Przetwornik częstotliwości VAU4/3

advertisement
Instrukcja obsługi
28100241100
11/07
Przetwornik częstotliwości
VAU4/3
www.becker-international.com
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i zastosowania
prostowników napędu
(zgodnie z dyrektywą 73/23/EWG dotyczącą urządzeń niskonapięciowych)
1. Wskazówki ogólne
Zależnie od stopnia ochrony prostowników napędu ich podzespoły, również nieizolowane, mogą podczas
pracy znajdować się pod napięciem, poruszać się lub obracać, a także posiadać gorące powierzchnie.
Usunięcie osłony w nieodpowiednich warunkach, nieprawidłowe stosowanie urządzenia, nieprawidłowy
montaż lub obsługa mogą spowodować zagrożenie zdrowia lub być przyczyną szkód materialnych.
Dalsze informacje dotyczące urządzenia zawarte są w niniejszej instrukcji obsługi.
Wszelkie prace związane z transportem, montażem, konserwacją oraz pierwszym uruchomieniem urządzenia powinien przeprowadzać wykwalifikowany personel (należy przestrzegać przepisów IEC 364
wzgl. CENELEC HD 384 lub DIN VDE 0100 oraz IEC 664 lub DIN VDE 0110 oraz krajowych przepisów
dotyczących zapobiegania nieszczęśliwym wypadkom).
Personel wykwalifikowany, w rozumieniu sekcji dokumentu zawierającej wskazówki bezpieczeństwa, to osoby
posiadające wiedzę i umiejętności w zakresie ustawiania, montażu, uruchamiania oraz obsługi urządzenia
oraz posiadające odpowiednie kwalifikacje w zakresie wykonywanych czynności.
2. Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem
Prostowniki napędu to komponenty przeznaczone do zabudowy w instalacjach elektrycznych lub maszynach.
W przypadku montażu w maszynach pierwsze uruchomienie prostowników napędu (tzn. rozpoczęcie
eksploatacji zgodnej z przeznaczeniem) jest zabronione, dopóki nie nastąpi stwierdzenie, że maszyna odpowiada przepisom dyrektywy europejskiej 89/392/EWG (dyrektywa maszynowa); należy też przestrzegać
przepisów normy EN 60204.
Pierwsze uruchomienie (tzn. rozpoczęcie eksploatacji zgodnej z przeznaczeniem) jest dozwolone tylko,
jeżeli przestrzegane są wymogi kompatybilności elektromagnetycznej (dyrektywa 89/336/EWG).
Prostowniki napędu spełniają wymagania dyrektywy 73/23/EWG dotyczącej urządzeń niskonapięciowych.
W odniesieniu do prostowników napędu zastosowanie mają normy zharmonizowane serii prEN 50178/DIN
VDE 0160 w połączeniu z EN 60439-1/VDE 0660 część 500 oraz EN 60146/VDE 0558.
Dane techniczne oraz informacje dotyczące warunków przyłączeniowych zamieszczono na tabliczce znamionowej oraz w niniejszej instrukcji.
3. Transport, magazynowanie
Należy przestrzegać wskazówek dotyczących transportu, magazynowania oraz prawidłowej obsługi urządzenia.
4. Ustawienie
Ustawienie oraz chłodzenie urządzeń musi odpowiadać przepisom zawartym w stosownej dokumentacji.
Należy zapobiegać niekorzystnemu oddziaływaniu warunków otoczenia oraz nadmiernym naprężeniom
prostowników napędu. W szczególności nie powinno w trakcie transportu i obsługi dochodzić do odginania
podzespołów i/lub zmniejszenia dystansów izolacyjnych. Należy unikać dotykania podzespołów i styków
elektronicznych.
Niektóre podzespoły prostowników napędu narażone są na działanie wyładowań elektrostatycznych i w
przypadku nieprawidłowego obchodzenia się z nimi mogą łatwo ulec uszkodzeniu. Należy unikać mechanicznego uszkodzenia podzespołów elektrycznych lub ich zniszczenia (możliwe zagrożenie zdrowia!).
www.becker-international.com
5. Przyłącze elektryczne
W przypadku prac przy prostownikach napędu będących pod napięciem należy przestrzegać krajowych
przepisów dotyczących zapobiegania nieszczęśliwym wypadkom (np. VBG 4, Niemcy).
Instalację elektryczną należy wykonać zgodnie z odpowiednimi przepisami (np. przekroje przewodów, zabezpieczenia, połączenie z przewodem ochronnym). Dalsze informacje na ten temat zawarto w niniejszej
instrukcji.
Wskazówki dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej instalacji, a w szczególności ekranowania,
uziemienia, filtrów oraz ułożenia przewodów znajdują się w dokumentacji prostowników napędu. Wskazówek tych należy przestrzegać również w przypadku prostowników napędu oznaczonych znakiem CE.
Zachowanie wartości granicznych wymaganych przepisami kompatybilności elektromagnetycznej wchodzi
w zakres odpowiedzialności wykonawcy instalacji lub producenta maszyny.
6. Eksploatacja
Instalacje, w których zamontowano prostowniki napędu muszą w razie potrzeby zostać wyposażone w
dodatkowe urządzenia kontrolne i zabezpieczające, stosownie do obowiązujących przepisów bezpieczeństwa, np. ustawa o technicznych środkach pracy, przepisy zapobiegania nieszczęśliwym wypadkom itd.
Dokonywanie zmian w prostownikach napędu za pomocą oprogramowania obsługowego jest dozwolone.
Po odłączeniu prostowników napędu od napięcia zasilającego nie wolno przez jakiś czas dotykać elementów przewodzących napięcie oraz przyłączy mocy ze względu na ewentualne naładowanie kondensatorów.
Należy w tym przypadku przestrzegać informacji zawartych na odpowiednich tabliczkach umieszczonych
na prostowniku napędu.
W czasie pracy urządzenia wszystkie osłony powinny być zamknięte.
7. Konserwacja i naprawy
Należy przestrzegać wskazówek zawartych w dokumentacji producenta.
Niniejsze wskazówki bezpieczeństwa należy zachować do wglądu!
www.becker-international.com
Spis treści
1 WSKAZÓWKI OGÓLNE
6
2 MONTAŻ I INSTALACJA
6
2.1 Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i instalacji
2.2 Zamontowanie
2.3 Wymiary
2.4 Przepisy dotyczące okablowania
2.5 Przyłącze elektryczne
2.5.1 Przestrzeń przyłączeniowa
2.5.2 Przyłącze sieciowe (PE, L1, L2, L3)
2.5.3 Przyłącze silnika (U, V, W)
2.5.4 Dodatkowy wentylator (opcja)
2.5.5 Sygnały sterujące
2.5.6 Złącze magistrali obiektowej
6
7
7
8
8
9
10
10
10
10
11
3. OBSŁUGA I WSKAŹNIKI
12
3.1 Lokalne elementy obsługowe i wskaźnikowe 3.2 Złącze cyfrowe
3.2.1 Wejścia cyfrowe
3.3 Złącza analogowe
3.3.1 Wejścia analogowe
3.3.2 Wyjścia analogowe
3.3.3 Wejścia temperatury (PT100)
3.4 Styki bezpotencjałowe
3.5 Złącze szeregowe RS485
3.6 Złącze magistrali obiektowej
12
13
13
15
15
15
16
16
17
18
4 PIERWSZE URUCHOMIENIE
18
4.1 Nastawa podstawowa
4.2 Ustawienia zależne od zastosowania
4.3 Tryb pracy (regulacja)
4.3.1 Praca z ustawioną prędkością obrotową
4.3.2 Regulacja bezczujnikowa
4.3.3 Regulacja procesu
4.4 Źródło wartości zadanej
4.5 Źródło sygnału startu/stopu
19
19
19
19
19
19
20
20
5 Parametryzacja
20
5.1 Parametryzacja przetwornika częstotliwości
5.2 Przegląd parametrów
20
20
www.becker-international.com
6 USTerki
37
6.1 Lokalne wskazania usterek
6.2 Dalsze informacje dotyczące usterek
37
37
7 DANE TECHNICZNE
39
7.1 Certyfikaty
7.1.1 Europejska dyrektywa o kompatybilności
elektromagnetycznej
7.1.2 Certyfikat UR
7.2 Ogólne dane techniczne
39
39
40
41
8 Klasy wartości granicznych kompatybilności
elektromagnetycznej
42
9 Wskazówki konserwacyjne i serwisowe
42
www.becker-international.com
1 Wskazówki ogólne
Przetwornik częstotliwości VAU4/3 przeznaczony jest wyłącznie do eksploatacji w połączeniu z pompami
próżniowymi oraz sprężarkami firmy Gebr. Becker GmbH, a jego funkcje zoptymalizowane są do pracy z
tymi urządzeniami.
Przetwornik posiada szereg specyficznych funkcji, zależnych od danego urządzenia i opisanych w dalszej
części niniejszej instrukcji obsługi.
2 Montaż i instalacja
2.1 Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i instalacji
Podstawę niniejszego podręcznika stanowi dostosowane do urządzenia oprogramowanie SW4.13. Jeżeli
dany przetwornik częstotliwości posiada inne oprogramowanie, może być to przyczyną rozbieżności.
Przetwornik częstotliwości przeznaczony jest wyłącznie do stosowania w połączeniu z pompami próżniowymi
oraz sprężarkami firmy Gebr. Becker GmbH i zoptymalizowany do pracy z tymi urządzeniami.
Przetworniki częstotliwości VAU4/3 to urządzenia przeznaczone do stosowania w przemysłowych instalacjach elektroenergetycznych, zasilane napięciem, które w przypadku dotknięcia może spowodować ciężkie
obrażenia lub śmierć.
- Instalację oraz prace przy urządzeniu może wykonywać tylko wyspecjalizowany personel, po
uprzednim odłączeniu urządzenia od napięcia. Instrukcja obsługi musi być dla tych pracowników przez cały czas dostępna i przez nich konsekwentnie przestrzegana.
- Należy przestrzegać lokalnych przepisów dotyczących wykonywania instalacji elektrycznych,
jak też przepisów dotyczących zapobiegania nieszczęśliwym wypadkom.
- Po odłączeniu urządzenia od sieci zasilającej znajduje się ono jeszcze przez ok. 5 minut pod
napięciem, które może stanowić zagrożenie. Z tego powodu otwieranie urządzenia oraz zdejmowanie osłon wzgl. panelu obsługowego dopuszczalne jest dopiero po upływie 5 minut od
odłączenia urządzenia od napięcia. Przed ponownym włączeniem zasilania sieciowego należy
ponownie założyć wszystkie osłony.
- Również w przypadku niepracującego silnika (np. unieruchomienie spowodowane przez podzespoły elektroniczne, blokada napędu lub zwarcie na zaciskach wyjściowych) zaciski przyłącza
sieciowego, zaciski silnika, zaciski opornika hamowania mogą znajdować się pod napięciem i
stanowić zagrożenie. Wyłączony silnik nie oznacza, że miedzy urządzeniem a siecią zasilającą
występuje oddzielenie galwaniczne.
- Uwaga, również elementy płytki sterującej prowadzą napięcie mogące stanowić zagrożenie.
Zaciski sterujące nie posiadają potencjału sieciowego.
- Uwaga, w pewnych ustawieniach przetwornik może po włączeniu napięcia sieciowego
automatycznie rozpocząć pracę.
- Na płytkach elektronicznych znajdują się komponenty wysoce wrażliwe półprzewodnikowe
typu MOS, szczególnie podatne na działanie statycznych pól elektrycznych. Dlatego też należy
unikać dotykania ścieżek przewodzących i innych podzespołów dłońmi oraz przedmiotami
metalowymi. Podczas podłączania przewodów dotykać można wyłącznie śrub poszczególnych
zacisków za pomocą izolowanego śrubokręta.
- Przetwornik częstotliwości przeznaczony jest do podłączenia stałego i nie można go eksploatować bez sprawnego połączenia z uziemieniem odpowiadającym lokalnym przepisom dotyczącym prądu upływowego o dużych wartościach (> 3,5 mA). Przepisy VDE 0160 (Niemcy)
wymagają ułożenia drugiego przewodu uziemiającego lub zastosowania przewodu uziemiającego o przekroju co najmniej 10 mm2.
- W przypadku trójfazowych przetworników częstotliwości zwykłe wyłączniki ochronne FI nie
stanowią wystarczającego zabezpieczenia, jeśli przepisy lokalne nie dopuszczają ewentualnego
udziału prądu stałego w prądzie uszkodzeniowym. Standardowy wyłącznik ochronny FI musi
odpowiadać nowym zasadom konstrukcyjnym zgodnie z przepisami VDE 0664.
www.becker-international.com
- Przetwornik częstotliwości VAU4/3 przy prawidłowej eksploatacji nie wymaga konserwacji. W
przypadku zawartości kurzu w powietrzu należy regularnie czyścić powierzchnie chłodzące
za pomocą sprężonego powietrza.
UWAGA! ZAGROŻENIE ŻYCIA!
Wzmacniacz mocy może w pewnych warunkach znajdować się pod napięciem
nawet do 5 minut po odłączeniu zasilania. Zaciski przetwornika, zaciski oraz
przewody zasilające silnika mogą znajdować się pod napięciem!
Dotykanie otwartych lub wolnych zacisków, przewodów oraz elementów
urządzenia może prowadzić do ciężkich obrażeń lub śmierci!
OSTROŻNIE
- Urządzenie nie powinno być dostępne dla dzieci ani osób postronnych!
- Urządzenie powinno być stosowane wyłącznie w celach przewidzianych przez producenta.
Niedozwolone zmiany konstrukcyjne oraz stosowanie części zamiennych oraz urządzeń
dodatkowych, nie będących w ofercie producenta urządzenia lub nie zalecanych przez
niego mogą prowadzić do powstania pożaru, porażenia prądem lub ciężkich obrażeń.
- Niniejszą instrukcję obsługi należy przechowywać w łatwo dostępnym miejscu i
przekazywać każdemu z użytkowników!
Element chłodzący i wszystkie inne elementy metalowe mogą się nagrzewać do temperatury ponad 70°C.
Podczas montażu należy zachować wystarczający odstęp od podzespołów sąsiadujących.
Podczas prac na poszczególnych komponentach należy uwzględnić czas potrzebny na
ochłodzenie urządzenia.
2.2 Zamontowanie
Przetwornik częstotliwości jest integralną częścią urządzenia. Z tego powodu osobne jego zamontowanie
nie jest wymagane.
Ewentualnej wymiany może w razie potrzeby dokonać autoryzowany, wyspecjalizowany personel.
2.3 Wymiary VAU4/3
Typ urządzenia
Wersja chłodzona powietrzem
H
L
dł.
szer.
wys.
Masa
ok. [kg]
240
185
150
5,6
wszystkie wymiary w [mm]
B
www.becker-international.com
2.4 Przepisy dotyczące okablowania
Przetwornik został w odniesieniu do promieniowania zakłócającego zaprojektowany do pracy w warunkach
przemysłowych. W takich warunkach pracy na przetwornik mogą oddziaływać silne elektromagnetyczne
pola zakłóceniowe. Prawidłowa instalacja zapewnia zazwyczaj bezusterkową i bezpieczną eksploatację
urządzenia. Aby umożliwić zachowanie wartości granicznych wynikających z przepisów kompatybilności
elektromagnetycznej, należy przestrzegać poniższych wskazówek.
1. Należy zapewnić odpowiednie uziemienie wszystkich urządzeń za pomocą krótkich przewodów uziemiających o dużym przekroju, zebranych w jednym punkcie uziemienia lub podłączonych do wspólnej
szyny uziemiającej. Szczególnie ważne jest przy tym, aby każde urządzenie sterujące podłączone do
przetwornika częstotliwości (np. komponenty automatyki) było połączone krótkim przewodem o dużym
przekroju z tym samym punktem uziemienia, co dany przetwornik. Zalecane są przewody płaskie (np. pałąki metalowe), ponieważ w przypadku wysokich częstotliwości wykazują one mniejszą impedancję.
2. W obwodach sterujących należy w miarę możliwości stosować przewody ekranowane. Należy przy tym
starannie wykonać wykończenie ekranu na końcu przewodu i unikać występowania nieekranowanych
żył na dłuższych odcinkach.
3. Przewody sterujące należy przy tym układać w możliwie dużej odległości od przewodów będących pod
obciążeniem oraz przy zastosowaniu oddzielnych kanałów na przewody itp. W przypadku krzyżowania
się przewodów należy w miarę możliwości zachować kąt 90°.
4. Należy zapewnić odkłócenie styczników w otoczeniu urządzenia, albo poprzez oprzewodowanie typu RC
w przypadku styczników prądu przemiennego lub za pomocą diod zabezpieczających typu „catch diode“ w
przypadku styczników prądu stałego, przy czym urządzenie odkłócające należy zamontować na cewkach
styczników. W charakterze bezpieczników przepięciowych można również stosować warystory. Odkłócenie
jest szczególnie ważne, gdy styczniki sterowane są za pomocą przekaźników danego przetwornika.
5. Okablowanie powinno poza tym odpowiadać przepisom kompatybilności elektromagnetycznej (patrz
również rozdział 8. Kompatybilność elektromagnetyczna).
Podczas instalacji przetworników nie wolno pod żadnym pozorem naruszać przepisów bezpieczeństwa!
WSKAZÓWKA
Przewody sterujące i sieciowe muszą być ułożone osobno.
Nigdy nie wolno ich układać w tej samej rurze ochronnej/kanale instalacyjnym na przewody.
Wyposażenia testowego do izolacji przewodów wysokiego napięcia nie wolno stosować
do kabli podłączonych do przetwornika częstotliwości.
2.5 Przyłącze elektryczne
OSTRZEŻENIE
URZĄDZENIA MUSZĄ BYĆ UZIEMIONE.
Bezpieczna eksploatacja urządzenia zakłada wykonanie montażu i rozruchu wykonane
odpowiednio przez wykwalifikowany personel z uwzględnieniem wskazówek zawartych w
niniejszej instrukcji.
W szczególności należy przestrzegać zarówno ogólnych jak i regionalnych przepisów
montażowych i przepisów bezpieczeństwa dotyczących prac przy instalacjach elektroenergetycznych (np. VDE), jak również przepisów dotyczących prawidłowego stosowania
narzędzi oraz środków ochrony osobistej.
Na wejściu sieciowym może występować napięcie elektryczne stanowiące zagrożenie,
nawet jeśli przetwornik jest wyłączony. Pracując przy tych polach zacisków należy zawsze
stosować izolowane śrubokręty.
Przed otwarciem pokrywy skrzynki z zaciskami należy upewnić się, że źródło napięcia
wejściowego znajduje się w stanie beznapięciowym.
www.becker-international.com
Należy zapewnić, aby przetwornik częstotliwości był eksploatowany wyłącznie z odpowiednim dla
niego napięciem przyłączeniowym. Po stronie wejścia sieciowego przetwornik nie wymaga stosowania szczególnych zabezpieczeń, zaleca się stosowanie standardowych zabezpieczeń sieciowych
(patrz Dane Techniczne) oraz wyłącznika/stycznika głównego.
Wszystkie kable należy wprowadzić do przetwornika częstotliwości za pomocą odpowiednich złączek
skręcanych i zabezpieczyć przed wyciągnięciem.
Przed włączeniem napięcia zasilającego należy ponownie zamontować wszystkie pokrywy!
Wskazówka:
Zastosowanie odpowiednich pochewek na końcówki żył umożliwia redukcję maksymalnego
przekroju przyłączanego przewodu.
Należy przestrzegać następujących zaleceń:
1. Zapewnić zasilanie napięciem o odpowiednich wartościach przez źródło napięcia odpowiednie dla
wymaganych wartości prądu (patrz roz. 7.2 Dane Techniczne). Zapewnić obecność odpowiednich wyłączników o zakresie prądu znamionowego określonym w specyfikacji, umieszczonych między źródłem
napięcia a przetwornikiem.
2. Napięcie sieciowe podłączyć bezpośrednio do zacisków sieciowych L1, L2, L3 oraz podłączyć uziemienie (PE).
2.5.1 Przestrzeń przyłączeniowa
Otwarcie pokrywy skrzynki z zaciskami powoduje odsłonięcie przestrzeni przyłączeniowej wraz ze znajdującymi się w niej wszystkimi zaciskami przetwornika częstotliwości.
Przylacze
zasilania
L1, L2, L3
Przylacze
uzwojenia silnika
U, V, W
Przylacze
pozystora silnika
T1, T2
Wtyczka montazowa zlacza
magistrali obiektowej
Przylacze
dodatkowego
wentylatora
(opcja) X, Y, Z
Przylacze PE
Mostek udostepnienia
Zaciski sterujace
Gniazdo modulu
magistrali obiektowej
Przelaczniki DIP
S1, S5
Przekazniki
zglaszania usterek
i zbiorczego komunikatu pracy
Rel.1, Rel.2
Funkcje poszczególnych przyłączy zostały objaśnione poniżej.
www.becker-international.com
2.5.2 Przyłącze sieciowe
Zacisk
przyłączeniowy
Przyłącze
L1, L2, L3
Przewody doprowadzające poszczególnych faz L1, L2, L3
PE
Przewód doprowadzający ochronny PE
Maks. przekrój żył sieciowych przewodów doprowadzających: 2,5 mm2
2.5.3 Przyłącze silnika
Zacisk
przyłączeniowy
Przyłącze
U, V, W
Końcówki przewodów przyłączeniowych uzwojeń silnia U, V, W
Maks. przekrój żył przewodów przyłączeniowych silnika: 2,5 mm2
Uzwojenia silnika muszą być już w silniku odpowiednio podłączone.
2.5.4 Dodatkowy wentylator (opcja)
W przestrzeni przyłączeniowej przewidziano miejsce na przyłączenie dodatkowego opcjonalnego wentylatora trójfazowego innego producenta.
Za zaciskiem dodatkowego wentylatora znajdują się odpowiednie podstawy bezpieczników. Należy w nich
umieścić trzy bezpieczniki topikowe.
Zabezpieczenie: 500 mA T (zwłoczny)
Zacisk
przyłączeniowy
Przyłącze
X
Przewód doprowadzający dodatkowego wentylatora, faza L1
Y
Przewód doprowadzający dodatkowego wentylatora, faza L2
Z
Przewód doprowadzający dodatkowego wentylatora, faza L3
Maks. przekrój przewodów przyłączeniowych dodatkowego wentylatora: 2,5 mm2
Uzwojenia silnika dodatkowego wentylatora muszą być odpowiednio podłączone już wewnątrz wentylatora.
2.5.5 Sygnały sterujące
Wszystkie zaciski sterujące posiadają opis w formie tekstowej.
Liczby podane w nawiasach odpowiadają numerom zacisków w VAU4/2, czyli poprzedniej wersji urządzenia
i służą ułatwieniu orientacji przy wymianie urządzenia VAU4/2 na VAU4/3.
Oznaczenie poszczególnych zacisków przyłączeniowych nadrukowane zostało na płytce wsporczej bloku zacisków.
Funkcje poszczególnych wejść i wyjść opisano szczegółowo w rozdziale 3.
Maks. przekrój przyłączeniowy przewodów sygnałowych: 1,5 mm2
www.becker-international.com
10
Zaciski przyłączeniowe w dolnym rzędzie dwupoziomowego bloku zacisków:
Zacisk przyłączeniowy
Przyłącze
(1) +24 V SELV
Wyjście napięcia stałego 24 V DC
1)
(2) Digital 1
Wejście cyfrowe 1
Digital 2
Wejście cyfrowe 2
Digital 3
Wejście cyfrowe 3
(9) GND SELV
Masa sygnałowa
(9) GND SELV
Masa sygnałowa
(3) 0/2 … 10 V Analog Out 1 Wyjście analogowe 1 - wyjście napięcia
1)
0/4 … 20 mA Analog Out 1
Wyjście analogowe 1 - wyjście natężenia
0/2 … 10 V Analog Out 2
Wyjście analogowe 2 - wyjście napięcia
0/4 … 20 mA Analog Out 2
Wyjście analogowe 2 - wyjście natężenia
(9) GND SELV
Masa sygnałowa
SELV: safty extra low voltage (bezpieczne, niskie napięcie)
Zaciski przyłączeniowe w górnym rzędzie dwupoziomowego bloku zacisków:
Zacisk przyłączeniowy
Przyłącze
(8) +10 V SELV
Wyjście napięcia stałego 10 V DC
(7) 0 - 10 V/0 - 20 mA
Analog In 1
Wejście analogowe 1, przełączane między
napięciem/natężeniem
0 - 10 V/2 - 10 V/0 - 20 mA/4 - 20 mA
(6) -10 ... +10 V
Analog In 2
Wejście analogowe 2, wejście napięcia
(4) RS485 A
Szeregowe złącze RS485 przewód A
(5) RS485 B
Szeregowe złącze RS485 przewód B
(9) GND SELV
Masa sygnałowa
PT100 - 1A
Wejście temperatury 1 przyłącze A (PT100)
PT100 - 1B
Wejście temperatury 1 przyłącze B (PT100)
PT100 - 2A
Wejście temperatury 2 przyłącze A (PT100)
PT100 - 2B
Wejście temperatury 2 przyłącze B (PT100)
(9) GND SELV
Masa sygnałowa
WSKAZÓWKA
Wszystkie napięcia sterujące określone są w stosunku do wspólnego potencjału odniesienia
(GND). Przewód 24 V można zdjąć z odpowiednich zacisków. Suma natężeń nie może
przekroczyć 100 mA.
2.5.6 Złącze magistrali obiektowej
Przetwornik częstotliwości może być stosowany w połączeniu z różnymi modułami szyny obiektowej do wyboru.
Dany moduł zamontowany jest w przestrzeni przyłączeniowej przetwornika częstotliwości (patrz rys. 2.5.1) i podłączony wewnętrznie poprzez odpowiedni zestaw przewodów do 5-biegunowego okrągłego gniazda M12.
Obłożenie sztyftów gniazda zależy od wymagań danej magistrali obiektowej i można je odczytać w odpowiednim arkuszu danych.
Jeżeli to konieczne, należy zastosować zewnętrzny opornik obciążenia magistrali.
www.becker-international.com
11
3. Obsługa i wskaźniki
3.1 Lokalne elementy obsługowe i wskaźnikowe
Lokalna obsługa urządzenia odbywa się za pomocą pola obsługowego pokazanego na rysunku.
Za pomocą przycisku ▲ można zwiększyć aktualną wartość zadaną, a za pomocą przycisku ▼ zmniejszyć ją.
Za pomocą przycisku  można potwierdzić usterkę.
W zwykłym trybie pracy rząd diod LED pokazuje wielkość aktualnie nastawionej wartości zadanej.
Każda pojedyncza dioda odpowiada przy tym ok. 20% maksymalnego zakresu wartości, jaki można ustawić.
Przykład: Jeżeli przetwornik częstotliwości stosowany jest w połączeniu z urządzeniem, które może
pracować w zakresie prędkości obrotowej od 0 do 6000 min-1, to pierwsza dioda odpowiada zakresowi
prędkości obrotowej od 0 do 1200 min-1, druga zakresowi od 1200 do 2400 min-1 itd.
W przypadku wystąpienia błędu, rząd zielonych diod LED w połączeniu ze stale świecącą diodą czerwoną
wskazuje odpowiedni kod błędu (patrz roz. 6).
Jeżeli nastąpi zasterowanie poprzez złącze RS485/złącze magistrali obiektowej (DIP 2 ON), to bezpośrednio
po włączeniu urządzenia za pośrednictwem rzędu zielonych diod wskazywany jest zakodowany cyfrowo
adres USS/SAS.
Dodatkowo można ustawić adres USS/SAS przy zasterowaniu za pomocą złącza RS485, jak również adres
magistrali obiektowej przy zastosowaniu modułu magistrali. Dalsze informacje na ten temat, patrz rozdział
3.5 i rozdział 3.6.
Oprócz dokonywania ustawień bezpośrednio na elementach obsługowych, można, zależnie od potrzeb,
dokonywać ich za pomocą przełączników DIP.
Przelaczniki DIP,
blok 1 - S1
Przelaczniki DIP,
blok 2 - S5
www.becker-international.com
12
Blok 1 przełączników DIP z 4 przełącznikami
Za pomocą tych przełączników DIP można dokonywać różnych ustawień związanych z trybem pracy
urządzenia.
Stan
Przełącznik DIP 1
Funkcja
Przełączanie na pracę z ustawioną prędkością
obrotową/pracę regulowaną
OFF
Praca z ustawioną prędkością obrotową
ON
Praca regulowana
Przełącznik DIP 2
Przełączanie na sterowanie poprzez złącze RS485/
złącze magistrali obiektowej
OFF
Brak zasterowania przez złącze RS485/złącze magistrali obiektowej
ON
Zasterowanie przez złącze RS485/złącze magistrali
obiektowej
Przełącznik DIP 3
Przełączanie na zasterowanie analogowe
OFF
Brak zasterowania analogowego
ON
Zasterowanie analogowe
Przełącznik DIP 4
Przełączanie na pracę z ciśnieniem/podciśnieniem
OFF
Praca z ciśnieniem
ON
Praca z podciśnieniem
Blok 2 przełączników DIP z 2 przełącznikami
Za pomocą tych przełączników DIP można ustawić sposób wykorzystania wejścia analogowego 1 jako
wejścia napięcia lub wejścia prądowego.
Przełącznik DIP 1
Przełącznik DIP 2
Wejście analogowe 1
OFF
OFF
0 – 10 V
OFF
ON
0 – 20 mA
ON
OFF
2 – 10 V
ON
ON
4 – 20 mA
3.2 Złącze cyfrowe
Funkcje cyfrowych wejść i wyjść można modyfikować zależnie od potrzeb za pomocą odpowiednich parametrów.
UWAGA: Każda z funkcji może być przyporządkowana wyłącznie do jednego wejścia bądź wyjścia!
3.2.1 Wejścia cyfrowe
Wejście cyfrowe 1
Funkcja
Opis
Start/Stop
Przy 0 V urządzenie nie pracuje bądź znajduje się w trakcie procedury
wyłączania.
Przy 24 V urządzenie zostaje udostępnione i osiąga ustawioną wartość
zadaną.
Stosowane parametry: ---
www.becker-international.com
13
Wejście cyfrowe 2 i 3
Funkcja
Opis
Przełączanie na źródło wartości
zadanej 2 & źródło sygnału startu/stopu 2
Przy 0 V urządzenie pracuje zgodnie ze źródłem wartości zadanej
wzgl. źródłem sygnału startu/stopu ustawionymi jako standard.
Przy 24 V następuje przełączenie na wartość zadaną zgodnie ze
źródłem wartości zadanej 2 oraz na źródło sygnału startu/stopu 2.
Źródłem wartości zadanej mogą być: lokalne pole obsługi (przyciski),
wejście analogowe, złącze RS485/złącze magistrali obiektowej.
Źródłem sygnału startu/stopu mogą być: wejście cyfrowe, złącze
RS485/złącze magistrali obiektowej.
Potwierdzenie usterki
Przy zboczu sygnału od 0 V do 24 V potwierdzona zostaje ewentualna
usterka.
Przełączanie z ciśnienia na pod- Uaktywnienie powoduje wybór trybu pracy za pośrednictwem tego
ciśnienie
wejścia.
0 V: tryb pracy z ciśnieniem
24 V: tryb pracy z podciśnieniem
Przełączanie z pracy regulowanej W wyniku uaktywnienia tej funkcji ignorowane jest standardowe ustawina pracę z ustawioną prędkością enie na pracę z ustawioną prędkością obrotową/pracę regulowaną.
obrotową
Przy 0 V następuje wybór trybu pracy regulowanej, przy 24 V trybu
pracy z ustawioną prędkością obrotową.
Przełączanie na stałą prędkość Niezależnie od ustawionej częstotliwości i trybu pracy przy 24 V
obrotową
urządzenie pracuje z ustawioną prędkością obrotową oraz ustawioną
stałą częstotliwością.
Tryb awaryjny
Niezależnie od ustawionego trybu pracy i prędkości obrotowej przy
24 V urządzenie pracuje zgodnie z lokalnie wprowadzoną wartością
zadaną oraz w trybie pracy z ustawioną prędkością obrotową.
Alarm 1
Przy 24 V generowany jest alarm z odpowiednim numerem alarmu
(urządzenie przechodzi na tryb usterkowy i wskazuje odpowiedni
komunikat o usterce).
Alarm 2
Przy 24 V generowany jest alarm z odpowiednim numerem alarmu
(urządzenie przechodzi na tryb usterkowy i wskazuje odpowiedni
komunikat o usterce).
Alarm 3
Przy 24 V generowany jest alarm z odpowiednim numerem alarmu
(urządzenie przechodzi na tryb usterkowy i wskazuje odpowiedni
komunikat o usterce).
Start/stop zgodnie z procedurą
Przy 0 V urządzenie nie pracuje bądź znajduje się w trakcie procedury
wyłączania.
Przy 24 V urządzenie zostaje udostępnione i osiąga ustawioną wartość
zadaną.
Start/stop natychmiast (bezprą- Przy 0 V urządzenie nie pracuje bądź zostaje wyłączone poprzez
dowo)
odłączenie dopływu prądu do wzmacniacza mocy.
Przy 24 V urządzenie zostaje udostępnione i osiąga ustawioną wartość
zadaną.
Licznik częstotliwości
(tylko przy wyjściu cyfrowym 3)
Zgodnie z narastającymi zboczami sygnałów zliczana jest ilość impulsów przychodzących na sekundę.
Stosowane parametry: wejście cyfrowe 2: 262, 260, 261, 209
Stosowane parametry: wejście cyfrowe 3: 263, 260, 261, 209, 149
www.becker-international.com
14
3.3 Złącza analogowe
3.3.1 Wejścia analogowe
Wejście analogowe 1
Wejście analogowe 1 można wykorzystywać zarówno jako wejście natężenia, jak również jako wejście
napięcia i można je skalować w zakresie wartości granicznych 0 - 10 V/2 - 10 V/0 - 20 mA/4 - 20 mA.
Przełączenie i skalowanie odbywa się poprzez odpowiednie ustawienie przełącznika DIP (patrz rozdział 3.1).
Funkcja
Opis
Źródło wartości zadanej
Sygnał na wejściu analogowym stosowany jest do celów pracy
urządzenia jako wartość zadana.
Źródło wartości rzeczywistej
Sygnał na wejściu analogowym stosowany jest jako wartość rzeczywista (wartość zmierzona przez czujnik) do celów regulacji procesu.
Źródło wartości pomiarowej
Sygnał nie posiada przyporządkowanej mu funkcji i udostępniany jest
jedynie za pomocą odpowiedniego parametru diagnostycznego.
Stosowane parametry: 256, 257, 260
Wejście analogowe 2
Wejścia analogowego 2 można używać jako wejścia napięcia w zakresie wartości granicznych -10 V/+10 V.
Funkcja: jak wejście analogowe 1
Stosowane parametry: 256, 257, 260
3.3.2 Wyjścia analogowe
Wyjście analogowe 1
Wyjścia analogowego 1 można używać jako wyjścia napięcia (0 - 10 V) lub jako wyjścia natężenia
(4 - 20 mA).
Do celów danego rodzaju użytkowania stosowane są różne zaciski przyłączeniowe.
UWAGA: Można stosować tylko jeden z dwóch zacisków przyłączeniowych!
Funkcja
Opis
Aktualna częstotliwość
Sygnał na wyjściu odpowiada aktualnej częstotliwości
Skalowanie: 0 V - ustawiona częstotliwość minimalna
10 V - ustawiona częstotliwość maksymalna
Aktualne ciśnienie
Sygnał na wyjściu odpowiada aktualnemu ciśnieniu/podciśnieniu
Skalowanie: 0 V - ustawione ciśnienie minimalne
10 V - ustawione ciśnienie maksymalne
Aktualny strumień przepływu
Nie zaimplementowane
Aktualna moc czynna
Sygnał na wyjściu odpowiada aktualnej mocy czynnej
Skalowanie: 0 V odpowiada 0 W, 10 V odpowiada 5000 W
Aktualny prąd silnika
Sygnał na wyjściu odpowiada aktualnemu prądowi silnika
Skalowanie: 0 V odpowiada 0 A, 10 V odpowiada 20A
Aktualny sygnał na wejściu ana- Sygnał na wyjściu odpowiada aktualnemu sygnałowi na wejściu analogowym 1
logowym 1
www.becker-international.com
15
Funkcja
Opis
Aktualny sygnał na wejściu ana- Sygnał na wyjściu odpowiada aktualnemu sygnałowi na wejściu analogowym 2
logowym 2
Temperatura PT100, wejście 1
Sygnał na wyjściu odpowiada aktualnej wartości pomiarowej na wejściu
temperatury 1
Skalowanie: 0 V odpowiada 0°C, 10 V odpowiada 250°C
Temperatura PT100, wejście 2
Sygnał na wyjściu odpowiada aktualnej wartości pomiarowej na wejściu
temperatury 2
Skalowanie: 0 V odpowiada 0°C, 10 V odpowiada 250°C
Rezerwa
Rezerwa
Stosowane parametry: 267
Wyjście analogowe 2
Funkcja: jak wyjście analogowe 1.
Stosowane parametry: 267
3.3.3 Wejścia temperatury dla termoelementów typu PT100
Do wejść temperatury przyłączane są termoelementy typu PT100 w wersji dwuprzewodowej (każdorazowo
wejście A, wejście B), które mogą być stosowane do celów kontrolnych.
Zmierzona wartość temperatury może być stosowana do celów monitorowania wartości granicznych (patrz
roz. 3.4) lub za pomocą parametrów diagnostycznych (patrz roz. 5) przekazywana do nadrzędnego układu
sterowania.
3.4 Styki bezpotencjałowe
Przekaźnik (Rel.1), zbiorczy komunikat pracy (SBM)
Przekaźnik wykonany jest jako zestyk przełączny w taki sposób, że zarówno styk normalnie otwarty jak i
styk normalnie zamknięty mogą być używane.
W poniższej tabeli przedstawiono zestawienie warunków łączeniowych, przy których wystąpieniu następuje
zmiana stanu łączeniowego. Do celów łączenia z odpowiednim opóźnieniem można zadeklarować odpowiednie wartości opóźnienia przyciągania i zwalniania styków.
Funkcja
Opis
SSM
Zbiorcze zgłaszanie usterek
Urządzenie pracuje w trybie usterkowym.
SBM
Zbiorczy komunikat pracy
Urządzenie pracuje z prędkością obrotową > 0.
Częstotliwość rzeczywista >
częstotliwość graniczna
Urządzenie pracuje z częstotliwością wyższą od ustawionej
częstotliwości granicznej.
Ostrzeżenie - Temperatura
PT100 1 > temperatura graniczna
Wartość temperatury zmierzona na wejściu temperatury 1 jest
większa od ustawionej wartości granicznej.
Ostrzeżenie - Temperatura
PT100 1 > temperatura graniczna
Wartość temperatury zmierzona na wejściu temperatury 2 jest
większa od ustawionej wartości granicznej.
Napięcie na wejściu analogowym 1
> napięcie graniczne
Sygnał na wejściu analogowym 1 jest – po wewnętrznym przeliczeniu na napięcie – wyższy niż ustawione napięcie graniczne.
Napięcie na wejściu analogowym 2
> napięcie graniczne
Sygnał na wejściu analogowym 2 jest – po wewnętrznym przeliczeniu na napięcie – wyższy niż ustawione napięcie graniczne.
www.becker-international.com
16
Funkcja
Opis
Ciśnienie obliczone > ciśnienie gra- Ciśnienie obliczone według wewnętrznego modelu jest większe niż
niczne
ustawione ciśnienie graniczne.
Obliczony strumień przepływu
> graniczny strumień przepływu
Strumień przepływu obliczony według wewnętrznego modelu jest
większy niż ustawiony graniczny strumień przepływu (jeszcze nie
zaimplementowane).
Ograniczenie prądu aktywne
Ustawiona lub wyliczona przez regulator prędkość obrotowa nie
może zostać osiągnięta, gdyż osiągnięta została maks. dopuszczalna wartość prądu ciągłego.
Ograniczenie temperatury aktywne
Ustawiona lub wyliczona przez regulator prędkość obrotowa nie
może zostać osiągnięta, gdyż osiągnięta została maks. dopuszczalna wartość temperatury.
Odchyłka regulacyjna nie daje się Ustawiona lub wyliczona przez regulator prędkość obrotowa nie
skompensować
może zostać osiągnięta, gdyż osiągnięta została maksymalnie
dopuszczalna prędkość obrotowa lub maks. dopuszczalny prąd
ciągły lub maks. dopuszczalna temperatura.
W ramach tej funkcji można ustalić wartość tolerancji, od której
odchyłka regulacyjna jest uznawana za skompensowaną.
Osiągnięto częstotliwość zadaną
Urządzenie pracuje z ustawioną prędkością obrotową.
W ramach tej funkcji można dodatkowo ustalić wartość tolerancji,
od której częstotliwość zadana jest uznawana za osiągniętą.
Urządzenie nie pracuje
Urządzenie nie pracuje i znajduje się w stanie spoczynkowym
(prędkość obrotowa i prąd silnika wynoszą 0)
Ostrzeżenie - Temperatura
PT100 1 > temperatura graniczna
lub zbiorcze zgłoszenie usterki
(SSM)
Wartość temperatury zmierzona na wejściu temperatury 1 jest
większa od ustawionej wartości granicznej lub wystąpiła usterka.
Ostrzeżenie - Temperatura PT100 2 Wartość temperatury zmierzona na wejściu temperatury 2 jest
> temperatura graniczna lub zbior- większa od ustawionej wartości granicznej lub wystąpiła usterka.
cze zgłoszenie usterki (SSM)
Ostrzeżenie - Temperatura
PT100 1 > temperatura graniczna
lub PT100 2 > temperatura graniczna lub zbiorcze zgłoszenie usterki
(SSM)
Wartość temperatury zmierzona na wejściu temperatury 1 jest
większa od ustawionej wartości granicznej lub wartość temperatury na wejściu temperatury 2 jest większa od ustawionej wartości
granicznej lub wystąpiła usterka.
Rezerwa
Nie zaimplementowane
Stosowane parametry: 264, 214, 215, 217, 218, 219, 220, 222, 224, 67
Przekaźnik 2 (Rel.2), zbiorcze zgłaszanie usterek (SSM)
Funkcja: jak przekaźnik 1
Stosowane parametry: 265, 214, 215, 217, 218, 219, 220, 223, 225, 67
3.5 Złącze szeregowe RS485
Złącze RS485 wykonane jest zgodnie z EIA RS485 w wersji dwuprzewodowej (przewód danych A i B) i
umożliwia komunikację z przetwornikiem częstotliwości.
Złącze posiada dwa zaimplementowane protokoły (standardowy protokół USS oraz protokół SAS zapewniający kompatybilność z modelem poprzednim VAU4/2). Dany typ protokołu rozpoznawany jest automatycznie.
www.becker-international.com
17
Urządzenie jest zdolne do pracy w sieci posiadającej do 31 urządzeń-użytkowników zgodnie z wymienionym wyżej standardem.
Szybkość transmisji danych oraz adres użytkownika można ustawić za pomocą odpowiednich parametrów.
Ustawiony aktualnie adres użytkownika jest automatycznie wyświetlany w sposób zakodowany cyfrowo za
pośrednictwem rzędu zielonych diod LED bezpośrednio po włączeniu zasilania przetwornika częstotliwości
i można go ustawić bez dodatkowych środków pomocniczych w następujący sposób:
Przełączyć przełącznik DIP 2 na pracę z magistralą danych (moduł magistrali obiektowej nie może być
założony)
Włączyć urządzenie
Urządzenie miga wskazując aktualnie ustawiony adres użytkownika
Nacisnąć przycisk OK
Miga czerwona dioda LED
Ustawić adres użytkownika za pomocą przycisków ze strzałkami ▲ oraz ▼.
Za pomocą przycisku  potwierdzić i przejąć nowe ustawienie.
Parametryzacja jak i wywołanie danych diagnostycznych możliwe jest w każdym trybie pracy. W celu
umożliwienia zasterowania przetwornika częstotliwości poprzez złącze RS485 należy ustawić za pomocą
złącza RS485 główne źródło wartości zadanej i/lub źródło sygnału startu/stopu wzgl. ustawić przełącznik
DIP 2 zgodnie z opisem w roz. 3.
Stosowane parametry: 34, 36, 70, 256, 259
3.6 Złącze magistrali obiektowej
W celu korzystania ze złącza magistrali obiektowej w przestrzeni przyłączeniowej przetwornika częstotliwości
musi być założony odpowiedni moduł dodatkowy (patrz roz. 2). Umożliwia to dokonywanie zasterowania,
parametryzacji oraz diagnostyki również za pomocą złącza magistrali obiektowej.
Poszczególne funkcje opisano w dokumentacji odpowiednich modułów magistrali obiektowej.
4. Pierwsze uruchomienie
Wskazówki ogólne
Jeżeli do przetwornika zostanie doprowadzone zasilanie napięciem, jest on po chwili gotowy do pracy. W
stanie tym można dokonać ustawień przetwornika tzn. jego parametryzacji odpowiednio do wymaganego
zastosowania. Dokładny i wyczerpujący opis wszystkich parametrów zamieszczono na następnych stronach.
Dopiero po dokonaniu nastawy parametrów przez wykwalifikowanych pracowników, może zostać włączony
silnik za pomocą sygnału udostępnienia.
WSKAZÓWKA
Niektóre parametry zaczynają oddziaływać dopiero po ponownym włączeniu napięcia sieciowego. W takim przypadku należy na koło 60 sekund odłączyć przetwornik częstotliwości
od napięcia.
Przetwornik nie posiada własnego głównego wyłącznika sieciowego i przez cały czas, gdy podłączony jest
do napięcia sieciowego, znajduje się pod napięciem.
www.becker-international.com
18
4.1 Nastawa podstawowa
Dostarczony przez firmę GBB przetwornik częstotliwości VAU4/3 jest zawsze sparametryzowany w ramach
nastawy podstawowej odpowiednio do urządzenia, na którym przetwornik ten jest lub ma być zamontowany.
W szczególności chodzi tutaj o wszelkie ustawienia regulatorów oraz krzywych regulacyjnych, temperaturę,
prędkość obrotową i inne wartości graniczne jak również zasadnicze dopasowanie do siebie przetwornika częstotliwości i silnika pod względem elektrycznym.
Dlatego też niezwykle ważne jest, aby użytkować przetwornik częstotliwości wyłącznie z tym typem urządzenia, dla którego został on dostarczony. W innych przypadkach należy zwrócić się do odpowiednio
wykwalifikowanych pracowników serwisu.
Jeżeli użytkownik tak sobie życzył, ustawione zostały również parametry specyficzne dla danego rodzaju
użytkowania, co umożliwia natychmiastowe dokonanie uruchomienia urządzenia.
Aby użytkować urządzenie w sposób regulowany częstotliwością użytkownik musi koniecznie dokonać
wcześniej ustawień opisanych w następnych rozdziałach.
4.2 Tryb pracy z ciśnieniem/podciśnieniem
Aby umożliwić prawidłową pracę urządzenia w trakcie użytkowania, należy ustawić odpowiedni tryb pracy,
czyli stwierdzić, czy urządzenie ma pracować z ciśnieniem czy z podciśnieniem.
Niektóre typy urządzeń można eksploatować tylko jako urządzenia ciśnieniowe lub tylko podciśnieniowe,
dla innych z kolei rodzaj zastosowania zależy od wyboru króćca wylotowego.
Aby zapobiec uszkodzeniu urządzenia należy w obu przypadkach upewnić się, że ustawiony tryb pracy
jest odpowiedni do danego sposobu użytkowania.
Ustawienie trybu pracy może odbywać się, zależnie od priorytetów przyjętych dla urządzenia, za pomocą
przełącznika DIP (standard) lub za pomocą odpowiedniej parametryzacji.
Stosowane parametry: 43
4.3 Tryb pracy (regulacja)
Tryb pracy określa zasadniczo sposób zachowania się urządzenia w ramach danego rodzaju zastosowania
(patrz również roz. 1.1).
Jeżeli użytkownik urządzenia nie życzy sobie inaczej, urządzenie nastawione jest na tryb pracy z ustawioną
prędkością obrotową.
Zmiany ustawienia można dokonać, zależnie od przyjętych dla urządzenia priorytetów, za pomocą przełącznika DIP lub poprzez odpowiednią parametryzację.
Jeżeli za pomocą przełącznika DIP nastąpi przełączenie na tryb pracy Regulacja, to zależnie od typu urządzenia ustawiona jest wstępnie regulacja bezczujnikowa (sprężarki bocznokanałowe oraz bocznokanałowe
pompy próżniowe) lub regulacja procesowa (łopatkowe pompy próżniowe lub sprężarki łopatkowe).
4.3.1 Praca z ustawioną prędkością obrotową
W trybie pracy z ustawioną prędkością obrotową jako wartość zadana podawana jest bezpośrednio prędkość obrotowa, z jaką urządzenie ma pracować. Urządzenie uzyskuje tę prędkość obrotową i utrzymuje ją
również w przypadku zmiany punktu pracy w ramach danego rodzaju zastosowania.
4.3.2 Regulacja bezczujnikowa
Regulacja bezczujnikowa umożliwia bezpośrednią regulację danej wielkości procesowej, np. ciśnienia lub
podciśnienia, bez konieczności dokonywania jej pomiaru za pomocą czujnika.
Przetwornik częstotliwości posiada możliwość obliczania danej wielkości procesowej na podstawie parametrów wewnętrznych i odpowiedniego dostosowania jej do ustawionej wartości.
www.becker-international.com
19
Konieczne do tego parametry charakterystyki ustawione są już w momencie dostawy w sposób odpowiadający stosowanemu typowi urządzenia.
W przypadku regulacji według wartości ciśnienia wzgl. podciśnienia można bezpośrednio ustawić (względną)
różnicę ciśnień, która zarówno dla pracy z ciśnieniem, jak i z podciśnieniem ma wartość dodatnią.
4.3.3 Regulacja procesu (sterowana czujnikiem)
Do celów regulacji procesowej niezbędny jest odpowiedni czujnik, który musi być podłączony do jednego
z wejść analogowych. W innym przypadku istnieje również możliwość przekazywania wartości pomiarowych danej wielkości procesowej za pomocą złącza RS485 lub złącza magistrali obiektowej. Należy tutaj
odpowiednio zdefiniować źródło wartości rzeczywistej.
Jaki charakter fizyczny ma dana wielkość procesowa, zależy wyłącznie od rodzaju zastosowanego czujnika.
Ustawienie wartości zadanej odbywa się przez podanie wielkości wyrażonej w procentach w odniesieniu
do maksymalnej wartości pomiarowej zastosowanego czujnika.
Odpowiednio do ustawionej wartości następuje automatyczna regulacja prędkości obrotowej pompy próżniowej/sprężarki.
Uwaga: Jeżeli w trybie pracy z podciśnieniem do celów regulacji zastosowano absolutny czujnik ciśnienia,
to, aby umożliwić prawidłową regulację, musi nastąpić inwersja danej wartości pomiarowej. Można to ustawić
za pomocą odpowiedniego parametru.
Przy zastosowaniu regulatora procesowego należy w razie potrzeby dopasować parametry regulatora do
zachowania się obiektu regulacji, o ile regulacja wykonywana według ustawionych fabrycznie wartości nie
jest zadowalająca. Regulator procesowy dostępny jest jako regulator typu PID lub typu I.
Stosowane parametry: 43, 47, 48, 49, 257, 258
4.4 Źródło wartości zadanej
Wartość zadaną prędkości obrotowej, regulację bezczujnikową lub regulację procesową można ustawić na
kilka sposobów, np. za pomocą przycisków lokalnego pola obsługowego, za pomocą wejść analogowych,
a także za pomocą złącza RS485 lub złącza magistrali obiektowej.
Sposób, który ma być przyjęty zależnie od danego rodzaju zastosowania, należy ustawić za pomocą odpowiedniego parametru dla głównego źródła wartości zadanej.
Jeżeli użytkownik nie życzy sobie inaczej, jako główne źródło wartości zadanej ustawione są przyciski
lokalnego pola obsługowego.
Przy odpowiedniej konfiguracji jednego z wejść cyfrowych możliwe jest przełączanie na inne źródło wartości
zadanej (rezerwowe źródło wartości zadanej) podczas pracy urządzenia.
Stosowane parametry: 256, 260
4.5 Źródło sygnału startu/stopu
Udostępnienie urządzenia w celu rozpoczęcia rozruchu i w celu unieruchomienia również może się odbywać
na kilka sposobów (jedno z wejść cyfrowych, złącze RS485 lub złącze magistrali obiektowej). Określenia,
który ze sposobów ma być stosowany, można dokonać poprzez zdefiniowanie parametru źródła sygnału
startu/stopu.
Przy odpowiedniej konfiguracji jednego z wejść cyfrowych możliwe jest przełączanie na inne źródło sygnału
startu/stopu (rezerwowe źródło sygnału startu/stopu) podczas pracy urządzenia.
Stosowane parametry: 259, 261
www.becker-international.com
20
5 Parametryzacja
5.1 Parametryzacja przetwornika częstotliwości
Przetwornik częstotliwości dysponuje szeregiem parametrów oddziałujących na zachowanie się urządzenia podczas pracy (np. praca jako urządzenie ciśnieniowe lub podciśnieniowe, sposób regulacji, wartości
graniczne funkcji zabezpieczających) oraz możliwością podłączenia do układu sterowania, odpowiedniego
do rodzaju zastosowania. Nastawa parametrów odbywa się za pomocą urządzenia Variair Kombitool
produkcji firmy Gebr. Becker.
VARIAIR KombiTool
Parametryzacja & diagnostyka
Zależnie od posiadanych uprawnień dostępu istnieje możliwość ręcznego ustawienia poszczególnych,
opisanych poniżej parametrów.
Ustawienie standardowe
Rozdzielczosc / jezeli rozdzielczosc = 1,
informacja ta jest pomijana
Zakres nastawy
Numer parametru
Opis
Read / Write
Tekst parametru
5.2 Przegląd parametrów
Parametr
Nastawiana wartość/opis/wskazówka
0001
Minimalna częstotliwość
0 ... 400 Hz
[0]
Minimalna częstotliwość, z jaką może pracować urządzenie. Częstotliwość ta stosowana
jest przy minimalnym napięciu sterującym, minimalnej nastawie w polu obsługowym oraz
w przypadku zasterowania poprzez złącza komunikacyjne.
0002
Maksymalna częstotliwość
0 ... 400 Hz
[100]
Maksymalna częstotliwość, z jaką może pracować urządzenie. Częstotliwość ta stosowana
jest przy maksymalnym napięciu sterującym, maksymalnej nastawie w polu obsługowym
oraz w przypadku zasterowania poprzez złącza komunikacyjne.
0003
Minimalne ciśnienie
(0,1 Hz)
(0,1 Hz)
R/W
R/W
R/W
www.becker-international.com
21
Parametr
Nastawiana wartość/opis/wskazówka
[0]
Minimalne ciśnienie, jakie może być ustawione jako ciśnienie zadane dla urządzenia
pracującego w trybie regulacji bezczujnikowej. Ciśnienie to stosowane jest przy minimalnym napięciu sterującym, minimalnej nastawie w polu obsługowym oraz w przypadku
zasterowania poprzez złącza komunikacyjne.
0004
Maksymalne ciśnienie
1 ... 1000
mbar
Maksymalne ciśnienie, jakie może być ustawione jako ciśnienie zadane dla urządzenia
pracującego w trybie regulacji bezczujnikowej. Ciśnienie to stosowane jest przy maksymalnym napięciu sterującym, maksymalnej nastawie w polu obsługowym oraz w przypadku
zasterowania poprzez złącza komunikacyjne.
0 ... 1000
mbar
(0,1 mbar)
(0,1 mbar)
[zależnie od
urządzenia]
R/W
0032
Liczba możliwych automatycznych powtórzeń rozruchu
0 ... 255
W przypadku wystąpienia usterki urządzenie może po upływie określonego czasu oczekiwania wykonać określoną ilość ponownych prób rozruchu, stosownie do ustawionej tutaj
wartości parametru, bez konieczności potwierdzania usterki przez osobę obsługującą.
Wpisanie wartości 255 powoduje automatyczne podejmowanie kolejnych prób rozruchu
w nieograniczonej ilości, wartość 0 dezaktywuje funkcję i próba automatycznego ponownego rozruchu nie następuje.
[0]
R/W
0033
Czas między wyłączeniem i automatyczną próbą ponownego R/W
rozruchu
0 ... 32767 s
[0]
Jeżeli w parametrze 032 ustawiono wartość inną niż 0, to, w przypadku wystąpienia usterki,
po upływie ustawionego czasu opóźnienia następuje automatyczna próba ponownego
rozruchu.
0034
Maks. czas między dwoma telegramami RS485
0 ... 32767 s
Jeżeli na złączu RS485 ustawiono główne źródło wartości zadanej lub główne źródło startu/
stopu i jeżeli w parametrze wpisano wartość większą od 0, to przetwornik częstotliwości oczekuje przez określony czas, który może maksymalnie odpowiadać ustawionej tu wartości
na telegram na złączu RS485, w innym przypadku przełącza się na tryb usterkowy.
Wpisanie wartości 0 powoduje brak monitorowania przesyłu telegramów.
[0]
R/W
0036
Adres użytkownika dla złącza RS485
0 ... 31
Adres użytkownika (ID) przypisany przetwornikowi częstotliwości w sieci RS485
[0]
www.becker-international.com
22
R/W
Parametr
Nastawiana wartość/opis/wskazówka
0043
Parametry bitowe 4
0 ... 32767
Bit 0
0
1
Praca z ciśnieniem
Praca z podciśnieniem
Bit 1
0
1
Wyjście analogowe 1, 0 ... 10 V/0 ... 20 mA
Wyjście analogowe 1, 2 ... 10 V/4 ... 20 mA
Bit 2
0
1
Wyjście analogowe 2, 0 ... 10 V/0 ... 20 mA
Wyjście analogowe 2, 2 ... 10 V/4 ... 20 mA
Bit 3
0
1
Brak inwersji wielkości procesowej podczas procesowej regulacji
podciśnienia
Inwersja wielkości procesowej podczas procesowej regulacji
podciśnienia
Bit 4
0
1
Minimalna częstotliwość przy pracy z ustawioną prędkością
obrotową wynosi 5 Hz
Minimalna częstotliwość przy pracy z ustawioną prędkością
obrotową wynosi 20 Hz
Bit 5
0
1
Wybór źródła wartości zadanej za pomocą parametru
Wybór źródła wartości zadanej za pomocą przełącznika DIP
Bit 6
0
1
Wybór trybu pracy za pomocą parametru
Wybór trybu pracy za pomocą przełącznika DIP
Bit 7
0
1
Wybór pracy z ciśnieniem/podciśnieniem za pomocą parametru
Wybór pracy z ciśnieniem/podciśnieniem za pomocą przełącznika
DIP
Bit 8
0
1
Nie używany
Nie używany
Bit 9
0
1
Nie używany
Nie używany
Bit 10
0
1
Nie używany
Nie używany
Bit 11
0
1
Nie używany
Nie używany
Bit 12
0
1
Nie używany
Nie używany
Bit 13
0
1
Nie używany
Nie używany
Bit 14
0
1
Nie używany
Nie używany
Bit 15
0
1
Nie używany
Nie używany
[11100000]
R/W
0047
Czynnik Kr dla regulatora PID
0 ... 32767
Czynnik proporcjonalny dla regulatora PID
R/W
(0.000488)
[0]
www.becker-international.com
23
Parametr
Nastawiana wartość/opis/wskazówka
0048
TN dla regulatora PID
0 ... 32767
Czas doregulowania dla regulatora PID
R/W
(0.000488)
[0]
0049
TV dla regulatora PID
0 ... 32767
Czas opóźnienia dla regulatora PID
R/W
(0.000488)
[0]
0070
Prędkość transmisji sygnału w złączu RS485 (baud rate)
0 ... 3
0 &3
9600 bodów
[0]
1
19200 bodów
2
38400 bodów
3
57600 bodów
R/W
0103
Godziny robocze (High Word)
0 ... 32767
[0]
Ilość godzin, które przetwornik częstotliwości przepracował z prędkością obrotową większą
od 0 (górne 16 bitów, patrz również 0104 i wskazówka w 0105)
0104
Godziny robocze (Low Word)
0 ... 32767
[0]
Ilość godzin, które przetwornik częstotliwości przepracował z prędkością obrotową większą
od 0 (dolne 16 bitów, patrz również 0103 i wskazówka w 0105)
0105
Zużycie (High Word)
0 ... 32767
Energia zużyta przez przetwornik częstotliwości od momentu dostawy w Wh
(górne 16 bitów, patrz również 0106)
[0]
R
R
R
Wskazów- Niektóre wartości obliczane są na podstawie 2 parametrów (High Word + Low Word) (np.
ka:
zużycie, P0105, P0106). Parametry te zawierają wartość liczbową w systemie dziesiętnym.
Musi ona zostać przeliczona na system dwójkowy i połączona z 2. wartością. Przeliczenie
z powrotem na system dziesiętny pozwala uzyskać odpowiednią rzeczywistą wartość.
Przykład zużycia P0105 i P0106:
P 0105 zawiera wartość 7 (sys. dziesiętny) = 111 (sys. dwójkowy)
P 0106 zawiera wartość 41248 (dzies.) = 1010000100100000
High Word & Low Word = 1111010000100100000 → 500.000Wh = 500kWh
0106
Zużycie (Low Word)
0 ... 32767
[0]
Energia zużyta przez przetwornik częstotliwości od momentu dostawy w Wh
(dolne 16 bitów, patrz również wskazówka w 0105)
0110
Licznik błędów - zwarcie
0 ... 32767
Liczba usterek z kodem błędu zwarcia, jakie wystąpiły od momentu dostawy
[0]
www.becker-international.com
24
R
R
Parametr
Nastawiana wartość/opis/wskazówka
0111
Licznik błędów - temperatura modułu
0 ... 32767
Liczba usterek z kodem błędu temperatury modułu, jakie wystąpiły od momentu dostawy
R
[0]
0112
Licznik błędów - temperatura silnika
0 ... 32767
Liczba usterek z kodem błędu temperatury silnika, jakie wystąpiły od momentu dostawy
R
[0]
0113
Licznik błędów - praca 2-fazowa
0 ... 32767
Liczba usterek z kodem błędu pracy 2-fazowej, jakie wystąpiły od momentu dostawy
R
[0]
0114
Licznik błędów - przepięcie
0 ... 32767
Liczba usterek z kodem błędu przepięcia, jakie wystąpiły od momentu dostawy
R
[0]
0117
Licznik błędów - awaria przekaźnika ładowania
0 ... 32767
[0]
Liczba usterek z kodem błędu awarii przekaźnika ładowania, jakie wystąpiły od momentu
dostawy
0118
Licznik błędów - podnapięcie
0 ... 32767
Liczba usterek z kodem błędu podnapięcia, jakie wystąpiły od momentu dostawy
R
R
[0]
0119
Licznik błędów - temperatura wewnętrzna
0 ... 32767
[0]
Liczba usterek z kodem błędu temperatury wewnętrznej, jakie wystąpiły od momentu
dostawy
0124
Licznik błędów - time-out RS485
0 ... 32767
Liczba usterek z kodem błędu time-out RS485, jakie wystąpiły od momentu dostawy
R
R
[0]
0125
Licznik błędów - sensoryka prądowa
0 ... 32767
Liczba usterek z kodem błędu sensoryki prądowej, jakie wystąpiły od momentu dostawy
R
[0]
0126
Licznik błędów - przetężenie
0 ... 32767
Liczba usterek z kodem błędu przetężenia, jakie wystąpiły od momentu dostawy
R
[0]
0127
Licznik błędów - ograniczenie I2*t
0 ... 32767
Liczba usterek z kodem błędu ograniczenia I2*t, jakie wystąpiły od momentu dostawy
R
[0]
www.becker-international.com
25
Parametr
Nastawiana wartość/opis/wskazówka
0128
Licznik błędów - doziemienie
0 ... 32767
Liczba usterek z kodem błędu doziemienia, jakie wystąpiły od momentu dostawy
R
[0]
0129
Licznik błędów - time-out magistrali obiektowej
0 ... 32767
[0]
Liczba usterek z kodem błędu time-out magistrali obiektowej, jakie wystąpiły od momentu
dostawy
0130
Licznik błędów - awaria kontrolera I/O
0 ... 32767
Liczba usterek z kodem błędu awarii kontrolera I/O, jakie wystąpiły od momentu dostawy
R
R
[0]
0131
Godziny stanu gotowości (High Word)
0 ... 32767
[0]
Liczba godzin, podczas których przetwornik częstotliwości podłączony był do włączonego
napięcia zasilającego (górne 16 bitów, patrz również 0132 i wskazówka w 0105)
0132
Godziny stanu gotowości (Low Word)
0 ... 32767
[0]
Liczba godzin, podczas których przetwornik częstotliwości podłączony był do włączonego
napięcia zasilającego (dolne 16 bitów, patrz również 0131 i wskazówka w 0105)
0133
Licznik włączeń (High Word)
0 ... 32767
[0]
Liczba procedur włączania przetwornika częstotliwości
(górne 16 bitów, patrz również 134)
0134
Licznik włączeń (Low Word)
0 ... 32767
[0]
Liczba procedur włączania przetwornika częstotliwości
(dolne 16 bitów, patrz również 133)
0135
Licznik błędów - ograniczenie I2*t
0 ... 32767
Liczba usterek z kodem błędu ograniczenia I *t, jakie wystąpiły od momentu dostawy
R
R
R
R
R
2
[0]
0136
Licznik błędów - przekroczona granica temperatury
0 ... 32767
Liczba przekroczeń granicy temperatury
R
[0]
0137
Licznik błędów - Alarm 1
0 ... 32767
[0]
Liczba zmian zbocza sygnału, jakie wystąpiły na wejściu cyfrowym skonfigurowanym
jako Alarm 1
0138
Licznik błędów - Alarm 2
0 ... 32767
Liczba zmian zbocza sygnału, jakie wystąpiły na wejściu cyfrowym skonfigurowanym
jako Alarm 2
[0]
www.becker-international.com
26
R
R
Parametr
Nastawiana wartość/opis/wskazówka
0139
Licznik błędów - Alarm 3
0 ... 32767
[0]
Liczba zmian zbocza sygnału, jakie wystąpiły na wejściu cyfrowym skonfigurowanym
jako Alarm 3
0149
Liczba impulsów - licznik częstotliwości
0 ... 32767
Przy odpowiedniej konfiguracji wejścia cyfrowego 3 parametr ten podaje liczbę impulsów
zliczonych na sekundę.
(0,1 Hz)
R
R
[0]
0176
Aktualny numer błędu
0 ... 19
0
Brak błędu
—
[0]
1
Zwarcie
Zwarcie przetwornika częstotliwości/silnika
2
Przepięcie
Przepięcie w obwodzie pośrednim
3
Podnapięcie
Podnapięcie w obwodzie pośrednim
4
Przegrzany silnik
Zbyt wysoka temperatura silnika
5
Przerwa w sieci
Brak fazy
6
Offset czujnika prądowego
Błąd wewnętrznego pomiaru wartości
prądu
7
Przegrzanie IGBT
Zbyt wysoka temperatura wzmacniacza
mocy w przetworniku częstotliwości
8
Przetężenie
Przetężenie
9
Zbyt wysoka temperatura wewnętrzna
Zbyt wysoka temperatura we wnętrzu obudowy przetwornika częstotliwości
10
Awaria przekaźnika ładowania
Awaria wewnętrznego przekaźnika ładowania w przetworniku częstotliwości
11
Ograniczenie I2*t
Przekroczona krótkotrwała tolerancja
przeciążenia
12
Doziemienie
Doziemienie przetwornika częstotliwości/
silnika
13
Time-out magistrali obiektowej
Brak telegramu w magistrali obiektowej
14
Awaria kontrolera I/O
Awaria wewnętrznego kontrolera I/O przetwornika częstotliwości
15
Time-out złącza RS485
Brak telegramu w złączu RS485
16
Alarm 1/2/3
Zadziałał jeden ze skonfigurowanych
alarmów
17
Alarm 1
Zadziałał skonfigurowany Alarm 1
18
Alarm 2
Zadziałał skonfigurowany Alarm 2
19
Alarm 3
Zadziałał skonfigurowany Alarm 3
R
0177
Maks. wartość wielkości procesowej poprzez RS485/ R/W
magistralę obiektową
0 ... 32767
Maks. wartość wielkości procesowej (wartość rzeczywista) przy regulacji procesowej i
odpowiedniej konfiguracji źródła wartości rzeczywistej.
[0]
www.becker-international.com
27
Parametr
Nastawiana wartość/opis/wskazówka
0178
Min. wartość wielkości procesowej poprzez RS485/magistralę R/W
obiektową
0 ... 32767
[0]
Min. wartość wielkości procesowej (wartość rzeczywista) przy regulacji procesowej i
odpowiedniej konfiguracji źródła wartości rzeczywistej.
0179
Wielkość procesowa poprzez RS485/magistralę obiektową
0 ... 32767
[0]
Przy odpowiedniej konfiguracji źródła wartości rzeczywistej i regulacji procesowej przekazywana jest za pomocą tego parametru wartość wielkości procesowej.
0209
Częstotliwość stała
0 ... 32767
(0,1 Hz) [0]
Częstotliwość stała, na którą można przełączać przy odpowiedniej konfiguracji wejścia
cyfrowego.
0214
Temperatura graniczna - wejście temperatury 1
0 ... 32767
Temperatura graniczna na wejściu temperatury 1 (PT100 1), której przekroczenie jest
monitorowane przy odpowiedniej konfiguracji.
(0,00784°C)
R/W
R/W
R/W
[0]
0215
Temperatura graniczna - wejście temperatury 2
0 ... 32767
Temperatura graniczna na wejściu temperatury 2 (PT100 2), której przekroczenie jest
monitorowane przy odpowiedniej konfiguracji.
(0,00784°C)
R/W
[0]
0217
Częstotliwość graniczna
0 ... 32767
(0,1 Hz) [0]
Częstotliwość graniczna, której przekroczenie jest monitorowane przy odpowiedniej
konfiguracji.
0218
Napięcie graniczne na wejściu analogowym 1
0 ... 32767
[0]
Napięcie graniczne na wejściu analogowym 1, którego przekroczenie jest monitorowane
przy odpowiedniej konfiguracji.
Jeżeli dane wejście analogowe skonfigurowane jest jako wejście prądowe, to wartość,
jaką należy ustawić, odpowiada monitorowanej wartości granicznej prądu, pomnożonej
przez wartość oporu, wynoszącą 500 omów.
0219
Napięcie graniczne na wejściu analogowym 2
0 ... 32767
Napięcie graniczne na wejściu analogowym 2, którego przekroczenie jest monitorowane
przy odpowiedniej konfiguracji.
Jeżeli dane wejście analogowe skonfigurowane jest jako wejście prądowe, to wartość,
jaką należy ustawić, odpowiada monitorowanej wartości granicznej prądu, pomnożonej
przez wartość oporu, wynoszącą 500 omów.
(0,305 mV)
(0,305 mV)
[0]
R/W
R/W
R/W
0220
Wartość graniczna odchyłki regulacyjnej przy regulacji R/W
ciśnieniowej
0 ... 32767
Wartość graniczna pozostałej odchyłki regulacyjnej przy bezczujnikowej regulacji
ciśnieniowej, której przekroczenie jest monitorowane przy odpowiedniej konfiguracji.
(0,0305 mbar)
[0]
www.becker-international.com
28
Parametr
Nastawiana wartość/opis/wskazówka
0222
Opóźnienie przyciągania styku przekaźnika 1
0 ... 32767 s
[0]
Czas opóźnienia, po upływie którego, przy spełnieniu warunku włączenia, przekaźnik 1
zostaje faktycznie przełączony.
0223
Opóźnienie przyciągania styku przekaźnika 2
0 ... 32767 s
[0]
Czas opóźnienia, po upływie którego, przy spełnieniu warunku włączenia, przekaźnik 2
zostaje faktycznie przełączony.
0224
Opóźnienie zwalniania styku przekaźnika 1
0 ... 32767 s
[0]
Czas opóźnienia, po upływie którego, przy spełnieniu warunku wyłączenia, przekaźnik 1
zostaje faktycznie przełączony.
0225
Opóźnienie zwalniania styku przekaźnika 2
0 ... 32767 s
[0]
Czas opóźnienia, po upływie którego, przy spełnieniu warunku wyłączenia, przekaźnik 2
zostaje faktycznie przełączony.
0256
Główne źródło wartości zadanej
0 ... 5
0
Lokalne pole obsługowe
Ustawianie wartości zadanej poprzez lokalne pole przycisków
1
Wejście analogowe 1
Ustawianie wartości zadanej jako analogowego sygnału na wejściu analogowym 1
2
Wejście analogowe 2
Ustawianie wartości zadanej jako analogowego sygnału na wejściu analogowym 2
3
Złącze RS485
Ustawianie wartości zadanej za pomocą
protokołu USS lub SAS poprzez złącze
RS485
4
Moduł magistrali obiektowej
Ustawianie wartości zadanej za pomocą
odpowiedniego dla magistrali protokołu
poprzez moduł magistrali obiektowej
5
Wewnętrzne źródło wartości
zadanej
Nie zaimplementowane
[0]
R/W
R/W
R/W
R/W
R/W
0257
Źródło wartości rzeczywistej
1 ... 4
1
Wejście analogowe 1
Zmierzona wielkość procesowa udostępniana jest na wejściu analogowym 1.
2
Wejście analogowe 2
Zmierzona wielkość procesowa udostępniana jest na wejściu analogowym 2.
3
Złącze RS485
Zmierzona wielkość procesowa udostępniana jest poprzez złącze RS485.
4
Moduł magistrali obiektowej
Zmierzona wielkość procesowa udostępniana jest poprzez złącze magistrali
obiektowej.
[1]
R/W
www.becker-international.com
29
Parametr
Nastawiana wartość/opis/wskazówka
0258
Tryb pracy
0 ... 7
0
Praca z ustawioną prędkością
obrotową
Wartość zadana wyraża bezpośrednio
prędkość obrotową, z którą urządzenie ma
pracować.
1
Regulator PID
Regulacja procesowa, dla której regulator
procesu jest regulatorem typu PID.
2
Regulator I
Regulacja procesowa, dla której regulator
procesu jest regulatorem typu I.
3
Regulacja bezczujnikowa
ciśnienia
Regulacja bezczujnikowa, która odbywa się
według stałej wartości ciśnienia.
4
Regulacja bezczujnikowa podciśnienia
Regulacja bezczujnikowa, która odbywa się
według stałej wartości podciśnienia.
5
Regulacja bezczujnikowa
strumień przepływu - ciśnienie
Nie zaimplementowane
6
Regulacja bezczujnikowa
strumień przepływu - podciśnienie
Nie zaimplementowane
7
Rezerwa
Nie zaimplementowane
[0]
R/W
0259
Główne źródło sygnału startu/stopu
0 ... 4
0
Wejście cyfrowe 1
Udostępnienie urządzenia następuje
poprzez wejście cyfrowe 1.
1
Wejście cyfrowe 2
Udostępnienie urządzenia następuje
poprzez wejście cyfrowe 2.
2
Wejście cyfrowe 3
Udostępnienie urządzenia następuje
poprzez wejście cyfrowe 3.
3
Złącze RS485
Udostępnienie urządzenia następuje
poprzez złącze szeregowe (słowo sterujące).
4
Moduł magistrali obiektowej
Udostępnienie urządzenia następuje
poprzez moduł magistrali obiektowej.
[0]
R/W
www.becker-international.com
30
Parametr
Nastawiana wartość/opis/wskazówka
0260
Rezerwowe źródło wartości zadanej
0 ... 5
0
Lokalne pole obsługowe
Ustawianie wartości zadanej poprzez lokalne pole przycisków
1
Wejście analogowe 1
Ustawianie wartości zadanej jako analogowego sygnału na wejściu analogowym 1
2
Wejście analogowe 2
Ustawianie wartości zadanej jako analogowego sygnału na wejściu analogowym 2
3
Złącze RS485
Ustawianie wartości zadanej za pomocą
protokołu USS lub SAS poprzez złącze
RS485
4
Moduł magistrali obiektowej
Ustawianie wartości zadanej za pomocą
odpowiedniego dla magistrali protokołu
poprzez moduł magistrali obiektowej
5
Wewnętrzne źródło wartości
zadanej
Nie zaimplementowane
[0]
R/W
0261
Rezerwowe źródło sygnału startu/stopu
0 ... 4
0
Wejście cyfrowe 1
Udostępnienie urządzenia następuje
poprzez wejście cyfrowe 1.
1
Wejście cyfrowe 2
Udostępnienie urządzenia następuje
poprzez wejście cyfrowe 2.
2
Wejście cyfrowe 3
Udostępnienie urządzenia następuje
poprzez wejście cyfrowe 3.
3
Złącze RS485
Udostępnienie urządzenia następuje
poprzez złącze szeregowe (słowo sterujące).
4
Moduł magistrali obiektowej
Udostępnienie urządzenia następuje
poprzez moduł magistrali obiektowej.
[0]
R/W
www.becker-international.com
31
Parametr
Nastawiana wartość/opis/wskazówka
0262
Funkcja wejścia cyfrowego 2
0 ... 11
0
Brak funkcji
—
[0]
1
Źródło sygnału startu/stopu 2
+ źródło wartości zadanej 2
Przełączanie na rezerwowe źródło wartości
zadanej i rezerwowe źródło sygnału startu/stopu.
Przy odpowiednim ustawieniu wejścia dane
pobierane są ze źródeł rezerwowych.
2
Potwierdzenie usterki
Potwierdzenie usterki poprzez narastające
zbocze sygnału.
3
Przełączanie na pracę z ciśnieniem/podciśnieniem
Uaktywnienie powoduje wybór trybu pracy
za pośrednictwem tego wejścia.
0 V: tryb pracy z ciśnieniem
24 V: tryb pracy z podciśnieniem
4
Przełączanie między regulacją
i pracą z ustawioną prędkością
obrotową
Uaktywnienie powoduje wybór trybu pracy
za pośrednictwem tego wejścia.
0 V: tryb pracy regulacyjny
24 V: tryb pracy z ustawioną prędkością
obrotową
5
Przełączanie na stałą prędkość
obrotową
Uaktywnienie powoduje przełączenie na
pracę ze sparametryzowaną stałą prędkością obrotową.
0 V: praca zgodnie z ustawieniem
24 V: praca ze stałą prędkością obrotową
6
Tryb awaryjny
Uaktywnienie powoduje, że urządzenie pracuje z lokalnym ustawianiem wartości zadanej (przyciski) oraz w trybie z ustawioną
prędkością obrotową.
0 V: praca zgodnie z ustawieniem
24 V: tryb awaryjny
7
Alarm 1
Procedura alarmowa zgodnie z Alarmem 1
przy pozytywnym zboczu sygnału.
8
Alarm 2
Procedura alarmowa zgodnie z Alarmem 2
przy pozytywnym zboczu sygnału.
9
Alarm 3
Procedura alarmowa zgodnie z Alarmem 3
przy pozytywnym zboczu sygnału.
10
Start/stop wg procedury
Start/stop odbywa się przy odpowiednim
ustawieniu głównego źródła sygnału startu
stopu poprzez to wejście według ustawionej
procedury, tj. przebiegu wartości w czasie
opóźnienia.
11
Start/stop natychmiast (bezprądowo)
Start/stop odbywa się przy odpowiednim
ustawieniu głównego źródła sygnału startu
stopu poprzez to wejście bez uwzględnienia
ustawionej procedury, tj. przebiegu wartości
w czasie opóźnienia.
R/W
www.becker-international.com
32
Parametr
Nastawiana wartość/opis/wskazówka
0263
Funkcja wejścia cyfrowego 3
0 ... 12
0
Brak funkcji
Brak funkcji
[0]
1
Źródło sygnału startu/stopu 2
+ źródło wartości zadanej 2
Przełączanie na rezerwowe źródło wartości
zadanej i rezerwowe źródło sygnału startu/stopu.
Przy odpowiednim ustawieniu wejścia dane
pobierane są ze źródeł rezerwowych.
2
Potwierdzenie usterki
Potwierdzenie usterki poprzez narastające
zbocze sygnału.
3
Przełączanie na pracę z ciśnieniem/podciśnieniem
Uaktywnienie powoduje wybór trybu pracy
za pośrednictwem tego wejścia.
0 V: tryb pracy z ciśnieniem
24 V: tryb pracy z podciśnieniem
4
Przełączanie między regulacją
i pracą z ustawioną prędkością
obrotową
Uaktywnienie powoduje wybór trybu pracy
za pośrednictwem tego wejścia.
0 V: tryb pracy regulacyjny
24 V: tryb pracy z ustawioną prędkością
obrotową
5
Przełączanie na stałą prędkość
obrotową
Uaktywnienie powoduje przełączenie na
pracę ze sparametryzowaną stałą prędkością obrotową.
0 V: praca zgodnie z ustawieniem
24 V: praca ze stałą prędkością obrotową
6
Tryb awaryjny
Uaktywnienie powoduje, że urządzenie pracuje z lokalnym ustawianiem wartości zadanej oraz w trybie z ustawioną prędkością
obrotową.
0 V: praca zgodnie z ustawieniem
24 V: tryb awaryjny
7
Alarm 1
Procedura alarmowa zgodnie z Alarmem 1
przy pozytywnym zboczu sygnału.
8
Alarm 2
Procedura alarmowa zgodnie z Alarmem 2
przy pozytywnym zboczu sygnału.
9
Alarm 3
Procedura alarmowa zgodnie z Alarmem 3
przy pozytywnym zboczu sygnału.
10
Start/stop wg procedury
Start/stop odbywa się przy odpowiednim
ustawieniu głównego źródła sygnału startu
stopu poprzez to wejście według ustawionej
procedury, tj. przebiegu wartości w czasie
opóźnienia.
11
Start/stop natychmiast (bezprądowo)
Start/stop odbywa się przy odpowiednim
ustawieniu głównego źródła sygnału startu
stopu poprzez to wejście bez uwzględnienia
ustawionej procedury, tj. przebiegu wartości
w czasie opóźnienia.
12
Licznik częstotliwości
Wejście jest używane jako licznik impulsów.
R/W
www.becker-international.com
33
Parametr
Nastawiana wartość/opis/wskazówka
0264
Funkcja przekaźnika 1
0 ... 17
0
Brak funkcji
—
[2]
1
SSM
Zbiorcze zgłaszanie usterek
2
SBM
Zbiorczy komunikat pracy
3
frzecz. > f0
Przekroczona ustawiona częstotliwość
graniczna.
4
PT100 1 > wartość graniczna 1
Przekroczona ustawiona temperatura graniczna na wejściu temperatury 1.
5
PT100 2 > wartość graniczna 2
Przekroczona ustawiona temperatura graniczna na wejściu temperatury 2.
6
Analog 1 > wartość graniczna 1
Przekroczone napięcie graniczne na wejściu analogowym 1.
7
Analog 2 > wartość graniczna 2
Przekroczone napięcie graniczne na wejściu analogowym 2.
8
Delta_p > wartość graniczna
Przekroczone ustawione ciśnienie graniczne.
9
V > wartość graniczna
Nie zaimplementowane
10
Granica prądu aktywna
Maks. prąd został osiągnięty; nie można
osiągnąć ustawionej prędkości obrotowej.
11
Granica temperatury aktywna
Maks. temperatura została osiągnięta;
nie można osiągnąć ustawionej prędkości
obrotowej.
12
Pozostała odchyłka regulacyjna
Nie można osiągnąć wartości zadanej dla
celów regulacji.
13
Osiągnięto częstotliwość zadaną
Osiągnięto ustawioną zadaną wartość
częstotliwości.
14
Urządzenie nie pracuje
Urządzenie nie pracuje i znajduje się w
stanie bezprądowym.
15
PT100 1 > wartość graniczna
1 lub SSM
Przekroczona została ustawiona temperatura graniczna na wejściu temperatury 1 lub
wystąpiła usterka.
16
PT100 2 > wartość graniczna
2 lub SSM
Przekroczona została ustawiona temperatura graniczna na wejściu temperatury 2 lub
wystąpiła usterka.
17
PT100 1 > wartość graniczna 1
lub PT100 2 > wartość graniczna 2 lub SSM
Przekroczona została ustawiona temperatura graniczna na wejściu temperatury 1
lub na wejściu temperatury 2 lub wystąpiła
usterka.
R/W
www.becker-international.com
34
Parametr
Nastawiana wartość/opis/wskazówka
0265
Funkcja przekaźnika 2
0 ... 17
0
Brak funkcji
—
[1]
1
SSM
Zbiorcze zgłaszanie usterek
2
SBM
Zbiorczy komunikat pracy
3
frzecz. > f0
Przekroczona ustawiona częstotliwość
graniczna.
4
PT100 1 > wartość graniczna 1
Przekroczona ustawiona temperatura graniczna na wejściu temperatury 1.
5
PT100 2 > wartość graniczna 2
Przekroczona ustawiona temperatura graniczna na wejściu temperatury 2.
6
Analog 1 > wartość graniczna 1
Przekroczone napięcie graniczne na wejściu analogowym 1.
7
Analog 2 > wartość graniczna 2
Przekroczone napięcie graniczne na wejściu analogowym 2.
8
Delta_p > wartość graniczna
Przekroczone ustawione ciśnienie graniczne.
9
V > wartość graniczna
Nie zaimplementowane
10
Granica prądu aktywna
Maks. prąd został osiągnięty; nie można
osiągnąć ustawionej prędkości obrotowej.
11
Granica temperatury aktywna
Maks. temperatura została osiągnięta;
nie można osiągnąć ustawionej prędkości
obrotowej.
12
Pozostała odchyłka regulacyjna
Nie można osiągnąć wartości zadanej dla
celów regulacji.
13
Osiągnięto częstotliwość
zadaną
Osiągnięto ustawioną zadaną wartość
częstotliwości.
14
Urządzenie nie pracuje
Urządzenie nie pracuje i znajduje się w
stanie bezprądowym.
15
PT100 1 > wartość graniczna
1 lub SSM
Przekroczona została ustawiona temperatura graniczna na wejściu temperatury 1 lub
wystąpiła usterka.
16
PT100 2 > wartość graniczna
2 lub SSM
Przekroczona została ustawiona temperatura graniczna na wejściu temperatury 2 lub
wystąpiła usterka.
17
PT100 1 > wartość graniczna 1
lub PT100 2 > wartość graniczna 2 lub SSM
Przekroczona została ustawiona temperatura graniczna na wejściu temperatury 1
lub na wejściu temperatury 2 lub wystąpiła
usterka.
R/W
www.becker-international.com
35
Parametr
Nastawiana wartość/opis/wskazówka
0266
Funkcja wyjścia analogowego 1
0 ... 10
0
Brak funkcji
—
[1]
1
Prędkość obrotowa
Sygnał na wyjściu odpowiada aktualnej
prędkości obrotowej (wartość rzeczywista)
w zakresie: minimalna częstotliwość ...
maksymalna częstotliwość.
2
Ciśnienie
Sygnał na wyjściu odpowiada aktualnemu
ciśnieniu w zakresie: minimalne ciśnienie ...
maksymalne ciśnienie.
3
Strumień przepływu
Nie zaimplementowane
4
Moc czynna
Sygnał na wyjściu odpowiada aktualnej
mocy czynnej w zakresie 0 W ... 5000 W.
5
Prąd silnika
Sygnał na wyjściu odpowiada aktualnemu
prądowi silnika w zakresie 0 A ... . 20 A.
6
Wejście analogowe 1
Sygnał na wyjściu odpowiada aktualnemu
sygnałowi na wejściu analogowym 1.
7
Wejście analogowe 2
Sygnał na wyjściu odpowiada aktualnemu
sygnałowi na wejściu analogowym 2.
8
Temperatura PT100 1
Sygnał na wyjściu odpowiada aktualnemu
sygnałowi na wejściu temperatury 1 w zakresie 0°C ... 250°C.
9
Temperatura PT100 2
Sygnał na wyjściu odpowiada aktualnemu
sygnałowi na wejściu temperatury 1 w zakresie 0°C ... 250°C.
10
Rezerwa
Nie zaimplementowane
R/W
www.becker-international.com
36
Parametr
Nastawiana wartość/opis/wskazówka
0267
Funkcja wyjścia analogowego 2
0 ... 10
0
Brak funkcji
—
[0]
1
Prędkość obrotowa
Sygnał na wyjściu odpowiada aktualnej
prędkości obrotowej (wartość rzeczywista)
w zakresie: minimalna częstotliwość ...
maksymalna częstotliwość.
2
Ciśnienie
Sygnał na wyjściu odpowiada aktualnemu
ciśnieniu w zakresie: minimalne ciśnienie
... maksymalne ciśnienie.
3
Strumień przepływu
Nie zaimplementowane
4
Moc czynna
Sygnał na wyjściu odpowiada aktualnej
mocy czynnej w zakresie 0 W ... 5000 W.
5
Prąd silnika
Sygnał na wyjściu odpowiada aktualnemu
prądowi silnika w zakresie 0 A ... . 20 A.
6
Wejście analogowe 1
Sygnał na wyjściu odpowiada aktualnemu
sygnałowi na wejściu analogowym 1.
7
Wejście analogowe 2
Sygnał na wyjściu odpowiada aktualnemu
sygnałowi na wejściu analogowym 2.
8
Temperatura PT100 1
Sygnał na wyjściu odpowiada aktualnemu
sygnałowi na wejściu temperatury 1 w zakresie 0°C ... 250°C.
9
Temperatura PT100 2
Sygnał na wyjściu odpowiada aktualnemu
sygnałowi na wejściu temperatury 2 w zakresie 0°C ... 250°C.
10
Rezerwa
Nie zaimplementowane
R/W
6 Usterki
Każda usterka powoduje wyłączenie przetwornika częstotliwości, a tym samym całego urządzenia.
Istnieją następujące możliwości zresetowania usterki (potwierdzenia):
1. Wyłączenie i ponowne włączenie zasilania napięciem
2. Odpowiednie zaprogramowanie wejścia cyfrowego
3. Potwierdzenie usterki poprzez złącze RS485 lub moduł magistrali obiektowej
4. Naciśnięcie przycisku 
5. Parametryzacja automatycznej próby ponownego uruchomienia
W ostatnim przypadku urządzenie zostaje uruchomione samoczynnie, po upływie ustawionego czasu
oczekiwania, bez konieczności potwierdzania usterki.
Liczba automatycznych prób ponownego uruchomienia ograniczana jest poprzez zadeklarowanie ilości maksymalnej. Jeżeli po ostatniej próbie uruchomienia usterka wystąpi ponownie, należy ją najpierw potwierdzić. Powoduje
to wyzerowanie odpowiedniego licznika, co umożliwia ponowne udostępnienie pełnej ilości prób automatycznego
uruchomienia. Jeżeli w parametrze określającym ilość ponownych prób uruchomienia zostanie zadeklarowana
wartość 255, to próby ponawiane są w sposób nieograniczony (stosowane parametry: 32, 33).
6.1 Lokalne wskazania usterek
W połączeniu z czerwoną diodą LED sygnalizującą usterkę, kombinacja zielonych diod LED umieszczonych
w polu obsługowym przetwornika częstotliwości wskazuje kod błędu aktualnej usterki.
W poniższej tabeli opisano możliwe usterki, sposób ich sygnalizacji i przyczyny.
www.becker-international.com
37
Tabela możliwych zgłoszeń usterki
Wskazanie
Usterka
Przyczyna → Przeciwdziałanie
Zwarcie
Szybki wzrost wartości prądu we wzmacniaczu mocy spowodowany zwarciem lub nagłą blokadą w trakcie pracy
Sprawdzić opory ruchu w urządzeniu, sprawdzić uzwojenie silnika,
sprawdzić przewody łączące silnik z przetwornikiem częstotliwości, wymienić przetwornik częstotliwości
Przepięcie
w obwodzie
pośrednim
Sprawdzić, czy wartość napięcia doprowadzanego z sieci lub
prądnicy nie jest zbyt wysoka
Sprawdzić zastosowanie pod kątem hamowania prądnicowego
Podnapięcie
w obwodzie
pośrednim
Zbyt niska wartość napięcia sieciowego doprowadzanego do
urządzenia
Sprawdzić napięcie sieciowe, w razie potrzeby sprawdzić obecność wszystkich faz
Przegrzanie silnika
Zadziałał pozystor silnika
Sprawdzić wentylację całego urządzenia (przestrzeń montażowa),
sprawdzić sprawność wentylatora silnika/wentylatora dodatkowego, sprawdzić kierunek obrotów wentylatora dodatkowego,
sprawdzić opory ruchu urządzenia
Przerwa w sieci
(Krótkotrwała) przerwa w doprowadzeniu napięcia sieciowego
Sprawdzić napięcie sieciowe, również pod kątem krótkotrwałych
jego spadków, np. przy włączaniu innych dużych odbiorników
prądu w sieci
Offset czujnika
prądowego
Wewnętrzne czujniki prądowe pozostają bez funkcji lub są nieprawidłowo skalibrowane; wymienić przetwornik częstotliwości
Przegrzanie
wzmacniacza mocy
Zbyt wysoka temperatura wzmacniacza mocy w przetworniku
częstotliwości
Sprawdzić wentylację całego urządzenia (przestrzeń montażowa),
sprawdzić sprawność wentylatora silnika/wentylatora dodatkowego, sprawdzić kierunek obrotów wentylatora dodatkowego,
sprawdzić opory ruchu urządzenia
Przetężenie
Wartość prądu przekracza w sposób trwały maksymalnie dopuszczalny prąd silnika
Sprawdzić parametryzację przetwornika częstotliwości
Temperatura
wewnętrzna
zbyt wysoka
Zbyt wysoka temperatura we wnętrzu obudowy przetwornika
częstotliwości
Sprawdzić wentylację całego urządzenia (przestrzeń montażowa),
sprawdzić sprawność wentylatora silnika/wentylatora dodatkowego, sprawdzić kierunek obrotów wentylatora dodatkowego,
sprawdzić opory ruchu urządzenia
Awaria przekaźnika
ładowania
Awaria wewnętrznego przekaźnika ładowania w przetworniku
częstotliwości
Wymienić przetwornik częstotliwości
Ograniczenie I2*t
Przekroczona maks. krótkotrwale dopuszczalna wartość przetężenia
Zmniejszyć obciążenie
www.becker-international.com
38
Wskazanie
Usterka
Przyczyna → Przeciwdziałanie
Doziemienie
Doziemienie przetwornika częstotliwości lub silnika
Sprawdzić silnik pod kątem doziemienia, w razie potrzeby
wymienić silnik lub przetwornik częstotliwości
Time-out magistrali
obiektowej
Przekroczony maks. czas time-out między dwoma telegramami
w magistrali obiektowej
Sprawdzić łącza magistrali obiektowej, sprawdzić urządzenie
Master magistrali obiektowej
Awaria kontrolera I/O Awaria wewnętrznego kontrolera przetwornika częstotliwości
Wymienić przetwornik częstotliwości
Time-out RS485
Przekroczony ustawiony maks. dopuszczalny czas time-out
między dwoma telegramami na złączu RS485
Sprawdzić łącza RS485, sprawdzić urządzenie Master złącza
RS485
Alarm 1 lub 2
lub 3
Na jednym z odpowiednio skonfigurowanych wejść cyfrowych
zadziałał jeden z alarmów
Przeciwdziałanie jest zależne od rodzaju zastosowania
Alarm 1
Na danym, odpowiednio skonfigurowanym wejściu cyfrowym
zadziałał Alarm 1
Przeciwdziałanie jest zależne od rodzaju zastosowania
Alarm 2
Na danym, odpowiednio skonfigurowanym wejściu cyfrowym
zadziałał Alarm 2
Przeciwdziałanie jest zależne od rodzaju zastosowania
Alarm 3
Na danym, odpowiednio skonfigurowanym wejściu cyfrowym
zadziałał Alarm 3
Przeciwdziałanie jest zależne od rodzaju zastosowania
6.2 Dalsze informacje dotyczące usterek
Poza lokalnymi wskazaniami usterek można aktualny błąd odczytać na podstawie parametru 176.
Poza tym każdy rodzaj błędu posiada własny licznik błędów, który jest aktualizowany przy każdym kolejnym
pojawieniu się danego błędu, co umożliwia obserwację pojawiania się błędów w danym odcinku czasu.
Stosowane parametry: 176, 110, 111, 112, 113, 114, 117, 118, 119, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130
135, 136, 137, 138, 139
7 Dane techniczne
7.1 Certyfikaty
7.1.1 Europejska dyrektywa o kompatybilności elektromagnetycznej
Jeżeli przetwornik częstotliwości VAU4/3 został zainstalowany i jest eksploatowany zgodnie
z zaleceniami niniejszej instrukcji, spełnia on wszelkie wymagania dyrektywy dotyczącej
kompatybilności elektromagnetycznej zgodnie z normą kompatybilności EN 61800-3 dla
produktów pracujących w systemach napędzanych silnikiem.
www.becker-international.com
39
7.1.2 Certyfikat UR
(dla urządzeń stosowanych w Ameryce Północnej)
“Suitable for use on a circuit capable of delivering not more than 5000 rms symmetrical amperes, 380 … 480 V (three phase)” and “when protected by J class
fuses.” as indicated.“
Przystosowany do użytkowania w sieci o maks. prądzie zwarciowym wynoszącym
5000 A (symetrycznie), 380 ... 480 V (trójfazowo) i przy ochronie zapewnianej
przez bezpiecznik klasy J.
Przetwornik częstotliwości VAU4/3 posiada zabezpieczenie silnika przed przeciążeniem. Pozostałe dane
techniczne znajdują się w poniższym rozdziale.
www.becker-international.com
40
7.2 Ogólne dane techniczne
VAU4/3
Znamionowa moc silnika
[kW]
Napięcie sieciowe
4,0
3 AC 400 - 480 V, ±10%,
47 ... 63 Hz
Typ. prąd wejściowy
[A]
Zalecane zabezpieczenie sieciowe
13,0
zwłoczne 16 A
Napięcie wyjściowe
3 AC 0 V - napięcie sieciowe
Wyjściowy prąd ciągły
[A]
9,5
Częstotliwość wyjściowa
[Hz]
0 - 400
Napięcie wyjściowe
zasilania wentylatora dodatkowego
[V]
3 AC - napięcie sieciowe
Zabezpieczenie
zasilania wentylatora dodatkowego (opcja)
zwłoczne 500 mA (T)
Maks. ilość włączeń na godzinę
12
Wejścia cyfrowe
poziom sygnału w stanie High
poziom sygnału w stanie Low
12V - 30 V
0 V - 5V
Wejścia analogowe
dokładność konwersji
10 bitów
Wyjścia analogowe
maks. obciążalność prądowa jako wyjście prądowe
maks. obciążenie wtórne jako wyjście prądowe
10 mA
1 kOhm
Wyjście napięcia stałego 24 V DC
maks. obciążalność prądowa
70 mA
Wyjście napięcia stałego 10 V DC
maks. obciążalność prądowa
30 mA
Styki bezpotencjałowe maks. obciążalność
230 V/2A
Rodzaj wentylacji
Chłodzenie powietrzem za
pomocą wentylatora silnika
Temperatura otoczenia przy pracy
°C
0 – 50
Temperatura magazynowania
°C
-20 - 70
Maks. wilgotność powietrza
90% bez kondensacji
Maks. wysokość ustawienia
Do 1000 m npm.
bez redukcji mocy
Masa
[kg]
Stopień ochrony
5,6
IP55
Maks. przekrój
przewodów zasilania napięciem
mm
2
2,5
Maks. przekrój
przewodów sterujących
mm2
1,5
Maks. przekrój przyłączeniowy
przewodów wentylatora dodatkowego
mm2
2,5
Przestrzeń zaciskowa kabla elektroenergetycznego:
mm
7,0 ... 13 mm, rozmiar klucza 25
Przestrzeń zaciskowa przewodów sterujących:
mm
4,5 ... 9,0 mm, rozmiar klucza 20
www.becker-international.com
8 Klasy wartości granicznych kompatybilności elektromagnetycznej
Emisja zakłóceń
EN 61800-3
pierwszy typ środowiska
Odporność na zakłócenia
EN 61800-3
drugi typ środowiska
9 Wskazówki konserwacyjne i serwisowe
Prawidłowo eksploatowane przetworniki częstotliwości VAU4/3 nie wymagają konserwacji.
W przypadku zawartości kurzu w powietrzu należy regularnie czyścić powierzchnie chłodzące za pomocą
sprężonego powietrza. Jeśli w szafie rozdzielczej zastosowano filtry na wlotach powietrza, należy je również
regularnie czyścić lub wymieniać.
Jeżeli nastąpiła konieczność naprawy urządzenia, należy je wysłać na następujący adres:
Gebr. Becker GmbH
Serviceabteilung
Hölker Feld 29-31
42279 Wuppertal
Pytania związane z naprawą prosimy kierować do:
Gebr. Becker GmbH
Serviceabteilung
Telefon: +49 (0)2 02/6 97 - 173
Telefaks: +49 (0)2 02/6 97 - 208
W przypadku przetworników częstotliwości przysłanych do naprawy nie ponosimy odpowiedzialności za
ewentualne elementy wyposażenia, jak np. kabel sieciowy, potencjometry, zewnętrzne wskaźniki itp.!
Prosimy również usunąć wszelkie elementy nie będące oryginalnym wyposażeniem przetwornika częstotliwości.
www.becker-international.com
Download