OPRACOWANIE PUBLIKACJI GUS, Departament Badań

advertisement
OPRACOWANIE
PUBLIKACJI
GUS,
Departament
Badań
Społecznych
przy udziale Urzędu Statystycznego
w Krakowie
REDAKCJA:
Sławomir Nałęcz
Karolina Goś-Wójcicka
ZESPÓŁ AUTORSKI:
Departament Badań
Społecznych GUS
Paweł
Ciecieląg,
Karolina
GośWójcicka, Mikołaj Haponiuk, Paweł
Kaczorowski, Anna Knapp, Sławomir
Nałęcz
Urząd Statystyczny w
Krakowie
Anna
Birońska-Picyk,
Krzysztof
Borysiak, Janina Kidawska, Beata
Marek,
Katarzyna
Stożek,
Lidia
Synowiec, Małgorzata Szwed,
Rafał Wilk, Janina Żurek
Instytut
Statystyki Jan Herbst, Włodzimierz Okrasa,
Kościoła Katolickiego SAC
Ks. Witold Zdaniewicz SAC
Druk: Zakład Wydawnictw Statystycznych
Warszawa 2010
Spis treści
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
Przedmowa
Preface
Spis treści
Contents
Spis tabel
Spis wykresów
Spis map
3
4
5
7
9
11
14
Metodologia badania SOF-1 za 2008 rok
Populacja, operat i jego aktualizacja
Zastosowane narzędzia badawcze
Sposób realizacji badania
Kompletność realizacji badania w stosunku do kartoteki
Badanie ewidencyjne i uogólnienie wyników badania SOF-1
Problemy w realizacji badania i rekomendacje dla przyszłych
badań SOF
16
16
28
31
32
35
41
2. Struktura
sektora
stowarzyszeń,
organizacji 44
społecznych i fundacji
2.1. Organizacje aktywne i zbadane, organizacje aktywne ale 44
niezbadane oraz organizacje nieaktywne w 2008 r.
2.2. Organizacje aktywne w 2008 r.
48
3. Przedmiot, formy oraz odbiorcy
działań badanych
organizacji pozarządowych
3.1. Podstawowe dziedziny i pola działalności statutowej
3.2. Rodzaje działalności
3.3. Formy działalności statutowej
3.4. Beneficjenci
58
58
66
69
73
4. Stowarzyszenia, organizacje społeczne i fundacje jako 82
podmioty gospodarki narodowej
4.1. Praca płatna
82
4.2. Praca społeczna
99
4.3. Przychody i koszty
106
5. Stowarzyszenia, organizacje społeczne i fundacje jako
emanacja społeczeństwa obywatelskiego
5.1. Funkcja ekspresyjna – członkostwo w organizacjach
5.2. Funkcja „szkoły demokracji” – wybieranie władz i kolegialne
zarządzanie
5.3. Funkcja integracyjna – wolontariat i relacje zewnętrzne
organizacji
5.4. Funkcja polityczna
5.5. Funkcja usługowa
120
121
126
131
146
149
5.6. Wnioski
153
6.
6.1.
6.2.
6.3.
153
153
159
163
Bariery rozwoju i perspektywy na przyszłość
Problemy w prowadzeniu działalności
Warunki lokalowe organizacji
Perspektywy rozwoju organizacji – samoocena
7. Przestrzenne zróżnicowanie sektora stowarzyszeń, 171
organizacji społecznych
i fundacji
7.1. Przestrzenne
zróżnicowanie
rozmieszczenia
badanych 171
organizacji
7.2. Szanse i zagrożenia dla funkcjonowania i rozwoju 184
stowarzyszeń,
organizacji
społecznych
i
fundacji
–
zróżnicowanie przestrzenne
8.
8.1.
8.2.
8.3.
8.4.
8.5.
8.6.
8.7.
8.8.
Organizacje pożytku publicznego
Ogólna charakterystyka OPP
Rodzaje i dziedziny działania organizacji pożytku publicznego
Zasięg działania i współpraca OPP z administracją publiczną
Potencjał społeczny OPP
Potencjał ekonomiczny OPP
Beneficjenci i formy usług świadczonych przez OPP
Przywileje organizacji posiadających status OPP
Bariery rozwoju OPP
9. Organizacje, wspólnoty i instytucje społeczne Kościoła
katolickiego - potencjał i specyfika kościelnego
trzeciego sektora w Polsce
9.1. Metodologia badania i jakość danych
9.2. Potencjał kościelnego trzeciego sektora w Polsce
9.3. Specyfika jednostek kościelnego trzeciego sektora – ujęcie
porównawcze
9.4. Zakończenie
186
186
189
190
191
193
196
197
200
201
202
206
211
229
10. Społeczne podmioty wyznaniowe działające w ramach 230
kościołów i związków wyznaniowych innych niż
Kościół katolicki
Podsumowanie
Summary
Bibliografia
Aneks
A.1. Definicje pojęć stosowanych w publikacji
A.2. Klasyfikacja
działalności
statutowej
235
244
252
254
organizacji
pozarządowych stosowana
w badaniu SOF-1
Download