Niedociśnienie ortostatyczne - Farmaceutyczny Przegląd Naukowy

advertisement
Niedociœnienie ortostatyczne
Nr 9/2007 homeostazy oksydacyjnej hepatocytów...
Zak³ócenie
Osteoporoza
Orthostatic hypotension
Tadeusz Mandecki
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 7
Œl¹skiej Akademii Medycznej w Katowicach
Górnoœl¹skie Centrum Medyczne
Prof. dr hab. med. Tadeusz Mandecki
Streszczenie
Niedociśnienie ortostatyczne jest związane z nieprawidłową reakcją naczynioruchową wywołaną
pionizacją. Może ono przebiegać bezobjawowo lub
powodować objawy związane z niedokrwieniem
mózgu. Omówiono jego patofizjologię. Powodować
je mogą: 1) czynniki neurogenne, 2) czynniki niezwiązane z zaburzeniami w systemie nerwowym
(hypowolemia, niewydolność serca, zaleganie krwi
w żyłach) oraz 3) czynniki jatrogenne (stosowane
leki). Rokowanie zależy od przyczyny je wywołującej. Podano niefarmakologiczne i farmakologiczne
sposoby jego leczenia.
Abstract
Orthostatic hypotension is caused by abnormal
vasomotoric reaction during standing. It may be
asymptomatic or may induce the symptoms due to
cerebral ischemia. The pathophysiology was
discussed. Orthostatic hypotension may be
classified as: 1) neurogenic, 2) non-neurogenic
(hypovolemia, cardiac pump failure, venous
pooling) or 3) iatrogenic (caused by medication).
The prognosis depends on underlying causes. The
methods of non-pharmacologic and pharmacologic
treatment were reviewed.
S³owa kluczowe:
niedociśnienie ortostatyczne, zaburzenia autonomicznego systemu nerwowego, hypowolemia, niewydolność
serca, zaleganie krwi żylnej.
Key words:
orthostatic hypotension, autonimic nervous system
disorders, hypovolemia, cardiac pump failure, venous
pooling.
Utrzymanie prawidłowego ciśnienia tętniczego krwi
jest jednym z zasadniczych elementów zapewnienia
homeostazy organizmu. Decyduje ono bowiem o przepływie krwi przez poszczególne narządy. Ciśnienie
krwi w tętnicach ulega ciągłym zmianom zależnym
od szeregu czynników takich jak aktywność fizyczna
i umysłowa, wiek, sposób odżywiania, sytuacje stresowe i emocjonalne, współistnienie różnych stanów
chorobowych czy przyjmowanie leków. Zmiany te regulowane są przez precyzyjny system wzajemnie powiązanych ze sobą ujemnych sprzężeń zwrotnych.
Właściwa regulacja ciśnienia tętniczego ma na celu
zapewnienie dopływu krwi ważnych dla życia narządów.
Zasadniczymi ogniwami mechanizmu regulującego ciśnienie tętnicze jest objętość minutowa serca
i opór obwodowych naczyń krwionośnych. W regulacji obu tych czynników istotną rolę odgrywa autonomiczny układ nerwowy i objętość krwi krążącej (wolemia). Wolemia jest uzależniona od czynności nerek
w zakresie regulacji gospodarki wodno-elektrolitowej,
na którą maja wpływ czynniki nerwowe i humoralne.
Pierwsze miejsce wśród nich zajmuje układ renina –
angiotensyna - aldosteron. Ważną rolę w kształtowaniu oporu obwodowych naczyń krwionośnych odgrywa śródbłonek naczyń wytwarzający z jednej strony
substancje rozszerzające naczynia (tlenek azotu, prostacykliny, bradykinina), z drugiej zaś strony związki
o działaniu wazokonstrykcyjnym (endotelina, tromboksan).
O ile wartości ciśnienia krwi, pozwalające na rozpoznanie nadciśnienia tętniczego zostały precyzyjnie
określone (według VII wytycznych JNC – Joint National Commitee on Prevention, Detection, Evaluation
and Treatment of High Blood Pressure z 2003r, prawidłowe ciśnienie tętnicze nie powinno przekraczać 120
mm Hg dla ciśnienia skurczowego i 80 mm Hg dla
ciśnienia rozkurczowego), to nie ma takich dokładnych ustaleń odnośnie niedociśnienia tętniczego. Tolerancja niskiego ciśnienia tętniczego jest bowiem
indywidualnie różna (1,4,6,10). Wiadomo, że szereg
zupełnie zdrowych osób ma ciśnienie tętnicze niższe
niż przeciętna dla ich wieku i nie odczuwa przy tym
żadnych dolegliwości. Jest to częstym zjawiskiem
Farmaceutyczny
Przegl¹d Naukowy
!
Niedociœnienie ortostatyczne
u osób zaadaptowanych do wysiłku fizycznego (np.
wyczynowi sportowcy) (1,10). Pojęcie niedociśnienia
tętniczego jest zatem pojęciem względnym
i powinno odnosić się do osób, u których niskie ciśnienie tętnicze powoduje objawy niedokrwienia
mózgu (zawroty głowy, mroczki przed oczyma, zaburzenia równowagi, czy zasłabnięcia) (1,4,6,10). Najczęściej ma to miejsce wówczas gdy ciśnienie skurczowe jest niższe od 90 mm Hg, a rozkurczowe od
60 mm Hg. Objawy niedociśnienia tętniczego mogą
też występować przy wyższych wartościach, wówczas
gdy dochodzi do nagłego spadku ciśnienia większego
niż 30% w stosunku do wartości wyjściowych
(1,4,5,6,10). Narażeni są na to szczególnie ludzie
starsi ze zmianami miażdżycowymi tętnic mózgowych
(1,9,11,14). Sytuacja taka dotyczyć może także chorych z nadciśnieniem tętniczym.
Gdy do znacznego spadku ciśnienia tętniczego
dochodzi w sposób nagły, spowodowane tym niedokrwienie ważnych dla życia narządów może stwarzać
zagrożenie życia. W tabeli I zestawiono najważniejsze
czynniki odpowiedzialne za nagły spadek ciśnienia
tętniczego. Wszystkie wymienione w niej sytuacje
wymagają natychmiastowej interwencji.
Czynniki odpowiedzialne za nagły spadek ciśnienia tętniczego:
– krwotok
– odwodnienie (biegunki wymioty)
– rozległe oparzenia
– wstrząs
– niewydolność nadnerczy (przełom nadnerczowy)
– ciężkie zakażenia (posocznica)
Najczęściej spotykaną w praktyce lekarskiej postacią niedociśnienia tętniczego jest niedociśnienie ortostatyczne. Według kryteriów zaproponowanych
przez A.A.S. (American Autonomic Society) i AAN
(American Academy of Neurology) w roku 1996 niedociśnienie ortostatyczne rozpoznaje się wówczas, gdy
w ciągu 3 minut od przyjęcia postawy stojącej dochodzi do spadku ciśnienia skurczowego o co najmniej 20 mm Hg, a ciśnienia rozkurczowego o co
najmniej 10 mm Hg (2). Niedociśnienia tętniczego
nie należy traktować jako odrębnej jednostki chorobowej. Jest ono raczej objawem zaburzonej regulacji
ciśnienia tętniczego spowodowanej różnymi czynnikami.
Fizjologicznie stres grawitacyjny jaki stwarza nagła pionizacja powoduje gromadzenie się około 300800 ml krwi w naczyniach żylnych kończyn dolnych.
Wywołuje to przejściowy spadek powrotu żylnego i ob-
"
Farmaceutyczny
Przegl¹d Naukowy
Nr 9/2007
jętości minutowej serca prowadzący do krótkotrwałego obniżenia ciśnienia tętniczego. Natychmiastowe
pobudzenie baroreceptorów łuku aorty i kłębuszków
szyjnych powoduje aktywację autonomicznego układu współczulnego i wzrost stężenia katecholamin we
krwi. Prowadzi to do zwężenia naczyń tętniczych i żylnych, przyśpieszenia częstości pracy serca i wzrostu
kurczliwości mięśnia sercowego. W efekcie wzrasta
objętość minutowa serca i opór obwodowy, co podnosi ciśnienie tętnicze. Zahamowanie nerwu błędnego dodatkowo przyspiesza rytm serca. Dłuższa pionizacja pobudza układ renina – angiotensyna – aldosteron, a także powoduje wzmożone wydzielanie hormonu antydiuretycznego. Skutkuje to retencją sodu
i wody oraz wzrostem objętości krwi krążącej. (1,48,10,12 )
Jeżeli przedstawione powyżej mechanizmy regulacyjne chroniące przed stresem grawitacyjnym zawodzą, dochodzi do niedociśnienia ortostatycznego. (1,48,10)
Spowodowane nim niedokrwienie mózgu może być
powodem występowania objawów takich jak zawroty
i bóle głowy, mroczki przed oczami, zaburzenia widzenia, zaburzenia równowagi czy zasłabnięcia, a nawet utraty przytomności (omdlenie ortostatyczne).
U chorych zaawansowaną chorobą wieńcową niedociśnienie ortostatyczne może być powodem pojawienia się przy nagłej pionizacji bólów dławicowych.
Niedociśnienie ortostatyczne może być:
1) pochodzenia neurogennego,
2) zależeć od czynników nie związanych z zaburzeniami w systemie nerwowym lub
3) być wywołane jatrogennie (stosowanie leków).(1,5,6,10).
Klasyfikację niedociśnienia ortostatycznego
uwzględniająca jego etiologię przedstawiono w tabeli.
W niedociśnieniu ortostatycznym o etiologii neurogennej zmiany w systemie nerwowym dotyczyć mogą
mózgu, rdzenia kręgowego, nerwów obwodowych czy
autonomicznego układu nerwowego. Prowadzą one
do przerwania lub upośledzenia czynności łuku odruchowego warunkującego prawidłową reakcję baroreceptorów, w efekcie czego dochodzi do upośledzenia prawidłowej reakcji współczulnej na pionizację.
W każdym więc przypadku niedociśnienia ortostatycznego pochodzenia neurogennego mamy do czynienia
z zaburzoną czynnością autonomicznego układu nerwowego. U niektórych chorych poza niedociśnieniem
występują również i inne objawy dysfunkcji autonomicznego układu nerwowego: zaburzenia potliwości, atonia pęcherza i jelit, impotencja, zmniejszenie
Niedociœnienie ortostatyczne
wydzielania śliny i łez, rozszerzenie źrenic, zaburzenia akomodacji. Jeśli u chorego niedociśnieniem ortostatycznym nie udaje się znaleźć jego przyczyny
mówimy o niedociśnieniu ortostatycznym samoistnym (idiopatycznym) (1,4-6, 8, 10,15).
Wśród czynników niezależnych od zaburzeń w systemie nerwowym prowadzących do niedociśnienia
ortostatycznego istotną rolę odgrywa hipowolemia.
Najczęstsze przyczyny jej występowania zestawiono
w tabeli I.
Do niedociśnienia ortostatycznego dochodzić może
także z przyczyn kardiologicznych. Prowadzić mogą
do niego wszystkie choroby serca (patrz tabela I),
w wyniku których zaburzona czynność komór powoduje zmniejszenie objętości wyrzutowej serca.
Czynniki powodujące zaleganie krwi w łożysku
żylnym kończyn dolnych i dolnej części tułowia ułatwiają powstawanie niedociśnienia ortostatycznego.
Tabela I. Przyczyny niedociśnienia ortostatycznego.
$
Farmaceutyczny
Przegl¹d Naukowy
Nr 9/2007
Wymienić tu należy:
– przedłużony pobyt w łóżku (zwłaszcza ludzi
starszych),
– długie przebywanie w pozycji stojącej,
– przegrzanie (dłuższa ekspozycja na upał, gorąca kąpiel),
– spożycie dużego objętościowo posiłku,
– wysoka gorączka,
– konsumpcja alkoholu,
– duży wysiłek fizyczny (1,4,6,9,10)
Jedną z najczęstszych przyczyn niedociśnienia
ortostatycznego jest stosowanie leków. Lista leków
mogących je wywołać jest bardzo długa. Najważniejsze z nich umieszczono w tabeli I. Jeśli przyczyna niedociśnienia ortostatycznego jest trudna do ustalenia
zawsze należy brać pod uwagę jego pochodzenie jatrogenne. Gdy objawy niedociśnienia ortostatyczne-
Nr 9/2007
go pojawiają się bezpośrednio po zastosowaniu jakiegoś leku, związek przyczynowy niedociśnienia z jego
podawaniem nie powinien raczej budzić wątpliwości. Wystąpienie niedociśnienia po dłuższym podawaniu leku, nie wyklucza możliwości, że może on być
choć częściowo odpowiedzialny za jego powstanie.
U niektórych chorych możemy bowiem mieć do czynienia bezobjawowym lub łagodnym, skąpoobjawowym niedociśnieniem, które może ujawniać lub nasilać zastosowany lek (1,6,9,10,13,). Jeśli niedociśnienie ortostatyczne ma związek z podawanym lekiem,
należy natychmiast przerwać jego podawanie, chyba
że stan chorego na to nie pozwala.
Wykluczenie związku niedociśnienia ortostatycznego ze stosowaną farmakoterapią nakazuje szukania
jego innej przyczyny. Należy zacząć od określenia objętości krwi krążącej chorego. Stwierdzenie hypowolemii nakazuje odpowiednie nawodnienie chorego, co
szybko powoduje ustąpienie objawów niedociśnienia.
Gdy mamy do czynienia z chorym euwolemicznym,
przyczyna niedociśnienia może być współistniejąca
choroba serca lub zaburzenia neurogenne. Ponieważ
szereg czynników pochodzenia neurogennego może
być odpowiedzialny za powstawanie niedociśnienia,
wykrycie ich może być trudne i wymagać konsultacji
neurologa (1,9,10,13).
Rokowanie w niedociśnieniu ortostatycznym zależy od jego przyczyny i możliwości leczenie choroby
podstawowej. Uważa się, że jest ona złe u chorego na
cukrzycę i nadciśnienie, a także w wielu schorzeniach
neurologicznych. Ma ono także zwiększać zagrożenie
wystąpienia udaru mózgu (1,3,9,10,13,15)
Pierwszym krokiem w leczeniu niedociśnienia ortostatycznego powinno być ustalenie jego przyczyny
i wdrożenie odpowiedniej terapii choroby odpowiedzialnej za jego powstanie.
Istotną role w leczeniu niedociśnienia ortostatycznego odgrywa eliminacja czynników powodujących zaleganie krwi w żyłach dolnej połowy ciała i na tej drodze ułatwiających jego powstawanie. Niedociśnienie
związane z przedłużającym się pobytem w łóżku można zmniejszyć mobilizując chorego do przyjmowania
codziennie pozycji siedzącej. Pomocnym może być
także podnoszenie dogłowowej części łóżka o 5-20
stopni. Przed niedociśnieniem ortostatycznym chroni zwiększenie aktywności fizycznej (regularne ćwiczenie fizyczne). Należy unikać nagłego wstawania
z pozycji leżącej czy siedzącej oraz dłuższego stania
bez ruchu. Powinno się unikać lub ograniczyć spożywanie alkoholu i dużych objętościowo posiłków. Przed
Niedociœnienie ortostatyczne
zaleganiem krwi w naczyniach żylnych kończyn dolnych chroni noszenie pończoch elatycznych. Należy
dbać o odpowiednią podaż płynów zwłaszcza u chorych w podeszłym wieku. (1,4,8,11).
Ważnym czynnikiem w leczeniu niedociśnienia jest
zwiększenie podaży sodu w diecie, jeśli chory nie ma
objawów niewydolności serca. Powoduje to wzrost
objętości krwi krążącej i na tej drodze podnosi ciśnienie (1,4,8,13)
Temu samemu celowi służy podawanie fludrokortizonu (Cortineff) w dawce 0,1 – 0,5 mg na dobę.
Lek ten poprawia obwodową odpowiedź wazokonstrikcyjną na bodźce współczulne, skuteczny jest jednak tylko przy dostatecznej podaży sodu w diecie.
Szereg objawów niepożądanego działania związanych
z jego stosowaniem (obrzęki, przyrost wagi, objawy
niewydolności serca, hypokalemia i hypomagnezemia,
nadciśnienie w pozycji leżącej) ogranicza jego podawanie zwłaszcza u ludzi starszych i przy objawach
niewydolności serca (1,6,10,13).
W łagodnych postaciach niedociśnienia ortostatycznego pomocnym może się okazać wypicie w godzinach rannych 1-2 filiżanek mocnej kawy.
Wzrost wazokonstrykcji obwodowej i na tej drodze podniesienie ciśnienia można uzyskać podawaniem symapatykomimetyków. Najczęściej do tego celu
w niedociśnieniu ortostatycznym stosuje się efedrynę (12,5 -25 mg co 3-4 h z przerwą nocną) lub jej
pochodne (np. etiolefryna – Effortil 5-10 mg 3xdziennie). Leki te mogą powodować tachykardię, zaburzenia rytmu, bezsenność, a także nasilenie objawów jaskry.(4,5,13).
Opisywano korzystne działania w niedociśnieniu
ortostatycznym propranololu. Wywołana jego podawaniem blokada zakończeń beta - adrenergicznych
prowadzi do przewagi alfareceptorów powodujących
skurcz naczyń obwodowych, zapobiegając ich rozszerzeniu, które występuje u niektórych chorych po pionizacji. Ograniczeniem jego stosowania jest możliwość wystąpienia objawów niewydolności serca i bradykardii (4,10,13)
W leczeniu niedociśnienia ortostatycznego próbuje
stosować się także niesterydowe leki przeciwzapalne
(indometacyna, diclofenac). Wywołują one nerkową
retencję sodu i zahamowanie wazodilatacji zależnej
od działania prostaglandyn. Zwiększają więc korzystnie obwodowy opór naczyniowy. Często jednak powodują objawy uboczne ze strony przewodu pokarmowego (1,4,10,13).
Farmaceutyczny
Przegl¹d Naukowy
%
Niedociœnienie ortostatyczne
Metoklopramid hamując natriuretyczne i naczyniorozszerzające skutki nadmiaru dopaminy (rzadka przyczyna niedociśnienia ortostatycznego) może dawać
u niektórych chorych korzyści. Lek ten może nasilać
objawy parkinsonizmu.(4,13).
U chorych istotnymi objawami niedociśnienia,
opornych na inne sposoby leczenia pomocnym może
się okazać podawanie agonisty =1- receptorów – midodryny (Gutron) w dawce 2,5-5 mg 2xdziennie. Przeciwwskazaniem do jej podawania jest przerost gruczołu krokowego z zastojem moczu i niektóre postacie jaskry (rozszerza źrenice). Może ona powodować
także świąd skóry, występowanie parestezji i nadciśnienie w pozycji leżącej. (1,4,10). Dla zwiększenia
objętości krwi krążącej próbowano także w niedociśnieniu ortostatycznym wywołanym hipowolemią
stosowania erytropoetyny.(1,4).
&
Farmaceutyczny
Przegl¹d Naukowy
Nr 9/2007
PIŒMIENNICTWO
1. Bradley J.G, Davis K.A.: Orthostatic hypotension.
Am.Fam.Phys. 2003,68,2393
2. Consensus statement on the definition of
orthostatic hypotension, pure autonomic failure
and multiple system atrophy. The Consensus
Committee of the American Autonomic Society
and the American Academy of Neurology.
1996,46,1470.
3. Eigenbrodt M.L. i wsp.: Orthostatic hypotension
as a risk factor for stroke: the atherosclerosis risk
in communities (ARIC) study,1987-1996.
Stroke.2000,31,2307.
4. Engstrom J.W.,Aminoff M.J.: Evaluation and
treatment of orthostatic hypotension.
Am.Fam.Phys.1997,56,1378.
5. Harrison T.R.,Braunwald E.: Harrison¿s principle
of internal medicine. 15th ed. New.York.Mc GrawHill. 2001.
6. 6. Hollister A.S.: Orthostatic hypotension-causes,
evaluation and management. West.J.Med.
1992,157,652.
7. Landau W.M. i wsp.: Banign positional vertigo.
Brit.Med..J. 1995,311,489 i 799.
8. Low P.A.: Uptate on the evaluation, pathogenesis
and management of neuropenic orthostatic
hypotension. Neurology 1995,45,suppl.5,54.
9. Lipitz L.A.: Orthostatic hypotension in the elderly.
N.Engl.J.Med. 1989,321,952.
10.Mathis C.J.: Orthostatic hypotension causes,
mechanism and influencing factors. Neurology
1995,45,suppl. 5,s 6.
11.Ooi W.L. i wsp.: Orthostatic blood pressure change
and their clinical correlates in a frail elderly
population. J.A.M.A. 1997,277,1299.
12.Petersen M.E. i wsp.: The normal response to
prolonged passive head up tilt testing. Heart.
2000,84,509.
13.Robertson D.,Davis T.L.: Recent advances in the
treatment of orthostatic hypotension. Neurology
1995,45 (4 suppl.5) s 26
14.Rutan G.H. i wsp.: Orthostatic hypotension in
elderly adults. The Cardiovascular Health Study.
CHS Collaborative Research Group. Hypertension.
1992,19,508.
15.Shy G.M., Drager G.A.: A neurological syndrome
associated with orthostatic hypotension. A clinicalpathologic study. Arch. Neurol. 1960,2,511.
Download