1 - zemby.pl

advertisement
PATOFIZJOLOGIA, test końcowy z ćwiczeń, 23. 11. 2007 r.
1. Które z poniższych twierdzeń nie dotyczy ostrej niewydolności nerek?
a) charakteryzuje się zmniejszoną filtracją kłębuszkową
b) prowadzi do wzrostu stężenia potasu i mocznika we krwi
c) wymaga kontroli podaży płynów
d) prowadzi do zasadowicy metabolicznej
e) może być skutkiem wstrząsu hipowolemicznego.
2. Wielomocz w odwracalnej ostrej niewydolności nerek występuje:
a) przed fazą skąpomoczu
b) po fazie skąpomoczu
c) przez cały okres choroby i jest skojarzony z upośledzonym zagęszczaniem
moczu
d) przez cały okres choroby i jest skojarzony z nadmiernym zagęszczaniem
moczu
e) wielomocz nie występuje w tym schorzeniu
3. Na skutek przewlekłej niewydolności nerek w osoczu zmniejsza się stężenie:
a) wodou
b) potasu
c) wapnia
d) magnezu
e) fosforu
4. Białkomocz obserwowany w zespole nerczycowym ma charakter:
a) kłębuszkowy
b) z przeładowania
c) cewkowy
d) ortostatyczny
e) hemodynamiczny
5. Która z poniższych zmian nie charakteryzuje zespołu nerczycowego:
a) wzrost stężenie kreatyniny w osoczu
b) proteinuria
c) obrzęki
d) wzrost stężenia cholesterolu we krwi
e) hipoproteinemia
6. W której z poniższych niedokrwistości nie występuje wzrost liczby retikulocytów:
a) pokrwotocznej
b) hemolitycznej
c) aplastycznej
d) w żądnej z w/w
e) we wszystkich w/w reticulocytoza występuje jako normalny mechanizm
kompensacyjny
7. Które z poniższych twierdzeń dotyczących hiperkalcemii jest prawdziwe:
a)
b)
c)
d)
e)
występuje w niedoczynności przytarczyc
może być skutkiem nadmiernej aktywności osteoklastów
przyspiesza perystaltykę jelit
zmniejsza opór naczyniowy
wszystkie w/w są fałszywe
8. Laboratoryjnym wskaźnikiem kompensacji kwasicy oddechowej jest:
a) podwyższenie stężenia wodorowęglanów we krwi
b) obniżenie pCO2 we krwi
c) alkalizajca pH krwi
d) hiperwentylacja
e) żadne z w/w
9. Wydłużenie czasu krwawienia występuje we wszystkich wymienionych niżej
przypadkach, z wyjątkiem:
a) małopłytkowości
b) choroby von Willenbranda
c) trombocytopatii
d) hemofilii
e) uszkodzenia ściany naczyń krwionośnych
10. Które z poniższych twierdzeń dotyczących hiponatremii jest fałszywe:
a) może być skutkiem ekotopowej produkcji aldosteronu przez guzy nadnerczy
b) może wystąpić w tzw. zatruciu wodnym
c) może być wywołana przez wzrost osmolarności przestrzeni pozakomórkowej
d) może wystąpić w niewydolności krążenia
e) wszystkie w/w są prawdziwe
11. Wielkość filtracji kłębuszkowej wzrośnie, gdy:
a) zmniejszy się ciśnienie hydrostatyczne osocza
b) zwiększy się ciśnienie onkotyczne osocza
c) zmniejszy się współczynnik filtracji kłębuszkowej
d) zmniejszy się ciśnienie hydrostatyczne w torebce Bowmana
e) zmniejszy się ciśnienie onkotyczne w torebce Bosmana
12. Które z poniższych twierdzeń dotyczących żółtaczki cholestatycznej jest prawdziwe:
a) może być spowodowana przez guz trzustki
b) we krwi dominuje bilirubina sprzężona
c) poziom urobilinogenu w moczu jest wzmożony
d) częstą przyczyną jest kamica żółciowa
e) stolce są odbarwione
13. Choroby wątroby mogą prowadzić do:
a) skazy krwotocznej naczyniowej
b) skazy krwotocznej osoczowej
c) małopłytkowości
d) niedokrwistości hemolitycznej
e) hemoglobinopatii
14. Która z poniższych zmian występuje w niedokrwistości z niedoboru witaminy B12:
a)
b)
c)
d)
e)
demielinizacja włókien nerwowych
zapalenie języka
zaburzenie syntezy hemoglobiny
mikrocytoza
atrofia szpiku kostnego
15. Krwawienia dostawowe są charakterystyczne dla:
a) trombocytopenii
b) trombocytopatii
c) niedoboru osoczowych czynników krzepnięcia
d) skaz krwotocznych naczyniowych
e) hemoglobinopatii
16. Zaburzeni wchłaniania z przewodu pokarmowego mogą doprowadzić do
niedokrwistości:
a) sierpowatej
b) aplastycznej
c) magaloblastycznej
d) hemolitycznej
e) wszystkie w/w
17. Następstwem hemolizy jest:
a) zmniejszenie liczby retikulocytów
b) obniżone stężenie heptoglobiny
c) obniżone stężenie bilirubiny
d) obniżone stężenie met-hemoglobiny
e) obniżone stężenie urobilinogenu
18. Przyczyną poliurii może być:
a) hiperkaliemia
b) hipokaliemia
c) hiperglikemia
d) wszystkie w/w
e) żadne w/w
19. Do hiperaldosteronizmu wtórnego prowadzi:
a) nadczynność tarczycy
b) marskość wątroby
c) przewlekłe zapalenie trzustki
d) zespół nerczycowy
e) zespół Marfana
20. Wszystkie poniższe zaburzenia mogą prowadzić do hiperkalcemii, z wyjątkiem:
a) niedoboru witaminy D3 w diecie
b) pierwotnej nadczynności przytarczyc
c) nadczynności przytarczyc
d) rzekomej niedoczynności przytarczyc
e) niedoboru wapnia w diecie
21. Stymulacja współczulna naczyń obwodowych spowoduje:
a)
b)
c)
d)
e)
obniżenie ciśnienia tętniczego
obniżenie oporu obwodowego
zmniejszenie powrotu żylnego
wszystkie z w/w
żadne z w/w
22. Hiperglikemia u pacjentów z zespołem Cushinga wynika z :
a) obniżenie sekrecji insuliny
b) upośledzenia wydalania glukozy
c) zwiększenia sekrecji hormonu wzrostu
d) insulinooporności
e) nasilenia glukoneogenezy
23. Nadczynność kory nadnerczy może powodować wszystkie poniższe efekty z
wyjątkiem:
a) upośledzenie syntezy kolagenu
b) wzrost wydalania sodu i obniżenie ciśnienia tętniczego
c) obniżenie liczby limfocytów we krwi
d) aktywacja katabolizmu białek
e) wzrost stężenia lipidów we krwi
24. We wtórnej nadczynności gruczołu:
a) wzrasta stężenie hormonu obwodowego i wzrasta stężenie hormonu tropowego
b) wzrasta stężenie hormonu obwodowego i spada stężenie hormonu tropowego
c) spada stężenie hormonu obwodowego i wzrasta stężenie hormonu tropowego
d) spada stężenie hormonu obwodowego i spada stężenie hormonu tropowego
e) wzrasta ekotopowe wydzielanie hormon obwodowego
25. Do objawach choroby Addisona nie należy:
a) utrata wagi
b) hiponatremia
c) ciemne zabarwienie skóry
d) hiperkaliemia
e) nadciśnienie tętnicze
26. Choroba Addisona to:
a) niedoczynność przedniego płata przysadki
b) niedoczynność kory nadnerczy
c) niedoczynność rdzenia nadnerczy
d) niedoczynność przytarczyc
e) wtórna niedoczynność przytarczyc
27. Działanie antylipolitycze wykazuje:
a) tyoksyna
b) insulina
c) hormon wzrostu
d) glikagon
e) adrenalina
28. Działanie hiperglikemiczne wykazują
a)
b)
c)
d)
e)
insulina, adrenalina, GH
glukagon, adrenalina, kortyzol
insulina tyroksyna, kortyzol
insulina, GH, aldosteron
jedynym hormonem wykazującym takie działanie jest insulina
29. Do wytworzenia zakrzepu zamykającego tętnicę wieńcową znaczenie ma:
a) pęknięcie blaszki miażdżycowej
b) niedobór prostacykliny
c) aktywacja płytek krwi
d) wszystkie w/w
e) żadne z w/w
30. Do objawów serca płucnego nie należy:
a) wodobrzusze
b) obrzęki kończyn dolnych
c) powiększenie wątroby
d) przepełnienie żył szyjnych
e) duszność
31. U pacjenta z zawałem serca wystąpił obrzęk płuc. Jest to przykład niewydolności
krążenia:
a) ostrej prawokomorowej
b) przewlekłej prawokomorowej
c) ostrej lewokomorowej
d) przewlekłej lewokomorowej
e) pochodzenia obwodowego
32. Do zmniejszenia obciążenia następczego serca doprowadzi:
a) niedokrwistość
b) biegunka
c) rozszerzenie naczyń krwionośnych
d) diureza osmotyczna
e) wszystkie w/w
33. Do zwiększenia obciążenia następczego serca doprowadzi:
a) nadciśnienie tętnicze
b) zwężenie zastawki mitralnej
c) niedomykalność zastawki mitralnej
d) hipotonia
e) wzmożony powrót żylny
34. Do typowych przyczyn rozkurczowej niewydolności serca nie należy:
a) tamponada serca
b) zwłóknienie osierdzia
c) przerost mięśnia sercowego
d) niedokrwienie serca
e) zwężenie zastawki mitralnej
35. Choroby wątroby mogą prowadzić do:
a)
b)
c)
d)
e)
skazy krwotocznej naczyniowej
skazy krwotocznej osoczowej
małopłytkowości
niedokrwistości hemolitycznej
hemoglobinopatii
36. Powikłaniem choroby wrzodowej może być:
a) zapalenie otrzewnej
b) niedokrwistość
c) zapalenie trzustki
d) wymioty
e) wszystkie w/w
37. Które z poniższych stwierdzeń charakteryzuje biegunkę osmotyczną:
a) dochodzi do aktywacji cyklazy adenylowej w enerocytach
b) wzrasta sekrecja NaCl do światła jelita
c) głodzenie nie powoduje ustąpienia biegunki
d) jest typową konsekwencją zespołu jelita drażliwego
e) może być spowodowana nietolerancją laktozy
38. Guz trzustki może być przyczyną żółtaczki:
a) przedwątrobowej
b) miąższowej
c) hemolitycznej
d) cholestatycznej
e) zakaźnej
39. W ostrym zapaleniu trzustki może dojść do następujących zaburzeń z wyjątkiem:
a) niewydolności nerek
b) spadku stężenia lipazy we krwi
c) hiperglikemii
d) niewydolności oddechowej
e) zespołu wykrzepienia wewnątrznaczyniowego
40. Następstwem mukowiscydozy nie jest:
a) niewydolność wewnątrzwydzielnicza trzustki
b) wydzielanie potu o niskiej zawartości chloru
c) zaburzenia oddychania
d) zaburzenia trawienia
e) wszystkie w/w są typowymi objawami mukowiscydozy.
41. Działając na błonę śluzową żołądka kwas acetylosalicylowy hamuje działanie:
a) histaminy
b) acetylocholiny
c) prostaglandyny
d) gastryny
e) mukolizyny
42. W chorobie wrzodowej żołądka nie występuje:
a) nadmierna sekrecja kwasu solnego w żołądku
b)
c)
d)
e)
uszkodzenie bariery ochronnej śluzówki
częstsza zachorowalność u mężczyzn
rozwój na podłożu zanikowego nieżytu żołądka
związek z zarzucaniem treści dwunastniczej do żołądka
43. Przyczyną zespołu Dresslera jest:
a) pęknięcie mięśnia brodawkowatego serca
b) autoimmunologiczne zapalenie osierdzia jako powikłanie zawału serca
c) zawał płucny
d) udar niedokrwienny mózgu
e) autoimmunologiczne zapalenie trzustki jako powikłanie cukrzycy
44. Najwcześniejszym pojawiającym się markerem niedokrwiennego uszkodzenia serca
jest:
a) dehydrogenaza mleczanowa
b) troponina
c) kinaza fosfokreatynowa
d) mioglobina
e) aminotranferaza aparginianowa
45. Do ostrych zespołów wieńcowych nie należy:
a) niestabilna dławica piersiowa
b) zawał serca
c) zespół sercowy X
d) nagły zgon sercowy
e) wszystkie w/w są ostrymi zespołami wieńcowymi
46. Przyczyną niedotlenienia mięśnia sercowego może być:
a) niedokrwistość
b) zatrucie CO
c) zaburzenia wymiany gazowej w płucach
d) niedomykalność zastawki aorty
e) wszystkie w/w
47. Do zwiększenia pojemności minutowej serca może dojść we wszystkich poniższych
sytuacjach, z wyjątkiem:
a) nadczynności tarczycy
b) tachykardii
c) hipowolemii
d) niedokrwistości
e) niedoboru witaminy B
48. Do typowych przyczyn rozkurczowej niewydolności krążenia nie należy:
a) tamponada serca
b) zwłóknienie osierdzia
c) przerost mięśnia sercowego
d) niedokrwienie serca
e) zwężenie zastawki mitralnej
49. Które z poniższych twierdzeń jest prawdziwe:
w astmie oskrzelowej występuje przede wszystkim duszność wdechowa
u podstawy mukowiscydozy leży mutacja genu kodującego kanał wapniowy
w astmie oskrzelowej występuje nadmierna aktywność układu współczulnego
w patogenezie astmy oskrzelowej istotną rolę odgrywają przeciwciała klasy
IgA
e) wszystkie w/w są fałszywe
a)
b)
c)
d)
50. Następstwem hipoksji jest:
a) aktywacja procesu angiogenezy
b) zmniejszenie syntezy 2,3-dwufosfoglicerynianu w erytrocytach
c) hipowentylacja
d) zahamowanie erytropoezy
e) wszystkie w/w
51. W chorobie trzewnej stwierdza się:
a) hipertrofię kosmków jelitowych
b) pozytywny efekt diety bezmlecznej
c) niewydolność zewnątrzwydzielniczą trzustki
d) niedobór przeciwciał przeciw gliadynie
e) biegunkę tłuszczową
52. Pierwotna nietolerancja laktozy jest skutkiem:
a) defektu enzymatycznego ślinianek
b) defektu enzymatycznego enterocytów
c) niewydolności zewnątrzwydzielniczej trzustki
d) choroby trzewnej
e) zanikowego zapalenia błony śluzowej żołądka
53. Pytanie o pierwotną nadczynność przytarczyc.
54. Po operacji usunięcia gruczolaka przysadki u chorego wykonano badania hormonalne
wydzielania TSH, T3 i T4. Można się spodziewać u chorego:
TSH
T3, T4
a) podwyższone
podwyższone
b) podwyższone
obniżone
c) obniżone
podwyższone
d) obniżone
obniżone
e) obniżone
prawidłowe
55. Pytanie o następstwa kory nadnerczy
56. Pytanie, o to, kiedy następuje przeciek żylny w płucach.
57. Pytanie o przyczyny zwężenia oskrzeli w ataku astmy oskrzelowej
Download