Instrukcja obsługi KEW6011A

advertisement
INSTRUKCJA OBSŁUGI
BM112 / BM125
CYFROWE MIERNIKI CĘGOWE
Producent: BRYMEN Technology Co., TAIWAN
-2-
Spis treści
Strona
1. BEZPIECZEŃSTWO POMIARÓW ............................................................ 4
2. OBSŁUGA MIERNIKA................................................................................ 6
3. POMIARY .................................................................................................. 7
3.1. Napięcie DC, AC i częstotliwość Hz .................................................... 7
3.2. Rezystancja i ciągłość obwodu............................................................ 9
3.3. Test diod ............................................................................................. 9
3.4. Pomiar pojemności .............................................................................. 9
3.5. Prąd przemienny ACA (pomiar cęgowy) ............................................ 10
3.6. Pomiar a ac/dc (tylko BM125) ......................................................... 10
4. UTRZYMANIE I KONSERWACJA ............................................................. 13
4.1. Rozwiązywanie problemów ................................................................. 13
4.2. Konserwacja i przechowywanie........................................................... 13
4.3. Wymiana baterii i bezpieczników ........................................................ 13
5. SPECYFIKACJA TECHNICZNA ................................................................ 14
5.1. Dane ogólne........................................................................................ 14
5.2. Parametry elektryczne ........................................................................ 15
6. OCHRONA ŚRODOWISKA ....................................................................... 17
-3-
1. BEZPIECZEŃSTWO POMIARÓW
Poniższa instrukcja obsługi zawiera informacje i ostrzeżenia, których należy
przestrzegać, aby móc bezpiecznie posługiwać się miernikiem i obsługiwać go
w bezpiecznych warunkach. Miernik przeznaczony jest do użytku wewnątrz
pomieszczeń.
Miernik spełnia wymogi podwójnej izolacji zgodnie z normami IEC61010-2032(1994), EN61010-2-032(1995), UL3111-2-032(1999):
BM125: Kategoria III 600 V AC/DC
BM112: Kategoria II 600 V AC/DC
Kategoria III 300 V AC/DC
Definicje tych norm
bezpieczeństwa IEC:
bezpieczeństwa
są
podane w trzech normach
 Klasa I
Sprzęty posiadające izolację podstawową izolację oraz obudowę
dołączoną do uziemienia. Są często nazywane sprzętem „uziemionym”.
 Klasa II
Sprzęty posiadające dwie izolacje podstawową i dodatkową oraz w
których żadna z części metalowych nie może znaleźć się pod napięciem w
stanach awaryjnych.
 Klasa III
Sprzęty w których ochrona przed elektrycznym porażeniem oparta jest na
obwodzie SELV (safety extra low voltage) i w których niebezpieczne
napięcie elektryczne nie jest generowane.
Wartość napięcia nie przekracza poziomu bezpiecznego w normalnych
warunkach pracy a także w przypadku pojedynczej usterki lub w przypadku
uszkodzenia izolacji podstawowej.
OSTRZEŻENIE – określa takie warunki i działania, które mogą być
bezpośrednią przyczyną poważnego wypadku lub ciężkich obrażeń.
UWAGA – określa takie warunki i działania, które mogą spowodować
lekkie obrażenia bądź uszkodzenie multimetru lub mierzonych
urządzeń.
-4-
OSTRZEŻENIE
 Aby uniknąć ryzyka pożaru lub porażenia prądem, należy chronić
miernik przed deszczem i wilgocią. Miernik przeznaczony jest do
użytku wewnątrz pomieszczeń.
 Należy zachować dużą ostrożność przy pomiarze napięć
przekraczających 60 VDC lub 30 VAC rms. Napięcia te stanowią
potencjalne zagrożenie dla człowieka.
 Przed użyciem miernika należy sprawdzić przewody pomiarowe, wtyki
bananowe i sondy pomiarowe pod kątem zniszczonej izolacji lub
odsłoniętych części metalowych. Jeżeli zostaną wykryte uszkodzenia
jakiegokolwiek elementu należy go natychmiast wymienić na nowy.
 Nie wolno dotykać końcówek pomiarowych jeżeli do mierzonego
obwodu załączone jest zasilanie. W celu uniknięcia przypadkowego
zwarcia w układzie, przed podpięciem/odpięciem szczęk pomiarowych
należy zawsze odłączyć zasilanie obwodu.
 Podczas pomiarów należy trzymać palce za karbowaniami na obudowie
miernika oraz na sondach pomiarowych.
UWAGA
 Przed zmianą zakresów pomiarowych należy zawsze odłączać
przewody od punktów pomiarowych.
Międzynarodowe symbole elektryczne
!
UWAGA ! Przeczytaj wyjaśnienie w instrukcji obsługi
UWAGA ! Ryzyko porażenia
Uziemienie
Podwójna lub wzmocniona izolacja
Bezpiecznik
Prąd przemienny (AC)
Prąd stały (DC)
Dyrektywa CENELEC
Miernik spełnia dyrektywę CENELEC 73/23/EEC i dyrektywę kompatybilności
elektromagnetycznej 89/336/EEC.
-5-
2. Obsługa miernika
Na rysunkach umieszczonych w tej instrukcji uwidoczniono model
reprezentant. Szczegółowe dane dotyczące każdego modelu znajdują się w
specyfikacji.
1. Szczęki cęgów pomiarowych
prądu przemiennego AC
2. Karbowanie - granica
bezpiecznego obszaru dostępu
dla rąk operatora podczas
pomiarów prądu przemiennego
3. Przyciski funkcyjne oraz przycisk
włączenia/wyłączenia zasilania
funkcji ACA w modelu BM 125
4. Push-buttons for special functions
& features on Slide-switch
Selector functions
5. Gniazdo wejściowe wszystkich
funkcji oprócz pomiaru ACA
cęgami
6.
Gniazdo wejściowe (masa)
wszystkich funkcji pomiarowych
oprócz pomiaru prądu ACA
cęgami
7. Przełącznik suwakowy funkcji
pomiarowych
8. Wyświetlacz 3-3/4 cyfry (4000)
LCD (tylko w modelu BM 125)
9. Wyświetlacz 3-3/4 cyfry (4000)
LCD
10. Dźwignia otwarcia szczęk
pomiarowych
-6-
3. Pomiary
3.1. Napięcie DC, AC i częstotliwość Hz
Pomiary dokonywane są przewodami pomiarowymi poprzez gniazda
wejściowe. Domyślnie ustawia się zakres DCV. Naciśnięcie przycisku
SELECT powoduje zmianę funkcji na ACV.
Naciśnięcie przycisku Hz uaktywnia funkcję pomiaru częstotliwości Hz na
następujących zakresach:
BM112:
BM125:
DCV & ACV poprzez przewody pomiarowe; ACA cęgami
DCV, ACV, DCA i ACA poprzez przewody pomiarowe
-7-
UWAGA
 Zakres 400.0mV ma bardzo dużą impedancję wejściową 1000MΩw celu
minimalnego poboru prądu z mierzonego obwodu, i nadaje się do
współpracy z przystawkami i adapterami. Odczyt niezerowy przy
rozwartych przewodach jest rzeczą normalną i nie ma wpływu na
dokładność pomiarów. Wynika to z faktu, że obwód rozwarty znajduje się
w stanie niestabilnym (niezerowym). Po zwarciu końcówek pomiarowych
wyświetlacz pokaże zero.
 Czułość wejściowa zakresu Hz zmienia się automatycznie wraz z
zakresem pomiarowym. Im niższy zakres tym wyższa czułość pomiarowa i
odwrotnie (im wyższy zakres tym niższa czułość). Aktywowanie funkcji Hz
podczas pomiaru określonej wielkości elektrycznej (autozakresy)
powoduje automatyczne wybranie najlepszej czułości dla uzyskania
stabilnych pomiarów częstotliwości. Jednak, jeśli funkcja Hz pokaże zero
na skutek zbyt małej czułości należy aktywować funkcję Hz PRZED
pomiarem określonej wielkości sygnału (miernik jest ustawiony na
najniższym zakresie) spowoduje wybranie największej czułości wejściowej
pomiaru częstotliwości.
-8-
UWAGA
 Pomiar rezystancji, ciągłości, diod lub pojemności w obwodach pod
napięciem da błędne wyniki i może spowodować zniszczenie miernika.
W celu uzyskania dokładnego pomiaru, w większości przypadków
należy wymontować mierzony element z obwodu.
3.2.  Rezystancja i
Ciągłość obwodu
Pomiary dokonywane są przewodami pomiarowymi poprzez gniazda
wejściowe. Domyślnie ustawia się zakres . Naciśnięcie przycisku SELECT
powoduje przełączenie w tryb
testu ciągłości obwodu. Funkcja testu
ciągłości przydaje się przy sprawdzaniu stanu połączeń kablowych oraz
działania przełączników. Sygnał brzęczyka oznacza ciągłość obwodu.
3.3.
Test Diod
Domyślnie włączany jest zakres . Dwukrotne naciśnięcie przycisku SELECT
powoduje włączenie testu diod
. Napięcie przewodzenia standardowej
diody krzemowej zawiera się pomiędzy 0.400V a 0.900V. Wyższa wartość
wskazuje na niesprawność diody. Zerowy odczyt oznacza zwarcie
wewnętrzne diody. OL oznacza brak przewodzenia. Test diody w kierunku
zaporowym jest pozytywny jeżeli wyświetlacz pokaże OL. Każde inne
wskazanie jest nieprawidłowe i oznacza, że dioda jest niesprawna.
3.4.
Pomiar Pojemności
Domyślnie włączany jest zakres . Trzykrotne naciśnięcie przycisku SELECT
powoduje włączenie funkcji pomiaru pojemności
. Przy pomiarach małych
pojemności (pF) można wyzerować wskazanie wyświetlacza (pojemność
przewodów pomiarowych, obwodów zabezpieczeń wejściowych) przyciskiem
(tylko BM112).
UWAGA
 Naciśnij dźwignię otwarcia szczęk i dokładnie zamknij je tak, żeby
pojedynczy przewód znalazł się w centrum szczęk. W celu uniknięcia
błędów pomiarowych upewnij się, że szczęki są dokładnie zamknięte.
Objęcie kilku przewodów z prądem jednocześnie da w efekcie pomiar
różnicy prądów i może posłużyć do pomiaru np. prądu różnicowego).
 Dokładność pomiaru może być zmniejszona przez silne pola
elektromagnetyczne pochodzące od transformatorów, silników itp.
-9-
3.5. Prąd przemienny ACA (pomiar cęgowy)
Pomiar dokonywany jest metodą bez inwazyjną (bez konieczności rozłączania
obwodu). W modelu BM112 funkcję tę wybiera się przełącznikiem
suwakowym. W modelu BM125 o dwóch obwodach wejściowych i dwóch
wyświetlaczach funkcję ACA włącza się przyciskiem (lub HOLD) a wyłącza się
tylko przyciskiem OFF.
Ze względu na całkowitą separację obwodów pomiar prądu przemiennego
może odbywać się równocześnie z pomiarem innych wielkości na zakresach
wybieranych przełącznikiem suwakowym.

UWAGA
Przed pomiarem pojemności należy zawsze rozładować kondensatory.
Kondensatory o dużej pojemności należy rozładowywać przez
odpowiednią rezystancję.
3.6. Pomiar A AC/DC (tylko BM125)
Pomiary dokonywane są przewodami pomiarowymi poprzez gniazda
wejściowe. Domyślnie ustawia się zakres DC. Naciśnięcie przycisku SELECT
powoduje zmianę funkcji na AC.
-10-
Zastosowania:
1) Funkcja DC A jest specjalnie zaprojektowana dla czujników płomieni
HVAC/R. Rozdzielczość 0.1A jest szczególnie przydatna przy pomiarze
zmian prądu na przestrzeni minut w tych czujnikach. Typowe wartości
tego prądu wynoszą w zależności od typu czujnika 1.5A, 2A, 8A, a
nawet 100A. W przypadku prądu znacznie odbiegającego od tych
wartości lub o fluktuacjach przekraczających 10% podejrzane są
następujące elementy:
1-1) Palniki gazowe i olejowe (Czujnik ultrafioletowy)
 Niskie napięcie zasilania czujnika
 Złe położenie czujnika
 Zabrudzone otwory pomiarowe
 Niesprawny czujnik lub przerwy w obwodzie elektrycznym
1-2) Palniki olejowe (Fotokomórka):
 Złe położenie czujnika
 Złe spalanie (źle dobrana ilość powietrza)
 Temperatura fotokomórki ponad 74C
 Niesprawna fotokomórka lub przerwy w obwodzie elektrycznym
1-3) Palniki gazowe (Czujnik jonizacyjny):
 Zakłócenia zapłonu (prąd czujnika płomienia spada w czasie poniżej
określonej wartości, np. 5A)
 Oderwanie płomienia od głowicy lub przerywany kontakt czujnika z
płomieniem
 Zwieranie elektrody do masy na skutek zbyt wysokiej temperatury
izolatora elektrody (ponad 316C).
HOLD
Funkcja HOLD umożliwia “zamrożenie” wyniku na wyświetlaczu. Naciśnięcie
przycisku HOLD aktywuje/dezaktywuje funkcję przy pomiarach:
BM112: wszystkie zakresy
BM125: górny wyświetlacz przy pomiarze ACA
MAX
W trybie MAX miernik wyświetla maksymalną wartość ze wszystkich pomiarów
dokonywanych od momentu aktywowania funkcji. Przebiegi mogą być nawet
30 ms a miernik może pracować w trybie automatycznej zmiany zakresów.
Naciśnięcie przycisku MAX
przez ponad 1 s aktywuje/dezaktywuje funkcję
przy pomiarach:
BM112: DCV, ACV i ACA
BM125: górny wyświetlacz przy pomiarze ACA
-11-
Tryb pomiaru względnego (tylko BM112)
Tryb pomiaru z zerem względnym
pozwala ustawić wielkość mierzoną jako
wartość odniesienia. Wyświetlacz pokaże wielkość bezwzględną pomiaru w
stosunku do wartości odniesienia,
tj. Wskazanie = wartość mierzona – wartość odniesienia.
Naciśnięcie przycisku aktywuje/dezaktywuje funkcję.
Automatyczna zmiana zakresów
Jeżeli wybrana funkcja ma więcej niż jeden zakres pomiarowy na
wyświetlaczu pojawia się symbol “a”. Miernik automatycznie wybierze
najlepszą rozdzielczość dla danego pomiaru. Zbędna jest ręczna zmiana
zakresów pomiarowych.
Automatyczne Wyłączanie Zasilania (APO)
Funkcja ta ma na celu wydłużeniu żywotności baterii zasilającej i powoduje
wyłączenie zasilania miernika po około 30 min braku operacji przełącznikiem
suwakowym lub przyciskami funkcyjnymi. Gdy miernik nie jest używany
należy zawsze ustawiać przełącznik suwakowy w pozycji OFF.
-12-
4. Utrzymanie i konserwacja
OSTRZEŻENIE
 Aby uniknąć porażenia prądem, przed otwarciem miernika należy
zawsze wyjąć przewody pomiarowe z gniazd wejściowych i ustawić
przełącznik obrotowy w pozycję OFF. Nie wolno przeprowadzać
pomiarów przy otwartej obudowie.
4.1. Rozwiązywanie problemów
Jeżeli miernik nie działa prawidłowo należy sprawdzić stan baterii, przewodów
pomiarowych, itd. Jeżeli wszystko jest w porządku należy sprawdzić czy
zachowaliśmy procedurę pomiarową opisaną w instrukcji.
Uszkodzenie na zakresie pomiaru napięcia będące następstwem pojawienia
się na wejściu impulsu o bardzo dużej wartości oznacza, że spaleniu uległy
specjalne rezystory szeregowe chroniące zarówno miernik jak i użytkownika.
Stan rozwarcia uniemożliwi korzystanie ze wszystkich funkcji pomiarowych
używających tych gniazd. W przypadku takiego uszkodzenia miernik należy
przekazać do fachowego serwisu.
4.2. Konserwacja i przechowywanie
Okresowo można przetrzeć obudowę miękką szmatką zwilżoną łagodnym
detergentem. Nie używać rozpuszczalników. Jeżeli miernik nie będzie
używany przez ponad 60 dni należy wyjąć z niego baterie.
4.3. Wymiana baterii i bezpieczników
Mierniki zasilane są alkalicznymi bateriami guzikowymi 1.5V (IEC/JIS LR44,
GPA76, lub V13GA), BM112 - 2 szt., BM125 - 4szt (po dwie na każdy obwód
pomiarowy).
Odkręć 2 wkręty mocujące z tyłu obudowy i zdejmij pokrywę. Wymień baterie
zwracając uwagę na polaryzację. Skręć z powrotem obudowę wkrętami
mocującymi.
-13-
5. Specyfikacja techniczna
5.1. Dane ogólne
Wyświetlacz(e):
Próbkowanie:
Polaryzacja:
Sygnalizacja słabej baterii:
Temperatura pracy:
Wilgotność względna:
3¾ cyfry (4000) LCD
3x/s nominalnie
Automatyczna
poniżej napięcia ok. 2.4V
0°C do 40°C
Maksymalnie 80% dla 31°C spadająca
liniowo do 50% (40°C)
Maksymalna wysokość pracy: 2000 m n.p.m.
-20°C do 60°C < 80% w. względnej
Temperatura
(bez baterii)
przechowywania:
Nominalnie 0.15 x (określona
Współczynnik
dokładność)/°C @(0°C do 18°C lub 28°C
temperaturowy:
do 40°C), jeżeli nie jest określony inaczej
Pomiar rzeczywistej wartości BM112
skutecznej (True RMS):
Mierniki spełniają normy IEC61010-2-032
Bezpieczeństwo:
(1994), EN61010-2-032(1995),
UL3111-2-032(1999).
BM125:
Kategoria III 600 V AC/DC.
BM112:
Kategoria II 600 V AC/DC, Kategoria III 300
V AC/DC.
Zabezpieczenie
6.5kV (1.2/50s surge)
przeciwprzepięciowe:
2
Kategoria zanieczyszczeń:
Spełnia EN61326 (1997, 1998/A1),
E.M.C.
EN61000-4-2 (1995) oraz EN61000-4-3
(1996) w polu RF (częstotliwość radiowa)
3V/m:
Pomiar pojemności:
dokładność nieokreślona
całkowita dokładność = dokładność danego
A (tylko BM125):
zakresu + 65 cyfr
Pozostałe funkcje:
całkowita dokładność = dokładność danego
zakresu + 45 cyfr
Pomiary w polu powyżej 3V/m: dokładność nieokreślona
ACA400A ACrms ciągłego
Zabezpieczenia
600VDC/VACrms
Gniazda +/A i COM
(wszystkie funkcje)
BM112: 1 szt. baterii 3V (CR2032)
Zasilanie:
BM125: 4 szt. baterii 1,5V (LR44)
-14-
Pobór prądu
Automatyczne wyłączanie
zasilania (APO)
Pobór prądu w trybie APO
Wymiary / waga
Średnica mierzonego
przewodnika cęgami
Akcesoria
2.5 mA (typowo)
Po 30 minutach bezczynności
0.8A (typowo) dla wszystkich funkcji
oprócz zakresów napięciowych i prądowych
modelu BM112 (150A)
190mm x 63mm x 32mm / ok. 187g
max. 26mm
Przewody pomiarowe (para), baterie (w
mierniku), instrukcja obsługi i miękkie etui
ochronne
5.2. Parametry elektryczne
Dokładność: ±(% wartości wskazania + liczba cyfr) jeśli nie jest inaczej
określona, dla temperatury 23°C ±5°C i wilgotności względnej poniżej 75%.
Napięcie stałe DCV
ZAKRES
DOKŁADNOŚĆ
400.0 MV
0.3% + 4C
4.000V, 40.00V,
0.5% + 3C
400.0V
600V
1.0% + 4C
NMRR: >50DB @ 50/60HZ
CMRR: >120DB @ DC, 50/60HZ, RS=1K
Impedancja wejściowa: 10M, 30PF nom.
(1000M na zakresie 400.0mV)
Napięcie ACV
ZAKRES
DOKŁADNOŚĆ1)
50Hz -- 500Hz
4.000V, 40.00V,
1.5% + 5c
400.0V
600V
2.0% + 5c
CMRR: >60dB @ DC do 60Hz, Rs=1k
Impedancja wejściowa: 10M, 30pF nom.
Prąd przemienny ACA (cęgami)
ZAKRES
DOKŁADNOŚĆ1)
50Hz / 60Hz
40.00A
1.9% + 8c
400.0A
1.9% + 8c*
600A**
nieokreślona
*350A ciągłego, 400A przez 60 s. maks. z 5
min. przerwami na studzenie
** Dla wskazania wartości nagłych impulsów
przekraczających zakres pomiarowy (400A)
Prąd stały DC - A (tylko BM125)
ZAKRES DOKŁADNOŚĆ
400.0A
2000A
1.5% + 4c
1.2% + 3c
SPADEK
NAPIĘCIA
2.8mV/A
2.8mV/A
Prąd przemienny AC - A
(tylko BM125)
SPADEK
NAPIĘCIA
ZAKRES DOKŁADNOŚĆ
50Hz -- 500Hz
2.0% + 5c
400.0A
1.5% + 5c
2000A
2.8mV/A
2.8mV/A
Rezystancja 
ZAKRES
DOKŁADNOŚĆ
0.8% + 6c
400.0
0.6% + 4c
4.000k, 40.00k,
400.0k
1.0% + 4c
4.000M
2.0% + 4c
40.00M
Napięcie Otwartego Obwodu: 0.4VDC
Test Diod
NAPIĘCIE
OTWARTEGO
OBWODU
< 1.6 VDC
-15-
PRĄD TESTU
(TYPOWY)
0.25mA
Częstotliwość Hz
Pojemność
Czułość
ZAKRES
(sinus RMS)
3.5%*** + 6c
400.0mV 150mV
10Hz -- 2kHz
4.000V
3.2V
5Hz -- 40kHz
40.00V
25V
5Hz -- 100kHz
* Dokładność dodatkowego zakresu 50.00nF nie
jest określona
400.0V
100V
5Hz -- 100kHz
** Dla kondensatorów styrofleksowych lub
600V
400V
5Hz -- 5kHz
lepszych
10Hz -- 30kHz
*400.0A 500A
*** Dla napięcia zasilania > 2.8V (baterie w
10Hz -- 30kHz
*2000A 500A
połowie wyczerpane). Dokładność spada
**40.00A 45A
40Hz -- 400Hz
stopniowo do 12% przy sygnalizacji słabych
**400.0A
55A
40Hz -- 400Hz
baterii (ok. 2.4V)
Ilość cyfr wyświetlacza: 5000
Najlepsza rozdzielczość: 0.001Hz
Max Hold
Określona Dokładność ± 50 cyfr dla zmian o Dokładność: 0.5% + 4c
* Hz tylko w BM125
czasie trwania > 25ms
** Hz tylko w BM112
ZAKRES*
500.0nF, 5.000F,
50.00F, 500.0F,
3000F
DOKŁADNOŚĆ**
Funkcja
Test Ciągłości Obwodu
Sygnał dźwiękowy dla R < 20÷120.
Dokładność pomiaru wartości rzeczywistej skutecznej napięcia i prądu
modelu BM112 podana jest w zakresie od 10% do 100% zakresu
pomiarowego (jeśli nie jest inaczej określona). Maksymalny współczynnik
szczytu CF < 1.75 : 1 dla całego zakresu i CF < 3.5 : 1 do połowy zakresu, dla
określonego pasma składowych niesinusoidalnych.
1)
UWAGA
 Kiedy miernik jest włączany przełącznikiem suwakowym z pozycji OFF
po czasie przynajmniej kilku minut od wyłączenia, na wyświetlaczu
pojawi się nieoczekiwanie symbol ∆. Wynika to z oprogramowania
procesora miernika, jednak w żaden sposób nie wpływa na pomiary i
ich dokładność. Tryb pomiaru względnego NIE JEST AKTYWNY.
Symbol ten zniknie po wybraniu jakiejkolwiek innej funkcji pomiarowej
lub gdy wyłączymy miernik (OFF) i zaraz włączymy go ponownie.
-16-
6. Ochrona środowiska
Urządzenie podlega dyrektywie WEEE 2002/96/EC. Symbol obok
oznacza, że produkt musi być utylizowany oddzielnie i powinien
być dostarczany do odpowiedniego punktu zbierającego odpady.
Nie należy go wyrzucać razem z odpadami gospodarstwa
domowego.
Aby uzyskać więcej informacji, należy skontaktować się z przedstawicielem
przedsiębiorstwa lub lokalnymi władzami odpowiedzialnymi za zarządzanie
odpadami.
BM112
BM125
nr indeksu: 102050
nr indeksu: 102051
C YFROWE MIERNIKI CĘGO WE
Wyp rodu kow ano na Tajwanie
Dy s trybutor: Biall Sp. z o.o.
Otomin, ul. S łone czna 43
80-1 74 G DAŃSK
www.bia ll.com.pl
-17-
Download
Random flashcards
bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

66+6+6+

2 Cards basiek49

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

słowka

2 Cards kksenia.kot1997

Create flashcards