Woda Woda

advertisement
Projekt twinningowy - marzec 2009
Wodopochodne choroby
zakaźne
Centrum kontroli chorób zakaźnych
Wody powierzchniowe i gruntowe
• Różne zastosowania • Źródła skażenia
akwenów wodnych
kałowego
- Rozlewy ścieków
- Woda do celów
rekreacyjnych
- Woda do spożycia
- Odprowadzanie
oczyszczonych ścieków
- Transport
- Bezpośrednie skażenie kałowe
- Rolnictwo
- Wypłukanie gnojowicy z gruntu
- Źródło pożywienia
- Odprowadzanie wody z
polderów
[email protected] I TW mar 2009
Patogeny przenoszone przez wodę
Liczne, różniące się rodzajem replikacji, strukturą,
rozmiarem, inaktywacją/ przetrwaniem w wodzie
- Bakterie, np. Salmonella, Campylobacter, E. coli O157,
Vibrio, Pseudomonas, Legionella
- Wirusy, np. norowirus, enterowirus, wirusy zapalenia wątroby
typu A i E, rotawirus, adenowirus, astrowirus
- Pasożyty, np. Cryptosporidium, Giardia, Toxoplasma,
Trichobilharzia
- Cyjanobakterie, ameba, Neigleria
[email protected] I TW mar 2009
Zanieczyszczenie kałowe
• Pochodzenia zarówno ludzkiego jak i zwierzęcego
• Zagrożenie zdrowia ludzi i zwierząt
• Przenoszone przez jednostki zakażone objawowo
i bezobjawowo
• Zwiększenie liczby (ponownie) pojawiających się
patogenów
• Ogniska występowania czynników zoonotycznych
[email protected] I TW mar 2009
Zwierzęta żyjące dziko
Mięso z dzikich zwierząt
Rekreacja nad wodą
Studnia
wody
gruntowej
Cieknący zbiornik na
ścieki/ rura
Wypłukiwanie
gnojowicy
Nawadniane
uprawy
Skorupiaki
Kontakt ze zwierzętami
Biofilmy
Przenoszenie przez wodę
[email protected] I TW mar 2009
Źródła
Narażenie
Patogeny w wodzie gruntowej
[email protected] I TW mar 2009
System dystrybucji wody do spożycia
Źródło wody
Uzdatnianie
Filtracja i
dezynfekcja
Przechowywanie
Materiały
filtracyjne
System
dystrybucji
Woda
Woda
Ściana
Rura systemu
rury
[email protected]
I TW mar 2009
Biofilm na
materiałach
Interacties tussen biofilm en pathogeen
Skupiska
Hechting
Przepływ wody
Vrije
deeltjes
?
Onthechting
Onthechting
Hechting
Microkolonie
vorming
Rijping
[email protected] I TW mar 2009
Choroby zakaźne przenoszone przez wodę
• Endemiczne rozprzestrzenianie się, przenoszenie
choroby
• Ogniska chorób, przypadki sporadyczne
• Grupy ryzyka
• Łagodne choroby, np. łagodne formy nieżytu żołądka i
jelit, cerkariowe zapalenie skóry i dolegliwości uszu.
Poważne choroby, np. zapalenie wątroby, zapalenie
opon mózgowych, choroba Heinego-Medina, artretyzm
reaktywny i ślepota lub śmierć
[email protected] I TW mar 2009
Nieżyt żołądka i jelit wśród ludności Holandii (1998-2000)
przypadki (n=709)
54% nieznanej etiologii
18,0
Procent pozytywny
16,0
14,0
12,0
10,0
8,0
6,0
4,0
2,0
0,0
De Wit et al. Am. J. Epidemiol. 2001 154 (7):666-74
[email protected] I TW mar 2009
Ogniska chorób przenoszonych przez wodę
• Awaria mechaniczna, źródło skażenia
• Dowody epidemiologiczne
- Skażenie na niskim poziomie
- Skażona partia
100
90
• Śledzenie cząstek
80
- Nieokreślone objawy
- Nieokreślona droga zakażenia
- Nieobiektywne
EP2002075
Mikkeli
04
EP2002147
Mikkeli
10
EP2002005
Musgrove
01
EP2002136
Birmingham291
09
EP2002142
Birmingham291
09
EP2002109-21
Birmingham291
06
EP2002109-37
Birmingham291
06
EP2002109-water Birmingham291
06
EP2002040
Birmingham291
02
OB2002002
Birmingham291
01
EP2002026
Birmingham291
02
Hoebe et al. J Infect Dis 2004 189: 699
[email protected] I TW mar 2009
Osad
Zwierzęta
hodowlane
Woda do celów rekreacyjnych
Import
Woda do spożycia
Człowiek
Dzikie
zwierzęta
Woda
powierzchniowa
Baseny
Uzdatnianie
Żywność
Woda gruntowa
Ścieki
STP*
Nawóz
naturalny
Grunt
*Oczyszczalnia ścieków
[email protected] I TW mar 2009
Patogeny w ściekach i wodach powierzchniowych
•
•
•
•
•
Bardzo wysokie poziomy
występowania bakterii, wirusów i
pierwotniaków pasożytniczych w
ściekach
Patogeny mogą być w skupiskach lub
łączyć się z cząstkami kału lub innymi
dużymi cząstkami
Większość ludzkich patogenów nie
będzie rosnąć w środowisku, ponieważ
są zależne od żywiciela
Epidemie mogą być postrzegane w
kategoriach wahań krótkoterminowych
Naturalna redukcja patogenów przez
inaktywację przez kontakt powietrznowodny lub z odpadami stałymi, światło
słoneczne, temperaturę
[email protected] I TW mar 2009
Westrell et al. 2005
Redukcja patogenów poprzez oczyszczanie ścieków
Virus concentrations at STP-A
100000
Concentration (PDU/L)
10000
1000
100
10
1
0,1
Neg
Noroviruses
Rotaviruses
Enteroviruses
Astroviruses
Van den Berg et al. 2006
[email protected] I TW mar 2009
Dyskusja
• Przenoszenie chorób zakaźnych przez wodę
- Jak poważny problem?
- W porównaniu z innymi drogami zakażeń?
• Oczyszczanie ścieków
- Zawartość patogenów?
- Efektywność oczyszczania?
• Uzdatnianie wody do spożycia
- Zawartość patogenów?
- Efektywność uzdatniania?
Narzędzia: śledzenie cząstek, epidemiologia, ilościowa
ocena ryzyka mikrobiologicznego
[email protected] I TW mar 2009
• Ministerstwo Budownictwa, Ochrony Środowiska i Planowania Przestrzennego
• Inspektorat Ochrony Środowiska
• Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności
• Inspektorat Żywności
Podziękowania
• RIKILT
• WUR
• Miejska służba zdrowia
• Prowincje
• RIVM-CIb
•LIS, EPI, LCI
•LZO:
Mikrobiologia
Środowiskowa >>
[email protected] I TW mar 2009
Download