Terapia ADHD

advertisement
Dr n. med. Artur Kołakowski,
Zespół nadpobudliwości
psychoruchowej
(ADHD, zespół hiperkinetyczny)
Mit pierwszy
• „Nadpobudliwość psychoruchowa to moda, szybko o
niej zapomnimy.”
• „ADHD to taka naukowa nazwa chamstwa, by móc
wytłumaczyć dzieci z każdego zachowania.”
ADHD: od zaburzenia behawioralnego
do zaburzenia neurorozwojowego
Bradley;
benzedryna
Minimal Brain
Dysfunction
Attention Deficit
Disorder + or –
Hyperactivity
(DSM-III)
1937
1960
1980
1902
1955
George Still
metylfenidat
opisuje
objawy ADHD
atomoksetyna
2002
1966
1987
2004
Clements
wymienia
nieuwagę jako
deficyt u dzieci
Attention
Deficit
Hyperactivity
Disorder
(DSM-III-R)
DSM-IV TR
ADHD
Mit drugi
• „Nadpobudliwe dzieci są niebezpieczne dla innych –
są agresywne, biją inne dzieci, rzucają przedmiotami,
w szkole nie chcą się uczyć. Często celowo
zachowują się źle.”
Termin zespół nadpobudliwości psychoruchowej
nie jest synonimem:
•
•
•
•
•
Niespokojnego dziecka
Żywego temperamentu
Zaburzeń zachowania
Agresji
Celowego łamania norm
Grupy objawów ADHD
Zaburzenia
uwagi
Nadruchliwość
Nadmierna
impulsywność
Zaburzenia Koncentracji Uwagi.
•
•
•
•
•
•
•
bardzo długo zabiera się do odrabiania lekcji,
nie potrafi na długo skupić się w czasie pracy,
wszystkie znajdujące się wokół niego przedmioty
rozpraszają go,
ma kłopoty z zapamiętaniem przyswajanego
materiału,
nie słyszy i nie odpowiada na polecenia,
nie pamięta co było zadane w szkole,
gapi się przez okna zamiast się uczyć.
Zaburzenia Koncentracji Uwagi.
DSM – IV TR (1)
1.
2.
3.
Dziecko nie jest w stanie skoncentrować się na
szczegółach podczas zajęć szkolnych, pracy lub w
czasie wykonywania innych czynności? Popełnia
błędy wynikające z niedbałości.
Dziecko ma trudności z utrzymaniem uwagi na
zadaniach i grach.
Często wydaje się, że dziecko nie słucha tego, co
się do niego mówi.
Zaburzenia Koncentracji Uwagi.
DSM – IV TR (2)
4. Dziecko nie stosuje się do podawanych kolejno
instrukcji i ma kłopoty z dokończeniem zadań
szkolnych i wypełnianiem codziennych obowiązków,
jednak nie z powodu przeciwstawiania się lub
niezrozumienia instrukcji.
5. Dziecko często ma trudności z zorganizowaniem
sobie pracy lub innych zajęć.
6. Dziecko nie lubi, ociąga się lub unika zajęć
wymagających dłuższego wysiłku umysłowego - jak
nauka szkolna lub odrabianie zajęć domowych.
Zaburzenia Koncentracji Uwagi.
DSM – IV TR (3)
7.
8.
9.
Dziecko często gubi rzeczy niezbędne do pracy lub
innych zajęć np.: zabawki, przybory szkolne,
ołówki, książki, narzędzia.
Dziecko łatwo rozprasza się pod wpływem
zewnętrznych bodźców.
Dziecko często zapomina o różnych codziennych
sprawach.
Nadruchliwość
•biega w kółko,
•jest stale w ruchu,
•nie potrafi wysiedzieć w ławce przez całą lekcję,
•wspina się na wszystkie meble,
•ciągle się wierci,
•woli zabawy ruchowe niż siedzenie w jednym miejscu,
•nie usiedzi przy stole na imieninach u cioci,
•je śniadanie biegając po kuchni
Problemy z nadmierną impulsywnością
• Brak przewidywania konsekwencji swojego działania
• Rozpoczynanie zadania bez całkowitego zrozumienia
instrukcji
• Nie wysłuchiwanie poleceń do końca.
• Kłopoty z wykonaniem złożonych lub terminowych
prac
• Trudności w uczeniu się z wcześniejszych
doświadczeń oraz ogólnych zasad.
• Częstsze uleganie wypadkom
• Niewolnicy „już” i „zaraz”
• Kłopoty z zaczekaniem na swoją kolej
Nadruchliwość i Impulsywność.
DSM – IV TR (1)
Nadruchliwość
1. Dziecko ma często nerwowe ruchy rąk lub stóp bądź
nie jest w stanie usiedzieć w miejscu.
2. Dziecko wstaje z miejsca w czasie lekcji lub w innych
sytuacjach wymagających spokojnego siedzenia.
3. Dziecko chodzi po pomieszczeniu lub wspina się na
meble w sytuacjach, gdy jest to zachowanie
niewłaściwe.
Nadruchliwość i Impulsywność.
DSM – IV TR (2)
4. Dziecko często ma trudności ze spokojnym
bawieniem się lub odpoczywaniem.
5. Dziecko często jest w ruchu; „biega jak nakręcone”.
6. Dziecko często jest nadmiernie gadatliwe.
Nadruchliwość i Impulsywność.
DSM – IV TR (3)
Impulsywność
7. Dziecko wyrywa się z odpowiedzią zanim zostanie
sformułowane pytanie.
8. Dziecko często ma kłopoty z zaczekaniem na swoją
kolej.
9. Dziecko często przerywa lub przeszkadza innym (np.
wtrąca się do rozmowy lub zabawy).
Pozostałe kryteria diagnostyczne
•
•
•
•
•
Objaw musi się utrzymywać 6 lub więcej miesięcy w
stopniu utrudniającym funkcjonowanie dziecka
Objawy są stałą cechą występującą od lat. Powinny były
ujawnić się przed siódmym rokiem życia.
Objawy muszą powodować pogorszenie funkcjonowania.
Nasilenie objawów musi być większe niż normalny obraz
danej cechy u dzieci w tym samym wieku.
Objawy zespołu nadpobudliwości psychoruchowej nie są
częścią innego zaburzenia.
Podtypy ADHD wg DSM IV TR
•Nazwa podtypu
•Ilość objawów
zaburzeń
koncentracji
•Ilość objawów
nadruchliwości
/impulsywności
•z przewagą
zaburzeń
koncentracji
•6 – 9 objawów
•0 – 5 objawów
•Z przewagą
nadruchliwości
/impulsywności
•0 – 5 objawów
•6 – 9 objawów
•mieszany
•6 – 9 objawów
•6 – 9 objawów
Różne podtypy ADHD, różne problemy
1. Na wyniki w nauce mają wpływ przede wszystkim
zaburzenia koncentracji uwagi.
2. Na ocenę z zachowania mają przede wszystkim
wpływ objawy nadruchliwości / impulsywności.
ADHD: Rozpowszechnienie
•3%-7% dzieci w wieku szkolnym
•Stosunek chłopców do dziewcząt jak 4:1 (American
Academy of Pediatrics)
•Kobiety najczęściej reprezentują podtyp z
zaburzeniami uwagi
•60% pacjentów ma objawy w wieku dorastania i
dorosłości
•Rozpowszechnienie jest podobne w różnych kulturach,
choć występują charakterystyczne wahania.
Goldman, et al. JAMA. 1998;279:1100-1107. Barkley RA. Attention-deficit hyperactivity
disorder. In: Mash EJ, Barkley RA, eds. Child Psychopathology. 1996:63-112.
Mit trzeci
• „ADHD to problem dzieciństwa, z tego
całkowicie się wyrasta”
Różnice w nasileniu objawów w
różnych grupach wiekowych
Dzieci do 4 r.ż.
Nadmierna ruchliwość jako wariant
prawidłowego rozwoju psychoruchowego
Dzieci w wieku
przedszkolnym
Obecne objawy nadruchliwości i
impulsywności. Rzadko obserwowane
objawy zaburzeń uwagi
Dzieci w wieku szkolnym
Obecne objawy nadruchliwości i
impulsywności z możliwą zmniejszającą się
intensywnością. Nasilone objawy zaburzeń
koncentracji uwagi
Dorastający
Dominujące uczucie wewnętrznego
niepokoju, łatwe nudzenie się.
Nadruchliwość u 7 i 17 latków
zab.
Hiperkinet.
17 lat
7lat
Kontrola
0
0.5
1
1.5
• Moje życie przypomina jazdę z góry na
rowerze z odkręconymi pedałami
i bez zamontowanego hamulca, któremu
co jakiś czas odpada kółko.
• Dorosła osoba z ADHD
Mit czwarty
•„Nadpobudliwość jest wynikiem
mikrouszkodzeń mózgu.”
• i mit piąty
•„Dzieci mają ADHD, ponieważ rodzice
się nimi nie zajmują. To kwestia braku
wychowania.”
ADHD – Etiologia
Geny
W rodzinach dzieci z ADHD
• ADHD u bliźniąt (monozygotyczne 60-80%;
dwuzygotyczne 30-40%)
• Częściej ADHD u rodzeństwa (20-40% vs. 38%
w populacji)
• Częściej ADHD u ojców (15-40% vs. 1-20%
w populacji)
• Częściej ADHD u matek (18-40% vs. 1-10%
w populacji)
Genetyka molekularna ADHD
• Gen receptora dopaminergicznego D4 (DRD4) na
chromosomie 11
• Gen transportera dopaminy (DAT1) na chromosomie 5
• Geny receptorów dopaminergicznych D2 i D5
• Gen beta hydroksylazy dopaminy
• Geny układu serotoninergicznego 5HT1B, 5HTT
• Gen SNAP-25 dla białka związanego z przyłączaniem
pęcherzyków synaptycznych
• Niewielki wpływ wielu genów, prawdopodobny efekt
kumulacji
ADHD – Etiologia
Budowa OUN
Geny
Struktury mózgu a ADHD:
•
•
•
•
•
•
Zmniejszona objętość mózgu, a zwłaszcza:
okolic przedczołowych
spoidła wielkiego
jąder podkorowych (prążkowia)
płata ciemieniowego
móżdżku
ADHD – Etiologia
Budowa OUN
Geny
Neuroprzekaźniki
Hipoteza monoamin (1)
• 1. Dopamina
• 2. Noradrenalina
Noradrenalina
Dopamina
Impuls
nerwowy
Transporter
Synapsa
Receptory
Zespół nadpobudliwości psychoruchowej
Przedni ośrodek
uwagi, skupianie
się na jednym
bodźcu
Tylny ośrodek
uwagi, „szum
informacyjny”
Zametkin, Shallice 2000
Hipoteza monoamin 2
Przedni ośrodek
uwagi, receptory
dla dopaminy
Część receptorów dla dopaminy zależna
od receptorów dla noradrenaliny
Tylny ośrodek
uwagi, receptory
dla noradrenaliny
Na podstawie Zametkin, Shallice 2000
ADHD – Etiologia
Budowa OUN
Geny
Neuroprzekaźniki
Funkcje
poznawcze
Teoria Russela Barkleya
Hamowanie
zachowania
Pamięć
Hamowanie pierwotnej
reakcji emocjonalnej
Planowanie
Hamowanie
pierwotnej reakcji
motorycznej
Koncentracja
• „Czynniki genetyczne mogą odgrywać kluczową rolę
jako podłoże podatności i predyspozycji do wystąpienia
zaburzenia, czynniki środowiskowe odgrywają
zasadniczą rolę w ostatecznym wyrażeniu się
symptomu”
(Brodski, Lamboroso, 1998)
ADHD – etiologia (3)
Odmienny rozwój
OUN
Obraz kliniczny
ADHD
Wpływ
środowiska
Uszkodzenie
OUN
Cecha staje się objawem, gdy zaczyna
przeszkadzać w normalnym życiu.
Ilość dzieci
Nasilenie
ADHD
Dzieci
zbyt
spokojne
Szeroka norma populacyjna
Cechy
ADHD
ADHD
Mit szósty
• „Po co zajmować się ADHD, jeśli objawy
kiedyś i tak staną się mniejsze.”
Konsekwencje ADHD
Status
materialny
rodziny
Zdrowie
rodziny
Życie
społeczne
dziecka
ADHD
Zdrowie
dziecka
Edukacja
Społeczeństwo
Funkcjonowanie
rodziny
Konsekwencje ADHD
↑ uzależnień
↑ częstości
samobójstw
↑ częstości
zaburzeń
lękowych
↑ wypadków
Zdrowie
dziecka
↑ palenia
papierosów
↑ częstości
depresji,
↑ nastoletnich
matek
Trudności szkolne dzieci z ADHD
• Słabsze osiągnięcia szkolne (90%+)
• Niższe wyniki w testach badających
osiągnięcia szkolne (deficyt 10-15 pkt.)
• Niższy Iloraz Inteligencji (deficyt 7-10
pkt.)
Konsekwencje ADHD cd.
•
•
•
•
•
•
•
•
Problemy w nauce:
25-35% kontynuuje naukę
60% zostaje zawieszonych
14% zostaje wyrzuconych
30-40% przerywa szkołę na zawsze
20% wstępuje na studia wyższe
5% kończy studia
Lower Class Ranking (70%/50%)
Współchorobowość utrudnia
diagnozę i leczenie ADHD
ADHD
„czyste”
Tiki
31%
40%
11%
ADHD
CD
ODD
14%
N = 579
38%
Jensen P, et al. Archives of General Psychiatry, MTA study; December, 1999
Lęk/Depresja
Proces diagnozy
Diagnoza
Rodzice
Nauczyciel
Dziecko
•Najczęściej po pomoc trafiają dzieci w wieku
6 – 13 lat, w pierwszych latach nauki szkolnej.
•Momenty kryzysowe to
– pierwsze półrocze 1 klasy, kiedy dziecko z ADHD zupełnie
nie może dostosować się do wymogów szkoły,
– czwarta klasa, kiedy nagle pojawia się konieczność
dostosowania się do wymagań różnych nauczycieli, zmian
pomieszczeń klasowych, większej samodzielności w
notowaniu.
– początek gimnazjum, gdy na plan pierwszy wychodzą
powikłania ADHD
Mit siódmy
• „ADHD rozpoznaje się za dużo.”
Zmiany w rozpoznawaniu ADHD
90
80
70
Na 1000
60
50
40
Rozpowszech.
ADHD
30
20
Rozp. Zab.
Hiperkinet..
10
0
US'80
UK'80
US'95
UK'95
US '02
Dane na temat leczenia i praw do specjalnego nauczania
UK '02
Leczenie
Nic mi nie
zrobisz, ja
mam ADHD!
Mit
ósmy
Terapia ADHD: cele i założenia (1)
• Zmniejszenie objawów nadpobudliwości
• Zmniejszenie objawów zaburzeń
współwystępujących
• Zmniejszenie ryzyka późniejszych powikłań
• Edukacja rodziny, otoczenia i dziecka nt.
natury nadpobudliwości
Terapia ADHD: cele i założenia (2)
• Zmiana otoczenia, i dostosowanie go do potrzeb
dziecka
• Wzmocnienie strategii radzenia sobie
z problemem u dziecka, rodziców i nauczycieli
• Zmiana niewłaściwych postaw
• JEST TO BARDZIEJ OPIEKA NIŻ LECZENIE
Metody niefarmakologiczne
Praca na
pozytywach
Inne metody
pracy
(reedukacja,
terapia rodzinna
Zasady
i
konsekwencje
Psychoedukacj
a
Radzenie
sobie z
agresją
impulsywną
Specyficzne
strategie
radzenia sobie
z objawami
Sześć etapów skutecznego
wydawania polecenia
1. Podejdź do dziecka
2. Zdobądź jego uwagę (dotknij go, spójrz
w oczy, zawołaj po imieniu)
3. Wydaj jednoznaczne polecenie w 2 – 3 słowach
4. Poproś dziecko by powtórzyło polecenie
5. Powtórz polecenie tyle razy ile założyłeś, poproś by
dziecko je powtórzyło.
6. Dopilnuj jego wykonania (Nie odchodź od dziecka,
aż nie skończy!)
Mit dziewiąty – dwie wersje
• W leczeniu ADHD wystarczą jedynie
metody terapeutyczne – żadne leki nie
są potrzebne.
• Jak podamy dziecku leki to się naprawi i
już będzie dobrze.
Poprawa po 14 miesiącach
leczenia – MTA Study
70
60
50
40
% poprawy
30
20
10
0
leki
leki + int
beh
int beh
wsparcie
Leczenie ADHD
‘Borderline’ ADHD;
Niezbyt nasilone ADHD
Terapia behawioralna
Nasilone ADHD
Obecność powikłań /
dodatkowych rozpoznań
Farmakoterapia
Mit dziesiąty
• Nie dam dziecku leków, bo będzie po
nich otępiały.
Farmakoterapia
Leki
psychostymulujące
np. metylfenidat
Selektywne
inhibitory
wychwytu
noradrenaliny np.
atomoksetyna
TLPD np.
imipramina
neuroleptyki
Alfa-mimetyki
np. klonidyna
Leki psychostymulujące (1)
• skuteczność potwierdzona ponad 160
kontrolowanymi badaniami, 75-80 % popraw,
• najwyższa skuteczność u dzieci w młodszym
wieku szkolnym;
• skuteczność potwierdzona wynikami badań
testowych i skal oceniających zachowanie.
Leki psychostymulujące
zwiększają stężenie dopaminy
Leki psychostymulujące (2)
• Skuteczność jest zależna od dawki.
• Leki psychostymulujące nie są zalecane u
dzieci mających uzależnienie w rodzinie.
• Działania niepożądane: najczęściej
zaburzenia snu, objawy gastryczne, dysforia,
wysypka, zaburzenia łaknienia mogące przy
braku kontroli nad odżywieniem dziecka
prowadzić do zahamowania wzrastania, tiki.
TLPD (1)
– Druga grupa leków o udowodnionej
skuteczności w leczeniu zespołu
hiperkinetycznego (ponad 30 badań
kontrolowanych)
– Lepszy efekt leczniczy w skalach
behawioralnych niż w wynikach badań
neuropsychologicznych
TLPD (2)
• Są one skuteczne u ponad 50% pacjentów,
choć znaczny odsetek leczonych rezygnuje
z długotrwałej terapii ze względu na działania
niepożądane.
• Efekt działania trójcyklicznych leków
przeciwdepresyjnych ujawnia się po różnie
długim czasie ich podawania, od jednego do
3-4 tygodni od osiągnięcia pełnej dawki.
TLPD - Działania niepożądane (1)
• senność
• objawy cholinolityczne
– suchość w ustach
– zaparcia
– zaburzenia w oddawaniu moczu
TLPD - Działania niepożądane (2)
• Stosowanie TLPD wymaga kontroli EKG
przed rozpoczęciem leczenia, po osiągnięciu
dawki terapeutycznej i po każdym
zwiększeniu dawki. Występowanie tych
działań niepożądanych jest częstsze u dzieci
przed okresem dorastania oraz przy dawkach
powyżej 3 mg/kg m.c./dobę. Zmiany w EKG
nawet po 2 latach leczenia.
Inhibitor wychwytu zwrotnego
noradrenaliny
• został zarejestrowany w roku 2002 do
leczenia ADHD.
• ma stosunkową wysoką skuteczność,
zbliżoną do skuteczności leków
psychostymulujących.
Atomoksetyna zwiększa stężenie
dopaminy w płatach czołowych
Przez hamowanie transportera noradrenaliny
Atomoksetyna - działania niepożądane
• Najczęstsze działania niepożądane to
dolegliwości żołądkowo-jelitowe, spadek
łaknienia, zawroty głowy, znużenie,
drażliwość i zmiany nastroju
Przeciwwskazany u osób z
uszkodzeniem wątroby.
Alfa – mimetyki, np. Klonidyna (1)
• Jest stosowana głównie w leczeniu
choroby tikowej oraz u pacjentów
w których nadpobudliwość współistnieje
z tikami.
• Ze względu na możliwość wzrostu
ciśnienia tętniczego przy nagłym
przerwaniu podawania leku, zaleca się
jego powolne odstawianie.
Alfa – mimetyki, np. Klonidyna (2)
• Najczęstszym działaniem
niepożądanym jest senność,
wymagająca odstawienia leku u 1/5
leczonych, suchość w jamie ustnej,
pobudzenie, bóle głowy, hipotensja,
zawroty głowy, obniżenie nastroju.
Neuroleptyki
•Ich stosowanie powinno być ograniczone do
przypadków opornych na wszelkie inne
rodzaje farmakoterapii i tylko wtedy, gdy
korzyści z ich stosowania przewyższają
potencjalne zagrożenia. W wypadku decyzji
o stosowaniu leków z tej grupy należy
pamiętać o wybraniu leku
o najmniejszej ilości działań niepożądanych.
Model leczenia ADHD
Warsztaty dla
nauczycieli
Psychoedukacj
a
biblioterapia
Psychoedukacj
a w gabinecie
lekarskim
Warsztaty dla
dzieci
(kontakty
społeczne,
samoocena)
Wykłady dla
rodziców,
nauczycieli w
szkole
Warsztaty dla
rodziców
Farmakoterapi
a
Implikacje (1)
•
•
•
•
•
ADHD jest zaburzeniem:
częstym
upośledzającym funkcjonowanie
o wieloczynnikowej etiologii
zaburzającym funkcjonowanie dziecka,
rodziny i otoczenia
• najczęściej z współwystępującymi
dodatkowymi trudnościami
Implikacje (2)
• Konieczne jest wczesne rozpoznawanie
i wdrażanie interwencji terapeutycznych
Dziękuję za Państwa koncentrację
uwagi.
Download