Nasiennictwo i odmianoznawstwo - IHAR

advertisement
Ziemniak Polski 2005 nr 3
15
Nasiennictwo i odmianoznawstwo
NOWO WYKRYTY WIRUS W TYTONIU
MOŻE ZAKAŻAĆ ROŚLINY ZIEMNIAKA
prof. dr hab. Mirosława Chrzanowska1, doc. dr hab. Teresa Doroszewska2,
doc. dr hab. Grażyna Garbaczewska3, mgr Katarzyna Golnik1, dr Jorg Schubert4
e-mail: [email protected]
B
adania prowadzone są od jesieni 2004
roku, kiedy to wykryto w roślinie tytoniu
odmiany Wiślica, odpornej na najczęściej
występujące szczepy wirusa Y, uprawianej w
okolicach Grudziądza, obecność nieznanego
wirusa. Wirus ten wywołał na odmianie Wiślica, jak też na innej – VAM (Virginia A Mutant), o podobnym typie odporności na wirus
Y, silne objawy mozaiki, plamistość i nekrozy. Testy serologiczne wykonane w Młochowie i w Aschersleben wykluczyły obecność
wirusów ziemniaka A, Y, X, rattle, wirusa
mozaiki ogórka i wirusa mozaiki lucerny.
Preparaty obserwowano pod mikroskopem
elektronowym i ustalono, że cząstki wirusa
są długie, nitkowate, podobne do cząstek
potywirusów. Porównano sekwencję części
RNA i wykonano zdjęcia mikroskopowe metodą ISEM. Wirus zidentyfikowano jako Colombian datura virus.
Colombian datura virus (CDV) wymieniony jest w spisie ITCV, tj. w spisie nazw ustalonych przez Międzynarodowy Komitet Taksonomii Wirusów (Kryczyński 2002). Kryczyński zaproponował polską nazwę: kolumbijski wirus bielunia. Notowany był on dawniej jako Datura (Columbian) virus (Smith
1972). Wirus należy do Potyviridae, rodzaju
Potyvirus, obok takich wirusów jak A, Y, V,
lecz jest bliższy wirusowi mozaiki lulka
1
(Henbane mosaic virus). Serologicznie nie
jest spokrewniony z wymienionymi wirusami
(Kahn, Bartels 1968). Do tej pory nie ma
doniesień, aby przenosił się z nasionami.
Wirusa CDV nie ma na liście chorób kwarantannowych w Polsce (Dz. U. 2002).
Wirus przenosi się łatwo przez kontakt i
przez mszyce Myzus persicae. Poraża wiele
gatunków roślin, w tym rośliny diagnostyczne
używane najczęściej w badaniach wirusologicznych: Nicotiana tabacum, N. debneyi, N.
glutinosa, Chenopodium amaranticolor, C.
murale, Gomphrena globosa, Datura stramonium, D. metel, Lycopersicon chilense i
inne. Rośliny przeważnie reagują objawami
lokalnymi bardzo szybko. Na inokulowanych
liściach G. globosa białe drobne nekrozy
pojawiają się trzeciego dnia, na D. stramonium około piątego dnia po inokulacji (patrz
zdjęcie na 3. stronie okładki). Rośliny obu
gatunków datur (bielunia) obumierają po
około dwóch tygodniach od inokulacji w warunkach szklarniowych. Wirus może być
utrzymywany w roślinach L. chilense, gdyż
powoduje tylko mozaikę i lekką deformację
liści.
Z literatury wynika, że kolumbijski wirus
bielunia był wykryty na terenie Europy jak
dotąd w Niemczech (w bieluniu, pomidorach
i petunii) i na Węgrzech – w roślinach
Zakład Genetyki i Materiałów Wyjściowych Ziemniaka IHAR w Młochowie
Zakład Hodowli i Uprawy Roślin Specjalnych IUNG w Puławach
3
Katedra Botaniki SGGW w Warszawie
4
Instytut Badań Odporności i Diagnostyki Patogenów w Aschersleben, Niemcy
2
16
Ziemniak Polski 2005 nr 3
ozdobnych: petunii, brugmansji, miechunce,
bieluniu (Salamon, Palkovics 2002). W USA
spotykano go na orchidei.
Nie znaleziono doniesień, że wirus ten
poraża ziemniak, poza tym że wywołuje nekrozy lokalne na odciętych listkach mieszańca A6 (S. demissum x odm. Aquila). Salamon i Palkovics (2002) podają, że odmiany
Desiree i Kisvardai rozsa nie uległy zakażeniu tym wirusem po inokulacji.
Pierwsza próba przeniesienia wirusa na
ziemniak w warunkach szklarniowych w Młochowie powiodła się. Co najmniej dwie odmiany ziemniaka z 11 badanych uległy infekcji, a wirus został z nich reizolowany na
rośliny testowe, co świadczy o tym, że uległy
infekcji systemicznej. Objawy na ziemniaku
były słabe, ale wyraźne: mozaika, drobne
nekrozy punktowe, nekrozy drobnych, bocznych nerwów, lekka deformacja liści. Badania nie zostały ukończone i są kontynuowane.
Celem niniejszego komunikatu, traktującego o początkach badań nad kolumbijskim
wirusem bielunia, jest zwrócenie uwagi, że
wirus został znaleziony po raz pierwszy w
2004 roku na północy Polski, w rejonie
uznanym za dobrą strefę do produkcji sa-
dzeniaków ziemniaka. Wykryty był w roślinie
tytoniu uprawianego w tym rejonie, a po
przeniesieniu na rośliny ziemniaka zainfekował je systemicznie, wywołując słabe objawy
chorobowe.
Wirus jest z łatwością przenoszony mechanicznie, a także przez mszyce. Jego źródłem mogą być rośliny ozdobne. Niektórzy
autorzy wskazują na pomidory jako potencjalne źródło wirusa, co trzeba mieć na uwadze.
Literatura
1. Kahn R. P, Bartels R. 1968. The Colombian datura
virus – a new virus in the potato virus Y group. – Phytopathology 58: 587-592; 2. Kryczyński S. 2002. Klasyfikacja wirusów roślin uznanych oficjalnie przez ICTV
z propozycjami polskich nazw tych wirusów. – Post.
Nauk Rol. 4: 63-103; 3. Rozporz. min. środ. z dn.
29.11.2002 r. w spr. listy organizmów patogennych
oraz ich klasyfikacji, a także środków niezbędnych dla
poszczególnych stopni hermetyczności. – Dz. U. 2002
Nr 212, poz. 1798; 4. Salamon P., Palkovics L. 2002.
Colombian datura virus is a new pathogen in Hungary.
J. Kertesz. Szolesz 51 (8): 13; 5. Smith K.M. 1972.
Datura (Columbian) virus. [In:] Plant Virus Diseases. III
ed. Longman: 263
Download