Ćwiczenie nr 11

advertisement
Ćwiczenie nr 11
Nazwisko imię .......................................................
Ocena ........................................
Klasa
.......................................................
Data wykonania ćwiczenia .....................................
Data oddania sprawozdania .....................................
TEMAT:
Badanie stycznika MK-310
CEL ĆWICZENIA


Poznanie właściwości i zastosowania stycznika MK-310
Poznanie sposobów pomiaru parametrów stycznika MK310
1. WIADOMOŚCI WSTĘPNE
Stycznik jest to rozłącznik manewrowy, służący do załączania i wyłączania obwodów
elektrycznych w których płyną prądy znamionowe i przeciążeniowe.
Stycznik MK – 310 jest stosowany w zespołach trakcyjnych w obwodach ogrzewania i silnika
przetwornicy głównej.
Budowa stycznika
wydmuchowym
1 - podstawa
2 – płytka boczna
3 – ścianki pionowe
4 – rdzeń elektromagnesu napędowego
5 – cewka elektromagnesu napędowego
6 – cewka wydmuchowa
7 – styk nieruchomy wraz z rożkiem
8 – odlew mosiężny stanowiący postawę
komory łukowej
9 – komora łukowa
10- zwora elektromagnesu
11- oś zwory elektromagnesu
12- belka
13- styk ruchomy
14- zaciski uzwojenia cewki
elektromagnesu napędowego
15- zacisk główny
16- zacisk główny
17- łącznik pomocniczy
18- sprężyna
19- trzymadło styku ruchomego
20- przewód elastyczny
Cechą charakterystyczną styków stycznika jest to, że w czasie ich zamykania następuje
samoczynne przetarcie i oczyszczenie.
Poszczególne fazy zamykania przedstawia poniższy rysunek.
Styki otwarte
1 faza zamykania styków
styki zamknięte
Zjawiska zachodzące w czasie przerywania obwodu elektrycznego
Jeżeli obwód elektryczny, przez który przepływa prąd zostanie przerwany, to pojawi się łuk
elektryczny.
Na początku, w czasie rozłączania styków, maleje ich docisk a w konsekwencji rośnie
rezystancja przejścia- Rp.
Przepływ prądu – I powoduje, że powierzchnia stykowa, z uwagi na duże Rp, bardzo szybko
nagrzewa się ( prawo Joulea – Lenza – Q= I2 Rpt ).
Z chwilą rozchodzenia się styków, w przestrzeni międzystykowej, pojawia się pole elektryczne o
natężeniu E= U/d ,
gdzie E natężenie pola elektrycznego - V/m, U- napięcie między stykami – V, d- odległość
między stykami.
Jak wiesz z podstaw elektrotechniki, pole elektryczne to przestrzeń w której występują siły
elektryczne – F.
To właśnie siły te powodują wyrywanie elektronów z nagrzanych styków ich przemieszczanie od
styku ujemnego do styku dodatniego.
Podczas tej „wędrówki” elektronów i ich zderzeń z atomami w przestrzeni międzystykowej
występuje proces jonizacji a to ostatecznie kończy się „narodzeniem” łuku elektrycznego.
Łuk ten jest szkodliwy ponieważ :
- utrzymuje obwód w stanie zamkniętym
- nadtapia styki
- może doprowadzić do pożaru.
Zatem należy go szybko zgasić.
Sposoby gaszenia łuku poprzez:
-
-
szybkie (migowe) rozdzielenie styków
wydłużenie łuku poprzez odpowiednie ukształtowanie styków i wydmuch
elektromagnetyczny
Uwaga: łuk pod wpływem własnego pola magnetycznego wydłuża się)
wydłużenie łuku w przegrodach umieszczonych w komorach gaszeniowych
chłodzenie łuku
podział łuku na części
zastosowanie próżni.
(
a)
b)
Gaszenie łuku: a) poprzez wydmuch elektromagnetyczny ( jak w styczniku MK-310) ,
b) za pomocą komory z przegrodami
Objaśnienia do rysunku:
1- styki, 2 łuk elektryczny, 3 - biegun elektromagnesu, 4- przegrody izolacyjne,
5-obudowa
PRZEBIEG ĆWICZENIA
Ważniejsze dane znamionowe stycznika MK-310
parametr
Napięcie znamionowe izolacji
Obciążalność znamionowa
Znamionowa częstość łączeń
Napięcie znamionowe cewki napędowej
Liczba zwojów
Cewka napędowa
Opór przy temp. 200C
Cewka
Liczba zwojów
wydmuchowa
Opór przy temp. 200C
wartość
3000V
50 A
30 łączeń/godz.
110V10400
260 +-5%
260, 270, 185, 126
2,32: 0,433: 0,192: 0,091 
Obciążalność znamionowa styków
pomocniczych
Roboczy docisk styków głównych
10A
Docisk styków łącznika pomocniczego
2,5 N-+10%
Rozwarcie styków głównych
30-2+4 mm
Masa stycznika
25 kg
35-+5 N
1. Pomiar rezystancji uzwojeń
Pomiar rezystancji uzwojeń dokonaj jedną z metod ( wskazaną przez nauczyciela):
a) metodą bezpośrednią ( za pomocą omomierza)
b) metodą pośrednią ( inaczej- techniczną przy użyciu woltomierz
i amperomierza prądu stałego)
Uwaga! Zapoznaj się przed wykonaniem ćwiczenia ze sposobem przeprowadzania
tych pomiarów.
1.1 Tabela pomiarów
R1
Cewka napędowa
R2
R3
Rśr
Cewka wydmuchowa
R2
R3
Rśr
R1
1.2 Zdiagnozuj cewkę pod względem rezystancji uzwojenia ( wstawiając w 2 kolumnie, obok
ustalonej przez siebie diagnozy – x )
Cewka napędowa
Cewka
wydmuchowa
dobra
zła
dobra
zła
2. Pomiar rezystancji izolacji cewki napędowej
2.1 Pomiar rezystancji dokonaj miernikiem
Instrukcję do miernika EUROTEST 61557 otrzymasz od nauczyciela.
2.2 Tabela pomiaru
Temperatura otoczenia
Napięcie probiercze
Rezystancja izolacji
Wymagana min. rezystancja
Diagnoza *
0
C
V
M
M
Izolacja jest
dobra
zła
* wstaw x obok ustalonej przez Ciebie diagnozy – dobra/zła
3. Pomiar siły docisku styków głównych
Uwaga!
W czasie pomiaru dynamometr powinien być ustawiony prostopadle do powierzchni załączonych
styków. Pomiar należy odczytać po zgaśnięciu żarówki (tzn. po rozłączeniu styków).
3.1 Schemat pomiarowy
3.2 Tabela pomiarów
Napięcie zasilania
cewki napędowej
F1
F2
F3
Fsr
N
N
N
N
Un= 110 V
U=0,75 Un
Diagnoza*

docisk styków głównych
właściwy
wstaw x obok ustalonej przez Ciebie diagnozy – właściwy/niewłaściwy
4. Pomiar czasu zamykania /otwierania styków głównych
4.1 Schemat połączeń
niewłaściwy
4.2 Tabela pomiarów
4.2.1
Pomiary wykonaj przy znamionowym napięciu zasilania cewki napędowej U= Un
czas
t1
s
t2
s
t3
s
tsr
s
Zamykania styków
Otwierania styków
4.2.2 Pomiary wykonaj przy obniżonym napięciu zasilania cewki napędowej U= 0,75 Un
Czas
t1
s
t2
s
t3
s
tsr
s
U3
V
Usr
V
zamykania styków
otwierania styków
5 Pomiar napięcia opadania i zamykania styków głównych
5.1 Schemat pomiarowy jak w pkt. 3.1
5.2 Tabela pomiarów
Napięcie
U1
V
opadania styków
zamykania styków
6. Pomiar reaktancji cewki napędowej
6.1 Schemat połączeń
6.2 Tabela pomiarów
Napięcie
Prąd
Impedancja
Reaktancja
V
A


Przykład obliczeń:
Impedancja Z= U/I
Reaktancja XL= Z2-R2
U2
V
7. Sterowanie sygnałem impulsowym ( z samopodtrzymaniem)
7.1 Układ połączeń
Sterowanie impulsowe jest korzystne, ponieważ
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
8. Wyznacz kierunek wydmuchu łuku elektrycznego przez cewkę wydmuchową
9
Wykaz przyrządów
10. Uwagi i wnioski
Download