Wprowadzenie do sprawozdania finansowego - Mar-Kot

advertisement
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2013 rok.
1. Nazwa, siedziba i adres organizacji: Stowarzyszenie Pomocy Bliźniemu „Mar-Kot”,
05-850 Ożarów Mazowiecki ul. M. Kopernika 2
2. Informacje o posiadanych jednostkach organizacyjnych:

Dom dla Ludzi Bezdomnych - Poznań, ul. Pogodna 55,
woj. wielkopolskie
 Dom „Zacisze” - Pająków 12, gm. Przyłęk, pow. Zwoleń,
woj. mazowieckie
 Dom „Dar Serca” - Lucimia, gm. Przyłęk, pow. Zwoleń,
woj. mazowieckie
 Rolne Gospodarstwo Pomocnicze „Agro-Szkoła Życia”
Miączyn Duży 26, gm. Szreńsk, pow. Mława, woj. mazowieckie
 Dom Rodzinny - Arklity 3, gm. Barciany, pow. Kętrzyn
woj. warmińsko-mazurskie
 Placówka dla Ludzi Bezdomnych „Mar-Kot” - Ożarów Mazowiecki
ul. M. Kopernika 2, pow. warszawsko-zachodni, woj. mazowieckie
 Dom Samotnych Matek z Dziećmi „KOTANEK” - Sławoszach 1,
gm. Barciany, pow. Kętrzyn, woj. warmińsko-mazurskie
 Dom dla Rodzin w Sytuacji Kryzysowej - Warszawa,
ul. B. Czecha 4, woj. mazowieckie
 Pogotowie Interwencyjne - Poznań, ul. Ostatnia 11, woj. wielkopolskie
 Dom Rodzinny „Budzynek” - Budzynku 35, gm. Dalików,
pow. Poddębice, woj. łódzkie
 „DOM ARKA” - Gąsocin, ul. Kolejowa 12, gm. Soński, pow.
Ciechanów
● Ośrodek Readaptacji Społecznej Kotów 11
gm. Bircza, pow. Przemyski, woj. podkarpackie
 Placówka Stowarzyszenia Pomocy Bliźniemu „Mar-Kot” – Mirotki 5,
gm. Polanów, pow. Koszalin, woj. zachodniopomorskie
 SPB „Mar-Kot” Oddział Terenowy Zespół Działalności Gospodarczej
„Prze-Mark” - Ożarów Mazowiecki ul. M. Kopernika 2
Jednostki organizacyjne Stowarzyszenia nie sporządzają samodzielnych sprawozdań
finansowych.
3. Podstawowy przedmiot działalności wg PKD: 8790Z Działalność pozostałych
organizacji członkowskich, gdzie indziej nie sklasyfikowana.
4. Wskazanie właściwego sądu prowadzącego rejestr lub innego organu prowadzącego
rejestr, data wpisu, numer w ewidencji oraz statystyczny numer identyfikacyjny
w systemie REGON: Sąd Rejonowy w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego.
Nr. KRS: 0000165137 z dnia 26.06.2003r.
REGON: 634495290
5. Dane dotyczące członków zarządu (imię i nazwisko oraz funkcja):
a/ Przybecki Przemysław Ludwik
- Prezes
b/ Przybecka Marzena Joanna
- V-ce Prezes
c/ Ryćko Agnieszka
- Sekretarz
d/ Ryćko Mariusz
- Skarbnik
e/ Bółkowski Janusz
- Członek
6. Określenie celów statutowych organizacji:
Celem Stowarzyszenia jest przeciwdziałanie szerzącej się patologii społecznej jak:
a/ bezdomność, bezrobocie, alkoholizm, przemoc w rodzinie oraz inne formy patologii
społecznej
b/ wypracowanie skutecznych metod zapobiegających rozpowszechnianiu się patologii
społecznej
c/ ułatwienie powrotu do społeczeństwa
d/ upowszechnianie w społeczeństwie wiedzy o społecznych skutkach patologii
społecznej
e/ rozwijanie i zacieśnienie współpracy z władzami i organami administracji państwowej
w zakresie zwalczania i zapobiegania zjawisk patologii społecznej
f/ podejmowanie wspólnych przedsięwzięć z organami władz i administracji
państwowej, organizacjami społecznymi a także organizowanie różnorodnych form
społecznych i instytucjonalnych działań dla zwalczania zjawisk patologii społecznej,
niezbędnych do rozwoju społeczeństwa obywatelskiego oraz integracji społecznej
g/ kształtowanie postaw abstynenckich i zaangażowanych w realizację celów
społecznych
h/ rozwijanie postaw nastawionych na aktywne pomaganie ludziom potrzebującym,
zagubionym, zagrożonym patologią społeczną
7. Stowarzyszenie Pomocy Bliźniemu „Mar-Kot’ zostało powołane na czas nieokreślony
8. Sprawozdanie finansowe obejmuje rok obrotowy 2013.
9. Roczne sprawozdanie finansowe obejmuje dane wszystkich placówek działających
w strukturach Stowarzyszenia oraz działalności gospodarczej.
10. Roczne sprawozdanie sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności
statutowej i gospodarczej.
Nie są nam znane okoliczności, które wskazywałyby na istnienie poważnych
zagrożeń dla kontynuowania przez organizację działalności.
11. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny
aktywów i pasywów (także amortyzacji), pomiaru wyniku finansowego oraz sposobu
sporządzenia sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawiła
jednostce prawo wyboru: Środki trwałe amortyzuje się liniowo odnosząc w koszty
roczne. Towary są ewidencjonowane w cenie zakupu. Rozchody w cenie przeciętnej.
Stowarzyszenie nie posiada środków pieniężnych w walucie obcej. Po dniu 31.12.2013
roku nie wystąpiły zdarzenia nie ujęte w bilansie. Przyjęte zasady rachunkowości stosuje
się w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania
operacji gospodarczych, jednakowej wyceny aktywów i pasywów / w tym także
dokonywania odpisów amortyzacyjnych i umorzeniowych/, ustala się wynik finansowy
i sporządza sprawozdanie finansowe tak, aby za kolejne lata informacje z nich wynikające
były porównywalne.
Sporządziła: Janina Nowakowska
Podpisy:
Przybecki Przemysław Prezes /--/
Przybecka Marzena V-ce Prezes /--/
Ryćko Agnieszka Sekretarz /--/
Ryćko Mariusz Skarbnik /--/
Bółkowski Janusz Członek /--/
Download