Kam._Gora_II - Urząd Miejski w Otmuchowie

advertisement
Otmuchów, dnia 22.07.2015r.
GK. 6220.2.21.2014
DECYZJA
O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH
Na podstawie art.71 ust. 1 i 2 pkt. 1 , art. 72 ust. 1 pkt. 4, art. 75 ust.1 pkt.4, art. 75 ust.4, art.82 i
85 ust.1 i ust.2 pkt.1 ustawy z dnia 03 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i
jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
(Dz. U. z 2013 roku, poz.1235 ze zm.), § 3 ust. 1 pkt. 40 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada
2010 roku w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko
oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu
o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz.1379) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267) po rozpatrzeniu wniosku
przedłożonego przez :
Kopalnię Kamienna Góra Sp. z o.o. Zarząd: Micigózd, ul. Częstochowska 6,
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i po przeprowadzeniu postępowania w
sprawie oceny oddziaływania na środowisko oraz po uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony
Środowiska w Opolu
ustalam środowiskowe uwarunkowania
dla realizacji przedsięwzięcia pn. „Poszerzenia odkrywkowej eksploatacji złoża granitu i
gnejsu „ Kamienna Góra” ”.
I.a. Rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia.
Kopalnia Kamienna Góra Sp. z o.o. Micigózd ul. Częstochowska 6, reprezentowana przez
Wojciecha Janikowskiego – Kierownika Kopalni (zgodnie z pełnomocnictwem Prezesa Zarządu Mariusza
Hochel z dnia 07.06.2013r.) planuje do realizacji przedsięwzięcie pn: „Poszerzenie odkrywkowej
eksploatacji złoża granitu i gnejsu „Kamienna Góra”, działki nr:126/11 (część działki) , 114/2, 115/2 obręb
Nadziejów oraz 495 obręb Biskupów – podłębienie wyrobiska do rzędnej 260 m n.p.m., działki : nr 101/9
i 101/7 obręb Biskupów oraz 126/11 (część działki) obręb Nadziejów – poszerzenie wyrobiska.
Planowane poszerzenie eksploatacji nastąpi w kierunku południowo-wschodnim o ok. 150m w
obrębie udokumentowanego złoża „Kamienna Góra”, oddalając się od zabudowy mieszkaniowej.
Przedsięwzięcie będzie realizowane na działkach należących do przedsiębiorcy:
o nr 126/11,114/2,115/2- obręb Nadziejów, nr 495, 101/9, 101/7 obręb Biskupów.
obręb Nadziejów:
nr 126/11
pow. 6,72 ha
nr 114/2
pow. 0,07 ha
nr 115/2
pow. 0.09 ha
obręb Biskupów:
nr 495
pow. 0,98 ha
nr 101/9
pow. 2,71 ha
nr 101/7
pow. 1,39 ha
Eksploatacja prowadzona będzie tak jak dotychczas metodą odkrywkową przy użyciu materiałów
wybuchowych.
Najbliższe otoczenie zakładu przeróbczego stanowią:
- od strony wschodniej, północnej oraz zachodniej znajdują się tereny użytków rolnych.
- strony południowej znajdują się tereny użytków rolnych oraz droga zakładowa do kopalni granitu.
1
Tereny najbliższej zabudowy mieszkaniowej znajdują się:
- od strony południowo-zachodniej, w odległości ok.100 m od zakładu przeróbczego - tereny zabudowy
zagrodowej wsi Kamienna Góra nr 19 (działka nr ewidencyjny 91/2)
- od strony zachodniej, w odległości ok.120 m od zakładu przeróbczego - tereny zabudowy zagrodowej wsi
Kamienna Góra nr 20 (działka nr ewidencyjny 89),
- od strony południowo-zachodniej, w odległości ok.180 m od zakładu przeróbczego - tereny zabudowy
zagrodowej wsi Kamienna Góra nr 16 (działka nr ewidencyjny 92),
- od strony południowej zakładu przebiega droga gminna o utwardzonej nawierzchni, przechodząca w drogę
zakładową prowadzącą do zakładu przeróbczego i dalej do kopalni,
- od strony zachodniej, w odległości ok. 120 m od planowanego wydobycia – najbliższa zabudowa
zagrodowa wsi Kamienna Góra nr 4 (działka nr ewidencyjny 101/4),
- odległość do kościoła w Biskupowie wynosi ok. 2000m.
Ib. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia,
ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów
naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich.
Ustala się następujące warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji
przedsięwzięcia:
I.b.1. Należy stosować sprzęt i urządzenia gwarantujące dotrzymanie wartości dopuszczalnych poziomów
hałasu na terenach podlegających ochronie akustycznej;
I.b.2. W celu ograniczenia uciążliwości akustycznej oraz zanieczyszczenia powietrza związanej z
prowadzonymi pracami górniczymi należy:
- dokonywać okresowych przeglądów technicznych spycharek i koparek,
- paliwa wykorzystywane na potrzeby koparek, spycharek i pojazdów transportujących winny
spełniać normy, w tym w szczególności w zakresie zawartości siarki;
I.b.3. Należy dobrać typ oraz rodzaj maszyn i sprzętu wykorzystywanego w trakcie realizacji i eksploatacji
inwestycji, tak, aby w jak największym stopniu ograniczyć zasięg negatywnego oddziaływania w zakresie
drgań i wibracji;
I.b.4. Wjazd na teren kopalni będzie się odbywał z drogi gminnej o nawierzchni bitumicznej biegnącej od
miejscowości Kamienna Góra poprzez istniejący zakład przeróbczy do zakładu górniczego, drogę należy
utrzymywać we właściwej czystości i porządku a zanieczyszczenie, zapylenie powietrza zmniejszać
poprzez stałe skrapianie;
I.b.5. Odpady powstające w trakcie realizacji i eksploatacji inwestycji należy segregować i gromadzić w
przeznaczonych do tego pojemnikach oraz regularnie wywozić z terenu Kopalni. Odpady niebezpieczne
jakie mogą powstać należy segregować i oddzielać od odpadów obojętnych i innych niż obojętne celem
wywozu przez wyspecjalizowane firmy zajmujące się ich zagospodarowaniem;
I.b.6.Teren zakładu górniczego należy oznakować tablicami informacyjnymi na których zamieszczone
zostaną informacje o zakazie wstępu osób nieupoważnionych;
I.b.7. Dokonać montażu stałego monitoriungu drgań sejsmicznych generowanych podczas robót
strzalowych w okresie eksploatacji złoża przez Kopalnię Kamienna Góra (wyniki przedłożyć organowi
wydającemu niniejszą decyzję);
I.b.8. Zakład górniczy należy wyposażyć w sorbenty przystosowane do likwidacji wycieków substancji
ropopochodnych;
I.b.9. Tankowanie wszystkich pojazdów i maszyn pracujących na terenie złoża należy prowadzić wyłącznie
na utwardzonym stanowisku;
I.b.10. Powstające ścieki bytowe należy transportem asenizacyjnym kierować do stacji zlewnej lub
oczyszczalni ścieków komunalnych;
I.b.11. Rzędna dna wyrobiska eksploatacyjnego nie może zostać poprowadzona poniżej rzędnej
ustalonej w projekcie zagospodarowania złoża;
I.b.12. W celu ochrony terenów przyległych do złoża należy przewidzieć zachowanie pasów ochronnych
zgodnych z normą PN-G-02100 "Szerokość pasów ochronnych wyrobisk odkrywkowych". Złoże
eksploatowane będzie częściowo bez pasów ochronnych jedynie w przypadku, gdy przedsiębiorca
posiadać będzie prawo własności do sąsiadujących nieruchomości gruntowych;
I.b.13.Maksymalna wielkość wydobycia kopaliny nie może przekroczyć 220 000 Mg/rok;
I.b.14. Eksploatacja złoża w porze dziennej tj. od 6 00 - 22 00 ;
2
I.b.15.Na zakładzie przeróbczym zraszać :
- surowiec przed skierowaniem go do kruszenia,
- rozdrobnione kruszywo na końcach taśmociągów wraz z pryzmami materiału gotowego do
sprzedaży;
I.b.16.Odspojony od złoża nakład gromadzić na tymczasowym zwałowisku, zlokalizowanym na
nieeksploatowanej części złoża, a następnie wykorzystywać do rekultywacji;
I.b.17. Niewykorzystane masy ziemne na terenie, na którym zostały wydobyte, tj.: odpad o kodzie: 17 05
04 przekazywać jednostkom posiadającym uprawnienia w zakresie gospodarowania odpadami lub osobom
fizycznym na podstawie przepisów szczególnych;
I.b.18. W miesiącach od maja do września w okresach bezdeszczowych, gdy temperatura przekracza 250 C
drogi dojazdowe zamiatać i zraszać co najmniej jeden raz w tygodniu;
I.b.19. Rekultywację wyeksploatowanego złoża należy prowadzić w kierunku wodno-leśnym lub innym
wskazanym przez własciwy organ, przy czym należy dokonać nasadzeń drzew i krzewów gatunkami
rodzimymi, dostosowanymi do lokalnych warunków siedliskowych. Materiałem nasadzeniowym powinny
być drzewa i krzewy z dobrze wykształconym systemie korzeniowym.
I.c. Wymagania dotyczące środowiska niezbędne do uwzględnienia w dokumentacji wymaganej do
wydania decyzji, o której mowa w art. 72 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 03 października 2008 roku o
udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 roku Nr 199,poz.1227 ze zm.).
Ustala się, iż w koncesji na wydobywanie kopaliny ze złoża wydawanej na podstawie ustawy z dnia
9 czerwca 2011r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 163, poz. 981) należy uwzględnić następujące
wymagania dotyczące ochrony środowiska:
1. Ładunki wybuchowe lokalizować w złożu w odległości nie mniejszej niż 120 m od najbliższej
zabudowy;
2. Wysokość poszczególnych poziomów eksploatacyjnych nie może przekraczać 12 m;
3. Dla odległości miejsca strzelania od budynków mieszkalno-gospodarczych miejscowości
Kamienna Góra (określonej poniżej jako d), należy stosować ładunki na jedno opóźnienie
milisekundowe oraz w serii strzałowej, nie większe niż:
- d=120-130m, Q z= 9 kg, Q c=230kg
- d=130-140m, Q z= 11 kg, Q c=290kg
- d=140-150m, Q z= 13 kg, Q c=350kg
- d=150-160m, Q z= 15 kg, Q c=400kg
- d=160-180m, Q z= 17 kg, Q c=460kg
- d=180-200m, Q z= 20 kg, Q c=540kg
- d=200-250m, Q z= 25 kg, Q c=670kg
- d=250-300m, Q z= 40 kg Q c=1050kg
- d>300 m, Q z= 60 kg,
Q c=1600 kg
4.
Określić warunki i sposób zagospodarowania mas ziemnych lub skalnych przemieszczanych
w związku z wydobyciem kopalin ze złóż.
5. Nałożyć obowiazek na inwstora dokonania montażu stałego monitoriugu drgań sejsmicznych
generowanych przez Kopalnię Kamienna Góra, rejestrującego wszystkie drgania, bedące glównym
żródłem emitowanych uciążliwości i konfliktu z mieszkańcami.
I.d. Nie określam wymogów w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych, gdyż
przedsięwzięcie nie zalicza się do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych
awarii w rozumieniu ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska.
I.e. Nie określam wymogów w zakresie ograniczania transgranicznego oddziaływania na środowisko.
II.a. Stwierdzam, iż z przeprowadzonej oceny oddziaływania na środowisko nie wynika potrzeba
wykonania kompensacji przyrodniczej; nie stwierdzam konieczności wykonania takiej
kompensacji.
3
II.b. Stwierdzam, iż z przeprowadzonej oceny oddziaływania na środowisko wynika potrzeba
monitorowania oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, w zakresie występujących drgań
sejsmicznych.
Ustalam, że w ramach nadzoru nad prawidłowym funkcjonowaniem Kopalni należy w czasie
eksplotacji złoża w Kopalni Kamienna Góra prowadzić stały monitoring w zakresie drgań
sejsmicznych, a w przypadku zmiany warunków geologiczno-górniczych złoża oraz z chwilą
udostępnienia niższych poziomów eksploatacyjnych, dla których nie były prowadzone takie pomiary
należy szczególowo przeanalizować usytuoawanie punktów pomiarowych oraz prowadzić je w miejscach
wskazanych przez rzeczoznawcę, przy budynkach znajdujących się najbliżej miejsca lokalizacji ładunków
wybuchowych, przy klasztorze w miejscowości Biskupów.
Badania należy na bieżąco przedstawiać organowi ochrony środowiska oraz właściwemu organowi
do wydania koncesji.
III. Stwierdzam, iż nie zachodzi potrzeba przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania
przedsięwzięcia na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania, o których mowa a art.
72 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 03 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i
jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na
środowisko (j.t. Dz. U. z 2013 roku, poz.1235 ze zm.).
Integralną częścią niniejszej decyzji jest załącznik nr 1: Charakterystyka przedsięwzięcia.
UZASADNIENIE
W dniu 06.06.1014r. (data wpływu 10.06.2014r.) Kopalnia Kamienna Góra Sp. z o.o. Micigózd ul.
Częstochowska wystąpiła z wnioskiem do Burmistrza Otmuchowa o wydanie decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn:„Poszerzenie odkrywkowej eksploatacji złoża granitu i gnejsu
„Kamienna Góra”, realizowanego na terenie działek: 126/11 (cześć działki), 114/2, 115/2 obręb Nadziejów
(gmina Otmuchów) oraz 495 obręb Biskupów ( gmina Głuchołazy) – pogłębienie wyrobiska do rzędnej 260
m n.p.m. , działki nr 101/9 i 101/7 obręb Biskupów) oraz 126/11 (cześć działki) obręb Nadziejów –
poszerzenie wyrobiska.
Na podstawie art.75 ust.1 pkt. 4) ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o
środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania
na środowisko (Dz. U. z 2013 roku, poz.1235 ze zm.) stwierdzono, że organem właściwym do wydania
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Burmistrz Otmuchowa. Jednoczenie, w przypadku
przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 pkt 4, wykraczającego poza obszar jednej gminy decyzję o
środowiskowych uwarunkowaniach wydaje wójt, burmistrz, prezydent miasta, na którego obszarze
właściwości znajduje się największa część terenu, na którym ma być realizowane to przedsięwzięcie, w
porozumieniu z zainteresowanymi wójtami, burmistrzami, prezydentami miast.
W analizowanym wniosku inwestor wskazał, iż przedsięwzięcie realizowane będzie na terenie
Gminy Otmuchów i Gminy Głuchołazy, przy czym wskazano natępujące działki:
obręb Nadziejów:
nr 126/11
pow. 6,72 ha
nr 114/2
pow. 0,07 ha
nr 115/2
pow. 0.09 ha
obręb Biskupów:
nr 495 pow. 0,98 ha
nr 101/9 pow. 2,71 ha
nr 101/7 pow. 1,39 ha.
Wobec powyższego organem prowadzącym niniejsze postepowanie w sprawie wydania decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach jest Burmistrz Otmuchowa.
Teren, na którym nastąpi realizacja w/w przedsięwzięcia nie posiada obowiązującego miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego, zgodnie z pismem Nr MK.6727.217.2013 z dnia 07 stycznia
2014r., a najbliższa zabudowa mieszkaniowa zlokalizowana jest w odległości 120 m w miejscowości
4
Kamienna Góra, w kierunku południowo - zachodnim od terenu planowanej działalności górniczej, również
działki położone na terenie gminy Głuchołazy nie posiadają aktualnego miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego, zgodnie z pismem z gminy Gluchołazy - Nr IRG.6727.81.2014.BŻ z
dnia 24.04.2014r.
Planowane przedsięwzięcie, zgodnie z § 3, ust. 1 pkt. 40 lit. a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia
9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr
213, poz. 1397 ze zmianami):
„40) wydobywanie kopalin ze złoża metodą odkrywkową inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 27 lit. a:
a) bez względu na powierzchnię obszaru górniczego:
– w odległości nie większej niż 250 m od terenów, o których mowa w art. 113 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27
kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (j.t. Dz. U. z 2013r., poz. 1232, z późn. zm.), – jeżeli
działalność będzie prowadzona z użyciem materiałów wybuchowych”,
- realizowane zamierzenie należy do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na
środowisko, a tym samym należy przed jego rozpoczęciem przeprowadzić ocenę oddziaływania na
środowisko i uzyskać decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach.
Do wniosku załączono Kartę Informacyjną Przedsięwzięcia dla w/w przedsięwzięcia wykonaną
przez Kopalnię Kamienna Góra Sp. z o.o. Micigózd ul. Częstochowska 6, 26-065 Piekoszów.
W dniu 17.06.2014r. Burmistrz Otmuchowa obwieszczeniem GK.6220.2.1.2014 z dnia zawiadomił
o wszczęciu postępowania oraz o możliwości składania uwag i wniosków. Informacja została podana do
publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Otmuchowie
i Głuchołazach - w Biuletynie Informacji Publicznej UM w Otmuchowie i Głuchołazach, na tablicy
ogłoszeń tut. Urzędu i Urzędu Miejskiego w Głuchołazach, na tablicy ogłoszeń w sołectwach Nadziejów i
Biskupów oraz w miejscu prowadzenia inwestycji tj. na terenie Kopalni Kamienna Góra.
Na podstawie art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o
środowisku oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz. U. z 2013r. poz. 1235 z późn. zm.)
Burmistrz Otmuchowa w dniu 18.06.32014r. pismem nr GK. 6220.2.2.2014 wystąpił do Regionalnego
Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia procedury
oddziaływania na środowisko, a w przypadku stwierdzenia konieczności wykonania raportu oddziaływania
przedsięwzięcia na środowisko wskazanie zakresu tegoż raportu.
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu po uzupełnieniu danych przez wnioskodawcę,
postanowieniem znak WOOŚ 4241.192.2014.MJ z dnia 7 lipca 2014r. ( data wpływu 09.07.2014r.) wyraził
opinię, iż dla przedsięwzięcia pn. „Poszerzenie odkrywkowej eksploatacji złoża granitu i gnejsu „Kamienna
Góra”, realizowanego na działkach nr o nr ew. 126/11, 114/2, 115/2 obręb Nadziejów oraz nr ew. 495,
101/9, 101/7 obręb Biskupów - istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
W dniu 09.07.2014r. (pismo z dnia 08.07.2014r.) w związku z obwieszczeniem Burmistrza
Otmuchowa o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie realizacji analizowanej inwestycji
wnioski i zastrzeżenia wniósł jeden z mieszkańców Kamiennej Góry Waldemar Michna zam. Kamienna
Góra nr 6. Do w/w pisma adresat dołączył opracowanie Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie pn.
„Pomiar drgań generowanych eksplozjami podczas eksploatacji kamieniołomu w Kamiennej Górze” dot.
Kamiennej Góry 6, 48-385 Otmuchów z data pomiarów 01.09.2012 do 28.02.2013r.
W piśmie zostały wskazane następujące zagadnienia:
1. Analiza zwiększonego ryzyka wystąpienia niekontrolowanego rozrzutu odłamków skalnych na
zabudowania mieszkalne w Kamiennej Górze i wystąpienia wstrząsów w zabytkach Biskupowa.
2. Ustanowienie stałego monitoringu Kopalni Kamienna Góra w zakresie występowania i pomiarów
drgań generowanych podczas eksplozji w kopalni oraz dostosowanie tonażu materiału
wybuchowego w celu zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańców Kamiennej Góry.
3. Unikanie konfliktów z mieszkańcami i nawiązanie pozytywnych relacji z przedstawicielami
Kopalni Kamienna Góra.
Wskazane uwagi i wnioski zostaną szczegółowo omówione i wyjaśnione przy analizie treści raportu
i jego uzupełnień przedłożonych przez inwestora w dalszej części niniejszej decyzji.
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu w postanowieniu Nr
5
WOOŚ.4241.192.2014.MJ z dnia 14.07.2014r. sprostował oczywiste błędy pisarskie zawarte we wcześniej
wydanym dokumencie, dotyczące braku konieczności przeprowadzenia postepowania w zakresie
transgranicznego oddziaływania na śrdowiska, ze względu na lokalizację przedsięwzięcia o około 4 km od
granicy państwa.
W ramach przedmiotowego przedsięwzięcia przewiduje się:
- poszerzenie eksploatacji złoża w kierunku południowo-wschodnim o ok 150m (eksploatacja złoża do
głębokości 260m n.p.m.) - oddalając się od zabudowy mieszkaniowej miejscowości Kamienna Góra (dz.nr
101/9 i 101/7, obręb Biskupów, 126/11 (cześć działki) obręb Nadziejów); - obniżenie rzędnej eksploatacji
do 260 m n.p.m. na terenie obecnie eksploatowanym dz. nr 495 obręb Biskupów, dz. nr: 126/11 (część
działki), 114/2, 115/2 obręb Nadziejów. Eksploatacja prowadzona będzie tak jak dotychczas metodą
odkrywkową przy użyciu materiałów wybuchowych. Projektowany obszar górniczy będzie większy o ok.
0,03 km2 (ok. 3 ha) od istniejącego, ustanowionego w koncesji udzielonej przez Marszałka Województwa
Opolskiego. Powierzchnia terenu będzie wynosić ok. 0,688 km2.
Na wyrobisku przy wydobyciu granitu i gnejsu obecnie jak i po rozszerzeniu złoża pracuje
następujący sprzęt: koparki, ładowarka, samochody samowyładowcze. Ponadto okresowo (nie stale) pracuje
sprzęt: wiertnica, spycharka, jeśli istnieje potrzeba usuwania nakładu. Eksploatacja złoża granitu
„Kamienna Góra” prowadzona będzie ośmioma poziomami. Urabianie złoża prowadzone będzie przy
zastosowaniu materiału wybuchowego metodą wiertniczą strzałową długimi i zwykłymi otworami
pionowymi i odchylonymi od pionu na więcej niż 200 .
Technologia eksploatacji polega na:
- urabianiu złoża materiałem wybuchowym (wykonanie otworów przy pomocy samojezdnej
wiertnicy udarowo-obrotowej),
- pracach pomocniczych – spycharka , ładowarka lub koparka,
- załadunku urobku – koparki jednonaczyniowe, ładowarka,
- transporcie urobku - samochód samowyładowczy.
Eksploatacja złoża prowadzona będzie metodą odkrywkową wyrobiskiem stokowo - wgłębnym, systemem
ścianowym i ścianowo – zabierkowym. Parametry zabierek determinowane są wielkością maksymalnych
ładunków MW dopuszczalnych w poszczególnych strefach wyznaczonych do urabiania złoża metodą
wiertniczo – strzałową.
Do planowanej eksploatacji górniczej ustala się:
- max kąt nachylenia skarp roboczych - 850
- max kąt nachylenia skarp stałych - 750
- min szerokość półki zabezpieczającej w zboczu stałym - 3m
- min szerokość poziomu roboczego przy eksploatacji wielopoziomowej – 15,0 m
Produkcja kruszyw prowadzona jest bez powstawania i składowania odpadów przeróbczych.
Kopalnia "Kamienna Góra" Sp. z o.o. produkuje kruszywa na bazie skały granitowej. Średnioroczna
wielkość produkcji: ok. 162 000 Mg/rok. Maksymalne roczne docelowe wydobycie łącznie granitu i gnejsu
może wynosić około: 210.000 - 220.000 Mg. Maksymalne dzienne wydobycie granitu i gnejsu może
wynosić ok. 1500 Mg. Wydobycie granitu i gnejsu wyniosło: za 2011 rok - 220 797,8 Mg, za 2012 rok 201 447,0 Mg, za 2013 rok - 142 607,0 Mg.
Wydobyta kopalina nie jest w całości poddawana procesowi przeróbczemu na zakładzie
przeróbczym, gdyż część surowca sprzedawana jest wprost spod ściany odbiorcom zewnętrznym. Ponadto
surowiec wykorzystuje się również do produkcji kostki brukowej, formaków, itp. Asortyment produkcji:
kostka granitowa różnych wymiarów, kamień murowany (formaki) różnych wymiarów, kamień łamany,
bloki granitowe, kruszywa i grysy (piasek, niesortowana mieszanka, tłuczeń, kliniec, grys) drogowe,
budowlane oraz dodatki do produkcji betonów.
W przedłożonej dokumentacji inwestor wskazano dwa proponowane warianty realizacji
przedsięwzięcia:
Wariant I
Polegający na prowadzeniu eksploatacji w sposób tradycyjny tzn. tak jak dotychczas. Zaprojektowano taki
wariant dlatego, że na analizowanych działkach istnieje zakład przeróbczy i wyrobisko, gdzie odbywa się
eksploatacja kopaliny ze złoża przy użyciu materiałów wybuchowych. Realizacja przedsięwzięcia przy
stosowaniu jako środka transportującego kopalinę z wyrobiska pojazdów samochodowych
samowyładowczych. Jest to metoda stosowana powszechnie w kopalniach tego typu. Roboty strzałowe są
projektowane i wykonywane w taki sposób, by nie stanowiły zagrożenia dla przyległej zabudowy, ani
6
okolicznych mieszkańców. Wariant I jest wariantem polegającym na prowadzeniu eksploatacji w sposób
tradycyjny jaki od wielu lat jest prowadzony na analizowanej kopalni jak również w większości kopalń
odkrywkowych. W wariancie tym oddziaływanie będzie stosunkowo niewielkie w odniesieniu do
poszczególnych aspektów środowiskowych.Wszystkie te emisje dla Wariantu I są wielkościowo na tyle
małe, że nie wpływają w znacznym stopniu na stan środowiska jako całości.
Wariant II
Rozważano w tym wariancie, zastosowanie przenośników taśmowych jako środka do transportu kopaliny z
wyrobiska. Urobek ładowany byłby na taśmy gumowe i szeregiem taśmociągów transportowany do zakładu
przeróbczego. Nie jest w tym wariancie potrzeby transport samochodowy wytwarzający emisję
niezorganizowaną zanieczyszczeń. Jest wariantem innym, niż obecnie stosowny. Ma też kilka wad tzn. jest
trudny do realizacji ze względu na długą trasę przenośników, znaczne różnice wysokości pomiędzy
docelowym poziomem eksploatacji, a miejscem przerobu, do tego jest kosztowny w eksploatacji. Jako
wariant alternatywny urabiania na bloki rozważano odspajanie granitu i gnejsu poprzez cięcie liną
diamentową.W wariancie II jako racjonalny wariant alternatywny, rozważano w nim, zastosowanie
przenośników taśmowych jako środka do transportu kopaliny z wyrobiska. Będzie wykorzystywany sprzęt
w postaci ładowarki, koparki. Stosowanie przenośników taśmowych spowodowałoby zmniejszenie
zanieczyszczeń powietrza (w wariancie I transport samochodami). Niemniej jednak zastosowanie
mechanicznego urabiania kopaliny wiązałaby się nieustanną pracą koparki z odpowiednim osprzętem, co z
kolei powodowałoby dodatkowe zużycie paliwa i emisje spalin. W tym wariancie zwiększyłoby się
oddziaływanie akustyczne związane z zamontowanym na koparce osprzętem do mechanicznego urabiania
np. zrywak, młot hydrauliczny do odspajania fragmentów skały od calizny. Z uwagi, iż odspajanie
odbywałoby się małymi partiami to ten sposób urabiania wiązałby się z koniecznością ciągłej pracy sprzętu.
Realizacja wariantu II spowodowałoby powstawanie większej ilości odpadów kauczukowo-gumowych,
związanych z eksploatacją przenośników taśmowych. Roboty strzałowe (wskazane w wariancie I) będą tak
projektowane i wykonywane, by szkodliwe drgania sejsmiczne nie objęły swoim zasięgiem obiektów
chronionych.
Z uwagi na powyższe organ wydający niniejszą decyzję wskazuje warunki do realizacji
proponowanego przedsięwzięcia w wariancie I wskazanym przez inwestora tj. proces wydobycia
będzie prowadzony jak dotychczas.
Postanowieniem Burmistrza Otmuchowa Nr GK. 6220.2.4.2014r. z dnia 10.07.2014r. został
nałożony na inwestora obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Jednocześnie,
zgodnie z art. 33 ust. 1 i art. 79 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z
2013r. poz. 1235 ze zmianami) Burmistrz Otmuchowa wydał obwieszczenie Nr GK. 6220.2.5.2015r. z dnia
11.07.2014r. informując o przystąpieniu do oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia,
zapewniając możliwość udziału społeczeństwa w postępowaniu i wypowiedzenie się poprzez zgłaszanie
uwag i wniosków w okresie do dnia 11.08.2014r.
Inwestor w dniu 27.08.2014r. przełożył raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko,
zgodnie z postanowieniem Burmistrza Otmuchowa Nr GK.62202.4.2014 z dnia 10.07.2014r. Raport o
oddziaływaniu analizowanego przedsięwzięcia na środowisko przesłano pismem GK. 6220.2.7.2017 z dnia
28.08.2014r. do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu celem uzgodnienia warunków
realizacji przedsięwzięcia pn. „Poszerzenia odkrywkowej eksploatacji złoża granitu i gnejsu „ Kamienna
Góra” ”.
W związku z wystąpieniem RDOŚ w Opolu (pismo WOOŚ.4242.75.2014.ES.1 z dnia
02.10.2014r.) do Burmistrza Otmuchowa o przedłożenie informacji o rodzajach terenów podlegających
ochronie akustycznej przesłano zwrotnie pismo MK.6724.28.2014 z dnia 16 października 2014r.
informujące, iż działka nr 102/1 zabudowana jest budynkami gospodarczymi, natomiast działki pozostałe
(108/3, 102/3, 101/3, 101/4, 101/2, 100/2, 100/1, 99/3, 126/1, 92, 91/2, 88/3, 93, 94/5, 96/2) stanowią
zabudowę mieszkaniową, przy czym w bezpośrednim sąsiedztwie kopalni są działki: 108/3, 101/4, 101/2,
101/3 z zabudową mieszkaniowa jednorodzinną. Pozostałe działki zlokalizowane są w odległości od 26100m od granicy działki nr 126/11. Kolejne pismo Burmistrza Otmuchowa MK. 6724.33.2014r. z dnia
01.12.2014r. doprecyzowało informację na temat rodzajów terenów, w tym rodzajów terenów
podlegających ochronie akustycznej, zlokalizowanych w pobliżu kopalni Kamienna Góra.
W trakcie prowadzonego postępowania Dom Zakonny Benedyktynów Klasztor Zwiastowania w
Biskupowie, działający przez pełnomocnika adwokata Michała Kelm w piśmie z 29.09.2014r. (data wpływu
7
do UM w Otmuchowie – 22.10.2014r.) złożył wnioski i uwagi do prowadzonego postępowania, do których
odniesiono się w dalszej części niniejszej decyzji.
Podczas dokonywania analizy przesłanej dokumentacji Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
w Opolu w pismach: Nr WOOŚ.4242.75.2014.ES.2 z dnia 02.10.2014r. oraz Nr
WOOŚ.4242.75.2014.ES.1` z dnia 02.10.2014r. wezwał inwestora o uzupełnienie raportu o oddziaływaniu
przedsięwzięcia na środowisko. W dniu 24.10.2014r. inwestor przedłożył uzupełnienie raportu o
oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dołączając dane do obliczeń stężeń w sieci receptorów,
informację z katastru wodnego dla przedsięwzięcia: „Wydobywanie kopaliny ze złoża granitu i gnejsu
„Kamienna Góra”, sprawozdanie nr 125/H/TO/12 Hałas środowiskowy – wyniki pomiaru hałasu w
środowisku pochodzącego z instalacji i urządzeń Zakładu Produkcyjnego Kopalni Granitu w Kamiennej
Górze wykonane 19.12.2012r. przez Laboratorium Ochrony Środowiska ECO S.A., 45-118 Opole ul.
Harcerska 15, Pomiary poziomu hałasu impulsowego w środowisku pochodzącego od strzelania w Kopalni
Granitu w dwóch punktach pomiarowych: budynek nr 16 i nr 19 w miejscowości Kamienna Góra –
wykonane w styczniu 2011 roku przez POLTEGOR – INSTYTUT, Instytut Górnictwa Odkrywkowego,
51-616 Wrocław, ul. Parkowa 25, mgr inż. A Pomorski, mgr inż. K. Łazarek, Decyzję Starosty Nyskiego
Nr ROŚ.V.EM.7681-1/09 z dnia 14 maja 2010r. określającą dla Kopalni Granitu „Kamienna Góra” Sp. z
o.o. w Micigózdzie ul. Częstochowska 6, dopuszczalne normy hałasu powodowanego przez źródła hałasu
eksploatowane na terenie Zakładu Produkcyjnego w m. Kamienna Góra.
Burmistrz Otmuchowa Obwieszczeniem nr GK. 6220.2.9.2014 z dnia 12.12.2014r. poinformował
strony postępowania, społeczeństwo Gminy Otmuchów i Głuchołazy o terminie załatwienia sprawy do 28
lutego 2015r. tj. po otrzymaniu niezbędnych uzgodnień i opinii.
Pismem Nr WOOŚ.4242.75.2014.ES.5 z dnia 23.12.2014r. Regionalny Dyrektor Ochrony
Środowiska w Opolu wystąpił do Starosty Nyskiego z informacją w celu jej wykorzystania, zgodnie z
posiadanymi kompetencjami, w związku z posiadaniem kopii decyzji Starosty Nyskiego nr
ROŚ.V.EM.7681-1/09 z dnia 14.05.2010r. określającej dopuszczalne poziomy hałasu powodowanego przez
źródła hałasu eksploatowane na terenie istniejącego cyt.: Zakładu Produkcyjnego w m. Kamienna Góra”, z
której wynika, iż dla terenów wokół kopalni przyjęto standardy jak dla zabudowy zagrodowej tj. 45 dB i
55dB. Jednocześnie też wezwano Kopalnię Kamienna Góra Sp. z o.o. do kolejnego uzupełnienia raportu
poprzez ostateczne doprecyzowanie i określenie rodzaju terenów wokół kopalni lub tez wskazanie działań
minimalizujących uciążliwe oddziaływanie. W odpowiedzi na pismo kopalni Burmistrz Otmuchowa
jednoznacznie stwierdził, że przeważającą funkcję terenów otaczających kopalnię to zabudowa
wielorodzinna oraz zagrodowa – chroniona wg pkt. 3a i 3b tabeli 1 rozporządzenia Ministra Środowiska z
dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku ( Dz. U. z 2014r. , poz.
112).
Burmistrz Otmuchowa pismem Nr GK. 6220.2.9.2014 z dnia 12.12.2014r. poinformował o
niezałatwieniu sprawy dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach ze względu na
oczekiwanie na opinie i konieczność przeprowadzenie rozprawy administracyjnej dot. przedmiotu
postępowania, wskazując termin załatwienia sprawy na dzień 28 lutego 2015r. .
Ponownie, pismem Nr WOOŚ.4242.75.2014.ES.5 z dnia 04.02.2015r. Regionalny Dyrektor
Ochrony Środowiska w Opolu wezwał Kopalnię Kamienna Góra Sp. z o.o. Micigózd ul. Częstochowska
6, 26-065 Piekoszów do kolejnego uzupełnienia raportu OOŚ w zakresie dot. wykonania obliczenia
propagacji hałasu w określonych punktach i przekazanie ich wraz z podkładem mapowym izolinią poziomu
hałasu 55dB.
Powyższe uzupełnienie przedłożono w Urzędzie Miejskim w Otmuchowie w dniu 18.03.2015r. wraz
z opracowaniem pn.: „Badania kontrolne intensywności drgań parasejsmicznych od robót strzałowych w
Kopalni Granitu” Kamienna Góra” w Nadziejowie, wykonanym w maju 2012r. przez POLTEGOR –
INSTYTUT, Instytut Górnictwa Odkrywkowego, 51-616 Wrocław, ul. Parkowa 25, „Określenie
możliwości zwiększania ładunku MW stosowanego w robotach strzałowych prowadzonych w Kopalni
Granitu w Kamiennej Górze z uwzględnieniem wprowadzenia nieelektrycznego systemu NOEL” Etap I,
wykonany w listopadzie 2000r. przez Akademię Górniczo-Hutniczą im. Stanisława Staszica, Wydział
Górniczy Katedra Górnictwa odkrywkowego Laboratorium Robót Strzałowych i Ochrony Środowiska w
Krakowie ul. Al. Mickiewicza 30.
Burmistrz Otmuchowa pismem Nr GK.6220.2.10.2014 z dnia 27.02.2015r. poinformował
wszystkich zainteresowanych o niezałatwieniu sprawy dot. wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach na realizacje przedmiotowego przedsięwzięcia, wskazując konieczność zorganizowania
8
rozprawy administracyjnej po otrzymaniu opinii RDOŚ w Opolu.
Mając komplet dodatkowych uzupełnień i wyjaśnień Kopalni Kamienna Góra Sp. z o.o. Regionalny
Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu wydał w dniu 18.03.2015r. (wpływ do UM w Otmuchowie w dniu
24.03.2015r.)postanowienie nr WOOŚ.4242.75.2014.ES w którym uzgodnił w/w Kopalni, w wariancie I,
warunki z zakresu ochrony Środowiska dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na: „Poszerzeniu
odkrywkowej eksploatacji złoża granitu i gnejsu „ Kamienna Góra”, realizowanego na działkach nr:
126/11 ( cześć działki), 114/2, 115/2 obręb Nadziejów oraz 495 obręb Biskupów – pogłębienie wyrobiska
do rzędnej 260 m n.p.m., działki nr 101/9, 101/7 obręb Biskupów oraz 126/11 (część działki) obręb
Nadziejów – poszerzenie wyrobiska.
Burmistrz Otmuchowa pismem Nr GK. 6220.2.11.2014 z dnia 31.03.2015r. poinformował
wszystkich zainteresowanych o niezałatwieniu sprawy dot. wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach na realizację przedmiotowego przedsięwzięcia, wskazując konieczność dokonania
analizy akt sprawy i przeprowadzenia rozprawy administracyjnej.
Obwieszczeniem Burmistrza Otmuchowa nr GK. 6220.2.12.2014 z dnia 02.04.2015r. – wezwano
wszystkich zainteresowanych na rozprawę administracyjną otwartą dla społeczeństwa dot. przedmiotu
postępowania - zaplanowaną na dzień 24.04.2015r. o godz. 12.00 w Ratuszu Miejskim w Otmuchowie.
Rozprawa administracyjna odbyła się zgodnie z zaplanowanym terminem. Uczestniczyli w niej:
Inwestor, przedstawiciele Kopalni Kamienna Góra, mieszkańcy gminy Otmuchów – Nadziejów i Kamienna
Góra, mieszkańcy gminy Głuchołazy – Biskupów, sołtysi wsi: Nadziejów i Biskupów, pełnomocnik Domu
Zakonnego w Biskupowie oraz przedstawiciele Urzędu Miejskiego w Otmuchowie. Rozprawa miała na celu
wyjaśnienie wątpliwości i obaw mieszkańców, jak również wysłuchania inwetora w kwestii jego planów
dot. rozwoju firmy i prowadzenia działań ochronnych przed skutkami i uciązliwościmi powstałymi w
wyniku działalności Kopalni Kamienna Góra. Na okoliczność przeprowadzenia w/w rozprawy sporządzono
protokół oraz zarejestrowano jej przebieg na nośniku elektronicznym. Podczas rozprawy mieszkańcy
Kamiennej Góry i Biskupowa zadawali pytania i składali wnioski dot. głównie uciążliwości generowanych
przez funkcjonującą kopalnię i wyrazili swoje obawy dot. pogorszenia sytuacji po realizacji analizowanego
przedsięwzięcia polegajacego na "Poszerzeniu odkrywkowej eksploatacji zloża granitu i gnejsu "Kamienna
Góra". Przedstawiciele Kopalni wyjaśnili: w obszarze jakich działek następuje przesunięcie wydobycia,
oraz w jakim nastąpi pogłebienie wyrobiska. Na wniosek p. Michny dot. propozycji wydobycia i
poszerzenia złoża w kierunku zakładu przeróbczego, czy też budynków kopalni wyjaśniono, iż we
wskazanych miejscach nie występuje złoże granitu i gnejsu. Istnieje złoże w kierunku na Kijów (kierunek
południowy), ale Kopalnia nie posiada tam własnych terenów. Przedstawiciele kopalni zapewnili, że dążą
do zmniejszenia uciążliwosci dla mieszkańców. Prostopadły kierunek strzelań do wsi ograniczy i
zapezpieczy przed przedostawaniem się odłamkow skalnych poza ustalony obszar. Mieszkańcy przybyli na
rozprawę wyrazili swoje niezadowolenie, niechęć i nieufność w stosunku do zamierzeń kopalni, wskazując,
że uciążliwości w postaci emisji pyłu, hałasu, wstrząsów i drgań sejsmicznych są znacznie większe, aniżeli
opisane w dokumetach przedstawionych przez inwestora. Mieszkańcy Biskupowa w obawie przed
zwiększeniem uciążliwości po przesunięciu się terenu wydobycia w ich kierunku i zmniejszeniu
istniejacego wzniesienia (stanowiącego obecnie naturalny ekran) złożyli stanowyczy protest, wskazujac na
priorytety rozwoju wsi tj. agroturystykę, rolnictwo i ochronę zabytków w swojej miejscowości.
Wyjaśniając, że to dzięki klasztorowi, ich wieś zaczęła sie rozwijać i pięknięć. W kościele z XIIIw. i
klasztorze w Biskupowie stwierdzono wpływ drgań i wstrząsów pochodzących z działalności kopalni na
zabudowania w postaci pęknięć i innych uszkodzeń, poza tym specyfika tego miejsca sprawia, iż hałas
stanowi przeszkodę w kontenplacji i modlitwach. Wykonane badania w 2012r. nie potwierdzają jednak
występowania takich uciażliwych drgań i hałasu w okolicy Biskupowa. Pracownicy kopalni rozważają
możliwość postawienia ekranów, czy naturalnych pasów zieleni, w postaci zadrzewień i zakrzaczeń. Z
utworzeniem pasa zieleni ochronnej w Kamiennej Górze jest pewien problem wskazany przez Kopalnię,
gdzyż zbyt mało posiadają terenu, aby dokonać takich nasadzeń, a niektórzy mieszkańcy nie wyrażają zgody
na udostępnienie części terenu leżącego przy terenach kopalni, nie są zainteresowani również sprzedażą
terenu. Pracownicy kopalni wskazali również, że współpracują z mieszkańcami Nadziejowa., Kamiennej
Góry i Biskupowa zatrudniając z tego terenu 27 osób, zawarto umowy z mieszkańcami, rekompensujące
powstałe straty, czy uciążliwosci, sponsorują szkoły, kluby sportowe, parafie itd. Bogactwem tego terenu
są złoża granitu i gnejsu, dlatego należy to wykorzystać, wskazała Kopalnia i powinno to służyć rozwojowi
tego terenu, oczywiście minimalizując oddziaływanie na środowisko, dbając o bezpieczeństwo
mieszkańców i prowadząc monitoring skutków tej działalności. Mieszkańcy zwracali uwagę na obniżenie
9
wielkości ładunków wybuchowych w trosce o swoje często ponad 100 letnie domy mieszkalne. Wielkości,
moc ładunków i odległości są ściśle określone przez rzeczoznawców (wyjaśnił pracownik kopalni),
cyt: "... naszą rolą jest przestrzegać tych ustaleń, a nie podważać zasadność tych dokumentów".
Wyjaśniono przepisy prawne dot. własciwości prowadzenia postępowania admnistracyjnego w
przypadku realizacji przedsięwzięcia położonego na terenie dwóch lub więcej gmin przez organ na którego
terenie położona jest większość obszaru realizacji inwestycji.
Reprezentujacy adw. Michała Kelm - pełnomoocnika klasztoru, adw. Leszek Garbowski stwierdził,
iż klasztor nadal podtrzymuje swój sprzeciw w sprawie realizacji przedsięzięcia, pytając jednocześnie
reperezentantów Kopalni o wielkość urobku w kopalni. W wyjaśnieniu wskazano, iz wielkość urobku to
160 - 170 tyś. ton, a wg założenia i postanowienia RDOŚ Opole to ok. 212 tyś. ton rocznie, natomiast kilka
lat wczesniej było to nawet 218 ton rocznie - to było dużo wczesniej.... Podczas rozprawy odczytano
przedłożone pisma wraz z załącznikami, które zostały szczegółowo omówione w dalszej części niniejszej
decyzji.
Kolejnym Obwieszczeniem Burmistrza Otmuchowa nr GK. 6220.2.15.2014 z dnia 24.04.2015r.
zawiadomiono strony postępowania, zgodnie z art. 33 OOŚ i art. 29 i 61 Kpa o możliwości zapoznania się
z zebranym materiałem dowodowym oraz złożenia wyjaśnień i wypowiedzenia się co do zebranych
dowodów materiałów w sprawie przedmiotowego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco
oddziaływać na środowisko.
W dniu 8.05.2015r. (pismo z dnia 07.05.2015r.) Pan Waldemar Michna współwłaściciel budynku nr
6 w Kamiennej Górze przedłożył informacje uzupełniające do protokołu z rozprawy administracyjnej, która
odbyła się w dniu 24.04.2015r. Szczegółowe odniesienie się do treści w/w pisma nastąpi w dalszej części
niniejszej decyzji.
Burmistrz Otmuchowa obwieszczeniem nr GK.6220.2.17.2014 z dnia 12.05.2015r. poinformował
wszystkich zainteresowanych o niezałatwieniu sprawy dot. wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach na realizację przedmiotowego przedsięwzięcia, wskazując konieczność dokonania
szczegółowej analizy akt sprawy oraz dokumentacji przedłożonej podczas rozprawy administracyjnej.
Wszystkie obwieszczenia Burmistrza Otmuchowa dot, porwadzonego w sprawie postępowania
przesyłane były do Burmistrza Głuchołaz w celu wywieszenia na tablicy ogłoszeń w gminie i sołectwie
Biskupów oraz zamieszczenia w BIP Głuchołazy, zamieszczane były również na terenie Kopalni Kamienna
Góra. Powyższe potwierdzają pisma Burmistrza Otmuchowa i Burmistrza Głuchołaz:
 Nr GK. 6220.2.3.2014 z dnia 18.06.2014r. - RR.6220.02.2014.MB z dnia 25.07.2014r.
 Nr GK.6220.2.6.2014 z dnia 17.07.2014r. - RR.6220.02.2014.MB z dnia 05.09.2014r.
 Nr GK.6220.2.8.2014 z dnia 08.09.2014r. – ( przesłanie raportu i postanowień)
 Nr GK .6220.2.13.2014 z dnia 01.04.2015r.– RR..6220.02.2014.MBz dnia 27.04.2015r. ( dot.
obwieszczenia o rozprawie administracyjnej)
 Nr GK.6220.2.14.2014 z dnia 17.04.2015r. ( przesłanie post. RDOŚ Opole)
 Nr GK.6220.2.16.2014 z dnia 27.04.2015r. – RR.6220.02. 2014.MB z dnia 22.05.2015r.
 Nr GK.6220.2.18.2014 z dnia 12.05.2015r. –
j.w.
 Nr GK. 6220.2.20.2014 z dnia 17.05.2015r. - RR.6220.02.2014.MB z dnia 71.07.2015r.
Burmistrz Otmuchowa ostatnim swoim obwieszczeniem nr GK.6220.2.19.2014 z dnia 15.06.2015r.
poinformował wszystkich zainteresowanych o niezałatwieniu sprawy dot. wydania decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedmiotowego przedsięwzięcia, wskazując konieczność
dokonania analizy wszystkich zebranych materiałów dowodowych dot. akt sprawy wskazując ostateczny
termin załatwnienia sprawy na dzień 24 lipca 2015r.
Złożone w dniu 09.07.2014r., po wszczęciu postępowania administracyjnego w przedmiotowej
sprawie p. Waldemar Michna, zam. Kamienna Góra 6, wniósł uwagi dotyczące informacji zawartych we
wniosku i KIP oraz przedłożył wyniki zleconych pomiarów drgań sejsmicznych wykonanych przy własnym
budynku przez AGH Kraków w okresie od 2012.09. do 2013.02., uwagi dotyczyły głównie:
- braku przedstawienia w Karcie informacyjnej przedsięwzięcia informacji dot. analizy skutków
odwrócenia kierunków wydobycia tj. niekontrolowanego rozrzutu odłamków skalnych na zabudowania
mieszkalne oraz wystąpienie szkodliwych wstrząsów w obszarze zabudowań Biskupowa;
- braku w załączonej do wniosku mapie wskazania zakresu eksploatacji i planowanych kierunków
eksploatacji;
- szkodliwych wstrząsów sejsmicznych tj. badań wykonanych we własnym zakresie przez
10
mieszkańców (właściciele 2-ch budynków mieszkalnych) oraz braku inwentaryzacji budynków
mieszkalnych;
- zastosowania odpowiednich warunków (wielkości tonażu materiału wybuchowego) przy
wykonywaniu prac strzałowych, tak aby nie następowało zagrożenie budowlane dla istniejących budynków
mieszkalnych;
- ustalenia w decyzji końcowej nakaz prowadzenia monitoringu drgań sejsmicznych.
Celem opracowania dokumentu "Badania kontrolen intensywności badań parasejsmicznych od robót
strzałowych w Kopalni granitu Kamienna Góra w Nadziejowie " w maju 2012r. zleconego przez inwestora
było określenie:
a. uwarunkowań i zakresu prowadzenia robót strzalowych w aktualnych warunkach geologiczno
górniczych;
b. pomiary propagazji drgań sejsmicznych od robót strzałowych na kierunkach do najblizszej
zabudowy mieszkalno-gospodarczej ;
c. sprawdzenie bezpiecznych, dopuszczalnych wielkości ładunków MW i zasięgów oddziaływań od
robót strzalowych.
Wg autorów opracowania wykonano zgodnie z obowiazującymi normatywami w zakresie
odporności budynków i budowli na drgania przekazywane przez podłoże gruntowe i ochrony obiektów
przed skutkami strzalania oraz w oparciu o obowiazujace przepisy bezpieczeństwa stosowania materiałów
wybuchowych. Zastosowana metoda, polegająca na pomiarze oddziaływania sejsmicznego w funkcji
odległości i wielkości odpalanych ładunków MW z uwzględnieniem geologiczno-górniczych warunków
propagacji drgań, wywołanych strzelaniem w dniu 27.04.2012r. (trzy strzelania urabiajace), wykazały brak
szkodliwego oddziaływania za budynki mieszkalne w miejscowości Kamienna Góra i zabudowy klasztornej
w miejscowości Biskupów.
Zgodnie z posiadanymi w/w dokumentami wpływ oddziaływania
sejsmicznego, a więc i drgań sejsmicznych na pobliskie obiekty budowlane określono na podstawie
pomiarów prędkości i częstotliwości drgań podczas prowadzenia robót strzałowych na potrzeby
wyznaczenia zasięgu oddziaływań. Wskazano więc, że według normy PN-B/85-02170 drgania o wartości
0,07cm/s , przy najbardziej niekorzystnym zakresie ich częstotliweości, są drganiami nie odczuwalnymi
przez budynki.
Zasięg szkodliwych drgań sejsmicznych dla robót prowadzonych w Kopalni Kamienna Góra
określono na odległość od 80 do 300m. Jest on zależny od warunków geologiczno-tektonicznych górotworu
pomiędzy miejscem strzelania, a danym punktem, a przede wszystkim wielkością maksymalną odpalanego
ładunku materiału wybuchowego przypadającego na jedno opóźnienie milisekundowe. Na podstawie
przeprowadzonych pomiarów podzielono wyrobisko górnicze na strefy ochronne dla których wyznaczono
maksymalne ładunki na jedno opóźnienie i maksymalny ładunek w serii odpalanych otworów. Dla strefy
położonej najbliżej budynków chronionych wyznaczono maksymalny ładunek Qc = 60 kg i ładunek na
jedno opóźnienie Qz = 4 kg. Przyjęte parametry wielkości MW wyznaczają maksymalny zasięg
oddziaływania szkodliwych drgań sejsmicznych na 80 m.
Właściwą mapę zawierającą w/w braki przedłożono w raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia w
dniu 27.08.2014r. oraz dokonano jej weryfikacji w przedłożonych później uzupełnieniach raportu OOŚ w
dniu 24.10.2014r.;
Niniejsza decyzja zawiera w swojej treści nałożony obowiązek dla inwestora w postaci
wykonywania pomiarów kontrolnych w zakresie drgań sejsmicznych: minimum co dwa lata lub w
przypadku zmiany warunków geologiczno-górniczych złoża oraz z chwilą udostępnienia niższych
poziomów eksploatacyjnych, dla których nie były prowadzone takie pomiary. Pomiary winno się
prowadzić w miejscach wskazanych przez rzeczoznawcę, przy budynkach znajdujących się najbliżej
miejsca lokalizacji ładunków wybuchowych, przy klasztorze w miejscowości Biskupów. Badania ma
inwestor przedstawić organowi ochrony środowiska oraz właściwemu organowi do wydania koncesji.
Według wyników wykonanych badań i analiz nie przewiduje się oddziaływania robót strzałowych
na zabudowę miejscowości Biskupów, leżącej na kierunku projektowanego poszerzenia eksploatacji ze
względu na dużą odległość od kopalni. Obawy mieszkańców Biskupowa o możliwości wystąpienia szkód
w związku z poszerzeniem eksploatacji są niepotwierdzone w przeprowadzonych badaniach, określane
przez inwestora jako "całkowicie bezpodstawne". Mieszkańcy miejscowości Nadziejów, czy Koperniki
leżących po stronie zachodniej i północno-zachodniej kamieniołomu w odległościach znacznie mniejszych
od wykonywanych strzelań, nie zgłaszają w związku z nimi żadnych szkód czy uciążliwości.
W dniu 22.10.2014r., w trakcie prowadzonego postepowania, wpłynęło do Urzędu Miejskiego w
11
Otmuchowie, w Głuchołazach oraz RDOŚ w Opolu pismo (protest) Domu Zakonnego Benedyktynów w
Biskupowie zawierający uwagi i wnioski dot. planowanego do realizacji przedsięwzięcia pn. „Poszerzenie
odkrywkowej eksploatacji złoża granitu i gnejsu Kamienna Góra, złożone przez Kancelarię Adwokacką
adw. Michał Kelm, 55-200 Oława, ul. 11 listopada 23A (zgodnie z załączonym upoważnieniem), w
zakresie: - przeprowadzonej w raporcie i jego uzupełnieniu analizy możliwych konfliktów sąsiedzkich
–
Źródłem konfliktów społecznych są obawy części mieszkańców związane z robotami strzałowymi,
hałasem, czy też zapyleniem. Obawy związane z robotami strzałowymi wynikają z wcześniejszych
doświadczeń, kiedy stosowano inne, teraz uznane za przestarzałe, sposoby prowadzenia robót strzałowych.
Postęp techniczny pozwolił na unowocześnienie robót strzałowych m.in. poprzez stosowanie nowoczesnych
nieelektrycznych systemów inicjacji. Obecnie roboty strzałowe są prowadzone techniką strzelań
milisekundowych tj.poszczególne człony materiałów wybuchowych w otworach odpalane są z
zachowaniem opóźnień czasowych. Stosowane są również materiały wybuchowe nowej generacji oparte na
mieszaninach amonowo - saletrzanych, gdzie możliwa jest regulacja gęstości załadunku i uzyskanie
odpowiednich własności energetycznych. Ponadto kierunki prowadzenia robót strzałowych projektowane
są tak, aby oddziaływanie na kierunku chronionych obiektów było jak najmniejsze. Zastosowanie tych
nowoczesnych rozwiązań znacznie ograniczyło odczuwalną przez mieszkańców uciążliwość pochodzącą
od robót strzałowych. Przyjęta metodyka robót pozwoliła nie tylko na ograniczenie drgań, ale również na
zmniejszenie strefy rozrzutu odłamków skalnych, dzięki czemu nie ma obecnie konieczności zamykania
drogi biegnącej przez Kamienną Górę oraz obowiązku przebywania w budynkach podczas odstrzału.
Natomiast innych istotnym źródłem konfliktów są zgłaszane szkody dot. głównie spękań na tynkach. Z
uwagi na stan techniczny wielu budynków trudno jednoznacznie wskazać przyczynę ich powstawania.
Podobne zjawiska występują przecież w obiektach, gdzie nie prowadzi się działalności górniczej. Jedyna
poważna szkodę zgłoszona w 2010 r. dot. posesji nr 6, (roboty strzałowe w XII. 2008r.) z uwagi na brak
porozumienia w kwestii odszkodowania sprawa jest rozpatrywana przez sąd.
- oceny oddziaływania w zakresie drgań sejsmicznych i rozrzutu odłamków skalnych Opracowanie Instytutu Górnictwa Odkrywkowego „Poltegor - Instytut” z 2008r., stanowiące podstawę do
wyznaczenia obszaru drgań sejsmicznych i rozrzutu odłamków skalnych dla strefy IX, uznane zostało przez
organy jako „niewiarygodne”, gdyż ekspertyza określała dopuszczalne wielkości ładunków materiałów
wybuchowych dla poszczególnych stref kopalni, funkcjonującej na podstawie posiadanej koncesji i
istniejącego obszaru i terenu górniczego. W ramach obecnie prowadzonego postępowania inwestor
przedłożył opracowanie pn. cyt.: „Badania kontrolne intensywności drgań parasejsmicznych ...”, wyk.w
maju 2012r. Z treści w/w dokumentu wynika, iż przeprowadzono badania kontrolne poziomu drgań
sejsmicznych wywołanych robotami strzałowymi m.in. na drodze przy klasztorze w m-ci Biskupów (przy
lokalizacji ładunków wybuchowych m. in. w południowo-wschodniej części wydobycia). Drgania
zmierzone przy klasztorze, oddalonym ok. 2 km. od terenu wydobycia osiągnęły wartość 0,0024 cm/s.
Zgodnie z normą PN-B/85-02170, wskazaną w powyższym opracowaniu, drgania o wartości do 0,07cm/s
przy najbardziej niekorzystnym zakresie ich występowania są drganiami nieodczuwalnymi przez budynki.
Bez względu na powyższe organ wydający niniejszą decyzję zobowiązał inwestora do prowadzenia w
ramach nadzoru nad prawidłową realizają w/w przedsięwziecia tj. w czasie eksplotacji złoża w Kopalni
Kamienna Góra stałego monitoringu w zakresie drgań sejsmicznych, a w przypadku zmiany warunków
geologiczno-górniczych złoża oraz z chwilą udostępnienia niższych poziomów eksploatacyjnych, dla
których nie były prowadzone takie pomiary należy szczególowo przeanalizować usytuoawanie punktów
pomiarowych oraz prowadzić je w miejscach wskazanych przez rzeczoznawcę, przy budynkach
znajdujących się najbliżej miejsca lokalizacji ładunków wybuchowych, przy klasztorze w miejscowości
Biskupów, co w dużej mierze przyczyni się do poprawy odczucia bezpieczeństwa mieszkańców
Kamiennej Góry i Biskupowa i nawiązania z nimi pozytywnych relacji.
W dniu 8.05.2015r. ( pismo z dnia 07.05.2015r.) Pan Waldemar Michna współwłaściciel budynku
nr 6 w Kamiennej Górze przedstawił na piśmie informacje uzupełniające do protokołu z rozprawy
administracyjnej, która odbyła się w dniu 24.04.2015r. Na rozprawie przedłożono następujące dokumenty :
1. Pismo p.Waldemara Michna zawierające uwagi do protokołu z rozprawy administracyjnej wraz z
opracowaniami pn. „Pomiar drgań generowanych eksplozjami podczas eksploatacji kamieniołomu
w Kamiennej Górze” Kamienna Góra 6, z datami pomiaru: 01.01.2014r. – 31.12.2014r.;
01.09.2012r. – 28.02.2013r., opracowanymi przez Akademię Górniczo – Hutniczej w Krakowie
Wydział Geologii, Geofizyki i Ochr. Środ. na zlecenie państwa Katarzyny i Waldemara Michna;
korespondencję własną w postaci e-maili z marca 2009 r. z p. Arkadiuszem Grześkowiak
12
Poltegor-Instytut, Instytut Górnictwa Odkrywkowego, ul. Parkowa 25, 51-616 Wrocław, dot.
sposobu monitorowania powstałych w czasie strzelania drgań oraz uszkodzeń w budynku
mieszkalnym, informację (ostrzeżenie) kopalni z tablicy ogłoszeń dot. robót strzałowych w dniu
3.04.2015r., płytkę z nagraniem funkcjonowania kopalni Ogorzelec;
1. Opracowanie pn.„Pomiar drgań generowanych eksplozjami podczas eksploatacji kamieniołomu w
Kamiennej Górze” Kamienna Góra 21, opracownej dla p. Anety Gołos, z okresem wykonania
pomiaru: 02.12.2011r. – 19.09.2013r. ;
2. Pismo mieszkańców Biskupowa dot. uciążliwości w zakresie hałasu i obaw przed utratą walorów
Biskupowa oraz uwagi o braku informacji nt. postępowania dot. Kopalni kamienna Góra.
3. Upoważnienie dla apl. adw. Leszka Garbowskiego do zastępstwa we wszystkich instancjach w
sprawie poszerzenia odkrywkowej eksploatacji złoża granitu i gnejsu Kamienna Góra wystawione
przez Kancelarię Adwokacką adw. Michała Kelm.
Zarzut, zawarty w pismie p. Michny, dot. uznania wariantu II jako niemożliwego do wykonania jest
całkowicie bezpodstawny, gdyż wskazany wariant alternatywny, pozytywnie uzgodniony przez RDOŚ w
Opolu, jest możliwy do zastosowania, jednakże inwestor skutecznie wykazał, że ze względu na niższą
emisję hałasu i zanieczyszczeń do powierza, wskazane jest prowadzenie prac wydobywczych wg wariantu
I tj. w sposób tradycyjny jak w większości istniejacych kopalń. Potwierdzeniem powyższej tezy są
zamieszczone jako załącznik do uzupełnienia raportu z dnia 21.10.2014r. wykresy izolinii poziomu hałasu
i stężeń zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego stężeń dla obu wariantów, emitowanych w wyniku
działalności Kopalni Kamienna Góra.
Planowane przedsięwzięcie - polegajace na poszerzeniu eksploatacji złoża w kierunku południowowschodnim o ok 150 m (eksploatacja złoża do głębokości 260 m n.p.m.) oddalając się od zabudowy
mieszkaniowej miejscowości Kamienna Góra (dz.nr 101/9 i 101/7, obręb Biskupów, 126/11 (cześć
działki) obręb Nadziejów; obniżeniu rzędnej eksploatacji do 260 m n.p.m. na terenie obecnie
eksploatowanym dz. nr 495 obręb Biskupów, dz. nr: 126/11 (część działki), 114/2, 115/2 obręb Nadziejów
nie bedzie powodować większych uciążliwości i oddziuaływania na środowisko, aniżeli obecna działalność,
dlatego też wiele opracowań i wykonanych badań zachowuje swoją atualność i stanowi podstawę do
uzgodnień realizacji w/w przedsięwzięcia z Regionalnym Dyrektorem Ochrony środowiska w Opolu i do
wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia.
Eksploatacja prowadzona będzie tak jak dotychczas metodą odkrywkową przy użyciu materiałów
wybuchowych. Projektowany obszar górniczy będzie większy o ok. 0,03 km2 (ok. 3 ha) od istniejącego
ustanowionego w koncesji udzielonej przez Marszałka Województwa Opolskiego. Powierzchnia terenu
górniczego będzie wynosić ok. 0,688 km2.
Przedłożono przez mieszkańców Kamiennej Góry: Waldemara Michna, Roberta Gołos, opracowania
pn."Pomiar drgań generowanych eksplozjami podczas eksploatacji kamieniołomu w Kamiennej Górze”
wykonych przez AGH w Krakówie - Wydz. Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska w okresie od 2012r.
do 2014r. zawierające opis sposobu wykonanych badań, wyniki pomiarów w zakresie maksymalnych
wartości przyspieszenia drgań oraz wyniki wykonanych pomiarów. W końcowych wnioskach powyższych
opracowań stwierdzono, iż pomiary drgań na budynkach wykazują zbyt dyży poziom drgań, który może
być dla budynku szkodliwy oraz zawierają wskazanie, iż należałoby rozważyć metody zmniejszenia
poziomu drgań np. przez zmianę sposobu odpalania ładunków wybuchowych lub zmniejszenie ilości
materiału wybuchowego. Waldemar Michna przedlożył również korespondencję e-mailową z
pracownikiem firmy Poltegor, z której jednoznacznie wynika, iż interpretacji wyników badań w zakresie
monitoringu winien wykonać wyłącznie rzeczoznawca Wyższego Urzędu Górniczego. Na stronie
Wyższego Urzędu Górniczego wskazano szczególowo kto uprawniony jest do wykonywania badań w
zakresie drgań sejsmicznych. Właśnie ten Urząd udziela stosownych uprawnień określonym
podmiotom do wykonywania pomiarów kontrolnych i badawczych ustalających dopuszczalny
poziom drgań i oddziaływań od robót strzalowych, a zagadnienia dot. właściwego używania środków
strzałowych reguluje rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 kwietnia
2003r. w sprawie przechowywania i uzywania środkow strzalowych i sprzętu strzałowego w zakładach
górniczych (Dz.U. Nr 72. poz. 655 ze zmianami). Organem uprawnionym do kontroli i przyjmowania skarg
i zgłoszeń jest Okręgowy Urząd Górniczy i na jego wniosek może nastąpić, zgodnie z informacją (e-mail)
od p. Michny, nalożenie na Kopalnię obowiązku wprowadzenia stałego monitoringu drgań powstających
13
podczs robót strzałowych w Kopalni.
Firma Poltegor w piśmie NS-1/163/2013, przedłożonym organowi wraz z uzupełnieniem raportu
w dniu 18.03.2015r., podpisanym przez pracownika (autora e-maili do p. Michny), z dnia 5.04.2013r.
stwierdza, iż przeprowadzono pomiary kontrone intensywności drgań parasejsmicznych w trakcie
wykonywania 2 odstrzałów urabiajacych metodą strzelania długimi otworami w Kopalni "Kamienna Góra",
przy czy w wyniku rejestracji drgań prowadzonych w 4 najbliżej od Kopalni położonych budynkach i
najbardziej narażonych na oddzialywanie od prowdzenia robót strzalowych stwierdzono poprawność
wykonania robót strzalowych.
W dniu 16.07.2015r. Kopalnia Kamienna Góra, reprezentowana przez jej Prezesa Zarządu Mariusza
Hochel, po zapoznaniu się z dokumentacją przedłożoną przez mieszkańców podczas rozprawy
administracyjnej i jako uzupełnienie protokołu z w/w rozprawy przedłożyła pismo w sprawie ważności
badań wykonywanych przez „POLTEGOR – Instytut” Instytut Górnictwa Odkrywkowego z Wrocławia
wraz z oświadczeniem w/w firmy, podtrzymujacym w całości wnioski zawarte w pracy pt. "Badania
kontrolne intensywności drgań parasejsmicznych od robot strzałowych w kopalni "Kamienna Góra" w
Nadziejowie. Jednocześnie wskazano, iż przedłożone przez p. Waldemara Michnę i p. Roberta Gołosa z
Kamiennej Góry opracowania "....nie mogą być brane pod uwagę ze względu na brak stosownych
uprawnień WUG przy ich wykonawców..".
Fakt, że we wszystkich budynkach położonych na terenie Kamiennej Góry, czy też w klasztorze w
Biskupowie, można stwierdzić pęknięcia i inne uszkodzenia wynikające z działalności Kopalni Kamienna
Góra nie potwierdza jednak, iż powstało to w wyniku działalności kopalni od 2006r. Wcześniej przez długie
lata funkcjonowała Kopalnia zatrudniajac praktycznie wszystkich mieszkańców Kamiennej Góry, po czy
nastąpiła kilku letnia przerwa w wydobyciu, które wznowiono po zmianie właściciela Kopalni. Trudno więc
jednoznacznie stwierdzić w jakim czasie w budynku powstały rysy czy pękniecia. Napewno rzetelnie
wykonana inwentaryzacja budynków przed przystąpieniem do wydobycia granitu i gnejsu w 2006 roku
wyjaśniłaby powstające dzisiaj wątpliwości.
Funkcjonowanie stałego monitoringu drgań przyczyłoby się do wzrostu wiarygodności w
prawidłowość działań Kopalni i zaufania mieszkańców, którzy mogą bezpiecznie żyć w swoich
domach i w swojej miejscowości.
Przedłożona, jako załącznik do wniosku o wydanie decycji o środwiskowych uwarunkowanich dla
analizownego przedsięzięcia w prowadzonym postępowaniu mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:
2000 została zweryfikowana, zgdnie z pismem RDOŚ Opole i przedłożna organowi jako uzupełnienie
raportu w dniu 24.10.2014r. Weryfikację wyjaśniono, iż zakres eksploatacji określany jest w projekcie
zagospodarowania złoża oraz planie ruchu zakładu górniczego, natomiast w analizowanej mapie został
pominięty, jednak zasięgi oddziaływania, w tym robót strzalowych zostały naniesione od maksymalnych
zakresów eksploatacji (granic złoża, obszaru górniczego lub miejsc z eksploatacją ekonomicznie
uzasadnioną). Przesunięcie wydobycia w kierunku Biskupowa o 150 m nie skutkuje zupełną zmianą granic
i poszczgólnych stref Kopalni. Dodatkowo uzupełniając dokumentację przedłożono w dniu 18.03.2015r.
podkład mapowy z izolinią hałasu 55dB. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu, na podstawie
w/w map uzgodnił warunki realizacji w/w przedsięwzięcia, stanowiące postawę do wydania niniejszej
decyzji.
W zakresie realizacji obowiązku wynikajacego z decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach wydanej dla Kopalni Granitu i Gnejsu w Kamiennej Górze w 2006r. można
stwierdzić, iż poczyniono już pierwsze nasadzenia kilka tat temu i Kopalnia nadal zamierza
kontynuowanie nasadzenia zieleni ochronnej, zgodnie z zapismem w raporcie OOŚ, jednakże nie
dysponuje wystarczającą powierzchnią terenu do tego celu. Istnieje zapewnienie ze strony Kopalni,
że poczyni starania, aby taki pas zieni – naturalny ekran powstał.
Poza zakresem rozpatrywania przez organ wydający decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach
pozostaje fakt braku odszkodowania dla p. Zbylut - wspomnianej w pismie p. W. Michny. Wśród
mieszkańców Kamiennej Góry jest wiele osób, które takie odszkodowania otrzymały, bądź Kopalnia
pokryła koszty remontów budynków.
Zarzucane w piśmie p. W.Michny "manipulacje" firmy POLTEGOR powinny zostać wyjaśnione
na drodze sądowej, gdyż specyfika problemu wymaga bardzo szczegółowej wiedzy na ten temat.
Organ bardzo wnikliwie analizuje całość przedłożonej przez inwestora dokumentacji pod wzgledem
prawnym, ale też formalnym i merytorycznym tj. wniosku o wydanie decyzji i jego załączników oraz
14
wyników badań i analiz, a także analizuje skargi i uwagi wniesione przez strony postępowania. Z tego też
względu na wniosek złożony przez Kopalnię w 2009r. Burmistrz Otmuchowa wydał decyzję odmowną.
Mieszkańcy Biskupowa wnieśli "stanowczy sprzeciw" przeciwko poszerzeniu terenu wydobycia w
kierunku Biskupowa, obawiając się negatywnego oddziaływania i wskazujac możliwość utraty cennych
walorów krajobrazowych, oraz cech miejscowości agroturystycznej.
Nie przewiduje się oddziaływania robót strzałowych na zabudowę miejscowości Biskupów,
leżącej na kierunku projektowanego poszerzenia eksploatacji ze względu na dużą odległość od kopalni.
Obawy mieszkańców Biskupowa o możliwości wystąpienia szkód w związku z poszerzeniem eksploatacji
są całkowicie bezpodstawne. Mieszkańcy miejscowości Nadziejów, czy Koperniki leżących po stronie
zachodniej i północno-zachodniej kamieniołomu w odległościach znacznie mniejszych od wykonywanych
strzelań, nie zgłaszają w związku z nimi żadnych szkód czy uciążliwości. Zasięg planowanego terenu
górniczego, wyznaczonego na podstawie przewidywanego zasięgu drgań sejsmicznych nie obejmuje
zabudowań wioski Biskupów. Przeprowadzone pomiary drgań generowanych robotami aktualnie
prowadzonymi w kopalni wykazały całkowite bezpieczeństwo zabudowy i infrastruktury miejscowości.
Nieuzasadnione są więc obawy o wyremontowany Klasztor, wybudowaną sieć wodociągową, czy
kanalizację sanitarną. Należy nadmienić, że te inwestycje były prowadzone w czasie normalnej pracy
Kopalni, która w żaden sposób nie wpływała na ich wykonanie.
Jak wynika z przedstawionych w decyzji danych w zakresie działania organu w stałym
porozumieniu z Gminą Głuchołazy, ciąglego przesyłania dokumentów w sprawie, w celu zamieszczania
ich na tablicach ogłoszeń w siedzibie gminy, sołectwach oraz BIP gminy, a także w miejscu realizacji
przedsiewzięcia, dlatego postawiony zarzut - braku dostatecznej informacji dot. realizacji przedsięwzięcia,
podczas rozprawy przez mieszkańca Biskupowa, jest całkowicie bezzasadny.
Uciążliwością, na którą skarżyli się mieszkańcy znajdujących się w sąsiedztwie kopalni zabudowań
jest hałas. Kopalnia prowadzi stałe, okresowe pomiary tego czynnika. Ostatnie, przeprowadzone w 2012r.,
wykazały, że podczas pracy całego zakładu przeróbczego, prowadzenia transportu wewnątrzzakładowego i
wydobycia w wyrobisku górniczym norma hałasu określona decyzją Starosty Nyskiego z dnia 14.05.2010r.
nie została przekroczona.
Niezależnie od dopuszczalnych norm kopalnia nieustannie dąży do zminimalizowania poziomu
hałasu poprzez uszczelnienia dźwiękowe pomieszczeń z pracującymi urządzeniami zakładu przeróbczego,
wykładanie zsypów ciągu technologicznego gumami tłumiącymi odgłos spadającego urobku, uformowanie
wału ziemnego oddzielającego zakład przeróbczy od wioski oraz nasadzenie drzew za drogą wjazdową
na kopalnię.
Kolejnym z uciążliwych czynników, który był poruszany przez mieszkańców jest zapylenie.
Kopalnia ogranicza oddziaływanie tego czynnika poprzez stosowanie systemu zraszania nadawy w ciągu
technologicznym, polewane dróg wewnątrzzakładowych oraz pochylni zjazdowych na wyrobisko górnicze
i drogi dojazdowej do zakładu. Ponadto ta ostatnia jest okresowo zamiatana przy użyciu zamiatarki
zamontowanej na ładowarce. Kontrole tut. organu potwierdzają wykonywanie w/w obowiązków. Ostatnim
z czynników, na który zwracają uwagę mieszkańcy jest zaśmiecanie pobocza drogi dojazdowej do kopalni
przez kierowców samochodów wywożących urobek. Zapobiegając podobnym sytuacjom Kopalnia
zamieściła pojemniki na odpady i informację o zakazie zaśmiecania. Okresowo prowadzona jest akcja
zbierania wyrzuconych wzdłuż drogi dojazdowej nieczystości, co znacznie poprawiło sytuację.
- zwiększenia emisja hałasu wskutek realizacji przedsięwzięcia W ramach inwestycji nie przewiduje się zmiany lokalizacji zakładu przeróbczego, a tym samym
zbliżenia do budynków należących do Domu Zakonnego Benedyktynów w Biskupowie, który to stanowi
główne źródło uciążliwych emisji w zakresie hałasu. Przesunięcie kierunku wydobycia o ok. 150m w stronę
miejscowości Biskupów może spowodować wzrost natężenia hałasu, głównie na etapie prowadzenia
procesu eksploatacji na poziomie terenu. W miarę schodzenia na niższe poziomy wydobycie skarpy
wyrobiska będą stanowiły ekran dla poruszających się pojazdów przewożących wydobyte kruszywo.
Niezależnie od powyższego, z obliczeń propagacji hałasu, uwzgledniającego również hałas impulsowy,
emitowanego podczas strzelania, że nie wystąpią przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu
określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 15 paździenika 2013r. w sprawie
dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (t.j. Dz. U. z 2014r. poz.112) na terenie należącym do
Domu Zakonnego Benedyktynów w Biskupowie, oddalonym od terenu przedsięwzięcia o około 2 km.
- zgodności przedsięwzięcia z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Wyjaśniając kwestię podnoszoną w piśmie dot. zgodności planowanego przedsięwzięcia z
15
zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego należy podkreślić, iż Regionalny Dyrektor
Ochrony Środowiska w Opolu w swoim postanowieniu nr WOOŚ.5.2011.ESz dnia 31.05.2011r. odmówił
uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia polegającego na cyt. „wydobywaniu kopaliny ze złoża
granitu i gnejsu „Kamienna Góra” zlokalizowanego na działkach nr: 126/11, 126/12, 126/10, 126/13, 127/1,
101/1, 114/1, 261, 262, 164, 116/2- obręb Nadziejów i działkach nr: 495, 101/9, 101/7 – obręb Biskupów z
uwagi na brak planu zagospodarowania przestrzennego. Jednocześnie Burmistrz Otmuchowa m.in. z tych
względów odmówił wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację w/w
przedsięwzięcia. Wówczas regulował te kwestie art. 53 ustawy Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z
2005r. , Nr 228, poz. 1947). Obecnie obowiązujące przepisy nie wymagają w sposób obligatoryjny, żeby
dla terenów górniczych był sporządzony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Tym samym
brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nie może stanowić podstawy do odmowy
uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia i w konsekwencji do odmowy wydania decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach przez organ.
Z uwagi na fakt, iż Kopalnia funkcjonuje w sposób ciągły, tak więc przedsięwzięcia nie będzie
poprzedzał etap realizacji. Przed rozpoczęciem urabiania złoża sukcesywnie będzie zbierany nakład, w
którego skład wchodzi: gleba, glina, korzenie drzew zwietrzały granit. Utworzone pryzmy nakładu nie będą
stanowiły elementu źle wpływającego na stan powierza atmosferycznego z uwagi na strukturę i jego
porastanie roślinnością.
Na stan powietrza atmosferycznego będą miały wpływ następujące emisje:
1. Emisja niezorganizowana pyłów z procesów kruszenia, przesiewania, sortowania i usypywania
kruszywa podczas niekorzystnych warunków atmosferycznych tj. w okresie wiosennym i letnim;
2. Emisja niezorganizowana pyłów ze składowania kruszywa na pryzmach w Zakładzie Przeróbczym
podczas niekorzystnych warunków atmosferycznych w okresie wiosennym i letnim;
3. Emisja zorganizowana ze sporadycznie wykorzystywanego paleniska kuźni oraz z kotła
grzewczego o mocy 1,5 kW ( ogrzewanie pomieszczeń);
4. Emisja niezorganizowana spalin z ruchomych źródeł liniowych ze spalania paliw w silnikach
spalinowych koparek, ładowarek i samochodów ciężarowych.
Główną substancją emitowaną do powierza atmosferycznego, związaną z funkcjonowaniem
kopalni jest pył. Powstałe pyły z zakładu przeróbczego w wyniku procesu technologicznego w porze
suchego lata, mogą być uciążliwe dla pobliskich mieszkańców i budynków. By zapobiec wtórnemu pyleniu
stosuje się zraszanie wodą miejsc powstawania pylenia (drogi, surowiec przed skierowaniem go do
kruszenia, rozdrobnione kruszywo na końcach taśmociągu oraz składy kruszywa – pryzmy do sprzedaży).
W miesiącach od maja do września w okresach bezdeszczowych, gdy temperatura przekroczy 250 C
drogi dojazdowe do Kopalni będą zamiatane i zraszane co najmniej jeden raz w tygodniu. Wielokrotne
odbywające się kontrole, wykonywane na zgłoszenie mieszkańców Kamiennej Góry, przez pracowników
Urzędu Miejskiego Otmuchowie potwierdziły fakt wykonywania w/w prac przez pracowników Kopalni w
obrębie wymienionego wyżej terenu.
Analizowany zakład w fazie eksploatacji kopaliny, będzie źródłem o niewielkim poziomie emisji
zanieczyszczeń gazowych i pyłowych, zatem nie będzie wpływać w sposób istotny na stan powietrza
atmosferycznego w swoim bezpośrednim sąsiedztwie jak i też globalnie na terenie miejscowości Kamienna
Góra. Zawarte w raporcie informacje i obliczenie dot. rozprzestrzeniania się substancji w powietrzu
atmosferycznym, dotyczące planowanego przedsięwzięcia oraz pracy zakłady przetwórczego wskazują
jednoznacznie, iż nie wystąpią przekroczenia dopuszczalnych, ani wartości odniesienia substancji
emitowanych do powietrza.
Teren kopalni nie jest objęty aktualnym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
Obowiązuje Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy Otmuchów - zatwierdzone
uchwałą nr XXII/274/2006 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 21.04.2006, Studium uwarunkowań i
kierunków zagospodarowania gminy Głuchołazy- zatwierdzone uchwałą nr X/109/2011 Rady Miejskiej w
Głuchołazach z dnia 29.06.2011 wprowadzające nowe, poszerzone granice złoża Kamienna Góra w dodatku
nr 6 do dokumentacji. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy Nysa.
Najbliższe otoczenie zakładu przeróbczego stanowią:
- od strony wschodniej, północnej oraz zachodniej znajdują się tereny użytków rolnych.
- od strony południowej znajdują się tereny użytków rolnych oraz droga zakładowa do kopalni
granitu.
Tereny najbliższej zabudowy mieszkaniowej znajdują się:
16
od strony południowo-zachodniej, w odległości ok.100 m od zakładu przeróbczego - tereny
zabudowy zagrodowej wsi Kamienna Góra nr 19 (działka nr ewidencyjny 91/2)
- od strony zachodniej, w odległości ok.120 m od zakładu przeróbczego - tereny zabudowy
zagrodowej wsi Kamienna Góra nr 20 (działka nr ewidencyjny 89),
- od strony południowo-zachodniej, w odległości ok.180 m od zakładu przeróbczego - tereny
zabudowy zagrodowej wsi Kamienna Góra nr 16 (działka nr ewidencyjny 92),
- od strony południowej zakładu przebiega droga gminna o utwardzonej nawierzchni, przechodząca
w drogę zakładową prowadzącą do zakładu przeróbczego i dalej do kopalni,
- od strony zachodniej, w odległości ok. 120 m od planowanego wydobycia – najbliższa
zabudowa zagrodowa wsi Kamienna Góra nr 4 (działka nr ewidencyjny 101/4).
- odległość do kościoła w Biskupowie wynosi ok.2000m.
Teren kopalni granitu zajmują tereny przemysłowe z następującymi obiektami: biuro, budynek
socjalny, wiata wstępnego kruszenia, wiata wtórnego kruszenia, wiata sortowni (wyłączona z ruchu), stacja
trafo, warsztat remontowy, stanowisko wagi, a także elementy infrastruktury: drogi dojazdowe, rurociągi
wodne, zbiornik p.poż. Teren posiada instalację energetyczną, wodną, telekomunikacyjną. Teren górniczy
jest oznakowany zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Są to tereny przemysłowe,
komunikacyjne lub w części grunty orne i pastwiska.
Eksploatacja prowadzona będzie tak jak dotychczas metodą odkrywkową przy użyciu materiałów
wybuchowych. Na wyrobisku przy wydobyciu granitu i gnejsu pracuje sprzęt: koparki, ładowarka,
samochody samowyładowcze. Ponadto okresowo (nie jest to praca stała): wiertnica, spycharka (w miarę
potrzeb np. do usuwania nadkładu). Z uwagi na przekroczenia w 2009r. dopuszczalnych standardów
akustycznych na granicy zabudowy zagrodowej podczas eksploatacji kupalni wraz z zakładem
przetwórczym Starosta Nyski decyzją z dnia 14.05.2010r., znak: ROŚ.V.EM.7681-1/09 określił
dopuszczalne poziomy hałasu powodowanego przez źródła eksploatowane na terenie Zakładu
Produkcyjnego w miejscowości Kamienna Góra.
Źródłem uciążliwości akustycznej na omawianym terenie jest: ładowarka, koparka, samochody,
ciężarowe samowyładowcze, urządzenia do przeróbki kruszywa. Urządzenia na obszarze kopalni pracują
z różnym natężeniem, w zależności od potrzeb. Wśród źródeł hałasu objętych decyzją jest wyrobisko, w
którym wzięto pod uwagę pracę dwóch koparek, roboty strzałowe oraz transport wewnątrzzakładowy z
terenu całego zakładu. Badania emisji hałasu do środowiska przeprowadza się co dwa lata, w dwóch
punktach pomiarowych.
Z uwagi na powyższe, zgodnie z § 10 ust. 1,3 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30
października 2014r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz
pomiarów pobieranej wody (Dz. U. z 2014r. poz. 1542) przy budynkach nr 19 (działka 91/2) i nr 16 ( działka
nr 92) budynki te są położone najbliżej głównego źródła hałasu – zakładu przeróbczego, inwestor ma
obowiązek co dwa lata przeprowadzić okresowe pomiary hałasu.
Ostatnie pomiary przeprowadzone w dniu 22.12.2014r. przez ECO Logistyka Spółka z o.o.
Laboratorium Ochrony Środowiska w Opolu „Sprawozdanie z pomiarów nr 167/H/TO/14 hałasu w
środowisku ogólnym pochodzącego od instalacji i urządzeń Zakładu Produkcyjnego Kopalni Kamienna
Góra”, w porze dziennej podczas pracy całego zakładu przeróbczego i normalnego transportu
wewnątrzzakładowego nie wykazały w obu punktach pomiarowych, przekroczeń dopuszczalnych wartości
emisji hałasu do środowiska w porze dziennej (55dB). Wyniosły one 54,8 dB – budynek nr 19 i 52,6 dB –
budynek nr 16. Nie przeprowadzono badań w porze nocnej ze względu na postój zakładu.
Powyższe badania potwierdzają dotrzymanie standardów akustycznych środowiska przez Kopalnię
i Zakład przetwórczy na granicy terenów normowanych w wyniku jego eksploatacji. Z uwagi na brak
zmiany technologii produkcji nie przewiduje się zmian w oddziaływaniu hałasu. Po wykonaniu analizy
przedłożonej dokumentacji tj. pomiarów i obliczeń propagacji hałasu z w/w Kopalni, w raporcie inwestor
wykazał, iż nie występują przekroczenia poruszalnych poziomów hałasu na terenach zabudowy zagrodowej,
dla których ustalono normy: 55dB – dla pory dnia i 45 dB – dla pory nocnej.
Tereny chronione tj. budynku leżące w bezpośredniej bliskości wyrobiska górniczego to:
- zabudowa zagrodowa wsi Kamienna Góra nr 4 (działka nr ewidencyjny 101/4)
- od strony zachodniej, w odległości ok. 125 m od planowanego wydobycia – najbliższa
zabudowa zagrodowa wsi Kamienna Góra nr 3 (działka nr ewidencyjny 108/3).
Z uwagi na zastosowanie przy urabianiu złoża materiałów wybuchowych metoda wiertniczo –
strzałowa, inwestor jest zobowiązany do wykonywania co dwa lata, zgodnie z cyt. wyżej
-
17
rozporządzeniem i przedkładania tut. organowi do wiadomości.
Planowane jest poszerzenie eksploatacji w kierunku południowo-wschodnim o ok. 150 m w
obrębie udokumentowanego złoża „Kamienna Góra” oddalając się tym samym od zabudowy
mieszkaniowej oraz obniżenia rzędnej eksploatacji do ok. 260 m n.p.m. Samo pogłębienie wydobycia złoża
nie oddali znacząco robót od zabudowań Kamiennej Góry (jedynie o planowaną półkę bezpieczeństwa od
3 do 6m. Stwierdza się, iż oddziaływanie robót strzałowych na zabudowania miejscowości Kamienna Góra
generalnie nie zwiększy się. Maksymalny zasięg szkodliwych drgań sejsmicznych uwarunkowany jest
stosowaniem odpowiedniej wielkości ładunków wybuchowych. Wykazane ich ilości przedstawiono w
oparciu o badania kontrolne poziomu drgań sejsmicznych wywołanych robotami strzałowymi wskazanymi
w opracowaniu „Wyznaczenie zasięgu oddziaływań od robót strzałowych w Kopalni Granitu „Kamienna
Góra” w Nadziejowie” – opracowanie wykonane przez Poltegor -Instytut we Wrocławiu – luty 2008r.
Wyniki powyższych danych zostały potwierdzone w badaniach w maju 2012r. w opracowaniu pt. „Badania
kontrolne intensywności drgań para sejsmicznych od robót strzałowych w Kopalni Granitu „Kamienna
Góra” w Nadziejowie. W w/w dokumencie (pkt. II c) określono maksymalne wielkości ładunków w
zależności od odległości od zabudowy mieszkaniowej i obiektów gospodarczych. Na tej podstawie
jednoznacznie określono wielkość trefy zagrożenia ze względu na rozrzut odłamków skalnych po
wykonywanych robotach strzałowych, która wynosi do 80 m, a więc nie znajduje się w strefie
najbliższej zabudowy. Do wyznaczenia strefy zagrożonej działaniem powietrznej fali uderzeniowej
wykorzystano opracowanie „Określenie możliwości zwiększenia ładunków MW stosowanego w robotach
strzałowych prowadzonych w Kopalni Granitu w Kamiennej Górze z uwzględnieniem wprowadzenia
nieelektrycznego systemu NONEL" Etap I - opracowanie wykonane przez AGH w Krakowie. Biorąc
powyższe pod uwagę zasięg szkodliwej PFU powstającej podczas prowadzenia robót strzałowych wynosi:
37 ÷ 111 m . Przeprowadzone w maju 2012 r. oraz maju 2013 r. pomiary kontrolne potwierdziły
możliwość prowadzenia robót strzałowych w oparciu o te same założenia.
Dodatkowo w przedłożonym przez Kopalnię piśmie Poltegor- Instytut Nr NG242/2015 z dnia
18.03.2015r. wynika, iż przyjete na podstawie dotychczasowych badań i pomiarów, zasięgi strefy drgań
sejsmicznych, rozrzutu odłamków skalnych i powietrznej fali uderzeniowej mogą stanowić podstawę do
prognozy oddziaływania robot strzałowych prowadzonych w tymże obszarze, a przyjęte warunki emisji
zagrożeń od robot strzałowych mogą tym samym być wykorzystane do wyznaczenia granicy
projektowanego terenu górniczego. Pomimo, iż wykonano kilkakrotnie w/w badania, to zobowiązano
inwestora do prowadzenia w czasie eksplotacji zloża w Kopalni Kamienna Góra prowadzić stały monitoring
w zakresie drgań sejsmicznych, a w przypadku zmiany warunków geologiczno-górniczych złoża oraz z
chwilą udostępnienia niższych poziomów eksploatacyjnych, dla których nie były prowadzone takie pomiary
należy szczególowo przeanalizować usytuoawanie punktów pomiarowych oraz prowadzić je w miejscach
wskazanych przez rzeczoznawcę, przy budynkach znajdujących się najbliżej miejsca lokalizacji ładunków
wybuchowych, przy klasztorze w miejscowości Biskupów. Badania należy na bieżąco przedstawiać
organowi ochrony środowiska oraz właściwemu organowi do wydania koncesji.
Zgodnie z art. 2 pkt 11ustawy o odpadach – odpadami nie są masy ziemne lub skalne przemieszczane
w związku z wydobywaniem kopalin ze złóż, jeżeli koncesja na wydobywanie kopalin ze złóż lub plan
ruchu zakładu górniczego zatwierdzony decyzją, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011r. Prawo
geologiczne i górnicze (j.t. Dz.U. z 2015r. , poz. 196) lub miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
dla terenu górniczego określają warunki i sposób ich zagospodarowania. Z przedstawionych informacji
inwestora wynika, że w trakcie eksploatacji odspojony nakład od złoża będzie gromadzony na
tymczasowych zwałowiskach na przedpolu wyrobiska odkrywkowego, a następnie będzie wykorzystany w
ramach prac w zakresie postępującej rekultywacji. Inwestor dopuszcza także możliwość zagospodarowania
nakładu poza granicami projektowanej działalności górniczej na własne potrzeby i potrzeby innych firm
prowadzących działalność gospodarczą.
W trakcie eksploatacji złoża Inwestor nie przewiduje wytwarzania odpadów wydobywczych.
Powstające odpady pochodzić będą z użytkowania oraz remontów maszyn i urządzeń, które wykonywane
będą w warsztacie na terenie zakładu przetwórczego. Będą to przepracowane oleje przekładniowe, sorbenty,
filtry olejowe, płyny hamulcowe itp. Sumarycznej ilości około 20 Mg/rok. W wyniku realizacji niniejszego
przedsięwzięcia nie nastąpi zmiana w zakresie ilości i rodzaju powstających w kopalni odpadów.
Tymczasowo odpady są magazynowane tymczasowo luzem lub w pojemnikach na utwardzonej
powierzchni, a następnie odbierane przez firmy posiadającym stosowne uprawnienia. Z posiadanych
18
dokumentów wynika, iż wody opadowe i roztopowe z terenu zakładu odprowadzane są do rowu
melioracyjnego zgodnie z operatem wodno-prawnym posiadanym przez kopalnię, zatwierdzonym Decyzją
Starostwa Powiatowego w Nysie nr ROŚ.III.JM.6223-11/09 z dnia 24.07.2009r. sporządzony bilans
odprowadzanych ścieków deszczowych obliczono z powierzchni 15.1 ha. Pozwolenie to określa odpływ
wody z rząpia naturalnego (stałego) do rowu, który odprowadza wody do rzeki Mory. Projektowana
powierzchnia obszaru górniczego wynosi 11.91 ha, wiec nie przewiduje się istotnego wzrostu ilość wód
opadowych, roztopowych odprowadzanych do rowu melioracyjnego określonej na 0,2 m³/s.
Z posiadanych przez Kopalnie informacji badawczych złoże wynika, że jest ono całkowicie suche.
Zakład przeróbczy jest wyposażony w węzeł higieniczno-sanitarny dla pracowników kopalni. Ścieki
bytowe gromadzone są w szczelnym zbiorniku na ścieki (szambo) o poj. 42,26 m3, następnie są wywożone
do oczyszczalni ścieków przez firmę posiadające stosowne zezwolenia i decyzje. W związku z realizacją
przedsięwzięcia nie przewiduje się zmian w ilości wytworzonych w zakładzie nieczystości płynnych.
W trakcie niemniejszego postępowania przeanalizowano spełnienie wymogów Ramowej
Dyrektywy Wodnej na podstawie przedłożonej przez Kopalnię dokumentacji oraz w oparciu o Plan
Gospodarowania Wodami na Obszarze Dorzecza Odry (PGW).
Przedsięwzięcie zlokalizowane będzie na granicy trzech zlewni jednolitych części wód powierzchniowych:
- Jednolitej Części Wód Powierzchniowych (JCWP) o kodzie PLRW60004125889 Mora, których stan
określono jako zły, nie zagrożony nieosiągnięciem celów środowiskowych,
- Jednolitej Części Wód Powierzchniowych (JCWP) o kodzie PLRW600041255669 Widna od
Cerveneho Potoku do Łuży, silnie zmieniona część wód o złym stanie, nie zagrożony
nieosiągnięciem celów środowiskowych,
- Jednolitej Części Wód Powierzchniowych (JCWP) o kodzie PLRW60001712598 Kwiatkówka,
naturalna część wód o złym stanie, nie zagrożona nieosiągnięciem celów Środowiskowych.
Planowane do realizacji przedsięwzięcie zlokalizowane jest w granicach jednolitej części wód
podziemnych JCWPd 115 o kodzie PLG6220115, która cechuje dobry stan ilościowy i chemiczny i jest
niezagrożona nieosiągnięciem celów środowiskowych.
Biorąc pod uwagę powyższe tj.:
- brak powstawania ścieków przemysłowych,
- wydobycie nastąpi ze złoża suchego,
- wody opadowe i roztopowe odprowadzane są na podstawie pozwolenia wodno-prawnego do rzeki Mory
poprzez rów melioracyjny,
- ścieki bytowe gromadzone są w szczelnym zbiorniku i przekazywane specjalistycznym firmom i
wywożone do oczyszczalni ścieków – stwierdza się, że planowane do realizacji przedsięwzięcie nie
spowoduje nieosiągnięcia celów środowiskowych zawartych w planie gospodarowania wodami na obszarze
dorzecza. Najbliżej od planowanego przedsięwzięcia położone obszary Natura 2000 są to:
Specjalny Obszar Chroniony Siedlisk Natura 2000 pn. „Przełęk nad Białą Głuchołaską” ok. 3 km,
- Specjalny Obszar Chroniony Siedlisk Natura 2000 pn. „Ostoja Sławniowicko-Burgrabicka” ok.
3,5km.
W bezpośrednim sąsiedztwie, a zarazem w zasięgu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia nie
występują:
- obszary wodno- błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych,
- obszary wybrzeży, obszary górskie lub leśne, obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i
obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych: przedmiotowe przedsięwzięcie realizowane będzie
poza tymi obszarami,
- obszary na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone ,
- obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe i archeologiczne,
- obszary przylegające do jezior, uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej.
Realizacja, jak i eksploatacja przedmiotowej inwestycji nie będzie powodowała zagrożenia
wystąpienia poważnych awarii. Na podstawie przeanalizowanej przez organ dokumentacji można stwierdzić,
iż planowana inwestycja nie spowoduje wystąpienia transgranicznego oddziaływania na środowisko,
ponieważ przedsięwzięcie zlokalizowane jest z dala od granic państwa, a jego charakter tj. eksploatacja
powoduje jedynie lokalne oddziaływanie w otoczeniu terenu kopalni.
Zgodnie z informacjami zawartymi w przedłożonych przez Kopalnię dokumentach można stwierdzić,
iż na terenie planowanego przedsięwzięcia:
- nie występują gatunki roślin objęte ochroną na podstawie Rozporządzenia Ministra Środowiska z
19
dnia 13 kwietnia 2010r. w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem
zainteresowania Wspólnoty, a także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania
lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000 (Dz. U. nr 77, poz.510 z 10 maja 2010r.);
- nie występują gatunki roślin objęte ochroną na podstawie Rozporządzenia Ministra Środowiska z
dnia 5 stycznia 2012r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin (Dz. U. z dnia 20 stycznia 2012r.,
poz. 81);
- nie notuje się stanowisk rzadkich i zagrożonych gatunków roślin;
- ponadto, nie zanotowano występowania objętych ochroną gatunków grzybów - zgodnie
z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 lipca 2004r. w sprawie gatunków dziko
występujących grzybów objętych ochroną (Dz. U. Nr. 168, poz. 1765 ze zm.).
Powyższe wynikają z faktu, iż teren planowanego przedsięwzięcia - częściowo porośnięty niską
roślinnością, posiada małą wartość przyrodniczą.
Analizując całość zebranego materiału dowodowego w sprawie organ prowadzący postepowanie
administracyjne stwierdza, iż nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania
przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko oraz postępowania w sprawie transgranicznego
oddziaływania na środowisko w ramach postepowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę,
gdyż:
- dane zawarte w „Raporcie..” i jego uzupełnieniach dot. planowanego przedsięwzięcia oraz istniejących
warunków przyrodniczych środowiska na które może oddziaływać pozwalają w pełni, szczegółowo ocenić
jego oddziaływanie na środowisko;
- w „Raporcie…” i uzupełnieniach wskazano skumulowane oddziaływanie przedmiotowego
przedsięwzięcia wraz z istniejącym zakładem przetwórczym, natomiast w bliskim sąsiedztwie brak jest
innych obiektów, będących źródłem oddziaływania na środowisko - dlatego też nie będzie występowało
skumulowane oddziaływanie planowanego przedsięwzięcia na środowisko;
- analizowane przedsięwzięcie nie będzie oddziaływać na obszary wymagające specjalnej ochrony ze
względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych
ochroną, w tym obszary Natura 2000 i inne formy ochrony przyrody.
Mając na uwadze charakter planowanej do realizacji inwestycji, organ prowadzący postępowanie
stwierdził, iż nie ma podstaw do tworzenia obszaru ograniczonego użytkowania.
Po zakończeniu eksploatacji złoża nastąpi zamknięcie odkrywkowego zakładu górniczego.
Podstawowym elementem zamknięcia zakładu będzie wykonane zabiegów rekultywacji w kierunku leśnowodnym. Jednak ostateczny kierunek rekultywacji obszarów przekształconych zostanie określony decyzją
właściwego starosty.
Z przedłożonej dokumentacji wynika, iż wykorzystanie zasobów naturalnych przez Kopalnię
Kamienna Góra Sp. z o.o. Micigózd będzie prowadzone w sposób racjonalny i kompleksowy. Ryzyko
wystąpienia emisji, innych uciążliwości przy zastosowaniu przedstawionych w raporcie rozwiązań
technicznych i technologicznych będą zminimalizowane. Wykazane w dokumentacji oddziaływanie
przedsięwzięcia na środowisko, dzięki zastosowaniu rozwiązań techniczno - technologicznych i
organizacyjnych, nie będzie stwarzało zagrożenia dla środowiska i zdrowia ludzi.
Wobec powyższego, uwzględniając postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
w Opolu - Nr WOOŚ.4242.75.2014.ES z dnia 18.03.2015r. (wpływ do UM w Otmuchowie w dn.
24.03.2015r.) - wynikające z przeprowadzonej analizy „Raportu..” i jego uzupełnień oraz w oparciu o
własną analizę - ustalono w niemniejszej decyzji warunki środowiskowe dla realizacji przedsięwzięcia
pn. „Poszerzenia odkrywkowej eksploatacji złoża granitu i gnejsu „Kamienna Góra” , na działkach
nr: 126/11 (cześć działki), 114/2, 115/2 obręb Nadziejów oraz 495 obręb Biskupów – pogłębienie wyrobiska
do rzędnej 260 m n.p.m., działki nr 101/9, 101/7 obręb Biskupów oraz 126/11 (część działki) obręb
Nadziejów – poszerzenie wyrobiska.
-
POUCZENIE
Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu w
terminie 14 dni od daty otrzymania za moim pośrednictwem.
Zgodnie z art. 72 ust. 3 ustawy OOŚ decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie
20
decyzji , o których mowa w art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 03 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o
środowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziaływania na środowiska (j.t. Dz. U. z 2013r., poz. 1235 z późn zm.).
Złożenie wniosku powinno nastąpić w terminie 4 lat od dnia w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
stała się ostateczna. W w/w termin może ulec wydłużeniu o dwa lata, jeżeli realizacja planowanego przedsięwzięcia
przebiega etapowo oraz nie zmieniły się warunki określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza praw własności i uprawnień
osób trzecich.
Załączniki:
1.
Otrzymują :
Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia.
1. Kopalnia Kamienna Góra Sp. z o.o.
2. Zarząd: Micigózd, ul. Częstochowska 6,
3. Burmistrz Głuchołaz.
4. Sołtys wsi Nadziejów.
5. Sołtys wsi Biskupów.
6. a/a
7.
Decyzja zostaje opublikowana:
Na tablicy Urzędu Miejskiego w Gminy w Otmuchowie i Głuchołazach.
W biuletynie informacji publicznej Gminy Otmuchów i Gminy Głuchołazy.
JM.
21
Załącznik do Decyzji Burmistrza Otmuchowa
Nr GK. 6220.2.21.2014 z dnia 22.07.2015r.
Charakterystyka przedsięwzięcia
Obecnie złoże eksploatowane jest wyrobiskiem stokowo-wgłębnym i udostępnione do V
poziomu roboczego +287 m n.p.m. W ramach istniejącej koncesji Przedsiębiorca może eksploatować złoże
do VI poziomu włącznie -rzędna 275 m n.p.m. Stosowany jest ścianowo -zabierakowy system wybierania
surowca z równoległym i równoległo-wachlarzowym postępem frontów eksploatacyjnych. Podstawowym
sposobem urabiania złoża jest stosowanie strzelania milisekundowego metodą długich otworów pionowych
lub odchylonych od pionu nie więcej niż o 20o. Roboty strzałowe pomocnicze (wyprofilowanie spągu
wyrobiska, nadanie ociosami ostatecznego kształtu, udostępnianie niższych poziomów) wykonywane są
metodą zwykłych otworów. Technologia pozyskiwania bloków ze złoża wymaga zastosowania materiału
wybuchowego. Przed przystąpieniem do robót górniczych, dokładnie oczyszcza się przodek eksploatacyjny
z gruzu, a następnie przeprowadza dokładną analizę warunków geologicznych i ustala wymiary monolitu
do odspojenia. Prace strzałowe wykonuje oraz dozoruje specjalistyczna firma zewnętrzna. Odspojony od
ściany surowiec tj. granit i gnejs ładowany jest koparką lub ładowarką na samochody technologiczne
ciężarowe samowyładowcze, którymi transportowany jest do zakładu przeróbczego.
W urządzeniach zakładu przeróbczego następuje kruszenie i sortowanie materiału kamiennego na
kruszywa o różnej granulacji, mające zastosowanie w drogownictwie i budownictwie. Załadunek
materiałów gotowych na samochody odbiorców odbywa się za pomocą ładowarek.
Wyposażenie technologiczne zakładu przeróbczego stanowią:
 kruszarka szczękowa wstępna 40-17
 dwie kruszarki wtórne 40-15
 kruszarka udarowa
 dwa przesiewacze
 przenośniki taśmowe z przesypami
 dwa pojazdy ciężkie samowyładowcze oraz dwie ładowarki.
Te ostatnie nie są w pełni wykorzystywane w procesie technologicznym. Ich ilość wynika głównie z
konieczności zabezpieczenia ruchu kopalni w przypadku awarii. Zwykle zakład przeróbczy jest
obsługiwany przez jeden pojazd samowyładowczy oraz jedną ładowarkę.
Kopalnia Kamienna Góra przystępuje do realizacji
przedsięwzięcia polegającego na
kontynuowaniu wydobycia kopaliny z istniejącego złoża granitu i gnejsu w wyniku poszerzenia
odkrywkowej eksploatacji w kierunku południowo-wschodnim o ok. 150m w obrębie istniejącego złoża
„Kamienna Góra”, oddalając się od istniejącej zabudowy mieszkalnej miejscowości Kamienna Góra oraz
pogłębienia wyrobiska do rzędnej 260 m n.p.m. Eksploatacja prowadzona będzie tak jak dotychczas tj.
odkrywkowo z użyciem materiałów wybuchowych. Planowana eksploatacja złoża granitu i gnejsu nie
spowoduje zwiększenia zużycia materiałów i paliw, ani nie wpłynie na zwiększenie emisji zanieczyszczeń
do środowiska naturalnego jako całości.
Projektowanym przedsięwzięciem, będzie poszerzenie odkrywkowej eksploatacji złoża granitu
i gnejsu „Kamienna Góra” w kierunku południowo-wschodnim o ok. 150m oraz objęcie eksploatacją złoża
do rzędnej 260 m n.p.m. w granicach obecnego i projektowanego wyrobiska, na działkach nr
126/11,114/2,115/2, 495, 101/9, 101/7. W ramach planowanego przedsięwzięcia, będzie poszerzany obszar
górniczy w porównaniu do istniejącego, na którym prowadzone jest wydobycie przy zachowaniu
istniejącego sprzętu, instalacji, mocy przerobowej, nie zostanie wprowadzona dodatkowa zmiana czasu
pracy zakładu (III-nocna). Wobec powyższego podane we wniosku wielkości wydobycia i produkcji nie
ulegną zwiększeniu w porównaniu do stanu istniejącego.
Urabianie złoża będzie odbywać się jak dotychczas z użyciem materiałów wybuchowych. Materiały
strzałowe stosowane będą na całej powierzchni przewidzianej do eksploatacji. Minimalna odległość od
najbliższej zabudowy mieszkalnej (budynek nr 4) wsi Kamienna Góra wyniesie ok. 120 m.
Eksploatacja złoża prowadzona będzie metodą odkrywkową w wyrobisku stokowo-wgłębnym na
22
poziomach wydobywczych (do głębokości 260 m n.p.m.). Wstępnie w celu odsłonięcia złoża, ściągnięty
zostanie nadkład, który stanowią gleba, glina zwietrzelinowa, zwietrzały granit. Będzie on magazynowany
na składowisku tymczasowym w obszarze górniczym (głównie w części wschodniej i południowowschodniej), z przeznaczeniem do późniejszej rekultywacji wyrobiska. Z materiału tego zostaną utworzone
również obwałowania ochronne stanowiące dodatkowo barierę przed rozprzestrzenianiem się hałasu i
zapylenia. Stosowany będzie tak jak dotychczas ścianowo -zabierakowy system wybierania surowca z
równoległym i równoległo - wachlarzowym postępem frontów eksploatacyjnych. Podstawowym sposobem
urabiania złoża jest stosowanie strzelania milisekundowego metodą długich otworów pionowych lub
odchylonych od pionu. Stosowane będzie również strzelanie metodą otworów zwykłych jako metoda
pomocnicza. Technologia pozyskiwania bloków ze złoża również pozostanie taka sama tj. z zastosowaniem
materiału wybuchowego.
Odspojony od ściany surowiec tj. granit i gnejs ładowany jest koparką lub ładowarką na samochody
technologiczne samowyładowcze, którymi transportowany jest do zakładu przeróbczego.
Przedsięwzięcie prowadzone będzie zgodnie z obowiązującymi standardami i sztuką górniczą.
Przedmiotem eksploatacji jest złoże granitu i gnejsu, które w granicach projektowanej eksploatacji
jest w większości odsłonięte. Obecnie złoże eksploatowane jest wyrobiskiem stokowo-wgłębnym i
udostępnione do V poziomu roboczego +287 m n.p.m. Przedsiębiorca posiada koncesję, a tym samym
możliwość eksploatacji do rzędnej ok.275 m n.p.m. – VI poziom.
Eksploatacja granitu i gnejsu prowadzona będzie, tak jak dotychczas, przy użyciu materiałów
wybuchowych. Roboty wiertniczo – strzałowe wykonywane będą ze stropu eksploatowanego piętra w
granicach eksploatacji złoża na ośmiu poziomach roboczych:
- Poziom I
O rzędnej ok. +324 m n.p.m.
- Poziom II
O rzędnej ok. + 313 m n.p.m.
- Poziom III
o rzędnej ok. +307 m n.p.m.
- Poziom IV
o rzędnej ok. +297 m n.p.m.
- Poziom V
o rzędnej ok. + 287 m n.p.m.
- Poziom VI
o rzędnej ok .+ 275 m n.p.m.
- Poziom VII
o rzędnej ok. + 264 m n.p.m.
- Poziom VIII
o rzędnej ok. + 260m n.p.m.
Wysokość poszczególnych poziomów eksploatacyjnych nie będzie przekraczać 12 m, co pozwoli
urabiać górotwór stosunkowo małymi ładunkami MW ( konieczność ograniczenia szkodliwych drgań
sejsmicznych ze względu na zabudowania wsi Kamienna Góra). Złoże granitu KAMIENNA GÓRA jak
wynika z danych geologicznych jest złożem blocznym - bloczność geologiczna wynosi około 15 %. Główny
cel eksploatacji to produkcja kruszyw łamanych, a także wydobycie blocznych elementów foremnych. Bloki
w wyrobiska wywożone są na powierzchnie do produkcji formaka, krawężników wszelkich typów a także
do produkcji kostki wszelkich typów, ponadto może być produkowany kamień murowy, znaczniki
geodezyjne i inne elementy foremne. Materiał odpadowy przy tego typu produkcji przewożony jest na
składowisko mas do produkcji kruszyw łamanych.
Taki sposób prowadzenia robót pozwoli na prawidłowe wyeksploatowanie występujących zasobówracjonalną gospodarkę złożem. Budowa geologiczna obszaru projektowanej działalności wydobywczej jak
i baza zasobów złoża "Kamienna Góra" pozwala na prowadzenie eksploatacji złoża przez szereg lat.
W wyniku eksploatacji nie ulegnie znacznemu zwiększeniu wielkość emisji zanieczyszczeń do
powietrza atmosferycznego oraz nie pogorszy się klimat akustyczny otoczenia. Nie zostaną przekroczone
normy w tym zakresie, ponieważ eksploatacja będzie postępować w tym samym złożu za pomocą obecnie
pracujących maszyn i urządzeń a nowe obszary będą eksploatowane w miarę postępu robót więc nie
spowoduje to przyrostu emisji w wyniku ilości pracujących jednocześnie maszyn.
JM.
23
GK. 6220.2.22.2014
Otmuchów, dnia 24.07.2015r.
OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA OTMUCHOWA
o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania
administracyjnego (j t. z 2013r. poz.267 z późniejszymi zmianami) oraz art. 85 ust 3 ustawy z dnia
3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach i oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z
2013r., poz. 1235 ze zmianami) - Urząd Miejski w Otmuchowie - Wydział Gospodarki
Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska zawiadamia, że Burmistrz Otmuchowa Decyzją nr
GK. 6220.2.21.2015 z dnia 22.07.2015r. ustalił środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację
przedsięwzięcia pn: „Poszerzenie odkrywkowej eksploatacji złoża granitu i gnejsu „Kamienna
Góra”, działki nr:126/11 (część działki) , 114/2, 115/2 obręb Nadziejów oraz 495 obręb Biskupów
– podłębienie wyrobiska do rzędnej 260 m n.p.m., działki : nr 101/9 i 101/7 obręb Biskupów oraz
126/11 (część działki) obręb Nadziejów – poszerzenie wyrobiska.
Zainteresowane strony mogą zapoznawać się z dokumentacją sprawy, w tym również z
uzgodnieniem dokonanym z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Opolu, w Wydziale
Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Otmuchowie –
I piętro – pokój nr 15 (tel. 77 4315016 wew.47) w godzinach pracy Urzędu.
Zawiadomienie ogłoszono publicznie w dniu 29 lipca 2015r.
MJ.
24
Download
Random flashcards
ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

66+6+6+

2 Cards basiek49

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

Create flashcards