patron szkoły - Szkolny Punkt Konsultacyjny przy Ambasadzie RP w

advertisement
PATRON SZKOŁY
NADANIE SZKOLE IMIENIA
ZADANIA WYCHOWAWCZE
I ORGANIZACYJNE
Z N AC Z E N I E PAT RO N A S Z KO Ł Y
W W YC H OWA N I U
Szkoła wychowuje przez wszystko, co stanowi jej
istotę. Nie można zredukować roli wychowawczej szkoły wyłącznie do
programów wychowawczych, profilaktycznych czy też różnego rodzaju
akcji.
Specyfiką pracy szkoły jest wytwarzanie dóbr
duchowych, co wymaga odpowiedniej atmosfery. Wychowanie, które jest
procesem ciągłym, odbywa się w każdej sytuacji szkolnej.
Z N AC Z E N I E PAT RO N A S Z KO Ł Y
W W YC H OWA N I U
W procesie wychowania bardzo pomocne jest jego oparcie na
wzorze osobowościowym patrona szkoły, co ma szczególne znaczenie
w szkole znajdującej się na obczyźnie.
W naszej szkole najważniejszym zadaniem staje się wychowanie dzieci
w umiłowaniu Ojczyzny , poszanowaniu i propagowaniu języka
polskiego.
Z N AC Z E N I E PAT RO N A S Z KO Ł Y
W W YC H OWA N I U
15 października 2015 r. SPK przy Ambasadzie RP w Dublinie będzie
obchodzić dziesięciolecie istnienia.
Z tej okazji , w celu utrwalenia pozytywnych wzorców dla uczącej się
w szkole młodzieży, pragniemy dokonać wyboru patrona naszych
działań.
ZNACZENIE PATRONA SZKOŁY
W WYCHOWANIU
Ceremoniał szkolny, zwyczaje związane z patronem szkoły oraz przyjęta
koncepcja wychowania powodują, że szkoła ma swój niepowtarzalny
charakter, a uczniowie, rodzice i nauczyciele się z nią identyfikują.
Z N AC Z E N I E PAT RO N A S Z KO Ł Y
W W YC H OWA N I U
Patronem szkoły powinien być wzór osobowy:
autorytet moralny, wzór patriotyzmu, tolerancji.
Działania zmierzające do wyboru patrona szkoły jednoczą wszystkie
jej podmioty.
Po osiągnięciu celu, tj. nadaniu szkole imienia, działania wychowawcze
oparte na wzorcu, którym jest patron szkoły, stają się spójne.
KTO?
Zgodny wybór przez Radę Pedagogiczną, Radę Rodziców i Samorząd
Uczniowski na patrona szkoły osoby, która będzie wzorem i
autorytetem dla uczniów, rodziców, nauczycieli
Patronem szkoły nie musi być osoba, może to być patron zbiorowy.
TERMINARZ
Do 30.09.2014 r.:
spotkania wszystkich organów szkoły w celu zebrania propozycji
patrona szkoły:
1) Rady Pedagogicznej;
2) Rady Rodziców;
3) Samorządu Uczniowskiego.
TERMINARZ
Wszystkie podmioty mogą zgłosić najwyżej dwie propozycje wraz
ze szczegółowym pisemnym uzasadnieniem.
Propozycje bez uzasadnienia nie będą rozpatrywane.
TERMINARZ
Przekazanie pisemnych propozycji Kierownikowi SPK.
Ogłoszenie propozycji patrona wraz z uzasadnieniami na stronie
internetowej szkoły.
TERMINARZ
Uwzględnienie zadań związanych z nadaniem szkole imienia
w Planie Pracy Szkoły 2014/2015 oraz 2015/2016.
TERMINARZ
Do 26.10.2014 r.:
głosowanie nad propozycjami imienia szkoły.
Głosowanie ma charakter powszechny.
Wszystkie głosy będą rejestrowane i liczone przez powołane do tego
celu komisje klasowe oraz komisję szkolną.
TERMINARZ
Do 15.11.2014 r.:
- ogłoszenie wyników głosowania,
-poinformowanie organu prowadzącego
i organu sprawującego nadzór pedagogiczny o podjętych działaniach.
P R AC A W YC H OWAW C Z A ,
P O Z N A N I E O S O B Y, Ż YC I A
I D Z I A Ł A L N O Ś C I PAT RO N A
1.
Dokładne zapoznanie uczniów, rodziców i nauczycieli z
życiem, osobą i działalnością patrona szkoły.
2.
Nawiązanie kontaktu z osobami i instytucjami związanymi z
patronem.
K RO K I P R AW N E
Do 30.11.2014 r.:
-uchwała Rady Pedagogicznej o złożeniu wniosku o nadanie szkole
imienia;
-wykonanie postanowień Uchwały przez Kierownika SPK.
KROKI PRAWNE
Wystąpienie kierownika szkoły szkoły do Ministra Edukacji
Narodowej o nadanie szkole imienia.
NASTĘPNE
KROKI
Po uzyskaniu akceptacji Ministra Edukacji Narodowej:
- powołanie Komitetu Fundacji Sztandaru , którego głównym
zadaniem będzie zgromadzenie środków finansowych na sztandar oraz
- opiniowanie wyglądu sztandaru.
U RO C Z Y S T O Ś Ć N A DA N I A
S Z KO L E I M I E N I A
1.Powołanie Komitetu Organizacyjnego.
2. Opracowanie scenariusza uroczystości.
2. Zamówienie medali okolicznościowych.
3. Zamówienie sztandaru.
4. Opracowanie regulaminu wyboru pocztu sztandarowego uczniów.
5. Opracowanie ceremoniału uroczystości ze sztandarem.
6.Wyćwiczenie pocztu sztandarowego uczniów i rodziców.
7.Zaproszenie gości.
I N N E Z A DA N I A D O R E A L I Z AC J I
1.
Zmiany w Statucie.
2.
Modyfikacja Planu Wychowawczego -uzupełnienie
o priorytety
3.
w wychowaniu.
Zamówienie nowych pieczęci.
Download