Inne koszty Stowarzyszenia - Stowarzyszenie Rozwoju Powiatu

advertisement
Stowarzyszenie Rozwoju Powiatu Brzezińskiego
„Nasz Powiat”
ul. Konstytucji 3 Maja 5
95-060 Brzeziny
Sprawozdanie finansowe za okres
01.01.2015 – 31.12.2015
1
SPIS TREŚCI:
WSTĘP – OŚWIADCZENIE
I.
BILANS
II.
RACHUNEK WYNIKÓW
III.
INFORMACJA DODATKOWA
2
OŚWIADCZENIE
Stosownie do artykułu 52 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku oraz Rozporządzenia
Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla
niektórych jednostek niebędących spółkami handlowymi, nie prowadzącymi działalności gospodarczej
z późniejszymi zmianami, Zarząd Stowarzyszenie Rozwoju Powiatu Brzezińskiego „Nasz Powiat”
przedstawia sprawozdanie finansowe na dzień 31.12.2015 roku, na które składa się:

Bilans sporządzony na dzień 31.12.2015 r.

Rachunek wyników za okres 01.01.2015 r. – 31.12.2015 r.

Informacja dodatkowa
Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało zgodnie z przedstawionymi zasadami ustawy
o rachunkowości oraz rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową oraz wynik
finansowy.
Podpisy członków Zarządu
Jadwiga Okrasa
……… .....................................................
(osoba odpowiedzialna za prowadzenie
ksiąg rachunkowych)
....................................................
(imię, nazwisko, stanowisko)
…………………..……………..
(imię, nazwisko, stanowisko)
…………………..……………..
(imię, nazwisko, stanowisko)
…………………..……………..
(imię, nazwisko, stanowisko)
3
INFORMACJA DODATKOWA
1. Informacje porządkowe
Sprawozdanie finansowe Stowarzyszenie Rozwoju Powiatu Brzezińskiego „Nasz Powiat”
z siedzibą w Brzezinach zostało sporządzone zgodnie z Ustawą z dnia 29 września 1994 roku
o rachunkowości oraz Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001 roku w sprawie
szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek niebędących spółkami handlowymi, nie
prowadzącymi działalności gospodarczej (zwane w dalszej treści Rozporządzeniem).
Przedmiotem działalności Stowarzyszenia jest:
działanie na rzecz rozwoju powiatu brzezińskiego, pielęgnowanie tradycji i integracja społeczności
lokalnej, a także popieranie i organizowanie działalności zmierzającej do nawiązania współpracy
między organami organizacji rządowej, samorządowej, organizacjami pozarządowymi, mieszkańcami
miasta i gmin powiatu brzezińskiego oraz powiatów i miejscowości partnerskich w kraju.
Stowarzyszenie dokonało wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego w Rejestrze Stowarzyszeń, Innych
Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji Oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej
oraz Rejestrze Przedsiębiorców w dniu 2012-02-14 roku pod numerem KRS 0000411220
2. Prezentacja sprawozdań finansowych
Stowarzyszenie prezentuje sprawozdanie finansowe za rok obrotowy rozpoczynający się 01.01.2015
roku i kończący się 31.12.2015 roku.
Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez
Stowarzyszenie w dającej się przewidzieć przyszłości, obejmującej okres nie krótszy niż jeden rok od
dnia bilansowego, w nie zmniejszonym istotnie zakresie. Nie istnieją również okoliczności
wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności.
Stowarzyszenie w 2015 roku nie prowadziło działalności gospodarczej, w związku z tym
sprawozdanie sporządzono zgodnie z przepisami w/w Rozporządzenia w formie uproszczonej.
3. Porównywalność danych
Niniejsze sprawozdanie finansowe zawiera dane finansowe za rok obrotowy 2015 .
4. Stosowane metody i zasady rachunkowości oraz metody wyceny aktywów i pasywów.
Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone z uwzględnieniem nadrzędnych zasad
rachunkowości określonych ustawą o rachunkowości oraz odrębnych przepisów regulujących
zasady gospodarki finansowej stowarzyszenia.
Stowarzyszenie sporządza sprawozdanie w formie uproszczonej określonej przepisami
Rozporządzenia Ministra Finansów dla jednostek nie prowadzących działalności gospodarczej.
Wynik finansowy Stowarzyszenia za dany rok obrotowy obejmuje wszystkie osiągnięte
i przypadające na jej rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami koszty zgodne
z zasadami memoriału, współmierności przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny.
4
4.1 Rachunek wyników
4.1.1
Przychody
Przychody z działalności statutowej obejmują otrzymane środki pieniężne i inne aktywa
finansowe ze źródeł określonych przepisami prawa lub statutem, a także przychody finansowe.
4.1.2
Koszty
Koszty działalności Stowarzyszenia to koszty realizacji zadań statutowych, w tym również
świadczeń określonych statutem.
Do kosztów w rachunku wyników zalicza się:
- koszty realizacji zadań statutowych, czyli związane z wykonywaniem przez
stowarzyszenie zadań przewidzianych statutem.
4.2 Bilans
Środki pieniężne wykazuje się w wartości nominalnej. Obejmują one środki
bankowym.
na rachunku
Wynik finansowy netto za rok obrotowy – wykazuje się różnicą pomiędzy przychodami
a kosztami za dany rok obrotowy.
Ponieważ Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej, bilans i rachunek wyników
sporządzono w sposób uproszczony, zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie sprawozdań
dla jednostek nie prowadzących działalności gospodarczej.
5. Informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem ich źródeł, w tym
przychodów określonych statutem
Składki członkowskie
Darowizny i wpłaty studentów
Dochody z dotacji
Działalność statutowa nieodpłatna
Razem:
290,00
9 392,00
7 650,00
6 000,00 (dotyczy działań z zakresu promocji dla województwa)
23 332,00
Dane dotyczące otrzymanych dotacji na realizację zadań publicznych
LP. Tytuł zadania publicznego
Termin wykonywania
1
„ Studenci 50+’’
2
Konferencja pt. „Wybrane
zagadnienia psychiatrii dziecięcej i
młodzieżowej”
Kwota
od 23.03.2015r. do 31.10.2015r
5000
od 23.03.2015r. do 30.09.2015r.
2650
5
6. Informacje o strukturze kosztów
Realizacja zadania publicznego pod nazwą „ Studenci 50+’’ (dotyczy dotacji nr 1)
Lp.
1
Rodzaj kosztów*
2
I Koszty merytoryczne18)
po stronie:
Stowarzyszenia Rozwoju
Powiatu Brzezińskiego
‘’Nasz Powiat’’
Bieżący okres sprawozdawczy - za okres realizacji
zadania publicznego (w zł)
Całość zadania zgodnie z umową (w zł)
Koszt
całkowity
(w zł)
z tego do
pokrycia z
wnioskowanej
dotacji (w zł)
3
4
z tego pokryty z
z tego pokryty
finansowych
z wkładu
środków
osobowego,
własnych,
w tym pracy
środków
społecznej
z innych źródeł,
członków
w tym wpłat i
i świadczeń
opłat adresatów
wolontariu-zadania
szy
publicznego
(w zł)
(w zł)
5
6
850
500
1300
200
100
100
2000
400
100
400
500
550
200
750
9
500
1350
200
500
600
200
750
52,68
2003
420
54,95
550
52,68
2003
420
54,95
550
II Koszty obsługi
1200
300
0
900
1200
zadania publicznego
w tym:
koszty administracyjne po stronie Stowarzyszenia ‘’Nasz Powiat’’
300
Obsługa księgowa
Koordynator
III Inne koszty
300
zakup art. spoż. do
poczęstunku
600
Ogółem
7000
0
100
100
2000
400
100
400
600
600
700
100
z tego
pokryty z
wkładu
osobowego,
w tym
pracy
społecznej
członków
i świadczeń
wolontariu-szy
(w zł)
10
750
w tym:
koszty
wyposażenia i promocji
po stronie:
Stowarzyszenia ‘’Nasz
Powiat’’
0
8
4380,63
IV
4250
7
5130,63
bilety - muzeum
autokar - przewóz
przewodnicy 2 grup
parkingi
ubezpieczenie osób
bilety teatr
autokar - przewóz
ubezpieczenie osób
umowa o dzieło dla 2
wykładowców
5100
Koszt
całkowity
(w zł)
z tego pokryty
z finansowych
środków
własnych,
z tego do
środków
pokrycia z
z innych
wnioskowanej źródeł, w tym
dotacji (w zł) wpłat i opłat
adresatów
zadania
publicznego
(w zł)
300
450
0
450
5000
850
6
1150
300
600
250
600
600
728,73
100
100
150
628,73
7059,36
319,37
0
900
159,36
300
600
250
100
319,37
5000
159,36
909,36
150
1150
Realizacja zadania publicznego - Konferencja pod nazwą:
„Wybrane zagadnienia psychiatrii dziecięcej i młodzieżowej” (dotyczy dotacji nr 2)
Lp.
Całość zadania zgodnie z umową (w zł)
Rodzaj kosztów
Koszt
całkowity
(w zł)
Bieżący okres sprawozdawczy - za okres realizacji zadania
publicznego (w zł)
z tego do
z tego pokryty
z tego
Koszt
pokrycia z
z finansowych pokryty z
całkowity
wnioskowanej
środków
wkładu
(w zł)
dotacji (w zł)
własnych,
osobowego,
środków
w tym pracy
z innych
społecznej
źródeł, w tym członków
wpłat i opłat
i świadczeń
adresatów
wolontariuszy
zadania
publicznego
z tego do
z tego pokryty
pokrycia z
z finansowych
wnioskowanej
środków
dotacji (w zł)
własnych,
środków
w tym pracy
z innych
społecznej
źródeł, w tym
członków
wpłat i opłat
i świadczeń
adresatów
wolontariuszy
zadania
publicznego
(w zł)
(w zł)
(w zł)
1
2
I Koszty
merytoryczne po
stronie:
Stowarzyszenia
Rozwoju Powiatu
Brzezińskiego
‘’Nasz Powiat’’
/ umowa o dzieło
dla 2
wykładowców/
II Koszty obsługi
zadania
publicznego
3
4
z tego
pokryty z
wkładu
osobowego,
(w zł)
5
6
7
8
9
1200
1200
1 200,00
1 200,00
1200
1200
1 200,00
1 200,00
1550
250
1 471,51
267,16
100
1200
10
4,35
1 200,00
w tym: koszty administracyjne po stronie Stowarzyszenia ‘’Nasz Powiat’’
Obsługa księgowa
600
0
600
600,00
600,00
Koordynator
600
0
600
600,00
600,00
Materiały biurowe
350
250
III Inne koszty
1700
100
1200
271,51
0
500
1 682,84
w tym: koszty wyposażenia i promocji po stronie: Stowarzyszenia ‘’Nasz
Powiat’’
IV
ogłoszenie w prasie
400
zaproszenia i
materiały dla
uczestników
400
400
catering
900
800
Ogółem
4450
2650
400
100
267,16
1 182,84
4,35
-
500,00
-
400,00
400,00
495,83
495,83
100
787,01
687,01
1700
4 354,35
2 650,00
100,00
4,35
1 700,00
Ogółem koszt zadania publicznego realizowanego w okresie od 23.03.2015r. do 30.09.2015r wyniósł 2654,35.
7
Wyszczególnienie działań w zakresie promocji dla województwa:
Usługi gastronomiczne na zlot motocyklistów 1 000,00
Zakup art. na VII Powiatowy Konkurs Orki.
2 811,16
Zakup art. na Bieg Niepodległościowy
191,45
razem
4 002,61
Inne koszty Stowarzyszenia
zużycie materiałów
opłaty bankowe
zakup art. spożywczych na poczęstunek
strona www.
hosting
przesyłki listowe
wynagrodzenia dla prowadzących zajęcia (angielski i aerobik)
basen
Nockowski – Pierwsza pomoc - zajęcia
Spotkanie - Jak wychodziłem z narkomanii
Psychoterapia-spotkanie z Ewą Czernik
razem inne koszty
160,00
166,90
1142,48
250,00
405,90
44,20
3000,00
2640,00
100,00
122,00
100,00
8 131,48
Zestawienie kosztów:
Zadania publiczne
kwota
1 Konferencja
2 654,35 (kolumna 8+9)
2 „ Studenci 50+’’
5 909,36 (kolumna 8+9)
3 Promocja dla Województwa
4002,61
4 Inne koszty Stowarzyszenia
8 131,48
razem koszty
20 697,80
Obliczenie nadwyżki przychodów nad kosztami
Razem koszty
20 697,80
Razem przychody
23 332,00
nadwyżka przychodów nad kosztami
2 634,20
Różnica środków na rachunku bieżącym:
Stan środków na 01-01-2015 2 237,92
Stan środków na 31-12-2015
4 771,31
Różnica
+
2 533,39
7. Dane dotyczące udzielonych gwarancji, poręczeń i innych zobowiązań związanych z
działalnością statutową
W 2015 roku nie udzielono żadnych gwarancji i poręczeń.
Dochód Stowarzyszenia w całości korzysta ze zwolnienia z podatku dochodowego na podstawie
Art. 17 u.1 p.4 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
Sporządziła: Jadwiga Okrasa
Zarząd:
Brzeziny,15.03.16r.
8
1..........................................................
2.........................................................
3.........................................................
4..........................................................
5..........................................................
9
Download
Random flashcards
bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

66+6+6+

2 Cards basiek49

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

Create flashcards