygnacji z ryzyka umocnienia się złotego. Jest rzeczą normalną,
że inwestorzy preferują produkty pozbawione ryzyka kursowego.
Naturalnie oferta w euro funduszu C-QUADRAT ARTS Total Return
Dynamic pozostaje cały czas dostępna, również połączenie dwóch
wariantów walutowych może być interesujące. Oczywiście każdy
z inwestorów musi sam zadecydować, w której walucie chce
dokonywać inwestycji. Oferując możliwość inwestycji w transzę
PLN, chcemy zapewnić każdemu swobodę wyboru.
W zasadzie nowy fundusz C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible
oraz C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic działają na
prawie identycznych zasadach. Czy mimo to istnieje różnica
w sposobie alokacji aktywów?
W istocie strategia zarządzania jest identyczna jak w C-QUADRAT
ARTS Total Return Dynamic i podąża za średnioterminowymi
trendami. Podobnie jak w przypadku C-QUADRAT ARTS Total
Return Dynamic udział akcji w portfelu funduszu C-QUADRAT
ARTS Total Return Flexible może wahać się w przedziale od 0
do 100%. Ma to na celu minimalizację strat w przypadku spadków na rynkach. W każdym razie należy postrzegać tę ofertę
jako dalszy rozwój strategii, fundusz ten w pełni wykorzystuje
wszystkie możliwości inwestycyjne, jakie proponuje europejska
dyrektywa unijna USCIT IV. Obok inwestycji w fundusze, ETF-y i
akcje pojedynczych spółek, fundusz może inwestować również w
instrumenty pochodne w celu osiągania zysków lub zabezpieczenia przed stratami. Umożliwia to błyskawiczną reakcję na
zmiany zachodzące na giełdach oraz optymalne funkcjonowanie systemu transakcyjnego ARTS, również w przypadku
dużych wolumenów funduszy.
Motto Państwa funduszu brzmi: Pozwalamy zyskom rosnąć –
ograniczamy straty. Która z części motta jest Pana zdaniem
ważniejsza?
Każdy cieszyłby się, gdyby można było liczyć tylko na zyski.
Natura rynku na to jednak nie pozwala. Nigdy dwa trendy
wzrostowe nie podążają bezpośrednio za sobą. Co najwyżej
możemy mówić tutaj o długo- lub krótkookresowych trendach
wzrostowych. Za każdym razem po wzrostach na rynku przychodzą spadki. Taka jest prawidłowość. Nie jest to żadną tajemnicą –
każdy o tym wie. Ale nikt nie wie, jak długo trwać będą wzrosty
i kiedy zmienią się w spadki. Dlatego podczas okresów
spadkowych warto naszym zdaniem wycofywać się z rynku
akcji. W perspektywie krótkoter-minowej sterowanie udziałem
akcji w portfelu może okazywać się nieskuteczne. W długim
horyzoncie inwestycji strategia może być bardzo skuteczna,
gdy odpowiednio do sytuacji pozwala się zyskom rosnąć i
ogranicza straty. Krótko mówiąc: nie da się stwierdzić, która
część motta jest ważniejsza – ważne są obie.
Jak będzie rozwijał się nowy fundusz?
Jakie doświadczenia mają Państwo z transzą EUR?
Fundusz C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible jest dostępny
dla inwestorów dokonujących transakcji w euro od listopada
2010 r. EUR - transza rozwija się dość podobnie jak w przypadku
C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic, częściowo nawet
lepiej. W odniesieniu do transzy PLN dołożymy takich samych
starań, aby osiągać jak najlepsze wyniki. Naturalnie przy założeniu wyeliminowania korzyści oraz strat wynikających z wahań
kursów między PLN i EUR.
Fundusze C-QUADRAT ARTS są funduszami zagranicznymi w rozumieniu ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych. Fundusze C-QUADRAT ARTS nie są zarejestrowane w Polsce, w związku
z czym jednostki funduszy nie są ani nie mogą być bezpośrednio oferowane w Polsce inwestorom indywidualnym. Niniejszy artykuł nie stanowi oferty publicznej, oferty sprzedaży, zaproszenia do złożenia
oferty odnośnie jednostek funduszy C-QUADRAT ARTS, a jej celem nie jest nakłanianie potencjalnych inwestorów do bezpośredniego nabywania jednostek funduszy C-QUADRAT ARTS. Niniejszy materiał
informacyjny został przygotowany wyłącznie w związku z możliwością wyboru jednostek C-QUADRAT ARTS w ramach polis typu unit-linked, oferowanych przez Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń na
Życie S.A. w celu umożliwienia ubezpieczonym zapoznania się z informacjami o funduszach C-QUADRAT ARTS. Wybierając jednostki uczestnictwa C-QUADRAT ARTS w ramach polis ubezpieczeniowych
Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A., ubezpieczony nie nabywa prawa do jednostek uczestnictwa w funduszach C-QUADRAT ARTS. Dane zawarte w artykule, w szczególności dotychczasowa
stopa zwrotu funduszy, nie stanowią prognozy wyników inwestycyjnych funduszy C-QUADRAT ARTS oraz nie mogą być traktowane jako zobowiązanie do osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości.
Wyniki inwestycyjne funduszy C-QUADRAT ARTS nie odzwierciedlają dochodu z produktów inwestycyjnych powiązanych z funduszami C-QUADRAT ARTS.
Stan na: sierpień 2012
Download