Raport Specjalny

advertisement
Raport Specjalny
Analizy Makroekonomiczne
22 kwietnia 2013
FED: w kierunku „normalizacji”
W związku z utrwalającym się ożywieniem gospodarczym, zbliżamy się do
„początku końca” ekstremalnie luźnej polityki pieniężnej w USA
„Znacząca poprawa” na rynku pracy – nieostry warunek rozpoczęcia
normalizacji
polityki
pieniężnej
przez
FOMC
–
nastąpi
najprawdopodobniej na przełomie 2013-2014 r.
Niestandardowe działania FED prowadzone w ciągu ostatnich 3 lat (m.in.
quantitative easing, operation twist, forward guidance) przyczyniły się do
spadku rentowności obligacji amerykańskich (USTs) o min. 80-120bp
oraz do podobnego w skali wypłaszczenia krzywej dochodowości USTs
Z punktu widzenia wpływu na gospodarkę spadek rentowności USTs o 80120bp stanowi ekonomiczny ekwiwalent (hipotetycznej) obniżki stopy
funduszy federalnych (fed funds) o 320-480pb
1
Oznacza to, że (hipotetyczna) efektywna nominalna stopa fed funds
znajduje się obecnie na poziomie (minus) -4,0%±0,8pp
„Optymalna” stopa fed funds – sugerowana przez różne specyfikacje
reguły Taylora – wynosi obecnie -1,0%±0,5pp, czyli ok. 300pb powyżej
bieżącej efektywnej stopy fed funds, obrazując skalę ekspansywności
polityki FED
Kontynuacja skupu obligacji długoterminowych w obecnym tempie
85 mld USD miesięcznie, w ramach QE3, oznaczałaby dalszy spadek
efektywnej stopy fed funds do poziomu -5,5%±1,5pp na koniec 2013 r.
Prognozy FOMC sugerują wzrost „optymalnej” stopy fed funds na koniec
2015 r. do poziomu +2,0/+4,0%, co – przy utrzymaniu obecnego poziomu
ekspansywności polityki pieniężnej – oznaczałoby kształtowanie się
„efektywnej” stopy fed funds 600-800 pb poniżej poziomu „optymalnego”
Skala ekspansywności polityki FED i szacunki przeciętnej elastyczności
długookresowych stóp procentowych względem stóp krótkookresowych
sugerowałyby w tym kontekście przestrzeń do wzrostu rentowności
długoterminowych obligacji USA o 150-200 pb
Intensyfikacja polityki reflacyjnej przez Bank Japonii (BoJ) może jednak
ograniczyć negatywne skutki ewentualnego zakończenia amerykańskiego
QE na rynki finansowe
Normalizacja polityki pieniężnej w USA będzie prawdopodobnie kluczowym
czynnikiem makroekonomicznym determinującym średnioterminowe trendy na
globalnych rynkach finansowych. W niniejszym Raporcie analizujemy
dotychczasowe skutki bezprecedensowego poluzowania monetarnego przez FED,
próbujemy skwantyfikować bieżący stopień ekspansywności polityki pieniężnej w
USA oraz przedstawiamy perspektywy (ramy czasowe i skalę), a także implikacje
ewentualnej „normalizacji” polityki pieniężnej przez FOMC.
1
Radosław Bodys
Główny Ekonomista
[email protected]
tel. 22 521 80 84
Piotr Pękała
Ekonomista
tel. 22 521 81 34
Zespół Analiz Makroekonomicznych
[email protected]
www.serwisrynkowy.pkobp.pl
Stopa fed funds vs. reguły Tylora vs. QE
12
%
10
Be rn anke
G re enspan
8
6
4
2
0
-2
st. repo "rozszerzona o QE"
-4
st. repo FED
-6
"QE3" do końca
2013 r.
-8
sty-86 sty-90 sty-94 sty-98 sty-02 sty-06 sty-10 sty-14
Rynkowe oczekiwania dot. stopy FED
3,0
mar-11
%
cze-11
2,5
wrz-11
gru-11
2,0
mar-12
cze-12
1,5
lut-13
1,0
0,5
0,0
lut-13
sie-13
lut-14
sie-14
lut-15
sie-15
Źródło: CBOE, Reuters Datastream, PKO Bank Polski
W niniejszym Raporcie stopę „efektywną” definiujemy jako hipotetyczną stopę fed funds skorygowaną o efekty niestandardowych działań FED – tj. quantitative easing, operation twist, forward guidance .
1
Raport specjalny
22.04.2013
Jak luźna jest polityka FED?
2
Polityka pieniężna FED jest skrajnie ekspansywna. Większość standardowych miar
restrykcyjności/ekspansywności polityki pieniężnej (m.in. poziom realnych stóp
procentowych, wskaźniki MCI/FCI, odchylenie bieżącego poziomu stóp od poziomów
spójnych z ilościowymi regułami polityki pieniężnej, etc.) sugeruje, że polityka
pieniężna w USA jest najbardziej ekspansywna w najnowszej historii. Obszerna
3
literatura oraz szacunki przytaczane przez przedstawicieli FOMC wskazują, że zakup
obligacji przez FED – w ramach programu QE – wpływał na obniżenie
długoterminowych stóp procentowych o 25-70pb na każdy 1,0 bln USD.
Łączną zmianę rentowności obligacji 10-letnich wynikającą z dwóch pierwszych rund
ilościowego luzowania polityki pieniężnej (QE1 i QE2) szacuje się na 50-140pb
(„czysty” efekt bilansowy). Ponadto, szacuje się, że „czynniki pozabilansowe” mogły
obniżyć stopy długoterminowe o kolejne 25-45pb; w tym: (1) efekt „operation twist”
(wypłaszczenia krzywej dochodowości): 15-30pb, (2) efekt „forward guidance”
(komunikacji): 10-15bps. Sugeruje to, że „niestandardowe” działania FOMC mogły
przyczynić się do obniżenia długoterminowych stóp procentowych o 75-185pb.
Oszacowania te znajdują wsparcie w wypowiedzi B.Bernanke, w której zacytował
wyniki analiz sugerujących trwałe obniżenie rentowności długoterminowych
obligacji o 80-120 pb w wyniku realizacji wszystkich działań rynkowych (QE1, QE2,
operation twist). Uwzględniając fakt, iż elastyczność rentowności długoterminowych
4
obligacji rządowych USA względem stopy fed funds kształtuje się na poziomie ~0,25 ,
spadek rentowności USTs o 80-120bp stanowi ekonomiczny ekwiwalent
(hipotetycznej) obniżki stopy funduszy federalnych (fed funds) o 320-480pb.
Wykres 1. Stopa funduszy federalnych FED vs.
reguły Tylora vs. QE
12
%
10
Be rn anke
G re enspan
8
6
4
2
0
-2
st. repo "rozszerzona o QE"
-4
st. repo FED
-6
"QE3" do końca
2013 r.
-8
sty-86 sty-90 sty-94 sty-98 sty-02 sty-06 sty-10 sty-14
Źródło: Reuters Datastream, FED, CBO, PKO Bank Polski
Wykres 2. Elastyczność rentowności 10-letniej
obligacji USA vs. stopa FED*
0,50
0,45
0,40
0,35
0,30
0,25
0,20
przedział ufności 95:
0,15
wartość parametru
0,10
sty 71
sty 76
sty 81
sty 86
sty 91
sty 96
sty 01
kalendarium wybranych działań FOMC
początek
koniec
decyzja
QE1
gru-08
mar-10
skup 600 mld USD MBS, rozszerzony następnie o 750 mld USD MBS
i 300 mld USD obligacji skarbowych
"forward guidance"
mar-09
sie-11
wprowadzenie do komunikatu zobowiązania do utrzymywania stóp
procentowych na niskim poziomie przez "dłuższy czas"
QE2
lis-10
cze-11
skup 600 mld USD długoterminowych obligacji skarbowych
"forward guidance"
sie-11
gru-12
wprowadzenie do komunikatu zobowiązania do utrzymania stóp
procentowych na niskim poziomie w określonym kalendarzowo
horyzoncie (stopniowo odsuwanym)
operacja "twist"
wrz-11
gru-12
sprzedaż 400 mld USD krótko i średnioterminowych obligacji
skarbowych i skup takiej samej wartości obligacji
długoterminowych, rozszerzony następnie o kolejne 267 mld USD
strategia polityki
pieniężnej
sty-12
--
wprowadzenie do strategii FED ilościowo zdefiniowanych celów dla
inflacji i stopy bezrobocia
prezentacja prognoz
makroekonomicznych
sty-12
--
uzupełnienie prognoz makroekonomicznych członków FOMC o
preferowane ścieżki stóp repo FED
QE3
wrz-12
gru-12
QE3+
gru-12
--
nieograniczony czasowo zakup 40 mld USD obligacji
długoterminowych i 45 mld USD MBS miesięcznie
"forward guidance"
gru-12
--
uzależnienie zobowiązania do utrzymania stóp procentowych na
niskim poziomie od warunków na rynku pracy - "reguła Evans'a"
zakup 40 mld USD obligacji długoterminowych miesięcznie
2
Krótki rys historyczny polityki pieniężnej FED w latach 2008-2012 znajduje się w Aneksie 2.
Zob.: Hamilton, Wu, The Effectiveness of Alternative Monetary Policy Tools in a Zero Lower Bound Environment, 2012; Jarrow, Li, The Impact of Quantitative Easing on the U.S. Term Structure of Interest Rates, 2012,
Krishnamurthy, Vissing-Jorgensen, The Effects of Quantitative Easing on Interest Rates: Channels and Implications for Policy, 2011; Li, Wei, Term Structure Modelling With Supplu Factors and Federal Reserve’s Large
Scale Asset Purchases, 2012; Meaning, Zhu, The Impact of Recent Central Bank Asset Purchase Programmes, 2011; Swanson, Let’s Twist Again: A High-Frequency Event-Study Analysis of Operataion Twist and its
Implications for QE2, 2011.
4
Zob. Chung et al., Have We Underestimated the Likelihood and Severity of Zero Lower Bound Events?, 2011
3
2
Raport specjalny
22.04.2013
W ostatnich latach elastyczność ta była nieco niższa (~0,20), co sugerowałoby, że
skala (hipotetycznych) obniżek stopy fed funds niezbędnych do osiągnięcia
równoważnych efektów musiałaby być jeszcze większa. Takie wnioskowanie również
znajduje potwierdzenie w jednym z wystąpień B.Bernanke, w którym stwierdził, że
druga runda QE (~600 mld USD) była równoważna obniżce stopy repo
o 40-120pb.
Oznacza to, że (hipotetyczna) efektywna nominalna stopa fed funds znajduje się
obecnie na poziomie (minus) -4,0%±0,8pp. Tymczasem „optymalna”– tj.
sugerowana przez różne specyfikacje reguły Taylora – stopa fed funds spójna z
dynamiką wzrostu i cen (patrz Aneks 1) – wynosi obecnie -1,0%±0,5pp, czyli ok.
300pb powyżej bieżącej „efektywnej” stopy fed funds, obrazując skalę
ekspansywności polityki FED. Należy przy tym zaznaczyć, że oszacowanie to nie
uwzględnia „miękkich” działań FED – a w szczególności wpływu polityki
komunikacyjnej (np. w postaci silnego zobowiązania do utrzymania niskich stóp
5
procentowych w średnim horyzoncie ) – które przyczyniły się do dodatkowego
zwiększenia ekspansywności polityki pieniężnej FOMC.
Kontynuacja skupu obligacji długoterminowych w obecnym tempie 85 mld USD
miesięcznie, w ramach QE3, oznaczałaby dalszy spadek efektywnej stopy fed funds
do poziomu -5,5%±1,5pp na koniec 2013 r. Prognozy FOMC sugerują wzrost
„optymalnej” stopy fed funds na koniec 2015 r. do poziomu +2,0/+4,0% (skutek
domykania się negatywnej luki popytowej), co – przy utrzymaniu obecnego poziomu
ekspansywności polityki pieniężnej – oznaczałoby kształtowanie się „efektywnej”
stopy fed funds 600-800pb. poniżej poziomu „optymalnego” (zob. Aneks 1).
Kiedy mogłaby zacząć się normalizacja polityki FED?
Na posiedzeniu w grudniu 2012 r. FOMC ogłosił, iż nie zamierza zakończyć
programu skupu obligacji dopóki warunki na rynku pracy nie poprawią się
"istotnie" oraz, że zamierza utrzymać rekordowo niskie stopy procentowe przez
"znaczący okres" po wstrzymaniu programu QE, nie podnosząc ich póki stopa
bezrobocia nie spadnie poniżej 6,5% (NB. jako dodatkowe warunki wskazano
pozostanie prognozowanej stopy inflacji na, lub poniżej poziomu 2,5: i zbieżność
oczekiwań inflacyjnych z celami FED).
Ważne jest podkreślenie, iż tzw. reguła Evansa stanowi część strategii
komunikacyjnej a nie strategii polityki pieniężnej FED per se. Innymi słowy jest ona
dodatkowym narzędziem, za pomocą którego FOMC zarządza oczekiwaniami
uczestników rynku – nie jest natomiast automatycznym „przełącznikiem” polityki
6
FED i z upływem czasu może podlegać przeformułowaniu . Jednocześnie jednak –
biorąc pod uwagę szacowany stopnień ekspansywności polityki monetarnej w USA
(i skali niezbędnej normalizacji) – reguła Evansa stanowi naturalną „kotwicę” dla
oczekiwań momentu rozpoczęcia zacieśniania polityki FED. Z tego powodu
(dywergencja optymalnej i „preferowanej” przez FOMC skali ekspansji
monetarnej), „znacząca poprawa” warunków na rynku pracy, która powinna
wyznaczyć zakończenie fazy luzowania polityki FED może okazać się ważniejsza niż
spadek bezrobocia poniżej 6,5%.
Wykres 3. Szacunki „efektywnej”^ stopy FED
6
%
4
2
0
-2
-4
przedział "efektywnej" stopy FED
-6
stopa repo FED
-8
lip-03
lip-05
lip-07
lip-09
lip-11
lip-13
Źródło: FED, PKO Bank Polski. ^skorygowana o wpływ QE.
Wykres 4. Rynkowe oczekiwania dot. stopy FED
3,0
mar-11
%
cze-11
2,5
wrz-11
gru-11
2,0
mar-12
cze-12
1,5
lut-13
1,0
0,5
0,0
lut-13
sie-13
lut-14
sie-14
lut-15
sie-15
Źródło: CBOE, Reuters Datastream, PKO Bank Polski
Wykres 5. Stopa funduszy federalnych FED vs.
reguły Tylora vs. QE
8
%
st. repo "rozszerzona o QE"
6
st. repo FED
4
2
0
-2
700 pb stymulacji
-4
-6
sty-06
sty-08
sty-10
sty-12
sty-14
Źródło: Reuters Datastream, FED, CBO, PKO Bank Polski
Schemat chronologiczny normalizacji polityki FED
1. zaprzestanie reinwestowania kwot z zapadających obligacji
2. zmiana komunikatu dotyczącego przyszłej ścieżki stóp procentowych
3. rozpoczęcie operacji otwartego rynku z celu zmniejszenia nadpłynności
rozpoczęcie podnoszenia stopy funduszy federalnych, dostosowanie
stopy oprocentowania nadmiernych rezerw
rozpoczęcie sprzedaży aktywów z portfela SOMA (wstępnie zakładano
5.
likwidację portfela obligacji agencyjnych w okresie 3-5 lat)
4.
6. normalizacja wielkości bilansu FED w ciągu 2-3 lat
Na podstawie: Minutes of the Federal Open Market Committee, June
21-22, 2011, FED
5
Efekty makroekonomiczne zobowiązania FOMC do utrzymania stóp procentowych w pobliżu 0 są analizowane m.in. w: Del Negro et al., The Forward Guidance Puzzle, 2012
np. w ostatnich miesiącach jeden z gubernatorów Rezerwy Federalnej, N. Kocherlakota przekonywał do zobowiązania FOMC do niepodnoszenia stóp procentowych przed osiągnięciem przez stopę bezrobocia progu
5,5%
6
3
Raport specjalny
22.04.2013
W tym kontekście, naturalnym sposobem określenia potencjalnego momentu
zakończenia otwartej rundy ilościowego luzowania polityki pieniężnej („QE3”) jest
7
oszacowanie kiedy warunki na rynku pracy w USA ulegną „znaczącej poprawie” . Jak
wielokrotnie podkreślali przedstawiciele FOMC, wyrażenie to jest wielowymiarowe
(stopa bezrobocia, tempo wzrostu i struktura zatrudnienia, wskaźnik aktywności
ekonomicznej) i podlega interpretacji. Tym niemniej kilku członków FOMC udzieliło
wskazówek, co do interpretacji „znaczącej poprawy” w kategoriach ilościowych. W
szczególności wymienić można wypowiedzi C. Evansa, E. Rosengrena, J. Bullarda i C.
Plossera. Wynika z nich, że FOMC zacznie rozważać zakończenie programu QE w
momencie spadku stopy bezrobocia do ok. 7,0%.
członek FOMC
potencjalny koniec QE
Ch. Evans
stały wzrost zatrudnienia > 200 tys. przez kilka miesiecy;
1,5 mln nowych miejsc pracy w ciągu roku
E. Rosengren
6-9 miesięcy przed st. bezrobocia < 6,5:/spadek st.
bezrobocia do 7,25%
J. Bullard
st. bezrobocia < 7,1%
Wykres 6. Implikowane rynkowe oczekiwania
inflacyjne w USA
3,0
% r/r
2,5
2,0
1,5
1,0
w horyzoncie 10 lat
w horyzoncie 5 lat
cel inflacyjny FED
0,5
0,0
sty-03
sty-05
sty-07
sty-09
sty-11
sty-13
Źródło: EcoWin, PKO Bank Polski
Wykres 7. Rynek pracy w USA
600
12,0
tys.
os.
Ch. Plosser
reguła Evansa (warunek
konieczny do podniesienia st. repo)
st. bezrobocia ~7,0% na koniec 2013 r.
stopa bezrobocia < 6,5%, prognozowana inflacja ≥ 2,5% r/r
%
300
10,0
0
8,0
-300
6,0
-600
4,0
Źródło: Reuters, Bloomberg, PKO Bank Polski
Przy założeniu stałego tempa wzrostu populacji, kluczowymi determinantami zmian
stopy bezrobocia są; (1) dynamika zatrudnienia oraz (2) wskaźnika partycypacji
(stosunek liczby bezrobotnych i pracujących do liczby osób w populacji).
Przeprowadziliśmy szereg symulacji zmian stopy bezrobocia w USA przyjmując różne
założenia co do kształtowania się dynamiki zatrudnienia i wskaźnika partycypacji
8
(wyniki prezentujemy w tabelach na str 5) .
W najbardziej prawdopodobnych scenariuszach (przy utrzymaniu niskiego
współczynnika partycypacji zgodnie z prognozami BLS oraz lekkim przyspieszeniu
przeciętnego wzrostu zatrudnienia do 220-240 tys. os. miesięcznie) stopa bezrobocia
spadłaby do 7,0% między styczniem a kwietniem 2014 r. Najszybszy spadek stopy
bezrobocia nastąpiłby przy jednoczesnym przyspieszeniu zatrudnienia i dalszym
spadku wskaźnika partycypacji. Np. przy przyspieszeniu tworzenia nowych miejsc
pracy do 240 tys. miesięcznie (z 190 tys./m w ostatnich 6 m.) i kontynuacji
obniżania się współczynnika aktywności zawodowej w trendzie zapoczątkowanym
w 2011 r. st. bezrobocia spadłaby do 7,0% jeszcze we wrześniu 2013 r. Ważnym
wnioskiem z poniższych symulacji jest stwierdzenie, że odwrócenie trendu
spadkowego wskaźnika aktywności zawodowej znacznie opóźniłoby, lub nawet
uniemożliwiło trwałe obniżenie stopy bezrobocia. Przy powrocie wskaźnika
partycypacji do przeciętnego poziomu z 2012 (63,7%) wzrost zatrudnienia w
tempie niższym niż 200 tys. miesięcznie byłby niewystarczający do obniżenia
bezrobocia poniżej 7,0% w perspektywie 2015 r.
zmiana zatrudnienia w sektorze pozarolniczym (L)
-900
stopa bezrobocia (P)
sty-05
sty-07
sty-09
sty-11
2,0
sty-13
Źródło: BLS, PKO Bank Polski
Wykres 8. Okuna „reguła kciuka” dla stopy
bezrobocia w USA
15
PKB, % k/k saar
10
5
2,9
y =2,89 -6,07x
0
-5
1970-2012
2009-2012
-10
-1,0
-0,5
st. bezrobocia k/k, pkt. proc.
0,0
0,5
1,0
1,5
Źródło: BEA, BLS, PKO Bank Polski
7
Druga metoda jest dwustopniowa: (1) oszacowanie momentu spadku st. bezrobocia do 6,5: i (2) długości „znaczącego okresu”, który m iałby wg FOMC minąć między zakończeniem QE a podniesieniem stóp
procentowych. Ta metoda wydaje się mniej precyzyjna.
8
W symulacjach założono średnioroczne tempo wzrostu liczby ludności na poziomie 1,3: r/r, lekko poniżej przeciętnej z ostatnich 40 lat. Obniżenie zakładanej dynamiki wzrostu populacji (np. do średniej z ostatniej
dekady, 1,2: r/r) skutkowałoby przyspieszeniem spadku stopy bezrobocia dla danej dynamiki zatrudnienia i poziomu wskaźnika aktywności.
4
Raport specjalny
22.04.2013
120
140
160
180
200
220
240
260
280
62.8
∞
maj-16
lis-14
maj-14
lut-14
lis-13
paź-13
wrz-13
sie-13
sie-13
62.9
∞
gru-19 lip-15
sie-14 mar-14 gru-13
lis-13
wrz-13
wrz-13
sie-13
63.0
∞
∞
paź-16
sty-15
maj-14
lut-14
gru-13
paź-13
wrz-13
sie-13
63.1
∞
∞
∞
wrz-15
wrz-14
kwi-14
sty-14
lis-13
paź-13
wrz-13
ostatnio w
sierpniu 78'
63.2
∞
∞
∞
cze-17
lut-15
cze-14
lut-14
gru-13
paź-13
wrz-13
projekcja BLS* i
marzec13'
63.3
∞
∞
∞
∞
gru-15
wrz-14
kwi-14
sty-14
lis-13
paź-13
63.4
∞
∞
∞
∞
lis-18
mar-15 cze-14
lut-14
gru-13
paź-13
63.5
∞
∞
∞
∞
∞
mar-16 paź-14
kwi-14
sty-14
lis-13
wskaźnik partycypacji w grudniu 2014 r. (trend liniowy, :)
moment osiągnięcia
przez stopę bezrobocia
w USA poziomu 7,0%
kontynuacja
trendu 2011-
średnia
19961999
6 m-cy
do
lutego13'
100
średnia
19702012
średnia
2012
miesięczne tempo wzrostu zatrudnienia
Przy utrzymaniu wskaźnika
partycypacji na niezmienionym
poziomie 63,3% oraz przyspieszeniu
wzrostu zatrudnienia do 220-240 tys.
os. miesięcznie, stopa bezrobocia
spadnie do poziomu 7,0% między
styczniem a kwietniem 2014 r.
Wykres 9. Stopa bezrobocia w USA – symulacje
przy różnych założeniach
11
%
w najbardziej prawdopodobnych scenariuszach
st. bezrobocia spadnie do 7,0: na przełomie
12'/13', a do 6,5% w 4q2014
9
63.6
∞
∞
∞
∞
∞
∞
maj-15
lip-14
mar-14 gru-13
7
"Reguła Evans'a": 6,5:
średnia z 2012 63.7
∞
∞
∞
∞
∞
∞
wrz-16
lis-14
maj-14 sty-14
5
6,5%
7,0%
uwaga: znak ∞ oznacza, że przy przyjętych założeniach stopa bezrobocia rośnie, albo nie spada do wyznaczonego poziomu przed końcem 2020 r., *przy założeniu liniowego
spadku stopy partycypacji do poziomu 62,5% w 2020 r. zgodnie z: Toossi, Labor force projections to 2020: a more slowly growing workforce , 2012
miesięczne tempo wzrostu zatrudnienia
wskaźnik partycypacji w grudniu 2014 r. (trend liniowy, :)
kontynuacja
trendu 2011-
średnia
2012
6 m-cy do
lutego13'
100
120
140
1
160
180
200
220
240
260
280
sty-09 sty-10 sty-11 sty-12 sty-13 sty-14 sty-15
średnia
19961999
średnia
19702012
moment osiągnięcia
przez stopę bezrobocia
w USA poziomu 6,5%
Źródło: BLS, Reuters Datastream, PKO Bank Polski
62.8
∞
maj-19 cze-16
maj-15
lis-14
lip-14
kwi-14
lut-14
sty-14
gru-13
62.9
∞
gru-20
sie-17
lis-15
lut-15
wrz-14
cze-14 mar-14
lut-14
gru-13
63.0
∞
∞
lis-20
sie-16
cze-15
lis-14
lip-14
63.1
∞
∞
∞
mar-18 sty-16 mar-15 wrz-14
cze-14
kwi-14
ostatnio w
sierpniu 78'
63.2
∞
∞
∞
gru-20
gru-14
sie-14
maj-14 mar-14
p ro jekcja BLS* i
marzec13'
63.3
∞
∞
∞
∞
sty-19 mar-16 kwi-15
paź-14
cze-14
kwi-14
63.4
∞
∞
∞
∞
gru-20
kwi-17
wrz-15
sty-15
sie-14
maj-14
63.5
∞
∞
∞
∞
∞
lis-20
maj-16 maj-15 paź-14
lip-14
63.6
∞
∞
∞
∞
∞
∞
paź-17
paź-15
sty-15
sie-14
średnia z 2012 63.7
∞
∞
∞
∞
∞
∞
gru-20
sie-16
cze-15
lis-14
gru-16
sie-15
3
stały wsk. partycypacji, 160 tys./m
stały wsk partycypacji, 240 tys./m
malejący wsk. partycypacji, 160 tys./m
malejący wsk. partycypacji, 240 tys./m
kwi-14 mar-14 sty-14
lut-14
Gdyby wskaźnik partycypacji pozostał
bez zmian w kolejnych kwartałach, a
tempo wzrostu liczby etatów
kształtowało się w przeciętnym
przedziale 220-240 tys./m, to poziom
bezrobocia wyznaczony przez regułę
Evansa (6,5%, co sygnalizowałoby
zbliżające się podwyżki stóp
procentowych FED) zostałby
osiągnięty na przełomie 2014 i 2015 r.
uwaga: znak ∞ oznacza, że przy przyjętych założeniach stopa bezrobocia rośnie, albo nie spada do wyznaczonego poziomu przed końcem 2020 r., *przy założeniu liniowego
spadku stopy partycypacji do poziomu 62,5% w 2020 r. zgodnie z: Toossi, Labor force projections to 2020: a more slowly growing workforce , 2012
5
Raport specjalny
22.04.2013
Wsparciem oczekiwań przyspieszenia spadku stopy bezrobocia w kolejnych
kwartałach jest obserwowany wzrost aktywności w sektorze budownictwa. Branże
związane z rynkiem nieruchomości (w czasie kryzysu 2008-2009 najsilniej dotknięte
spadkiem zatrudnienia) w ostatnich latach nie partycypowały w spadku bezrobocia.
Tymczasem ożywienie w tym sektorze (np. wskaźnik sentymentu NAHB na
najwyższym poziomie od 6 lat) pozwala oczekiwać na wzrost zatrudnienia (wczesne
oznaki tego trendu widoczne były w 1q 2013). Przywrócenie tylko połowy z miejsc
pracy utraconych w budownictwie w czasie kryzysu (czyli 850 tys. z 1,7 mln),
zredukowałoby stopę bezrobocia o 0,6pp.
W kontekście powyższych rozważań zakończenie programu ilościowego luzowania
polityki pieniężnej przez FED na przełomie 2013 i 2014 r. wydaje się obecnie
najbardziej prawdopodobne. Dodatkowymi argumentami za nieprzedłużaniem
otwartego programu skupu aktywów przez FOMC poza ten horyzont są: (1)
prawdopodobne dalsze osłabienie kanałów oddziaływania polityki bilansowej FED
(zarówno kanału kredytowego, stóp procentowych, cen aktywów i bilansowego)
oznaczające spadek krańcowych korzyści z ekspansji monetarnej oraz równoczesny (2)
wzrost zagrożeń związanych nadmierną ekspansywnością polityki pieniężnej
(potencjalny wzrost presji cenowej w przypadku zwiększenia popytu na kredyt,
potencjalnie gwałtowne dostosowania cenowe na rynkach niektórych aktywów,
np. obligacji korporacyjnych w związku z nadpłynnością w sektorze bankowym,
odkotwiczenie oczekiwań inflacyjnych). Nie bez znaczenia są także potencjalne
utrudnienia w późniejszym procesie przywracania normalnego funkcjonowania
polityki banku centralnego – m.in. w związku z tymi obawami wielu członków FOMC
(np. Ch. Plosser, ale również „gołębi”; J. Yellen i W. Dudley) sugerowało w ostatnich
wypowiedziach możliwość zmniejszenia tempa skupu aktywów przed końcem 2013 r.
Wzrost wartości obligacji skarbowych w posiadaniu FED zwiększa wrażliwość bilansu
na zmiany rynkowych stóp procentowych. Rynkową wartość portfela obligacji
9
rządowych posiadanych przez FED szacujemy na 2080 mld USD (stan na luty) –
286 mld powyżej ich wartości nominalnej. Obecny przeciętny ważony okres do
zapadalności obligacji skarbowych w
portfelu SOMA wynosi 122 miesiące,
a zmodyfikowana duracja portfela obligacji skarbowych (z wyłączeniem MBS)
kształtuje się w pobliżu 8,0. Oznacza to, że równoległe przesunięcie krzywej
dochodowości o 100pb obniżyłoby wartość obligacji (tylko) skarbowych w
posiadaniu FED o ~166 mld USD tym samym zwiększając ryzyko konieczności ich
ewentualnej sprzedaży ze stratą.
Istotną kwestią jest również zdolność FED do wypłat realizowanych zysków. Dzięki
wysokiej wartości zysku w ostatnich latach FED był w stanie odprowadzać duże kwoty
do budżetu federalnego, obniżając tym samym potrzeby pożyczkowe USA. Od 2010 r.
wartość wpłat do budżetu federalnego z zysku FED przekracza 70 mld USD rocznie
W 2012 r. przychody kuponowe z obligacji w posiadaniu FED wyniosły 80,5 mld
10
USD, czyli 80% całości przychodów Systemu Rezerwy Federalnej (w 2011 r.
odpowiednio 84,6 mld USD i 96%), co odpowiada 0,5-0,6%PKB. W przypadku wzrostu
stóp procentowych spadłaby wartość wypłat z zysku FED na rzecz budżetu federalnego.
Wykres 10. Wskaźnik aktywności ekonomicznej
ludności w USA
68
%
66
64
62
60
58
Jan-70
Jan-80
Jan-90
Jan-00
Jan-10
Źródło: BLS, Reuters Datastream, PKO Bank Polski
Wykres 11. Ubytek zatrudnienia w USA w podziale
na sektory
140,0
mln
os.
137,5
135,0
132,5
usługi rynkowe
przetwórstwo
budownictwo
sektor publiczny
górnictwo
zatrudnienie ogółem
130,0
127,5
sty-05
sty-07
sty-09
sty-11
sty-13
Źródło: BLS, PKO Bank Polski
Wykres 12. Struktura portfela SOMA
3,5
3,0
bln
US
obligacje średnio- i długoterminowe
obligacje MBS
bony skarbowe
2,5
obligacje TIPS
obligacje agencyjne
2,0
1,5
1,0
0,5
0,0
lip-03
lip-05
lip-07
lip-09
lip-11
Źródło: Federal Reserve Bank of New York, wartości nominalne
Wykres 13. Wypłaty FED na rzecz Departamentu
Skarbu USA
90
80
mld
USD
0 do
2020
70
60
50
40
30
20
10
0
2005
2008
2011
2014
2017
Źródło: FED, PKO Bank Polski
9
Rynkową wartość obligacji rządowych w portfelu SOMA oszacowaliśmy z wykorzystaniem indywidualnych numerów identyfikacyjnych obligacji (CUSIP) podawanych przez Bank Rezerwy Federalnej w Nowym Jorku oraz
notowań rynkowych. Zob.: http://www.newyorkfed.org/markets/soma/sysopen_accholdings.html
10
Zob. sprawozdania finansowe FED
6
Raport specjalny
22.04.2013
Zmiana stóp procentowych FED oznaczałaby wzrost kosztów odsetkowych związanych
z utrzymywanymi przez banki komercyjne depozytami (obecnie oprocentowanymi w
wysokości 0,25:) oraz potencjalną realizację strat na obligacjach sprzedawanych
poniżej wartości zakupu. Symulacje przeprowadzone przez FED wskazują, że wypłaty z
zysku FED spadną poniżej 20 mld USD w latach 2016-2019. W przypadku nieco
szybszego wzrostu stóp procentowych, FED nie byłby w stanie przekazać zysku do
budżetu federalnego w latach 2016-2019. Każde zwiększenie wartości bilansu w
2013 r. wydłużałoby okres bez wypłat z zysku FED. W rezultacie, w okresie zacieśniania
polityki monetarnej – z tytułu wzrostu potrzeb pożyczkowych – może zwiększyć się
presja na zacieśnienie polityki fiskalnej. Przyjmując, że zacieśnienie to będzie odbywać
się w fazie ożywienia cyklu koniunkturalnego polityka gospodarcza jako całość
mogłaby stać się zbyt restrykcyjna.
Rynki finansowe a mechanizm normalizacji polityki FED
Poza spadkiem rentowności oraz wypłaszczeniem krzywej dochodowości, program
luzowania ilościowego przyczynił się również – za pośrednictwem obniżenia realnej
stopy procentowej – do wzrostu cen innych aktywów. (NB. Niektórzy członkowie FOMC
wskazywali nawet, że wzrost cen akcji był jednym z wyznaczników sukcesu polityki
FED). Wzrost cen aktywów dotyczył nie tylko amerykańskiego rynku finansowego, ale
11
również aktywów finansowych rynków wschodzących i surowców . Poziom
implikowanej oczekiwanej premii za ryzyko inwestycji na amerykańskim rynku akcji
(wskazujący na relatywne przewartościowanie obligacji/niedowartościowanie akcji)
sugeruje jednak, że mimo dużego wzrostu cen akcji, rezultaty luzowania ilościowego
były dotychczas znacznie silniej skoncentrowane na rynku stopy procentowej. Na
podstawie porównania z alternatywnymi wskaźnikami ryzykowności inwestycji na
rynku akcji trudno jednoznacznie ocenić, że to rynek instrumentów udziałowych albo
dłużnych powinien w średnim terminie odpowiadać za większą część korekty obecnej
12
nierównowagi wyceny między tymi aktywami . Niewątpliwie jednak ta nierównowaga
13
pociągnie dostosowania na obu rynkach .
Skala ekspansywności polityki FED – tj. różnica między stopą „efektywną”, a stopą
„optymalną” (którą szacujemy na -400pb obecnie i 600-800pb w horyzoncie 20142015) i szacunki przeciętnej elastyczności długookresowych stóp procentowych
względem stóp krótkookresowych sugerowałyby w tym kontekście przestrzeń do
wzrostu rentowności długoterminowych obligacji rzędu 150-200pb. Ważnym
czynnikiem determinującym zmiany rynkowych stóp procentowych może okazać się
zachowanie inwestorów zagranicznych (wykres 18), którzy w latach kryzysu
finansowego znacząco zwiększyli zaangażowanie w amerykańskie obligacje skarbowe
(największymi zagranicznymi posiadaczami USTs są Chiny, Japonia i Brazylia). Wydaje
się prawdopodobne, że wraz z obniżeniem poziomu niepewności (szczególnie wokół
strefy euro) i spadku popytu na aktywa bezpieczne (safe-haven) zwiększy się skłonność
tych krajów do dywersyfikacji, co z kolei powinno działać w kierunku wzrostu
Wykres 14. Ceny aktywów w okresach QE
225
200
sty-2009
= 100
QE2
QE1
QE3
175
150
125
100
75
MSCI EM
CRB
GBI US (total return)
ropa naftowa
S&P500
50
sty-09
sty-10
sty-11
sty-12
sty-13
Źródło: Reuters Datastream, PKO Bank Polski
Wykres 15. Gdzie jest inflacja?
25
20
15
10
5
0
Średni roczny wzrost cen w latach 2009-2012. Źródło: Reuters
Datastream, PKO Bank Polski; *na podstawie indeksu całkowitego
zysku
Wykres 16. Realna stopa procentowa i
oczekiwania inflacyjne w USA
6,0
%
implikowana realna stopa procentowa
oczekiwania inflacja
rentowność obligacji 5-letniej
4,0
2,0
0,0
-2,0
lip-05
lip-07
lip-09
lip-11
Źródło: Reuters Datastream, EcoWin, PKO Bank Polski
Wykres 17. Premia za ryzyko S&P500†
10
8
6
pkt.
proc.
ERP S&P500 (L)
250
pkt.
indeks niepewności gospodarczej (P)
220
średni ERP = 1,84,
przedział +/- st.dev.
190
4
160
2
130
0
100
-2
70
-4
40
sty-85 sty-90 sty-95 sty-00 sty-05 sty-10
Źródło: Reuters Datastream, EcoWin, policyuncertainty.com (Baker,
Bloom, Davis), PKO Bank Polski
11
Zob. Chen et al., International spillovers of central banks balance sheet policies, 2011
różnica między 12-miesięcznym wyprzedzającym wskaźnikiem E/P a rentownością obligacji 5-letniej
Np. indeks niepewności gospodarczej S. Bakera, N. Blooma i S. Davisa, wysokiej korelacji z poziomem premii za ryzyko na rynku akcji w średnim terminie wskazuje, że podwyższona niepewność odnośnie do polityki
gospodarczej może wyjaśniać w dużym stopniu wysoki poziom premii za ryzyko. Z drugiej jednak strony, rekordowo niski poziom implikowanej zmienności indeksów giełdowych (VIX) sugeruje, że ta dywergencja od
standardów historycznych nie jest związana z nadzwyczajnym poziomem krótkoterminowego ryzyka inwestycji w akcje.
13
NB gdyby całość odchylenia ERP indeksu S&P miała być skorygowana przez wzrost stopy procentowej bezpiecznej od ryzyka (w naszym przypadku przybliżonej rentownością 5-letnich obligacji), to wzrost ten
musiałby wynieść 4,8 pp.
†
12
7
Raport specjalny
22.04.2013
14
rentowności amerykańskich obligacji . Z drugiej strony należy odnotować, że
agresywne luzowanie polityki pieniężnej przez Bank Japonii (ogłoszony skup aktywów
wartości ok. 72 mld USD miesięcznie do końca 2014 r.) może ograniczyć negatywny
wpływ zakończenia amerykańskiego QE na rynek UST i rynki obligacji w
gospodarkach wschodzących.
Niewątpliwie, działania FOMC będą nakierowane na płynne przeprowadzenie procesu
normalizacji. Przeszkodą może okazać się ograniczenie instrumentarium dostępnego w
tym zakresie dla komitetu sterującego FED. Obniżając stopy procentowe do zera, FED
pozbawił się tradycyjnego narzędzia kontroli rynku pieniężnego. Co więcej
wygenerował dotychczas niemal 2 bln USD „nadmiernych” rezerw w systemie
bankowym (NB. ta kwota wzrośnie wraz z kontynuacją programu QE). Wraz ze
wzrostem aktywności gospodarczej, który powinien nastąpić w – zakładanym przez FED
– scenariuszu, depozyty banków komercyjnych w Rezerwie Federalnej (czyli obecnie
ponadobowiązkowe rezerwy) powinny w kolejnych latach być zastępowane przez wyżej
oprocentowane aktywa, przede wszystkim kredyty (w praktyce oznacza to kreację
pieniądza bankowego przy konwersji nadobowiązkowych rezerw na rezerwy
obowiązkowe).
W celu kontroli podaży kredytu dla gospodarki realnej FOMC będzie musiał działać na
15
rzecz zatrzymania rezerw w FED, bądź ich drenażu . W tym środowisku głównymi
narzędziami FED będą: (1) instrumenty depozytowe (oprocentowane depozyty
niezaliczane do rezerw obowiązkowych), (2) stopa oprocentowania nadmiernych
rezerw, a w dalszej kolejności (3) sprzedaż aktywów z portfela SOMA. FOMC
wskazywało dotychczas takie podejście jako preferowane.
Należy podkreślić, że wymienione narzędzia dają bankowi centralnemu ograniczoną
kontrolę nad dynamiką akcji kredytowej. W szczególności; (ad. 1) FED nie może
jednocześnie kontrolować wartości i oprocentowania tworzonych przez banki
depozytów. Przy założeniu, że celem FOMC będzie ograniczenie podaży nadmiernych
rezerw, określenie oprocentowania depozytów będzie musiało przebiegać na zasadzie
aukcji (co postawi FED przed koniecznością konkurowania z rosnącymi rynkowymi
16
stopami procentowymi ); (ad. 2) stopa oprocentowania rezerw stanowiąca dolne
ograniczenie dla rynkowych stóp procentowych będzie mogła być wykorzystana
dopiero wraz z rozpoczęciem podnoszenia stopy repo, czyli na późnym etapie
normalizacji; (ad. 3.) tempo sprzedaży obligacji będzie musiało być dostosowane do
zmian popytu banków komercyjnych na rezerwy w FED (w celu zbilansowania
poziomu aktywów i pasywów banku centralnego).
We wstępnym okresie normalizacji
polityki FED, głównymi narzędziami
banku
centralnego
będą
prawdopodobnie stopa oprocentowania
rezerw banków komercyjnych oraz
instrumenty depozytowe.
Wykres 18. Struktura posiadania amerykańskich
obligacji skarbowych
12
bln
USD
10
8
6
pozostałe
banki
FED
reszta świata
fundusze inwestycyjne
fundusze emerytlane
gospodarstwa domowe
4
2
0
2000Q1
2003Q1
2006Q1
2009Q1
2012Q1
Źródło: FED
Wykres 19. Rezerwy banków komercyjnych w USA
3,5
3,0
bln
USD
2,5
2,0
1,5
1,0
0,5
0,0
gru-08
depozyty banków komercyjnych w FED
wartość obligacji w portfelu SOMA
gru-09
gru-10
gru-11
gru-12
Źródło: FED, PKO Bank Polski
14
Zob. Beltran et al., Foreign Holdings of U.S. Treasuries and U.S. Treasury Yields, 2012
Poziom rezerw banków komercyjnych ogółem (rezerw obowiązkowych i nadmiernych) jest pod całkowitą kontrolą FED. Konwersja rezerw nadmiernych na obowiązkowe, która musi nastąpić w przypadku wzrostu
akcji kredytowej, prowadzić będzie do wzrostu presji inflacyjnej. Tempo tego procesu zależy jednak w znacznie większym stopniu od zmian poziomu popytu na kredyt i skłonności banków do pożyczania niż od polityki
FED. Szerszy opis tego mechanizmu w: Keister, MacAndrews, Why Are Banks Holding So Many Excess Reserves?, 2009
16
Zob. Blinder, Quantitative Easing: Entrance and Exit Strategies, 2010
15
8
Raport specjalny
22.04.2013
Aneks 1: „optymalna” stopa procentowa FED
W celu oceny ekspansywności polityki pieniężnej FED, oszacowanie „efektywnej”
stopy funduszy federalnych uzupełniliśmy o szacunki „optymalnego” poziomu
krótkoterminowych stop procentowych wynikające z prostych ilościowych reguł
polityki monetarnej (reguł Taylora). W szacunkach wykorzystaliśmy zarówno
tradycyjne podejście – z ustalonymi parametrami funkcji celu banku centralnego na
odchylenia inflacji i poziomu aktywności od wartości pożądanych (tj. podejście
normatywne – wskazujące jak bank centralny „powinien się zachowywać”) jak i wersję
estymowaną (tj. podejście deskryptywne – nakierowane na wyjaśnienie faktycznego,
historycznego zachowania banku centralnego).
Do określenia funkcji celu FED wykorzystaliśmy szacunki odchylenia stopy bezrobocia
od długoterminowego poziomu równowagi (NAIRU) i alternatywnie – szacunek luki
popytowej (PKB). „Lukę inflacji” mierzyliśmy w stosunku do ogłoszonego w 2012 celu
FED oraz przyjmując liniowy spadek pożądanego poziomu inflacji w okresie
poprzedzającym ogłoszenie ilościowego celu inflacyjnego. W rezultacie analizowanych
było osiem specyfikacji funkcji reakcji banku centralnego, a wszystkie szacunki
przeprowadziliśmy dla trzech podokresów (1986-2008, 1990-2008, 1995-2008),
dopuszczając potencjalny wpływ strukturalnych zmian w polityce pieniężnej FED oraz w
gospodarce USA – otrzymaliśmy zatem 24 różne zestawy parametrów.
Uzyskane oszacowania wskazują, że na przełomie 2008 i 2009 roku (początek kryzysu
finansowego) optymalna nominalna stopa procentowa FED spadła do przedziału -6,0/2,0:. Następnie stopniowo rosła, osiągając na koniec 2012 r. przedział -1,9/+2,0, ze
średnią w okolicach 0%. Warto odnotować, że specyfikacje zakładające inną
wrażliwość FOMC na odchylenia inflacji i bezrobocia od poziomów pożądanych oraz
niższy – czyli bardziej agresywny - szacunek stopy bezrobocia równowagi (np. reguła
17
Taylora FED z Atlanty) sugerują kształtowanie się optymalnej stopy FED poniżej zera .
Zakładając realizację prognoz makroekonomicznych FOMC (przyjęto środek przedziału
centralnego) przeciętna optymalna stopa funduszy federalnych będzie rosła w całym
horyzoncie prognoz i na koniec 2015 r. znajdzie się na poziomie +2,0/+4,0%.
Tymczasem, jak zaznaczyliśmy wyżej, kontynuacja skupu aktywów w obecnym tempie
(85 mld USD/m), co sprowadziłaby efektywną stopę FED do poziomu -6,0%.
Oznaczałoby to kształtowanie się „efektywnej” nominalnej stopy procentowej 600800 pb poniżej poziomu „optymalnego” – tj. zbieżnego z ilościowymi regułami polityki
pieniężnej. Przyjmując najbardziej konserwatywne założenia (tj. najniższy szacunek
stopy optymalnej i najwyższy dla efektywnej stopy FED) dywergencja ta w grudniu
2015 r. wyniosłaby ~400pb., co byłoby najwyższym poziomem od połowy lat 1980tych. Oznacza to, że biorąc za punkt wyjścia historyczne zachowanie Rezerwy
Federalnej oraz prognozowaną sytuację makroekonomiczną, skala ekspansywności
polityki pieniężnej FOMC będzie w najbliższych latach skrajnie wysoka. W rezultacie,
rynkowa wycena potencjalnego powrotu polityki pieniężnej do standardów
przedkryzysowych łączyłaby się potencjalnie z dużymi dostosowaniami cen
instrumentów finansowych.
17
Wykres 20. Stopa funduszy federalnych FED vs.
reguły Tylora vs. QE
8
%
st. repo "rozszerzona o QE"
6
st. repo FED
4
2
0
-2
700 pb stymulacji
-4
-6
sty-06
sty-08
sty-10
sty-12
sty-14
Źródło: Reuters Datastream, FED, CBO, PKO Bank Polski
Wybrane specyfikacje reguł Taylora dla stopy fed
funds
TR1*
TR2#
TR3+
naturalna realna stopa procentowa
1.4
1.0
2.0
inflacja
1.3
1.3
2.0
luka inflacji
1.3
-0.7
-0.7
β
0.40
0.50
0.37
2.0
2.6
2.1
1.8 0
2.00
1.76
-0.4
-3.3
0.1
inflacja
luka bezrobocia
β
bezrobocie
stopa optymalna i^
Źródło: PKO Bank Polski, Bloomberg
*G. Rudebusch (zakłada cel inflacyjny na poziomie 0:), #Atlanta FED,
+
wersja estymowana PKO BP
Wykres 21. Miary odchylenia aktywności od
potencjału w USA
-2
-1
4
pkt.
proc.
%
2
0
0
1
-2
2
4
5
6
sty-86
-4
spadek presji
deflacyjnej/wzrost
presji inflacyjnej
3
-6
-8
luka bezrobocia (wobec stopy bezrobocia równowagi, L)
luka popytowa (% potencjalnego PKB, P)
sty-92
sty-98
sty-04
-10
sty-10
Źródło: BEA, CBO, BLS, PKO Bank Polski
Przyjęcie takich – bardziej agresywnych założeń można uzasadnić np. wyraźną zmianą nastawienia do poziomu bezrobocia, które nastąpiło w FOMC w ostatnich latach
9
Raport specjalny
22.04.2013
Aneks 2: Polityka pieniężna FED w środowisku zerowych stóp procentowych
W odpowiedzi na pogarszające się warunki w gospodarce USA, w 2008 r. FOMC
zdecydował się obniżyć główną stopę procentową FED do przedziału 0,00-0,25%,
osiągając tym samym dolne ograniczenie zakresu nominalnych stóp procentowych
(tzw. zero lower bound). Od tego czasu stopa funduszy federalnych pozostaje bez
zmian. Tym niemniej, reagując na utrzymanie negatywnych trendów w gospodarce,
członkowie FOMC podjęli szereg kolejnych działań, wykraczających poza
tradycyjne instrumenty polityki pieniężnej. Należał do nich przede wszystkim
program skupu aktywów finansowych (Large Scale Asset Purchases, nazywany
w skrócie „QE”) oraz kilka innowacji w polityce komunikacyjnej i strategii
(wprowadzenie celu inflacyjnego, prezentacji preferowanych przez członków FOCM
ścieżek stopy repo, uzupełnienie komunikatu po posiedzeniach o konferencje prasowe
prezesa FED, zobowiązanie do utrzymywania niskich stóp procentowych w
określonym horyzoncie czasu – zmienione w grudniu 2012 na tzw. „regułę Evansa”).
Wprowadzone w ten sposób zmiany miały na celu obniżenie średnioi długoterminowych stóp procentowych w stopniu większym niż wynikało to z
poziomu stopy wolnej od ryzyka poprzez obniżenie oczekiwanej ścieżki stóp
krótkoterminowych i kompresję premii czasowej. W rezultacie: (1) długoterminowe
rentowności obligacji amerykańskich (USTs) są niższe, a (2) krzywa dochodowości
USTs jest bardziej płaska niż w sytuacji gdyby FOMC ograniczył się do kontroli
stopy funduszy federalnych.
Kluczową kwestią na tym etapie działań FOMC jest założenie, że polityka pieniężna
może stymulować gospodarkę pomimo (uzasadnionych) obaw o znajdowanie się
USA w tzw. „pułapce płynności”, czyli pomimo nieefektywnego działania kanału stóp
procentowych. Taka sytuacja zachodzi, gdy nominalne stopy procentowe (krótko- i
długoterminowe) znajdują się na tyle blisko zera, że bodźce do oszczędzania i
pożyczania stają się nieefektywne. Innymi słowy, wynagrodzenie w postaci stopy
oprocentowania kredytu jest niewystarczające do pokrycia premii za
ryzyko/niepewność, która obciąża posiadaczy oszczędności. Dysponenci
oszczędności (banki) nie są skłonni do ich konwersji na kredyt i preferują
utrzymywanie oszczędności w formie gotówki. Spadek zadłużenia sektora
prywatnego („delewarowanie”) i wzrost nadmiernych rezerw banków
komercyjnych, które towarzyszyły ilościowemu luzowaniu polityki pieniężnej mogą
być interpretowane jako dowody na zaistnienie takiej sytuacji.
Wykres 22. Stopy procentowe w USA 2004-2013
6
%
5
4
3
2
repo FED
1
LIBOR3M
obligacja 5-letnia
0
sty-04
sty-06
sty-08
sty-10
sty-12
Źródło: EcoWin, PKO Bank Polski
Wykres 23. Krzywa dochodowości w USA: dwa
etapy luzowania polityki FED
5
%
4
2
3
1
2
gru-07
1
gru-09
gru-12
0
1
2
3
5
7
10
20
Źródło: Reuters Datastream, PKO Bank Polski
Nie oznacza to, że polityka ilościowego luzowania prowadzona przez FOMC była
nieskuteczna (bo działała za pośrednictwem innych kanałów). Wystawia ona jednak
FED na szereg ryzyk, które mogą zaszkodzić stabilności makro-finansowej USA w
przyszłości. Wynikają one z możliwości ponownego wzrostu tempa obiegu pieniądza
(prowadząc do wzrostu presji cenowej), z jednej strony oraz potencjalnych zaburzeń
na rynkach wybranych aktywów, z drugiej. Członkowie FOMC coraz częściej
podkreślają zaniepokojenie tymi zagrożeniami w związku z kontynuacją skrajnie luźnej
polityki pieniężnej.
10
30
Raport specjalny
22.04.2013
Wykres 24. Zadłużenie publiczne USA wg głównych inwestorów
Wykres 25. Najwięksi posiadacze amerykańskich obligacji skarbowych
11
Raport specjalny
22.04.2013
Wykresy 26./27. Reguła Taylora dla USA: tradycyjna specyfikacja i specyfikacja FED z Atlanty
12
Raport specjalny
22.04.2013
Wykresy 28./29. Reguła Taylora dla USA: G. Mankiw, G. Rudebusch
13
Raport specjalny
22.04.2013
Polska w makro-pigułce
2012
2013
Sfera realna
- realny PKB (%)
1,9
1,6
Procesy inflacyjne
- inflacja CPI (%)
3,7
1,3
4,5
2,4
Agregaty monetarne
- podaż pieniądza M3 (%)
Handel zagraniczny
- deficyt obrotów bieżących (: PKB)
-3,5
-2,2
-3,9
-4,0
Polityka fiskalna
- deficyt fiskalny (% PKB)
Polityka pieniężna
- stopa referencyjna NBP (%)
4,25
3,25
Komentarz
Po osiągnięciu „cyklicznego dołka” w 4q2012/1q2013 (~1% r/r),
oczekujemy ożywienia gospodarczego w efekcie m.in.: (1) wzrostu realnego
dochodu generowanego dzięki spadkowi inflacji CPI, (2) niższych stóp
procentowych oraz (3) utrwalenia ożywienia na świecie.
Prognozujemy kontynuację trendu spadku inflacji CPI w okolice 1: r/r w
2q2013 (statystyczny „dołek” inflacji najprawdopodobniej przypadnie na
kwiecień lub czerwiec), przy stabilizacji inflacji bazowej w pobliżu obecnego
poziomu ~1: r/r (±0,3pp).
Oczekujemy cyklicznego osłabienia tempa wzrostu podaży pieniądza (M3)
wskutek zmniejszenia dynamiki depozytów, wynikającego ze słabszego
tempa wzrostu dochodów ludności, pogorszenia wyników finansowych
przedsiębiorstw oraz wolniejszego przyrostu gotówki.
Słaby popyt krajowy może sprowadzić deficyt handlowy blisko 0: PKB,
redukując deficyt rachunku obrotów bieżących w okolice 2: PKB.
Jednocześnie jednak rosnące zaangażowanie inwestorów zagranicznych na
rynku obligacji istotnie zwiększa średnio-terminowe ryzyko systemowe
Polski.
Zacieśnienie fiskalne w 2012 r. (w skali 1,5-2,4% PKB) – ekwiwalent
hipotetycznego wzrostu stóp procentowych o 250-450pb – było główną
przyczyną spowolnienia wzrostu w 2012r. Pomimo restrykcyjnej polityki
fiskalnej deficyt fiskalny wzrośnie w 2013 r. do -4,0% PKB.
Po obniżkach stóp procentowych o 150pb RPP przeszła w tryb wait-andsee. Najbardziej prawdopodobnym scenariuszem wydaje się stabilizacja
stóp w najbliższych miesiącach z asymetrycznym bilansem ryzyk w kierunku
dalszego poluzowania polityki pieniężnej w sytuacji „istotnych” odchyleń
wzrostu lub inflacji in minus względem marcowej projekcji NBP.
Źródło: GUS, NBP, MF, PKO Bank Polski
Zagranica w makro-pigułce
2012
2013
USA
- realny PKB (%)
2,2
2,1
- inflacja CPI (%)
2,1
1,8
- realny PKB (%)
-0,6
-0,3
- inflacja CPI (%)
Chiny
2,5
1,6
- realny PKB (%)
7,8
8,2
- inflacja CPI (%)
2,7
3,0
Strefa euro
Komentarz
Spadek dynamiki PKB w 4q był związany z czynnikami jednorazowymi.
Trwające zacieśnienie polityki fiskalnej będzie najsilniej odczuwane w 2q
2013. Wzrost aktywności w budownictwie oraz korzystna koniunktura
konsumencka podtrzymają wzrost PKB na poziomie zbliżonym do potencjału
(2,0% r/r). Niska presja popytowa pozwoli FED na utrzymanie skrajnie
ekspansywnej polityki pieniężnej.
Stagnacja. Ostatni kwartał 2012 r. zakończył się silnym spadkiem PKB w
ujęciu k/k. Stabilizacja warunków na rynkach finansowych w związku z
działaniami EBC oraz stopniowy wzrost popytu zagranicznego powinny
pozwolić na zatrzymanie recesji w drugiej połowie 2013 r. Dynamika cen
obniża się przy braku presji płacowej.
Stopniowe łagodzenie polityki pieniężnej przy niskiej presji inflacyjnej
(niewielka ujemna luka popytowa), luzowanie polityki budżetowej
przyczyniły się do wyraźnego przyspieszenia wzrostu gospodarczego w
ujęciu k/k w drugiej połowie 2012 r. Roczna dynamika PKB ukształtowała
się na poziomie 7,9: w ostatnim kwartale roku i pozostanie na zbliżonym
poziomie również w kolejnych kwartałach.
Źródło: Eurostat, MFW, PKO Bank Polski.
Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie informacyjny oraz nie stanowi oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny. Informacje zawarte w niniejszym
materiale nie mogą być traktowane, jako propozycja nabycia jakichkolwiek instrumentów finansowych, usługa doradztwa inwestycyjnego, podatkowego lub jako forma świadczenia
pomocy prawnej. PKO BP SA dołożył wszelkich starań, aby zamieszczone w niniejszym materiale informacje były rzetelne oraz oparte na wiarygodnych źródłach. PKO BP SA nie ponosi
odpowiedzialności za skutki decyzji podjętych na podstawie informacji zawartych w niniejszym materiale.
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna, ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa; Sąd Rejonowy dla m. St. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego numer KRS 0000026438; NIP: 525-000-77-38, REGON: 016298263; Kapitał zakładowy (kapitał wpłacony) 1 250 000 000 PLN.
14
Download