Autoreferat rozprawy doktorskiej - WEMiF

advertisement
Politechnika Wrocławska
Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki
Autoreferat rozprawy doktorskiej
Metrologia właściwości termicznych mikro- i nanostruktur
prowadzona metodami skaningowej mikroskopii termicznej
bliskiego pola
AUTOR:
Grzegorz Wielgoszewski
PROMOTOR:
prof. dr hab. inż. Teodor Gotszalk
Wrocław 2014
1. Wprowadzenie
Ponad 30 lat temu powstał pierwszy mikroskop bliskich oddziaływań —
skaningowy mikroskop tunelowy — i zapoczątkowało to gwałtowny rozwój metod
pomiarowych, stawiających sobie za cel wszechstronne poznanie świata w nanoskali. Krok po kroku opracowywane były kolejne techniki, pozwalające uzyskać
w skali atomowej obrazy rozmaitych właściwości powierzchni. Obecnie możemy się
spotkać z niezliczonymi odmianami skaningowej mikroskopii tunelowej
(ang. scanning tunnelling microscopy, STM), mikroskopii sił atomowych
(ang. atomic force microscopy, AFM) oraz metod z nich się wywodzących. Od ponad
20 lat swoje miejsce pośród nich ma skaningowa mikroskopia termiczna
(ang. scanning thermal microscopy, SThM) — metoda umożliwiająca jednoczesne
obrazowanie kształtu powierzchni oraz rozkładu temperatury bądź przewodności
cieplnej. Eksperymenty mogą być prowadzone z rozdzielczością przestrzenną rzędu
kilkudziesięciu nanometrów, co odpowiada — pośród licznych przykładów — rozmiarom pojedynczych tranzystorów wytwarzanych za pomocą najnowszych
technologii.
Ze względu na swe wyjątkowe możliwości pomiarowe skaningowa mikroskopia termiczna znalazła zastosowanie zarówno w podstawowych badaniach właściwości cieplnych materiałów (w tym nanorurek czy grafenu), jak i w zaawansowanej diagnostyce układów mikro- i nanoelektronicznych. Metody pokrewne, jak
na przykład analiza termiczna w nanoskali (ang. nanoscale thermal analysis, nanoTA) czy mikro- i nanokalorymetria, wykorzystujące podobne rozwiązania układowe,
są obecnie w użyciu w wielu laboratoriach zajmujących się badaniami polimerów
i innych substancji organicznych.
Rosnąca popularność skaningowej mikroskopii termicznej powoduje, że coraz
częściej konieczne jest wzajemne porównywanie wyników uzyskiwanych w różnych zespołach badawczych na świecie. Niezbędne jest zatem opracowanie standardowych metod kalibracji pomiaru właściwości cieplnych. Obecnie bowiem w każdym zespole stosowane są własne procedury kalibracyjne, zazwyczaj mające pewne
wady, uniemożliwiające porównywanie ich między sobą. W efekcie istotnie utrudniona jest wzajemna weryfikacja uzyskiwanych wyników, szczególnie tych dotyczących rozkładu temperatury bezwzględnej. Można nawet zaobserwować, że ze względu na brak ogólnie przyjętych zasad kalibracji zahamowany został rozwój technik
pomiarowych właściwości cieplnych metodami mikroskopii bliskich oddziaływań –
coraz częściej bowiem trudno jednoznacznie określić, czy nowo powstające rozwiązania są lepsze od pozostałych oraz jak wypadają w porównaniu z przewidywaniami teoretycznymi. Na podstawie 10-letniego doświadczenia w pracy z metodami
mikroskopii bliskich oddziaływań autor rozprawy ocenia, że dalsze postępy w po-
znawaniu nanoświata od strony cieplnej uzależnione są więc od wykształcenia
odpowiednich standardowych procedur metrologicznych.
Celem rozprawy jest
opracowanie opisu metrologicznego skaningowej mikroskopii termicznej,
prowadzonej za pomocą nanosond termorezystancyjnych
o zoptymalizowanej konstrukcji.
Integralną częścią tego opisu jest opracowanie technik pomiarowych służących metodzie skaningowej mikroskopii termicznej, w tym odpowiednich sond pomiarowych przeznaczonych do pracy w nanoskali oraz precyzyjnych układów kontrolno-pomiarowych. W rozprawie opisano również zaproponowaną przez autora
metodę kalibracji nanosondy termorezystancyjnej, odnoszącą się do międzynarodowego wzorca temperatury, którym jest Międzynarodowa Skala Temperatury
z roku 1990 (MST-90; ang. the International Temperature Scale of 1990, ITS-90) – jest
to pierwsze doniesienie o tego typu metodzie kalibracyjnej. Autor rozprawy miał
ponadto wkład w projektowanie i zastosowanie nanosond termicznych, zoptymalizowanych pod kątem obrazowania z rozdzielczością przestrzenną rzędu kilkudziesięciu nanometrów, opracowanych we współpracy z Instytutem Technologii Elektronowej w Warszawie w ramach wspólnego projektu z AMD Saxony LLC & Co. KG,
drezdeńskiego oddziału Advanced Micro Devices, Inc. – drugiego po Intel Corporation największego producenta mikroprocesorów.
*
*
*
3 maja 1883 roku w nieistniejącym już gmachu Instytutu Inżynierii Lądowej
w Londynie (ang. Institution of Civil Engineers) padły słowa1:
Często powtarzam, że jeśli potrafisz to, o czym mówisz, zmierzyć i przedstawić
za pomocą liczb — wiesz coś o tym. Gdy zaś nie możesz tego zmierzyć ni za liczb
pomocą przedstawić — wiedza Twa jest jałowa i niezadowalająca. To mogą być
zaczątki wiedzy, aleś ledwie — w myślach tylko — pierwsze kroki ku Nauce poczynił,
czymkolwiek byś się zajmował.
Wypowiedział je Sir William Thomson, wówczas już uznany członek Royal Society
o wybitnym dorobku naukowym. Późniejszy lord Kelvin dobitnie zwrócił uwagę
na to, jak ważne miejsce w działalności badawczej zajmuje metrologia. Autor żywi
nadzieję, że rozprawa wypełnia zalecenie pomysłodawcy termodynamicznej skali
temperatury, by umieszczać właściwe liczby we właściwym miejscu.
1
„I often say that when you can measure what you are speaking about, and express it in numbers, you
know something about it; but when you cannot measure it, when you cannot express it in numbers, your
knowledge is of a meagre an unsatisfactory kind: it may be the beginning of knowledge, but you have
scarcely, in your thoughts, advanced to the stage of science, whatever the matter may be ”, tłum. autor
rozprawy [1].
2. Temperatura i transport ciepła w nanostrukturach
Podstawową zależnością fizyczną, opisującą ścisły związek przepływu ciepła
z temperaturą, jest prawo Fouriera. Stwierdza ono proporcjonalność prostą między
strumieniem ciepła i gradientem temperatury [2]:
⃗ = −κ ⋅ T ,
Q
(1)
⃗ — gęstość strumienia ciepła, T — gradient temperatury, κ — przewodność
gdzie Q
cieplna. Prawo to jest zgodne z II zasadą termodynamiki (również sformułowaną
w XIX wieku), z której wynika, że ciepło przepływa z ciała o temperaturze wyższej
do ciała o temperaturze niższej. Prawo Fouriera, wraz z równaniem Fouriera–
Kirchhoffa, podstawowym w przypadku opisów niestacjonarnego pola
temperaturowego, można jednak w prosty sposób stosować jedynie dla układów
zachowujących się zgodnie z zasadami znanymi w fizyce klasycznej, dla których
pojęcia przepływu ciepła, temperatury i przewodności cieplnej nie budzą
wątpliwości [3]. Interpretacja zjawisk cieplnych, zachodzących w skali pojedynczych
nanometrów (czy nawet w skali atomowej), wymaga adaptacji definicji tych pojęć
do procesów zachodzących w nanoskali, a czasem nawet sformułowania nowych
definicji. W rozdziale 2. rozprawy omówiono między innymi, jak rozumieć
temperaturę w nanoskali oraz jakie mechanizmy przewodnictwa cieplnego należy
uwzględniać w badaniach właściwości cieplnych nanostruktur.
2.1. Transport ciepła w układzie sonda–próbka
Transport ciepła między dwoma obiektami, zwłaszcza w nanoskali, jest wciąż
jednym z najintensywniej badanych zjawisk [4]. Tym samym zagadnienie
przepływu ciepła między sondą skaningowego mikroskopu termicznego a badaną
próbką jest ważnym aspektem badań prowadzonych za pomocą SThM.
Na potrzeby analizy metrologicznej kalibracji sondy SThM, autor rozprawy
zdefiniował współczynnik błędu ζ, ułatwiający metrologiczny opis przepływu
ciepła między sondą a próbką. Podstawowy układ zastępczy, towarzyszący
schematowi układu ostrze–próbka, zamieszczony jest na rys. 1. Przyjęto, że źródłem
ciepła jest termorezystor umieszczony na ostrzu SThM, mający temperaturę Tpr
wyższą od temperatury otoczenia Ta. Ciepło płynie więc w dwóch kierunkach:
do otoczenia bez pośrednictwa próbki oraz przez próbkę, której podstawa też ma
temperaturę Ta. Przy takich założeniach można wprowadzić współczynnik ζ,
odpowiadający różnicy temperatury mierzonej i rzeczywistej w sposób następujący:
1 + ζ =
T pr
,
Ts
gdzie Tpr — temperatura ostrza, Ts — temperatura próbki [5].
(2)
Rysunek 1. Schemat rozpływu ciepła w układzie ostrze–próbka [5]
2.2. Transport ciepła w mikrokołkach miedzianych
Struktury mikrokołków miedzianych, jak można w wolnym tłumaczeniu
określić struktury TSV (ang. through-silicon via), wykorzystywane jako połączenia
elektryczne na wskroś podłoża krzemowego i umożliwiające łączenie ze sobą
układów scalonych umieszczonych jeden na drugim, są obecnie jednym
z intensywniej badanych aspektów technologii mikroelektronicznych. Od rozwoju
technologii TSV w dużej mierze zależy dalszy postęp w zakresie zwiększania
wydajności układów scalonych, a także zmniejszenie kosztów ich wytwarzania.
Co jednak istotne z punktu widzenia niniejszej rozprawy, tworzenie
wielopiętrowych układów scalonych (ang. stacked integrated circuits, threedimensional integrated circuits, 3D ICs) wymaga szczegółowych analiz rozpływu
ciepła w takich strukturach. Wiąże się z tym m.in. opracowywanie metod symulacji
struktur trójwymiarowych i optymalizacja ich konstrukcji właśnie ze względu
na rozkład temperatury [6]. Autor rozprawy zaproponował metodę pomiaru
przewodności cieplnej warstwy przeciwdyfuzyjnej w TSV, w której wykorzystany
został tryb aktywny skaningowej mikroskopii termicznej. Schematy będące
punktem wyjścia do analizy przepływu ciepła w mikrokołkach miedzianych zostały
przedstawione na rys. 2 [7].
Rysunek 2. Schemat wyjściowy do analizy nieliniowej rozkładów strumienia ciepła („mocy”)
i temperatury oraz schemat zastępczy układu ostrze–mikrokołek–próbka [7]
3. Skaningowa mikroskopia termiczna
Od ponad 30 lat rozwijane są różne metody pomiarowe mikroi nanostruktur należące do grupy metod mikroskopii bliskich oddziaływań (także:
mikroskopii ze skanującą sondą, ang. scanning probe microscopy, SPM), mające
na celu uzyskanie informacji nie tylko o kształcie powierzchni, ale także o jej
właściwościach fizycznych i chemicznych. Metody te umożliwiają przede wszystkim
obrazowanie jakościowe, ujawniając kontrasty w obserwowanym obszarze.
Nierzadko jest to w zupełności wystarczające do skutecznej diagnostyki badanych
nanostruktur, jednak coraz częściej pojawia się konieczność zdobycia informacji
ilościowej o próbce. Innymi słowy, zachodzi potrzeba uzupełnienia technik SPM
o aspekt metrologiczny.
W rozprawie omówiono badania ilościowe prowadzone za pomocą
skaningowej mikroskopii termicznej (ang. scanning thermal microscopy, SThM),
pozwalającej na badania właściwości cieplnych nanostruktur. W rozdziale 3.
rozprawy zaprezentowane są proponowane przez autora rozwiązania, mające służyć
poprawie właściwości metrologicznych SThM. Omówiono również podstawy
mikroskopii bliskich oddziaływań w ogóle oraz podstawy samej skaningowej
mikroskopii termicznej. W sposób szczególny omówione są mikro- i nanosondy
stosowane w SThM oraz układy pomiarowe zaprojektowane przez autora rozprawy
na potrzeby prowadzonych przezeń badań.
3.1. Sonda termorezystancyjna ITE/PWr
Najpopularniejsze w badaniach SThM są komercyjnie dostępne sondy
wykonane
z
drutu
Wollastona
oraz
sondy
wykonane
technikami
mikroelektrycznymi przez Kelvin Nanotechnology. Obie mają jedną wspólną wadę:
umożliwiają wyłącznie dwupunktowy pomiar rezystancji. Sondą SThM mającą
zalety dwóch powyższych, a także dającą nowe możliwości pomiarowe, jest
nanosonda termorezystancyjna ITE/PWr [8,9]. Została opracowana w latach 2008–
2009 w ramach wspólnego projektu Instytutu Technologii Elektronowej
w Warszawie, Politechniki Wrocławskiej oraz AMD Saxony LLC & Co. KG
(drezdeńskiego oddziału Advanced Micro Devices Inc., największego po Intel
Corporation producenta mikroprocesorów). Podstawą jej konstrukcji jest mikrobelka
z azotku krzemu. Na niej znajdują się cztery platynowe ścieżki przewodzące
oraz zwierciadło do odbijania wiązki laserowej wraz ze ścieżką odprowadzającą
ciepło. Ostrze pomiarowe, znajdujące się na końcu mikrobelki, jest samonośne —
znajduje się poza obrysem mikrobelki i jest wykonane w całości z platyny. Czubek
ostrza jest ponadto wyniesiony powyżej płaszczyzny belki. Konstrukcja sondy
pozwala też na dodatkowe modyfikowanie ostrza za pomocą skupionej wiązki
jonów (ang. focused ion beam, FIB). Pozwala to uzyskać termorezystor o bardzo
małych wymiarach, czyli o małej pojemności cieplnej.
Główne cechy konstrukcyjne sondy ITE/PWr zilustrowane są na rys. 3.
Na zdjęciu na rys. 3a widoczna jest cała mikrobelka wraz ze zbliżeniem ostrza przed
modyfikacją za pomocą FIB. Na zdjęciu na rys. 3b przedstawiono sondę, której
ostrze zostało już poddane obróbce. Na obu zdjęciach można spostrzec, że czubek
ostrza znajduje się powyżej płaszczyzny mikrobelki. Dodatkowo powiększenie
na zdjęciu na rys. 3a pokazuje, że ostrze jest całkowicie platynowe. Na obu tych
zdjęciach widoczne jest ponadto zwierciadło przeznaczone do odbijania wiązki
laserowej wraz ze ścieżką platynową łączącą zwierciadło z nasadą mikrobelki.
Natomiast na zdjęciu na rys. 3c przedstawiono sam czubek nanoostrza po obróbce
FIB. W najwęższym miejscu ostrze ma niecały 1 µm szerokości, zaś promień jego
krzywizny można szacować na ok. 200 nm. Związana z tym jego bardzo mała
pojemność cieplna istotnie zmniejsza stałą czasową reakcji na zmianę temperatury
powierzchni podczas skanowania i umożliwia tym samym szybsze obrazowanie
[8,9].
(a) widok mikrobelki z boku
(b) widok z przodu
(c) nanoostrze po obróbce FIB
Rysunek 3. Zdjęcia SEM nanosond ITE/PWr [8,9]
3.2. Zmodyfikowany mostek Wheatstone’a dla sondy SThM
Jednym z zaprezentowanych w rozprawie osiągnięć było opracowanie
modyfikacji mostka Wheatstone’a, zaproponowanej przez autora rozprawy w [10],
której głównym celem było zrealizowanie pomiaru zmian rezystancji
czterokontaktowej sondy SThM, opracowanej w ITE w Warszawie. Klasyczny
pomiar napięcia na przekątnej mostka zastąpiono pomiarem różnicy napięć
występujących na zaciskach napięciowych sondy pomiarowej i sondy odniesienia
(rys. 4). Tak zrealizowany pomiar zmian rezystancji nanosondy SThM pozwala
uzyskać bardziej wiarygodne wyniki zarówno ze względu na pomiar
czteropunktowy, jak i ze względu na to, że czułość pomiaru jest większa niż dla
mostka Wheatstone’a, co wykazano w pracy [10].
Rysunek 4. Porównanie mostków pomiarowych SThM ze względu na wykorzystanie
możliwości czteropunktowego pomiaru rezystancji sondy [10]
4. Metrologia w skaningowej mikroskopii termicznej
Od chwili powstania skaningowy mikroskop termiczny pozwalał na badania
jakościowe rozkładów temperatury i właściwości cieplnych. W wielu przypadkach
i dziś jest to wystarczające — w diagnostyce mikro- i nanelektronicznej przede
wszystkim bowiem zachodzi potrzeba zlokalizowania uszkodzeń w układzie
scalonym. Istotne jest zatem, aby jak najdokładniej wskazać, w którym miejscu
występuje niepożądany wzrost temperatury. Nie zawsze jest równie ważne
uzyskanie informacji ilościowej. W szczególności w tego typu diagnostyce
praktycznie nie ma potrzeby podawania temperatury bezwzględnej danego punktu
— jeśli już jakikolwiek pomiar może być użyteczny, wystarczy podanie wartości
względem temperatury otoczenia. Podobnie, często wystarczająca jest informacja
o kontraście przewodności cieplnej, pozwalająca rozgraniczyć obszary
występowania różnych materiałów na badanej powierzchni.
Trzeba jednak przyznać, że możliwość pomiaru temperatury i pomiaru
właściwości cieplnych po uprzedniej kalibracji sondy SThM i całego systemu
pomiarowego prowadzi do dużo bardziej interesujących, a nawet przełomowych
wniosków. Co istotne, te nowe informacje mogą być niezmiennie uzyskane
z rozdzielczością przestrzenną rzędu kilkudziesięciu nanometrów — otwiera to pole
do
eksperymentów dotyczących fundamentalnych zjawisk
związanych
z przepływem ciepła, które nie były dostępne dla dotychczas stosowanych technik
pomiarowych ze względu na ich ograniczoną rozdzielczość przestrzenną.
4.1. Kalibracja skaningowego mikroskopu termicznego
Procedura kalibracji skaningowego mikroskopu termicznego (w szczególności
pracującego w trybie pasywnym SThM) powinna wzorować się na istniejących
rozwiązaniach dotyczących kalibracji termometrów. Ponadto konieczne jest, aby
procedura ta uwzględniała specyfikę pomiaru nanosondą termiczną, głównie przez
odpowiednią konstrukcję układu kalibracyjnego. Spełniwszy te założenia,
omówione w rozdziale 4. rozprawy układy pomiarowe i schematy postępowania
stają się kluczowym elementem prac nad metrologicznym skaningowym
mikroskopem termicznym.
Autor rozprawy zaproponował, aby kalibrację sond SThM prowadzić
w wybranych punktach definicyjnych Międzynarodowej Skali Temperatury z roku
1990, będącej najważniejszym punktem odniesienia dla przyrządów służących
do pomiaru temperatury [11]. Ze względu na dostępny w SThM zakres temperatur
zaproponowano wykorzystanie punktów topnienia galu (ok. 302,9 K), indu
(ok. 429,7 K) i cyny (ok. 505,1 K), zaś pierwszy na świecie tego typu eksperyment
kalibracyjny wykonano w punktach topnienia galu i benzofenonu [5]. Schemat
układu kalibracyjnego przedstawiono na rys. 5.
Rysunek 5. Schemat układu kalibracji sondy SThM z użyciem materiałów wzorcowych [5]
5. Badania właściwości cieplnych nanostruktur
W rozdziale 5. rozprawy przedstawione są wyniki badań właściwości
cieplnych mikro- i nanostruktur, prowadzonych przez autora rozprawy
w następujących trybach pomiarowych:
• pasywnej skaningowej mikroskopii termicznej (P-SThM),
• aktywnej skaningowej mikroskopii termicznej ze stałą temperaturą ostrza
(T-ASThM),
• aktywnej skaningowej mikroskopii termicznej ze stałym natężeniem prądu
ostrza (C-ASThM).
Obiektami wykorzystanymi jako próbki w eksperymentach były m.in.
mikrobezpiecznik z polikrystalicznego krzemu, elementy mikroprocesora AMD
(egzemplarze testowe prosto z linii produkcyjnej w Dreźnie), matryce mikrokołków
miedzianych TSV, a także warstwy grafenu na podłożach z arsenku galu, węglika
krzemu i poli(metakrylanu metylu) oraz cienkie warstwy tlenku tytanu
o zmiennych parametrach. Przykładowe wyniki przedstawiono poniżej.
Rysunek 6. Mikrobezpiecznik z polikrystalicznego krzemu (ITE Warszawa)
zobrazowany w trybie P-SThM za pomocą sondy skalibrowanej w odniesieniu do MST-90 [5]
(od lewej: topografia powierzchni, temperatura bezwzględna, widok wzdłuż struktury)
Rysunek 7. Powierzchnia grafenu na PMMA (ITME Warszawa), zobrazowana w trybie T-ASThM
(od lewej: topografia powierzchni, moc sondy Ppr , widok z kamery wideo)
Rysunek 8. Powierzchnia próbki testowej z mikrokołkami miedzianymi TSV (CNSE Albany),
zobrazowana w T-ASThM (od lewej: topografia powierzchni, moc sondy Ppr , widok matrycy)
5.1. Cieplne odwzorowanie ostrza SThM
Do roku 2013 wszelkie analizy dotyczące przepływu ciepła między ostrzem
a próbką w SThM były prowadzone za pomocą modeli analitycznych
oraz symulacji. Tym samym zaproponowanie eksperymentalnej metody cieplnego
odwzorowania ostrza SThM (ang. tip thermal mapping, TThM), w której
opracowaniu autor rozprawy brał udział, jest z pewnością jednym z najbardziej
interesujących efektów prac nad rozwojem SThM, omawianych w rozprawie.
Należy zaznaczyć, że artykuł w czasopiśmie Ultramicroscopy [12], w którym została
opisana procedura uzyskiwania mapy cieplnej ostrza SThM, stanowi pierwsze
na świecie doniesienie o tego typu metodzie charakteryzacji sond SThM.
6. Podsumowanie
W rozprawie omówiono aspekty metrologiczne skaningowej mikroskopii
termicznej ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień kalibracji nanosond
termicznych oraz zastosowania zoptymalizowanych nanosond do obrazowania
właściwości cieplnych powierzchni z rozdzielczością przestrzenną rzędu
kilkudziesięciu nanometrów. Do najważniejszych osiągnięć będących efektem
opisanych prac należą:
• zastosowanie w skaningowej mikroskopii termicznej zoptymalizowanych
nanosond termicznych, opracowanych w Instytucie Technologii Elektronowej
w Warszawie przy udziale autora rozprawy;
• uruchomienie w Zakładzie Metrologii Mikro- i Nanostruktur WEMiF PWr
skaningowego mikroskopu termicznego współpracującego ze zoptymalizowanymi nanosondami termorezystancyjnymi ITE/PWr oraz wykorzystującego
do pomiarów zmodyfikowany mostek Wheatstone’a wraz ze specjalizowanymi
układami pomocniczymi;
• wykonanie kalibracji nanosondy termorezystancyjnej według procedury
pozwalającej na uzyskanie spójności pomiarowej z międzynarodowymi
wzorcami;
• opracowanie i zastosowanie eksperymentalne metody cieplnego odwzorowania
nanoostrza SThM.
Należy podkreślić, że wymienione osiągnięcia związane są z eksperymentami
i konstrukcjami pionierskimi w skali światowej, co zostało potwierdzone
publikacjami w czasopismach z „listy filadelfijskiej” (odpowiednio: [5,8,10,12]).
Uzyskanie przedstawionych w rozprawie wyników wymagało zrealizowania
następujących prac:
• opracowania zoptymalizowanej nanosondy termicznej, przystosowanej do pracy
w trybach aktywnym i pasywnym SThM oraz przeprowadzenia jej testów;
• opracowania
procedury
kalibracyjnej
nanosondy
termorezystancyjnej
pozwalającej na uzyskanie spójności pomiarowej z międzynarodowymi
wzorcami oraz sporządzenia oceny metrologicznej tej procedury;
• opracowania metody badawczej rezystancji cieplnej mikro- i nanostruktur
na przykładzie mikrokołków miedzianych (TSV);
• zaprojektowania i skonstruowania układów kontrolno-pomiarowych dla skaningowego mikroskopu termicznego;
• oceny metrologicznej opracowanych mostków pomiarowych;
• zaprojektowania i skonstruowania stolika o regulowanej temperaturze,
przeznaczonego do kalibracji nanosondy SThM według MST-90.
Badania przedstawione w niniejszej rozprawie były realizowane w ścisłej
współpracy z zespołami z Instytutu Technologii Elektronowej w Warszawie, AMD
Saxony LLC & Co. KG w Dreźnie, Instytutu Badań Nieniszczących Fraunhofera
w Dreźnie oraz Kolegium Nauki i Inżynierii Uniwersytetu Stanu Nowy Jork
w Albany. Część prac wykonano ponadto w ramach następujących projektów:
• „Wysokorozdzielcze badania właściwości cieplnych nanostruktur metodami
skaningowej mikroskopii
termicznej bliskiego
pola
z oporowymi
nanoczujnikami temperatury”, grant Narodowego Centrum Nauki uzyskany
w konkursie Preludium, realizowany w okresie wrzesień 2012–wrzesień 2013 —
autor rozprawy był kierownikiem projektu;
• „Badania rozkładu temperatury w strukturach nanoelektronicznych za pomocą
skaningowego mikroskopu termicznego” (kwiecień–wrzesień 2010) oraz
„Badanie przewodności cieplnej materiałów dla nanotechnologii za pomocą
skaningowego mikroskopu termicznego” (kwiecień–wrzesień 2011), stypendia
uzyskane przez autora rozprawy w programie Rozwój potencjału dydaktycznonaukowego młodej kadry akademickiej Politechniki Wrocławskiej „Młoda
Kadra”, realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki;
• „Nanometrologia z zastosowaniem zaawansowanych metod mikroskopii
bliskich oddziaływań – NanoMetSPM”, grant Fundacji na rzecz Nauki Polskiej
w programie Mistrz, realizowany w latach 2012–2014; kierownik projektu:
prof. Teodor Gotszalk.
Należy ponadto dodać, że doświadczenie zdobyte m.in. przez autora
rozprawy podczas prac nad skaningową mikroskopią termiczną okazało się jednym
z głównych atutów zespołu z Politechniki Wrocławskiej podczas starań o przyznanie
grantu na projekt UE STREP NANOHEAT „Wielopłaszczyznowa platforma
do charakteryzacji i diagnostyki zintegrowanych systemów »dalej niż Moore/poza
CMOS«”, realizowanym w 7. Programie Ramowym Unii Europejskiej w latach 2012–
2015. Warto zaznaczyć, że koordynatorem projektu jest Instytut Technologii
Elektronowej w Warszawie, zaś w skład konsorcjum wchodzą następujące ośrodki:
Instytut Badań Nieniszczących Fraunhofera w Dreźnie (Niemcy), Uniwersytet
Franche-Comté (Besançon, Francja), Carl Zeiss SMS GmbH (Jena, Niemcy), Imina
Technologies (Lozanna, Szwajcaria), IBM Research GmbH (Rüschlikon, Szwajcaria),
Uniwersytet Techniczny w Ilmenau (Niemcy) oraz Politechnika Federalna
w Lozannie (EPFL, Szwajcaria).
Dorobek naukowy autora rozprawy w chwili jej złożenia stanowiło
12 publikacji naukowych oraz 3 referaty konferencyjne, z czego 7 artykułów zostało
opublikowanych w czasopismach znajdujących się na „liście filadelfijskiej” (5 z nich
dotyczy bezpośrednio skaningowej mikroskopii termicznej). Prace te według
serwisu Web of Science® były w chwili złożenia rozprawy cytowane 10 razy (bez
autocytowań).
*
*
*
Jak wspomniano na wstępie rozprawy, bez powtarzalnej, wiarygodnej
kalibracji sondy SThM trudno o efektywne badania właściwości cieplnych mikroi nanostruktur. Dalsze badania nad rozwojem opisanych w niniejszej rozprawie
metod pomiarowych wymagają więc opracowania bardziej rozbudowanych technik
kalibracyjnych. W szczególności istotne jest, aby zastosować do kalibracji
nanosondy SThM jak najwięcej punktów definicyjnych MST-90. Oznacza to pracę
ostrza w większej temperaturze — konieczne więc będzie zwrócenie szczególnej
uwagi na zagadnienia odpływu ciepła do otoczenia oraz spadku temperatury
na samym kontakcie nanoostrza z powierzchnią. Warto rozważyć m.in. odmienny
wariant omówionej procedury kalibracyjnej, w którym materiał odniesienia byłby
doprowadzany do topnienia bez użycia ciepła pochodzącego z ostrza.
Gdy już odpowiednie metody wzorcowania zostaną dopracowane, należy
oczekiwać, że zastosowanie do pomiarów SThM skalibrowanych sond pozwoli
na weryfikację dotychczasowych badań dotyczących temperatury i przepływu
ciepła w nanoskali. W połączeniu z równoczesny rozwojem samych nanosond
SThM powinno to doprowadzić do odkrycia nieznanych dziś praw rządzących
właściwościami termicznymi mikro- i nanostruktur. Pamiętać należy, że wiele
występujących w nanoskali zjawisk jest znanych tylko dzięki szczegółowym
modelom — należy dążyć do tego, by móc je zaobserwować eksperymentalnie.
I — co niezwykle ważne — opisać za pomocą liczb, by uczynić zadość zaleceniom
Williama Thomsona, jednego z ojców termodynamiki i współczesnej nauki w ogóle.
Literatura
[1]
W. Thomson, Electrical Units of Measurement, [w:] Popular Lectures and Adresses,
ss. 73–136, Macmillan and Co., New York 1889.
[2]
J.B.J. Fourier, Théorie analytique de la chaleur, Firmin Didot Père et Fils, Paris 1822.
[3]
Z. Suszyński, Termofalowe metody badania materiałów i przyrządów elektronicznych,
Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, Koszalin 2001.
[4]
D.G. Cahill, P. V Braun, G. Chen, D.R. Clarke, S. Fan, K.E. Goodson i in.,
„Nanoscale thermal transport. II. 2003–2012”, Appl. Phys. Rev. 1 (2014) 011305,
doi:10.1063/1.4832615.
[5]
G. Wielgoszewski, M. Babij, R.F. Szeloch, T. Gotszalk,
„Standard-based direct calibration method for scanning thermal microscopy nanoprobes”,
Sensors Actuators A: Phys. 214 (2014) 1–6, doi:10.1016/j.sna.2014.03.035.
[6]
M.R. Baklanov, P.S. Ho, E. Zschech (red.), Advanced Interconnects for ULSI Technology,
John Wiley & Sons, Ltd, Chichester 2012. doi:10.1002/9781119963677.
[7]
G. Wielgoszewski, G. Jóźwiak, M. Babij, T. Baraniecki, R. Geer, T. Gotszalk,
„Investigation of thermal effects in through-silicon vias using scanning thermal microscopy”,
Micron 66 (2014) 63–68, doi:10.1016/j.micron.2014.05.008.
[8]
P. Janus, D. Szmigiel, M. Weisheit, G. Wielgoszewski, Y. Ritz, P. Grabiec i in.,
„Novel SThM nanoprobe for thermal properties investigation of micro- and nanoelectronic
devices”, Microelectron. Eng. 87 (2010) 1370–1374, doi:10.1016/j.mee.2009.11.178.
[9]
G. Wielgoszewski, P. Sulecki, T. Gotszalk, P. Janus, D. Szmigiel, P. Grabiec i in.,
„Microfabricated resistive high-sensitivity nanoprobe for scanning thermal microscopy”,
J. Vac. Sci. Technol. B Microelectron. Nanom. Struct. 28 (2010) C6N7–C6N11,
doi:10.1116/1.3502614.
[10] G. Wielgoszewski, P. Sulecki, P. Janus, P. Grabiec, E. Zschech, T. Gotszalk,
„A high-resolution measurement system for novel scanning thermal microscopy resistive
nanoprobes”, Meas. Sci. Technol. 22 (2011) 094023, doi:10.1088/0957-0233/22/9/094023.
[11] H. Preston-Thomas, „The International Temperature Scale of 1990 (ITS-90)”,
Metrologia 27 (1990) 3–10, doi:10.1088/0026-1394/27/1/002.
[12] G. Jóźwiak, G. Wielgoszewski, T. Gotszalk, L. Kępiński, „Thermal mapping of a scanning
thermal microscopy tip”, Ultramicroscopy 133 (2013) 80–87, doi:10.1016/j.ultramic.2013.06.020.
Download