Odpowiedz na pytanie nr 1

advertisement
Odpowiedzi na zapytania oferentów dla zadania „Zakup energii elektrycznej dla
Gminy Zabierzów na lata 2016-2017”
ZRP 271.1.75.2015
Pytanie 1.
Zwracamy się z prośbą o udzielenie informacji odnośnie okresu obowiązywania i trybu rozwiązania
dotychczasowej umowy sprzedaży energii elektrycznej lub umowy kompleksowej dla punktów poboru
energii elektrycznej:
- do kiedy obowiązuje przedmiotowa umowa,
- okres wypowiedzenia,
- czy została podpisana w ramach akcji promocyjnej.
W drodze wyjaśnienia informujemy, że jest to informacja niezbędna do prawidłowego dokonania
wypowiedzenia umów w imieniu Zamawiającego. Ponadto nadmieniamy, iż informacja ta jest istotna
w związku z koniecznością oszacowania realnego terminu rozpoczęcia sprzedaży dla tych punktów.
Odpowiedz na pytanie nr 1
-Aktualna umowa na sprzedaż energii elektrycznej obowiązuje od 01.01.2014 r do 31.12.2015 r.
- wypowiedzenie umowy określone jest w umowie sprzedaży energii elektrycznej i Zamawiający
może wypowiedzieć Umowę w terminie 30 dni
- Umowa nie została podpisana w ramach akcji promocyjnej.
Pytanie 2. Zwracamy się z prośbą o udzielenie informacji czy procedura zmiany sprzedawcy
przeprowadzana będzie po raz pierwszy?
Odpowiedz na pytanie nr 2
Procedura zmiany sprzedawcy przeprowadzana będzie po raz czwarty.
Pytanie 3. Zwracamy się z prośbą o udzielenie informacji czy Zamawiający posiada obecnie
rozdzielone umowy na sprzedaż i dystrybucję energii?
Odpowiedz na pytanie nr 3
Zamawiający posiada rozdzielone umowy na sprzedaż i dystrybucję energii elektrycznej.
Pytanie 4. Zwracamy się z zapytaniem czy Zamawiający przekaże niezbędne dane do
przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy w wersji elektronicznej Excel niezwłocznie po
podpisaniu umowy? Wyłoniony Wykonawca będzie potrzebował następujących danych do
przeprowadzenia zmiany sprzedawcy dla punktu poboru:
- nazwa i adres firmy;
- opis punktu poboru;
- adres punktu poboru (miejscowość, ulica, numer lokalu, kod, gmina);
- grupa taryfowa (obecna i nowa);
- moc umowna;
- planowane roczne zużycie energii;
- numer licznika;
- Operator Systemu Dystrybucyjnego;
- nazwa dotychczasowego Sprzedawcy;
- numer aktualnie obowiązującej umowy;
- data zawarcia oraz okres wypowiedzenia dotychczasowej umowy;
- numer ewidencyjny
- numer PPE
oraz dokumentów:
- Pełnomocnictwo,
- dokument nadania numeru NIP,
- dokument nadania numeru REGON,
- KRS lub inny dokument na podstawie którego działa dana jednostka
- dokument potwierdzający umocowania danej osoby do podpisania umowy sprzedaży energii
elektrycznej oraz pełnomocnictwa.
Odpowiedz na pytanie nr 4
TAK, Zamawiający przekaże niezbędne dane do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy
w wersji elektronicznej Excel niezwłocznie po podpisaniu umowy.
Pytanie 5. Zwracamy się z prośbą o informację, na terenie którego Operatora Systemu
Dystrybucyjnego znajdują się punkty poboru energii elektrycznej?
Odpowiedz na pytanie nr 5
Punkty poboru energii elektrycznej znajdują się na terenie TAURON Dystrybucja S.A Kraków .
Pytanie 6. Zwracamy się z prośbą o udzielenie informacji czy Zamawiający dopuszcza podpisanie
umowy drogą korespondencyjną.
Odpowiedz na pytanie nr 6
Zgodnie z art. 139 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. w Dz.
U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) w zw. z art. 139 ust. 2 tej ustawy i art. 78 § 1 Kodeksu cywilnego,
umowa musi być zawarta w formie pisemnej, dla zachowania której „wystarcza złożenie
własnoręcznego podpisu na dokumencie obejmującym treść oświadczenia woli”. Z tej właśnie
przyczyny Wykonawca obowiązany jest złożyć podpis w miejscu i czasie wskazanym przez
Zamawiającego jak to wskazano w ust. XXI pkt 2 SIWZ - niezbędne jest bowiem złożenie podpisu w
becności przedstawiciela Zamawiającego aby nie było wątpliwości co do tego, iż jest to własnoręczny
podpis osoby reprezentującej Wykonawcę. Zamawiający nie może dopuścić podpisania umowy bez
swojej obecności, jak się zdaje pytanie zmierza do takiego właśnie podpisywania - a więc odpowiedź
na pytanie musi być przecząca.
Pytanie 7. Zwracamy się z prośbą o podanie kto jest Państwa aktualnym sprzedawcą energii
elektrycznej.
Odpowiedz na pytanie nr 7
Aktualnie sprzedawcą energii elektrycznej jest TAURON Sprzedaż, Kraków,
ul. Łagiewnicka 60
Pytanie 8. Zwracamy się z prośbą o usunięcie bądź modyfikację zapisu § 4 ust. 2 lit. b Projektów
Umów do treści: „przyjmowanie od Zamawiającego w uzgodnionym czasie zgłoszeń i reklamacji
dotyczących realizacji postanowień umowy.”
W ramach wyjaśnień, informujemy iż dostarczaniem energii elektrycznej zajmuje się Operator
Systemu Dystrybucyjnego.
Odpowiedz na pytanie nr 8
Zamawiający usuwa zapis § 4 ust.2 lit. b we wszystkich umowach.
W załączeniu projekty umów z aktualnymi zapisami.
Pytanie 9.
Wykonawca wnosi o zmianę zapisów w § 5 ust. 1 Projektów Umów dotyczących sposobu rozliczenia
wynagrodzenia za pobraną energię ceny ze względu na jej niezgodność z obowiązującymi przepisami
prawa (ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług). Wartość brutto za energię
elektryczną powinna być obliczona jako iloczyn ilości energii elektrycznej i ceny jednostkowej netto
energii elektrycznej, a do wyliczonej należności Wykonawca dolicza należny podatek VAT według
obowiązującej stawki. Cena jednostkowa brutto za 1 kWh zgodnie z obowiązującymi przepisami
prawa nie służy do wyliczenia wartości netto czy brutto oferty oraz nie stanowi żadnej podstawy
obliczenia wartości za faktyczne zużytą energię elektryczną.
Ponadto sposób kalkulacji ceny oraz rozliczenia z Zamawiającym, oparte na cenach jednostkowych
brutto, mogłyby być niejednokrotnie niekorzystne finansowo dla Zamawiającego, co nie jest zgodne z
zasadą celowego, racjonalnego i oszczędnego wydatkowania środków publicznych.
Szczegółowe zasady wystawiania faktur VAT zostały określone, na podstawie delegacji ustawowej
zawartej 106 ust. 8 o VAT, treścią rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w
sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania
oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i
usług (Dz.U. Nr 212, poz. 1337). Podstawą obliczenia kwoty należności ogółem za sprzedaż energii
elektrycznej nie jest więc cena jednostkowa brutto, tylko cena jednostkowa netto, do której doliczony
zostaje podatek VAT. Na wystawionej fakturze będzie widniało zużycie, cena jednostkowa netto,
wartość netto, kwota podatku VAT oraz wartość brutto do zapłaty. Ponadto również systemy
bilingowe generują faktury rozliczeniowe w oparciu o ceny netto.
Jeśli nie wyrazicie Państwo zgody na proponowaną zmianę, prosimy o wyjaśnienie oraz
przedstawienie podstawy prawnej, która to uchyla nadrzędny charakter przepisów
podatkowych, mówiącej o rozliczaniu przez Państwa zakupionej energii elektrycznej wg cen
jednostkowych brutto.
Odpowiedz na pytanie nr 9
Zamawiający, uwzględniając postulat Wykonawców, dokonuje zmiany treści § 5 ust. 1 i 2 oraz § 6 ust.
1 projektu każdej z umów, poprzez nadanie tym przepisom następującego brzmienia :
§ 5 ust. 1.: Z zastrzeżeniem § 6 ust. 1, sprzedawana energia elektryczna będzie rozliczana według ceny
jednostkowej energii elektrycznej określonej w ofercie przetargowej CC która wynosi ........... zł/kWh /netto/.
§ 5 ust. 2.: Z zastrzeżeniem § 6 ust. 1 cena jednostkowa określona w ust. 1 nie ulegnie zmianie w okresie
obowiązywania Umowy.
§ 6 ust. 1.: Szacunkowa łączna wartość umowy wyniesie:
- netto :
.................... zł
(słownie ......................................................................................................)
- brutto:
.
.................... zł
(słownie ......................................................................................................)
Zmiana stawki podatku VAT w okresie obowiązywania umowy nie skutkuje zwiększeniem kwoty brutto
należnej Wykonawcy – w razie takiej zmiany odpowiedniemu zmniejszeniu ulega cena jednostkowa
określona w § 5 ust. 1 umowy, tak aby w chwili zakończenia umowy zachowane zostały kwoty określone
w niniejszym ustępie. Zmiana taka następuje począwszy od chwili zmiany stawki podatku VAT i nie
wymaga zmiany umowy.”
W załączeniu projekty umów /1-13/ z wprowadzonymi zmianami.
Pytanie 10.
Dotyczy § 5 ust. 2 Projektów Umów.
Z uwagi na brak informacji o mogącej wystąpić, w trakcie realizacji umowy, ustawowej zmianie
stawki podatku VAT, opodatkowania energii
podatkiem akcyzowym lub przepisów prawa
wprowadzających nowe obowiązki związane z zakupem praw majątkowych lub certyfikatów
dotyczących efektywności energetycznej wykonawca zwraca się z prośbą o zmodyfikowanie
przedmiotowego zapisu do treści: "Ceny energii elektrycznej pozostaną niezmienne w okresie
obowiązywania umowy za wyjątkiem zmiany przepisów skutkujących zmianą kwoty podatku VAT,
podatku akcyzowego lub zmiany ogólnie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności zmiany
Ustawy Prawo Energetyczne, Ustawy o efektywności energetycznej lub przepisów wykonawczych
wprowadzających dodatkowe obowiązki związane z zakupem praw majątkowych lub certyfikaty
dotyczące efektywności energetycznej. Ceny energii elektrycznej zostają powiększone o kwotę
wynikającą z obowiązków nałożonych właściwymi przepisami, od dnia ich wejścia w życie, bez
konieczności sporządzenia aneksu do umowy."
Odpowiedz na pytanie nr 10
Zapis § 5 ust. 2 projektu każdej z umów został wprowadzony celowo aby zagwarantować
niezmienność kwoty wydatków Zamawiającego na realizację umowy - jako jednostka sektora
finansów publicznych Zamawiający obowiązany jest do planowania wydatków, które - raz określone stanowią nieprzekraczalny limit (art. 52 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych t. j. w Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.). Zamawiający nie może więc wyrazić zgody na
proponowaną przez Wykonawcę zmianę.
Pytanie 11.
Dotyczy § 7 ust. 1 Projektów Umów.
Informujemy, że zgodnie z zapisami Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD)
poszczególnych OSD, zatwierdzonych przez Prezesa URE, do rozpoczęcia sprzedaży energii
elektrycznej konieczne jest zgłoszenie umowy do OSD, przeprowadzenie procesu zmiany sprzedawcy
oraz przyjęcie umowy do realizacji przez OSD. W związku z powyższym Wykonawca zwraca się z
prośbą o zmodyfikowanie zapisu do treści: „Umowa wchodzi w życie w zakresie każdego punktu
poboru z dniem … lecz nie wcześniej niż po pozytywnie przeprowadzonej procedurze zmiany
sprzedawcy i przyjęciu umowy do realizacji przez OSD”.
Odpowiedz na pytanie nr 11
Projekty umów § 7 ust.1 dołączone do SIWZ uwzględniają sugerowaną
w zapytaniu nr 11 teść.
Pytanie 12. Dotyczy § 7 ust. 2 oraz § 6 ust. 1 Projektów Umów.
Z uwagi na fakt, że Wykonawca przedstawia wartość umowy w oparciu o szacowaną przez
Zamawiającego ilość energii w przypadku, gdy Zamawiający zużyje większą niż szacowana ilość
energii, powinien uiścić opłatę za faktycznie zużytą energię. Ponadto ustalenie dokładnego dnia, w
którym szacowana ilość energii zostanie faktycznie przekroczona jest fizycznie niemożliwe
(Wykonawca otrzymuje informacji
o zużyciu energii od OSD po zakończeniu okresu
rozliczeniowego). Z uwagi na powyższe Wykonawca zwraca się z prośbą o dodanie zapisu o treści:
„W przypadku wykorzystania kwoty, o której mowa w §... umowy rozwiązanie umowy następuje z
ostatnim dniem okresu rozliczeniowego następującym po okresie, w którym oświadczenie o
wypowiedzeniu dotarło do Wykonawcy. Zamawiający zobowiązany jest do uregulowania wszelkich
należności za dostarczoną energię do dnia rozwiązania umowy."
Odpowiedz na pytanie nr 12
Zamawiający nie może się zgodzić na zmianę, gdyż skutkuje ona tym, że wartość umowy nie
będzie znana z góry
Pytanie 13.
Dotyczy § 7 ust. 2 oraz § 6 ust. 1 Projektów Umów.
Czy Zamawiający samodzielnie kontrolował będzie wydatkowanie środków przeznaczonych na
sfinansowanie zamówienia w sposób umożliwiający rozliczenie z tytułu faktycznie pobranej energii
przed wykorzystaniem środków.
Odpowiedz na pytanie nr 13
Kontrola wydatków związanych z wykonaniem umowy będzie wykonywana przede wszystkim przez
Zamawiającego w ramach obowiązków związanych z wykonywaniem budżetu jednostki samorządu
terytorialnego, wynikających z ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. w Dz.
U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) - nie wyklucza to jednak nie tylko współdziałania ze strony Wykonawcy
ale i wykonywania przez niego samodzielnego kontrolowania wysokości należności stosownie do art.
354 § 2 Kc. Co więcej, istnienie w umowie powołanych wyżej zapisów projektów umów, implikuje po
stronie Wykonawcy konieczność kontrolowania wysokości wynagrodzenia skoro po osiągnięciu
określonej kwoty tej należności umowa wygasa i odpada podstawa sprzedaży energii Zamawiającemu.
Pytanie 14.
Dotyczy § 8 Projektów Umów.
Wykonawca zwraca się z prośbą o wyrażenie zgody na rezygnację z kar umownych i określenie
odpowiedzialności stron jako odpowiedzialność ogólną do wysokości poniesionej szkody (straty).
Prosimy o modyfikację zapisów do treści:
„Strony ponoszą wobec siebie odpowiedzialność odszkodowawczą na zasadach ogólnych
do wysokości poniesionej szkody (straty).”
Odpowiedz na pytanie nr 14
Zamawiający ma prawo stosowania kar umownych i czyni to we własnym interesie, zwłaszcza jeśli
obowiązujące prawo nie przewiduje innegoreżimu naprawiania szkody z tytułu nienależytego
wykonanai umowy (jak to ma miejsce np. w wypadku usług telekomunikacyjnych). Zapis § 8 projektu
każdej z umów nie jest więc sprzeczny z przepisami prawa, zastrzega także kary umowne na korzyść
każdej ze stron - a zatem nie narusza także ogólnych reguł prawa cywilnego. Zamawiajcy nie będzie
uwzględniał sugestii Wykonawcy co do tej klauzuli.
Pytanie 15
Czy obiekty w grupie taryfowej B21 mają układ pomiarowy dostosowany do zmiany sprzedawcy?
Czy Zamawiający jest świadomy tego, że musi to zrobić na własny koszt a procedura dostosowania
układu pomiarowego może potrwać kilka miesięcy?
Odpowiedz na pytanie nr 15
Tak, Obiekt w grupie taryfowej B21
posiada
układy pomiarowe dostosowane
do zmiany
sprzedawcy
Pytanie 16
Informujemy, że w dokumentacji brakuje wzoru załącznika , o którym mowa w punkcie III.2.1 SIWZ.
Prosimy o udostępnienie, ponieważ oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia ma stanowić
załącznik do oferty.
Odpowiedz na pytanie nr16
Załącznik znajduje się na stronie nr 20 SIWZ zał. Nr2 /Warunki o których mowa w art. 22 ust.1
Pzp/
Pytanie 17
Prosimy o wskazanie informacji, czy dane PPE oświetleniowe są przez OSD (Operatora Sieci
Dystrybucyjnej ) rozliczane wg. rzeczywistego profilu zużycia, czy według profilu zgodnego z
Instrukcją Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej OSD?
Odpowiedz na pytanie nr 17
Dane PPE oświetleniowe rozliczane sa wg rzeczywistego profilu zużycia .
Pytanie 18
Czy PPE oświetleniowe posiadają urządzenia sterowane zegarami zmierzchowymi? A więc czy
wszystkie odbiorniki oświetleniowe są o stałym poborze mocy i są sterowane w sposób wymuszający
załączanie i wyłączanie wszystkich odbiorników, skorelowany z astronomicznym czasem zachodów i
wschodów słońca. Proszę też o informacje, które PPE spełniają powyższe kryteria.
Odpowiedz na pytanie nr 18
Punkty poboru energii oświetleniowych, załączanie i wyłączanie wszystkich odbiorców odbywa się
zegarem astronomicznym
Pytanie 19
Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie udostępnione projekty umów zawierają identyczną treść z
wyjątkiem par.2 ust.2.
Odpowiedz na pytanie nr 19
Wszystkie projekty umów posiadają identyczna teść z wyjątkiem par.2 ust.1,2, par.5 ust.1,
par.6 ust.4.
Pytanie 20
Wnosimy o przeredagowanie załączników z wykazem ppe nr 1 i 2 na wzór załącznika z wykazem ppe
nr 3 poprzez dodanie kolumny ze zużyciem energii w okresie obowiązywania umowy. Informujemy,
że podstawową informacją do skalkulowania wyceny jest ilość energii w poszczególnych grupach
taryfowych. Ani w treści SIWZ ani w załącznikach z wykazem ppe nie ma takiej informacji tym
samym wykonawcy nie mają możliwości skalkulowania oferty. Oszacowanie ceny na podstawie
łącznego wolumenu jest niemożliwe. Wnosimy zatem o udostępnienie Wykonawcom zużyć odrębnie
w każdej z grup taryfowych (z jednoczesnym wskazaniem wolumenu zużywanego przez obiekty
oświetleniowe). Bez tej informacji Wykonawcy nie będą w stanie złożyć oferty przetargowej.
Odpowiedz na pytanie nr 20
Zamawiający przeredagował załączniki Nr 1 i 2 i są ujęte w dołączonej SIWZ
Pytanie nr 21
Prosimy o przedłożenie zużycia w strefach dla taryf biorących udział w postępowaniu przetargowym.
Informacja o zużyciu w poszczególnych strefach dla poszczególnych punktów poboru z grup
dwustrefowych ma duży wpływ na wycenę, a zwłaszcza na korzystną kalkulację oferty w zakresie
prowadzonego postępowania, przez co przedstawienie rzetelniejszych danych wpływa na korzyść
strony Zamawiającego.
Odpowiedz na pytanie nr 21
W załącznikach do SIWZ nr1,2,3 dołączono zużycie dla poszczególnych taryf.
Pytanie 22
Wnosimy o dopuszczenie możliwości zmiany cen w przypadku w przypadku ustawowej zmiany
stawki podatku VAT lub podatku akcyzowego lub innych zmian ogólnie obowiązujących przepisów
prawa, a w szczególności zmiany ustawy prawo energetyczne lub aktów wykonawczych do tej ustawy
wprowadzających dodatkowe obowiązki związane z zakupem praw majątkowych lub certyfikatów
dotyczących efektywności energetycznej. Powyższe zmiany powinny obowiązywać od dnia wejścia w
życie stosownych przepisów. Wnosimy o modyfikację projektów umów w tym zakresie ( par.5 ust. 2
oraz par.6 ust.1) oraz formularza oferty - punkt 6.
Odpowiedz na pytanie nr 22
Zapis § 5 ust. 2 i § 6 ust. 1 projektu każdej z umów (stosownie do tego - zapis formularza oferty)
został wprowadzony celowo aby zagwarantować niezmienność kwoty wydatków Zamawiającego na
realizację umowy - jako jednostka sektora finansów publicznych Zamawiający obowiązany jest do
planowania wydatków, które - raz określone - stanowią nieprzekraczalny limit (art. 52 ust. 1 pkt 2
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych t. j. w Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.).
Zamawiający nie może więc wyrazić zgody na proponowaną przez Wykonawcę zmianę.
Pytanie 23
Informujemy, że systemy rozliczeniowe stosowane przez sprzedawców energii elektrycznej
umożliwiają dokonywania rozliczeń jedynie na podstawie cen jednostkowych netto, która następnie
jest powiększana o należny podatek Vat. Wobec powyższego nie ma możliwości, aby rozliczenia były
dokonywane na podstawie cen jednostkowych brutto. Jest to o tyle istotne, że końcowe rozliczenia
przy stosowaniu cen netto i brutto nie zawsze są tożsame ze względu na zaokrąglenia wartości
określonych groszowo. Tym samym mogą pojawiać się minimalne różnice pomiędzy kwotą
obejmującą rozliczenie dokonywane przez sprzedawców energii elektrycznej, a zapisami
obejmującymi par. 5 ust. 3. Zwracamy się z zapytaniem, czy Zamawiający jest świadomy tego, iż
proces rozliczania będzie wyglądał tak jak zostało to opisane na wstępie? Wnosimy o zmodyfikowanie
wszelkich zapisów umów poprzez zastąpienie cen jednostkowych brutto , w oparciu o które ma
następować rozliczanie
Odpowiedz na pytanie nr 23
Stosownie do art. 29a ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t. j. w Dz.
U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054 ze zm.), podstawą opodatkowania jest „wszystko, co stanowi zapłatę,
którą dokonujący dostawy towarów lub usługodawca otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży” - i
tak też w § 5 ust. 1 projektu każdej z umów Zamawiający określił świadczenie należne Wykonawcy.
Zmiana sugerowana przez Wykonawcę jest więc niezasadna - nadto Zamwiającego z oczywistych
względów nie moga wiązać metody rozliczania wynagrodzenia stosowane zwykle przez Wykonawcę.
Rzeczą wykonawcy jest zastosowanie takiego sposobu obliczeń, który będziezgody z umową zawartą
z Zamwiającym, wszak samo przystąpienie do procedury wyłonienia wykonawcy już oznacza, iż
Wykonawca jest w stanie wykonać zamówienie, co wynika z art. 22 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
- Prawo zamówień publicznych (t. j. w Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.).
W tym stanie rzeczy należy odmówić wprowadzenia postulowanej przez Wykonwcę zmiany.
Pytanie nr 24
Dotyczy zapisu par. 7 ust.1 umów. Prosimy o dopisanie zwrotu: „Rozpoczęcie sprzedaży nastąpi nie
wcześniej niż po pozytywnie przeprowadzonym procesie zmiany sprzedawcy”. W tym miejscu
wskazujemy, iż rozpoczęcie sprzedaży przez nowego Wykonawcę może nastąpić dopiero w momencie
gdy Państwa Operator przyjemnie zgłoszenia zmiany sprzedawcy. Najczęściej zgłoszenia zmiany
sprzedawcy musi nastąpić minimum 21 dni przed planowanym terminem rozpoczęciem sprzedaż
(terminy określone iw IRIESD Operatorów). Należy pamiętać, iż do skutecznego dokonania zmiany
sprzedawcy energii elektrycznej zgodnie z dyspozycją art. 4j ustawy Prawo Energetyczne potrzebne
jest dokonanie następujących czynności:
•
Wypowiedzenia dotychczasowych umów (umowa kompleksowa albo umowa sprzedaży),
•
Zawarcie umowy sprzedaży energii elektrycznej z nowym Sprzedawcą
•
Zawarcie umowy o świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej z lokalnym OSD,
•
Dostosowanie układów pomiarowo-rozliczeniowych
•
Zgłoszenie do lokalnego OSD wniosku o dokonaniu zmiany sprzedawcy energii.
Odpowiedz na pytanie nr 24
Zapis par.7 ust.1 Projektu umowy ujmuje treść zawartą w pytaniu nr 24
Pytanie 25
Zwracamy uwagę na konieczność weryfikacji maksymalnej wartości brutto umowy. Jak Zamawiający
ma zamiar dokonać tej czynności tj. czy Zamawiający wyznaczy osobę, która będzie w stanie
oszacować, że maksymalna wartość umowy została właśnie osiągnięta i poinformuje o tym fakcie
Wykonawcę? W związku z faktem, że właścicielem danych pomiarowych jest OSD, sprzedawca nie
ma możliwości zakończyć sprzedaży energii elektrycznej z chwilą osiągnięcia maksymalnej wartości
umowy, o której mowa w par. 7 ust 2. Tym samym nie ma fizycznie możliwości, aby dochować przez
sprzedawcę końcowego terminu obowiązywania umowy, przy takim założeniu. Ponad to
informujemy, iż zakończenie umowy sprzedaży w terminie innym niż ten, na który została zawarta
musi zostać zaakceptowane i przyjęte przez OSD. Kto przekaże tą informację do OSD? Na marginesie
należy wskazać, iż niezależnie od powyższego takie natychmiastowe zakończenie sprzedaży byłoby
niekorzystne dla Zamawiającego. Wnosimy o usunięcie zapisu, dotyczącego uzależnienia terminu
zakończenia umowy od wyczerpania środków a jedynie podtrzymanie zapisu o rozwiązaniu umowy z
dniem 31.12.2017. Informujemy, iż nie usunięcie powyższego zapisu skutkować będzie podniesieniem
kosztów sprzedaży energii elektrycznej, ponieważ Wykonawca musi w cenę energii wkalkulować
ryzyko dotyczące wystąpienia okoliczności, o których mowa powyżej. Sugerujemy zatem określić
przedmiotową maksymalną wartość, wartością szacunkową, osiągnięcie której nie będzie powodować
konsekwencji
Odpowiedz na pytanie nr 25
Zamawiający jako jednostka sektora finansów publicznych obowiązany jest do planowania wydatków,
które - raz określone - stanowią nieprzekraczalny limit (art. 52 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 r. o finansach publicznych t. j. w Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.). W związku z tym
obowiązany jest do kontrolowania stopnia wykorzystania tego limitu w ramach obowiązków
związanych z wykonywaniem budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z powołanej
tu ustawy.
Nie wyklucza to jednak nie tylko współdziałania ze strony Wykonawcy ale i wykonywania przez
niego samodzielnego kontrolowania wysokości należności stosownie do art. 354 § 2 Kc. Co więcej,
istnienie w umowie powołanych wyżej zapisów projektów umów, implikuje po stronie Wykonawcy
konieczność kontrolowania wysokości wynagrodzenia skoro po osiągnięciu określonej kwoty tej
należności umowa wygasa i odpada podstawa sprzedaży energii Zamawiającemu.
Pytanie 26
Prosimy o udzielenie informacji kto jest aktualnym Sprzedawcą energii elektrycznej oraz Operatorem
Systemu Dystrybucyjnego w odniesieniu do każdego punktu poboru wymienionego w SIWZ.
Odpowiedz na pytanie nr 26
Aktualnie sprzedawcą energii elektrycznej jest TAURON Sprzedaż, Kraków,
ul. Łagiewnicka 60, natomiast Operatorem Systemu Dystrybucyjnego jest
TAURON Dystrybucja S.A Kraków
Pytanie 27
Czy Zamawiający udzieli na pisemny wniosek Wykonawcy w dniu otwarcia ofert informacji z tego
procesu, Wykonawcom, którzy nie byli obecni na otwarciu?
Odpowiedz na pytanie nr 27
TAK, Zamawiający na pisemny wniosek Wykonawcy udzieli informacji z tego procesu
Pytanie 28
Czy Zamawiający udzieli Wykonawcy stosownego pełnomocnictwa do reprezentowania w kwestiach
związanych z rozwiązaniem aktualnie obowiązującej umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży
energii elektrycznej oraz ze zgłoszeniem nowej umowy sprzedaży i przeprowadzeniem procesu
zmiany sprzedawcy?
Odpowiedz na pytanie nr 28
Tak, Zamawiający
kwestiach
udzieli
Wykonawcy
stosownego pełnomocnictwa do reprezentowania
w
związanych z rozwiązaniem aktualnie obowiązującej umowy sprzedaży oraz ze
zgłoszeniem nowej umowy sprzedaży i przeprowadzenia procesu zmiany sprzedawcy
Pytanie 29
Zwracamy się z zapytaniem czy Zamawiający udzieli Wykonawcy pełnomocnictwa m.in. do zawarcia
Umowy o Świadczenie Usług Dystrybucji, w tym przez złożenie Operatorowi Systemu
Dystrybucyjnego wymaganego oświadczenia według wzoru skutkującego zawarciem takiej umowy
pomiędzy mocodawcą i Operatorem Systemu Dystrybucyjnego? Powołane oświadczenie złożone
przez pełnomocnika w imieniu mocodawcy zawierać będzie m.in. bezwarunkową zgodę na zawarcie
pomiędzy mocodawcą, a Operatorem Systemu Dystrybucyjnego umowy na czas nieoznaczony na
warunkach wynikających ze wzoru umowy zamieszczonego na stronie internetowej Operatora
Systemu
Dystrybucyjnego
oraz
na
warunkach
obowiązującej
taryfy
Operatora
Systemu
Dystrybucyjnego i Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej jak również w zakresie
warunków technicznych świadczenia usługi dystrybucji, grupy taryfowej, okresu rozliczeniowego aby
były to warunki dotychczasowe.
Odpowiedz na pytanie nr 29
Tak, Zamawiający udzieli Wykonawcy pełnomocnictwa do zawarcia Umowy o Świadczenie Usług
Dystrybucji z wymaganymi oświadczeniami.
Pytanie 30
Zwracamy się z zapytaniem, czy Zamawiający przekaże niezbędne dane do przeprowadzenia procesu
zmiany Sprzedawcy między innymi: numer licznika, numer ewidencyjny lub numer PPE, numer
aktualnie obowiązującej umowy, data zawarcia oraz okres wypowiedzenia dotychczasowej umowy,
nazwa dotychczasowego Sprzedawcy.
Odpowiedz na pytanie nr 30
Zamawiający
przekaże
niezbędne dane konieczne
do przeprowadzenia
procesu
zmiany
Sprzedawcy.
Pytanie 31
Czy Zamawiający dopuszcza możliwość podpisania umowy drogą korespondencyjną?
Odpowiedz na pytanie nr 31
Zgodnie z art. 139 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. w Dz.
U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) w zw. z art. 139 ust. 2 tej ustawy i art. 78 § 1 Kodeksu cywilnego,
umowa musi być zawarta w formie pisemnej, dla zachowania której „wystarcza złożenie
własnoręcznego podpisu na dokumencie obejmującym treść oświadczenia woli”. Z tej właśnie
przyczyny Wykonawca obowiązany jest złożyć podpis w miejscu i czasie wskazanym przez
Zamawiającego jak to wskazano w ust. XXI pkt 2 SIWZ - niezbędne jest bowiem złożenie podpisu w
obecności przedstawiciela Zamawiającego aby nie było wątpliwości co do tego, iż jest to
własnoręczny podpis osoby reprezentującej Wykonawcę. Zamawiający nie może dopuścić podpisania
umowy bez swojej obecności, jak się zdaje pytanie zmierza do takiego właśnie podpisywania - a więc
odpowiedź na pytanie musi być przecząca.
Pytanie 32
Czy obecnie obowiązujące umowy zawarte są na czas nieokreślony czy na czas określony (to pytanie
dotyczy umów sprzedażowych, dystrybucyjnych czy też kompleksowych)? Jaki jest okres
wypowiedzenia w ww. umowach?
Odpowiedz na pytanie nr 32
Zamawiający posiada aktualnie umowy rozdzielone na sprzedaż i i dystrybucje energii elektrycznej
Procedura zmiany sprzedawcy przeprowadzana będzie po raz czwarty.
Pytanie 33
Czy obecnie obowiązujące umowy zawarte są na czas nieokreślony czy na czas określony (to pytanie
dotyczy umów sprzedażowych, dystrybucyjnych czy też kompleksowych)? Jaki jest okres
wypowiedzenia w ww. umowach?
Odpowiedz na pytanie nr 33
Obowiązujące umowy zawarte są na czas określony w umowie sprzedaży tj do 31.12.2015 r
Pytanie 34
Czy aktualnie obowiązujące umowy sprzedaży wymagają wypowiedzenia? Jeśli tak jaki jest okres
wypowiedzenia i która strona jest zobowiązana do dokonania tej czynności- Wykonawca czy
Zamawiający?
Odpowiedz na pytanie nr 34
Aktualna umowa na sprzedaż energii elektrycznej obowiązuje od 01.01.2014 r do 31.12.2015 r.
- wypowiedzenie umowy określone jest w umowie sprzedaży energii elektrycznej
i Zamawiający może wypowiedzieć Umowę w terminie 30 dni.
Pytanie 35
Czy obecnie obowiązujące umowy dystrybucyjne zawarte są na czas nieokreślony? Ewentualnie, która
strona zobowiązana jest do zawnioskowania o te umowy- Wykonawca czy Zamawiający?
Odpowiedz na pytanie nr 35
Umowy Dystrybucyjne zawarte są na czas nieokreślony i nie ma potrzeby ponownego zawarcia.
Pytanie 36
Bardzo prosimy o rozważenie kwestii usunięcia par.8 z projektów umów, ponieważ wpływa one
niekorzystnie na wartość oferty jaką Wykonawcy składają w prowadzonym postepowaniu, z uwagi na
konieczność kalkulowanie jej w taki sposób aby uwzględniła ewentualne ryzyko zapłaty powyższych
kar przez Wykonawcę. Należy wobec tego uznać, iż powyższy zapis
Odpowiedz na pytanie nr 36
Zamawiający ma prawo stosowania kar umownych i czyni to we własnym interesie, zwłaszcza jeśli
obowiązujące prawo nie przewiduje innegoreżimu naprawiania szkody z tytułu nienależytego
wykonanai umowy (jak to ma miejsce np. w wypadku usług telekomunikacyjnych). Zapis § 8 projektu
każdej z umów nie jest więc sprzeczny z przepisami prawa, zastrzega także kary umowne na korzyść
każdej ze stron - a zatem nie narusza także ogólnych reguł prawa cywilnego. Nadto Wykonawca
obowiązany jest wykonać umowę w sposób należyty, zaś jej ewentualne naruszenia są zwykłym
ryzykiem związanym z jego działalnością gospodarczą i koszty z nich wynikające nie mogą obciążać
Zamawiającego.
Zamawiajcy nie będzie uwzględniał sugestii Wykonawcy co do tej klauzuli.
Pytanie 37
Zwracamy się z propozycją, aby mechanizm oceny ofert rozszerzyć o dodatkowe kryterium. Za
kryterium to proponujemy uznać ocenę udziału energii wytworzonej w odnawialnych źródłach energii
w całkowitej puli energii w 2014 r., jaką realizuje w swoich dostawach potencjalny wykonawca.
Ustalenie takiego dodatkowego kryterium pozwala „wydobyć” dodatkową informację jakościową o
wykonawcach zapewniających w swoich portfelach największą pulą energii wytwarzanej ze źródeł
odnawialnych. Samo przedstawienie takiej informacji celem dokonania oceny, nie ma też wpływu na
cenę ofertową. Z punktu widzenia Państwa interesów, zastosowanie takiego dodatkowego kryterium
daje możliwość uzyskania bardzo istotnej wartości dodanej. W zakresie realizacji założeń narodowego
Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej (gdzie jednym celów szczegółowych jest rozwój
niskoemisyjnych źródeł energii), możecie Państwo wykazać konkretne działanie własne na potrzeby
Waszej jednostki samorządu terytorialnego. Przedmiotem tego działania jest zapewnienie w ramach
dostaw energii elektrycznej pozyskania ściśle określonej ilości MWh energii elektrycznej
wytworzonej w źródłach odnawialnych, co przyczynia się do policzalnego ograniczenia emisji gazów
cieplarnianych. Rekomendujemy zatem rozważenie zastosowania w metodzie oceny ofert powyższego
mechanizmu.
Odpowiedz na pytanie nr 37
Wobec istniejących realiów rynkowych może się okazać, że ustanowienie takiego kryterium
dyskryminuje niektórych wykonawców awięc Zamawiający odmawia jego wprowadzenia.
Pytanie 38
W projektach umów należy dopisać , że Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany ceny
jednostkowej w razie ustawowej zmiany stawki podatku akcyzowego i VAT.
Odpowiedz na pytanie nr 38
Odpowiedz jak do pytania nr 10
Pytanie 39
Wykonawca wnosi o umieszczenie w umowie zapisu o warunkowym zabezpieczeniu
w przypadku opóźnienia o więcej niż 14 dni w terminie płatności.
Odpowiedz na pytanie nr 39
Zamawiający oświadcza, że faktury płatne będą w terminie 21 dni od daty doręczenia w
siedzibie Zamawiającego zgodnie z zapisem umowy par. 6 ust. 2
Pytanie 40
Czy w odniesieniu do taryfy B, układ jest dostosowany do zasady TPA ?
Odpowiedz na pytanie nr 40
Tak, taryfa B posiada układy dostosowane do zmiany sprzedawcy /TPA/
Download