Wzór umowy - Centrum pediatrii

advertisement
Wzór umowy
Umowa nr CP/DA/
/2015/W
Zawarta w dniu ................................ pomiędzy Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w
Sosnowcu, spółka z ograniczona odpowiedzialnością, 41-218 Sosnowiec ul. Zapolskiej 3,
działającym na podstawie KRS nr 0000532342, posiadającym numer NIP 644-35-08 -924,
numer REGON 276240724
reprezentowanym przez :
Prezes
-
dr n med. Andrzej Siwiec
zwanym dalej „Zamawiającym”,
a
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.........................................................................................
zwanym dalej „Wykonawcą”.
§1
1. Wyboru Wykonawcy dokonano w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie
”Zapytania ofertowego” nr ......... na „ dostawę i montaż mebli wraz z rozładunkiem w
pomieszczeniach drugiego i trzeciego piętra w budynku „A” segment 2”.
2. Integralną część niniejszej umowy stanowi Zapytanie ofertowe oraz oferta Wykonawcy.
§2
1. Przedmiotem umowy jest dostawa mebli i wyposażenia meblowego do Zamawiającego
wraz z rozładunkiem, i montażem końcowym w pomieszczeniach wskazanych przez
Zamawiającego oraz zabezpieczenie ich do czasu odbioru końcowego przez
1
Zamawiającego. Meble są przeznaczone do pomieszczeń drugiego i trzeciego piętra w
budynku „A” segment 2.
2. Szczegółowy opis poszczególnych pozycji asortymentowych zamówienia w tym
wymagania ilościowe i jakościowe wraz z obmiarami, jest określony w formularzu
granicznych parametrów techniczno – użytkowych określonym w załączniku nr 2 do
oferty Wykonawcy, który stanowi integralną część niniejszej umowy.
3. Wykonawca zobowiązany jest, aby wszystkie dostarczone meble i wyposażenie meblowe:
a) były wysokiej jakości i fabrycznie nowe tzn. nieużywane, nieregenerowane,
niepowystawowe, w stanie kompletnym, bez dokonywania dodatkowych zakupów
elementów i akcesoriów umożliwiające ich użytkowanie,
b) spełniały normy zgodne z obowiązującymi przepisami prawa,
c) spełniały wymogi dotyczące parametrów funkcjonalno – jakościowych dla mebli
użytkowych takich jak: bezpieczeństwo, odporność na ścieranie, etc.
4. W przypadkach
uzasadnionych względami bezpieczeństwa, montaż powinien
zabezpieczać meble przed przypadkowym przewróceniem się na użytkowników.
5. Wykonawca przed przystąpieniem do realizacji umowy, zobowiązany jest do
przeprowadzenia własnych pomiarów. W przypadku nie zgłoszenia zastrzeżeń,
ewentualne rozbieżności w danych zawartych w załączniku nr 2, a stanem faktycznym,
nie zostaną przez Zamawiającego uwzględnione.
6. Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do każdego dostarczonego sprzętu instrukcje
obsługi i konserwacji oraz karty gwarancyjne w języku polskim oraz do przeszkolenia
personelu Zamawiającego w prawidłowym użytkowaniu sprzętu.
7. W przypadku zlecenia części zamówienia podwykonawcy, Wykonawca zamówienia
zobowiązany jest do sprawowania pełnego nadzoru oraz do koordynacji wszelkich prac
zleconych podwykonawcy. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia lub
zaniedbania swoich podwykonawców i ich pracowników z pomocy, z których korzysta
przy realizacji niniejszej umowy, jak za działania, uchybienia lub zaniedbania własne.
§3
1. Strony ustalają, że dostarczenie całości przedmiotu umowy wraz z montażem w
pomieszczeniach
wskazanych
przez
Zamawiającego
nastąpi
w
terminie
do
............................ od daty podpisania umowy.
2. Wykonawca ma obowiązek pisemnie powiadomić Zamawiającego o terminie dostawy na
min. 3 dni robocze przed realizacją dostawy. Dostawa nastąpi w dniu roboczym tj.
2
poniedziałek – piątek w godzinach od 8.00 do 14.00. Zamawiający nie wyraża zgody na
montaż mebli po godzinie 15.00.
3. Odbiór przedmiotu umowy potwierdzony zostanie pisemnym protokołem odbioru
ilościowego i jakościowego podpisanym przez przedstawicieli stron umowy. Integralną
część protokołu odbioru stanowią w języku polskim instrukcje obsługi i konserwacji,
karty gwarancyjne i inne dokumenty wydane dla Zamawiającego.
4. Wszelkie ryzyka związane z użytkowaniem przedmiotu umowy łącznie z przypadkowym
jego uszkodzeniem lub utratą przechodzą na Zamawiającego po podpisaniu bez zastrzeżeń
protokołu odbioru przedmiotu zamówienia.
5. W przypadku wystąpienia niezgodności dostawy w stosunku do zamówienia (ilościowych
lub jakościowych), Zamawiający odmówi z tej przyczyny podpisania protokołu odbioru o
którym mowa ust. 3, sporządzając na tą okoliczność stosowaną notatkę służbową,
wzywając jednocześnie Wykonawcę do prawidłowej realizacji umowy w terminie 14 dni.
§4
1. Strony ustaliły całkowite wynagrodzenie za wykonanie umowy w wysokości ……………
zł netto (słownie:………………………………netto zł), wartość brutto..........................zł
(słownie: ...................................................................zł).
2. Podana cena zawiera wszystkie koszty związane z wykonaniem umowy, o których mowa
w §2 umowy.
3. Określone w ust.1 wynagrodzenie jest niezmienne przez cały okres obowiązywania
umowy i obejmuje również świadczenia w ramach udzielonej przez Wykonawcę
gwarancji i rękojmi.
4. Podstawą do wystawienia faktury jest podpisany przez strony bezusterkowy protokół, o
którym mowa w § 3 ust. 3 umowy.
5. Płatność faktury dokonana będzie na konto Wykonawcy w terminie do 30 dni od daty
otrzymania prawidłowo wystawionej faktury przez Zamawiającego.
6. Za datę zapłaty strony przyjmują datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
§5
1. Przedstawicielem Zamawiającego jest: ……………………………………………………
2. Przedstawicielem Wykonawcy jest: ……………………………………………………
3
§6
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu ………….miesięcznej gwarancji na meble oraz
………….miesięcznej gwarancji na krzesła i fotele, polegającej na bezpłatnej naprawie
lub wymianie na nowy każdego przedmiotu umowy w przypadku wystąpienia w nim w
okresie
gwarancji
jakichkolwiek
wad
użytkowych
lub
estetycznych,
tj.
wad
materiałowych bądź konstrukcyjnych lub niespełnienia funkcji użytkowych bądź
jakościowych.
2. O ujawnionych wadach lub usterkach Zamawiający powiadomi Wykonawcę pisemnie lub
faksem pod nr……….. niezwłocznie tj. nie później niż w terminie do 5 dni od daty ich
stwierdzenia. Termin realizacji obowiązków z gwarancji wynosi 14 dni od dnia zgłoszenia
wystąpienia wad lub usterek.
3. Warunki gwarancyjne producenta nie mogą zawierać jakichkolwiek wyłączeń
odpowiedzialności nieprzewidzianych w niniejszej umowie.
4. Okres gwarancji liczony jest od daty podpisania bezusterkowego protokółu odbioru, o
którym mowa w §3 ust. 3 umowy.
5. W przypadku dokonania naprawy mebli lub sprzętu, ich okres gwarancji zostanie
każdorazowo przedłużony o czas wyłączenia z eksploatacji.
6. W przypadku niewykonania naprawy, przywracającej w pełni funkcje użytkowe i
estetyczne, lub drugiej w okresie gwarancji takiej samej usterki tego samego przedmiotu
umowy, Wykonawca zobowiązany jest do jego wymiany na nowy, wolny od wad, bez
dodatkowego wynagrodzenia, w terminie 14 dni od daty ponownego zgłoszenia
wystąpienia wady lub usterki.
7. W przypadku niewykonywania przez Wykonawcę obowiązków z gwarancji zgodnie z
umową, niezależnie od prawa naliczenia kar umownych, o których mowa w §8 ust.1b,
Zamawiający ma prawo powierzenia naprawy osobie trzeciej, na koszt i ryzyko
Wykonawcy, bez utraty praw wynikających z gwarancji.
8. Uprawnienia z gwarancji, nie naruszają praw Zamawiającego wynikających z rękojmi,
określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.
§7
1. Zamawiający ma prawo od umowy odstąpić ze skutkiem natychmiastowym bez prawa do
żądania odszkodowania przez Wykonawcę, w przypadku gdy z przyczyn leżących
wyłącznie po stronie Wykonawcy:
4
a) zwłoka w realizacji całości lub jakiejkolwiek części zamówienia przekroczy 14 dni;
b) Wykonawca nie usunie wad lub nie dokona wymiany przedmiotów umowy na
pełnowartościowe, w terminie 14 dni od dnia odmowy podpisania z tej przyczyny
przez Zamawiającego protokołu odbioru, o którym mowa w §3 ust. 3 lub w którym
Zamawiający zgłosił pisemne zastrzeżenia co do całości lub poszczególnych
przedmiotów umowy.
2. Oprócz w/w przypadków, Zamawiający może odstąpić od całości lub części umowy, w
razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności, powodującej że wykonanie umowy nie leży
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. W
takim wypadku Wykonawcy należne jest wyłącznie wynagrodzenie z tytułu faktycznie
wykonanej części umowy.
§8
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości:
a) 0,3% wartości umowy brutto, o której mowa w § 4 ust.1. umowy za każdy dzień
opóźnienia w realizacji przedmiotu umowy. Jako opóźnienie w realizacji całości
umowy Zamawiający traktował będzie jakiekolwiek niezgodności dostawy w
stosunku do zamówienia (ilościowe i jakościowe),
b) 0,3% wartości umowy brutto, o której mowa w § 4 ust.1. umowy za każdy dzień
opóźnienia w naprawie gwarancyjnym przedmiotu umowy lub w wymianie towaru
wadliwego na wolny od wad (w przypadku niedostarczenia sprzętu zastępczego),
c) 10% wartości umowy brutto, o której mowa w § 4 ust.1. umowy w przypadku
odstąpienia od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca.
2. Kary należne Zamawiającemu będą płatne przez Wykonawcę w terminie 7 dni od daty
wystawienia przez Zamawiającego noty obciążeniowej lub z faktury Wykonawcy.
3. Jeżeli poniesiona szkoda będzie wyższa niż kara umowna, Zamawiający jest uprawniony
do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych określonych w Kodeksie
Cywilnym, do wysokości faktycznie poniesionej szkody.
§9
1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do
treści oferty Wykonawcy w następującym zakresie:
5
a) zmiany terminów wykonania zamówienia na terminy późniejsze, w przypadku braku
możliwości realizacji umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego - o czas
występowania tych przeszkód,
b) ustawowej zmiany stawki podatku od towaru i usług VAT,
2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy wymagają formy pisemnej w postaci
aneksu pod rygorem nieważności.
§ 10
1. Zamawiający nie wyraża zgody na przeniesienie wierzytelności na osoby trzecie.
2. Strony ustalają, że w sprawach nieuregulowanych w niniejszą umową będą miały
zastosowanie przepisy prawa polskiego w szczególności Kodeks cywilny.
3. Ewentualne spory wynikłe na tle stosowania niniejszej umowy - strony zobowiązują się
załatwić w drodze ugody, natomiast w przypadku jej nie osiągnięcia, poddać
rozstrzygnięciu sądowi właściwemu dla siedziby Zamawiającego.
4. Umowę sporządzono w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
Wykonawca
Zamawiający
6
Download
Random flashcards
ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

66+6+6+

2 Cards basiek49

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Create flashcards