Regulamin udzielania pomocy społecznej przez Stowarzyszenie na

advertisement
Regulamin udzielania pomocy społecznej przez Stowarzyszenie na
Rzecz Dzieci z Chorobami Krwi w Lublinie
załącznik nr 2
Regulamin udzielania pomocy społecznej
przez Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci z Chorobami Krwi
w Lublinie
Postanowienia ogólne
1. Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci z Chorobami Krwi w Lublinie zwane dalej
„Stowarzyszeniem” udziela pomocy społecznej dzieciom i ich Rodzinom,
w procesie leczenia w Klinice Hematologii, Onkologii i Transplantologii
Dziecięcej - DSK w Lublinie i innych specjalistycznych placówkach służby
zdrowia.
2. Za Rodzinę uważa się rodziców dziecka lub opiekunów prawnych dziecka.
3. Prawo do korzystania z pomocy społecznej w szczególności przysługuje
dzieciom i członkom Rodziny, którzy są członkami Stowarzyszenia oraz
dzieciom i ich Rodzinom, na rzecz których podatnicy przekazali do
Stowarzyszenia jako organizacji pożytku publicznego, darowizny pieniężne lub
1% podatku dochodowego od osób fizycznych.
4. Niniejszy regulamin, zgodnie ze Statutem Stowarzyszenia, szczegółowo
określa zasady statutowego celu Stowarzyszenia w zakresie udzielania
pomocy społecznej dzieciom leczonym w Klinice i ich Rodzinom, wspierając
w tej drodze proces leczenia tych dzieci.
5. Za proces leczenia dzieci w Klinice, rozumie się okres 3 lat, od dnia
rozpoczęcia leczenia, nie dłużej jednak jak do uzyskania przez dziecko
pełnoletniości.
6. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, w miarę posiadanych środków,
ww. okres może być przedłużony do 5 lat.
Zakres udzielanej pomocy społecznej
Pomoc społeczna udzielana jest w zakresie dofinansowania lub refundacji:
1) kosztów leczenia i leczenia dzieci w Klinice i innych specjalistycznych
placówkach służby zdrowia, jeżeli będzie to związane z procesem leczenia
dzieci w Klinice.
2) zakupu sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego, koniecznego w procesie
leczenia dzieci w Klinice.
1
Regulamin udzielania pomocy społecznej przez Stowarzyszenie na
Rzecz Dzieci z Chorobami Krwi w Lublinie
3) zakupu leków, środków opatrunkowych, koniecznych w procesie leczenia
dzieci w Klinice.
4) konsultacji medycznych, badań diagnostycznych, koniecznych w procesie
leczenia dzieci w Klinice.
5) kosztów podróży – dojazdów dzieci i ich Rodziny z miejsca zamieszkania
do Kliniki lub innych specjalistycznych placówek służby zdrowia, związanych
z procesem leczenia dzieci w Klinice.
6) kosztów pobytu Rodziny dziecka w hostelu Stowarzyszenia lub hotelu
przyszpitalnym, związanym z procesem leczenia dzieci w Klinice.
Warunki udzielenia pomocy społecznej.
1. Postępowanie o udzielenie pomocy społecznej wszczyna się na wniosek
Rodziny dziecka skierowany do Zarządu Stowarzyszenia.
2. Rodziny dzieci leczonych w Klinice przed złożeniem wniosku o udzielenie
pomocy społecznej, powinni zapoznać się z zasadami jej udzielania,
określonymi w niniejszym Regulaminie.
3. Wniosek powinien być uzasadniony i wynikać z sytuacji materialnej Rodziny
dziecka leczonego w Klinice.
4. Do wniosku o dofinansowanie lub refundację kosztów leczenia dziecka
w Klinice, należy załączyć:
a) oryginały dowodów poniesionych kosztów tj. faktury VAT, rachunki, bilety
komunikacji miejskiej. Rachunki, faktury VAT i inne dowody potwierdzające
poniesione koszty, mogą być dofinansowane tylko wówczas gdy na odwrocie
są opisane i podpisane przez wnioskodawcę, co do celowości poniesionych
kosztów i nie budzą wątpliwości pod kątem rzetelności i celowości ich
wydatkowania.
b) zaświadczenie lekarskie, w którym lekarz stwierdza, iż leczenie,
przeprowadzenie badania diagnostycznego lub konsultacji medycznej objętej
wnioskiem jest zalecane lub wskazane poza Kliniką.
5. Stowarzyszenie dofinansuje koszty związane z procesem leczenia dziecka
w Klinice, tylko po złożeniu ww. wniosku do Stowarzyszenia.
Zasady udzielania pomocy społecznej
1. Decyzję o przyznaniu pomocy społecznej podejmuje każdorazowo Zarząd
Stowarzyszenia.
2. Decyzja Zarządu będzie uwarunkowana od:
- wskazań lub przeciwwskazań leczącej Kliniki;
- sytuacji materialnej Rodziny dziecka leczonego w Klinice;
- stanu finansów Stowarzyszenia, z tym, że w sytuacji posiadania przez
dziecko środków finansowych z tytułu darowizny z poleceniem lub 1%
2
Regulamin udzielania pomocy społecznej przez Stowarzyszenie na
Rzecz Dzieci z Chorobami Krwi w Lublinie
3.
4.
5.
6.
7.
podatku dochodowego od osób fizycznych, dofinansowanie będzie udzielone
w pierwszej kolejności z tych środków zgromadzonych na subkoncie dziecka i
do jego wysokości;
- prawidłowo udokumentowanego wniosku o udzielenie pomocy społecznej.
Zarząd Stowarzyszenia zastrzega sobie prawo przedstawienia przez Rodzinę
dziecka dodatkowych dokumentów, w sytuacji gdy przedstawiona
dokumentacja nie będzie stanowiła wystarczającej podstawy do stwierdzenia
udzielenia pomocy.
Zarząd Stowarzyszenia zastrzega sobie prawo odmowy udzielenia pomocy
społecznej. Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem pomocy
społecznej.
O decyzji Zarządu Stowarzyszenia o zakresie przyznania pomocy społecznej
lub o jej odmowie, wnioskodawcy zostaną powiadomieni na piśmie lub drogą
elektroniczną.
Wnioskodawcy przysługuje prawo odwołania się od decyzji Zarządu
Stowarzyszenia.
Odwołanie składa się do Zarządu Stowarzyszenia w terminie 30 dni od dnia
powiadomienia.
Postanowienia końcowe.
1. W postępowaniu o udzielenie pomocy społecznej, stosuje się przepisy ustawy
z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
2. Żadne z postanowień Regulaminu nie może stanowić podstawy roszczeń
wobec Stowarzyszenia.
3. Stowarzyszenie zastrzega sobie prawo zmian w obowiązującym Regulaminie,
zgodnie ze Statutem Stowarzyszenia.
4. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego uchwalenia przez Walne Zebranie
Członków Stowarzyszenia i obowiązuje od dnia 01 sierpnia 2013 r.
Zarząd Stowarzyszenia
3
Download