Interesy pracowników i ich ochrona Sylabus przedmiotu:

advertisement
Sylabus przedmiotu:
Interesy pracowników i ich ochrona
6SHFMDOQRĞü
:V]\VWNLHVSHFMDOQRĞFL
Data wydruku:
23.01.2016
Dla rocznika:
2015/2016
Kierunek:
=DU]ąG]DQLHLLQĪ\QLHULDSURGXNFML
:\G]LDá
,QĪ\QLHU\MQR(NRQRPLF]Q\
Opis przedmiotu
3U]HGPLRWREHMPXMH]DJDGQLHQLD]ZLą]DQH]IRUPRZDQLHPVIHU\VSRáHF]QHMMHGQRVWHNJRVSRGDUF]\FKZSURFHVLH
]DU]ąG]DQLD]DVREDPLOXG]NLPL3R]ZDOD]UR]XPLHüSU]HVáDQNLUHDOL]DFMLLQWHUHVyZSUDFRZQLNyZ]XZ]JOĊGQLHQLHP
SRGHMĞFLDNRQWHNVWRZHJR8ND]XMHSRGPLRWRZHLLQVWUXPHQWDOQHDVSHNW\UHVSHNWRZDQLDRPDZLDQ\FKLQWHUHVyZ
Dane podstawowe
Nazwa angielska:
)RUPD]DMĊü
Employee interests and their
protection
Kod przedmiotu:
Status przedmiotu:
Obowiazkowy
Autor:
0DáJRU]DWD*DEOHWD
Poziom studiów:
2
Semestr:
II
Forma studiów:
Stacjonarne / Niestacjonarne
6áRZDNOXF]RZH
interesy, pracownik, pracodawca,
PLHMVFDSUDF\HODVW\F]QRĞü
zatrudnienia, rozziew interesów,
prawo krajowe i europejskie,
QDU]ĊG]LDUHVSHNWRZDQLD
interesów.
Liczba godzin
Semestr
:\NáDG\
15/8
II/II
ûZLF]HQLD
15/8
II/II
Laboratoria
0/0
-/-
Seminarium
0/0
-/-
Inne
0/0
-/-
Forma zaliczenia:
Punkty ECTS
3.0/3.0
Zal
:\PDJDQLDZVWĊSQH
2VLąJQLĊFLHHIHNWyZZ\QLNDMąF\FK]UHDOL]DFMLSU]HGPLRWyZ
=DNUHVPDWHULDáX],VWVWXGLyZ
=DU]ąG]DQLHVWUDWHJLF]QH
Efekty i cele
&HOHNV]WDáFHQLDGODSU]HGPLRWX
Kod
Opis
C1
=GRE\FLHZLHG]\GRW\F]ąFHMSU]HVáDQHNPRĪOLZRĞFLLVSRVREyZUHVSHNWRZDQLDLQWHUHVyZSUDFRZQLNyZZSURFHVLH
]DU]ąG]DQLD]DVREDPLOXG]NLPL==/
C2
Zdobycie wiedzy o prawnych aspektach ochrony interesów pracowników, w tym o partycypacji pracowniczej.
C3
:\NV]WDáFHQLHXPLHMĊWQRĞFLUR]SR]QDZDQLDLQWHUHVyZSUDFRZQLNyZRUD]VSRVREyZLQDU]ĊG]LLFKUHVSHNWRZDQLDZ
RUJDQL]DFMDFKXG]LDáZEDGDQLDFK
C4
3R]QDQLHL]UR]XPLHQLHSUDNW\N]DU]ąGF]\FKVSU]\MDMąF\FKRFKURQLHLQWHUHVyZSUDFRZQLNyZRUD]Z\NV]WDáFHQLH
XPLHMĊWQRĞFLLFKVWRVRZDQLD
(IHNW\NV]WDáFHQLDGODSU]HGPLRWX
Wiedza
1z 6
Symbol
Opis
Efekty kierunkowe
Cele
W1
0DSRGVWDZRZąZLHG]ĊGRW\F]ąFą]DU]ąG]DQLD]DVREDPLOXG]NLPLDZV]F]HJyOQRĞFL K_W06, K_W07
SRWU]HESUDFRZQLNyZRUD]ĞURGNyZLVSRVREyZLFK]DVSRNDMDQLD
C1, C2, C3
W2
=QDSUDZQHLSRGPLRWRZHDVSHNW\UHDOL]DFMLLQWHUHVyZSUDFRZQLNyZ3RVLDGDZLHG]Ċ
GRW\F]ąFąSRĞUHGQLHMLEH]SRĞUHGQLHMSDUW\F\SDFMLSUDFRZQLNyZRUD]SU]HVáDQHNL
warunków jej stosowania.
K_W06
C1, C2, C3
W3
3RVLDGDZLHG]ĊGRW\F]ąFąLQVWUXPHQWyZUHVSHNWRZDQLDLQWHUHVyZSUDFRZQLNyZRUD]
warunków ich stosowania.
K_W06
C1, C2, C3,
C4
8PLHMĊWQRĞFL
Symbol
Opis
Efekty kierunkowe Cele
U1
3RWUDILUR]SR]QDüLQWHUHV\SUDFRZQLNyZRUD]SRGHMĞFLHGRLFKUHVSHNWRZDQLDZ
RUJDQL]DFMLXG]LDáZEDGDQLDFK
K_U05
C1, C3, C4
U2
3RVLDGDXPLHMĊWQRĞüDQDOL]\LQWHUHVyZSUDFRZQLNyZZNRQWHNĞFLHLFKSRWHQFMDáX
motywacyjnego.
K_U05
C1, C2, C3,
C4
U3
3RWUDILRNUHĞOLü]PLDQ\ZREV]DU]H]DU]ąG]DQLD]DVREDPLOXG]NLPLZDĪQH]SXQNWX
widzenia interesów pracowników i pracodawcy.
K_U05, K_U08
C1, C2, C4
.RPSHWHQFMHVSRáHF]QH
Symbol
Opis
Efekty kierunkowe Cele
K1
0DĞZLDGRPRĞü]QDF]HQLDVIHU\VSRáHF]QHMRUJDQL]DFMLGODRVLąJDQLDMHMFHOyZ
ekonomicznych.
K_K01, K_K04
C1, C2, C3,
C4
K2
8F]\VLĊSDWU]HQLDQDSURFHV\JRVSRGDUF]HSU]H]SU\]PDWVDW\VIDNFMLL
]DDQJDĪRZDQLDSUDFRZQLNyZ
K_K01, K_K03
C1, C2, C3,
C4
K3
3RWUDILREURQLüLGHĊEXGRZDQLDRUJDQL]DFMLVSU]\MDMąFHMOXG]LRP26/
K_K01, K_K02,
K_K03, K_K04
C1, C2, C3,
C4
Kryteria ocen
(IHNW\NV]WDáFHQLD
1DRFHQĊ
1DRFHQĊ
1DRFHQĊ
1DRFHQĊ
W1
Brak wiedzy nt. zzl
rozpatrywanego przez
pryzmat potrzeb
pracowników oraz
PRĪOLZRĞFLLĞURGNyZLFK
zaspokajania.
0DMHG\QLHSRGVWDZRZą
ZLHG]ĊQW]]ODZW\P
ĞURGNyZLVSRVREyZ
UHDOL]DFMLRF]HNLZDĔ
pracowników.
0DV]HUV]ąZLHG]ĊQW]]O
RUD]RF]HNLZDĔ
SUDFRZQLNyZPRĪOLZRĞFLL
sposobów ich
respektowania.
0DUR]OHJáąZLHG]ĊQW]]O
w tym respektowania
interesów pracowników
RUD]SU]HVáDQHN
PRĪOLZRĞFLLVSRVREyZLFK
realizacji.
W2
1LH]QDSRGVWDZRZ\FKSRMĊü
GRW\F]ąF\FKSUDZQ\FKL
podmiotowych aspektów
realizacji interesów
pracowniczych, w tym
partycypacji pracowniczej.
Zna jedynie zasadnicze
prawne i podmiotowe
aspekty respektowania
interesów pracowniczych
(w tym partycypacji
pracowniczej), jak i
XZDUXQNRZDĔLFK
realizacji.
0DSRJáĊELRQąZLHG]ĊQW
prawnych oraz
podmiotowych aspektów
respektowania interesów
pracowników, w tym i tych
NWyUHZLąĪąVLĊ]
SDUW\F\SDFMąSUDFRZQLF]ą
2SDQRZDáZLHG]Ċ
WHRUHW\F]QąLSUDNW\F]Qą
nt. prawnych i
podmiotowych aspektów
respektowania interesów
SUDFRZQLNyZZW\PLWĊ
która dotyczy partycypacji
pracowniczej. Potrafi
GRNRQDüRGSRZLHGQLFK
ocen.
W3
Brak wiedzy nt. instrumentów
respektowania interesów
pracownika oraz warunków
jej stosowania.
3RVLDGDRJUDQLF]RQą
ZLHG]ĊQWSRGVWDZRZ\FK
instrumentów
respektowania interesów
pracowników oraz
warunków ich stosowania.
3RVLDGDZLHG]ĊQW
instrumentów respektowania
interesów pracowników oraz
warunków stosowania tych
instrumentów.
:SHáQLRSDQRZDáZLHG]Ċ
nt. doboru instrumentów
respektowania interesów
pracowników oraz
warunków ich stosowania.
3RWUDILZVND]DüQDSUDNW\NL
]DU]ąGF]HZW\P]DNUHVLH
1LHSRWUDILUR]SDWU\ZDü
interesów pracowników oraz
RNUHĞOLüSRGHMĞFLDGRLFK
respektowania.
2SDQRZDáSRGVWDZRZH
metody rozpoznawania
interesów pracowników.
Potrafi w ograniczonym
]DNUHVLHRNUHĞOLüĞURGNL
QDU]ĊG]LDLFKUHDOL]DFML
3RWUDILUR]SR]QDZDüLQWHUHV\
SUDFRZQLNyZDQDOL]RZDü
SRGHMĞFLHGRLFKUHDOL]DFML
RUD]]ZLą]DQH]W\P
QDU]ĊG]LD
2SDQRZDáSURFHGXUĊ
rozpoznawania interesów
pracowników. Potrafi
RNUHĞOLüLRFHQLüSRGHMĞFLH
do ich respektowania oraz
SRVáXJLZDüVLĊ
RGSRZLHGQLPLQDU]ĊG]LDPL
w procesie ich realizacji.
Wiedza
8PLHMĊWQRĞFL
U1
2z 6
U2
1LHSRVLDGDXPLHMĊWQRĞFL
analizy interesów
SUDFRZQLF]\FKSRGNąWHP
LFKSRWHQFMDáX
motywacyjnego. Nie zna
QDU]ĊG]LRFHQ\WHJR
SRWHQFMDáX
2SDQRZDáSRGVWDZRZH
metody analizy interesów
pracowników. Ma
XPLHMĊWQRĞüV]DEORQRZHM
interpretacji wyników tej
analizy na potrzeby
RNUHĞODQLDSRWHQFMDáX
motywacyjnego tych
interesów.
0DXPLHMĊWQRĞüDQDOL]\
interesów pracowniczych
RUD]RNUHĞODQLDLFK
SRWHQFMDáXPRW\ZDF\MQHJR
przy wykorzystaniu mniej
zaawansowanych metod
badawczych.
2SDQRZDáPHWRG\DQDOL]\
interesów pracowników z
wykorzystaniem
odpowiednio dobranych
metod oraz dokonywania
interpretacji wyników tej
analizy.
U3
1LHSRWUDILSU]HDQDOL]RZDü
obszaru zzl przez pryzmat
interesów pracowników i
pracodawcy.
3RWUDILVFKDUDNWHU\]RZDü 2SDQRZDáXPLHMĊWQRĞü
obszar zzl z
analizy zmian w obszarze zzl
XZ]JOĊGQLHQLHP
XZ]JOĊGQLDMąFLQWHUHV\
interesów pracowników i pracowników i pracodawcy
SUDFRGDZF\RUD]ZVND]Dü RUD]]D]QDF]DMąF\VLĊ
QD]D]QDF]DMąFHVLĊZ
rozziew w tym zakresie.
W\PZ]JOĊG]LH
VSU]HF]QRĞFL
3RVLDGDXPLHMĊWQRĞü
rozpoznawania i oceny
zmian w obszarze zzl,
LQWHUSUHWDFMLSU]HVáDQHNL
skutków tych zmian w
NRQWHNĞFLHLQWHUHVyZ
pracowników i pracodawcy
RUD]VSU]HF]QRĞFL
]DU\VRZXMąF\FKVLĊQDW\P
tle.
K1
1LHSRWUDILREMDĞQLü
znaczenia realizacji celów
VSRáHF]Q\FKZRUJDQL]DFML
3RWUDILZVND]DüQD
znaczenie sfry
personalnej organizacji w
RVLąJDQLXMHMFHOyZ
biznasowych.
0DĞZLDGRPRĞüUDQJLVIHU\
VSRáHF]QHMZRUJDQL]DFML
3RWUDILGRNRQDüDQDOL]\WHM
VIHU\ZNRQWHNĞFLHRVLąJDQLD
SRĪąGDQ\FKHIHNWyZ
gospodarowania.
Potrafi w sposób
SU]HNRQXMąF\RNUHĞOLü
]QDF]HQLHNDSLWDáX
OXG]NLHJRSU]HGVLĊELRUVWZD
Z\NRU]\VWXMąFWUDIQHL
oryginalne argumenty.
K2
1LHSRWUDILDQDOL]RZDü
przebiegu procesów
gospodarczych z
XZ]JOĊGQLHQLHPVDW\VIDNFMLL
]DDQJDĪRZDQLD
pracowników.
3RWUDILZVND]DüQD
SRZLą]DQLDSRPLĊG]\
VDW\VIDNFMąL
]DDQJDĪRZDQLHP
pracowników a
rezultatami
gospodarowania.
3RWUDILSU]HDQDOL]RZDü
wyniki gospodarowania w
NRQWHNĞFLHVDW\VIDNFMLL
]DDQJDĪRZDQLD
pracowników.
=QDQDU]ĊG]LDRFHQ\
satysfakcji i
]DDQJDĪRZDQLD
pracowników. Potrafi w tym
NRQWHNĞFLHSU]HDQDOL]RZDü
proces gospodarowania
RUD]ZVND]DüQD
PRĪOLZRĞFLXVSUDZQLHĔZ
tym obszarze.
K3
1LHSRWUDILREMDĞQLüLGHLL
budowania organizacji
VSU]\MDMąFHMOXG]LRP26/
3RWUDILREMDĞQLüLGHĊ
budowania organizacji
VSU]\MDMąFHMOXG]LRPRUD]
ZVND]DüQDQDU]ĊG]LDMHM
realizacji.
=QDLGHĊRUJDQL]DFML
VSU]\MDMąFHMOXG]LRPRUD]MHM
znaczenie w procesie
RVLąJDQLDFHOyZ
EL]QHVRZ\FK3RWUDILRNUHĞOLü
SU]HVáDQNLRULHQWDFML
SU]HGVLĊELRUVWZDQDOXG]LD
zatem i na interesy
pracownicze.
=QDLVWRWĊLSU]HVáDQNL
NV]WDáWRZDQLDRUJDQL]DFML
VSU]\MDMąFHMOXG]LRP
3RWUDILX]DVDGQLü
rozpowszechnianie tej idei
=QDSRWU]HEQHZ]ZLą]NX
z tym instrumenty oraz
SRWUDILZVND]DüQDSUDNW\NL
]DU]ąGF]HNWyUHVSU]\MDMą
budowaniu OSL.
.RPSHWHQFMHVSRáHF]QH
7HPDW\]DMĊü
Studia stacjonarne
Studia niestacjonarne
Temat
W
C
L
S
I
W
C
L
S
I
Cele
Efekty
1.
Kategoria interesów pracowników SU]HMDZ\.RQFHSFMH]DU]ąG]DQLD
OXGĨPL]SHUVSHNW\Z\UHDOL]DFML
interesów pracowników
3
3
0
0
0
2
2
0
0
0
C1;C2;C4
K1;K3;U1;U2;U3
;W1;W2
2.
Prawne aspekty ochrony interesów
pracowników. Ustawy i akty
Z\NRQDZF]HRUD]XNáDG]ELRURZ\L
regulaminy pracy
3
3
0
0
0
2
2
0
0
0
C1;C2;C4
K2;K3;U1;U3;W
1;W2;W3
3.
Procedura rozpoznawania interesów
SUDFRELRUFyZ3RWHQFMDáPRW\ZDF\MQ\
WNZLąF\ZUHVSHNWRZDQLXLQWHUHVyZ
pracowników.
3
3
0
0
0
2
2
0
0
0
C1;C2;C4
K2;K3;U2;U3;W
1;W3
4.
Uczestnictwo pracobiorców w procesach 3
]DU]ąG]DQLD
3
0
0
0
2
2
0
0
0
C1;C2;C3;C4
K1;K2;K3;U3;W1
;W2
5.
6DW\VIDNFMDL]DDQJDĪRZDQLH
pracowników
3
3
0
0
0
0
0
0
0
0
C1;C2
K2;U1;U2;W1;W
3
W
C
L
S
I
W
C
L
S
I
Suma
àąF]QLHJRG]LQ
15
15
0
30
0
0
8
8
0
0
0
16
3z 6
7HPDW\SUDFDZáDVQD
Temat
Stac.
Niestac.
Cele
NV]WDáFHQLD
(IHNW\NV]WDáFHQLD
W1, U1, K1
1.
5R]SR]QDQLHXMĊFLDLQWHUHVyZSUDFRZQLNyZZNRQFHSFMDFK
]DU]ąG]DQLDOXGĪPL
10
10
C1;C2
2.
3U]HVáDQNLLVSRVRE\RSHUDFMRQDOL]DFMLRGSRZLHG]LDOQRĞFLVSRáHF]QHM
w obszarze zatrudnienia.
5
5
C1, C2, C3, C4, W1, W3, U1, U3, K2,
K3,
3.
%XGRZDQLHV\VWHPXPRW\ZDF\MQHJRSU]HGVLĊELRUVWZD]
XZ]JOĊGQLHQLHPLQWHUHVyZSUDFRZQLNyZ
5
10
C1, C2, C3, C4, W1, W2, U2, K2,
Suma:
20
25
Macierz kontrolna
Symbol
7HPDW\]DMĊü
3UDFDZáDVQD
7HPDW\]DMĊü
3UDFDZáDVQD
C1
C2
C3
C4
C5
W1
1
1
1
0
0
W2
1
1
1
0
0
W3
1
1
1
1
0
U1
1
0
1
1
0
U2
1
1
1
1
0
U3
1
1
0
1
0
K1
1
1
1
1
0
K2
1
1
1
1
0
K3
1
1
1
1
0
:HU\ILNDFMDHIHNWyZNV]WDáFHQLD
Egzamin
Praca
kontrolna
Opis
W1
0DSRGVWDZRZąZLHG]ĊGRW\F]ąFą]DU]ąG]DQLD]DVREDPL
OXG]NLPLDZV]F]HJyOQRĞFLSRWU]HESUDFRZQLNyZRUD]ĞURGNyZL
sposobów ich zaspokajania.
-
+
-
+
-
W2
Zna prawne i podmiotowe aspekty realizacji interesów
SUDFRZQLNyZ3RVLDGDZLHG]ĊGRW\F]ąFąSRĞUHGQLHML
EH]SRĞUHGQLHMSDUW\F\SDFMLSUDFRZQLNyZRUD]SU]HVáDQHNL
warunków jej stosowania.
-
+
-
+
-
W3
3RVLDGDZLHG]ĊGRW\F]ąFąLQVWUXPHQWyZUHVSHNWRZDQLD
interesów pracowników oraz warunków ich stosowania.
-
+
-
+
-
Symbol
Opis
U1
3RWUDILUR]SR]QDüLQWHUHV\SUDFRZQLNyZRUD]SRGHMĞFLHGRLFK
UHVSHNWRZDQLDZRUJDQL]DFMLXG]LDáZEDGDQLDFK
-
+
+
+
+
U2
3RVLDGDXPLHMĊWQRĞüDQDOL]\LQWHUHVyZSUDFRZQLNyZZNRQWHNĞFLH
LFKSRWHQFMDáXPRW\ZDF\MQHJR
-
+
-
+
+
U3
3RWUDILRNUHĞOLü]PLDQ\ZREV]DU]H]DU]ąG]DQLD]DVREDPL
OXG]NLPLZDĪQH]SXQNWXZLG]HQLDLQWHUHVyZSUDFRZQLNyZL
pracodawcy.
-
+
-
+
+
Symbol
Opis
K1
0DĞZLDGRPRĞü]QDF]HQLDVIHU\VSRáHF]QHMRUJDQL]DFMLGOD
RVLąJDQLDMHMFHOyZHNRQRPLF]Q\FK
-
-
-
+
+
K2
8F]\VLĊSDWU]HQLDQDSURFHV\JRVSRGDUF]HSU]H]SU\]PDW
VDW\VIDNFMLL]DDQJDĪRZDQLDSUDFRZQLNyZ
-
-
-
+
+
Egzamin Praca
kontrolna
Egzamin
Praca
kontrolna
Projekty
$NW\ZQRĞü Praca
QD]DMĊFLDFK ZáDVQD
Symbol
Projekty
Projekty
$NW\ZQRĞü Praca
QD]DMĊFLDFK ZáDVQD
$NW\ZQRĞü
Praca
QD]DMĊFLDFK ZáDVQD
4z 6
3RWUDILREURQLüLGHĊEXGRZDQLDRUJDQL]DFMLVSU]\MDMąFHMOXG]LRP
(OSL).
K3
:DJDZRJyOQHMZHU\ILNDFMLHIHNWyZNV]WDáFHQLDZ
àąF]QLH
100%
-
-
-
+
+
0%
40%
40%
10%
10%
2EFLąĪHQLHVWXGHQWD
)RUP\DNW\ZQRĞFLVWXGHQWD
Stacjonarne
Niestacjonarne
*RG]LQ\]DMĊüG\GDNW\F]Q\FK]JRGQLH]SODQHPVWXGLyZ
30
16
3UDFDZáDVQDVWXGHQWD
20
25
=DSR]QDQLHVLĊ]OLWHUDWXUąSU]HGPLRWXLPDWHULDáDPLG\GDNW\F]Q\PLGRVWDUF]RQ\PLSU]H]SURZDG]ąFHJR
]DMĊFLD
10
15
3U]\JRWRZDQLHGRüZLF]HĔ
10
12
Przygotowanie do prac kontrolnych
20
20
90
88
Suma:
Stacjonarne
Sugerowana liczba punktów ECTS dla przedmiotu (min-max)
Liczba punktów ECTS zgodnie z planem studiów
Niestacjonarne
min
max
min
max
3
3
2
3
3
3
Literatura podstawowa
7\WXá
Autorzy (nazwisko,
LQLFMDáLPLHQLD
Wydawnictwo
Miejsce wydania
Rok wydania
Interesy pracowników oraz warunki ich
UHVSHNWRZDQLDZSU]HGVLĊELRUVWZDFK
5HG0DáJRU]DWD
Gableta
Wydawnictwo
Uniwersytetu
Ekonomicznego
:URFáDZ
2012
Uczestnictwo pracobiorców w gospodarowaniu Anna CierniakSRWHQFMDáHPSUDF\SU]HGVLĊELRUVWZD
Emerych
Wydawnictwo
Uniwersytetu
Ekonomicznego
:URFáDZ
2012
=DU]ąG]DQLH]DVREDPLOXG]NLPLZ
SU]HGVLĊELRUVWZLH
Zbigniew Pawlak
Wydawnictwo Poltext Warszawa
2011
Autorzy (nazwisko,
LQLFMDáLPLHQLD
Wydawnictwo
Miejsce wydania
Rok wydania
Polskie
Wydawnictwo
Ekonomiczne
Warszawa
2010
=DU]ąG]DQLHPRW\ZDFMąSUDFRZQLNyZ
:DOGHPDU.R]áRZVNL CEDEWU.pl
Wydawnictwo
fachowe
Warszawa
2009, 2012
Motywowanie pracowników. Wskazówki dla
menedzerów.
$JDWD3LHWURĔ
Pyszczek
:URFáDZ
2015
/LWHUDWXUDX]XSHáQLDMąFD
7\WXá
=DU]ąG]DQLHSU]H]]DDQJDĪRZDQLH.RQFHSFMD Marta Juchnowicz
Kontrowersje, Aplikacje
Marina
3URZDG]ąF\
5z 6
7\WXá
,PLĊ
naukowy
Nazwisko
Forma
]DMĊü
Telefon
Email
Strona WWW
Budynek Jednostka
i pok
organizacyjna
prof. dr
KDELQĪ
0DáJRU]DW Gableta
a
W
3680712
[email protected]
.pl
106 D
Katedra Pracy i
Stosunków
3U]HP\VáRZ\F
h
dr
Andrzej
Bodak
C
3680409
[email protected]
124 D
Katedra Pracy i
Stosunków
3U]HP\VáRZ\F
h
dr
Andrzej
%U]H]LĔVNL
C
509368302
[email protected]
124 D
Politechnika
&]ĊVWRFKRZVN
a
dr hab.
LQĪ
Anna
CierniakEmerych
W, C
3680411
[email protected]
123 D
Katedra Pracy i
Stosunków
3U]HP\VáRZ\F
h
dr
Agata
3LHWURĔ
Pyszczek
W, C
3680409
[email protected]
124 D
Katedra Pracy i
Stosunków
3U]HP\VáRZ\F
h
dr
Katarzyna Piwowar-Sulej
W
3680411
[email protected]
pl
123 D
Katedra Pracy i
Stosunków
3U]HP\VáRZ\F
h
6z 6
Download
Random flashcards
ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

66+6+6+

2 Cards basiek49

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Create flashcards