protokół kontroli - Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu

advertisement
pieczęć
Wielkopolski Urząd Wojewódzki
w Poznaniu
DELEGATURA w KALISZU
WYDZIAL POLITYKI SPOŁECZNEJ
62 – 800 Kalisz ul. Kolegialna 4
PS-Ka.431.6.2012.4
PROTOKÓŁ KONTROLI
doraźnej przeprowadzonej w Domu Pomocy Społecznej w Rzetni, zlokalizowanym pod adresem:
63 – 600 Kępno, Rzetnia 87, określanym w dalszej części protokołu skrótem „DPS” lub „Dom”.
Zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego Nr PS.II–11.9013-26/06 z dnia 28 grudnia 2006 r.
Powiat Kępiński otrzymał zezwolenie na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla osób przewlekle
somatycznie chorych w Rzetni, z liczbą miejsc rzeczywistych 68.
Kserokopia ww. decyzji stanowi [zał. 1] do niniejszego protokołu.
W prowadzonym przez Wojewodę Wielkopolskiego Rejestrze Domów Pomocy Społecznej, Dom wpisany
jest pod pozycją 37.
Nadzór nad przestrzeganiem standardu usług świadczonych w Domu oraz zgodnością zatrudnienia
pracowników z wymaganymi kwalifikacjami sprawuje Wojewoda Wielkopolski.
Kontrolę przeprowadził zespół inspektorów Wydziału Polityki Społecznej Wielkopolskiego Urzędu
Wojewódzkiego w Poznaniu, Delegatura w Kaliszu w składzie :
Ewa Nadera
– inspektor wojewódzki, kierownik zespołu inspektorów,
Monika Jankowiak – starszy inspektor wojewódzki
na podstawie upowaŜnienia Wojewody Wielkopolskiego Nr KN.II.0030-316.2012.1 z dnia 12 czerwca 2012 r.
[zał. 2], uczestniczący w czynnościach kontrolnych w dniach 18 i 20 czerwca 2012 r.
Zakres kontroli obejmował sprawdzenie zgodności zatrudnienia pracowników Domu Pomocy
Społecznej w Rzetni z wymaganymi kwalifikacjami.
Okresem objętym kontrolą był stan zatrudnienia kadry w czasie kontroli.
Kontrolujący złoŜyli oświadczenia, Ŝe nie istnieją okoliczności uzasadniające wyłączenie ich od udziału
w ww. kontroli.
PowyŜsze oświadczenia stanowią [zał. 3] do niniejszego protokołu.
Treść protokołu podlega udostępnieniu zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji
publicznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1198), oprócz informacji stanowiących dane osobowe w rozumieniu
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).
Na prośbę inspektorów kontroli Dyrektor Domu:
- sporządził „Wykaz pracowników w DPS w Rzetni na dzień 18 czerwca 2012 r.”.
Z ww. wykazu wynika, Ŝe w dniu kontroli w DPS zatrudnionych było 57 pracowników.
Ww. wykaz stanowi [zał. 4] do niniejszego protokołu.
- udostępnił do kontroli akta osobowe wszystkich 57 pracowników, zatrudnionych w DPS w dniu kontroli.
Na podstawie udostępnionych do kontroli akt osobowych pracowników Domu, zespół inspektorów
sporządził „Wykaz pracowników i ich kwalifikacje zatrudnionych w Domu Pomocy Społecznej w Rzetni
w dniu 18 czerwca 2012 r.”. Wykaz ten uwzględnia następujące dane: l.p., nazwisko i imię pracownika,
stanowisko, wymiar etatu, nazwę szkoły/uczelni (miejscowość, tytuł/zawód, rok ukończenia) + inne
1
kwalifikacje wymagane na zajmowanym stanowisku, staŜ pracy na zajmowanym stanowisku, uwagi”.
Ww. wykaz stanowi [zał. 5] do niniejszego protokołu.
W toku dalszych czynności kontrolnych dokonano następujących ustaleń:
1. Kierownictwo DPS w Rzetni.
Dyrektorem Domu od 1 grudnia 2011 r. jest Pani Małgorzata Wiśniewska, pełniąca wcześniej od dnia
17 czerwca 2011 r. do dnia 30 listopada 2011 r. tj. w okresie usprawiedliwionej nieobecności w pracy
poprzedniego Dyrektora - funkcję Głównego Administratora Domu.
Zgodnie z art. 122 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 ze
zm.) „Osoby kierujące jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej są obowiązane posiadać co najmniej 3- letni
staŜ pracy w pomocy społecznej oraz specjalizację z zakresu organizacji pomocy społecznej”.
Pani Małgorzata Wiśniewska, zatrudniona w DPS od 1 lipca 1998 r. ukończyła:
− Akademię Świętokrzyską im. Jana Kochanowskiego w Kielcach, Filia w Piotrkowie Trybunalskim,
Wydział Nauk Społecznych na kierunku: pedagogika, w zakresie: pedagogiki z edukacją informatyczną,
uzyskując w 2006 r. tytuł magistra,
− studia podyplomowe na Dolnośląskiej WyŜszej Szkole SłuŜb Publicznych „ASESOR”, Wydziale SłuŜb
Publicznych w zakresie: specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej w roku 2008.
Dokumenty potwierdzające kwalifikacje Dyrektora Domu stanowią [zał. 6] do niniejszego protokołu.
Dyrektor Domu spełnia ustawowo określone wymogi w zakresie kwalifikacji oraz posiadanego staŜu pracy
w pomocy społecznej [patrz zał. 5 poz. 52].
2. Pozostała kadra zatrudniona w DPS w Rzetni.
W wyniku analizy akt osobowych pracowników oraz sporządzonego na ich podstawie „Wykazu pracowników
i ich kwalifikacji zatrudnionych w Domu Pomocy Społecznej w Rzetni w dniu 18 czerwca 2012 r.” [patrz
zał. 5] ustalono, Ŝe w dniu kontroli :
1) w DPS zatrudnionych było na umowę o pracę 57 osób, na ogółem 54 i ½ etatu, w tym:
− dyrektor, w wymiarze 1 etatu [patrz zał. 5 poz. 52],
− 2 główne księgowe, łącznie na 1 i ¼ etatu, przy czym w związku z pobytem od 7 maja 2012 r. do 1 lipca
2012 r. na zwolnieniu lekarskim głównej księgowej zatrudnionej w DPS w wymiarze 1 etatu[patrz zał. 5
poz. 40], od dnia 22 maja 2012 r. w ramach umowy o pracę na zastępstwo, w wymiarze ¼ etatu zatrudniono
pracownika na stanowisku głównej księgowej [patrz zał. 5 poz. 9],
− starsza księgowa, w wymiarze 1 etatu [patrz zał. 5 poz. 8],
− kierownik działu administracyjno – gospodarczego, w wymiarze 1 etatu [patrz zał. 5 poz. 2],
− inspektor ds. zamówień publicznych, inwestycji i zaopatrzenia, w wymiarze 1 etatu [patrz zał. 5 poz. 30],
− kierownik działu pielęgnacyjno – opiekuńczego, w wymiarze 1 etatu [patrz zał. 5 poz. 11],
− kierownik działu socjalno - opiekuńczego/pracownik socjalny, w wymiarze 1 etatu [patrz zał. 5 poz. 19],
przy czym Ŝaden z dokumentów dotyczących ww. pracownika nie określa, w jakim wymiarze pracownik ten
wykonuje pracę na stanowisku kierownika działu socjalno - opiekuńczego, a w jakim na stanowisku
pracownika socjalnego,
− 4 starsze pielęgniarki, łącznie na 3 i ½ etatu [patrz zał. 5 poz. 15, 24, 43 i 54],
− 3 pielęgniarki, w wymiarze 1 etatu kaŜda [patrz zał. 5 poz. 1, 50 i 55],
− pracownik socjalny, w wymiarze 1 etatu [patrz zał. 5 poz. 10],
− instruktor terapii zajęciowej, w wymiarze 1 etatu [patrz zał. 5 poz. 4],
− technik fizjoterapii, w wymiarze 1 etatu [patrz zał. 5 poz. 44],
− starszy instruktor ds. kulturalno – oświatowych, w wymiarze 1 etatu [patrz zał. 5 poz. 21],
− kapelan, w wymiarze ¼ etatu [patrz zał. 5 poz. 18],
− dietetyk, w wymiarze 1 etatu [patrz zał. 5 poz. 29],
2
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
starszy opiekun kwalifikowany, w wymiarze 1 etatu [patrz zał. 5 poz. 47],
3 opiekunów kwalifikowanych, w wymiarze 1 etatu kaŜdy [patrz zał. 5 poz. 25, 41 i 46], przy czym 1
z opiekunów przebywa na świadczeniu rehabilitacyjnym [patrz zał. 5 poz. 25].
2 starsze opiekunki, w wymiarze 1 etatu kaŜda [patrz zał. 5 poz. 6 i 12],
3 opiekunki, w wymiarze 1 etatu kaŜda [patrz zał. 5 poz. 22, 26 i 45],
starsza pokojowa, w wymiarze 1 etatu [patrz zał. 5 poz. 27],
18 pokojowych, w wymiarze 1 etatu - 17 z nich, 1 pokojowa na ½ etatu [patrz zał. 5 poz. 3, 5, 7, 14, 16,
20, 23, 28, 32, 34, 36, 38, 39, 48, 49, 51, 56 i 57], przy czym: 2 pokojowe przebywają na urlopie
wychowawczym [patrz zał. 5 poz. 5 i 57], 1 na urlopie macierzyńskim [patrz zał. 5 poz. 23], a 2
pokojowe zatrudnione zostały w ramach umowy na zastępstwo [patrz zał. 5 poz. 14 i 38],
szef kuchni, w wymiarze 1 etatu [patrz zał. 5 poz. 53],
kucharz, w wymiarze 1 etatu [patrz zał. 5 poz. 35],
2 pracowników zatrudnionych na stanowiskach łączonych tj. kaŜdy z nich na ¾ etatu pomoc kuchenna
i ¼ etatu sprzątaczka [patrz zał. 5 poz. 17 i 37],
kierowca, w wymiarze 1 etatu [patrz zał. 5 poz. 42],
robotnik wykwalifikowany, w wymiarze 1 etatu [patrz zał. 5 poz. 31],
konserwator, w wymiarze 1 etatu [patrz zał. 5 poz. 33],
robotnik do prac lekkich, w wymiarze 1 etatu, przy czym pracownik ten jest w trakcie 3 miesięcznego
okresu wypowiedzenia, w związku z likwidacją stanowiska pracy [patrz zał. 5 poz. 13].
2) pod względem zgodności zatrudnienia z wymaganymi kwalifikacjami - wszyscy pracownicy Domu [patrz
zał. 5] posiadają wymagane kwalifikacje zawodowe na zajmowanych stanowiskach, zgodne z przepisami
zawartymi w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania
pracowników samorządowych (Dz. U. Nr 50, poz. 398 ze zm.).
Ponadto Dyrektor Domu przedstawił inspektorom kontroli pisemną „informację dotyczącą stanu
zatrudnienia w Domu Pomocy Społecznej w Rzetni w okresie od 17.06.2011 r. do 18.06.2012 r.” tj. w okresie
kierowania Domem (najpierw na stanowisku Głównego Administratora, a następnie Dyrektora) do dnia
kontroli.
Do ww. informacji Dyrektor załączył zestawienie przedstawiające cyt.: „...strukturę zatrudnienia, zmiany
kadrowe wraz z poniŜszym uzasadnieniem, które wynikają m. in. z przeprowadzonych kontroli tj. audytu
wewnętrznego za rok 2010; kontroli Starostwa Powiatowego w Kępnie w 2011 roku; oraz zaleceń
pokontrolnych WUW w Poznaniu (kontrola kompleksowa protokół z dnia 22.06.2010 r.).
W dalszej części informacji Dyrektor podaje między innymi, Ŝe:
− cyt.: „Zaistniałe zmiany kadrowe wynikają z zaleceń pokontrolnych oraz z konieczności poprawy
funkcjonowania Jednostki, jak równieŜ konieczności obsadzenia wolnych stanowisk z powodu zmiany
pracy na wniosek pracowników”,
− cyt.: „Wszystkie dokonane zmiany kadrowe były spowodowane względami ekonomicznymi jak równieŜ
efektywniejszą organizacją pracy Jednostki i efektywnego wykorzystania stanowisk pracy, lub
koniecznością obsadzenia wolnych stanowisk pracy w wyniku rozwiązania umów o pracę na wniosek
pracowników bądź wypowiedzenia umowy ze strony pracownika, lub przeniesienia na wniosek innego
pracodawcy. W okresie od 17.06.2011 r. do 18.06. 2012 r. miało miejsce jedno zwolnienie pracownika
z Jego winy na podstawie art. 52 par. 1 Kodeksu Pracy. ...”
Ww. informacja stanowi [zał. 7] do niniejszego protokołu.
Na tym kontrolę zakończono.
Przeprowadzenie kontroli odnotowano w księdze kontroli pod numerem 1/2012.
Protokół zawiera 4 kolejno ponumerowane strony.
Integralną część protokołu stanowi 7 niŜej wymienionych załączników, przy czym załączniki.: 1, 3, 6 i 7,
przeznaczone są tylko dla Wielopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu.
3
Załączniki:
1. Kserokopia decyzji Wojewody Wielkopolskiego Nr PS.II–11.9013-26/06 z dnia 28 grudnia 2006 r.
2. UpowaŜnienie Wojewody Wielkopolskiego Nr KN.II.0030-316.2012.1 z dnia 12 czerwca 2012 r. do
przeprowadzenia kontroli
3. Oświadczenia kontrolujących o braku istnienia okoliczności uzasadniających wyłączenie ich od
udziału w kontroli.
4. „Wykaz pracowników w DPS w Rzetni na dzień 18 czerwca 2012 r.”.
5. „Wykaz pracowników i ich kwalifikacje zatrudnionych w Domu Pomocy Społecznej w Rzetni
w dniu 18 czerwca 2012 r.”.
6. Dokumenty potwierdzające kwalifikacje Dyrektora Domu.
7. „Informacja dotycząca stanu zatrudnienia w Domu Pomocy Społecznej w Rzetni w okresie od
17.06.2011 r. do 18.06.2012 r.”
Niniejszy protokół sporządzono w dniu 21 czerwca 2012 r. w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach,
z których jeden przekazano Dyrektorowi jednostki kontrolowanej.
ZESPÓŁ INSPEKTORÓW
Inspektor Wojewódzki
Ewa Nadera
..............................................
Starszy Inspektor Wojewódzki
Monika Jankowiak
..............................................
POUCZENIA
Zgodnie z § 15 ust. 2 pkt 7 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005 r.
w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz. U. Nr 61, poz. 543 ze zm.) Dyrektor jednostki
kontrolowanej został poinformowany o przysługującym mu z mocy § 16 ust. 1, 3 cyt. rozporządzenia prawie
do:
- odmowy podpisania protokołu kontroli i złoŜenia w ciągu 7 dni od dnia jego otrzymania, wyjaśnień
przyczyn tej odmowy,
- zgłoszenia na piśmie przed podpisaniem protokołu do Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej WUW
w Poznaniu w ciągu 7 dni od dnia otrzymania protokołu umotywowanych zastrzeŜeń dotyczących ustaleń
zawartych w protokole.
DYREKTOR DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ
W RZETNI
Kalisz 26.06.2012 r.
mgr Małgorzata Wiśniewska
.......................................................................................
(miejscowość, data i podpis)
4
Download
Random flashcards
bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

66+6+6+

2 Cards basiek49

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

Create flashcards