Komunizm międzywojenny- ogłoszono: nacjonalizacje

advertisement
Komunizm międzywojenny- ogłoszono: nacjonalizacje przemysłu, transportu, handlu.
Upaństwowienie zabranie przez państwo własności prywatnej . ze zmilitaryzowanych
zakładów zabierano towar bez zapłaty robotników i chłopów broniących swojej pracy
rozstrzeliwano. Nowa polityka ekonomiczna wprowadzona przez Lenina :na wsiach
wprowadzano podatek żywnościowy, pozwolono chłopom na sprzedaż nadwyżek plonów na
wolnym rynku, zezwalano na powstanie małych sklepików i przedsiębiorstw prywatnych.
Józef Stalin środki do zdobycia władzy: sfałszowanie procesów politycznych oskarżenie o
zdradę lub pospolite morderstwa przeciwników Stalina, zmuszenie do emigracji swojego
największego wroga Lwa Trockiego, wyeliminowanie dawnych towarzyszy walki z caratem,
powstanie służby NKWD. Przyczyny wybuchu wojny w Hiszpanii: spory pomiędzy lewica
a nacjonalistami, bunt oddziałów hiszpańskich z den Francisco Franco na czele. Przyczyny
stania się Niemców potęga gospodarki: przestawienie pod rządami Hitlera gospodarki na
produkcje zbrojeniowa, tworzenie się sil lotniczych w Luftwaffe, wprowadzenie powszechnej
służby wojskowej, powiększenie się armii niemieckiej w Wehrmachtu , wyrażenie zgody
przez wielka brytanie na rozbudowę Kriegsmarine marynarki wojennej, dynamiczny rozwój
przemysłu zbrojeniowego, zmniejszenie się bezrobocia, wprowadzenie powszechnego
obowiązku pracy . Tereny przyłączone do Niemiec: zagłębię sarry, Czechy, Austria. Oraz na
mocy traktatu w Monachium Czechosłowacje Przyczyny kryzysu Włoch po 1 wojnie
światowej: kryzys gospodarki, duża strata w armii, szerzenie się nastrojów narodowych,
strajki robotników, bezrobocie, tworzenie się związków kombatanckich, zwanych fascio z
Banito Mussolini na czele, organizacje faszystowskie zjednoczone w Narodowa Partie
Faszystowska. Rządy Mussoliego: Wielka Rada faszystowska sprawowała władze z
decydującym jego głosem, władza dyktatorska, wprowadzenie terroru politycznego, zakaz
działalności wszystkich partii porucz faszystowskiej, nacisk na propagandę, przyjęcie przez
niego tytułu wodza- duce, nawiązanie do dawnego cesarstwa rzymskiego, Włochy państwo
totalitarne, wprowadzenie roboty publicznej, Poglądy głoszone przez Hitlera: uważał ze
mieszanina ras jest obniżeniem poziomu człowieczeństwa, aryjczyk największa rasa ,
zagarnięcia sąsiadów niszczenie żydów, zjednoczenie Niemiec zdobycie władzy przez
Hitlera: wspaniale przemówienia, obietnice, propaganda partii hitlerowskiej, , obietnice
rewizji traktatu wersalskiego , Hitler przywódca największej partii, powierzenie jemu misje
stworzenia rządu, kanclerz, obozy koncentracyjne, noc długich noży SS wymordowało S.A.,
powstanie 3 rzeszy, ustawy norymberskie: żydom odebrano prawa obywatelskie i zakazano
małżeństw z Niemcami, żydom lekarzom, adwokatom, i wykładowca zabrano prawa
wykonywania zawodu, zamieszki antysemickie, niszczenie przez nazistów sklepów
warsztatów należących do żydów, , noc kryształowa wybicie szyb ,opuszczenie, śmierć,
obozy koncentracyjne. Gospodarka2 RP. Problemy: brak surowców, zniszczenia
powojenne, funkcjonowano w 3 rożnych systemach gospodarczych rożne prawa odmienne
administracje, rożne zastosowania techniczne, inny rozwój gospodarczy, odmienna waluta,
bezrobocie, hiperinflacja drożenie towarów, inflacja spadek wartości waluty pauperyzacja
ludności osiągnięcia w przemyśle: RP2 duży rynek zbytu , stworzenie warszawskiego
okręgu przemysłowego zakłady elektrotechniczne, w Chorzowie nowoczesna fabryka
nawozów azotowych, rozbudowa sieci kolejowych, w Ostrowcu Świętokrzyskim ,Warszawie,
Chorzowie poznaniu produkcja wagonów i lokomotyw rozwój. Inne osiągnięcia: władysław
graboski reforma skarbowo walutowa, wzmocnij wartość polskiej waluty, wprowadzenie
podatku majątkowego nałożonego na najbogatszych obniżenie wydatków na administracje
obniżono kurs walut rozwój Gdyni dzięki Eugeniuszowi kwiatkowskiemu magistrala
węglowa powstanie polskiej marynarki wojennej, powstanie portu w Gdyni wprowadzenie
złote polskie , założenie banku polskiego osiągnięcia rolne: reforma rolna, parcelacja. Nowy
układ sil na świecie: zmniejszenie roli Niemiec, wzrost znaczenia Wielkiej Brytanii, Francji i
stanów zjednoczonych. Trudna sytuacja gospodarcza po 1 wojnie: zniszczenia wojenne,
nakłady tylko w przemyśle zbrojeniowych, krach na rynku w New York 24 października 1929
roku wprowadzenie polityki tzw. Nowego ładu w stanach zjednoczonych która miała na celu
likwidacje skutków kryzysu gospodarczego. Rozwój kultury na świecie: wprowadzenie do
literatury i sztuki nurtów awangardowskich System demokracji parlamentarnej 2Rp:
wyższość władzy ustawodawczej nad wykonawcza, pojawienie się korupcji wśród
urzędników, ciągle zmiany partii tworzące koalicje parlamentarne Przyczyny zamachu
majowego: liczne kryzysy w rządzie, przejecie władzy przez PSL piast , premier Wincenty
Witos, ostra krytyk komisji senatu na działalność polityczna pilsudzkiego , manifestacje
antyrządowe wywołane przez marszałka System rządów w Polsce po wprowadzeniu noweli
sierpniowych: zwiększenie uprawnie prezydenta, prezydent Mościki instytucja generalnego
inspektora sil zbrojeniowych (GISZ- a) podlegającej tylko prezydentowi stanowisko Józef
pilsudzki Przyczyny Powstania BBWR walery sławek zjednoczenie partii centrum i lewicy
Sojusznicy i układy RP: Francja 1921 traktat francusko polski obronienie wzajemne
Rumunia 1921 o pomocy w razie zaatakowania, Łotwa wdzięczna za pomoc przy
odzyskaniu niepodległości, ZSRR 1932zachowanie neutralności gdyby jakiej państwo za
atakowało Niemcy 1934 nie stosowanie siły. Polska w cosik wojennym osiągnięcia:
przemysł: Stworzono centralny okręg przemysłowy , rozwój Przemyślu chemicznego
Eugeniusz kwiatkowski stworzył plan 4 letni który miał doprowadzić do rozwoju przmyslu
kraju rozwój chemicznego, hutniczego, metalowego, maszynowego, zbrojeniowego.
Powstało około 100 nowych zakładów Przmyslu, W Stalowej Woli rozpoczęto produkcje
armat W Mielcu i Rzeszowie fabryki lotnicze, w ...broni metalicznej gospodarcze: powstały
linie lotnicze LOT PKP wzór punktualności, transport morski dosługiwał Gdyni liczba
polskich statków handlowych wzrosła, Rzeszów maszt radiostacyjny liczba odbiorników
wzrosła. Oświata: wprowadzono obowiązek szkolny dla wszystkich dzieci od 7- 14 lat
bezpłatna nauka w 7 letniej szkole podstawowej w 1918 powstał katolicki uniwersytet
lubelski w 1919 uniwersytet w poznaniu im. Mickiewicza Naukowe: Fizofowie Tadeusz
Kotarbiński I władysław Tatarkiewicz oraz socjolog Florian Znaniecki nauka światowa,
ceniono w europie lwowska szkole matematyki Stefana Banacha, Hugona Steinhausa
Wacława Sierpińskiego, Eugeniusz Romer mapy i atlasy. Badania nad związkami azotu
Ignacy Mościki Kultura: rozwój literatury i sztuki Władysław Reymont, Stefan Żeromski,
Leopold Staff, Zofii nałkowskiej Marii dąbrowskiej Julian tuwin Bolesław Leśmien
awangardowe ugrupowania polityczne muzyka Karol szymanowski twórca pieśni i koncertów
skrzypcowych teatr przedstawienia aktorzy Stefan Jaracz, Juliusz Osterwa Józef Węgrzyn
Daty :
1921- 17.03 uchwalenie konstytucji RP marcowa. 28.03 podpisanie polsko- radzieckiego
pokoju w rydze
1922- 05 faszystowski marsz na Rzym 04. podpisanie rosyjsko niemieckiego układu w
Rapallo 16,08 śmierć w zamachu pierwszego prezydenta G. Narutowicza
1925 29.10 układ w Locarno brak niemieckich gwarancji nienaruszajacych granic polski
1926 12.05 przewrót majowy 02.08 uchwalenie noweli sierpniowej
1929 29.10 krach na giełdzie w New York
1930 16 09 wybory brzeskie
1933 30.01 dojście Hitlera do władzy
1935 atak Włoch na Etiopie 23.04 uchwalenie konstytucji zwanej kwietniowa 05 śmierć
pilsudskiego
1936-39 wojna domowa w Hiszpan
1936 powstanie patatu zrzeszających Niemcy i Japonie
1937- Włochy patrz do góry pakt antykominternowskiego
1938- 03 anszlus Austrii 09 konfederacja w Monachium 10 wystąpienie żądań niemieckich
wobec polski
1939 3 rozbiór Czechosłowacji 05 sprzeciw Polaków wobec żądań 23.08 podpisanie traktatu
Ribbentrop- Molotów 25.08 podpisanie sojuszu polsko- brytyjskiego
Junkier- wielki właściciel ziemi w dawnym państwie pruskim Regent- osoba sprawująca
władze podczas nieobecności panującego lub niepełnoletności totalitaryzm system w którym
całkowita władze nad państwem i życiem obywateli sprawuje jedna partia Pucz zbrojna
próba przejęcia władzy przez spiskowców SA. Oddziały szturmowe milicja partyjna
hitlerowców SS sztafety ochronne elitarne oddziały gwardii Hitlera złożone z fanatycznych
zwolenników nazizmu Gestapo tajna policja polityczna hitlerowców Antysemityzm
nienawiść do żydów nacjonalizacja upaństwowienie zabranie przez państwo własności
prywatnej militaryzacja powiększenie liczby wojska i podniesienie poziomu zbrojeń oraz
podporządkowanie życia potrzeba armii kolektywizacja rolnictwa przekształcenie
prywatnych gospodarstw rolnych w państwowe lub spółdzielcze najczęściej wprowadzona
pod przymusem protektorat kraj znajdujący się w zależności od silniejszego państwa
pauperyzacja- proces ubożenia ludności Elekt- osoba nowo wybrana na wysokie
stanowisko ale pełniąca obowiązki pod oficjalnym objęciem tego stanowiska korupcja
przekupstwo łapówkarstwo rządy autorytalene- dopuszczają prasę istnienie parlamentu
Sanacja obóz zwolenników pilsudskiego który dokonał przewrotu majowego
Download