projekt - PUP Lubań Bieżące

advertisement
URZĄD PRACY
UMOWA NR ...... / B / POWER / 2016
o przyznanie środków finansowanych z Funduszu Pracy (zwanych dalej dofinansowaniem) na podjęcie działalności gospodarczej
PROJEKT
UMOWA NR ....... / B / POWER / 2016
o przyznanie środków finansowanych z Funduszu Pracy (zwanych dalej dofinansowaniem)
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020
„Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie lubańskim (II)”
na podjęcie działalności gospodarczej
zawarta w dniu ............................... r. w Lubaniu pomiędzy Powiatem Lubańskim reprezentowanym przez Starostę
Lubańskiego z upoważnienia, którego działa Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Lubaniu Pani Krystyna Mucha zwanym
dalej „Starostą”
a
Panią/Panem ...................................................
Posiadającym/ca adres zameldowania stałego ……....................................................
Adres zamieszkania: .................................................
Adres do korespondencji: ........................................
Legitymujący/a się ważnym dowodem osobistym seria ........... nr .................
PESEL: ............................ NIP: .................................., zwanym dalej „Wnioskodawcą”.
§1
1. Starosta przyznaje Wnioskodawcy na jego wniosek z dnia ....................... r., dofinansowanie - współfinansowane ze
środków Europejskiego Funduszu Społecznego w związku z realizacją projektu „Aktywizacja osób młodych
pozostających bez pracy w powiecie lubańskim (II)” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój
2014-2020, realizowanego w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych, w kwocie ...................zł,
słownie: ...................................., stanowiące pomoc publiczną de minimis, w rozumieniu art. 3 Rozporządzenia Komisji
(UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii
Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. L 352 z dn. 24.12.2013 r. str. 1), na rozpoczęcie prowadzenia działalności
gospodarczej, której przeważającym rodzajem działalności, zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD 2007) jest:
PKD: .........................................
2. Główne miejsce wykonywania działalności gospodarczej: miejscowość: ..................................., ulica…………………………….…
nr nieruchomości/domu: .............., poczta: ........................
3. Za dzień rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej przyjmuje się datę rozpoczęcia działalności gospodarczej
wskazaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
4. Wnioskodawca, posiadający status osoby bezrobotnej, który otrzymał dofinansowanie na rozpoczęcie działalności
gospodarczej, w przypadku naruszenia warunków umowy lub złożenia niezgodnych z prawdą oświadczeń będzie
zobowiązany do zwrotu otrzymanego dofinansowania wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od dnia otrzymania
środków w terminie 30 dni od dnia otrzymania wezwania Starosty.
§2
1. Przyznane dofinansowanie zostanie przekazane przez Powiatowy Urząd Pracy w Lubaniu na konto bankowe
Wnioskodawcy: nazwa banku: .................................................. nr konta .........................................................
w terminie do trzech dni roboczych licząc od dnia zawarcia umowy i złożenia dokumentów określonych w § 7,
stanowiących zabezpieczenie zwrotu przyznanego dofinansowania.
2. Przyznane dofinansowanie zostanie przeznaczone na sfinansowanie wydatków ujętych w Szczegółowej Specyfikacji
Wydatków, podpisanej przez strony niniejszej umowy, stanowiącej zał. nr 1 do niniejszej umowy.
§3
Po zawarciu umowy Wnioskodawca zobowiązuje się do:
1. Potwierdzenia otrzymania środków przekazanych na rachunek bankowy, wskazany w § 2 ust. 1 umowy, poprzez
przedłożenie Powiatowemu Urzędowi Pracy wyciągu z rachunku bankowego lub zaświadczenia z banku - w terminie do 3
dni roboczych od dnia następnego po dniu zaksięgowania środków.
1
URZĄD PRACY
UMOWA NR ...... / B / POWER / 2016
o przyznanie środków finansowanych z Funduszu Pracy (zwanych dalej dofinansowaniem) na podjęcie działalności gospodarczej
2. Rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej, o której mowa w § 1 ust. 1, w terminie do 30 dni kalendarzowych
licząc od następnego dnia po dniu zawarcia umowy, jednak nie wcześniej niż od następnego dnia po dniu otrzymania
dofinansowania na rachunek bankowy.
3. Wydatkowania otrzymanego dofinansowania, rozumianego jako udokumentowany zakup i udokumentowana zapłata,
w oparciu o Szczegółową Specyfikację Wydatków, stanowiącą zał. nr 1 do niniejszej umowy, nie wcześniej niż od dnia
następnego po dniu zaksięgowane na rachunku bankowym i nie później niż do 45 dnia od dnia rozpoczęcia prowadzenia
działalności gospodarczej, wynikającego z CEIDG, o której mowa w § 1 ust. 3 niniejszej umowy.
4. Złożenia rozliczenia wydatkowania otrzymanego dofinansowania, do 2 miesięcy od dnia rozpoczęcia prowadzenia
działalności gospodarczej, na druku „Rozliczenie szczegółowej specyfikacji wydatków”, stanowiącym zał. nr 2 do umowy
oraz przedkładając "Zestawienie kwot wydatkowanych od dnia zawarcia umowy o dofinansowanie na poszczególne
wydatki wynikające ze Szczegółowej Specyfikacji Wydatków”, stanowiące zał. nr 2a do umowy.
5. Dołączenia do rozliczenia:
5.1 dokumentów księgowych potwierdzających poniesione koszty, tj. faktury, faktury VAT, faktury uproszczone,
rachunki, umowy kupna-sprzedaży i inne dokumenty o równoważnej wartości dowodowej, których nabywca jest
Wnioskodawca.
5.2 dokumentów potwierdzających zapłatę w formie: przelewu, płatniczą kartą kredytową, płatniczą kartą debetową lub
za pobraniem, które jednoznacznie odnoszą się do dokonanych transakcji wynikających z dokumentów księgowych.
5.2 do umów kupna – sprzedaży rzeczy używanych: deklaracji PIT PCC – 3 potwierdzonej przez urząd skarbowy oraz
dowód zapłaty podatku od czynności cywilno-prawnych i oświadczeń, o których mowa w §3 ust. 7 pkt 7.3 ppkt 7.3.2
i ppkt 7.3.3., z zastrzeżeniem § 3 ust. 7 pkt 7.1.
5.3 w przypadku zakupu rzeczy używanych, oświadczeń o których mowa w §3 ust. 7 pkt 7.3 ppkt 7.3.2 i ppkt 7.3.3.
5.4 tłumaczenia dokonanego przez tłumacza przysięgłego w przypadku dokumentów księgowych dokumentujących
zakup sporządzonych w języku obcym oraz oświadczeń, o których mowa w §3 ust. 7 pkt 7.3 ppkt 7.3.2 i ppkt 7.3.3.
Jeżeli wartość dokumentów księgowych, o których mowa w pkt 5.1 wyrażona jest w walucie obcej, należy przeliczyć ich
wartość na walutę polską według średniego kursu ogłoszonego przez NBP na dzień dokonania zapłaty.
6. Złożenia rozliczenia, o którym mowa w §3 ust. 4 w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy, osobiście lub drogą pocztową
(decyduje data wpływu do urzędu), dołączając do rozliczenia potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopie
dokumentów, o których mowa w ust. 5 pkt. 5.1.-5.4.; uwierzytelnienie zawierać ma datę i czytelny podpis Wnioskodawcy
7. Dokonania wydatków, o których mowa w § 3 ust. 3 przyjmując, iż:
7.1 rozliczeniu nie podlegają: wydatki poniesione przed dniem podpisania umowy o przyznanie dofinansowania, koszty
poniesione po terminie, o którym mowa w §3 ust 3, koszty nieudokumentowane lub nieprawidłowo udokumentowane,
podatek VAT w przypadku bezrobotnych będących płatnikiem podatku VAT;
7.2 dokumentami potwierdzającymi dokonanie zakupu są dokumenty księgowe które zostały wystawione zgodnie
z obowiązującymi przepisami, w tym Ustawą o rachunkowości, Ustawą o podatku od towarów i usług, są rzetelne (ich
treść jest zgodna z rzeczywistym przebiegiem operacji gospodarczej), kompletne i wolne od błędów rachunkowych,
jednoznacznie dokumentują transakcję, datę, sposób zapłaty (np. gotówka, karta płatnicza, przelew, pobranie),
7.3 zakup rzeczy używanych (dotyczy również sprzętu sprowadzonego z zagranicy) zostanie uznany przy udokumentowaniu
łącznego spełnienia niżej wymienionych warunków:
7.3.1 umowa kupna sprzedaży lub inny dokument księgowy potwierdzający zakup rzeczy używanej zawiera opis
zakupionej rzeczy, jak: nazwa, typ, rok produkcji, seria, numer fabryczny, nazwa producenta, umożliwiający ich
identyfikację oraz oświadczenia o treści wskazanej w ppkt 7.3.2 i ppkt 7.3.3. dołączone w formie załącznika lub
ujęte na dokumentach potwierdzających zakup rzeczy używanej,
7.3.2 sprzedający złoży oświadczenie stwierdzające, iż przedmiot nie został zakupiony z krajowych lub wspólnotowych
środków publicznych, przedmiot sprzedaży jest sprawny, posiada dobry stan techniczny,
7.3.3 wnioskodawca złoży oświadczenie stwierdzające, że cena rzeczy nie przekracza jego wartości rynkowej i jest
niższa od ceny podobnego nowego sprzętu lub przedmiotu.
7.4 Udokumentowanie zakupu rzeczy używanych, o których mowa w § 3 ust. 7 pkt 7.3 nie dotyczy dofinansowania
przyznanego na zakup towaru przeznaczonego np. do sprzedaży, produkcji, montażu w ramach działalności
gospodarczej.
7.5 Różnice pomiędzy wydatkami wynikającymi ze Szczegółowej Specyfikacji Wydatków (zał. nr 1 do umowy)
a rzeczywistymi wydatkami, nie przekraczające 300,00 zł w poszczególnych rodzajach wydatków, zostaną uznane za
zgodne ze Szczegółową Specyfikacją Wydatków, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej umowy.
8. Przedłożenia w terminie do czterech tygodni licząc od dnia zawarcia umowy oświadczenia, stanowiącego załącznik nr 5 do
umowy.
2
URZĄD PRACY
UMOWA NR ...... / B / POWER / 2016
o przyznanie środków finansowanych z Funduszu Pracy (zwanych dalej dofinansowaniem) na podjęcie działalności gospodarczej
§4
Wnioskodawca zobowiązuje się również do:
1. Zwrotu, w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania starosty, dofinansowania wraz z odsetkami ustawowymi
w przypadku:
1.1. wykorzystania otrzymanych środków niezgodnie z przeznaczeniem,
1.2. prowadzenia działalności gospodarczej przez okres krótszy niż 12 miesięcy; do okresu prowadzenia działalności
gospodarczej zalicza się przerwy w jej prowadzeniu z powodu choroby lub korzystania ze świadczenia
rehabilitacyjnego,
1.3. podjęcia zatrudnienia lub zawieszenia prowadzenia działalności gospodarczej w okresie pierwszych 12 miesięcy
prowadzenia działalności gospodarczej
1.4. złożenia niezgodnych z prawdą oświadczeń, zaświadczeń lub informacji, wynikających z wniosku i umowy,
1.5. naruszenia innych warunków umowy,
2. Zwrotu równowartości odliczonego lub zwróconego zgodnie z ustawą z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów
i usług podatku naliczonego od zakupionych towarów i usług w ramach przyznanego dofinansowania, w terminie:
2.1 . nie dłuższym niż 90 dni od dnia złożenia przez bezrobotnego deklaracji podatkowej dotyczącej podatku od
towarów i usług, w której wskazano kwotę podatku naliczonego z tego tytułu – w przypadku gdy z deklaracji za
dany okres rozliczeniowy wynika kwota podatku podlegająca wpłacie do urzędu skarbowego lub kwota do
przeniesienia na następny okres rozliczeniowy, lub
2.2 . do 30 dni od dnia dokonania przez urząd skarbowy zwrotu podatku na rzecz bezrobotnego – w przypadku gdy
z deklaracji podatkowej dotyczącej podatku od towarów i usług, w której wskazano kwotę podatku naliczonego
z tego tytułu, za dany okres rozliczeniowy wynika kwota do zwrotu
3. Prowadzenia działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej przez
minimalny okres 12 miesięcy, poczynając od dnia rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej, uwzględniając
w szczególności zapis wynikający z art. 2 i 2a, art. 4 ust.1, art. 16, 17 ,18 i 19 ustawy o swobodzie działalności
gospodarczej, bez jej zawieszania i nie składania wniosku o jej zawieszenie.
4. Nie podejmowania zatrudnienia w rozumieniu przepisów kodeksu pracy w okresie 12 miesięcy, poczynając od dnia
rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej.
5. Umożliwienia pracownikom Urzędu przeprowadzenia wizyty monitorująco-sprawdzającej w miejscu /miejscach
prowadzenia działalności gospodarczej, celem oceny dotrzymania warunków zawartej umowy.
6. Informowania poręczyciela/i o wszelkich zmianach w umowie jakie nastąpią po jej zawarciu.
7. Potwierdzania w okresach półrocznych faktu prowadzenia działalności gospodarczej poprzez przedkładanie:
a) Oświadczenia, stanowiącego załącznik nr 4 do umowy,
b) Zaświadczenia z Urzędu Skarbowego, potwierdzającego prowadzenie działalności gospodarczej w ramach zawartej
umowy,
c) Zaświadczenia z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, potwierdzającego zgłoszenie Wnioskodawcy do obowiązkowych
ubezpieczeń z tytułu prowadzonej działalności w ramach zawartej umowy,
przyjmując, że 1-szy okres półroczny, upływa po 6 miesiącach, począwszy od dnia wskazanego jako dzień podjęcia
działalności gospodarczej, 2-gi okres półroczny upływa w dniu następnym po upływie 12 miesięcy od dnia wskazanego
jako dzień rozpoczęcia działalności gospodarczej. Oświadczenie i Zaświadczenia należy przedłożyć do 14 dni
kalendarzowych, od dnia wskazanego jako 1-szy i 2-gi okres półroczny.
8. Nie zbywania bez pisemnej zgody Starosty trwałych elementów wyposażenia zakupionego ze środków przyznanych na
podstawie niniejszej umowy oraz nie obciążania tego wyposażenia ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie oddawania
ich osobom trzecim do użytkowania, do czasu wygaśnięcia niniejszej umowy.
9. Niezwłocznego powiadomienia Starosty w formie pisemnej w terminie do 7 dni kalendarzowych o utracie przedmiotów
i rzeczy, zakupionych ze środków publicznych w ramach umowy o dofinansowanie, w wyniku zdarzeń losowych, takich
m.in. jak: kradzież, wypadek, pożar, powódź, wymiana zakupionych przedmiotów i rzeczy lub zwrot pieniędzy
w związku ze złożoną reklamacją oraz przedłożenia dokumentów potwierdzających zaistnienie takiego zdarzenia oraz
dokonania, niezwłocznie po uznaniu reklamacji, ponownego zakupu zareklamowanej rzeczy zgodnie ze Szczegółową
Specyfikacją Wydatków we wniosku, w przypadku uzyskania zwrotu pieniędzy z tytułu reklamacji.
10. Informowania Starosty w formie pisemnej w terminie do 7 dni kalendarzowych o wszelkich zmianach mających wpływ
na realizację warunków zawartej umowy.
11. Przedłożenia na żądanie Powiatowego Urzędu Pracy do wglądu dokumentów umożliwiających zweryfikowanie
informacji i danych zawartych w przedłożonych na etapie realizacji umowy dokumentach oraz w przypadku
stwierdzenia nieprawidłowości występujących w złożonych do rozliczenia przyznanego dofinansowania dokumentach,
przedłożenia korekty tych dokumentów, wystawionych zgodnie z obowiązującymi przepisami.
1.
§5
Starosta dokona wypowiedzenia umowy w trybie natychmiastowym w przypadku:
3
URZĄD PRACY
UMOWA NR ...... / B / POWER / 2016
o przyznanie środków finansowanych z Funduszu Pracy (zwanych dalej dofinansowaniem) na podjęcie działalności gospodarczej
1) Naruszenia przez wnioskodawcę warunków umowy zawartych w § 3 i § 4 dotyczących warunków i zasad podjęcia
działalności gospodarczej, wydatkowania dofinansowania, udokumentowania i rozliczenia przyznanego
dofinansowania, prowadzenia działalności gospodarczej, w oparciu o warunki wynikające z niniejszej umowy.
2) Naruszenia innych warunków wynikających z zawartej umowy.
3) Złożenia niezgodnych z prawdą oświadczeń, o których mowa w § 6 ust. 3 Rozporządzenia, o którym mowa w § 10 ust.
2 umowy.
4) Niepoinformowania przez wnioskodawcę, od momentu pozytywnego rozpatrzenia wniosku do dnia zawarcia umowy,
o zaistnieniu okoliczności, mających wpływ na realizację warunków umowy.
5) Niepoinformowania przez wnioskodawcę o zaistnieniu okoliczności, które miały wpływ na złożone we wniosku
oświadczenia.
6) Wydzierżawienia, likwidacji, sprzedaży majątku trwałego sfinansowanego z udziałem otrzymanych środków, w okresie
12 miesięcy, licząc od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej.
7) Ujawnienia zdarzeń lub okoliczności, potwierdzających złożenie przez wnioskodawcę nieprawdziwych danych,
informacji, dokumentów, na etapie złożenia Wniosku i zawarcia umowy.
2. Wypowiedzenie umowy, o którym mowa w ust. 1, powoduje obowiązek zwrotu otrzymanych środków wraz
z odsetkami w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania Starosty,
3. Nie zwrócenie żądanej kwoty w terminie określonym w ust. 2, spowoduje skierowanie sprawy na drogę postępowania
sądowego.
4. W przypadku śmierci wnioskodawcy w okresie od dnia zawarcia umowy do upływu 12 miesięcy prowadzenia tej
działalności gospodarczej, zwrotu wypłaconych środków dochodzi się w wysokości proporcjonalnej do okresu
nieprowadzenia działalności gospodarczej. Od kwoty podlegającej zwrotowi nie nalicza się odsetek ustawowych.
1.
2.
3.
4.
§6
Wszelkie zmiany postanowień niniejszej umowy mogą być wprowadzane w formie pisemnej wyłącznie przez jedną ze
stron lub przez osobę upoważnioną do reprezentacji, pod rygorem nieważności.
Istotne zmiany umowy dotyczące m.in.: zmniejszenia kwoty przyznanego dofinansowania, przedmiotu prowadzonej
działalności, miejsca wykonywania działalności gospodarczej mogą być wprowadzone na złożony pisemny wniosek
wnioskodawcy wraz z uzasadnieniem, wyłącznie po wcześniejszej akceptacji Starosty, w formie Aneksu do umowy.
Zmiany zapisów umowy, dotyczące w szczególności katalogu wydatków, liczby sztuk, kwot w poszczególnych pozycjach
wydatków, daty przedłożenia dokumentów potwierdzających otrzymanie środków na rachunek bankowy
wnioskodawcy – które są uzasadnione oraz nie są sprzeczne z obowiązującymi przepisami – mogą być dokonywane
wyłącznie na pisemny, uzasadniony wniosek wnioskodawcy w formie aneksu lub pisemnej akceptacji Starosty.
Starosta w terminie do 60 dni od daty złożenia kompletnego i prawidłowo sporządzonego „Rozliczenia Szczegółowej
Specyfikacji Wydatków” (faktury i inne dokumenty księgowe, inne wymagane i wynikające z umowy dokumenty)
dokona weryfikacji, poprawności wystawienia, sporządzenia złożonych dokumentów.
§7
WEKSEL Z PORĘCZENIEM WEKSLOWYM
1. Dokumentację związaną z zabezpieczeniem zwrotu środków otrzymanych na podjęcie działalności gospodarczej stanowi:
weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową podpisany przez wnioskodawcę oraz niżej wymienionych poręczycieli
(poręczenie wekslowe aval):
Imię i nazwisko: ........................................
Adres zameldowania: .............................................; wynikający z ważnego dowodu osobistego seria .............
nr .............., PESEL: .....................................
Imię i nazwisko: .........................
Adres zameldowania: ..................................; wynikający z ważnego dowodu osobistego seria ............ nr ...................,
PESEL: ..............................
2. Weksel, o którym mowa wyżej wraz z deklaracją wekslową podpisany przez wnioskodawcę oraz w/w poręczycieli
stanowią załącznik nr 3 do umowy. Po zawarciu umowy dokumenty te przekazane zostaną do sejfu znajdującego się
w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy, do czasu wywiązania się z postanowień umowy.
AKT NOTARIALNY O PODDANIU SIĘ EGZEKUCJI PRZEZ DŁUŻNIKA
1. Starosta zostaje upoważniony przez Wnioskodawcę i poręczycieli do wdrożenia postępowania egzekucyjnego
zmierzającego do odzyskania przyznanych środków publicznych wraz z odsetkami w całości lub w części.
4
URZĄD PRACY
UMOWA NR ...... / B / POWER / 2016
o przyznanie środków finansowanych z Funduszu Pracy (zwanych dalej dofinansowaniem) na podjęcie działalności gospodarczej
2. Kwota do wysokości, której Wnioskodawca poddaje się egzekucji to ………………….. zł, słownie: ……………………………., na którą
składa się otrzymana kwota ……………………….. zł wraz z odsetkami ustawowymi, które w przypadku wypowiedzenia umowy
liczone będą od dnia otrzymania refundacji oraz innymi kosztami, w tym sądowymi i egzekucyjnymi.
3. Akt notarialny o poddaniu się egzekucji należy przedłożyć do dnia ……………………………
4. W przypadku wypowiedzenia warunków umowy i niedokonania dobrowolnie przez Wnioskodawcę spłaty wynikającego
z wezwania do zapłaty zadłużenia Starosta zastrzega sobie prawo do uruchomienia w/w aktu w terminie do dnia
………………………….
5. Wszelkie koszty związane z zabezpieczeniem zwrotu przyznanego dofinansowania w okresie obowiązywania umowy
ponosi Wnioskodawca.
BLOKADA ŚRODKÓW ZGROMADZONYCH NA RACHUNKU BANKOWYM
Formą zabezpieczenia zwrotu przyznanych środków jest zaświadczenie/pismo banku z dnia .................................
o zablokowaniu środków na rachunku nr ......................................................... na zlecenie posiadacza rachunku:
(imię, nazwisko, adres) ..........................................., wystawione przez bank (nazwa banku) ...................................
o dokonaniu blokady środków na kwotę ................................. (słownie: .............................) z przeznaczeniem na
zabezpieczenie wierzytelności dla Powiatowego Urzędu Pracy w Lubaniu ul. Lwówecka 10, 59-800 Lubań. Zwolnienie
zablokowanych środków nastąpi na wyłączny wniosek Powiatowego Urzędu Pracy w Lubaniu po wywiązaniu się przez
Wnioskodawcę ze wszystkich postanowień umowy.
GWARANCJA BANKOWA
1. Formę zabezpieczenia zwrotu przyznanych środków stanowi gwarancja bankowa.
2. Gwarancja bankowa winna zawierać w treści w szczególności:
2.1. informację, iż gwarancja została wystawiona na kwotę ....................... zł (150% przyznanej kwoty dofinasowania
o której mowa w §1 ust. 1 umowy) słownie: ............................, na którą składa się przyznana kwota środków
…………......….. zł wraz z odsetkami, które w przypadku wypowiedzenia umowy liczone będą od dnia otrzymania
refundacji oraz innymi kosztami, w tym sądowymi i egzekucyjnymi,
2.2. klauzulę, iż gwarancja bankowa jest bezterminowa, nieodwołalna, bezwarunkowa i płatna na pierwsze żądanie Starosty
oraz obowiązuje do czasu wywiązania się przez Wnioskodawcę ze wszystkich postanowień umowy,
2.3. stwierdzenie, że Starosta może żądać wypłaty kwoty gwarancji w przypadku niewywiązania się przez Wnioskodawcę
z warunków umowy określonych w §4, skutkujących zastosowaniem §5 umowy.
3. Gwarancję bankową należy przedłożyć w terminie do 3 dni roboczych od daty zawarcia umowy, licząc dzień zawarcia
umowy o dofinansowanie, tj. do dnia ......................... .
4. W przypadku nieprzedłożenia gwarancji bankowej w określonym w umowie terminie bądź przedłożenia gwarancji
bankowej, niezawierającej zapisów wskazanych w umowy – Starosta nie dokona przelewu przyznanej kwoty
dofinasowania i umowa ulega rozwiązaniu z winy Wnioskodawcy.
5. Wszelkie koszty związane z zabezpieczeniem zwrotu przyznanej refundacji w okresie obowiązywania umowy ponosi
Wnioskodawca.
§8
1. Starosta zobowiązuje się do wydania zaświadczenia o udzielonej pomocy publicznej, o której mowa w ust. 1.
§9
1. Celem zwiększenia poziomu efektywności zatrudnieniowej oraz skuteczności gospodarowania przez PUP w Lubaniu
środkami przeznaczonymi na podjęcie działalności gospodarczej, Wnioskodawca przyjmuje do wiadomości, iż w ramach
otrzymanego dofinansowania zasadne jest podjęcie i prowadzenie przez niego działalności gospodarczej przez okres
co najmniej 15 miesięcy, licząc od daty rozpoczęcia działalności gospodarczej, uwzględniając zapis § 1 ust. 3 oraz § 11
ust. 3 umowy.
2. Starosta zweryfikuje okres prowadzenia przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej wskazanej w §1 ust. 1 umowy,
po upływie 15 miesięcy od daty jej rozpoczęcia, na podstawie informacji zawartych w CEIDG.
3. Nie zastosowanie się do treści zapisów § 9 ust. 1 umowy, będzie miało wpływ na dalszą współpracę z PUP w Lubaniu
w przypadku ubiegania się przez Wnioskodawcę o przyznanie wsparcia w ramach realizowanych przez PUP Lubań
instrumentów rynku pracy.
§ 10
W zakresie nieuregulowanym niniejszą umową mają zastosowanie postanowienia;
1. Ustawy z dnia 20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 149 ze zm.),
2. Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23.04.2012 r. w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy
refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania
środków na podjęcie działalności gospodarczej (t.j. Dz. U. 2015, poz. 1041);
5
URZĄD PRACY
UMOWA NR ...... / B / POWER / 2016
o przyznanie środków finansowanych z Funduszu Pracy (zwanych dalej dofinansowaniem) na podjęcie działalności gospodarczej
3. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18.12.2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. L 352 z dn. 24.12.2013 r., str. 1),
4. Kodeksu cywilnego.
§ 11
1. Spory powstałe w wyniku realizacji niniejszej umowy podlegają rozstrzygnięciu przez właściwy sąd powszechny.
2. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
3. Niniejsza umowa wygasa po spełnieniu przez Wnioskodawcę warunków oraz postanowień zawartych w § 3 i § 4, w tym
dostarczeniu dokumentów, o których mowa w § 4 ust. 7 a-c, potwierdzających prowadzenie działalności gospodarczej
nieprzerwanie przez okres 12 miesięcy oraz po pisemnym zawiadomieniu przez PUP w Lubaniu o wygaśnięciu niniejszej
umowy.
………………………………………………………………., ……………………………………..
data i czytelny podpis Wnioskodawcy seria i nr dowodu osobistego
…….……………………………………………………
Starosta
………….……………………………………………….…, ……………………………………..
data i czytelny podpis Współmałżonki seria i nr dowodu osobistego
……………………………………………………………..
Główny Księgowy PUP Lubań
Poręczyciele:
1.
……………………………………………………………..…………………………………………………PESEL…….…………………………………………………..
2.
………………………………………………………………..…………………………………………......PESEL………………………………………………………….
Adnotacja pracownika: tożsamość osób ustalono na podstawie ( imię i nazwisko osoby, seria, nr dokumentu tożsamości) :
1.
……………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………
2.
……………………………………………………………………………….……………………………………..….…………………………………………………………
3.
……………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………….
Data i czytelny podpis pracownika potwierdzającego tożsamość osób ………….………..…….…..……………………
6
URZĄD PRACY
UMOWA NR ...... / B / POWER / 2016
o przyznanie środków finansowanych z Funduszu Pracy (zwanych dalej dofinansowaniem) na podjęcie działalności gospodarczej
Załącznik nr 1 do umowy nr ....../ B / POWER / 2016 o przyznanie środków finansowanych
z Funduszu Pracy (zwanych dalej dofinansowaniem) w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020
„Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie lubańskim (II)” na podjęcie działalności gospodarczej
Szczegółowa Specyfikacja Wydatków
2.
Używany
1.
Wyposażenie
(element
zakupu)
Nowy
Nazwa wyposażenia:
Katalog wydatków do poniesienia
w ramach dofinansowania /
współfinansowania oraz
wyposażenie własne związane
z podjęciem działalności
gospodarczej
Liczba
sztuk
Lp.
Kwota
wydatków do
poniesienia
ogółem
w zł
3.
4.
5.
6.
W tym
podatek Vat
w zł.
7.
Wyposażenie
własne lub
Kwota
własne środki
dofinansowania
przeznaczone na
ze środków
sfinansowanie/
Funduszu Pracy
dofinansowanie
w zł.
wydatków- w zł
8.
9.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Razem
…..…………………………………………..…………..
data i czytelny podpis Wnioskodawcy
………….....…………..……………………
Starosta
7
URZĄD PRACY
UMOWA NR ...... / B / POWER / 2016
o przyznanie środków finansowanych z Funduszu Pracy (zwanych dalej dofinansowaniem) na podjęcie działalności gospodarczej
Załącznik nr 2 do umowy nr ....../ B / POWER / 2016 o przyznanie środków finansowanych
z Funduszu Pracy (zwanych dalej dofinansowaniem) w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
„Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie lubańskim (II)” na podjęcie działalności gospodarczej
Powiatowy Urząd Pracy w Lubaniu
Ul. Lwówecka 10
59 – 800 Lubań
Imię i nazwisko
Data rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej wynikająca z CEIDG
d- m- r
ROZLICZENIE
Szczegółowej Specyfikacji Wydatków
Ja niżej podpisana/y przedkładając niniejsze Rozliczenie oraz dokumenty stanowiące jego załączniki
oświadczam, że:
1. Nie jestem* □ / jestem* □ płatnikiem podatku VAT, od dnia ……………………………….
2. Nie jestem* □ / jestem* □ zarejestrowany jako czynny płatnik podatku Vat w UE tj. posiadam NIP Europejski.
3. Wskazana do rozliczenia kwota dofinansowania zawiera* □ / nie zawiera* □ podatek od towarów i usług VAT.1
4. Wszystkie zakupione w ramach umowy o dofinansowanie elementy wyposażenia znajdują się* □ /nie znajdują się* □
w moim wyłącznym posiadaniu, w miejscu wykonywania działalności gospodarczej pod adresem/adresami prowadzonej
działalności gospodarczej.
5. Przedstawione w rozliczeniu wydatki rozumiane jako zakup i zapłata zostały dokonane po dniu zawarcia umowy, zgodnie
ze Szczegółową Specyfikacją Wydatków, jednak nie wcześniej niż od dnia otrzymania dofinansowania na rachunek
bankowy, którego jestem posiadaczem i nie później niż do 45 dni od dnia rozpoczęcia prowadzenia działalności
gospodarczej, wskazanej w CEIDG : tak* □ / nie* □
6. Przyznane dofinansowanie wydatkowałam/em w całości :
tak* □ /
nie* □
7. W związku z niewydatkowaniem dofinansowania w całości – dokonałam /em zwrotu środków na konto: PKO BP SA
o/Wrocław nr konta: 18 1020 5226 0000 6002 0475 9835 w terminie 2 miesięcy od dnia rozpoczęcia prowadzenia
działalności gospodarczej, w kwocie ……………………………zł, na okoliczność czego przedkładam oryginał dowodu przelewu/
wpłaty.
8. Przysługuje* □ /nie przysługuje* □ mi prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego
zawartego w wykazywanych wydatkach, lub prawo do zwrotu podatku naliczonego i będę □ / nie będę □ korzystał/a
z tego prawa.
9. Zobowiązuję się dokonać zwrotu równowartości odliczonego lub zwróconego, zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r.
o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535, z późn. zm.), podatku od zakupionych towarów i usług w ramach
przyznanego dofinansowania – w przypadku, jeżeli przyznane dofinansowanie zostało przeznaczone na sfinansowanie
wydatków obejmujących podatek od towarów i usług – VAT na konto Powiatowego Urzędu Pracy w Lubaniu, w terminie
wynikającym z § 4 ust. 2 niniejszej umowy.
……...............................................................
data i czytelny podpis Wnioskodawcy
1
należy zaznaczyć w odpowiednim kwadracie, jeżeli wnioskodawca oświadczy, że wnioskowana kwota zawiera podatek VAT, należy bezwzględnie
wypełnić pkt 8-9 Punkty 8-9 nie dotyczą wnioskodawców, którzy we „Wniosku o przyznanie bezrobotnemu środków na podjęcie działalności
gospodarczej (zwanych dalej dofinansowaniem)” złożyli oświadczenie, iż po rozpoczęciu działalności gospodarczej w ramach przyznanego
dofinansowania, będą płatnikami podatku Vat, którym dofinansowanie zostało przyznane w wysokości netto.
8
URZĄD PRACY
UMOWA NR ...... / B / POWER / 2016
o przyznanie środków finansowanych z Funduszu Pracy (zwanych dalej dofinansowaniem) na podjęcie działalności gospodarczej
10. Występuję * □ / nie występuję * □ z wnioskiem o uznanie za prawidłowo poniesione wydatki odbiegające od
wydatków zawartych w Szczegółowej Specyfikacji Wydatków, stanowiących zał. nr 1 do umowy, wskazanych w zał.
nr 2a do rozliczenia.
Wnioskuję o uznanie wydatków odbiegających od wydatków zawartych w Szczegółowej Specyfikacji Wydatków lub innych,
które zostały zakupione i sfinansowanie a nie wynikają ze Szczegółowej Specyfikacji Wydatków i zostały wskazane do
rozliczenia w załączniku nr 2a do umowy, z zastrzeżeniem pkt 9 niniejszego rozliczenia. Uwzględniając powyższe, wskazuję
uzasadnienie i katalog tych wydatków wraz z wnioskowanymi do uznania kwotami:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………….…
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………
…..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………….…
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
11. Jest mi wiadomym, iż Starosta, na wniosek bezrobotnego, uznaje za prawidłowo poniesione również wydatki odbiegające od
zawartych w Szczegółowej Specyfikacji Wydatków, mieszczące się w kwocie przyznanego dofinansowania, jeżeli stwierdzi
zasadność ich poniesienia, biorąc pod uwagę charakter działalności prowadzonej przez bezrobotnego, któremu przyznano
środki oraz racjonalność wydatkowania środków publicznych. W przypadku nie uznania wydatków, następuje zwrot
niewydatkowanej kwoty dofinansowania lub kwoty wydatkowanej niezgodnie z umową.
12. Wyjaśnienia i uwagi do przedłożonego Rozliczenia Szczegółowej Specyfikacji Wydatków:………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……..………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……….………….……
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………
Oświadczam, iż wszelkie informacje zawarte w złożonym „Rozliczeniu Szczegółowej Specyfikacji Wydatków”
stanowiącym załącznik nr 2 i 2a do umowy oraz zawarte w dokumentach księgowych i innych dołączonych do
rozliczenia są prawdziwe i zgodne ze stanem faktycznym.
Oświadczenie składam pod rygorem odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 270 §1 i art. 286 §1 ustawy z dnia 6
czerwca 1997 r. – Kodeks Karny, który stanowi:
art. 270 §1 „Kto, w celu użycia za autentyczny, podrabia lub przerabia dokument lub takiego dokumentu jako
autentycznego używa, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności od 3 miesięcy do
lat 5”;
art. 286 §1 „Kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadza inną osobę do niekorzystnego rozporządzenia
własnym lub cudzym mieniem za pomocą wprowadzenia jej w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do
należytego podejmowania przedsiębranego działania podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.
…...............................................................
data i czytelny podpis Wnioskodawcy
*właściwe pole należy zaznaczyć krzyżykiem, w przypadku zaznaczenia twierdzącej odpowiedzi w pkt 10, należy uzupełnić rozliczenie poprzez
wskazanie wydatków odbiegających od wydatków zawartych w umowie, przedstawionych w załączniku nr 1 do umowy, określając ich rodzaj,
wysokość poniesionych kosztów oraz uzasadnienie ich poniesienia, celem uznania.
9
UMOWA NR .......... / B / POWER/ 2016
o przyznanie środków finansowanych z Funduszu Pracy (zwanych dalej dofinansowaniem)
na podjęcie działalności gospodarczej
Załącznik Nr 2a do umowy Nr ......./B/POWER/2016 o przyznanie środków finansowanych z Funduszu Pracy (zwanych dalej dofinansowaniem) na podjęcie działalności gospodarczej
1.
1
3.
4.
używ
any
2.
Element
zakupu
nowy
Lp.
Wyszczególnienie zakupu /wyposażenia.
Nazwa wynikająca
z zał. nr 1 do umowy oraz inne wydatki, o
uznanie których wnioskuje wnioskodawca,
wskazane w pkt. 9 Rozliczenia
l. sztuk
Zestawienie kwot wydatkowanych od dnia zawarcia umowy o dofinansowanie na poszczególne wydatki ujęte w Szczegółowej Specyfikacji Wydatków,
stanowiącej załącznik nr 1 do zawartej umowy, związanych z podjęciem działalności gospodarczej
5.
Numer
fabryczny / nr
licencji / seria/
nazwa strony
internetowej 2
Numer
Rachunku/
Faktury/ umowy
kupna-sprzedaży
Nr
pozycji
na
fakturze,
rachunku
Data sprzedaży
rachunku,
faktury,
umowy kupnasprzedaży
6.
7.
8.
9.
Data zapłaty i
sposób zapłaty
Kwota
poniesionych
kosztów i
wydatków ogółem
brutto w zł 3
W tym
podatek VAT
Kwota w zł
Wnioskowana
kwota do
rozliczenia
przyznanych
środków z FP w zł.4
10.
11.
12.
13
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
RAZEM
data………………………..
czytelny podpis wnioskodawcy ……………………………………
2
Dotyczy np. numerów fabrycznych/ licencji/ serii/ widniejących na wyposażeniu zakupionym w ramach dofinansowania, nazwy strony internetowej na stworzenie, której przyznano dofinansowanie, itp.
Dotyczy kosztów poniesionych ogółem na podstawie wystawionych dokumentów księgowych, na warunkach i zasadach określonych w zawartej umowie.
4 Kwota wydatków wskazana do rozliczenia wynikająca z dokumentów księgowych, na które zostało przyznane dofinansowanie z uwzględnieniem zapisu §3 ust. 7, pkt 7.5 umowy. W przypadku, jeżeli wnioskowana
kwota jest inna niż w umowie zastosowanie ma pkt 10 „Rozliczenia szczegółowej specyfikacji wydatków” – załącznik nr 2 do umowy.
3
10
URZĄD PRACY
UMOWA NR ……. / B / POWER / 2016
o przyznanie środków finansowanych z Funduszu Pracy (zwanych dalej dofinansowaniem) na podjęcie działalności gospodarczej
Załącznik nr 4 do umowy nr ........../ B / POWER / 2016 o przyznanie środków finansowanych
z Funduszu Pracy (zwanych dalej dofinansowaniem) w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
„Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie lubańskim (II)” na podjęcie działalności gospodarczej
..................................................................
Nazwisko i imię
..................................................................
Adres zamieszkania
Oświadczenie
Ja niżej podpisana/y oświadczam, że:
1. Działalność gospodarczą, rozpoczętą w dniu ……………………...……., co wynika z wpisu do CEIDG, prowadzę
zgodnie z postanowieniami zawartej umowy nr ………………………………………….
2. Działalność, o której mowa wyżej prowadzę w sposób zorganizowany i ciągły, stosując się do przepisów
ustawy dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej,
3. Prowadząc działalność gospodarczą nie naruszyłam /em postanowień umowy, w szczególności zawartych
w § 3 i § 4 umowy.
4. Przysługuje* □ /nie przysługuje* □ mi prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku
naliczonego lub prawo do zwrotu podatku naliczonego w związku z zakupionym w ramach dofinansowania
wyposażeniem/towarem/ usługami zawartymi w złożonym Rozliczeniu Szczegółowej Specyfikacji Wydatków i
wynikających z Zestawienia kwot wydatkowanych od dnia zawarcia umowy na poszczególne towary i usługi
(…) stanowiącego załącznik 2a do w/w umowy
5. Wystąpiłem/am □* / nie wystąpiłem □* do Urzędu Skarbowego o odzyskanie podatku Vat od zakupionych
towarów i usług, w ramach przyznanego dofinansowania, zawarty w złożonym Rozliczeniu Szczegółowej
Specyfikacji Wydatków i wynikający z Zestawienia kwot wydatkowanych od dnia zawarcia umowy na
poszczególne towary i usługi (…) stanowiącego załącznik 2a do w/w umowy.
6. Będę □* / nie będę □* korzystał/a z przysługującego mi prawa do odzyskania podatku vat od zakupionych
towarów i usług, w ramach przyznanego dofinansowania.
7. Odzyskałem □* /nie odzyskałem □* podatek Vat od zakupionych towarów i usług, w ramach przyznanego
dofinansowania, zawarty w złożonym Rozliczeniu Szczegółowej Specyfikacji Wydatków i wynikający
z Zestawienia kwot wydatkowanych od dnia zawarcia umowy na poszczególne towary i usługi (…)
stanowiącego załącznik 2a do w/w umowy.
Powyższe oświadczenie składam pod rygorem odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 270 §1 i art. 286
§1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks Karny, który stanowi:
art. 270 §1 „Kto, w celu użycia za autentyczny, podrabia lub przerabia dokument lub takiego dokumentu jako
autentycznego używa, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności od 3 miesięcy
do lat 5”;
art. 286 §1 „Kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadza inną osobę do niekorzystnego
rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem za pomocą wprowadzenia jej w błąd albo wyzyskania błędu lub
niezdolności do należytego podejmowania przedsiębranego działania podlega karze pozbawienia wolności
od 6 miesięcy do lat 8.
………………………………………….........................
(data, podpis i pieczęć Wnioskodawcy)
11
URZĄD PRACY
UMOWA NR …… / B / POWER / 2016
o przyznanie środków finansowanych z Funduszu Pracy (zwanych dalej dofinansowaniem) na podjęcie działalności gospodarczej
Załącznik nr 5 do umowy nr … / B / POWER / 2016 o przyznanie środków finansowanych z Funduszu Pracy (zwanych dalej
dofinansowaniem) w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 „Aktywizacja osób młodych
pozostających bez pracy w powiecie lubańskim (II)”na podjęcie działalności gospodarczej
OŚWIADCZENIE
uczestnika projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie
lubańskim (II)” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój
(PO WER) nt. sytuacji po zakończeniu udziału w projekcie
Dane osobowe:
Imię
Nazwisko
PESEL
□ Kobieta
Płeć
□ Mężczyzna
Data zakończenia udziału w projekcie
(DD-MM-RRRR) - wypełnia realizator projektu
1.
Proszę o zaznaczenie statusu na rynku pracy w okresie czterech tygodni od zakończenia udziału
w projekcie:
□
Jestem pracujący(a) – tzn. (proszę o zaznaczenie jednej z poniższych odpowiedzi):
□
□
□
□
□
□
□
□
Wykonuję pracę przynoszącą zarobek lub dochód
Prowadzę działalność gospodarczą lub pomagam w rodzinnej działalności gospodarczej
Prowadzę gospodarstwo rolne lub pomagam w rodzinnym gospodarstwie rolnym
Odbywam praktykę zawodową przynoszącą zarobek lub dochód
Odbywam płatny staż/ przygotowanie zawodowe przynoszące zarobek lub dochód
(nie dotyczy stażu/ przygotowania zawodowego, na które kieruje urząd pracy, ponieważ w tym
przypadku jest Pan/Pani cały czas zarejestrowany(a) jako osoba bezrobotna)
Jestem w trakcie zakładania działalności gospodarczej
Jestem w trakcie zakładania gospodarstwa rolnego
Przebywam na urlopie macierzyńskim/ rodzicielskim
Jestem bezrobotny(a)
tzn. jestem:
□
a) zarejestrowany(a) w urzędzie pracy jako bezrobotny(a) lub
b) nie pracuję i nie jestem zarejestrowany(a) w urzędzie pracy, ale poszukuję pracy i jestem
gotowy(a) do jej podjęcia
□
Jestem bierny(a) zawodowo
2.
Czy w okresie czterech tygodni od zakończenia udziału w projekcie poszukiwał(a) Pan/Pani pracy lub
był(a) Pan/Pani zarejestrowany (a) w urzędzie pracy jako poszukujący(a) pracy?
□
□
3.
□
□
tzn. nie pracuję, nie jestem zarejestrowany(a) w urzędzie pracy i nie poszukuję pracy
Tak
Nie
Czy w okresie czterech tygodni od zakończenia udziału w projekcie rozpoczął(ęła) Pan/Pani naukę w
szkole lub wziął(ęła) udział w szkoleniu?
Tak
Nie
12
URZĄD PRACY
UMOWA NR 26 / B / POWER / 2015
o przyznanie środków finansowanych z Funduszu Pracy (zwanych dalej dofinansowaniem) na podjęcie działalności gospodarczej
4.
□
□
5.
□
□
6.
□
□
□
□
7.
□
□
□
□
□
8.
□
□
Czy w trakcie projektu lub w okresie czterech tygodni od zakończenia udziału w projekcie uzyskał(a)
Pan/Pani, po zdanym egzaminie, certyfikat/zaświadczenie potwierdzające uzyskanie kwalifikacji – tzn.
w projekcie uczestniczył(a) Pan/Pani w kursie/szkoleniu, które zakończyło się egzaminem (np. kurs prawa jazdy,
kurs umiejętności komputerowych ECDL, egzamin językowy) i dopiero po zdaniu egzaminu otrzymał(a) Pan/Pani
certyfikat/świadectwo? Pytanie dotyczy wyłącznie kwalifikacji, uzyskanych w wyniku udziału w projekcie (tj. np.
w szkoleniu realizowanym w projekcie, w którym Pan/Pani uczestniczył(a), ale sam egzamin mógł odbyć się
w projekcie lub poza nim (np. ze środków własnych).
Tak
Nie
Czy w trakcie projektu lub w okresie czterech tygodni od zakończenia udziału w projekcie otrzymał(a)
Pan/Pani od konkretnego oferenta (np. od pracodawcy, firmy prowadzącej szkolenia) indywidualną ofertę
(np. propozycję pracy, studiów czy szkolenia) skierowaną bezpośrednio do Pana/Pani:
Tak
Nie
W przypadku zaznaczenia w pytaniu nr 5 odpowiedzi „TAK”, proszę o podanie rodzaju otrzymanej oferty:
propozycja pracy (w ramach umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej)
propozycja kształcenia ustawicznego (np. szkolenia, kursu, studiów, nauki w formie szkolnej)
propozycja stażu/ praktyki
otrzymanie środków, z urzędu pracy, na założenie własnej działalności gospodarczej
W przypadku zaznaczenia w pytaniu nr 5 odpowiedzi „TAK”, proszę o wskazanie, od kogo otrzymał(a)
Pan/Pani ofertę:
Urząd pracy
Pracodawca
Firma prowadząca szkolenia/ kusy
Szkoła lub uczelnia
Inne: ………………………………..
W przypadku zaznaczenia w pytaniu nr 7 odpowiedzi „Urząd pracy”, proszę o zaznaczenie czy
pracodawca, do którego otrzymał(a) Pan/Pani skierowanie z urzędu pracy zaproponował Panu/Pani pracę
i przedstawił konkretne warunki zatrudnienia:
Tak
Nie
Uwaga! Oferta to propozycja (np. pracy, szkolenia), przedstawiona Panu/Pani przez oferenta (np. pracodawcę, firmę
szkoleniową) do akceptacji. Oferta zawiera propozycję (np. pracy) wraz z warunkami oferenta (np. okres trwania,
wymagane umiejętności itp.). Proszę o zaznaczenie otrzymania oferty, nawet jeśli otrzymał(a) Pan/Pani propozycję
np. pracy od konkretnego pracodawcy, ale została ona przez Pana/Panią odrzucona.
Proszę nie zaznaczać ofert odnoszących się do wsparcia (np. szkolenie, staż), otrzymanych i sfinansowanych
w projekcie, w którym Pan/Pani uczestniczył(a).
Niniejszym oświadczam, że wszystkie podane przeze mnie powyżej informacje są prawdziwe i kompletne.
………………………………………………
(data i czytelny podpis)
13
Download