ankieta dla oddziałów i klinik chirurgicznych za rok 2003

advertisement
ANKIETA DLA ODDZIAŁÓW I KLINIK CHIRURGICZNYCH ZA ROK 2006
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
Województwo (proszę wpisać odpowiednią cyfrę)
1-dolnośląskie,
2-kujawsko-pomorskie,
3-lubelskie,
4-lubuskie,
5-łódzkie,
6-małopolskie,
7-mazowieckie,
8-opolskie,
9-podlaskie,
10-podkarpackie,
11-pomorskie,
12-śląskie,
13-świetokrzyskie,
14-warmińsko-mazurskie,
15-wielkopolskie,
16-zachodniopomorskie
Miejscowość
Kod pocztowy
Nazwa Oddziału
Adres (tylko ulica i numer)
Telefon (z nr kier.)
Faks (z nr kier.)
E-mail
Imię i nazwisko ordynatora
Tytuł ordynatora (proszę wpisać: lek.med., dr n. med., dr hab.
med., prof. dr hab. med.)
Liczba zatrudnionych lekarzy (pracownicy etatowi
oddziału/kliniki, rezydenci, studia doktoranckie, oddelegowani
do oddziału/kliniki na pełny okres specjalizacji) (suma pkt.
12-15)
Liczba specjalistów z chirurgii ogólnej:
Liczba lekarzy z I chirurgii ogólnej (nie będących w trakcie
dalszej specjalizacji):
Liczba lekarzy w trakcie specjalizacji z chirurgii ogólnej
Pozostali:
Liczba łóżek
Liczba sal operacyjnych
Oddział Intensywnej Terapii - Liczba dostępnych łóżek
Czy oddział/klinika pełni ostre dyżury całodobowe? 0-nie 1-tak
Czy w szpitalu jest oddział medycyny ratunkowej ? 0-nie 1-tak
Czy w szpitalu jest poradnia stomijna ? 0-nie 1-tak
Czy w szpitalu jest poradnia do walki z bólem ? 0-nie 1-tak
Czy w szpitalu jest poradnia chorób piersi ? 0-nie 1-tak
Czy stosowana jest technika laparoskopowa (torakoskopowa)
0-nie 1-tak
Czy stosowana jest technika staplerowa ? 0-nie 1-tak
Czy oddział/klinika posiada akredytacje Ministerstwa Zdrowia
do prowadzenia specjalizacji z chirurgii ogólnej? 0-nie 1-tak
Czy oddział/klinika posiada akredytacje Ministerstwa Zdrowia
do prowadzenia specjalizacji z innych dziedzin chirurgii ? 0-nie
1-tak
Do pkt. 28: inna specjalizacja I : 0-nie dotyczy, 1-chir.
naczyniowa, 2-chir. dziecięca, 3-chir. urazowa/ortopedia, 4torakochirurgia, 5-kardiochirurgia, 6-chir. onkologiczna, 7urologia, 8-neurochirurgia, 9-transplantologia
(
(
)
)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
Do pkt. 28: inna specjalizacja II : 0-nie dotyczy, 1-chir.
naczyniowa, 2-chir. dziecięca, 3-chir. urazowa/ortopedia, 4torakochirurgia, 5-kardiochirurgia, 6-chir. onkologiczna, 7urologia, 8-neurochirurgia, 9-transplantologia
Do pkt. 28: inna specjalizacja III : 0-nie dotyczy, 1-chir.
naczyniowa, 2-chir. dziecięca, 3-chir. urazowa/ortopedia, 4torakochirurgia, 5-kardiochirurgia, 6-chir. onkologiczna, 7urologia, 8-neurochirurgia, 9-transplantologia
Endoskopia górnego odcinka przewodu pokarmowego
diagnostyczna: 0-brak możliwości wykonania w macierzystym
szpitalu, 1-tylko w godzinach pracy, 2-całodobowo
Endoskopia górnego odcinka przewodu pokarmowego
diagnostyczna, wykonuje: 0-nie dotyczy, 1-chirurg zatrudniony
w oddziale, 2-gastroenterolog zatrudniony w oddziale, 3gastroenterolog zatrudniony w innym oddziale szpitala
Endoskopia górnego odcinka przewodu pokarmowego
zabiegowa: 0-brak możliwości wykonania w macierzystym
szpitalu, 1-tylko w godzinach pracy, 2-całodobowo
Endoskopia górnego odcinka przewodu pokarmowego
zabiegowa, wykonuje: 0-nie dotyczy, 1-chirurg zatrudniony w
oddziale, 2-gastroenterolog zatrudniony w oddziale, 3gastroenterolog zatrudniony w innym oddziale szpitala
Kolonoskopia: 0-brak możliwości wykonania w macierzystym
szpitalu; lub wykonuje: 1-chirurg zatrudniony w oddziale, 2gastroenterolog zatrudniony w oddziale, 3-gastroenterolog
zatrudniony w innym oddziale szpitala
ECPW: 0-brak możliwości wykonania w macierzystym szpitalu;
lub wykonuje: 1-chirurg zatrudniony w oddziale, 2gastroenterolog zatrudniony w oddziale, 3-gastroenterolog
zatrudniony w innym oddziale szpitala
USG: 0-brak możliwości wykonania w macierzystym szpitalu,
1-tylko w godzinach pracy, 2-całodobowo
RTG: 0-brak możliwości wykonania w macierzystym szpitalu,
1-tylko w godzinach pracy, 2-całodobowo
TK: 0-brak możliwości wykonania w macierzystym szpitalu,
1-tylko w godzinach pracy, 2-całodobowo
Rezonans magnetyczny: 0-brak możliwości wykonania w
macierzystym szpitalu, 1-tylko w godzinach pracy,
2-całodobowo
Pracownia bakteriologiczna: 1-dostępność w szpitalu tylko w
dzień, 2- dostępność w szpitalu całodobowo, 3- dostępność
tylko w innym szpitalu
Badanie histopatologiczne: 1-w szpitalu, 2-jeśli dostępne
badanie śródoperacyjne, 3-dostępność w innym szpitalu
Ogólna liczba hospitalizacji
Liczba hospitalizacji z leczeniem operacyjnym
Liczba zgonów
Całkowita liczba operacji (suma 47 i 48, więcej niż 44)
Liczba operacji ze wskazań planowych
Liczba operacji ze wskazań pilnych
Liczba publikacji w czasopismach krajowych w roku 2006
Liczba doniesień zjazdowych krajowych w roku 2006
Liczba publikacji w czasopismach zagranicznych w roku 2006
Liczba doniesień zjazdowych zagranicznych w roku 2006
OPERACJE NA UKŁADZIE NERWOWYM
Kraniotomia (odbarczenie mózgu, eksploracja)
Trepanacja
Inne operacje na mózgu i oponach mózgowych
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
Zabiegi na rdzeniu kręgowym lub strukturach kanału
kręgowego
Szycie/przeszczep nerwu czaszkowego lub obwodowego
Sympatektomia lędźwiowa (w tym wideoskopowa)
Sympatektomia piersiowa (w tym torakoskopowa)
OPERACJE W ZAKRESIE UKŁADU WYDZIELANIA
WEWNĘTRZNEGO
Wycięcie tarczycy (częściowe lub całkowite) z powodu wola
Wycięcie tarczycy z powodu raka
Wycięcie przytarczyc z powodu pierwotnej nadczynności
Wycięcie przytarczyc z powodu wtórnej nadczynności
Wycięcie przytarczyc z powodu trzeciorzędowej nadczynności
Insulinoma
Innne guzy neuroendokrynne
Adrenalektomia jednostronna (w tym laparoskopowa)
Adrenalektomia obustronna (w tym laparoskopowa)
ZABIEGI W ZAKRESIE UKŁADU ODDECHOWEGO I
KLATKI PIERSIOWEJ
Wycięcie krtani
Tracheostomia
Zabiegi naprawcze krtani/tchawicy
Wycięcie w zakresie płuc i oskrzeli
Dekortykacja płuca
Drenaż jamy opłucnowej
Zabiegi w zakresie śródpiersia (nacięcie, drenaż)
Zabiegi w zakresie przepony
Torakotomia zwiadowcza, pourazowa
Operacje naprawcze ściany klatki piersiowej (wady, urazy,
nowotwory)
Tymektomia
ZABIEGI NA UKŁADZIE SERCOWO-NACZYNIOWYM
Operacje w zakresie serca i osierdzia (po urazie)
Zeszycie tętnicy z powodu urazu
Rekonstrukcja tętnicy z powodu urazu za pomocą przeszczepu
z żyły autogennej
Rekonstrukcja tętnicy z powodu urazu za pomocą sztucznej
protezy
Operacje tętniaka aorty piersiowej (piersiowo-brzusznej)
metoda klasyczna
Operacje tętniaka aorty piersiowej metoda
wewnątrznaczyniową (stentgraft) lub hybrydową
Operacje rozwarstwienia aorty piersiowej lub piersiowobrzusznej metodą wewnątrznaczyniową z implantacją
stentgraftu
Operacje rozwarstwienia aorty piersiowej lub piersiowobrzusznej metodą wewnątrznaczyniową bez stentgraftu
(fenestracja)
Operacje tętniaka aorty brzusznej całkowicie (suma pkt. 94-97)
Operacje tętniaka aorty brzusznej: przeszczep prosty
przeszczep rozwidlony aortalno-biodrowy
przeszczep rozwidlony aortalno-udowy (co najmniej po jednej
stronie)
Operacje tętniaka aorty brzusznej metodą
wewnątrznaczyniową (stentgraft)
Operacja tętniaka t. biodrowej (izolowanego)
Operacja tętniaka t. udowej
Operacja tętniaka t. podkolanowej
Operacja tętniaka t. śledzionowej
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
Operacja tętniaka t. nerkowej
Operacja tętniaka t. wątrobowej
Operacja tętniaka t. krezkowej górnej
Operacja tętniaka tętnicy kończyny górnej
Zeszycie tętnicy udowej przy tętniaku rzekomym (np. po
uszkodzeniu przy arteriografii, koronarografii)
Przeszczep aortalno-krezkowy z powodu niedrożności
(zwężenia) t. krezkowej górnej
Przeszczep aortalno-udowy z powodu niedrożności naczyń z
użyciem protezy jednostronny
Przeszczep aortalno-udowy z powodu niedrożności naczyń z
użyciem protezy rozwidlony
Pierwotny przeszczep tętniczy z użyciem autogennej żyły
udowej
Całkowita wymiana przeszczepu aortalno-udowego
rozwidlonego na przeszczep z autogennej żyły udowej
Częściowa wymiana przeszczepu aortalno-udowego
rozwidlonego na przeszczep z autogennej żyły udowej
Przeszczep biodrowo-udowy
Przeszczep pachowo-udowy jednostronny
Przeszczep pachowo-dwuudowy
Przeszczep pachowo-pachowy
Przeszczep udowo-udowy skrzyżowany
Przeszczep udowo-podkolanowy z użyciem protezy
Przeszczep udowo-podkolanowy z użyciem własnej żyły
odpiszczelowej
Przeszczep udowo-podkolanowy z użyciem protezy i własnej
żyły odpiszczelowej („composite graft”)
Przeszczep do t. podudzia lub stopy
Profundoplastyka
Przeszczep aortalno-nerkowy
Przeszczep watrobowo-nerkowy
Przeszczep śledzionowo-nerkowy
Autoprzeszczep nerki
Operacje uwolnienia pnia trzewnego (zespół uciskowy)
Przeszczep do pnia trzewnego w jego niedrożności
Przeszczep aortalno-krezkowy z powodu niedrożności lub
zwężenia
TEA t. szyjnej
Operacje na t. kręgowej
Przeszczep szyjno-podobojczykowy
Embolektomia ( trombektomia ) w zakresie t. kończyn dolnych
Embolektomia ( trombektomia )w zakresie t. kończyn górnych
Embolektomia ( trombektomia ) t. krezkowej górnej
Udrożnienie w zakresie tt. kończyn dolnych przy ich
przewlekłej, miażdżycowej niedrożności
Wtórne naprawcze operacje tętnic z użyciem dodatkowej
protezy
Udrożnienie protezy naczyniowej
Przetoki tętniczo-żylne do dializ bez użycia protezy
Przetoki tętniczo-żylne do dializ z użyciem protezy
Likwidacja przetoki t-ż do dializ
Założenie cewnika permanentnego do hemodializ lub
chemioterapii
Operacje żylaków kończyn dolnych
Przecięcie żył przeszywających (op. Lintona, SEPS)
Operacje w urazach żył
Trombektomie żylne
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.
162.
163.
164.
165.
166.
167.
168.
169.
170.
171.
172.
173.
174.
175.
176.
177.
178.
179.
180.
181.
182.
183.
184.
185.
186.
187.
188.
189.
190.
191.
192.
193.
194.
195.
196.
ZABIEGI W ZAKRESIE PRZEŁYKU
Wycięcie przełyku przez torakotomię z rekonstrukcją za
pomocą żołądka
Wycięcie przełyku przez torakotomię z rekonstrukcją za
pomocą jelita
Wycięcie przełyku przez rozwór przełykowy przepony
Operacja uchyłka przełyku
Nacięcie mięśniówki przełyku (kardiomiotomia)
Zeszycie rozerwania przełyku
Transsekcja przełyku
Założenie stałej endoprotezy lub stentu do przełyku
OPERACJE W ZAKRESIE ŻOŁĄDKA, DWUNASTNICY,
ŚLEDZIONY
Gastrostomia ( w tym laparoskopowa, PEG)
Częściowe wycięcie żołądka z zespoleniem z dwunastnica
Częściowe wycięcie żołądka z zespoleniem z jelitem cienkim
Całkowite wycięcie żołądka z powodu nowotworu
Wycięcie bliższej części żołądka
Całkowite wycięcie żołądka z innego powodu
Pyloroplastyka
Wagotomia wysoce selektywna
Zespolenie zołądkowo-jelitowe bez resekcji żołądka
Zeszycie przedziurawionego wrzodu żołądka lub dwunastnicy
Operacyjne zaopatrzenie krwawiącego wrzodu
Operacje antyrefluksowe (w tym laparoskopowe)
Operacje zmniejszające objętość żołądka w leczeniu otyłości
Operacje omijające w leczeniu otyłości
Splenektomia pourazowa
Splenektomia z przyczyn innych niż uraz
Częściowe wycięcie śledziony
OPERACJE W ZAKRESIE JELIT, WYROSTKA
ROBACZKOWEGO I ODBYTU
Laparotomia z uwolnieniem zrostów
Likwidacja skrętu jelita bez resekcji
Resekcja jelita cienkiego
Hemikolektomia prawostronna
Resekcja poprzecznicy
Hemikoletomia lewostronna
Resekcja esicy
Całkowite wycięcie jelita grubego
Wyłonienie jelita cienkiego
Jejunostomia odżywcza
Wyłonienie jelita grubego (bez resekcji)
Zespolenie omijające z powodu niedrożności nowotworowej
Operacja Hartmana
Zamkniecie kolostomii, przywrócenie ciągłości przewodu
pokarmowego
Zeszycie jelita
Wycięcie wyrostka robaczkowego z powodu zapalenia
wyrostka (w tym laparoskopowe)
Wycięcie wyrostka robaczkowego przy innych chorobach (np.
zapalenie węzłów chłonnych krezki)
Drenaż ropnia okołowyrostkowego
Wycięcie uchyłka Meckela
Brzuszno-kroczowe wycięcie odbytnicy
Brzuszno-krzyżowe wycięcie odbytnicy
Przednia resekcja odbytnicy
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
197.
198.
199.
200.
201.
202.
203.
204.
205.
206.
207.
208.
209.
210.
211.
212.
213.
214.
215.
216.
217.
218.
219.
220.
221.
222.
223.
224.
225.
226.
227.
228.
229.
230.
231.
232.
233.
234.
235.
236.
237.
238.
239.
240.
241.
242.
243.
244.
245.
246.
247.
248.
Zabiegi naprawczo-odtwórcze w zakresie odbytnicy wytworzenie zbiorników odbytniczych (J,S,W-pouch)
Drenaż ropnia okołoodbytniczego
Operacja przetoki okołoodbytowej
Operacja przetoki odbytniczo-pochwowej
Operacja żylaków odbytu
Operacja torbieli włosowej
Operacja szczeliny odbytu
Operacje naprawcze zwieraczy odbytu, leczenie wypadania
odbytnicy
Miejscowe wycięcie/zniszczenie zmiany(guza, polipów) odbytu
i odbytnicy
Usunięcie ciała obcego z odbytnicy
OPERACJE W ZAKRESIE WĄTROBY
Resekcja mniejsza niż hemihepatektomia z powodów innych
niż uraz
Hemihepatektomia z powodów innych niż uraz
Resekcja wątroby z powodu urazu
Zeszycie/”packing” wątroby z powodu urazu
Drenaż ropnia/torbieli wątroby (w tym laparoskopowy)
OPERACJE W ZAKRESIE DRÓG ŻÓŁCIOWYCH
Cholecystektomia tradycyjna (bez rewizji dróg żółciowych)
Cholecystektomia tradycyjna z rewizją dróg żółciowych i
drenażem m. Kehra
Cholecystektomia rozszerzona z powodu nowotworu
Cholecystostomia
Choledocholitotomia i drenaż m. Kehra bez cholecystektomii
Zespolenie pęcherzykowo-jelitowe
Zespolenie przewodu żółciowego wspólnego z dwunastnica
lub jelitem czczym
Zespolenie przewodu wątrobowego z jelitem
Zespolenie przewodowo-przewodowe
Zespolenie przekroju płata wątroby z jelitem cienkim
OPERACJE WIDEOSKOPOWE / MAŁOINWAZYJNE
Cholecystektomia
Gastrostomia
Adrenalektomia
Guzy innych gruczołów dokrewnych
Fundoplikacja
Operacje z powodu patologicznej otyłości
Przepukliny
Podwiązanie żył przeszywających (SEPS)
Nefrektomia
Appendektomia
Resekcja jelita
Zeszycie perforacji wrzodu żołądka/dwunastnicy
Splenektomia
Fenestracja torbieli (jajnika, wątroby)
Inne operacje w zakresie żeńskich narządów płciowych
Implantacja cewnika Tenckhoffa
Uwolnienie zrostów
Sympatektomia piersiowa
Sympatektomia lędźwiowa
Inne operacje torako-/mediastinoskopowe
Laparoskopia zwiadowcza
OPERACJE W ZAKRESIE TRZUSTKI
Całkowite wycięcie trzustki wraz z dwunastnica
Proksymalne wycięcie trzustki wraz z dwunastnica
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
249.
250.
251.
252.
253.
254.
255.
256.
257.
258.
259.
260.
261.
262.
263.
264.
265.
266.
267.
268.
269.
270.
271.
272.
273.
274.
275.
276.
277.
278.
279.
280.
281.
282.
283.
284.
285.
286.
287.
288.
289.
290.
291.
292.
293.
294.
Wycięcie trzustki z zachowaniem dwunastnicy
Dystalne wycięcie trzustki
Drenaż wewnętrzny torbieli trzustki
Marsupializacja torbieli trzustki
Nekrektomia (usunięcie martwaków)
Drenaż ropnia trzustki
Operacja Puestowa
Resekcja trzustki z powodu urazu
Zaopatrzenie urazu trzustki inne niż resekcja
ZABIEGI NAPRAWCZE W PRZEPUKLINACH
Operacja przepukliny pachwinowej bez użycia materiału
alloplastycznego
Operacja przepukliny pachwinowej z użyciem materiału
alloplastycznego
Operacja przepukliny udowej
Operacja przepukliny pępkowej bez użycia materiału
alloplastycznego
Operacja przepukliny pępkowej z użyciem materiału
alloplastycznego
Operacja przepukliny kresy białej bez użycia materiału
alloplastycznego
Operacja przepukliny kresy białej z użyciem materiału
alloplastycznego
Operacja przepukliny pooperacyjnej bez użycia materiału
alloplastycznego
Operacja przepukliny pooperacyjnej z użyciem materiału
alloplastycznego
Operacja przepukliny przeponowej
Operacja przepukliny lędźwiowej („bulging”)
Operacje innych przepuklin
INNE OPERACJE W ZAKRESIE JAMY BRZUSZNEJ
Laparostomia (metoda otwartego brzucha, czasowe
zamkniecie jamy brzusznej, )
Drenaż ropnia wewnątrzotrzewnowego
Drenaż krwiaka/ropnia przestrzeni zaotrzewnowej
Wycięcie guza zaotrzewnowego lub miednicy mniejszej
Częściowe wycięcie sieci
Relaparotomia z powodu krwawienia pooperacyjnego
Reoperacja z powodu rozejścia się zespolenia jelitowego
Relaparotomia z innych powodów
Zamkniecie pooperacyjnego rozejścia ściany jamy brzusznej
(rany operacyjnej – ewentracja)
Laparotomia zwiadowcza
Wszczepienie cewnika Tenckhoffa (w tym laparoskopowe)
Usuniecie/wymiana cewnika Tenckhoffa
Wszczepienie cewnika do drenażu płynu mózgowordzeniowego
OPERACJE UKŁADU MOCZOWEGO I MĘSKICH
NARZĄDÓW PŁCIOWYCH
Nefrektomia (w tym laparoskopowa) z powodu nowotworu
Nefrektomia (w tym laparoskopowa) z innych powodów
Częściowe wycięcie nerki
Operacyjne usunięcie złogów z dróg moczowych
Operacje moczowodu
Operacja z powodu nietrzymania moczu
Wycięcie pęcherza moczowego
Inne operacje w zakresie pęcherza moczowego
Operacje w zakresie cewki moczowej
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
295.
296.
297.
298.
299.
300.
301.
302.
303.
304.
305.
306.
307.
308.
309.
310.
311.
312.
313.
314.
315.
316.
317.
318.
319.
320.
321.
322.
323.
324.
325.
326.
327.
328.
329.
330.
331.
332.
333.
334.
335.
336.
337.
Wycięcie gruczołu krokowego
Wycięcie jądra
Sprowadzenie niezstąpionego jądra
Inne operacje jąder
Operacja żylaków powrózka nasiennego
Inne operacje powrózka nasiennego, nasieniowodu, najądrza
Operacja wodniaka jądra
Operacja stulejki
Inne operacje prącia
Endoskopowe operacje urologiczne
OPERACJE W ZAKRESIE ŻEŃSKICH NARZĄDÓW
PŁCIOWYCH
Operacja z powodu pękniętej ciąży pozamacicznej
Operacja z powodu zapalenia przydatków
Operacja z powodu torbieli jajnika
Wycięcie jajnika z powodu nowotworu
Wycięcie macicy z przydatkami
Wycięcie macicy bez przydatków
OPERACJE W OBRĘBIE UKŁADU KOSTNO-STAWOWEGO
Operacyjne otwarte zaopatrzenie złamań/zwichnięć
(zespolenie/stabilizacja)
Duże amputacje kończyn dolnych (podudzie, udo) z powodu
nowotworu
Duże amputacje kończyn dolnych (podudzie, udo) z powodu
urazu
Duże amputacje kończyn dolnych (podudzie, udo) z powodu
niedokrwienia/martwicy
Duże amputacje kończyn górnych (przedramię, ramie) z
powodu nowotworu
Duże amputacje kończyn górnych (przedramię, ramie) z
powodu urazu
Duże amputacje kończyn górnych (przedramię, ramie) z
powodu niedokrwienia/martwicy
Amputacje palców, części ręki lub stopy
Operacyjne zaopatrzenie złożonych urazów kończyny górnej z
rekonstrukcją ścięgien
Inne operacje ortopedyczne
Replantacje kończyn, palców
OPERACJE W ZAKRESIE POWŁOK CIAŁA I INNE
Mastektomia
Wycięcie złośliwego guza sutka
Wycięcie łagodnej zmiany sutka
Operacje rekonstrukcyjne sutka
Wycięcie złośliwej zmiany skóry i tkanki podskórnej (tylko
operacje w warunkach bloku operacyjnego)
Wycięcie łagodnej zmiany skóry i tkanki podskórnej -kaszak,
tłuszczak, znamię, naczyniak, torbiel(tylko operacje w
warunkach bloku operacyjnego)
Nacięcie i drenaż krwiaka, ropnia (tylko operacje w warunkach
bloku operacyjnego)
Wycięcie martwicy skóry, tkanki podskórnej (tylko operacje w
warunkach bloku operacyjnego)
Zeszycie dużych ran (tylko operacje w warunkach bloku
operacyjnego)
Operacje plastyczne i rekonstrukcyjne w zakresie głowy i szyi
Operacje plastyczne i rekonstrukcyjne poza głową i szyją
Wolne autoprzeszczepy skóry
Diagnostyczne pobranie węzłów chłonnych
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
338.
339.
340.
341.
342.
343.
344.
345.
346.
350.
Limfadenektomie blokowe
Wycięcie ślinianki
OPERACJE Z ZAKRESU PRZESZCZEPIANIA NARZĄDÓW
Pobrania wielonarządowe
Pobrania tylko nerek
Przeszczep nerki
Przeszczep wątroby
Jednoczasowy przeszczep trzustki i nerki
Usunięcie nerki przeszczepionej
UWAGI, KOMENTARZE
0
0
0
0
0
0
0
0
Download