roczny plan pracy z historii dla klasy iv historia do programu nauczania

advertisement
ROCZNY PLAN PRACY Z HISTORII DLA KLASY IV HISTORIA DO PROGRAMU NAUCZANIA „WCZORAJ I DZIŚ”
WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY
Temat lekcji
Zagadnienia, materiał
nauczania
Wymagania na poszczególne oceny
dopuszczający
Czym jest
historia?
Czym zajmuje
się historyk?
Ja i moja
rodzina.
Obowiązki
członków
rodziny.
Prawa i
obowiązki
rodziców
dzieci.
świat dawniej i dziś
definicja historii
,praca historyka
źródła historyczne
poprawnie posługuje się
terminami: historia, historyk
rodzina i jej znaczenie
w wychowaniu dzieci
prawa i obowiązki
poszczególnych
członków rodziny
rola rówieśników
w rozwoju
i poznawaniu świata
niepowtarzalność i
wyjątkowość każdego
człowieka
potrzeby ludzkie:
naturalne,
bezpieczeństwa,
przynależności, uznania
i szacunku,
samorealizacji
społeczność jako
środowisko
funkcjonowania
człowieka
wymienia prawa i obowiązki
członków rodziny
podaje przykłady
różnorodnych potrzeb co
określa, na czym polega
wyjątkowość każdego
człowieka
wymienia potrzeby
człowieka
dostateczny
dobry
Rozdział I: Ja i moje otoczenie
wyjaśnia pojęcia: tradycja,
wyjaśnia różnicę pomiędzy
epoka, prehistoria, historia,
prehistorią i historią
cywilizacja
przykłady nauk
wymienia w kolejności
wspomagających historię
chronologicznej epoki
(chronologia, numizmatyka,
historyczne: starożytność,
archeologia, genealogia,
średniowiecze,
heraldyka) i wyjaśnia, czym
nowożytność,
się zajmują
współczesność
wyjaśnia, czym zajmuje się
-wyjaśnia różne znaczenia
historyk – badaniem źródeł
pisanych
bardzo dobry
celujący
wymienia i wskazuje na
osi czasu w kolejności
chronologicznej
poszczególne epoki
wyjaśnia, że epoki
historyczne składają się
na całość dziejów
-wyjaśnia znaczenie
tradycji dla ciągłości
historycznej narodu
ukazanie wpływu
pracy historyka na
poznanie własnymi
słowami wyjaśnia,
dlaczego historię
nazywamy
nauczycielką życia
wyjaśnia, że każda
nowa epoka
rozpoczyna się na
skutek jakiegoś
wielkiego odkrycia albo
wydarzenia, takiego
np., jak opanowanie
przez ludzi
umiejętności
posługiwania się
pismem
wyjaśnia potrzebę
zaspokajania potrzeb
każdego człowieka
charakteryzuje rolę rodziny w
życiu człowieka
wyjaśnia termin społeczność
tłumaczy, jakie przysługują
mu prawa i jakie ma
obowiązki w rodzinie
człowieka
potrafi wykazać role
rodziny w życiu człowieka
określa, czym różni się
dawna rodzina od rodziny
współczesnej
porównanie funkcji
rodziny na przestrzeni
dziejów
ukazanie wymienia prawa i
obowiązki rodziców i dzieci
Moja szkoła.
Prawa i
obowiązki
ucznia.
Sposoby
zapobiegania
konfliktom.
rola rówieśników
w rozwoju
i poznawaniu świata
szkoła i jej znaczenie
dla przekazywania
wiedzy i wychowania
dzieci
samorząd uczniowski
i jego znaczenie
w życiu szkoły
prawa dziecka, prawa
i obowiązki ucznia
szkoła jako społeczność
uprawnienia władz
szkolnych
statut szkoły
prawa i obowiązki
ucznia
sposób działania rady
samorządu
uczniowskiego
sposoby zapobiegania
konfliktom
szkoła dawniej i dziś
zna prawa i obowiązki
ucznia;
podaje przykłady działań
samorządu uczniowskiego
w swojej szkole
wskazuje przykłady działania
rady samorządu
uczniowskiego w swojej
szkole
podaje przykład
postępowania zgodnego z
zasadami tolerancji i
sprawiedliwości
odróżnia postępowanie
sprawiedliwe od
niesprawiedliwego
zna sposoby rozwiązywania
konfliktów w szkole, klasie
wymienia przykłady
konfliktów i sposoby ich
rozwiązywania
przedstawia sposoby
zapobiegania konfliktom
wymienia zadania samorządu
uczniowskiego
podaje przykłady zachowania
rówieśników, które mogą
mieć wpływ na zachowanie
innych
-podaje proste przykłady
uprzejmości i tolerancji
podaje przykład postępowania
zgodnego z zasadami
tolerancji i sprawiedliwości
wyjaśnia, jakie wartości
przekazuje nam szkoła
wyjaśnia, co oznacza, że
rodzice są naszymi
pierwszymi
nauczycielami
podaje przykłady
działalności samorządu
uczniowskiego w szkole
potrafi porównać szkołę
dawniej i dziś
wyjaśnia, czym
zajmuje się w szkole
samorząd
uczniowski i jaki ma
wpływ na życie
szkoły
odróżnia
i charakteryzuje
różne potrzeby
człowieka
wymienia instytucje
zajmujące się ochroną
praw dziecka
wskazuje
podobieństwa i
różnice w
funkcjonowaniu
człowieka w
społeczności szkolnej i
w rodzinie
Ojczyzna mała i
duża. Czym
jest
patriotyzm.
mała ojczyzna jako
miejsce, w którym
żyjemy
legenda – opowieść
zawierająca elementy
fantastyczne
zabytki – świadectwo
historii danej
miejscowości
tradycja i obyczaje –
wartości
przekazywane
z pokolenia na
pokolenie
różnorodność regionów
historycznogeograficznych
w Polsce i ich
charakterystyka
pojęcie patriotyzmu
definicja patriotyzmu
lokalnego
herby jako symbole
wyjaśnia pojęcie: legenda
wskazuje na mapie region
swojego zamieszkania i jego
stolicę
skąd czerpiemy informacje o
regionie
odnajduje na planie
miejscowości siedzibę władz
lokalnych
wskazuje na mapie
i wymienia co najmniej trzy
regiony Polski i podaje ich
stolice
wymienia legendy związane
z początkiem państwa
polskiego
wyjaśnia, czym jest gwara
podaje co najmniej trzy
przykłady potraw
regionalnych
wymienia co najmniej dwa
przykłady tańców
regionalnych
podaje przykłady gwar
i wskazuje na mapie
obszary, z których pochodzą
wyjaśnia pojęcie: mała
ojczyzna
podaje przykłady potraw
regionalnych
opowiada o swoim regionie
jako o małej ojczyźnie
podaje genezę symboli
lokalnych
-wyjaśnia, skąd się wzięły
herby
podaje przykłady informacji na
temat zwyczajów i tradycji, jakie
mogą nam przekazać nasi
dziadkowie
opowiada o swoim
regionie jako o małej
ojczyźnie
odszukuje w różnych
źródłach i przedstawia
informacje dotyczące
swojej
miejscowości/regionu
-wyjaśnia, skąd się wzięły
herby
-wymienia, jakie
obyczaje i tradycje
składają się na folklor
opowiada, co dla niego oznacza pojęcie
małej i dużej ojczyzny
i jakie miejsce uznaje
za swoją małą
ojczyznę
wymienia postacie
związane z historią
swojej miejscowości,
rodzinnego miasta lub
regionu
opisuje problemy
społecznogospodarcze swojej
„małej ojczyzny”
wskazuje na mapie Polski
swoją miejscowość
2
poszczególnych miast i
regionów
Mieszkamy w
Polsce.
Symbole
narodowe
Polaków.
Polska, nasza ojczyzna
Polska i jej miejsce
w Europie –
położenie
geograficzne,
sąsiedzi
krainy historycznogeograficzne
Polacy jako naród
Warszawa jako stolica
państwa i siedziba
władz państwowych,
sejm i senat
polskie dziedzictwo
narodowe
symbole państwowe –
flaga, godło, hymn
państwowy
święta państwowe
mniejszości narodowe
w Polsce
polonia
wymienia i tłumaczy znaczenie
najważniejszych świąt
narodowych, symboli
państwowych i miejsc
ważnych dla pamięci
narodowej;
wskazuje na mapie i opisuje
główne regiony Polski;
objaśnia pochodzenie nazwy
Polska
wymienia polskie symbole
narodowe
podaje daty polskich świąt
narodowych
wymienia mniejszości
narodowe i etniczne
mieszkające na terenie
Polski oraz na wybranych
przykładach opisuje ich
kulturę i tradycje
wskazuje na mapie
i wymienia sąsiadów Polski
wymienia polskie symbole
narodowe
wymienia polskie święta
wyjaśnia znaczenie słowa
naród
zna słowa polskiego hymnu
narodowego i wie, kto jest ich
autorem
nazywa krainy historycznogeograficzne Polski
wyjaśnia terminy: mniejszość
narodowa, mniejszość
etniczna
narodowe
tłumaczy znaczenie słowa
Polonia
wymienia co najmniej trzy
mniejszości narodowe
zamieszkujące Polskę
wyjaśnia, co oznacza, że język
polski jest naszym językiem
urzędowym
wymienia polskie święta
narodowe, podaje ich daty
wykonuje hymn Polski
podaje imię i nazwisko autora
słów Mazurka Dąbrowskiego
wyjaśnia, że autor melodii nie
jest znany
wyjaśnia pochodzenie
polskich symboli
narodowych
wymienia mniejszości
narodowe
zamieszkujące polskie
krainy historycznogeograficzne
omawia znaczenie
polskich świąt narodowych
i przedstawia ich genezę
tłumaczy, czym są miejsca
pamięci narodowej
określa różnice między
poszczególnymi regionami
Polski
wskazuje na mapie Polski
regiony zamieszkałe przez
mniejszości narodowe
pokazuje na mapie świata
miejsca, w których
znajdują się największe
skupiska Polonii
opowiada o okolicznościach
powstania polskiego
hymnu narodowego
wymienia mniejszości
narodowe, które żyły
w przedwojennej
Polsce
wyjaśnia pochodzenie
polskich symboli
narodowych
3
Historia moja
przeszłość.
Czym zajmuje
się historyk?
Czym się różni:
baśń, legenda i
historia.
Źródła
historyczne.
Podział źródeł
historycznych,
zadania
realizowane
przez muzea.
Historia- nasza
przeszłość
Źródła historyczne
Pamiątki i tradycje
rodzinne
Czym zajmuje się historia
Wymienia postaci baśniowa,
legendarne i historyczne
Źródła historyczne jako
ślady przeszłości
Podział źródeł
historycznych
Rozróżnianie prawdy od
fałszu
Muzea, archiwa,
skanseny
Prawna ochrona
zabytków
źródła historyczne – ich
podział i przykłady
archeologia jako ważna
nauka pomocnicza
historii
źródła historyczne i ich
przechowywanie w
muzeach, skansenach i
archiwach
ochrona zabytków
metody badania
wiarygodności źródeł
historycznych
Zna pojecie źródła
historyczne
Potrafi dokonać podziału
źródeł historycznych
tłumaczy, na czym polega
działalność archiwów,
muzeów i skansenów
wskazuje podobieństwa i
różnice między muzeum a
skansenem
Rozdział II- Historia na ty
Efekty pracy historyków
wyjaśnia, czym jest historia i
przeszłość
tłumaczy, kim jest historyk
Potrafi odróżniać prawdę od
fałszu, zna pojęcia muzea
archiwa
wyjaśnia terminy: źródło
historyczne, archeologia
określa, czym zajmuje się
archeolog
dokonuje podziału źródeł
historycznych oraz podaje
ich konkretne przykłady
Od przyczyny do skutku
odróżnia postacie historyczne
od postaci legendarnych
określa różnice między
legendą i baśnią
Historia w książkach,
filmach i grach
wyjaśnia pochodzenie
terminu historia
tłumaczy, dlaczego
uczymy się historii
podaje po jednym
przykładzie postaci
baśniowej, legendarnej i
historycznej
Potrafi wymienić po
jednym przykładzie
postaci baśniowej,
legendarnej i
historycznej
objaśnia znaczenie
zdania: Historia jest
nauczycielką życia
omawia, jakie są
zadania historii
Zna nowoczesne metody
badawcze archeologów
Wie czym jest skansen
wymienia informacje, jakie
możemy zdobyć na podstawie
źródeł historycznych
Potrafi wytłumaczyć jaka
role odgrywają źródła
historyczne w pracy
historyka
wyjaśnia, dlaczego
historyk powinien czerpać
informacje z różnych
źródeł historycznych
potrafi uzasadnić
dlaczego należy dbać o
źródła historyczne
charakteryzuje
nowoczesne metody
badawcze
dostrzega rolę, jaką
odgrywają muzea,
skanseny i archiwa w
dziedzinie ochrony
źródeł historycznych
odpowiada, dlaczego
zabytki podlegają ochronie
prawnej
tłumaczy, w jaki sposób
chroni się źródła
historyczne i zabytki
wskazuje, gdzie znajduje
się najbliższe muzeum
objaśnia, w jaki sposób
należy zachowywać się w
muzeum
4
Początki
tradycje
rodzinne.
Tworzenie
drzewa
genealogiczneg
o.
Rodzinna skarby
Pamiątki po przodkach
Tradycje rodzinne
Badanie więzi
rodzinnych
Drzewo genealogiczne
genealogia w Internecie
Czas w historii.
Chronologia,
czas w historii,
oś czasu, epoki
historyczne,
podstawowe
jednostki czasu.
Chronologia
Oś czasu
Kiedy urodził się Jezus
Chrystus
Podstawowe jednostki
czasu
Epoki historyczne_
starożytność,
średniowiecze,
nowożytność,
współczesność.
Inne rachuby czasu
Obliczanie
czasu w historii.
Określanie
wieków, podział
czasu na wieki i
półwiecza.
Obliczania czasu w
historii
Określanie wieków
I połowy wieków
Podział czasu na wieki i
półwiecza
Podział map. Z
czego się składa
mapa
Pojecie mapy i planu
Mapy historyczne ( z
czego się składają i do
czego służą, nawigacja
Zna pojęcia: drzewo
genealogiczne, więzi
rodzinne, pamiątki rodzinne
znaczenie pamiątek
rodzinnych
pojęcie rodu
tradycje rodzinne jako
czynnik łączący członków
rodziny
Potrafi podać przykłady
pamiątek rodzinnych
wskazuje na znaczenie
pamiątek rodzinnych i podaje
ich przykłady
wyjaśnia, czym jest ród
Rozdział III-Czas i mapa w historii
wyjaśnia termin chronologia
wskazuje narodziny Jezusa
rysuje oś czasu i umieszcza
z Nazaretu jako początek
na niej daty
naszej ery
porządkuje daty w sposób
odczytuje skróty: p.n.e. i n.e.
chronologiczny
określa czas trwania wieku i
posługuje się terminami:
tysiąclecia
data, era, epoka historyczna,
zapisuje liczby arabskie
tysiąclecie, wiek, prehistoria
cyframi rzymskimi
wymienia epoki historyczne
rysuje oś czasu i umieszcza
na niej daty
porządkuje daty w sposób
chronologiczny
posługuje się terminami:
data, era, epoka historyczna,
tysiąclecie, wiek, prehistoria
wymienia epoki historyczne
Potrafi określać
Potrafi oblicza upływ czasu
, ile czasu upłynęło między
wskazuje daty graniczne
poszczególnymi
wieków i tysiącleci
wydarzeniami
ustala, w którym wieku
rozegrało się dane
wydarzenie
określa datę danego
wydarzenia, używając
wyrażeń I połowa lub II
połowa danego wieku
umieszcza daty na osi czasu
Zna pojęcia mapy, planu,
kartografia, legenda mapy
Potrafi wymienić różne
rodzaje map
wyjaśnia termin kartografia
tłumaczy, czym są skala i
Wyjaśnia czym zajmuje się
genealogia
omawia, w jaki sposób
kultywowanie tradycji umacnia
poczucie wspólnoty w rodzinie
określa, czym zajmuje się
genealogia
tłumaczy, czym jest drzewo
genealogiczne
Potrafi utworzyć drzewo
genealogiczne
wskazuje sposoby
kultywowania rodzinnych
tradycji
przygotowuje drzewo
genealogiczne swojej
najbliższej rodziny
znajduje w Internecie
strony, które zawierają
informacje pomocne przy
tworzeniu drzewa
genealogicznego
potrafi wykazać
sposoby
podtrzymywania tradycji
rodzinnych
wymienia i opisuje
rodzinne pamiątki i
tradycje
wymienia epoki historyczne
tysiąclecie, wiek, prehistoria
wymienia epoki historyczne
wyjaśnia terminy: rocznik,
kronika
wymienia daty graniczne
epok historycznych
wskazuje wydarzenia,
które oznaczają początek i
koniec poszczególnych
epok historycznych
przedstawia system
rachub czasu
stosowany przez
muzułmanów
krótko charakteryzuje
poszczególne epoki
historyczne
Potrafi określać wieki i połowy
wieków
Potrafi określić przełom
tysiącleci
Wie skąd się wzięły
różnice w kalendarzach
Potrafi określić skalę mapy
porównuje mapy geograficzne
i historyczne
odczytuje z mapy podstawowe
Wytłumaczyć pojęcie
GPS
Charakteryzuje
najstarsze mapy świata
opisuje, jak dawniej
wyglądały mapy i na
5
historyczna.
Czytamy mapę i
plan.
kartografia jako nauka
podobieństwa i różnice
między mapą a planem
znaczenie mapy w
pracy historyka
skala i legenda mapy
informacje, jakie można
odczytać z mapy
 podobieństwa i
różnice między
mapami
historycznymi a
geograficznymi
najstarsze mapy świata
Życie
pierwszych ludzi
Skąd pochodzi człowiek
Od myśliwego do
rolnika
Kierunki wędrówek
przodków człowieka
Warunki życia ludzi w
czasach
prehistorycznych
Od epoki kamiennej do
epoki żelaza
Sposoby wytopu żelaza
Pierwsze
cywilizacje
Cywilizacja wielkich
rzek
Nawadnianie pól w
Egipcie i Mezopotamii
Opis Babilonu
Osiągnięcia ludów
Mezopotamii, Egipt
faraonów
Mumie i piramidy
legenda mapy
omawia, z jakich elementów
składa się mapa historyczna
odróżnia mapę od planu
Rozdział IV-Z najdawniejszych dziejów
Wie skąd pochodzi człowiek
Wie jak narodziło się
Zna warunki życia w
rolnictwo
czasach prehistorycznych
umieszcza na osi czasu
przybliżone daty pojawienia
wskazuje na mapie tereny,
się praludzi i homo sapiens
na których pojawili się
przodkowie człowieka, i
określa kierunki ich
wędrówki
wymienia narzędzia, którymi
posługiwali się praludzie
porównuje koczowniczy i
osiadły tryb
Zna położenie Egiptu i
Mezopotamii oraz
osiągnięcia ludności
zamieszkujących te tereny
Zna pojęcia: piramidy,
mumie, sarkofag
Potrafi opisać starożytny
Babilon, zna podział
egipskiego społeczeństwa,
wie jak budowano piramidy
umieszcza na osi czasu daty
powstania pierwszych
państw sumeryjskich
wskazuje na mapie rzeki
Eufrat, Tygrys i Nil oraz
informacje
wskazuje na mapie
historyczne stolice Polski
omawia rolę mapy w
poznawaniu przyczyn i
przebiegu wydarzeń
historycznych
wyjaśnia, czym jest
orientacja mapy
tej podstawie
porównuje, jakie
wyobrażenie o świecie
mieli ludzie w
przeszłości, a jakie
mają dzisiaj
Zna sposoby wytopu żelaza
omawia znaczenie
umiejętności rozpalania ognia
dla praludzi
Potrafi porównać
koczowniczy tryb życia z
osiadłym
omawia, jak zmieniał się
wygląd człowieka
wyjaśnia, co oznaczają
nazwy: epoka kamienia,
epoka brązu, epoka
żelaza
określa, jakie znaczenie
dla rozwoju społeczności
ludzkich miało
posługiwanie się mową
wymienia pierwsze
uprawiane przez
człowieka zboża oraz
pierwsze hodowane przez
niego zwierzęta
tłumaczy termin dymarka
przedstawia dawne i
współczesne sposoby
wytopu żelaza
Potrafi wyjaśnić czemu
ludzie zaczęli prowadzić
osiadły tryb życia
porównuje życie
praludzi z życiem
współczesnego
człowieka
Wie czym zajmowały się
poszczególne grupy ludności
w starożytnym Egipcie.
wyjaśnia, kim byli Sumerowie
wymienia najważniejsze
osiągnięcia pierwszych
cywilizacji: system
nawadniający, koło, koło
garncarskie, szkło, cegłę,
Wie kim był Hammurabi
Potrafi określić jak
powstały pierwsze
państwa na Bliskim
Wschodzie
wyjaśnia, dlaczego
pierwsze cywilizacje
powstały nad wielkimi
rzekami
Potrafi opisać jak
powstała piramida
Cheopsa.
charakteryzuje
warstwy społeczne
starożytnego Egiptu
6
Od hieroglifów
do alfabetu
Demokratyczne
Ateny. Opisanie
demokracji
ateńskiej,
Powstanie pisma
Malowane opowieścirysunki naskalne
Pismo obrazkowe i
klinowe
Pismo alfabetyczne
Historia książki
Pismo obrazkowe
dzisiaj
Hellada i jej mieszkańcy
greckie polis
wielka kolonizacja
demokracja ateńska
Ostracyzm
demokracja XXI w.
antyczna Grecja jako
kraj żeglarzy
położenie geograficzne
Wie jak powstało pismo
Potrafi omówić jak wyglądało
pismo obrazkowe a jak
klinowe
miasto Babilon
podaje nazwy warstw
społecznych starożytnego
Egiptu
tłumaczy terminy: mumia,
sarkofag, piramida, faraon,
Babilon, Mezopotamia
kalendarz
Umie rozróżnić różne rodzaje
pisma
umieszcza na osi czasu
przybliżone daty
wynalezienia pisma i
powstania pierwszego pisma
alfabetycznego
odnajduje na mapie obszar,
na którym po raz pierwszy
zastosowano pismo
przedstawia różne rodzaje
pisma: obrazkowe, klinowe i
alfabetyczne
wskazuje egipskie pismo
hieroglificzne jako przykład
pisma obrazkowego
prezentuje charakterystykę i
historię pisma klinowego
wskazuje Fenicjan jako
twórców pisma
alfabetycznego
omawia ogólnie historię
książki
tłumaczy, że alfabety grecki i
łaciński stanowią podstawę, z
której wywodzą się alfabety
używane współcześnie w
Europie
Wie jak powstało pismo
klinowe
wyjaśnia, jakie znaczenie
miało wynalezienie pisma dla
rozwoju cywilizacyjnego
człowieka
.
Rozdział V-W starożytnej Grecji
Zna najważniejsze założenia
Omawia cechy
demokracji ateńskiej
charakterystyczne
Zna pojęcia: demokracja,
demokracji ateńskiej
agora, ostracyzm, polis,
wskazuje na mapie
kolonie Hellada, Hellenowie,
starożytną Grecję i Ateny
akropol
omawia położenie
Wie czym zajmowali się
geograficzne Grecji i jego
starożytni Grecy
wpływ na zajęcia ludności
greckiej
Opowiada na czym polegają
rządy demokratyczne
charakterystyczne demokracji
ateńskiej
opowiada o osobie i rządach
Peryklesa
tłumaczy, jaką rolę w Atenach
odgrywał sąd skorupkowy
omawia sposób działania
kanałów nawadniających
przedstawia najważniejsze
osiągnięcia mieszkańców
Mezopotamii –
sześćdziesiątkowy system
liczenia, jednolite jednostki
miar i wag, obliczanie
kątów, mierzenie czasu
wymienia najważniejsze
zabytki Mezopotamii i
Egiptu
Zna historię książki
wymienia co najmniej kilka
alfabetów wywodzących
się z alfabetów łacińskiego
i greckiego
wylicza materiały
pisarskie, których
używano w starożytności
tłumaczy, czym są
piktogramy i w jakim celu
się je stosuje
współcześnie
Omawia wielką
kolonizację,
wyjaśnia, czym była wielka
kolonizacja, i wskazuje na
mapie jej kierunki
tłumaczy, na czym
polegała wyjątkowość
greckiej polis
ocenia postępowanie
Potrafi omówić
dokonania
Ramzesa II
wyjaśnia, jakie
znaczenie miało
wynalezienie pisma
dla historii jako nauki
Potrafi wykazać
podobieństwa i różnice
pomiędzy demokracja
starożytną a
współczesną
omawia znaczenie
kontaktów zamorskich
dla starożytnych
Greków
7
Teatr w
starożytnej
Grecji.
Bogowie, mity i
uczeni.
Grecji
terminy: Hellada,
Hellenowie, wielka
kolonizacja, kolonia,
Akropol, agora,
demokracja, polis
Ateny jako przykład
greckiej polis
Perykles –
najwybitniejszy
przywódca
demokratycznych Aten
cechy
charakterystyczne
demokracji ateńskiej
porównanie demokracji
ateńskiej i współczesnej
demokracji
przedstawicielskiej
działanie sądu
skorupkowego
Narodziny teatru
konkursy teatralne
geneza teatru greckiego
najważniejsi tragedio- i
komediopisarze greccy
przebieg konkursów
teatralnych
budowa greckiego
amfiteatru
teatr współcześnie
Wierzenie Greków
Bogowie olimpijscy
Herosi
Dwanaście prac
Heraklesa
„Iliada” i „Odyseja”
mity politeizm,
monoteizm
filozofia
wyjaśnia terminy: Hellada,
Hellenowie, wielka
kolonizacja, kolonia, Akropol,
agora, demokracja, polis
wymienia cechy
charakterystyczne
demokracji ateńskiej
opowiada o osobie i rządach
Peryklesa
tłumaczy, jaką rolę w
Atenach odgrywał sąd
skorupkowy
Peryklesa i uzasadnia
swoją opinię
podaje cechy, które
powinny wyróżniać
dobrego polityka i
obywatela
porównuje demokrację
ateńską ze współczesną
demokracją
przedstawicielską
przedstawia, w jaki sposób
działał sąd skorupkowy i
dlaczego odgrywał on
ważną rolę w demokracji
ateńskiej
porównuje demokrację
ateńską ze
współczesną
demokracją
Potrafi opisać jak wyglądał
teatr w starożytnej Grecji
Zna pojęcia tragedia,
komedia
Potrafi wyjaśnić w jaki
sposób powstał teatr w
starożytnej Grecji
umieszcza na osi czasu
wiek, w którym narodził się
omawia znaczenie teatru dla
antycznych Greków
wymienia rodzaje sztuk
granych w teatrze greckim
(komedia, tragedia)
Zna postaci: Sofokles,
Arystoteles, Eurypidesa
teatr w antycznej Grecji
opowiada, w jaki sposób
powstał starożytny teatr
tworzy krótką wypowiedź na
temat Sofoklesa
wymienia najważniejszych
greckich dramatopisarzy
Potrafi wyjaśnić dlaczego
dramaty starożytnych
twórców są wystawiane
do dzisiaj
przedstawia cechy
charakterystyczne teatru
greckiego
opisuje przebieg
konkursów teatralnych w
starożytnej Grecji
wskazuje, gdzie znajduje
się najbliższy teatr
Potrafi porównać teatr
starożytny ze
współczesnym
określa różnice
między tragedią i
komedią
porównuje teatr w
starożytnej Grecji z
teatrem
współczesnym
opisuje elementy, z
których zbudowany był
grecki amfiteatr
wyjaśnia, dlaczego
dramaty antycznych
twórców są
wystawiane
współcześnie
Potrafi wymienić
starożytnych bogów
Zna pojęcia: mity politeizm,
monoteizm
filozofia, herosi
Wie dlaczego starożytnych
Greków określa się mianem
politeistów
przedstawia wierzenia
starożytnych Greków
opisuje, jak antyczni Grecy
wyobrażali sobie bogów
wymienia najważniejszych
greckich bogów (Zeus, Hera,
Zna historię zawartą w
„Iliadzie” i „Odysei”
tłumaczy, czym zajmują się
filozofowie
podaje najważniejsze
osiągnięcia starożytnych
Greków
opowiada co najmniej jeden
mit grecki
Potrafi wytłumaczyć
czym zajmowali się
filozofowie
porównuje wierzenia
Greków z innymi
poznanymi religiami
wymienia atrybuty
greckich bogów
przedstawia główne wątki
Potrafi określić jakie
znaczenie dla
starożytnych Greków
miały mity
ocenia, jakie
znaczenie dla
współczesnych ludzi
mają osiągnięcia
starożytnych Greków
8
terminy: politeizm, mit,
heros, filozofia
najważniejsi greccy
bogowie: Zeus, Hera,
Posejdon, Afrodyta,
Atena, Hades,
Hefajstos, Ares, Apollo,
Hermes
dwanaście prac
Heraklesa
Homer i przypisywane
mu dzieła
starożytna Grecja
ojczyzną filozofii
osiągnięcia
starożytnych Greków
Na greckim
stadionie.
Porównanie
igrzysk
starożytnych ze
współczesnymi.
Starożytni sportowcy
Igrzyska w Olimpii
Pięciobój olimpijski
Igrzyska olimpijskie
współcześnie
terminy: olimpiada,
igrzyska olimpijskie
rola sportu w
starożytnej Grecji
tradycje starożytnych
igrzysk we
współczesnych
olimpiadach
Rzym –droga do
potęgi
,porównanie
ustroju;
królestwo,
republika
cesarstwo
Rzym- Miasto na
siedmiu wzgórzach,
Królestwo, republika,
cesarstwo
Społeczeństwo
starożytnego Rzymu
Legion, legionista
Imperium rzymskie
geneza państwa
Zna najważniejsze
informacje o igrzyskach
olimpijskich, zna pojęcia:
pięciobój
Posejdon, Afrodyta, Atena,
Hades, Hefajstos, Ares,
Apollo, Hermes)
wyjaśnia terminy: politeizm,
mit, heros, filozofia
opowiada o Homerze i jego
dziełach
podaje przykłady prac
Heraklesa
„Iliady” i „Odysei”
wyjaśnia, co oznacza
wyrażenie koń trojański
wskazuje przykłady dzieł
sztuki współczesnej, które
nawiązują do greckich
mitów
omawia dokonania
Sokratesa, Platona i
Arystotelesa w filozofii
oraz Hipokratesa w
medycynie
Wie do czego służyły
gimnazjony w starożytnych
miastach greckich
podaje rok i wiek pierwszych
igrzysk olimpijskich oraz
umieszcza tę datę na osi
czasu
omawia rolę sportu w życiu
starożytnych Greków
wymienia dyscypliny
pięcioboju olimpijskiego
określa, gdzie odbywały się
najsłynniejsze igrzyska
organizowane na cześć
Zeusa
Potrafi omówić sport w sztuce
greckiej
przedstawia przebieg
antycznych igrzysk
podaje rok pierwszych
nowożytnych igrzysk
olimpijskich i określa wiek tego
zdarzenia
Wie dlaczego odrodziły
się igrzyska olimpijskie
przedstawia rolę igrzysk
olimpijskich we
współczesnym świecie
wymienia nazwiska
najsłynniejszych polskich
olimpijczyków
wyjaśnia, czym był
gimnazjon i jakie miał
znaczenie dla sprawności
fizycznej antycznych
Greków
tłumaczy, co oznacza pięć
okręgów na fladze
olimpijskiej
wylicza zasady, których
powinni przestrzegać
sportowcy podczas
rywalizacji
Dostrzega
podobieństwa i
różnice między
igrzyskami w
starożytnej Grecji a
współczesnymi
olimpiadami
wskazuje, jak termin
olimpiada rozumiano
w starożytności, i
objaśnia, co oznacza
on współcześnie
Zna strukturę społeczeństwo
starożytnego Rzymu
omawia różne typy ustrojów
państwa rzymskiego:
królestwo, republikę,
cesarstwo
wyjaśnia terminy: republika,
zgromadzenie ludowe, senat,
cesarz, prowincja
Potrafi przedstawić
dokonania Juliusza
Cezara
wyjaśnia, czym jest
Wilczyca kapitolińska
wymienia przyczyny
upadku republiki rzymskiej
porównuje ustrój republiki
rzymskiej ze współczesną
Potrafi wyjaśnić różnice
między republiką
rzymska a cesarstwem
rzymskim
tłumaczy, czym są
języki romańskie i
jakie jest ich
pochodzenie
Rozdział VI- W starożytnym Rzymie
Potrafi opowiedzieć legendę
Potrafi opisać wygląd
starożytnych założeniu
rzymskiego legionisty
Rzymu
umieszcza na osi
Zna pojęcia: Królestwo,
chronologicznej daty
republika, cesarstwo
założenia Rzymu oraz
Legion, legionista
zabójstwa Juliusza Cezara, a
Imperium rzymskie
także określa, w którym
wieku rozegrały się
poszczególne wydarzenia
9
rzymskiego, legenda o
Romulusie i Remusie
ustrój republiki
rzymskiej
społeczeństwo
starożytnego Rzymu
droga Rzymu do potęgi
postać Juliusza Cezara
Imperium Rzymskie i
jego zasięg terytorialny
legionista jako żołnierz
rzymskiej piechoty
ślady Imperium
Rzymskiego
zachowane do czasów
współczesnych
Osiągnięcia
starożytnych
Rzymian
.Osiągnięcia w
budownictwie,
nauce i sztuce
Rzym w czasach
świetności
Rzymskie drogi
Prawo rzymskie
Koloseum
Prawo XII tablic
Kodeks
Forum Romanum
Koloseum
kultura i sztuka
starożytnego Rzymu
jako kontynuacja
dokonań antycznych
Greków
terminy: bazylika,
gladiator, kodeks
prawo rzymskie i jego
znaczenie dla
współczesnego prawa
europejskiego
osiągnięcia
starożytnych Rzymian
w dziedzinie
architektury i
budownictwa (Forum
Romanum, Panteon,
Koloseum, akwedukty,
drogi, łuki triumfalne,
termy)
Zna najważniejsze
osiągnięcia starożytnego
Rzymu
wskazuje na mapie Rzym,
Kartaginę i Półwysep
Apeniński oraz największy
zasięg terytorialny Imperium
Rzymskiego
przedstawia legendarne
początki starożytnego Rzymu
omawia zróżnicowanie
społeczeństwa rzymskiego,
zwracając szczególną uwagę
na pozycję niewolników
na podstawie ilustracji wymienia
elementy stroju i uzbrojenia
rzymskiego legionisty
demokracją
podaje różnice między
republiką a cesarstwem
przedstawia zasługi
Juliusza Cezara i
dokonuje oceny tej postaci
Wie jak budowano rzymskie
drogi
wyjaśnia, kim byli gladiatorzy
wymienia osiągnięcia
antycznych Rzymian w
architekturze i budownictwie:
Forum Romanum, Panteon,
Koloseum, akwedukty, drogi,
łuki triumfalne, termy
tłumaczy terminy: bazylika,
kodeks
opowiada, czym były Prawo
XII tablic i Kodeks Justyniana
Zna najważniejsze założenia
prawa rzymskiego
odpowiada, dlaczego dla
starożytnych Rzymian ważne
było budowanie dróg
wskazuje prawo rzymskie jako
podstawę współczesnego
prawa
Potrafi porównać
rozrywki starożytnych
Greków i Rzymian
omawia najważniejsze
osiągnięcia
architektoniczne Rzymian
opisuje, w jaki sposób
antyczni Rzymianie
budowali drogi
odnajduje przykłady
zapisów z prawa
rzymskiego
obowiązujących w
dzisiejszym
prawodawstwie oraz
określa ich znaczenie
Wie dlaczego
współcześni prawnicy
korzystają z zasad
prawnych stworzonych
przez starożytnych
Rzymian
wyjaśnia, dlaczego
spisanie prawa przez
antycznych Rzymian
miało wielkie
znaczenie dla
cywilizacji europejskiej
tłumaczy, dlaczego z
rzymskich zasad
prawnych korzystamy
do dnia dzisiejszego
porównuje rozrywki
starożytnych Greków i
Rzymian
ocenia, jakie
znaczenie dla
współczesnych ludzi
mają osiągnięcia
antycznych Rzymian
10
Początki
Chrześcijaństwa
. Historia
pierwszych
chrześcijan,
Nauki Jezusa
Narodziny religii
chrześcijańskiej
Rozwój chrześcijaństwa
w Imperium Rzymskim
Życie Jezusa
Chrystusa, symbole
pierwszych chrześcijan
Różne odłamy
chrześcijaństwa
Watykan- siedzibą
Kościoła politeistyczne
wierzenia starożytnych
Rzymian
terminy: Ewangelia,
Mesjasz, apostoł,
poganin, Biblia, Stary i
Nowy Testament
Zna najważniejsze fakty z
życia Jezusa Jezus z
Nazaretu jako twórca nowej
religii monoteistycznej
przyczyny prześladowania
chrześcijan w starożytnym
Rzymie
rozwój chrześcijaństwa i
zakończenie prześladowań
Wie w jaki sposób narodziło
się chrześcijaństwo
znaki pierwszych
chrześcijan: chrystogram i
ryba
różne odłamy
chrześcijaństwa
Watykan jako siedziba głowy
współczesnego Kościoła
katolickiego
Zna symbole pierwszych
chrześcijan i ich znaczenie
umieszcza na osi czasu rok
zakończenia prześladowań
chrześcijan w starożytnym
Rzymie i ustala wiek tego
wydarzenia
wskazuje na mapie Palestynę
przedstawia, kim byli Jezus z
Nazaretu i Konstantyn Wielki
wyjaśnia terminy: Mesjasz,
apostoł, poganin, Biblia, Stary
i Nowy Testament
określa, kiedy i gdzie narodziło
się chrześcijaństwo
Zna różne odłamy
chrześcijaństwa
opowiada o początkach
chrześcijaństwa w
Palestynie
wymienia najważniejsze
zasady nauki Jezusa z
Nazaretu
wylicza przyczyny
prześladowań chrześcijan
w starożytnym Rzymie
omawia proces
rozprzestrzeniania się
chrześcijaństwa w
Imperium
Potrafi wykazać
dlaczego nawa religia
rozprzestrzeniła się na
cały świat
Opracował: Mariusz Reszkowski
11
Download
Random flashcards
bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

słowka

2 Cards kksenia.kot1997

2+2=?

2 Cards jogaf85537

Create flashcards