Raport IPCC: wpływ człowieka na klimat jest

advertisement
Do Not Cite, Quote or Distribute
Warszawa, 27 września 2013
Raport IPCC: wpływ człowieka na klimat jest oczywisty
Wpływ człowieka na system klimatyczny jest oczywisty i wyraźny w większości obszarów
planety – wskazuje nowa analiza Międzyrządowego Zespołu ds. Zmian Klimatu (IPCC).
Jest w najwyższym stopniu prawdopodobne, że wpływ człowieka był dominującą przyczyną
ocieplenia klimatu obserwowanego od połowy XX wieku. Dowodów na to przybywa dzięki coraz
liczniejszym i dokładniejszym badaniom, lepszemu rozumieniu reakcji klimatu, a także dzięki
stosowaniu ulepszonych modeli klimatycznych.
Ocieplenie w systemie klimatycznym nie pozostawia wątpliwości i od 1950 roku obserwujemy
liczne zmiany które wcześniej nie zdarzały się od dekad, a nawet wieków. W każdym z ostatnich
trzech dziesięcioleci obserwowano sukcesywnie wyższą temperaturę na powierzchni planety niż w
jakiejkolwiek wcześniejszej dekadzie od 1850 roku – wskazuje Podsumowanie dla Decydentów
(Summary for Policymakers) do raportu z badania I Grupy Roboczej IPCC Zmiana Klimatu 2013:
Podstawy Naukowe, zatwierdzonym w piątek przez rządy uczestniczące w IPCC w Sztokholmie.
- Obserwacje zmian w systemie klimatycznym obejmują analizę niezliczonych, niezależnie
występujących ciągów dowodów. Wyniki badań pokazują, że wzrosła temperatura atmosfery
i oceanów, zmniejszyły się ilości śniegu i lodu, globalny średni poziom mórz podniósł się, a stężenie
gazów cieplarnianych wzrosło – mówi Qin Dahe, wiceprzewodniczący I Grupy Roboczej IPCC.
Thomas Stocker, drugi wiceprzewodniczący I Grupy Roboczej IPCC dodaje: - Nieustająca emisja
gazów cieplarnianych będzie skutkować dalszym ociepleniem i zmianami we wszystkich
elementach systemu klimatycznego. Ograniczenie tempa zmiany klimatu będzie wymagało
istotnego i trwałego zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych.
- Zmiana średniej globalnej temperatury na koniec XXI wieku szacowana jest na powyżej 1,5°C w
porównaniu z latami 1850-1900 w niemal wszystkich prognozach. Dwie z nich wskazują nawet na
wzrost powyżej 2°C – wskazuje Stocker. – Należy oczekiwać, że fale upałów będą występować
częściej i trwać dłużej. Spodziewamy się, że w miarę wzrostu temperatury planety w wilgotnych
obszarach spadać będzie jeszcze więcej deszczu, zaś w suchych jeszcze mniej – dodaje.
Przewidywania odnośnie zmiany klimatu oparte są na nowym zestawie czterech scenariuszy
prognozujących przyszłe stężenia gazów cieplarnianych oraz aerozoli atmosferycznych, które
opisują wiele wariantów biegu wydarzeń w przyszłości. Raport I Grupy Roboczej poświęcony był
przewidywanym globalnym i regionalnym zmianom klimatu na początku, w trakcie i pod koniec XXI
wieku.
- W miarę wzrostu temperatury oceanu i zmniejszenia się obszaru lodowców i powłok lodowych,
nadal podnosić się będzie średni poziom mórz, ale już w znacznie większym tempie niż
obserwowaliśmy to przez ostatnie 40 lat – mówi Qin Dahe. Raport stwierdza z dużą dozą pewności,
że wzrost temperatury oceanów zajmuje naczelne miejsce w zakresie przyrostu energii zawartej w
systemie klimatycznym jako, że przypada nań ponad 90% energii zakumulowanej w okresie of 1971
do 2010 roku.
IPCC Secretariat
c/o WMO · 7 bis, Avenue de la Paix · C.P: 2300 · CH-1211 Geneva 2 · Switzerland
telephone +41 22 730 8208 / 54 / 84 · fax +41 22 730 8025 / 13 · email [email protected] · www.ipcc.ch
W wyniku emisji dwutlenku węgla, której dokonywaliśmy, dokonujemy i prawdopodobnie dokonywać
będziemy, przyczyniliśmy się do zmiany klimatu planety. Konsekwencje naszych działań utrzymają
się przez stulecia, nawet jeśli teraz całkowicie zaniechalibyśmy dalszej emisji – konkluduje Thomas
Stocker konkluduje.
- Podsumowanie dla Decydentów autorstwa I Grupy Roboczej zapewnia cenny wgląd w naukowe
podłoże zmiany klimatu. Stanowi twardą podstawę dla rozważania wpływu zmiany klimatu na
człowieka, jak też możliwych naturalnych środków, jakie można podjąć by stawić czoła temu
wyzwaniu. Te aspekty objęte zostały zakresem analiz II oraz III Grupy Roboczej, przeznaczonych
do publikacji w marcu i kwietniu 2014 roku. Cykl V Raportu z analiz IPCC zakończy publikacja
raportu podsumowującego w październiku 2014 roku - mówi Rajendra Pahauri, przewodniczący
IPCC.
- Chciałbym podziękować wiceprzewodniczącym I Grupy Roboczej oraz setkom naukowców i
ekspertów którzy pracowali jako autorzy i redaktorzy nad stworzeniem tego kompleksowego,
solidnego naukowo opracowania. Moje podziękowania kieruję także do ponad tysiąca ekspertów na
całym świecie, którzy włożyli swoją wiedzę i doświadczenie w weryfikację naszego materiału –
powiedział Rajendra Pachauri, przewodniczący IPCC.
Podsumowanie dla Decydentów z wkładu I Grupy Roboczej do V Raportu z Analiz IPCC (WGI AR5)
dostępne jest na stronach www.climatechange2013.org oraz www.ipcc.ch.
Główne wnioski
Zapraszamy do zapoznania się z zestawieniem głównych wniosków z Podsumowania dla
Decydentów I Grupy Roboczej AR5 dostępnym pod adresem www.climatechange2013.org.
Tło
Wiceprzewodniczącymi I Grupy Roboczej są Qin Dahe z Chińskiej Administracji Meteorologicznej w
Pekinie oraz Thomas Stocker z Uniwersytetu Berneńskiego w Szwajcarii. Zespół wsparcia
technicznego I Grupy Roboczej pracuje na Uniwersytecie Berneńskim i finansowany jest przez rząd
szwajcarski.
W kwietniu 2008 roku, na 28 posiedzeniu IPCC członkowie postanowili o sporządzeniu V Raportu z
Analiz (AR5). W lipcu 2009 roku odbyło się spotkanie dla określenia zakresu oraz struktury raportu.
Wynikłe z niego ramy opracowań dla trzech Grup Roboczych AR5 zostały zatwierdzone na 31
posiedzeniu IPCC w październiku 2009 roku.
Podsumowanie dla Decydentów z opracowania I Grupy Roboczej AR5 zostało zatwierdzone na 12
posiedzeniu Grupy w Sztokholmie w dniach 23-26 września 2013 r. i opublikowane 27 września.
Ostateczny projekt raportu I Grupy Roboczej (wersja przesłana do rządów w dniu 7 czerwca 2013 r.)
obejmujący podsumowanie techniczne, 14 rozdziałów oraz Atlas Globalnych i Regionalnych
Prognoz Klimatycznych zostanie opublikowany w sieci w niezredagowanej formie w poniedziałek
30 września. Po redakcji tekstu, opracowaniu szaty graficznej, korekcie redaktorskiej oraz
uwzględnieniu ewentualnych zmian w Podsumowaniu dla Decydentów, pełny raport I Grupy
Roboczej zostanie opublikowany w sieci w styczniu 2014 r. oraz ukaże się w formie książkowej
nakładem wydawnictwa Cambridge University Press kilka miesięcy później.
Analiza I Grupy Roboczej obejmuje około 2,5 tysiąca stron tekstu opartych na milionach obserwacji
oraz ponad dwóch milionach gigabajtów danych numerycznych z symulacji modelu klimatycznego.
Cytowanych jest ponad 9.200 publikacji naukowych, z których ponad trzy czwarte zostały
opublikowane po ostatniej analizie IPCC z 2007 roku.
Omawiany raport IPCC stosuje szczególną terminologię dla określenia szacowanego
prawdopodobieństwa wystąpienia określonych skutków. I tak w rozumieniu powyższego tekstu
-2-
wyrażenie praktycznie pewne oznacza prawdopodobieństwo w przedziale 99-100%, w najbliższym
stopniu prawdopodobne 95-100%, bardzo prawdopodobne 90-100%, prawdopodobne 66-100%.
Więcej informacji znajduje się w wytycznych IPCC odnośnie zdarzeń niepewnych pod adresem:
https://www.ipcc-wg1.unibe.ch/guidancepaper/ar5_uncertainty-guidance-note.pdf
Dla uzyskania szerszych informacji, prosimy o kontakt:
Biuro Prasowe IPCC
Email: [email protected]
Jonathan Lynn, + 41 22 730 8066 lub
Werani Zabula, + 41 22 730 8120
I Grupa Robocza IPCC – kontakt dla mediów
Email: [email protected]
Pauline Midgley, +41 31 631 5620
Zapraszamy do subskrybowania IPCC w serwisach
-3-
Facebook oraz
Twitter.
Download
Random flashcards
ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

66+6+6+

2 Cards basiek49

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

Create flashcards