Zakres wykonywanych badań w Laboratoriach

advertisement
Załącznik Nr 1/B
Data wydania 02.09.2016 r.
Str. 1/5
Zakres wykonywanych badań w Laboratoriach Diagnostyki Medycznej
oraz
Laboratorium Mikrobiologicznym w Przemyślu w zakresie diagnostyki medycznej
WSSE w Rzeszowie
Badania wykonywane przez:
- Oddział Laboratoryjny w Rzeszowie (R) - tel. 17 85 22 111, w. 316, e-mail: [email protected] kier. Anna Nowakowska
- Oddział Laboratoryjny w Tarnobrzegu (T) - tel. 15 823 44 10, w. 133, e-mail: [email protected] kier. Zenona Kłos
- Oddział Laboratoryjny w Sanoku (S) - tel. 13 463 39 23, w 278, e-mail: [email protected] kier. Barbara Leśniak
- Oddział Laboratoryjny w Przemyślu (P) - tel. 16 678 88 58, w. 429, e-mail: [email protected] kier. Iwona Makarowska-Nykel
- badanie wykonywane metodą akredytowaną, patrz akredytowany zakres badań www.pca.gov.pl
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Rodzaj oznaczenia
Badany obiekt
Metoda badawcza
Badania od osób zdrowych – do książeczki wydanej w celach sanitarno-epidemiologicznych
Wykrywanie obecności pałeczek Salmonella i
Kał
Metoda
Shigella w próbkach od osób zdrowych
bakteriologiczna
Rozpoznawanie czynników odpowiedzialnych za zakażenie / zatrucie pokarmowe
Wykrywanie obecności pałeczek Salmonella i
Kał, wymaz z odbytu, szczepy Metoda
Shigella (czerwonka bakteryjna) u osób chorych bakteryjne
bakteriologiczna
Wykrywanie obecności pałeczek Salmonella i
Shigella u ozdrowieńców, nosicieli i osób ze
Kał, wymaz z odbytu, szczepy Metoda
styczności z czynnikiem odpowiedzialnym za
bakteryjne
bakteriologiczna
zakażenie / zatrucie pokarmowe
Wykrywanie obecności pałeczek z rodziny
Kał, wymaz z odbytu, szczepy Metoda
Enterobacteriaceae (pałeczek jelitowych innych
bakteryjne
bakteriologiczna
niż Salmonella i Shigella) u osób chorych
Wykrywanie pałeczek z rodziny
Mocz, krew, żółć i inny
Metoda
Enterobacteriaceae od osób z pozajelitową
materiał kliniczny
bakteriologiczna
obecnością pałeczek jelitowych
Enteropatogenne E. coli – EPEC
Kał, wymaz z odbytu, szczepy Metoda
(czynnik biegunkotwórczy) u osób chorych do
bakteryjne
bakteriologiczna
drugiego roku życia
Enteroinwazyjne E.coli – EIEC
Kał, wymaz z odbytu, szczepy
Metoda
(czynnik biegunkotwórczy) u osób chorych do
bakteryjne
bakteriologiczna
drugiego roku życia
Badanie werotoksycznych E. coli O157 (VTEC) Kał, wymaz z odbytu, szczepy Metoda
(czynnik biegunkotwórczy) u osób chorych
bakteryjne
bakteriologiczna
Badanie werotoksycznych E. coli (VTEC)
Kał, wymaz z odbytu, szczepy
Metoda
6 serotypów VTEC
bakteryjne
bakteriologiczna
(czynnik biegunkotwórczy) u osób chorych
Yersinia enterocolitica
Kał, wymaz z odbytu, szczepy Metoda
(czynnik biegunkotwórczy) u osób chorych
bakteryjne
bakteriologiczna
Listeria monocytogenes
Kał, szczepy bakteryjne
Metoda
(czynnik biegunkotwórczy) u osób chorych.
bakteriologiczna
Campylobacter jejuni/coli
Metoda
Kał, wymaz z odbytu
(czynnik biegunkotwórczy) u osób chorych
bakteriologiczna
Vibrio cholerae (cholera i inne przecinkowce
Kał, szczepy bakteryjne
Metoda
jako czynniki biegunkotwórcze) u osób chorych
bakteriologiczna
Pseudomonas oraz inne pałeczki
Kał, wymaz z odbytu
Metoda
niefermentujące – ocena ich udziału we florze
bakteriologiczna
jelitowej u osób chorych
Aeromonas oraz inne pałeczki oksydazo
Kał, wymaz z odbytu
Metoda
dodatnie - ocena ich udziału we florze jelitowej
bakteriologiczna
u osób chorych
Laboratorium
(skrót)
R T
S
P
R T
S
P
R T
S
P
R T
S
P
R T
S
P
R
R
R
P
R
R T
R
R
R
R
R
S
P
Załącznik Nr 1/B
Data wydania 02.09.2016 r.
Str. 2/5
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
Lekowrażliwość pałeczek Gram-ujemnych do
celów epidemiologicznych wg zaleceń EUCAST
Szczepy bakteryjne
Badania – rozpoznawanie czynników odpowiedzialnych za inwazje pasożytnicze
Trofozoity, cysty pierwotniaków, jaja, larwy,
Kał, wymaz okołoodbytniczy
Metoda
postacie dorosłe pasożytów jelitowych
koproskopowa
- czerwonka pełzakowa, lamblie,
- owsiki, glista ludzka, tasiemiec, włosogłówka,
- inne
Jaja geohelmintów:
Osady ściekowe, gleba, piasek Metoda:
glista ludzka, glista kocia / psia, włosogłówka
wg Wasilkowej,
wg Quinn
Badania inwazji pasożytniczych od osób
Kał, wymaz okołoodbytniczy
Metoda
powracających z tropiku
koproskopowa,
metoda hodowlana
Badania inwazji pasożytniczych w kierunku
Kał
Metoda
węgorka jelitowego
koproskopowa,
metoda hodowlana
Badania ektopasożytów
Próbki ze środowiska
Metoda
nieożywionego, z żywności,
mikroskopowa
materiał biologiczny
Badanie obiektów w celu stwierdzenia
materiał biologiczny
Metoda
przynależności do form pasożytniczych
makroskopowa,
mikroskopowa
Badania od osób chorych – rozpoznawanie czynników odpowiedzialnych za zakażenie
- Układu oddechowego
Wymaz z gardła, nosa, oka,
Metoda
- Układu moczowo - płciowego
ucha, rany, pochwy, ropa,
bakteriologiczna
- Układu nerwowego
mocz, krew, płyn mózgowoidentyfikująca
- Skóry
rdzeniowy, i inny materiał
czynniki rosnące
- innych
kliniczny
w warunkach
tlenowych
i 5%CO2
Badanie w kierunku błonicy
Wymaz z gardła
Metoda
bakteriologiczna
Badanie ilościowe grzybów drożdżopodobnych, Kał, mocz
Metoda
identyfikacja Candida albicans
mykologiczna
Lekowrażliwość drobnoustrojów wg zaleceń
Szczepy bakteryjne
Metoda
EUCAST
bakteriologiczna
Badania od nosicieli – rozpoznawanie czynników odpowiedzialnych za zakażenie
Badanie bakteriologiczne mikroflory w kierunku Wymaz z nosogardła, wymaz
Metoda
Neisseria meningitidis
z gardła, wymaz z nosa,
bakteriologiczna
szczepy bakteryjne
Badanie bakteriologiczne mikroflory w kierunku Wymaz z pochwy/odbytu
Metoda
Streptococcus agalactiae (GBS)
bakteriologiczna
Badanie bakteriologiczne mikroflory w kierunku Wymaz z przedsionka nosa
Metoda
Staphylococcus aureus
bakteriologiczna
Hantavirus – wykrywanie przeciwciał klasy
IgM / IgG od osób z podejrzeniem gorączki
krwotocznej z zespołem nerkowym (HFRS)
Badania serologiczne
Surowica krwi, krew
Surowica krwi, krew
32.
Leptospira – wykrywanie przeciwciał klasy
IgM / IgG
HBs – wykrywanie obecności antygenu
33.
HBs – potwierdzenie obecności antygenu
Surowica krwi, krew
31.
Metoda
bakteriologiczna
Surowica krwi, krew
Metoda serologiczna
ELISA,
immunofluorescencja
pośrednia,
immunoblotting
Metoda serologiczna
ELISA
Metoda serologiczna
immunoenzymatyczna
Metoda serologiczna
immunoenzymatyczna
R
R
S
R
R
R
R
R
R
P
R
R
R
R
R
R
R
R
R
Załącznik Nr 1/B
Data wydania 02.09.2016 r.
Str. 3/5
34.
HCV – wykrywanie obecności przeciwciał
Surowica krwi, krew
Metoda serologiczna
immunoenzymatyczna
35.
Mycoplasma pneumoniae – wykrywanie
przeciwciał klasy IgM / IgG
Mycoplasma pneumoniae – wykrywanie
przeciwciał klasy IgA
Krztusiec – oznaczanie poziomu przeciwciał
klasy IgA / IgM / IgG Bordetella pertussis
Brucella abortus, Brucella melitensis,
Brucella suis – wykrywanie przeciwciał
klasy IgM / IgG
Measles virus – oznaczanie poziomu przeciwciał
klasy IgM / IgG (wirus odry)
Rubella virus – wykrywanie przeciwciał klasy
IgM / IgG (wirus różyczki)
VZV– wykrywanie przeciwciał klasy IgM / IgG
(wirus ospy wietrznej i półpaśca)
Parvovirus B19 – wykrywanie przeciwciał klasy
IgM / IgG
Parvovirus B19 – test potwierdzenia obecności
przeciwciał klasy IgM / IgG
Borrelia – oznaczanie poziomu przeciwciał
klasy IgM / IgG
Borrelia – test potwierdzenia wykrywanych
przeciwciał klasy IgM / IgG
Adenovirus, RSV, Influenza A/B – wykrywanie
przeciwciał klasy IgM / IgG
Surowica krwi, krew
Metoda serologiczna
ELISA
Metoda serologiczna
ELISA
Metoda serologiczna
ELISA
Metoda serologiczna
ELISA
HIV – wykrywanie obecności przeciwciał
anty-HIV-1, anty-HIV-2 i antygenu p24 HIV-1
Norovirus – oznaczanie koproantygenu
(wirusowy czynnik biegunkotwórczy)
Adenowirus, Rotavirus
(wirusowy czynnik biegunkotwórczy)
Surowica krwi, krew
Metoda serologiczna
immunoenzymatyczna
Kał
Metoda serologiczna
ELISA
Metoda serologiczna
Werotoksyna 1 i 2 (toksyna Shiga-like I i II)
E. coli (bakteryjny czynnik biegunkotwórczy,
nieżytu jelitowego i HUS)
Giardia lamblia (pasożytniczy czynnik
biegunkotwórczy, nieżytu jelitowego)
Giardia lamblia, Cryptosporidium, Entamoeba
histolytica sensu lato
Kał
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
Izolacja oraz detekcja wirusów grypy A, B,
AH1N1 v
Izolacja oraz detekcja HBV
(wirusa zapalenia wątroby typu B)
Surowica krwi, krew
Surowica krwi, krew
Surowica krwi, krew
Surowica krwi, krew
Surowica krwi, krew
Surowica krwi, krew
Surowica krwi, krew
Surowica krwi, krew
Surowica krwi, krew
Surowica krwi, krew
Surowica krwi, krew
Kał
Metoda serologiczna
ELISA
Metoda serologiczna
ELISA
Metoda serologiczna
ELISA
Metoda serologiczna
ELISA
Metoda serologiczna
immunobotting
Metoda serologiczna
ELISA
Metoda serologiczna
immunoblotting
Metoda serologiczna
immunofluorescencja
pośrednia
Test
immunochromatograficzny
Kał
Kał
Metoda serologiczna
ELISA
Metoda serologiczna
ELISA
Metoda serologiczna
Test
immunochromatograficzny
Badania genetyczne
Wymaz z nosa, nosogardła,
izolaty
Surowica krwi, krew
Izolacja oraz detekcja HCV
(wirusa zapalenia wątroby typu C)
Surowica krwi, krew
Izolacja oraz detekcja HPV
(14 wysoko-onkogennych typów wirusa
brodawczaka ludzkiego: typ 16, 18, 31, 33, 35,
39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68)
Badanie panelowe 21 patogenów oddechowych:
Influenza virus (A,B,AH1N1v)
Coronavirus
Wymaz z szyjki macicy
Wymaz z nosa, gardła, izolat
Metoda
real-time RT-PCR
Metoda
real-time PCR
- jakościowa
- ilościowa
Metoda
real-time RT-PCR
- jakościowa
- ilościowa
Metoda
real-time PCR
- jakościowa
- ilościowa
Metoda
real-time PCR
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
Załącznik Nr 1/B
Data wydania 02.09.2016 r.
Str. 4/5
58.
59.
NL63,229E,OC43, HKU1,
Parainfluenza virus (1,2,3,4)
Metapneumovirus hMPV (A,B),
Rhinovirus, RSV (A,B)
Adenovirus, Enterovirus, Parechovirus,
Bocavirus oraz
Mycoplasma pneumoniae
Norovirus , Rotavirus– wykrywanie wirusowego
materiału genetycznego
Norovirus GGI i GGII,Rotavirus, Adenowirus,
Sapovirus, Astrovirus – badanie panelowe
60.
Grypa – izolacja wirusów grypy
61.
Enterowirusy – izolacja wirusów Coxsackie,
ECHO
Kardiotropowe enterowirusy – oznaczanie
poziomu przeciwciał (Coxsackie B1-B5,
ECHO6, ECHO9)
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
Kał
Kał
Badania wirusologiczne
Wymaz z nosa, nosogardła.
Kał, wymaz z gardła, nosa,
płyn mózgowo-rdzeniowy
Surowica krwi, krew
Metoda - jakościowa
real-time RT-PCR
Metoda - jakościowa
real-time RT-PCR
Metoda izolacji na
hodowli komórkowej
Metoda izolacji na
hodowli komórkowej
Metoda odczynu
neutralizacji na
hodowli komórkowej
R
R
R
R
R
Badania w środowisku – rozpoznawanie czynników odpowiedzialnych za możliwość przeniesienia zakażenia
Ocena stanu sanitarnego środowisk
Materiał z powierzchni
Metoda
nieożywionych – ocena procedur mycia
bakteriologiczna
i dezynfekcji:
R T
- zakładów opieki zdrowotnej
- innych placówek
Ocena stanowisk pracy pod względem
Bioaerozol stanowiska pracy
Metoda
biologicznych czynników narażenia
bakteriologiczna
zawodowego:
- oznaczanie ogólnej liczby bakterii CFU/m3
R
bioaerozolu
- identyfikacja udziału flory Gram-ujemnej
w bioaerozolu
Badanie w kierunku laseczek wąglika (Bacillus
Próbki ze środowiska
Metoda
R
anthracis)
nieożywionego
bakteriologiczna
Badania skuteczności przeprowadzanych procesów sterylizacji
Ocena skuteczności procesów sterylizacji
Biologiczne testy kontroli
Metoda
prowadzonych:
skuteczności sterylizacji:
bakteriologiczna
- w autoklawach
np. Biowskaźnik A, S
- w sterylizatorach na gorące i suche powietrze
Ocena skuteczności procesów sterylizacji
Biologiczne testy kontroli
Metoda
prowadzonych:
skuteczności sterylizacji:
bakteriologiczna
- w autoklawach
np. Biowskaźnik ampułkowy
- w sterylizatorach na gorące i suche powietrze
Badania skuteczności przeprowadzanych procesów dezynfekcji
Oznaczanie zawartości substancji aktywnych:
Preparaty dezynfekcyjne,
Metoda chemiczna
zawartość alkoholu etylowego, grup
roztwory robocze preparatów
aldehydowych, aktywnego chloru, aktywnego
dezynfekcyjnych
tlenu i o-fenylofenolu.
Badanie stężenia roztworów preparatów
dezynfekcyjnych
(badanie wykonywane po uzgodnieniu)
Określenie skuteczności procesów dezynfekcji
Biologiczne testy kontroli
Metoda
w komorach dezynfekcyjnych
skuteczności:
bakteriologiczna
np. Biowskaźnik S
R T
R
R
R
S
P
S
P
Załącznik Nr 1/B
Data wydania 02.09.2016 r.
Str. 5/5
70.
Badania weryfikacyjne
Potwierdzanie izolacji / identyfikacji czynników Szczepy, izolaty, próbki
biologicznych dla badań:
diagnostyczne
- bakteriologicznych
- serologicznych
- parazytologicznych
- wirusologicznych
w zakresie prowadzonych metod
laboratoryjnych
Metody z zakresu
mikrobiologicznej
diagnostyki
medycznej
R T
S
P
Download