Stanowisko grupy ekspertów w sprawie suplementacji kwasu

advertisement
standardy medyczne
Stanowisko grupy ekspertów
w sprawie suplementacji kwasu
dokozaheksaenowego i innych
kwasów tłuszczowych omega-3
w populacji kobiet ciężarnych,
karmiących piersią oraz niemowląt
i dzieci do lat 3
Position paper of the expert group on DHA and other omega-3
fatty acid supplementation in pregnant and lactating women,
infants and children up to 3 years of age
prof. Krzysztof Czajkowski
prof. Ewa Helwich
prof. Józef Ryżko
kierownik II Katedry i Kliniki Położnictwa
i Ginekologii WUM, Warszawa, Szpital
Kliniczny im. ks. Anny Mazowieckiej
konsultant krajowy w dziedzinie neonatologii
kierownik Kliniki Gastroenterologii,
Hepatologii i Immunologii IPCZD
prof. Mieczysława
Czerwionka-Szaflarska
konsultant wojewódzki w dziedzinie pediatrii
prof. Jadwiga Charzewska
kierownik Zakładu Epidemiologii i Norm
Żywienia IŻŻ
prof. Alicja Chybicka
prezes Polskiego Towarzystwa
Pediatrycznego
prof. Anna Dobrzańska
konsultant krajowy w dziedzinie pediatrii
dr Dariusz Gruszfeld
koordynator projektu badawczego UE
NUTRIMENTHE
prof. Jacek R. Imiela
konsultant krajowy w dziedzinie chorób
wewnętrznych
doc. Teresa Jackowska
przewodnicząca Oddziału Warszawskiego
PTP; kierownik Kliniki Pediatrii CMKP
www.standardy.pl/pediatria
prof. Maciej Kaczmarski
konsultant wojewódzki w dziedzinie pediatrii
prof. nadzw. Piotr Socha
prof. Ryszard Poręba
kierownik Oddziału Gastroenterologii,
Hepatologii IPCZD
prezes Polskiego Towarzystwa
Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia
Dzieci
prezes Polskiego Towarzystwa
Ginekologicznego
prof. Janusz B. Książyk
kierownik Kliniki Pediatrii i Żywienia IPCZD
prof. Ryszard Lauterbach
kierownik Kliniki Neonatologii CMUJ w
Krakowie
prof. Witold Lukas
konsultant krajowy w dziedzinie medycyny
rodzinnej
dr Hanna Mojska
kierownik Pracowni Bezpieczeństwa
Chemicznego Żywności IŻŻ
prof. Andrzej Milanowski
kierownik Kliniki Pediatrii Instytutu Matki
i Dziecka
prof. Hanna Szajewska
kierownik Kliniki Pediatrii WUM, sekretarz
ESPGHAN
prof. Jerzy Szczapa
prezes Polskiego Towarzystwa
Neonatologicznego
prof. Jarosław Walkowiak
Uniwersytet Medyczny w Poznaniu,
I Katedra Pediatrii; kierownik Pracowni
Analityki Klinicznej i Badań Czynnościowych
Przewodu Pokarmowego
doc. Halina Weker
kierownik Zakładu Żywienia IMiDz
prof. Stanisław Radowicki
konsultant krajowy w dziedzinie
położnictwa i ginekologii
standardy medyczne/pediatria n 2010 n T. 7 n 729–736
729
standardy medyczne
Słowa kluczowe:
n kwas dokozaheksaenowy n długołańcuchowe
wielonienasycone kwasy tłuszczowe n rozwój
psychoruchowy n porody przedwczesne n depresja
n infekcje n alergia
Key words:
n docosahexaenoic acid n long-chain polyunsaturated
fatty acids n psychomotor development n premature
birth n depression n infection n allergy
Wprowadzenie
zostałych kwasów z tej rodziny, przede wszystkim
długołańcuchowych wielonienasyconych kwasów
tłuszczowych (LC‑PUFA – long chain polyunsaturated fatty acids), w tym kwasów dokozaheksaenowego
(DHA – docosahexaenoic acid) i eikozapentaenowe‑
go (EPA – eicosapentaenoic acid). Podstawowym
źródłem EPA i DHA są ryby morskie, olej rybi oraz
owoce morza. Kwasy omega‑3 posiadają właściwo‑
ści przeciwzapalne, zapobiegają miażdżycy naczyń
krwionośnych i dlatego znalazły zastosowanie w za‑
pobieganiu chorobom sercowo‑naczyniowym, zespo‑
łowi metabolicznemu oraz przewlekłym chorobom
zapalnym2, 3, 4, 5. Zasadnicze znaczenie ma również
zapewnienie właściwej podaży kwasów omega‑3
w okresie ciąży, laktacji, a także w wieku rozwojo‑
wym. Szczególnie istotne w tym okresie jest zaopa‑
trzenie organizmu rozwijającego się płodu i dziecka
w kwas dokozaheksaenowy, który w dużych ilościach
odkłada się w rozwijającym się ośrodkowym ukła‑
dzie nerwowym6.
Polska należy do krajów szczególnie zagrożonych
niedoborem kwasów tłuszczowych długołańcucho‑
wych omega‑3. Wyniki Wieloośrodkowego Ogólnopol‑
skiego Badania Stanu Zdrowia Ludności (WOBASZ)7
pokazują, że spożycie ryb w populacji polskiej jest
niedostateczne. Przeciętna dzienna konsumpcja ryb
w grupie mężczyzn wynosiła średnio 16 g (przy za‑
lecanym spożyciu 35 g). Jedynie u mężczyzn w woje‑
wództwach kujawsko‑pomorskim, warmińsko‑ma‑
zurskim i zachodniopomorskim spożycie ryb było
powyżej wartości zalecanej. U kobiet, we wszystkich
województwach, spożycie ryb było poniżej zalecanej
wartości i wynosiło 15 g (zalecane 30 g).
Z ogólnopolskich badań sposobu żywienia8 wyni‑
ka, że spożycie DHA w grupie kobiet w wieku 19–30 lat
wynosiło 110 mg, a u kobiet w wieku 31–50 lat – 120 mg.
Codzienna dieta nie pokrywała zatem zalecanych
przez Instytut Żywności i Żywienia 200 mg ­LC‑PUFA
n‑3 na dobę dla wszystkich grup wiekowych9.
Wzbogacanie diety w kwasy tłuszczowe omega‑3
powinno opierać się na propagowaniu spożycia ryb.
W przypadku kobiet ciężarnych, karmiących i ma‑
Podstawowym źródłem składników odżywczych po‑
winna być właściwie zbilansowana dieta. W sytuacji,
gdy z różnych przyczyn codzienna dieta nie pokrywa
zapotrzebowania na podstawowe składniki odżyw‑
cze można rozważyć stosowanie suplementacji. Su‑
plement diety to środek spożywczy, którego celem
jest uzupełnienie normalnej diety. Jest on skoncen‑
trowanym źródłem witamin lub składników mine‑
ralnych lub innych substancji wykazujących efekt
odżywczy lub inny fizjologiczny, pojedynczych lub
złożonych, wprowadzany do obrotu w formie umoż‑
liwiającej dawkowanie, w postaci: kapsułek, tabletek,
drażetek i w innych podobnych postaciach, saszetek
z proszkiem, ampułek z płynem, butelek z kroplo‑
mierzem i w innych podobnych postaciach płynów
i proszków1. Przez suplementację diety rozumiemy
również jej wzbogacanie, tzn. dodawanie do środków
spożywczych jednego lub kilku składników odżyw‑
czych, niezależnie od tego, czy naturalnie występują
one w tym środku spożywczym czy nie, w celu zapo‑
biegania niedoborom lub korygowania niedoborów
tych składników odżywczych w całych populacjach
lub określonych grupach ludności (zgodnie z poniżej
przywołanymi regulacjami).
W Polsce suplementy diety to produkty spożywcze
podlegające następującym regulacjom prawnym:
nn Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o Bezpieczeń‑
stwie Żywności i Żywienia (Dz U Nr 171, poz. 1225);
nn Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 paź‑
dziernika 2007 r. w sprawie składu oraz oznako‑
wania suplementów diety;
nn Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 paź‑
dziernika 2007 r. w sprawie środków spożywczych
specjalnego przeznaczenia żywieniowego;
nn Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18
września 2008 r. w sprawie dozwolonych substan‑
cji dodatkowych, z dnia 4 września 2008 r.
Kwasy tłuszczowe omega‑3 są niezbędnymi skład‑
nikami diety. Spośród nich kwas αlinolenowy (ALA
– alpha‑linoleic acid) nie jest syntetyzowany przez
organizm ludzki i uważany jest za prekursora po‑
730
standardy medyczne/pediatria n 2010 n T. 7 n 729–736
www.standardy.pl/pediatria
standardy medyczne
łych dzieci należy szczególnie zwracać uwagę na ja‑
kość produktów rybnych w żywieniu. Alternatywnie
należy podawać odpowiednie suplementy. Powinny
one być dobierane ze względu na dawkę i jakość
DHA. Skuteczność kliniczną (profilaktyka chorób
i stymulacja rozwoju) wykazują wyłącznie preparaty
kwasów tłuszczowych długołańcuchowych szeregu
omega‑3, a nie ich prekursor ALA zawarty w olejach
roślinnych. Konwersja ALA do długołańcuchowych
pochodnych jest niewielka, co może tłumaczyć brak
widocznych efektów takiej suplementacji.
Cel
Celem Grupy Ekspertów jest przedstawienie zaleceń
dotyczących właściwej podaży kwasów tłuszczowych
omega‑3, wśród których istotnymi zagadnieniami są:
nn właściwy bilans w diecie;
nn dodatkowa podaż w postaci suplementów;
nn bezpieczeństwo.
Metodyka
Stanowisko Polskiej Grupy Ekspertów zostało opra‑
cowane na podstawie dostępnych systematycznych
przeglądów piśmiennictwa, stanowisk ekspertów,
rekomendacji innych towarzystw naukowych lub
grup ekspertów. Przeprowadzono również dodatko‑
wą analizę publikacji, z uwzględnieniem szczególnej
sytuacji populacji polskiej.
Kobiety w ciąży i matki karmiące
Zalecenie
Kobiety w ciąży i karmiące powinny otrzymywać
suplementację min. 200 mg DHA dziennie, jednak
w przypadku małego spożycia ryb należy uwzględnić
suplementację wyższą, np. 400–600 mg DHA dzien‑
nie. Stosowano znacznie wyższe dawki i wykazano
ich bezpieczeństwo, do 1 g DHA na dobę i 2,7 g oleju
rybiego na dobę.
Uzasadnienie
Zaleca się dodatkową suplementację jedynie DHA,
gdyż dodatkowa podaż tego kwasu z rodziny omega‑3
zwiększa osoczowe stężenie tego składnika we krwi
pępowinowej (nie zwiększa się stężenie EPA pomimo
dodatkowej podaży). Zgodnie ze stanowiskiem eks‑
pertów10, w celu zapewnienia prawidłowych zasobów
DHA w organizmie matki i zapewnienia prawidłowej
dystrybucji DHA do płodu, kobiety w ciąży powinny
otrzymywać suplementację 100–200 mg DHA dzien‑
www.standardy.pl/pediatria
nie dodatkowo do zalecanego spożycia dla całej po‑
pulacji11. W większości badań oceniających efekty
suplementacji kobiet ciężarnych i karmiących sto‑
sowano wyższe dawki suplementu12, 13, 14, 15. Oceniano
w nich suplementację dodatkową, poza codziennym
spożyciem (np. ryb), w populacjach, w których spo‑
życie podstawowe ryb jest wyższe niż w populacji
polskiej. Tym bardziej w przypadku mniejszego spo‑
życia ryb należy postulować istotnie wyższe dawki
suplementu. Np. we Francji zaleca się podaż 500 mg
EPA+DHA dziennie16.
Metaanaliza badań z randomizacją wykazała,
że stosowanie przez kobiety ciężarne LC‑PUFA nieznacznie przedłużało czas trwania ciąży. W obu
grupach podobne były natomiast: odsetek porodów
przedwczesnych (<37. tyg. ciąży), odsetek noworod‑
ków urodzonych z małą masą ciała (<2500 g) oraz
odsetek ciężarnych, u których stwierdzono stan
przedrzucawkowy lub rzucawkę. Stwierdzono rów‑
nież podobną urodzeniową masę ciała oraz długość
ciała. Jedynie obwód głowy był statystycznie istot‑
nie większy w grupie, w której stosowano LC‑PUFA:
Znaczenie kliniczne niewielkich stwierdzanych różnic nie jest jasne17. Ostatnio opublikowano wyniki
dużego badania z randomizacją przeprowadzonego
przez Makrides i wsp. na grupie 2399 kobiet ciężarnych, w którym oceniano efekt suplementacji 800 mg
DHA dziennie. W badaniu wykazano redukcję liczby
porodów przedwczesnych (<34. tyg. ciąży) w grupie
suplementowanej, a wzrost masy urodzeniowej ciała
wiązano głównie z późniejszym porodem.
Wyniki przeglądu systematycznego badań z ran‑
domizacją sugerują brak istotnego wpływu suple‑
mentacji LC‑PUFA w trakcie ciąży i/lub laktacji
na rozwój psychoruchowy oraz na rozwój narządu
wzroku dzieci urodzonych o czasie18. Podobnie praca
Makrides i wsp. nie wykazała wpływu suplementa‑
cji DHA u kobiet ciężarnych na funkcje poznawcze
i umiejętności językowe ich dzieci.
Wpływ na ryzyko depresji ciężarnych i poporodo‑
wej został oceniony wcześniej w małych badaniach
obserwacyjnych i interwencyjnych19, 20, 21. Rozbieżne
wyniki nie pozwalały na wyciągnięcie jednoznacz‑
nych wniosków. Praca Makrides i wsp. nie wykaza‑
ła wpływu suplementacji DHA u kobiet ciężarnych
na częstość depresji poporodowej.
Sugeruje się, że w przypadku kobiet ciężarnych
korzystny jest wpływ suplementacji kwasami ome‑
ga‑3 (2,7 g kwasów omega‑3/dobę) na ryzyko rozwoju
standardy medyczne/pediatria n 2010 n T. 7 n 729–736
731
standardy medyczne
alergii u dzieci w wieku późniejszym. W jednym ba‑
daniu z randomizacją i odległą obserwacją efektów
suplementacji (po 16 latach) wykazano spadek często‑
ści astmy oskrzelowej w grupie suplementowanej22.
Ostatecznie biorąc pod uwagę podstawowe zapo‑
trzebowanie na kwasy tłuszczowe omega‑3, wydaje
się, że minimalne spożycie DHA powinno wynosić
200 mg, sugeruje się natomiast wyższe spożycie
kwasów omega‑3. Stosowano znacznie wyższe dawki
i wykazano ich bezpieczeństwo, do 1 g DHA na dobę
i 2,7 g oleju rybiego na dobę.
Niemowlęta
Zalecenie
Suplementacja DHA w przypadku niemowląt może
być korzystna wtedy, gdy spożycie DHA z pokarmem
jest niewystarczające.
Zespół ekspertów przyjmuje aktualne (grudzień
2006) wytyczne Dyrektywy Unii Europejskiej doty‑
czące zasad suplementacji LC‑PUFA w mleku mody‑
fikowanym dla niemowląt. Zgodnie z nimi:
nn zawartość LC‑PUFA szeregu n‑3 nie powinna
przekraczać 1% całkowitej ilości kwasów tłusz‑
czowych;
nn zawartość LC‑PUFA szeregu n‑6 nie powinna
przekraczać 2% kwasów tłuszczowych;
nn zawartość EPA powinna być mniejsza niż DHA,
a zawartość DHA nie powinna być większa niż
zawartość LC‑PUFA typu n‑6.
Nie zaleca się dodatkowej suplementacji DHA die‑
ty niemowląt karmionych piersią.
Uzasadnienie
Coraz więcej badań potwierdza korzystne efekty
przedłużonej suplementacji DHA wprowadzanej po‑
wyżej 6. tyg.ż. lub 4. m.ż. i podawanej do końca 1. r.ż.,
a zatem przekraczającej okres uznawany za szcze‑
gólnie krytyczny dla rozwoju ośrodkowego układu
nerwowego (do 4. m.ż.)23, 24. Ocenianymi efektami
suplementacji DHA były: ostrość widzenia (dojrzewa‑
nie ostrości widzenia), rozwój psychoruchowy i roz‑
wój fizyczny oraz częstość infekcji.
W metaanalizie badań z randomizacją25 (Cochrane Review) nie stwierdzono, aby suplementacja
­LC‑PUFA korzystnie wpływała na poprawę ostrości
widzenia lub przyspieszenie rozwoju psychorucho‑
wego. Jednocześnie wskazano na bezpieczeństwo
takiej suplementacji. Zwraca uwagę różnorodność
metodyki badań: różne dawki suplementu, metody
732
standardy medyczne/pediatria n 2010 n T. 7 n 729–736
oceny skuteczności działania, czas suplementacji
i wreszcie wiek oceny efektów suplementu. Szcze‑
gólne uwagi krytyczne należy zgłosić do metod oceny
rozwoju psychoruchowego, które w znacznej części
wykorzystywały testy używane przez neurologów
do wykrywania istotnych zaburzeń neurorozwojo‑
wych (np. skala Bayley), a nie dyskretnych i oczeki‑
wanych przy suplementacji zmian tempa rozwoju.
Należy również zwrócić uwagę na badania, w któ‑
rych stosowano wyższą dawkę suplementacji DHA
(min. 0,3% wszystkich kwasów tłuszczowych). Przy
takiej dawce suplementacji uzyskiwano korzystne
efekty w postaci poprawy ostrości widzenia. Dlatego
European Food Safety Authority (EFSA) w swojej opi‑
nii na temat oświadczeń zdrowotnych suplementacji
DHA wskazała na korzystny efekt tej suplementacji
w wyższych dawkach (około 0,3%) na dojrzewanie
ostrości widzenia w 1. r.ż.26
Wyniki dwóch niedawno opublikowanych badań
z randomizacją sugerują, że suplementacja mleka mo‑
dyfikowanego DHA i AA zmniejsza ryzyko infekcji27, 28.
Ponadto można obecnie stwierdzić, że w trakcie
karmienia naturalnego lub mlekiem modyfikowa‑
nym dla niemowląt nie istnieje potrzeba niezależne‑
go podawania suplementu DHA.
Jeżeli hydrolizaty białka serwatki lub kazeiny
o znacznym stopniu hydrolizy nie zawierają w swym
składzie DHA, należy rozważyć odpowiednią podaż
DHA.
Niemowlęta urodzone przedwcześnie
Zalecenie
Korzystna i bezpieczna jest suplementacja DHA mie‑
szanek dla niemowląt urodzonych przedwcześnie, jed‑
nak nie ustalono optymalnych dawek suplementacji.
Uzasadnienie
Dzieci urodzone przedwcześnie są szczególnie za‑
grożone niedoborem kwasu DHA. Wynika to prze‑
de wszystkim ze znacznego skrócenia w ich rozwo‑
ju wewnątrzmacicznym trzeciego trymestru ciąży,
w którym to okresie transport DHA przez łożysko
jest najbardziej efektywny.
Systematyczny przegląd piśmiennictwa badań
z randomizacją (Cochrane Review) pozwala na krytycz‑
ną ocenę efektów suplementacji LC‑PUFA u wcześnia‑
ków. Podobnie jednak, jak w przypadku badań u dzieci
urodzonych o czasie, analizowane badania różniły się
dawką suplementu, stopniem wcześniactwa i parame‑
www.standardy.pl/pediatria
standardy medyczne
trami pomiarowymi. Wskazano na bezpieczeństwo tak
stosowanej suplementacji29. Ostatnie dane pochodzą‑
ce z piśmiennictwa sugerują konieczność znacznego
zwiększenia zawartości DHA w mleku modyfikowa‑
nym do wartości co najmniej 1,5% składu wszystkich
kwasów tłuszczowych, w celu osiągnięcia korzystnego
wpływu na rozwój psychoruchowy30.
Dzieci do 3. r.ż.
Zalecenie
Zalecane spożycie kwasów tłuszczowych omega‑3
wynosi 150–200 mg na dobę. U dzieci, które nie spo‑
żywają regularnie ryb należy uwzględnić suplemen‑
tację tych kwasów.
Uzasadnienie
Ta grupa wiekowa dzieci jest szczególna, gdyż stop‑
niowo dieta niemowlęcia zostaje zastąpiona dietą
człowieka dorosłego. Niestety w diecie małych dzieci
zazwyczaj nie występują produkty będące bogatym
źródłem kwasów tłuszczowych omega‑3, gdyż zwy‑
czajowo spożycie ryb jest niskie.
Z ogólnopolskich badań sposobu żywienia wyni‑
ka, że spożycie DHA w grupie dzieci w wieku 1–3 lata
wynosi przeciętnie (mediana) 10 mg/dzień (chłopcy
– 9 mg, dziewczynki – 11 mg).
Zalecenia suplementacji mogą odnosić się głównie
do kalkulowanego zapotrzebowania żywieniowego
na te kwasy. Zalecenia dotyczące spożycia ­LC‑PUFA
n‑3 w Europie wynoszą: dla dzieci w wieku od 7 do 24
miesięcy – 100 mg DHA dziennie, a dla dzieci od 2.
r.ż. do 18 lat – 250 mg EPA+DHA dziennie. Ponadto
analizowano wpływ suplementacji kwasów omega‑3
na rozwój dziecka i ryzyko chorób – ocenie poddano
rozwój psychoruchowy, ryzyko miażdżycy i infekcji
dróg oddechowych.
Nie publikowano badań oceniających wpływ póź‑
nej suplementacji DHA na rozwój psychoruchowy
w populacji dzieci powyżej 1. r.ż.
Pośrednio można wskazywać na potencjalne korzy‑
ści suplementacji kwasami długołańcuchowymi ome‑
ga‑3 w zakresie profilaktyki chorób związanych z ze‑
społem metabolicznym i ryzykiem miażdżycy poprzez
przeniesienie obserwacji i wyników badań prowadzo‑
nych u osób dorosłych. Wobec danych o wczesnym
początku procesów miadżycowych (od pierwszych lat
życia), należy brać pod uwagę potencjalne korzyści
spożycia kwasów omega‑3 przez dzieci mimo braku
odpowiednich badań w tej grupie wiekowej.
www.standardy.pl/pediatria
Ostatnio zwraca się uwagę na inne działania kwa‑
sów omega‑3, w tym korzystny wpływ na częstość
infekcji. U dzieci w wieku 18–36 miesięcy, otrzymu‑
jących w suplementacji 130 mg DHA dziennie (bada‑
nie z randomizacją), stwierdzano mniej infekcji dróg
oddechowych31.
Bezpieczeństwo suplementacji kwasów
omega‑3
Ważne jest zapewnienie wysokiej jakości źródła
DHA, bez ryzyka zanieczyszczenia metalami cięż‑
kimi, dioksynami oraz polichlorowanymi bifenylami
(PCB), które mogą być szkodliwe dla płodu. Źród‑
łem kwasów omega‑3 mogą być produkty spożywcze
(ryby) lub suplementy diety.
Ryby
Najlepszym źródłem długołańcuchowych kwasów
omega‑3 w diecie są tłuste ryby morskie, które spo‑
żywane w ilości 1–2 porcji na tydzień pokrywają za‑
potrzebowanie na LC‑PUFA n‑3. Jednak ze względu
na istniejące obecnie ryzyko zanieczyszczeń ryb mor‑
skich metylortęcią i dioksynami, w przypadku ko‑
biet planujących ciążę, kobiet ciężarnych, matek kar‑
miących piersią i małych dzieci należy ze szczególną
uwagą wybierać odpowiednie gatunki ryb (przewaga
ryb z akwenów naturalnych nad hodowlanymi, ogra‑
niczenie spożycia ryb drapieżnych)32, 33.
Wysoka zawartość dioksyn w wędzonych bałty‑
ckich łososiach i wędzonych szprotkach, a metali
ciężkich – w wędzonym śledziu, przy najmniejszym
poziomie zanieczyszczeń w wędzonym hodowlanym
łososiu norweskim34, może być wskazówką wyboru
tego ostatniego produktu, spośród ryb żyjących w ba‑
senie Morza Bałtyckiego. Polecać też można ryby
atlantyckie, ale i tak ich spożycie jest ograniczane
do 1 dnia w tygodniu35.
Suplementy
Suplementy LC‑PUFA n‑3 wytwarzane są przede
wszystkim z oleju pozyskiwanego z ryb morskich.
Należy zwrócić uwagę na fakt, że suplementy zawie‑
rające olej z wątroby rekina nie są źródłem LC‑PUFA
n‑3, a prawie wyłącznie alkilogliceroli. Nowymi źród‑
łami LC‑PUFA n‑3 są oleje pochodzące z alg mor‑
skich, np. Crypthecodinium cohnie i Schizochytrium
sp. Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności
potwierdził bezpieczeństwo ich stosowania. W przy‑
padku suplementów zawierających wielonienasycone
standardy medyczne/pediatria n 2010 n T. 7 n 729–736
733
standardy medyczne
Tabela 1. Zalecenia suplementacji DHA i innych kwasów tłuszczowych omega-3.
Grupa docelowa
Zalecenie
Kobiety ciężarne i karmiące
Kobiety w ciąży i karmiące powinny otrzymywać suplementację min. 200 mg DHA dziennie, jednak
w przypadku małego spożycia ryb należy uwzględnić suplementację wyższą, np. 400–600 mg DHA
dziennie. Stosowano znacznie wyższe dawki i wykazano ich bezpieczeństwo, do 1 g DHA na dobę
i 2,7 g oleju rybiego na dobę.
Niemowlęta
Suplementacja DHA w diecie niemowląt może być korzystna wtedy, gdy spożycie DHA z pokarmem
jest niewystarczające. Zespół ekspertów przyjmuje aktualne (grudzień 2006) wytyczne Dyrektywy
Unii Europejskiej dotyczące zasad suplementacji LC‑PUFA w mleku modyfikowanym dla niemowląt.
Nie zaleca się dodatkowej suplementacji DHA w diecie niemowląt karmionych piersią.
Dzieci do 3. r.ż.
Zalecane spożycie kwasów tłuszczowych długołańcuchowych omega‑3 wynosi 150–200 mg na dobę.
U dzieci, które nie spożywają regularnie ryb należy uwzględnić suplementację tych kwasów.
kwasy tłuszczowe, ze względu na ryzyko ich perok‑
sydacji, konieczna jest obecność odpowiednich ilości
witaminy E jako przeciwutleniacza.
Ograniczenia dodatkowej suplementacji kwasami
omega‑3 dla niemowląt dotyczą podaży kwasu EPA
(eikozapentaenowego), który poprzez konkurencję
z kwasem ARA (arachidonowym) może prowadzić
do zaburzenia wzrastania.
Takiego działania nie wykazuje DHA. Bezpie‑
czeństwo stosowania DHA wykazano w licznych ba‑
daniach na zróżnicowanych populacjach osób cho‑
rych i zdrowych.
Podsumowanie
Stanowisko Polskiej Grupy Ekspertów w sprawie suplementacji kwasu dokozaheksaenowego i innych kwasów tłuszczowych omega‑3 przedstawiono w Tabeli 1.
Eksperci zwracają uwagę na szczególną rolę kwasu
dokozaheksaenowego w suplementacji omawianych
grup docelowych. Jako źródła kwasów tłuszczowych
omega‑3 eksperci wymieniają ryby, pokarm matki,
suplementowane mieszanki dla niemowląt oraz suplementy diety. Należy brać pod uwagę ryzyko zanieczyszczenia ryb morskich w żywieniu omawianych grup
docelowych, co wymaga zwrócenia uwagi na jakość
spożywanych ryb. n
prof. nadzw. dr hab. n. med. Piotr Socha
Klinika Gastroenterologii, Hepatologii i Immunologii
Instytut „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”
04-730 Warszawa, Al. Dzieci Polskich 20
** [email protected]
734
standardy medyczne/pediatria n 2010 n T. 7 n 729–736
Piśmiennictwo
1
Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o Bezpieczeństwie Żywności i Żywienia
(DzU Nr 171, poz. 1225)
2
Lopez‑Garcia E, Schulze M, Manson J. Consumption of (n‑3) fatty acids is
related to plasma biomarkers of inflammation and endothelial activation
in women, Journal of Nutrition, 2004;134:1806-1811
3
GISSI Trial Investigators. Dietary supplementation with n‑3 polyunsaturated fatty acids and vitamin E after myocardial infarction: results of the
GISSI‑Prevenzione trial. Gruppo Italiano per lo Studio della Sopravvivenza
nell’Infarto miocardico. Lancet 1999;35:447-455
4
Thies F, Garry JM, Yaqoob P i wsp. Association of n‑3 polyunsaturated fatty
acids with stability of atherosclerotic plaques: a randomised controlled trial.
Lancet. 2003;361:477-85
5
Mozaffarian D, Geelen A, Brouwer IA i wsp. Effect of fish oil on heart rate
in humans: a meta‑analysis of randomized controlled trials. Circulation.
2005;112:1945-52
6
Farquharson J, Jamieson EC, Abbasi KA i wsp.Effect of diet on the fatty acid
composition of the major phospholipids of infant cerebral cortex. Arch Dis
Child. 1995;72:198-203
7
Sygnowska E, Waśkiewicz A, Głuszek J i wsp. Spożycie produktów spożywczych przez dorosłą populację Polski. Wyniki programu WOBASZ Kardiologia
Polska 2005;63:6 (supl. 4)
8
Szponar L, Rychlik E, Ołtarzewski M. Badania indywidualnego spożycia
żywności i stanu odżywienia w gospodarstwach domowych. Prace IŻŻ 101,
Warszawa 2003;101
9
Jarosz M, Bułhak‑Jachymczyk B. Normy żywienia człowieka PZWL 2008.
10
Koletzko B, Lien E, Agostoni C i wsp. World Association of Perinatal Medicine Dietary Guidelines Working Group. The roles of long‑chain polyunsaturated fatty acids in pregnancy, lactation and infancy: review of current
knowledge and consensus recommendations. J Perinat Med. 2008;36:5-14
11
EFSA Panel on Dietetic Products, Nutrition, and Allergies (NDA); Scientific
Opinion on Dietary Reference Values for fats, including saturated fatty acids,
polyunsaturated fatty acids, monounsaturated fatty acids, trans fatty acids,
and cholesterol. EFSA Journal 2010;8 (3):1461. doi:10.2903/j.efsa.2010.1461.
www.efsa.europa.eu
12
Helland IB, Smith L, Saarem K i wsp. Maternal Supplementation With Very‑Long‑Chain n‑3 Fatty Acids During Pregnancy and Lactation Augments
Children’s IQ at 4 Years of Age. Pediatrics 2003;111:39-44
13
Judge MP, Harel O, Lammi‑Keefe CJ. Maternal consumption of a docosahexaenoic acid‑containing functional food during pregnancy: benefit for infant
Konflikt interesów został przedstawiony
Konsultantowi Krajowemu z Dziedziny Pediatrii
www.standardy.pl/pediatria
standardy medyczne
performance on problem‑solving but not on recognition memory tasks at
age 9 mo. Am J Clin Nutr. 2007;85:1572-7
14
Krauss‑Etschmann S, Shadid R, Campoy C i wsp. Effects of fish‑oil and folate
supplementation of pregnant women on maternal and fetal plasma concentrations of docosahexaenoic acid and eicosapentaenoic acid: a European
randomized multicenter trial. Am J Clin Nutr. 2007;85:1392-400
15
Makrides M, Gibson RA, McPhee AJ i wsp. Effect of DHA Supplementation
During Pregnancy on Maternal Depression and Neurodevelopment of Young
Children. JAMA. 2010;304:1675-1683
16
AAFSA (France). Avis de l`Agence fracaise de securite sanitaire des aliments
relative a l`actualization des apports nutritionnels conseilles pour les acides
gras. March 1, 2010. http://www.afsa.fr/cgi‑bin/countdocs.cgi. Documents/
NUT2006sa0359EN.pdf. Accessed March 25, 2010
17
Szajewska H, Horvath A, Koletzko B. Effect of n‑3 long‑chain polyunsaturated
fatty acid supplementation of women with low‑risk pregnancies on pregnancy outcomes and growth measures at birth: a meta‑analysis of randomized
controlled trials. Am J Clin Nutr. 2006;83:1337-44
18
Dziechciarz P, Horvath A, Szajewska H. Effects of n‑3 long‑chain polyunsaturated fatty acid supplementation during pregnancy and/or lactation
on neurodevelopment and visual function in children: a systematic review
of randomised controlled trials. Submitted
19
Sontrop J, Avison WR, Evers SE i wsp. Depressive symptoms during pregnancy in relation to fish consumption and intake of n‑3 polyunsaturated fatty
acids. Paediatr Perinat Epidemiol. 2008;22:389-99
20
Doornbos B, van Goor SA, Dijck‑Brouwer DA i wsp.Supplementation of a low
dose of DHA or DHA+AA does not prevent peripartum depressive symptoms in a small population based sample. Prog Neuropsychopharmacol Biol
Psychiatry. 2009;33:49-52
21
Rees AM, Austin MP, Owen C, Parker G. Omega‑3 deficiency associated with
perinatal depression: case control study. Psychiatry Res. 2009;166:254-9
22
Olsen SF, Osterdal ML, Salvig JD i wsp. Fish oil intake compared with olive oil
intake in late pregnancy and asthma in the offspring: 16 y of registry‑based
follow‑up from a randomized controlled trial. Am J Clin Nutr 2008;88:167-75
23
Birch EE, Hoffman DR, Castaneda YS i wsp. A randomized controlled trial
of long‑chain polyunsaturated fatty acid supplementation of formula in
term infants after weaning at 6 wk of age. Am J Clin Nutr 2002;75:570-80
24
Hoffman DR, Birch EE, Casteneda YS i wsp. Visual function in breast‑fed term
infants weaned to formula with or without long‑chain polyunsaturates at 4
to 6 months: a randomized clinical trial. J Pediatr 2003;142:669-77
25
Simmer K, Patole S, Rao SC. Longchain polyunsaturated fatty acid supplementation in infants born at term. Cochrane Database of Systematic Reviews
2008, Issue 1. Art. No.: CD000376. DOI: 10.1002/14651858.CD000376.pub2
26
The EFSA Jornal 2009;941:1-14
27
Pastor N, Soler B, Mitmesser SH i wsp. Infants fed docosahexaenoic acid- and
arachidonic acid‑supplemented formula have decreased incidence of bronchiolitis/bronchitis the first year of life. Clin Pediatr (Phila) 2006;45:850-5
28
Birch EE, Khoury JC, Berseth CLi wsp. The impact of early nutrition on incidence of allergic manifestations and common respiratory illnesses in
children. J Pediatr 2010;156:902-6
29
Simmer K, Schulzke SM, Patole S. Longchain polyunsaturated fatty acid
supplementation in preterm infants. Cochrane Database Syst Rev. 2008
Jan 23;(1):CD000375. Review
30
Lapillonne A, Jensen CL. Reevaluation of the DHA requirement for the premature infants. Prostaglandins Leukot Essent Fatty Acids 2009;81:143-150
31
Minns LM, Kerling EH, Neely MR i wsp. Toddler formula supplemented
with docosahexaenoic acid (DHA) improves DHA status and respiratory
health in a randomized, double‑blind, controlled trial of US children less
than 3 years of age. Prostaglandins, Leukotrienes and Essential Fatty Acids 2010;82:287-293
32
Opinion of the Scientific Panel on Contaminants In the Food Chain on a request from the Commission related to mercury and methylmercury in food.
Adopted on 24 February 2004
33
Opinion of the Scientific Panel on Contaminants In the Food Chain on a request from the Commission related to the safety assessment of wild and
farmed fish. Adopted on 22 June 2005
736
standardy medyczne/pediatria n 2010 n T. 7 n 729–736
34
Usydus Z, Szlinder‑Richter J, Polak‑Juszczak L i wsp. Fish products available
In polish market – Assessment of nutritive value and human expposure
to dioxins and Rother contaminanants. Chemisphere 2009;74:1420-1428
35
Center for Food Safety and Applied Nutrition, U.S. Food and Drug Administration An What You Need to Know About Mercury in Fish and Shellfish.
2004 EPA and FDA Advice For: Women Who Might Become Pregnant Women
Who are Pregnant Nursing Mothers Young Children. http://www.fda.gov/.
www.standardy.pl/pediatria
Download