Wymagania dotyczące dobrostanu i ochrony

advertisement
Wymagania dotyczące dobrostanu i ochrony
zwierząt gospodarskich
Akt prawny: Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 września
2003 r. (Dz. U. Nr 167, poz.1629) w sprawie minimalnych warunków utrzymania
poszczególnych gatunków zwierząt gospodarskich.
Przepisy ogólne - zwierzętom gospodarskim należy zapewnić:





Możliwość ochrony przed niekorzystnymi warunkami
atmosferycznymi i zwierzętami drapieżnymi
Opiekę i właściwe warunki utrzymania, uwzględniające minimalne
normy powierzchniowe w zależności od systemów utrzymania
Warunki utrzymania nieszkodliwe dla ich zdrowia (nie powodujące
urazów), zapewniających swobodę ruchu i wygodne leżenie oraz możliwość
kontaktu wzrokowego z innymi zwierzętami
Wolność od głodu, pragnienia, niedożywienia, stresu oraz strachu i
cierpienia
Odpowiedni mikroklimat w budynkach z dobrą wentylacją i
oświetleniem dostosowanym do potrzeb poszczególnych gatunków i grup
technologicznych
I. MINIMALNE WARUNKI UTRZYMANIA BYDŁA
1. Wymiary stanowisk



Krowy pow. 500 kg i jałówki pow. 7 m-ca cielności - 175 cm x 120
cm (dopuszczalne 165 cm x 115 cm), Buhaj rozpłodowy - 240 cm x 140
cm
Jałówki: do 7 m-ca cielności - 150 cm x 100 cm, w wieku 6 - 19 mca 140 cm x 90 cm
Bydło opasowe o masie ciała: do 300 kg - 130 cm x 80 cm, 301 450 kg -145 cm x 95 cm, pow. 450 kg - 150 cm x 100 cm
2. Wymiary boksów legowiskowych w oborach wolnostanowiskowych





Boksy legowiskowe przy ścianie dla krów pow. 500 kg i jałowic pow.
7 m-ca cielności - 240 cm x 120 cm
Boksy usytuowane w środku (głowami do siebie) - 220 cm x 120 cm
Boksy dla jałówek do 7 miesiąca cielności; 200-210 cm x 105 cm
Boksy dla jałówek w wieku 7 - 18 miesięcy; 170-190 cm x 95 cm
Komiboksy przy stole paszowym - 175 cm x 120 cm
3. Wymagane wymiary legowisk w kojcach grupowych z wydzielonymi
legowiskami


cm
Krowa pow. 500 kg i jałówka pow. 7 m-ca cielności - 220 cm x 115
Jałówka: do 7 m-ca cielności - 200 cm x 100 cm, w wieku 7-19 mca - 190 cm x 85 cm

Cielę w wieku pow. 3 m-ca - 160 cm x 90 cm, cielę do 3 miesięcy 130 x 60 cm
4. Powierzchnia kojców grupowych bez wydzielonych legowisk, na
ściółce




Krowa pow. 500 kg i jałówki pow. 7 m-ca cielności - 5 m2
Cielę: 0,5 do 3 miesięcy (80-100 kg) - 1,5 m2, powyżej 3 miesięcy 1,8 m2
Jałówki w wieku:6-19 m-ca (250-400 kg)- 2 m2, pow. 19 miesięcy
(440-500 kg)- 2,5 m2
Bydło opasowe o masie ciała: do 300 kg - 1,6 m2, 301-450 kg; 2
m2, pow. 450 kg; 2,5 m2
Uwaga ! Przy systemie utrzymania bydła na głębokiej ściółce powyższe
normatywy należy zwiększyć o 30%. System ten jest zalecany szczególnie dla
ras mięsnych.
5. Powierzchnia kojców grupowych bez wydzielonych legowisk, bez
ściółki



Jałówki: pow. 19 m-ca do 7 m-ca cielności (440-500 kg) - 2,00 m2,
6-19 m-ca (250-400 kg) - 1,60 m2
Cielęta powyżej 2 miesięcy (120-200 kg) - 1,5 m2
Bydło opasowe o masie ciała: do 300 kg - 1,3 m2, 301-450 kg; 1,6
m2, pow. 450 kg: 2,0m2
W tym systemie nie należy utrzymywać krów i buhajów rozpłodowych oraz
jałówek pow. 7 miesiąca ciąży.
6. Powierzchnia przypadająca na jedno zwierzę w systemie otwartym
powinna wynosić:

Cielę - 5,0 m2, jałówek - 10,0 m2, krów - 15 m2, buhajów - 20 m2
7. Powierzchnia wybiegów
Powinna być utwardzona, odpowiednio wyprofilowana i skanalizowana, aby
utrzymać odpowiednie warunki sanitarne i nie dopuszczać do zanieczyszczeń
otaczającego terenu.


Minimalne powierzchnie utwardzonych wybiegów wynoszą na 1 szt.:
krowy; 4,0-4,5 m2, jałówki; 3,0-3,5 m2, cielęta; 2,0-2,5 m2
Ogrodzenie wykonuje się najczęściej z rur stalowych o średnicy 1 1
- 2 cali, a wysokość przegród powinna wynosić: krowy - 120 cm, jałówki 130 cm, cielęta - 110 cm
8. Wymagania dotyczące podłóg i posadzek
Podłogi powinny być gładkie, ale nie śliskie i stanowić twardą, równą oraz
stabilną powierzchnię.


Podłogi szczelinowe muszą swoją budową odpowiadać
utrzymywanej na niej kategorii zwierząt.
Wymagania w odniesieniu do tych podług są następujące (szerokość
szczelin i beleczek w cm): krowy; 4,0 i 12-14 cm, cielęta; 2,5 i 6-8 cm,
jałówki do 15 miesięcy i opasy do 350 kg; 3,0 i 8-10 cm, jałówki pow. 15
miesięcy i opasy pow. 350 kg;3,5 i 10 cm
9. Wymagania dotyczące przegród technologicznych, ciągów i otworów
komunikacyjnych
Przegrody technologiczne to: drabiny paszowe wiązania, przegrody stanowisk
oraz wszelkiego rodzaju wygrodzenia w oborach. Muszą być dostosowane do
odpowiedniej kategorii zwierząt pod względem wysokości, prześwitów,
wytrzymałości itp. aby spełniły swoją rolę.
Ważniejsze wymiary są następujące:





Wysokość drabin paszowych: krowy i cielęta (od poziomu
stanowiska) - 110-120 cm, jałówki i młode bydło opasowe - 130 cm
Wysokość przegród między stanowiskami - 90-100 cm
Wysokość krawędzi żłobu (wymiary w dolnych granicach dotyczą
zwierząt młodszych): przy stanowiskach krótkich (od poziomu stanowiska)
22-30 cm, przy systemie wolnostanowiskowym (od strony zwierząt) 40-55
cm
Poziom dna żłobu: ponad poziom stanowiska przy stanowiskach
krótkich 8-10 cm, ponad poziom korytarza przy systemie
wolnostanowiskowym 20-30 cm
Wysokość przegród kojców grupowych przy utrzymaniu: cieląt 110120 cm, jałówek i młodego bydła opasowego - 130 cm
10. Szerokość korytarzy
W budynkach inwentarskich ważna jest odpowiednia szerokość tras
komunikacyjnych oraz szerokość furtek, przejść i otworów drzwiowych przy
planowaniu których należy uwzględnić wymiary zwierząt, ludzi i środków
transportu mobilnego.
Wymagana szerokość korytarzy jest następująca:





Korytarz paszowy (w zależności od sposobu zadawania pasz) 150500 cm
Korytarz gnojowy w oborze uwięziowej, ściółkowej (łącznie z
kanałami gnojowymi): przyścienny 190-210 cm, środkowy - 250 cm
Korytarz gnojowy w oborze uwięziowej, bezściółkowej (bez kanałów
gnojowicowych): przyścienny 120-150 cm, środkowy 120-150 cm
Korytarz gnojowy w oborze wolnostanowiskowej (wymiar dolny
dotyczy jałowizny): przy ciągu paszowym 270-300 cm, między rzędami
legowisk 220-250 cm
Korytarz poprzeczny (w zależności od funkcji): przyścienny 90-210
cm, środkowy 150-400 cm
11. Zalecana szerokość bramek do kojców i drzwi na wybiegi



Krowy i jałówki cielne: bramki; 100-110 cm, drzwi; 120-150 cm
Jałówki i młode bydło opasowe: bramki; 90 cm, drzwi; 120 cm
Cielęta: bramki; 70-90 cm, drzwi; 90 cm
12. Warunki środowiskowe
Prawidłowy mikroklimat wpływa na zdrowotność i wydajność bydła. Zwierzęta
emitują do otoczenia ciepło, dwutlenek węgla i parę wodną. Wysokość emisji
zależy od masy ciała, szybkości przemiany materii i temperatury otoczenia, w
której zwierze przebywa.
Główne parametry określające mikroklimat obór to: temperatura i wilgotność
powietrza, koncentracja szkodliwych gazów, poziom oświetlenia, wentylacji i ruch
powietrza.
Wymagania w zakresie oświetlenia pomieszczeń
Oświetlenie dzienne (naturalne) określa się stosunkiem powierzchni okien do
podłogi. Oświetlenie sztuczne winno odpowiadać dziennemu w godzinach od 9 do
17.




Krowy, jałówki i cielęta pow. 2 tygodni - 1:18 sztuczne 20-30 lx,
opasy - 1:25 (20-30 lx)
W pomieszczeniach: profilaktorium dla cieląt - 1:10 (20-30 lx),
porodówki i hale udojowe (50 lx) - 1:15 (20-30), stanowiska zabiegowe
1:18 (20-30), paszarnie i przechowalnie mleka 1:20 (50 lx)
Doświetlenia okresowego lampami przenośnymi mogą wymagać:
profilaktoria, porodówki, przechowalnie mleka, hale udojowe, stanowiska
zabiegowe - 50 do 200 lx
Oświetlenie nocne dla wszystkich kategorii zwierząt - 3-5 lx
Przy projektowaniu wentylacji należy pamiętać o następujących
zasadach:





Przekrój kanału wentylacyjnego powinien mieć nie mniej niż 0,4 m
Promień skutecznego zasięgu działania kanału wentylacyjnego jest
w przybliżeniu równy dziesięciokrotnej średniej szerokości jego przekroju
poprzecznego
Nawiew powinien równać się wywiewowi. Rozmieszczenie otworów
nawiewnych powinno być równomierne i tak usytuowane by zimne
powietrze nie padało bezpośrednio na zwierzęta
Wysokość kanału ponad kalenice powinna wynosić co najmniej 20
cm
W nowoczesnych oborach bez stropów najlepsze jest oświetlenie i
wentylacja kalenicowa. Odległość kalenicy od poziomu korytarza
paszowego powinna wynosić dla dobrej wentylacji minimum 6 m.
Wymagana szerokość kalenicy
13. Płyty obornikowe - 3,5 m kwadratowego na 1 DJP
Obornik może być gromadzony, fermentowany i przechowywany w
pomieszczeniach inwentarskich lub na płytach gnojowych ze ścianami bocznymi.
Podłogi pomieszczeń inwentarskich i płyty gnojowe powinny być zabezpieczone
przed przenikaniem wycieków do gruntu i zaopatrzone instalacje odprowadzające
wycieki do szczelnych zbiorników na gnojówkę i wodę gnojową

Pojemność płyty zapewnić możliwość gromadzenia i
przechowywania obornika przez co najmniej 6 miesięcy. Powinna wynosić 3,5 m2/1 DJP przy wysokości składowania 2 m w systemie alkierzowym
utrzymania zwierząt. Powierzchnię tę zmniejsza się proporcjonalnie do
czasu przebywania zwierząt na pastwisku
Wysokość pryzmy obornika (m)
1
1,5
2,0
Masa obornika t/1m kw pow. płyty 0,90
1,35
1,80

Dojazd do pomieszczeń inwentarskich i teren otaczający płytę
gnojową powinien być utwardzony. Optymalne jest nakrycie płyty dachem,
co uniemożliwia zalewanie obornika przez wodę opadową i jednocześnie
chroni obornik przed nadmiernym przesychaniem
Nie należy przechowywać obornika w pryzmach polowych, gdyż
prowadzi to do zanieczyszczania wód gruntowych związkami azotu i
fosforu oraz przenawożeniu powierzchni pod płytą

14. Zbiorniki na gnojówkę - 3,0 m3 na 1 DJP, na gnojowicę - 11 m3 na 1
DJP
Pojemność zbiorników na gnojówkę i gnojowicę musi wystarczać na
przechowywanie tych nawozów przez okres co najmniej 6 miesięcy



Zbiorniki muszą być szczelne, nieprzepuszczalne oraz posiadać
szczelną pokrywę z otworem wejściowym i wentylacyjnym. Zbiorniki na
gnojowicę mogą być wyposażone w pokrywę pływającą
Należy ograniczać produkcję gnojowicy poprzez ograniczanie do
minimum ilości wody do mycia pomieszczeń inwentarskich i likwidacji
wycieków z poideł.
Do zbiornika na gnojowicę nie należy odprowadzać substancji
pochodzących z urządzeń sanitarnych.
Uwaga! Roczna dawka nawozu naturalnego nie może przekraczać ilości
zawierających 170 kg azotu na 1 ha - DYREKTYWA AZOTANOWA. Czyli
dopuszczalna dawka obornika wynosi do 40 ton/ 1 ha rocznie a
gnojowicy nie powinna przekraczać 45 m sześciennych na l ha
WARUNKI DOJENIA



Stosować tylko dój mechaniczny
Urządzenia do doju muszą być odporne na korozję i łatwe do
utrzymania w czystości, zgodnie z przepisami polskimi dopuszczonymi do
użytkowania i kontaktu z żywnością (wymagany jest aktualny atest)
Miejsce udoju powinno być wykonane tak, aby łatwo mogło być
utrzymane w czystości oraz posiadać ściany i podłogę łatwe do zmywania i
dezynfekcji



Wydajność urządzeń do podgrzewania wody powinna wynosić 9 l/na
1 stanowisko udojowe dla gospodarstw posiadających do 5 takich
stanowisk i dodatkowo 7 l na każde dalsze stanowisko doju.
Gospodarstwo musi posiadać możliwość izolowania zwierząt chorych
oraz wydzielone miejsce do przeprowadzania porodów
W pomieszczeniu, gdzie przebywają krowy nie wolno utrzymywać
drobiu i trzody chlewnej
WARUNKI PRZECHOWYWANIA MLEKA







Pomieszczenie do przechowywania mleka musi być odizolowane od
źródeł zakażenia (urządzeń do przechowywania odchodów, silosów, toalet)
Pomieszczenie do przechowywania mleka nie może łączyć się z ww.
pomieszczeniach również przez ciągi wentylacyjne i musi być oddzielone
od innych pomieszczeń szczelnymi drzwiami.
Pomieszczenie powinno mieć wyjście zewnętrzne tak, aby
pobieranie mleka nie odbywało się poprzez wnętrze obory.
Ściany i podłoga oraz powierzchnie robocze muszą być łatwe do
mycia, czyszczenia i dezynfekcji - zmywalne. Podłoga nachylona w celu
umożliwienia spływu cieczy do kanalizacji. Jeśli stosowane są urządzenia
do doju lub schładzania typu bańkowego, również, sufit pomieszczenia
musi być zmywalny.
Urządzenia chłodnicze. Jeśli mleko dostarczane jest do zakładu
przetwórczego nie później niż 2 godziny po doju - urządzenia chłodnicze
nie są wymagane. Jeśli mleko dostarczane jest raz na 24 godz.wymagane jest schładzanie do temp. Nie większej niż 8°C , jeżeli mleko
odstawiane jest rzadziej niż raz na dobę - temp. Schładzania powinna
wynosić max. 6°C. Pojemność zbiorników powinna być dostosowana do
poziomu produkcji i częstotliwości odbioru surowca.
Agregat próżniowy dojarki i silnik agregatu chłodzącego, jeżeli nie
jest bezpośrednio przy zbiorniku chłodzącym powinny znajdować się w
pomieszczeniu oddzielnym od pomieszczenia do przechowywania mleka.
Pomieszczenie do przechowywania mleka musi być zabezpieczone
przed dostępem szkodników zwłaszcza gryzoni i owadów.
URZˇDZENIA DLA PERSONELU OBSŁUGUJˇCEGO
W pobliżu miejsca udoju powinna być zainstalowana umywalka z bieżącą ciepłą
wodą. O ile w kompleksie oborowym planuje się zainstalowanie toalety dla
personelu, musi być ona odizolowana od pomieszczeń do doju i przechowywania
mleka.
WYMAGANIA OGÓLNE
Budynek produkcyjny powinien mieć wyjścia ewakuacyjne:


w odległości nie przekraczającej 50 m. przy ściołowym systemie
utrzymania zwierząt, a przy bezściołowym 75 m.
przy bezściołowym utrzymaniu, jeżeli obsada bydła i trzody nie
przekracza 15 sztuk, a owiec 200 sztuk, należy stosować co najmniej
jedno wyjście ewakuacyjne,




w budynkach przeznaczonych dla większej liczby zwierząt należy
stosować co najmniej dwa wyjścia ewakuacyjne, a z pomieszczeń
podzielonych na sekcje - co najmniej jedno wyjście z każdej sekcji
wrota i drzwi powinny zawsze otwierać się na zewnątrz
przy utrzymywaniu zwierząt na płytkiej ściółce konieczna jest płyta
obornikowa o pow. 3,5m kw/DJP oraz szczelny zbiornik na gnojówkę i
wodę gnojową o pojemności 3 m. sześcienne/DJP
przy utrzymaniu bezściołowym zaleca się zbiornik na gnojowicę o
pojemności 11 m3/DJP. Zbiorniki o pojemności do 200 m3 muszą być
zamknięte, a przy większych pojemnościach zamkniętymi lub otwartymi
II. TRZODA CHLEWNA
1. Wielkość kojca dla zwierząt utrzymywanych pojedynczo powinna
wynosić co najmniej:




dla knura — 6,00 m kw.
dla loch - wymiary kojca 2,0 m x 0,6 m — 1,20 m kw
dla loch w okresie odchowu prosiąt — 3,50 m kw
knurki i loszki hodowlane o masie ciała 30-110 kg — 2,70 m kw
2. Powierzchnia kojca dla zwierząt utrzymywanych grupowo powinna
wynosić w przeliczeniu na jedno zwierzę co najmniej:




lochy - 1,60 m kw.
prosięta odsadzone i warchlaki; o masie ciała do 10 kg - 0,15 m kw.
10-20 kg - 0,20 mkw., 20-30 kg - 0,30 m kw.
knurki i loszki hodowlane o masie ciała 30 -110 kg - 1,4 m kw.
tuczniki; o masie ciała 30-50 kg - 0,40 m kw., 50-85 kg - 0,55 m
kw., 85-110 m kw. - 0,65 m kw., ponad 110 kg - 1,00 m kw.
Przy utrzymywaniu świń w systemie otwartym powierzchnia na 1 sztukę dorosłą
powinna wynosić nie mniej niż 15 m kw. Zwierzęta muszą mieć możliwość
ochrony przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi i drapieżnikami. W
systemie bezściółkowym podane w punkcie 2 powierzchnie mogą być mniejsze o
15%. Świnie nie mogą być utrzymywane na uwięzi. Stanowisko dla loch z
prosiętami powinno być wyposażone w przegrodę zabezpieczającą prosięta przed
przygnieceniem.
Download